ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πατσαλού Θεοδώρα 1, Χαρίτος ηµήτριος 2, Μαρτάκος ρακούλης 3 Τµήµα Πληροφορικής - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ερευνητική Οµάδα Πολυµέσου και Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (HYpermedia and DIgital LIBraries Research Group - HyDiLib) Περίληψη: Στο κείµενο αυτό, στο οποίο καταγράφεται τµήµα πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζεται τόσο θεωρητικά όσο και πειραµατικά η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας ΕΠ για ενίσχυση εκπαιδευτικών διαδικασιών. Αρχικά εντοπίζονται χαρακτηριστικά των σύγχρονων θεωριών µάθησης τα οποία βρίσκονται σε συµφωνία µε τις αρχές και τις δυνατότητες του µέσου των εικονικών περιβαλλόντων και αναζητούνται τρόποι χρησιµοποίησης εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων για ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µάθησης. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία ενός πειράµατος το οποίο περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογής ΕΠ για εκµάθηση ενός µαθήµατος Χηµείας Β' Γυµνασίου. Στόχος αυτού του πειράµατος είναι η εξέταση της χρησιµότητας της τεχνολογίας ΕΠ στην υποστήριξη της διδασκαλίας και εκµάθησης βασικών εννοιών του µαθήµατος της Χηµείας, σε σύγκριση µε παραδοσιακές µεθόδους. Λέξεις κλειδιά: εικονική πραγµατικότητα και εκπαίδευση Abstract This paper documents a project, which aims at investigating the potential of virtual reality (VR) technology for aiding the teaching and learning process. It comprises 3 phases: In the beginning, an attempt is made to locate the key-points at which modern learning theories are in compliance with the principles and potentialities of virtual environments, used for enhancing the educational and learning process. At a later stage, the most important reasons supporting the use of virtual environments in the educational sector are investigated. Finally, an educational virtual environment is proposed. This application supports the teaching of chemistry at the second grade of Secondary School (on the basis of the analytical program of the Ministry of Education) and will be used as a tool for assessing the usefulness of VR technology in the educational process through the active participation of students. This exercise was selected in order to afford the best possible visual approach of the microcosm of atoms and molecules, using three-dimensional objects in a virtual environment, and to examine to what extent the use of such an environment can enhance the teaching and learning process of this subject. To achieve this, students must interact with the three-dimensional objects, which represent the atoms and molecules and live this experience within the virtual environment in order to learn. The comprehension of abstract notions, such as the atomic and molecular structures (microcosm), is a prerequisite for further understanding related notions and transmitting the information correctly. The representation of objects in an abstract form is situated in a three-dimensional space and the availability of multiple viewpoints of the same representation of the information, combined with free navigation within this environment, is expected to enhance the learning process. In this case, the interaction of the student with the three-dimensional model (atoms-molecules) may constitute

2 a better motive than the one offered by his/her relation with the cognitive object through the book or the blackboard. In this way the educational process follows the learning-by-doing model, which is in accordance with many widely accepted learning theories. The experiment to be carried out involves the following: In the first stage, the chemistry teacher will teach the cognitive object to twenty students. In the second stage the students will be separated into two groups of ten: control group 4 and application group. The former group will use the proposed visual material with the help of the teacher and the chemistry book; the second group will make use of the proposed virtual environment. In the third and final stage the two groups will be merged into a single group and there will be a final assessment of the educational outcome by an assessor who will not know to which group each student belonged. During this application the students will have the opportunity to fly through the virtual environment and to observe the structure of various atoms and molecules. There will be no gravity in order to ensure that the navigator has absolute freedom of movement around the objects of interest, whereas collision detection will not allow to run through the objects of the threedimensional space. However, movement through the objects of atoms and molecules will be allowed, so that they are better examined (as will be the interactive handling of the structure of the atom-molecule objects in this environment). The students will also be able to experiment with these objects and then answer certain questions concerning their experience. This application allows only the synthesis of existent molecules and of their correct molecular structure, whereas the creation of non-existent molecules and molecular structures is prevented. In addition, there are guidelines in the form of messages indicating correct or wrong moves, as well as tips pointing at the solution of the problem. 1. Εισαγωγή Στόχος του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει θεωρητικά και πειραµατικά κατά πόσο η τεχνολογία Εικονικής Πραγµατικότητας (ΕΠ) µπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία εκπαίδευσης και µάθησης. Η προσέγγιση του παραπάνω στόχου γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια: 1. Επιχειρείται εντοπισµός των σηµείων στα οποία οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης βρίσκονται σε συµφωνία µε τις αρχές και τις δυνατότητες των εικονικών περιβαλλόντων, που χρησιµοποιούνται για ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µάθησης. 2. Στη συνέχεια αναζητούνται οι σηµαντικότεροι λόγοι που υποστηρίζουν τη χρήση εικονικών περιβαλλόντων στην Εκπαίδευση. 3. Τέλος, προτείνεται εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη διδασκαλία του µαθήµατος Χηµείας Β' Γυµνασίου βάσει του αναλυτικού προγράµµατος του ΥΠΕΠΘ. Το λογισµικό αυτό θα χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο αξιολόγησης της χρησιµότητας της τεχνολογίας ΕΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω της ενεργούς συµµετοχής των µαθητών. 2. Εικονική Πραγµατικότητα και Εκπαίδευση Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Αµερική όσο και στην Ευρώπη παρατηρήθηκε µια κίνηση αναθεώρησης των παραδοσιακών 5 εκπαιδευτικών συστηµάτων µάθησης και στροφή προς τις νέες θεωρίες µάθησης, που προσφέρουν νέες δυνατότητες προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η Εποικοδοµητική θεωρία καθώς και άλλες θεωρίες µάθησης που απορρέουν από τις Γνωστικές επιστήµες έρχονται να τροποποιήσουν το κλασικό εκπαιδευτικό µοντέλο. 4 The sample of students will be weighted. 5 Συµπεριφοριστές (Behaviorism - Behaviorists)

3 Βασικές αρχές των σύγχρονων θεωριών µάθησης όπως η αλληλεπίδραση σε πρώτο πρόσωπο µε το γνωστικό αντικείµενο, η µάθηση µέσα από την πράξη, η εµπειρική µάθηση, η ουσιαστικότερη προσέγγιση αφηρηµένων εννοιών µε τρόπο πολυαισθητηριακό, η δηµιουργία κινήτρων, αποτελούν και ενισχύουν το µοντέλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ΕΠ είναι ένα σύστηµα διεπαφής στο οποίο ο χρήστης βιώνει περισσότερο εµπειρικά παρά νοητικά την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον. Πολλοί µελετητές (Winn W., '93) (Pantelidis V. '93), (Bricken M. & Byrne C., '92), (Bricken & Byrne 1993, Loftin, Engelberg & Benedetti 1993, Regian& Shebilske 1992, Moshell & Hughes 1994\ cited in Howard Rose, '95) (Μικρόπουλος Α., ήµου Γ., Γκουζίνης Χ., '97), (Durlach & Mavor (1995)\ Bowman D. Κ.ά., '99) κ.ά. τονίζουν ότι η χρήση τέτοιων εικονικών περιβαλλόντων παρέχει τη δυνατότητα εµπειρικής µάθησης και για αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιτυχώς στην εκπαίδευση. Το τρισδιάστατο, πολυαισθητηριακό περιβάλλον και η αντιστοιχία ενεργειών και συµπεριφοράς του χρήστη µε το απεικονιζόµενο αποτέλεσµα δηµιουργούν την αίσθηση παρουσίας µέσα στο περιβάλλον αυτό ("sense of presence") (Zeltzer '92). Η αίσθηση της παρουσίας θεωρείται ότι υποβοηθά την επικοινωνία της µαθησιακής εµπειρίας. Τα µαθησιακά εικονικά περιβάλλοντα υποστηρίζουν την αισθητηριακά πλούσια αλληλεπίδραση µαθητή-υπολογιστή, επιτρέποντας τον χειρισµό και την εξέταση των συνθετικών αντικειµένων, σαν να ήταν αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου. (Bricken M., '90) Η ΕΠ παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να δηµιουργούν, να χειρίζονται και να επεξεργάζονται τρισδιάστατα εικονικά αντικείµενα. Τα παιδιά µπορούν κατ' αυτόν τον τρόπο να δοµούν ενεργά τις δικές τους σκέψεις για τον κόσµο, όπως υποστήριζε και ο Piaget, και ενθαρρύνονται ώστε να δοµούν την δική τους γνώση, γεγονός το οποίο είναι αποδεδειγµένα αποτελεσµατικό για την µάθηση (Κολιάδης '97). Εφόσον η αλληλεπίδραση µε ένα µοντέλο αποτελεί καλύτερο κίνητρο από εκείνο που προκαλεί η αλληλεπίδραση µε το αληθινό αντικείµενο τα εικονικά περιβάλλοντα ενισχύουν την δηµιουργία κινήτρων (π.χ. µε τη χρήση φόρµας παιχνιδιού) (Pantelidis V., '96). Συνοψίζοντας, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η εποικοδοµητική θεωρία µάθησης όπως και οι θεωρίες που απορρέουν από τις Γνωστικές επιστήµες για την εκπαιδευτική διαδικασία και τη µάθηση µπορούν να συσχετισθούν µε κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εικονικών περιβαλλόντων. Ουσιαστικά η εποικοδοµητική θεωρία παρέχει την καλύτερη προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία µπορούν να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές εφαρµογές µε ΕΠ (Winn '93). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εφαρµογών αυτής της τεχνολογίας έχει συµπεριλάβει απόψεις της εποικοδοµητικής θεωρίας και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο τα θετικά αποτελέσµαταά τους σχετίζονται µε τη χρήση της παραπάνω θεωρίας ή τη χρήση του εικονικού κόσµου ή το συνδυασµό και των δύο (Youngblut '98). 3. Πότε προτείνεται η χρήση της ΕΠ στην Εκπαίδευση Η Pantelidis (1996) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ενδείκνυται η χρήση της ΕΠ στην Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην περίπτωση προσοµοίωσης κατά την οποία η εµπειρία της δηµιουργίας ενός προσοµοιωµένου περιβάλλοντος ή µοντέλου είναι πολύ σηµαντική για την γνώση του αντικειµένου. Ο µαθητής ενθαρρύνεται στη διαδικασία µάθησης µέσα από την ενεργή και όχι την παθητική συµµετοχή του. Επιπλέον µέσα από την αλληλεπίδραση µε το εικονικό περιβάλλον παρέχεται καλύτερη δυνατότητα εξέτασης ενός αντικειµένου ή µιας διαδικασίας κατά τρόπο πολυαισθητηριακό ο οποίος συµπεριλαµβάνει δεξιότητες χειρισµού και φυσικής κίνησης. Κατ' αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή για µια διαδικασία µάθησης πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, όπου µπορούν να παρουσιαστούν κάποια χαρακτηριστικά και διαδικασίες µε πολύ καλύτερο τρόπο σε σχέση µε άλλα µέσα και όπου επιτρέπεται στον µαθητευόµενο να προχωρά διαµέσου ενός πειράµατος µε το δικό του ρυθµό, µε ανοιχτά χρονικά περιθώρια και όχι µέσα σε έναν προκαθορισµένο χρόνο.

4 Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στoν τρισδιάστατο χαρακτήρα του εικονικού περιβάλλοντος ως σύστηµα διεπαφής ανθρώπου - υπολογιστή. Η ΕΠ θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη στο να υποβοηθά τη µαθησιακή διαδικασία ως προς γνωστικά αντικείµενα τα οποία εµπλουτίζονται από την τοποθέτησή τους σε τρισδιάστατο χώρο µέσα από ένα νέο τύπο διεπαφής. (Bricken M.,'90), (Bricken W., 90). Η αίσθηση της παρουσίας και οι δραστηριότητες σε εικονικά περιβάλλοντα ενδυναµώνουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του µαθητή και κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες πραγµατοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία για κόσµους (µικρόκοσµος - µακρόκοσµος) που δεν είναι ορατοί από τον άνθρωπο χωρίς τη βοήθεια ειδικών οργάνων. Σηµαντικές είναι οι εφαρµογές Ε.Π. που έχουν υλοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς τόσο στο εξωτερικό (Youngblut '98), όσο και στον ελλαδικό χώρο (Mikropoulos A., Katsikis A., Chalkidis A. '94),), (Πιντέλας Π. κ.ά. '98), (Νικολού Ε., Μικρόπουλος Τ., Κατσίκης Α. '98) Η χρήση της ΕΠ ενδείκνυται ακόµα περισσότερο όταν το γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει διαδικασίες επικίνδυνες, αδύνατες, ακατάλληλες ή και άβολες καθώς µέσα από τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα δεν προκαλείται καταστροφή ή ανεπανόρθωτη ζηµιά του αντικειµένου ή βλάβη και ρύπανση του περιβάλλοντος (Pantelidis '96). Επιπλέον, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται σε ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες για ενίσχυση εκµάθησης διαδικασιών µέσω εικονικών περιβαλλόντων (Charitos D., Karadanos G., Sereti E., Triantafillou S., Koukouvinou S., Martakos D., 2000) Τέλος, τα µαθησιακά εικονικά περιβάλλοντα θα πρέπει να είναι ενηµερωµένα από την σύγχρονη έρευνα των µαθησιακών επιστηµών, τις σύγχρονες πρακτικές για την εκπαίδευση καθώς και από την υπαρκτή πραγµατικότητα της σχολικής οργάνωσης (Roussos '99). 4. Πείραµα και εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας για την υποστήριξη της διδασκαλίας µαθήµατος Χηµείας Β' Γυµνασίου Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται ο σχεδιασµός ενός εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του µαθήµατος Χηµείας Β' Γυµνασίου του ΥΠΕΠΘ. Το περιβάλλον αυτό έχει σαν θέµα την ατοµική και την µοριακή δοµή των στοιχείων. Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο "ΤΑ ΜΟΡΙΑ" και στην παράγραφο "Προσοµοιώµατα Ατόµων και Μορίων" 6 αναφέρονται τα εξής: "Τα άτοµα και τα µόρια είναι τόσο µικρά που δεν είναι δυνατόν να τα δούµε ούτε µε γυµνό µάτι αλλά ούτε και µε τα συνηθισµένα µικροσκόπια. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του '70 µπορέσαµε µε τη βοήθεια της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης να φωτογραφήσουµε τα πρώτα άτοµα. Σήµερα µε µια νέα σειρά µικροσκοπίων τύπου SMT (Scanning Tunneling Microscope), µπορούµε να έχουµε κάποιες εικόνες ατόµων και µορίων. Παρ' όλα αυτά, όταν αναφερόµαστε στα άτοµα και στα µόρια, δεν είναι δυνατόν να έχουµε άµεση αντίληψη του µεγέθους τους, διότι πράγµατι είναι πάρα πολύ µικρά. Μια πολύ καλή µέθοδος για να προσεγγίσουµε εποπτικά το µικρόκοσµο των ατόµων και των µορίων είναι η χρήση των προσοµοιωµάτων 7. Κάθε άτοµο παριστάνεται µε ένα σφαιρίδιο. Για να διακρίνουµε τα επιµέρους άτοµα µεταξύ τους, χρησιµοποιούµε σφαιρίδια µε διαφορετικούς χρωµατισµούς. Συνδέοντας κατάλληλα τα προσοµοιώµατα των ατόµων, µπορούµε να αναπαραστήσουµε τα µόρια και τα πλέγµατα των χηµικών ενώσεων και των χηµικών στοιχείων". Η επιλογή του µαθήµατος αυτού έγινε για να προσεγγιστεί εποπτικά ο µικρόκοσµος των ατόµων και των µορίων µε τη χρήση τρισδιάστατων προσοµοιωµάτων, µε καλύτερο τρόπο µέσα από ένα εικονικό περιβάλλον και στη συνέχεια να εξεταστεί κατά πόσο η χρήση ενός τέτοιου περιβάλλοντος µπορεί να υποστηρίξει την διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. 6 Η συγκεκριµένη ενότητα βρίσκεται στη σελίδα 57 του σχολικού βιβλίου Χηµείας Β' Γυµνασίου. 7 Όρος που χρησιµοποιείται στο σχολ. βιβλίο Χηµείας Β' Γυµνασίου και δηλώνει την διδιάστατη εικονική αναπαράσταση ατόµων και µορίων καθώς και των επιµέρους στοιχείων από τα οποία δοµούνται (p,n,e) µε διαφορετικούς χρωµατισµούς.

5 4.1 Εκπαιδευτική προσέγγιση Βασικός στόχος της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται στο κείµενο αυτό είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση των σύγχρονων θεωριών µάθησης µέσα από τη χρήση της τεχνολογίας της ΕΠ. Πιο συγκεκριµένα, το εκπαιδευτικό περιβάλλον που σχεδιάστηκε 8 σκοπεύει να εξετάσει κατά πόσο η χρήση της τεχνολογίας ΕΠ αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο και αν µπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία.. Σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό της Χηµείας 9 καταγράφονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: "Οι µαθητές πολλές φορές στέκουν αδύναµοι στην κατανόηση εννοιών της Χηµείας. Παρατηρείται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αδιαφορία ή και άρνηση στην µάθηση κάποιων βασικών εννοιών του µικρόκοσµου. Σκύβοντας στο βιβλίο τους για την µελέτη κάποιου µαθήµατος εγκλωβίζονται πολλές φορές σ'ένα κόσµο αυστηρό και ξένο προς αυτούς. Θεωρώ ότι η Χηµεία έχει το πλεονέκτηµα από τη φύση της σε σχέση µε άλλα µαθήµατα να ξεφεύγει από το βιβλίο, τον πίνακα και την κιµωλία και µε λίγα βοηθητικά µέσα να αποκτά µοναδική ελκυστικότητα και αναπάντεχη γοητεία.". Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, οι µαθητές πρέπει να αλληλεπιδράσουν µε τα τρισδιάστατα προσοµοιώµατα των ατόµων και των µορίων και να βιώσουν µια εµπειρία µέσα στο εικονικό περιβάλλον µε σκοπό να µάθουν. Η κατανόηση αφηρηµένων εννοιών όπως της ατοµικής και µοριακής δοµής (µικρόκοσµος) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω κατανόηση ανάλογων εννοιών όπως και για τη σωστή µετάδοση της πληροφορίας. Η αφηρηµένη συµβολική αναπαράσταση (χρωµατιστές σφαίρες µέσα σε δοχεία) του σχεδιασµού των προσοµοιωµάτων έγινε µε στόχο που όπως προαναφέρθηκε να δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή για µια διαδικασία µάθησης πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Εντάσσεται επίσης σε ένα τρισδιάστατο χώρο στον οποίο ο µαθητής µπορεί να πλοηγηθεί µε πλήρη ελευθερία µέσα σε αυτό και κατά συνέπεια οι πολλαπλές όψεις (viewpoints) της ίδιας απεικόνισης της πληροφορίας που παρέχονται από αυτό το περιβάλλον µπορούν να ενισχύσουν τη µαθησιακή διαδικασία. Ακόµη η αλληλεπίδραση του µαθητή µε το τρισδιάστατο µοντέλο (άτοµα - µόρια) µπορεί να αποτελέσει ένα καλύτερο κίνητρο από εκείνο που προσφέρει η επαφή του µε το γνωστικό αντικείµενο µέσα από το βιβλίο ή τον πίνακα. Κατ αυτό το τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί το µοντέλο "µάθηση µέσα από πράξη" (learning-by-doing) που είναι αποδεκτό βάσει σύγχρονων θεωριών µάθησης. 5. Σχεδιασµός πειράµατος και εφαρµογής Το πείραµα που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί εξελίσσεται σε τρία στάδια (Σχήµα 1): Στο πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτικός της Χηµείας θα διδάξει το γνωστικό αντικείµενο σε είκοσι µαθητές. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνει διαχωρισµός των µαθητών σε δύο οµάδες των δέκα ατόµων, όπου η µία θα αποτελέσει την οµάδα ελέγχου (control group) 10 και η άλλη την οµάδα χρήσης της εφαρµογής. Η πρώτη οµάδα θα κάνει χρήση του προτεινόµενου οπτικού υλικού µέσω του εκπαιδευτή της Χηµείας και του βιβλίου και η δεύτερη οµάδα αντίστοιχα θα κάνει χρήση του προτεινόµενου εικονικού περιβάλλοντος. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο οι οµάδες θα ενωθούν ξανά σε µια οµάδα και θα γίνει η τελική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος (από αξιολογητή ο οποίος δεν γνωρίζει σε ποια οµάδα ανήκε ο κάθε µαθητής). 8 Για τη σχεδίαση χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο συγγραφής Ε.Π. World Up της Sense8 9 Ο καθηγητής κ.σκαλτσάς, του 4 ου Γυµν. Αγ. Αναργύρων, που έχει αναλάβει το ρόλο του εκπαιδευτή στο συγκεκριµένο πείραµα κατέγραψε από την πολυετή διδακτική εµπειρία του στο µάθηµα Χηµείας Β' Γυµανσίου παρατηρήσεις πολύ αξιόλογες που έχουν ληφθεί υπόψη στη προκειµένη εργασία. 10 Το δείγµα των µαθητών θα είναι σταθµισµένο.

6 ΣΤΑ ΙΟ 1 ΣΤΑ ΙΟ 2 ΣΤΑ ΙΟ 3 Θεωρητική διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου από τον εκπαιδευτικό 20 µαθητές Εφαρµογή και εξάσκηση µέσω εκπαιδευτή Χηµείας και οπτικού υλικού βιβλίου (10 µαθητές) Εφαρµογή προτεινόµενου τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος(10 µαθητές) Σχήµα 1. Στάδια πειράµατος Τελική αξιολόγηση εκπαιδευτικού αποτελέσµατος 20 µαθητές Στην εφαρµογή του τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος χηµείας οι µαθητές θα πλοηγούνται (flythrough) µέσα σε αυτό και θα παρατηρούν τη δοµή των διαφόρων ατόµων και µορίων. Για τον πλοηγούµενο χρήστη δεν θα υπάρχει βαρύτητα ώστε να υπάρχει η πλήρης ελευθερία κίνησης γύρω από τα αντικείµενα του ενδιαφέροντος, ενώ αντίθετα δεν θα επιτρέπεται να διαπερνά µέσα από τα αντικείµενα του τρισδιάστατου χώρου (collision detection). Επιτρέπεται βέβαια η κίνηση διαµέσου των προσοµοιωµάτων των ατόµων και των µορίων για την καλύτερη εξέτασή τους. Οι µαθητές θα µπορούν να χειρίζονται κατά τρόπο αλληλεπιδραστικό τη δοµή των προσoµοιωµάτων (ατόµων - µορίων) µέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα µπορούν επίσης να πειραµατιστούν µε αυτά (κατά το στάδιο 2) και κατόπιν να απαντήσουν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις σχετικά µε την εµπειρία τους αυτή (κατά το στάδιο 3). Μέσα στο εικονικό περιβάλλον επιτρέπεται η σύνθεση µόνο των υπαρκτών µορίων και της σωστής τους µοριακής δοµής (βάσει του πίνακα 2) ενώ εµποδίζεται η δηµιουργία µη υπαρκτών µορίων και µοριακών δοµών. Υπάρχουν καθοδηγητικά µηνύµατα για σωστό ή λάθος καθώς και συµβουλές που προτρέπουν προς την επίλυση του προβλήµατος. Τα συστατικά του εικονικού περιβάλλοντος είναι τα εξής: Περιβάλλον χώρος Άτοµα στοιχείων Μόρια στοιχείων Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο, αυτός οργανώθηκε έτσι ώστε να αποτελεί ένα σχετικά ουδέτερο υπόβαθρο για την διεξαγωγή τής άσκησης, ενώ συγχρόνως περιέχει µερικά οπτικά στοιχεία τα οποία ανάγουν σε χώρο χηµικού εργαστηρίου. (Εικόνα 1 και Εικόνα 2) 6. Άτοµα Στοιχείων Σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον εργαστηρίου Χηµείας υπάρχουν τοποθετηµένοι πάνω σε ένα τραπέζι κυλινδρικοί διάφανοι σωλήνες (Εικόνα 1). Μέσα στον κάθε σωλήνα υπάρχουν σφαίρες του ίδιου χρώµατος που αναπαριστούν τα άτοµα. Σε κάθε σωλήνα αναγράφεται εξωτερικά το όνοµα των ατόµων που περιέχει. Οι µαθητές θα µπορούν να επιλέγουν µε την βοήθεια του ποντικιού µία από τίς σφαίρες που όπως προαναφέρθηκε αντιπροσωπεύει κατά αφηρηµένο τρόπο µια αναπαράσταση του ατόµου. Συγκεκριµένα, θα µπορούν να επιλέγουν και να τοποθετούν µία από τις χρωµατιστές σφαίρες (που αντιπροσωπεύει κάποιο άτοµο) πάνω στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που βρίσκεται επάνω στο τραπέζι του εργαστηρίου χηµείας και κατόποιν θα επεξεργάζονται µε πλήρη ελευθερία κινήσεων την δοµή του συγκεκριµένου ατόµου. Θα µπορούν να παρατηρούν τα πρωτόνια, τα νετρόνια καθώς και τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας. Κατ' αυτό το τρόπο οι µαθητές, µέσω της ελεύθερης πλοήγησής τους στο εικονικό

7 περιβάλλον, θα διδάσκονται τις έννοιες του ατοµικού και µαζικού αριθµού του ατόµου και του αριθµού οξείδωσης. Εικόνα 1. Εικονικό περιβάλλον Άτοµα στοιχείων και η δοµή τους O (Οξυγόνο) N (Άζωτο) H (Υδρογόνο) Na (Νάτριο) Cl (Χλώριο) S (Θείο) Πίνακας 1. Τα στοιχεία που θα παρέχονται από το πρόγραµµα 7. Μόρια Στοιχείων Οι µαθητές θα µπορούν κάθε φορά να δηµιουργούν κάποιο µόριο του στοιχείου που θα τους ζητείται. Βλέποντας και αλληλεπιδρώντας µε τα διάφορα στοιχεία της βιβλιοθήκης θα επιλέγουν κάποιο άτοµο, κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό και θα µπορούν να το µεταφέρουν σε ένα βοηθητικό χώρο (το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο) που θα βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, πρώτα το ένα άτοµο (βήµα 1), και έπειτα το άλλο αν πρόκειται για διατοµικό (βήµα 2) και κατ' αυτό το τρόπο θα δηµιουργούν τη δοµή του µορίου του αντίστοιχου στοιχείου (Εικόνα 2). Παράλληλα θα παρουσιάζονται στην οθόνη βοηθητικά µηνύµατα. Τέλος, θα µπορούν να πλοηγηθούν γύρω και ανάµεσα από το µόριο και να ελέγξουν τη δοµή του καθώς και τα συστατικά (p, n, e ) από τα οποία τελικά αποτελείται. Ουσιαστικά, µέσω της αλληλεπίδρασής του µε τα αντικείµενα του προτεινόµενου εικονικού περιβάλλοντος, θα παρέχεται στους µαθητές η γνώση για την σύνθεση των στοιχείων σε µόρια και θα µπορούν να µαθαίνουν ποια µόρια είναι µονοατοµικά και ποια διατοµικά.

8 βήµα 1 βήµα 2 Εικόνα 2. Εικονικό περιβάλλον Μόρια στοιχείων και η δοµή τους O 2 (Οξυγόνο) N 2 (Άζωτο) H 2 (Υδρογόνο) (Α) 11 (Α) (Α) Na (Νάτριο) Cl 2 (Χλώριο) S (Θείο) (Μ) (Α) (Α) Πίνακας 2.Τα µόρια που θα µπορούν να δηµιουργηθούν από το πρόγραµµα 8. Συµπεράσµατα πειράµατος Το κείµενο αυτό κατέγραψε ένα µέρος της µέχρι τώρα πορείας ερευνητικής εργασίας η οποία εξετάζει τόσο θεωρητικά όσο και πειραµατικά την δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας ΕΠ για ενίσχυση εκπαιδευτικών διαδικασιών. Αρχικά εξετάσθηκαν βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ΕΠ καθώς και σύγχρονες θεωρίες µάθησης. Σαν αποτέλεσµα εντοπίσθηκαν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αυτών θεωριών µάθησης τα οποία βρίσκονται σε συµφωνία µε τις αρχές και τις δυνατότητες του µέσου των εικονικών περιβαλλόντων. Κατά συνέπεια δικαιολογείται η ανάγκη αναζήτησης τρόπων µε τους οποίους η ΕΠ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µάθησης. Τέλος, περιγράφηκε η διαδικασία ενός πειράµατος το οποίο περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογής ΕΠ για εκµάθηση ενός µαθήµατος Χηµείας Β' Γυµνασίου βάσει του αναλυτικού προγράµµατος του ΥΠΕΠΘ. Το προτεινόµενο πείραµα στοχεύει στην εξέταση της χρησιµότητας της τεχνολογίας ΕΠ σαν υποστηρικτικής τεχνολογίας για εκµάθηση του µαθήµατος της Χηµείας, σε σύγκριση µε παραδοσιακές µεθόδους. Οι µετρήσεις και τα αποτελέσµατα του πειράµατος θα παρουσιαστούν σε επόµενο συνέδριο, εφόσον συλλεχθούν και αξιολογηθούν τα συµπεράσµατα και οι παρατηρήσεις. 11 Όπου (Α): Αµέταλλο και (Μ): Μέταλλο (τα µέταλλα είναι µονοατοµικά)

9 Αναφορές Bricken W., 1990, Learning in Virtual Reality Bricken & Byrne 1993, Loftin, Engelberg & Benedetti 1993, Regian& Shebilske 1992, Moshell & Hughes 1994\ cited in Howard Rose, 1995, "Assessing Learning in VR: Towards Developing a Paradigm VRRV Project", p.3 Bricken M., 1990, Virtual Reality Learning Environments: Potentials and Challenges Bricken M., Virtual Worlds: No interface to design, 1990 Bricken M. & Byrne C., 1992, Summer Students in Virtual Reality, A Pilot Study on Educational Applications of Virtual Reality Charitos D., Karadanos G., Sereti E., Triantafillou S., Koukouvinou S., Martakos D., University of Athens, 2000, Employing virtual reality for aiding the rganization of autistic children behaviour in everyday tasks Durlach & Mavor (1995)\cited in Bowman D.et al, Presence Vol. 8 No , "The Educational Value of an Information-Rich VE" Mikropoulos A., Katsikis A., Chalkidis A., 1994, Virtual Environments for Environmental Education Pantelidis V., 1993, Virtual Reality in the Classroom. Educational Technology vol. 33 no. 4 p Pantelidis V., 1996, Suggestions on When to Use and When Not to Use Virtual Reality in Education, Vol.2) Roussos M., 1999, Learning and Building together in an Immersive Virtual World. Presence Vol.8 No. 3 Winn W., 1993 A Conceptual Basis for Educational Applications of Virtual Reality Youngblut C., 1998, Educational Uses of Virtual Reality Technology, IDA Zeltzer D., 1992, Autonomy, interaction and presence. Presence 1, Κολιάδης Ε., 1997, Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη Μικρόπουλος Α., ήµου Γ., Γκουζίνης Χ., 1997, Ενίσχυση Εµπειριών µέσω Εικονικής Πραγµατικότητας. Ένα παράδειγµα από το χώρο των επιστηµών Νικολού Ε., Μικρόπουλος Τ., Κατσίκης Α., Η Εικονική Πραγµατικότητα στην υποστήριξη της διδασκαλίας της Βιoλογίας. Πιντέλας Π., Μικρόπουλος Α. κ.ά. 1998, ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγµατικότητα στη διαθεµετική προσέγγιση µαθηµάτων ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πατσαλού Θεοδώρα, εκπαιδευτικός, φοιτήτρια μεταπτυχιακού πληροφορικής (patdora@ath.forthnet.gr) Δρ. Χαρίτος Δημήτριος, συνεργάτης ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Προσομοίωση του Πρωτοκόλλου TCP/IP - Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για τη Β Τάξη Γυμνασίου

Σχεδίαση και Προσομοίωση του Πρωτοκόλλου TCP/IP - Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για τη Β Τάξη Γυμνασίου Σχεδίαση και Προσομοίωση του Πρωτοκόλλου TCP/IP - Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για τη Β Τάξη Γυμνασίου Κωνσταντίνα Τάτση 1, Ελένη Σεραλίδου 2 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, αποσπασμένη στο ΕΕΕΕΚ Αγ.Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Ε. Σεραλίδου Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 Msc eseralid@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 449 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ Γιάννης Μεσσήνης Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου

Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου Μπλέκας Μιχάλης 1, Μυρωδικός Α. 2, Πουταχίδης Γ. 2, Σιδεράς Γ. 2 1 Καθηγητής Φυσικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser 382 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser Τάσος Α. Μικρόπουλος, amikrop@cc.uoi.gr Βασίλης Στρουµπούλης, me00298@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τ. Θεοφανέλλης 1, Θ. Ναλμπάντη 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Παναγιώτης Κωστάκης, Σοφία Βούρη, Aναστάσιος Α. Μικρόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Safe n sound 3 ΤΟ ΑΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ Εκδόσεις Λευκή Σελίδα εκπαίδευση ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανθή Κοκκώνη Mαρίνα Μαυροφόρου Kατερίνα Περικλέους Aπόστολος Πηγιάκης Δέσποινα Φιλιππίδου Safe n sound Getting

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

H ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Επιτροπή Παιδείας της Ε.Ε.Φ.

H ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Επιτροπή Παιδείας της Ε.Ε.Φ. H ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πιτροπή Παιδείας της..φ. Ιστορική ξέλιξη Ακαδημαϊκό Απολυτήριο - Τεράστια Ύλη Μικρό Βάθος Μάζης Σύστημα Ράλλη Σύνδεση ξετάσεων με βάση το σχολικό βιβλίο Μικρότερη ύλη - Μάζης Δέσμες

Διαβάστε περισσότερα

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) (1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων aandreatos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητικό Λογισμικό Πολυμέσων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Διερευνητικό Λογισμικό Πολυμέσων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Διερευνητικό Λογισμικό Πολυμέσων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Σ. Τριανταφύλλου 1,2,3, Γ. Κωτσάνης 1,4, Β. Οικονόμου 1,4, Σ. Σπανέας 2 Πληροφορική Τεχνογνωσία 1 Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας 2, Κονίτσης 11Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα