Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "spyrdim-@sch.gr dimpap@teikav.edu.gr"

Transcript

1 Ψυχολογική Εξουσιοδότηση και συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά ηµητριάδης Σ. Σπυρίδων 1 Παπαδόπουλος K. ηµήτριος 2 Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των εκπαιδευτικών της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα. Το δείγµα αποτελούνταν από 226 εκπαιδευτικούς (Ν=226), που εργάζονταν σε σχολεία του Νοµού Καβάλας. Οι 164 από αυτούς ήταν δάσκαλοι, οι 22 νηπιαγωγοί, οι 17 ξένων γλωσσών, οι 16 φυσικής αγωγής και οι 7 µουσικής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι παράγοντες της «Ψυχολογικής εξουσιοδότησης» «Εσωτερίκευση στόχων» και «Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα» σχετίζονται θετικά µε τη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση». Επιπλέον διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, τόσο στην επαγγελµατική ικανοποίηση όσο και στην ψυχολογική εξουσιοδότηση. Λέξεις κλειδιά: Επαγγελµατική ικανοποίηση, εξουσιοδότηση, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Abstract The aim of this study was to research the relationships between job satisfaction and psychological empowerment of educators by specialty in the context of Greek primary education. The sample was consisted of 226 educators who worked in schools in the Prefecture of Kavala (N=226). The 164 of them were teachers, the 22 kindergarten teacher, the 17 foreign languages teachers, the 16 physical education teachers, and the 7 music teachers. The results showed that the factors of Psychological empowerment Goal internalization and Perceived competence positively correlated with Job satisfaction. Moreover, found the existence of statistically significant differences among educators by specialty in both, job satisfaction and psychological empowerment. Key words: Job satisfaction, empowerment, educators of primary schools. 1. Εισαγωγή Εξουσιοδότηση ή ενδυνάµωση (empowerment) θεωρείται η διαδικασία µεταβίβασης ή αποκέντρωσης της εξουσίας λήψης αποφάσεων (Conger & Kanungo 1988). Σύµφωνα µε τους Goldsmith et al. (1997), η εξουσιοδότηση αποδίδει στους εργαζόµενους κάποιο βαθµό αυτονοµίας. Οι Appelbaum και Honeggar (1998) αναφέρουν ότι η εξουσιοδότηση υφίσταται σε ένα οργανισµό, όταν οι υπάλληλοι των χαµηλότερων επιπέδων στην ιεραρχία, αισθάνονται ότι αναµένεται από αυτούς να αναλάβουν καλόπιστα πρωτοβουλίες, στο όνοµα της αποστολής τους, ακόµη και αν οι πρωτοβουλίες τους αυτές βρίσκονται έξω από τα όρια των αρµοδιοτήτων τους. Εφόσον η πρωτοβουλία των υπαλλήλων οδηγήσει σε κάποιο λάθος, µερικές φορές σοβαρό, οι υπάλληλοι έχουν την πεποίθηση ότι δε θα υποστούν αυθαίρετα κυρώσεις. Ο Bolin (1989) καθορίζει την εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών ως την απόδοση 1 Α/θµια Εκπαίδευση Καβάλας 2 Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Καβάλας 1

2 του δικαιώµατος της συµµετοχής τους στον καθορισµό των στόχων και της πολιτικής του σχολείου και στην εφαρµογή της επαγγελµατικής τους κρίσης, ως προς το πως θα διδάξουν. Ο Prawat (1991) προσδιορίζει την εξουσιοδότηση ως απελευθέρωση του εκπαιδευτικού, που υπονοεί ότι ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος από τον αδικαιολόγητο έλεγχο, ιδιαίτερα όταν ο έλεγχος αυτός προέρχεται από αστήρικτες πεποιθήσεις. Στη βιβλιογραφία αναδύονται δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, µια σχεσιακή (relational empowerment) και µια ψυχολογική (psychological empowerment). Από την πλευρά της ψυχολογικής προσέγγισης, η εξουσιοδότηση θεωρείται ως µια εσωτερική γνωστική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξηµένα επίπεδα αυτόαποτελεσµατικότητας (Conger, & Kanungo 1988) και από αυξηµένη εσωτερική παρακίνηση για την εκτέλεση ενός έργου (Thomas & Velthouse 1990). Για τους Conger και Kanungo (1988), καθώς οι υπάλληλοι καθίστανται περισσότερο εξουσιοδοτηµένοι, η προσδοκία από την αυτό-αποτελεσµατικότητά τους αυξάνεται, µεγεθύνοντας την ποσότητα της προσπάθειας και του χρόνου που αφιερώνουν για την εκτέλεση ενός έργου. Έτσι, οι υπάλληλοι αναµένεται να εργασθούν σκληρότερα, παρά την απουσία άµεσης επίβλεψης, να είναι προσαρµοστικοί για την επίτευξη του έργου και να δείχνουν επιµονή όταν αντιµετωπίζουν εµπόδια (Thomas & Velthouse 1990). Η Menon (1999) αντιλαµβάνεται την ψυχολογική εξουσιοδότηση ως µία γνωστική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από µια αίσθηση αντιλαµβανόµενου ελέγχου (perceived control), αντιλαµβανόµενης ικανότητας (perceived competence) και εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization). Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος αναφέρεται στις πεποιθήσεις για αυτονοµία, κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση της εργασίας, τη διαθεσιµότητα πόρων, την εξουσία και την ελευθερία στη λήψη αποφάσεων. Η αντιλαµβανόµενη ικανότητα αναφέρεται στην αυτό-αποτελεσµατικότητα και στην εµπιστοσύνη στην ικανότητα, όσον αφορά τις απαιτήσεις του έργου που θα εκτελεστεί. ηλαδή, το άτοµο πιστεύει ότι µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία τόσο την προβλεπόµενη εργασία, όσο και κάθε αιφνιδιαστική πρόκληση που ενδεχόµενα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εργασίας αυτής. Η εσωτερίκευση στόχων αναπαριστά την αποδοχή της δύναµης των ιδεών, όπως είναι ένας πολύτιµος σκοπός, µια αποστολή ή ένα όραµα για το µέλλον. Το άτοµο πιστεύει και υιοθετεί τους στόχους του οργανισµού και είναι έτοιµο να δράσει για την επίτευξή τους (Menon 2001). Η επαγγελµατική ικανοποίηση ορίζεται ως ο βαθµός κατά τον οποίο ο εργαζόµενος έχει ευχάριστα ή θετικά συναισθήµατα σχετικά µε την εργασία του ή το εργασιακό του περιβάλλον (De Nobile 2003). Ο Kohler (1988) την προσδιορίζει ως µία πολυδιάστατη έννοια, που αντιπροσωπεύει την ολική στάση του ατόµου και τα συναισθήµατά του για συγκεκριµένες πτυχές του επαγγέλµατός του. Η ικανοποίηση των εργαζοµένων από την εργασία τους σχετίζεται άµεσα µε θετικές εργασιακές συµπεριφορές, όπως µε την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους (Αποστόλου 1980), µε χαµηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία, καθώς και µε χαµηλούς δείκτες κινητικότητας των (Hatton et al. 1999). Σύµφωνα µε τους Balzer et al. (1990), η ικανοποίηση έχει άµεση σχέση και κάτω από ειδικές περιστάσεις ενδέχεται να επηρεάσει την προσωπική ζωή, την οικογενειακή και ακολούθως τη φυσική υγεία του εργαζοµένου. Ο ηµητρόπουλος (1998) αναφέρει ότι η µελέτη του θέµατος της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αποκτά νέες διαστάσεις, που αφορούν τη συνολική εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τη γενικότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Προγενέστερα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν την επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ως βασικό παράγοντα της αποτελεσµατικότητας των σχολείων (Zigarreli 1996). Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο µέτρησης της επαγγελµατικής ικανοποίησης (Spector 1997). H συνολική προσέγγιση ακολουθείται όταν αντικείµενο µελέτης είναι η ολική ή µέση στάση των εργαζοµένων, εάν δηλαδή τους ικανοποιεί ή τους δυσαρεστεί σε γενικό βαθµό η εργασία τους. Αντίθετα, η επιµέρους προσέγγιση εστιάζεται στο ποιες διαστάσεις-παράµετροι της εργασίας παρέχουν ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. Αµφότερες οι προσεγγίσεις µέτρησης της επαγγελµατικής ικανοποίησης συγκεντρώνουν τους δικούς τους υποστηρικτές. Οι υποστηρικτές της συνολικής προσέγγισης, η οποία ακολουθείται στην παρούσα εργασία, υποστηρίζουν ότι η συνολική ικανοποίηση από την εργασία είναι σηµαντική και η ολική ικανοποίηση είναι περισσότερη από το σύνολο της 2

3 ικανοποίησης που προσφέρουν ξεχωριστές οι διαστάσεις-παράµετροι της εργασίας (Schneider 1985). Επιπλέον, πρόσφατες ενδείξεις επιβεβαιώνουν ότι οι αθροιστικές κλίµακες µέτρησης της ικανοποίησης συνιστούν έναν καλό τρόπο µέτρησης της έννοιας αυτής (Wanous et al. 1997). Αρκετά ερευνητικά ευρήµατα υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα ελέγχου ενός εργαζοµένου πάνω στην λήψη των αποφάσεων, σχετίζονται µε υψηλά επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης (Parker & Price 1994). Οι Appelbaum και Honeggar (1998) και Noorliza και Hasni (2006) υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων αυξάνει σηµαντικά την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. Τα τελευταία χρόνια, στα σχολεία της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υπηρετούν εκπαιδευτικοί και άλλων ειδικοτήτων, πέραν των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, µουσικής, πληροφορικής, τεχνικών κ.ά. πλαισιώνουν τα σχολεία και τους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Πολλοί από αυτούς, προκειµένου να συµπληρώσουν το ωράριό τους, εργάζονται σε περισσότερα του ενός σχολεία. Έτσι, ίσως δηµιουργείται η αίσθηση στους ίδιους και στους συναδέλφους τους η αίσθηση ότι δεν αποτελούν ισότιµα µέλη του συλλόγου των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου. Πιθανώς µια τέτοια κατάσταση ίσως επηρέαζε τόσο στην επαγγελµατική τους ικανοποίηση, όσο και στην αντιλαµβανόµενη από αυτούς εξουσιοδότηση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των εκπαιδευτικών της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά ειδικότητα. 2. Μεθοδολογία 2.1. είγµα είγµα της παρούσης εργασίας αποτέλεσαν 226 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που εργάζονταν σε σχολεία του Νοµού Καβάλας (Ν=146). Οι 164 από αυτούς ήταν δάσκαλοι, οι 22 νηπιαγωγοί, οι 17 ξένων γλωσσών, οι 16 φυσικής αγωγής και οι 7 µουσικής. Ουδείς κατείχε διοικητική θέση (διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής ή υποδιευθυντής). Ο µέσος όρος της ηλικίας του δείγµατος ήταν περίπου 38 έτη (Μ=37,82, Τ.Α.=8,065), ενώ ο µέσος όρος των ετών υπηρεσίας προσέγγιζε τα 11 περίπου έτη (Μ=10,88, Τ.Α.=7,441) Όργανο µέτρησης Ως όργανο µέτρησης χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου, που περιείχε 24 ερωτήσεις, κατανεµηµένες σε 3 νοηµατικές ενότητες. Η 1η νοηµατική ενότητα µετρούσε τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών µε 3 δηλώσεις, σύµφωνα µε την πρόταση των Cammann et al. (1983). Οι απαντήσεις στις ερωτήσειςδηλώσεις της ενότητας αυτής δίνονταν πάνω σε µια 5/βάθµια κλίµακα τύπου Likert, το σηµείο 1 της οποίας αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», ενώ το σηµείο 5 το «συµφωνώ ισχυρά». Η µετάφραση στα ελληνικά των δύο κλιµάκων έγινε µε τη µέθοδο της παλίνδροµης µετάφρασης και προσαρµόστηκε για το σχολικό περιβάλλον. Η 2η νοηµατική ενότητα µετρούσε την ψυχολογική εξουσιοδότηση µε την κλίµακα της Menon (2001). Η συγκεκριµένη κλίµακα περιέχει 15 ερωτήσεις-δηλώσεις, κατανεµηµένες σε 3 παράγοντες: (1) της εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization), (2) του αντιλαµβανόµενου ελέγχου (perceived control) και (3) της αντιλαµβανόµενης ικανότητας (perceived competence). Η κλίµακα της Menon δοκιµάστηκε τόσο σε διεθνές (Menon 2001; Menon & Hartmann 2002; Menon & Pethe 2002) όσο και σε ελληνικό περιβάλλον (Dimitriades & Maroudas 2007), µε αποδεκτά αποτελέσµατα ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία της, αν και στην τελευταία περίπτωση εξαιρέθηκαν 6 µεταβλητές. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις-δηλώσεις της συγκεκριµένης ενότητας του ερωτηµατολογίου δίνονταν πάνω σε µια 7/βάθµια κλίµακα, το σηµείο 1 της οποίας αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», ενώ το σηµείο 7 το «συµφωνώ ισχυρά». 3

4 Η 3 η νοηµατική ενότητα περιείχε 6 ερωτήσεις, που προσδιόριζαν το φύλο του δείγµατος, την ηλικία του, τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση και την ειδικότητά τους οκιµασία οργάνου µέτρησης Προκειµένου να εξετασθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κλιµάκων µέτρησης της εξουσιοδότησης και της συνολικής ικανοποίησης πραγµατοποιήθηκε καταρχήν µια ιερευνητική Παραγοντική ανάλυση.ε.π. (Exploratory Factor Analysis), µε τη χρήση της µεθόδου ορθογώνιας περιστροφής των αξόνων Varimax, στα 18 θέµατα των δύο κλιµάκων. Ακολούθως πραγµατοποιήθηκαν Αναλύσεις Αξιοπιστίας (Reliability Analyses) σε κάθε παράγοντα που προέκυψε από την.ε.π. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Από τη.π.α. προέκυψαν 4 παράγοντες, οι οποίοι ερµήνευαν το 72,7% της συνολικής διακύµανσης. εν εξαιρέθηκε κανένα θέµα. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., µε τιµή >0,8, χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός ( ηµητριάδης 2010α; Hair et al. 1995), ο δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,00. Οι φορτίσεις όλων των µεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν µεγαλύτερες του 0,45. Ο δείκτης Cronbach s a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την αξιοπιστία των παραγόντων (Spector 1992; Nunnally 1978). Ως τιµές των παραγόντων ελήφθησαν οι µέσοι των µέσων τιµών των θεµάτων που συνιστούσαν τον κάθε παράγοντα. Ακολούθως πραγµατοποιήθηκε µια.π.α. δεύτερης τάξεως µε τους 3 παράγοντες 1 ης τάξεως, που συνιστούν την έννοια της ψυχολογικής εξουσιοδότησης. Ακολούθησε και πάλι Ανάλυση Αξιοπιστίας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Από τη.π.α. προέκυψε 1 παράγοντας 2 ης τάξεως, ο οποίος ονοµάστηκε «Ψυχολογική Εξουσιοδότηση» και ερµήνευε το 65% της συνολικής διακύµανσης. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., µε τιµή >0,6, χαρακτηρίζεται ως οριακά αποδεκτός ( ηµητριάδης 2010α), ο δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,00. Οι φορτίσεις όλων των µεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν µεγαλύτερες του 0,7. Ο δείκτης Cronbach s a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την αξιοπιστία του παράγοντα (Spector 1992; Nunnally 1978). Ως τιµή της «Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης» ελήφθη ο µέσος των µέσων τιµών των 3 παραγόντων 1 ης τάξεως που συνιστούσαν τον παράγοντα. 3. Αποτελέσµατα Οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις των 4 παραγόντων 1 ης τάξεως και του ενός παράγοντα 2 ης τάξεως, κατά ειδικότητα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Καταρχήν διερευνήθηκε η σχέση της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης µε την ψυχολογική εξουσιοδότηση. Η πραγµατοποίηση µιας Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression Analysis), µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» και ανεξάρτητη την «Ψυχολογική εξουσιοδότηση», έδειξε τη στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση της δεύτερης µε την πρώτη (R 2 =0,141, β=0,376, t=6,067, Sig. t=0,000). Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η τιµή του δείκτη προσδιορισµού R 2 θεωρείται σχετικά χαµηλή. Ακολούθως διερευνήθηκε η σχέση της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης µε τους 3 παράγοντες της ψυχολογικής εξουσιοδότησης. Εφαρµόστηκε µια Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση (Multiple Regression Analysis), µε χρήση της µεθόδου Stepwise. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή ελήφθη η «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» και ανεξάρτητες η «Εσωτερίκευση στόχων», ο «Αντιλαµβανόµενος έλεγχος» και η «Αντιλαµβανόµενη ικανότητα». Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η «Εσωτερίκευση στόχων» είναι ο παράγων της ψυχολογικής εξουσιοδότησης που επηρεάζει θετικά, κατεξοχήν, τη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» (β=0274, Sig. t=0,000). Ακολουθεί η «Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα» (β=0153, Sig. t=0,040). Ωστόσο, θα πρέπει και πάλι να υπογραµµισθεί ότι η τιµή του δείκτη προσδιορισµού R 2 θεωρείται σχετικά χαµηλή. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι δε βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στον «Αντιλαµβανόµενο έλεγχο» και στη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» (Sig. t=0,257). Ακολούθως πραγµατοποιήθηκε µια Ανάλυση ιακύµανσης (One Way ANOVA), για να διερευνηθεί αν διαφοροποιούνται η συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση, η ψυχολογική εξουσιοδότηση, η εσωτερίκευση στόχων, ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος και η 4

5 αντιλαµβανόµενη ικανότητα, εξ αιτίας της ειδικότητας των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Τα αποτελέσµατα πιστοποιούν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, σε όλους τους παράγοντες (Sig. F<0,02). H πραγµατοποίηση µιας δοκιµασίας πολλαπλών συγκρίσεων (Bonferroni) προσδιόρισε ότι οι δάσκαλοι είναι περισσότερο επαγγελµατικά ικανοποιηµένοι, τόσο από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής (Sig.=0,035), όσο και από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,001). Οι νηπιαγωγοί είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,009), ενώ οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής (Sig.=0,024) και από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,001). Αναφορικά µε τον παράγοντα της «Ψυχολογικής εξουσιοδότησης», οι δάσκαλοι αισθάνονται περισσότερο εξουσιοδοτηµένοι από τους νηπιαγωγούς (Sig.=0,001). Στον παράγοντα της «Εσωτερίκευσης στόχων» τόσο οι δάσκαλοι (Sig.=0,000), όσο και οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών (Sig.=0,043) εσωτερικεύουν περισσότερο των νηπιαγωγών τους στόχους του σχολείου. Στον παράγοντα του «Αντιλαµβανόµενου ελέγχου» οι δάσκαλοι αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν µεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου, τόσο από τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών (Sig.=0,000), όσο από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,033). Τέλος, στον παράγοντα της «Αντιλαµβανόµενης ικανότητας» οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν περισσότερες ικανότητες, από ότι αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί της φυσικής αγωγής (Sig.=0,021). 4. Συζήτηση Συµπεράσµατα Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης και ψυχολογικής εξουσιοδότησης των εκπαιδευτικών της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά ειδικότητα. Η συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, των δασκάλων, των νηπιαγωγών, µετρηµένη πάνω σε µια 5/βάθµια κλίµακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 4 και εποµένως µπορεί να θεωρείται υψηλή. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αντίθετα, η συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και µουσικής καταγράφηκε χαµηλότερα του 4 και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται µέτρια προς υψηλή. Το αποτέλεσµα αυτό ευθυγραµµίζεται µε προηγούµενα, που υποδεικνύουν ότι το 73% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ή αρκετά ευχαριστηµένοι από το επάγγελµά τους ( ηµητρόπουλος 1998) και παρουσιάζουν υψηλό συνολικό επίπεδο ικανοποίησης (Koustelios 2001). Ωστόσο έρχονται σε αντίθεση µε άλλα, που υποστηρίζουν ότι το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των δασκάλων είναι από µέτριο έως χαµηλό (Κουστέλιος & Κουστέλιου 2001). Η χαµηλότερη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και µουσικής ίσως οφείλεται στις συνθήκες εργασίας τους, αφού η εκπαιδευτική τους λειτουργία απαιτεί εξειδικευµένους χώρους και εξοπλισµό. Η ψυχολογική εξουσιοδότηση των δασκάλων, µετρηµένη πάνω σε µια 7/βάθµια κλίµακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 5 και εποµένως µπορεί να θεωρείται άνω του µετρίου προς υψηλή. Ωστόσο, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τιµές µικρότερες του 5, µε τους εκπαιδευτικούς της µουσικής να παρουσιάζουν τη λιγότερο αντιλαµβανόµενη εξουσιοδότηση. Έτσι, για τους εκπαιδευτικούς αυτούς το επίπεδο της ψυχολογικής εξουσιοδότησης θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως λίγο ανώτερο του µετρίου. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι στα σχολεία της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης το υπάρχον συγκεντρωτικό κλίµα (Παπαπροκοπίου 2002; Κουτούζης 1999) ίσως έχει αρχίσει να µεταβάλλεται, υπάρχει όµως αρκετός ακόµη δρόµος για να διανυθεί, ειδικά για τους πλην των δασκάλων εκπαιδευτικούς. Στον παράγοντα της ψυχολογικής εξουσιοδότησης «Εσωτερίκευση στόχων», προσδιορίζεται επίπεδο άνω του µετρίου. Εντύπωση προκαλεί το ότι οι νηπιαγωγοί καταγράφουν το χαµηλότερο επίπεδο από όλους τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσµα ίσως ερµηνεύεται από το ότι τα νηπιαγωγεία, ενώ αποτελούν ξεχωριστές σχολικές µονάδες, µε τη δική τους διεύθυνση, συνήθως λειτουργούν µέσα ή παραπλεύρως των δηµοτικών σχολείων, ενώ κάποιες διοικητικές τους αρµοδιότητες (π.χ. οικονοµικά) ασκούνται από τους 5

6 διευθυντές των αντίστοιχων δηµοτικών σχολείων. Έτσι πολλές φορές οι νηπιαγωγοί αισθάνονται τον εαυτό τους ως µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του δηµοτικού σχολείου και όχι της ξεχωριστής σχολικής µονάδας του νηπιαγωγείου. Εποµένως, ίσως «υιοθετούν» σε κάποιο βαθµό τους στόχους του δηµοτικού σχολείου. Ωστόσο, δε συµµετέχουν στο σύλλογο εκπαιδευτικών του δηµοτικού σχολείου και ως εκ τούτου ίσως δεν εσωτερικεύουν αρκετά τους στόχους του. Παράλληλα, στα νηπιαγωγεία δεν υφίσταται επίσηµα θεσµοθετηµένος σύλλογος εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου η στοχοθεσία ή δεν υφίσταται καθολικά ή ίσως αποτελεί κυρίως έργο της διεύθυνσης. Έτσι, είναι αρκετά λογικό, οι λοιποί πλην της διευθύντριας νηπιαγωγοί να µην εσωτερικεύουν σε υψηλό βαθµό τους στόχους του νηπιαγωγείου, αφού δε συµµετέχουν στον προσδιορισµό τους. Στον παράγοντα της ψυχολογικής εξουσιοδότησης «Αντιλαµβανόµενος έλεγχος» προσδιορίζεται επίπεδο πλησίον του µετρίου. Ωστόσο οι δάσκαλοι αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν περισσότερη δυνατότητα ελέγχου, από τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών και της µουσικής. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος ίσως αποτελεί την «καρδιά» της έννοιας της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και ως εκ τούτου η ύπαρξη διαφορών στον παράγοντα αυτόν µπορεί να επηρεάσει τη αρνητικά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ενός σχολείου, όταν αισθάνονται ότι διαθέτουν µικρότερη δυνατότητα ελέγχου, από τους συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων. Στον παράγοντα της ψυχολογικής εξουσιοδότησης «Αντιλαµβανόµενη ικανότητα» προσδιορίζεται αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής (11 γυναίκες και 5 άνδρες), όπως και οι νηπιαγωγοί (22 γυναίκες) καταγράφουν τη χαµηλότερη ικανότητα. Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στην χαµηλότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα των γυναικών εκπαιδευτικών, αφού οι Παπαδόπουλος κ.ά. (2011) προσδιόρισαν ότι οι δασκάλες παρουσίαζαν µικρότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα από τους άνδρες συναδέλφους τους, ωστόσο αυτό δε συνάδει µε το ότι οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών, που είναι στην πλειονοψηφία τους γυναίκες (16 γυναίκες και 1 άνδρας), παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα από όλες τις ειδικότητες. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, η χαµηλότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα ίσως οφείλεται σε ανεπαρκή εκπαίδευση για άσκηση παιδιών ηλικίας δηµοτικού σχολείου. Η ψυχολογική εξουσιοδότηση βρέθηκε να επηρεάζει τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αν και ο σχετικά χαµηλός συντελεστής προσδιορισµού R 2 καθιστά την πρόβλεψη της ικανοποίησης από την ψυχολογική εξουσιοδότηση επισφαλή. Εποµένως, το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί, µόνο σε κάποιο βαθµό, µε την άποψη των Appelbaum και Honeggar (1998) και Noorliza και Hasni (2006), που υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων αυξάνει σηµαντικά την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. Όσον αφορά τη σχέση της «Συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης» µε τους 3 παράγοντες της «Ψυχολογικής εξουσιοδότησης», προσδιορίστηκε ότι οι κρίσιµοι παράγοντες που µπορούν να επηρεάζουν την ικανοποίηση είναι η «Εσωτερίκευση στόχων» και η «Αντιλαµβανόµενη ικανότητα». Ο παράγοντας «Αντιλαµβανόµενος έλεγχος» δε βρέθηκε να σχετίζεται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση. Το εύρηµα αυτό θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη, αφού αντιφάσκει µε τη θεωρία του Αυτοκαθορισµού, των Deci και Ryan (1985), η οποία υποστηρίζει ότι η αυτονοµία αποτελεί µια από τρεις καθολικές ψυχολογικές ανθρώπινες ανάγκες. Η απάντηση στην αντίφαση ίσως ερµηνεύεται από τις απόψεις του Hofstead (1984), που σηµειώνει ότι η ελληνική κουλτούρα χαρακτηρίζεται από σχετικά µεγάλη απόσταση από την εξουσία και ακόµη υψηλότερη αποφυγή της αβεβαιότητας. Στην εργασία του ηµητριάδη (2010β), η έννοια της αυτονοµίας διχάστηκε σε δύο παράγοντες: (α) την «Αυτονοµία στο µάθηµα», και (β) την «Αυτονοµία, συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών». Καµία από τις δύο έννοιες δε βρέθηκε να σχετίζεται µε τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η αντιλαµβανόµενη ικανότητα έχει σχετισθεί µε την επαγγελµατική ικανοποίηση (Williams et al. 1990) και έχει προσδιοριστεί ως άµεσο αίτιο εσωτερικής παρακίνησης, για τη συµµετοχή σε ένα έργο (Deci & Ryan 1985; Thomas & Velthouse 1990). Ακόµη, η αντιλαµβανόµενη ικανότητα έχει συνδεθεί µε τη συναισθηµατική ευεξία και την πνευµατική υγεία (Warr 1990). Οι Bhagat και Allie (1989) υποστηρίζουν ότι η χαµηλή αντιλαµβανόµενη 6

7 ικανότητα συνδέεται µε συναισθηµατική εξάντληση και αποπροσωποποίηση στο χώρο της εργασίας. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν παλιότερα και οι Snyder και Bruning (1979). Η εσωτερίκευση στόχων προσδιορίστηκε ως ο πλέον καθοριστικός παράγων της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, από τους τρεις παράγοντες της ψυχολογικής εξουσιοδότησης. Η εσωτερίκευση λαµβάνει χώρα καθώς οι αξίες και οι αποδεκτές συµπεριφορές που υποστηρίζει ένας οργανισµός, γίνονται µέρος του αξιακού συστήµατος του ατόµου. Ωστόσο, οι Ryan και Deci (2000) υποστηρίζουν ότι η εσωτερίκευση στόχων από τους υπαλλήλους ενός οργανισµού επιτυγχάνεται όταν αυτοί υιοθετούν στάσεις και συµπεριφορές, επειδή το περιεχόµενό τους είναι σύµφωνο µε το αξιακό τους σύστηµα. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών θεωρείται καθοριστικός παράγων της αποτελεσµατικότητας των σχολείων (Zigarreli 1996) και η εξουσιοδότησή τους βρέθηκε να την επηρεάζει. Εποµένως, οι διοικήσεις όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης πρέπει να δηµιουργούν τέτοιες συνθήκες στα σχολεία, που να ευνοούν την αύξηση της εξουσιοδότησης και την ισότιµη κατανοµή της σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς, ασχέτως ειδικότητας. Η αίσθηση της ισοτιµίας βελτιώνει το κλίµα συνεργασίας στη σχολική µονάδα. Επιπλέον, ο εξουσιοδοτηµένος εκπαιδευτικός εκφράζοντας τη δηµιουργικότητά του, βελτιώνει την αντίληψη για τις ικανότητές του και εντέλει την ικανοποίηση από την εργασία του. Οι Jung και Avolio (1999) υποστηρίζουν ότι οι οργανισµοί µπορούν να παίξουν ένα ενεργό ρόλο στη διαδικασία της εσωτερίκευσης και συστήνουν την εγκατάσταση µιας κοινά αποδεκτής κουλτούρας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα λιγότερες διαµάχες και περισσότερη αλληλεπίδραση. Η παρούσα εργασία υπόκειται βέβαια και σε ορισµένους περιορισµούς εξαιτίας κυρίως του ότι διεξήχθη σε µια µόνο περιοχή της Ελλάδος και του µικρού της δείγµατος. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατά της δεν θα µπορούσαν να γενικευθούν. Μελλοντικές ερευνητικές εργασίες συστήνεται να εστιάσουν τόσο στην επαγγελµατική ικανοποίηση όσο και στην ψυχολογική εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, µε µεγαλύτερα δείγµατα, εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης. Βιβλιογραφία Αποστόλου, Ν., (1980). Ψυχολογία της Εργασίας. Θεσσαλονίκη: Έκδοση ΚΕΦΚΣ. Appelbaum, S.H., & Honeggar, K. (1998). Empowerment: a contrasting overview of organizations in general and nursing in particular - an examination or organizational factors, managerial behaviors, job design and structural power. Empowerment in Organizations, 6(2). Balzer, W.K., Smith, P.C., Kravitch, D.A., Lovell, S.E., Paul, K.B., Reilly, B.A., & Reilly, C.E. (1990). User s manual for the Job Descriptive Index (JDI) and the Job in General (JIG) scales. Bowling Green, OH: Bowling Green State University. Bhagat, R.S., & Allie, S.M. (1989). Organizational stress, personal life stress, and symptoms of lif strains: An examination of the moderating role of sense of competence. Journal of Vocational Behaviour, 35, Bolin, F.S. (1989). Empowering Leadership. Teachers College Record, 19(1), Cammann, C., Fishman, M., Jenkins, D., & Klesh, J. (1983). Assessing the attitudes and perceptions of organizational members. In S., Seashore, E., Lawler, P., Mirvis, C., Cammann (Eds.). Assessing organizational change: A guide to methods, measures, and practices. New York: John Wiley. Conger, J.A., & Kanungo, R.N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management Review, 13, Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determinaton in human behaviour. New York: Plenum. De Nobile, J. (2003). Organisational Communication, Job Satisfaction and Occupational Stress in Catholic Primary Schools. Unpublished doctoral thesis. University of New South Wales, Sydney. 7

8 ηµητριάδης, Ε. (2010α). Στατιστικές εφαρµογές µε SPSS 17.0 και Lisrel 8.7. Αθήνα: Κριτική. ηµητριάδης, Σ. (2010β). Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: η περίπτωση του Νοµού Καβάλας. Μεταπτυχιακή διατριβή. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. ηµητρόπουλος, Ε. (1998). Οι εκπαιδευτικοί και το επάγγελµά τους. Αθήνα: Γρηγόρης. Dimitriades, S.Z., & Maroudas, Th. (2007). Internal service climate and psychological empowerment among public employees. An exploratory study in Greece. Transforming Government: People, Process and Policy, 1(4), Goldsmith, A.L., Nickson, D.P., Sloan, D.H., & Wood, R.C. (1997). Human Resource Management for Hospitality Services. London: International Thomson Business Press. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1995). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall. Hatton, C., Emerson, E., Rivers, M., Mason, H., Mason, L., Swarbrick R., Kiernan C., Reeves, D., & Alborz, A. (1999). Factors Associated With Staff Stress And Work Satisfaction in services for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 45(4), Hofstede, G., (1984). Culture s Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills. CA.:Sage. In Z.S., Dimitriades, (2005). Employee empowerment in the Greek context. International Journal of Manpower. 26(1), Jung, D.I., & Avolio, B.J. (1999). Effects of leadership style and followers' cultural orientation on performance in group and individual task conditions. Academy of Management Journal, 42, Kohler, L. (1988). Job satisfaction and corporate business managers: An organizational behaviour approach to sport management. Journal of Sport Management, 2, Koustelios, A. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. The International Journal of Educational Management, 15(7), Κουστέλιος, Α., & Κουστέλιου, Ι. (2001). Επαγγελµατική ικανοποίηση και επαγγελµατική εξουθένωση στην εκπαίδευση. Ψυχολογία, 8(1), Κουτούζης, Μ. (1999). Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως οργανισµός. Στο Κόκκος, Α. (Επιµ.), ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων. Τόµος Α. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Menon, S.T. (1999). Psychological Empowerment: Definition, Measurement, and Validation. Canadian Journal of Behavioral Sciences, 31(3), Menon, S.T. (2001). Employee empowerment: An integrative psychological approach. Applied Psychology: An International Review, 50(1), Menon, S.T., & Hartmann, L.C. (2000). Generalizability of Menon s empowerment scale: replication and extension with Australian data. 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organisational Values (ISSWOV). Jerusalem, Israel. Proceedings, Menon, S.T., & Pethe, S. (2002). Organizational Antecedents and Outcomes of Empowerment: Evidence from India. Paper presented at the 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organisational Values (ISSWOV). Warsaw, Poland. Proceedings, Noorliza, K., & Hasni, M. (2006). The effects of total quality management practices on employees work related attitudes. The TQM magazine, 18(1), Nunally, J.C. (1978). Psychometric Theory. (2nd ed.). New Delhi: McGraw-Hill. Παπαδόπουλος,., ηµητριάδης, Σ, & ηµητριάδης Ε. (2011). Η σχέση µεταξύ της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης των ανδρών και γυναικών δασκάλων της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, (Υπό κρίση). 8

9 Παπαπροκοπίου, Ν. (2002). Αλληλεπιδράσεις µεταξύ ακαδηµαϊκής κοινότητας και εκπαιδευτικών θεσµών. Ο ρόλος του επόπτη καθηγητή. Στο Γ., Μπαγάκης (επιµ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχµιο, Parker, L.E., & Price, R.H. (1994). Empowered managers and empowered workers: the effects of managerial support and managerial perceived control on workers sense of control over decision making. Human Relations, 47(8), Prawat, R. (1988). The development of a leader power inventory. Multivariate Behavioral Research, 2, Ryan, R.M. &. Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, Schneider, B. (1985). Organizational behavior. Annual Review of Psychology, 36, Snyder, Ρ.Α. & Bruning, N.S. (1979). Sex Differences in Perceived Competence. Administration in Social Work, 3(3), Spector, P.E. (1992). Summated rating scale construction: An Introduction, in Quantitative Applications in the Social Sciences. Beverly Hills C.A: Sage. Spector, P.E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage. Thomas, K.W., & Velthouse, B.A. (1990). Cognitive elements of empowerment: an 'interpretative' model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15, Wanous, J.P., Reichers, A.E., & Hudy, M.J. (1997). Overall job satisfaction: How good are single-item measures? Journal of Applied Psychology, 82, Warr, P. (1990). The measurement of well-being and other aspects of mental health. Journal of Occupational Psychology, 63, Williams, K.J., Williams, G.M., & Ryer, J.A. (1990). The relation between performance feedback and job attitudes among school psychologists. School Psychology Review, 19, Zigarreli, M.A. (1996). An empirical test of conclusions from effective schools research. The Journal of Educational Research, 90(2),

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Τα αποτελέσµατα της ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και των Αναλύσεων Αξιοπιστίας. Προσδιοριστικές Μεταβλητές Φορτίσεις και Παράγοντες Ι. Εσωτερίκευση Στόχων (α=0,887) 1 ουλεύω µε ενθουσιασµό για να επιτύχει το 0,703 σχολείο µου τους στόχους του. 2 Εµπνέοµαι από τους στόχους του σχολείου 0,823 µου. 3 Εµπνέοµαι από αυτά που προσπαθούµε να 0,814 πετύχουµε ως σχολείο. 4 Είµαι φανατικός στο να πηγαίνουµε καλά ως 0,762 σχολείο. 5 Είµαι ενθουσιασµένος για τη συνεισφορά της 0,642 εργασίας µου στο σχολείο µου. ΙΙ. ΑντιλαµβανόµενοςΈλεγχος (α= 0,852) 1 Μπορώ να επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων 0,848 που λαµβάνονται στο σχολείο που εργάζοµαι. 2 Μπορώ να επηρεάζω τον τρόπο της εργασίας 0,831 στο σχολείο µου. 3 Έχω την εξουσία να λαµβάνω αποφάσεις στο 0,861 σχολείο µου. 4 Έχω τη δικαιοδοσία να εργάζοµαι µε 0,608 αποδοτικό τρόπο. 5 Σηµαντικές αρµοδιότητες αποτελούν µέρος 0,490 της εργασίας µου. ΙΙΙ. Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα (α=0,935) 1 Έχω τα απαιτούµενα προσόντα για να κάνω 0,760 καλά τη δουλειά µου. 2 Έχω τις δεξιότητες και την ικανότητα για να 0,900 κάνω καλά τη δουλειά µου. 3 Έχω την ικανότητα να εργάζοµαι 0,862 αποτελεσµατικά. 4 Μπορώ να κάνω τη δουλειά µου 0,881 αποτελεσµατικά. 5 Μπορώ να διαχειριστώ τις προκλήσεις που 0,869 αντιµετωπίζω στην εργασία µου. IV. Συνολική Επαγγελµατική Ικανοποίηση (α=0,711) 1 Συνολικά είµαι ικανοποιηµένος από τη 0,759 δουλειά µου 2 Σε γενικές γραµµές µου 0,777 αρέσει η δουλειά που κάνω. 3 Γενικά µου αρέσει να δουλεύω εδώ. 0,763 Κ.Μ.Ο.=0,867 Bartlett's Test of Sphericity x 2 =2939,337, df=153, Sig.=0,00 Total variance explained=0,727 10

11 Πίνακας 2. Τα αποτελέσµατα της ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 2 ης τάξεως και της Ανάλυσης Αξιοπιστίας. I. Ψυχολογική Εξουσιοδότηση (α=0,724) 1 Εσωτερίκευση στόχων. 0,892 2 Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος. 0,766 3 Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα. 0,753 Κ.Μ.Ο.=0,605 Bartlett's Test of Sphericity x 2 =145,766, df=3, Sig.=0,00 Total variance explained=0,650 Πίνακας 3. Μέσες τιµές και Τυπικές Αποκλίσεις της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης, της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και των παραγόντων της των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟ- ΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΛΑΜΒΑΝΟ- ΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΑΛΟΙ Μ 4,1768 5,0485 5,1232 4,5162 5,5061 Τ.Α. 0,538 0,895 0,957 1,542 0,836 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Μ 4,1515 4,4333 3,9545 4,1909 5,1545 Τ.Α. 0,522 0,719 1,081 0,923 0,841 ΦΥΣΙΚΗΣ Μ 3,7708 4,5458 4,6000 4,0500 4,9875 ΑΓΩΓΗΣ Τ.Α. 0,527 0,685 0,760 0,847 1,070 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ 4,3333 4,5765 4,8353 3,0118 5,8824 Τ.Α. 0,441 0,679 0,725 1,224 0,671 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ 3,3810 4,1905 4,3429 2,8857 5,3429 Τ.Α. 0,550 0,775 1,075 1,095 0,842 Πίνακας 4. Τα αποτελέσµατα της συσχέτισης των παραγόντων της ψυχολογικής εξουσιοδότησης µε τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση. Εξαρτηµένη µεταβλητή Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t Συνολική Εσωτερίκευση Στόχων 0,271 3,656 0,000 Επαγγελµατική Ικανοποίηση Αντιλαµβανόµενη ικανότητα 0,153 2,064 0,040 R 2 = 0,142, F = 18,467, Sig. F = 0,

12 Πίνακας 5. ιαφορές Μέσων τιµών και Τυπικών Αποκλίσεων της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης, της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και των παραγόντων της, των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα. Συνολική ικανοποίηση Εσωτερίκευση Στόχων Αντιλαµβανόµενος έλεγχος Αντιλαµβανόµενη ικανότητα Εξουσιοδότηση Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Sum of Squares df Mean Square F Sig. 7, ,766 6,401 0,000 31, ,840 8,756 0,000 51, ,776 6,315 0,000 9, ,275 3,325 0,011 15, ,925 5,438 0,000 12

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(2), 18-28 Διοίκησης Αθλητισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ)

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 147-154 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Παραδείγματα στο Amos Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Ανάλυση Δεδομένων (Εργαστήριο) Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επαγγελµατική Εξουθένωση σε Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Μ. Κόκκινος, Α. αβάζογλου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής. EDG 599 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα. Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής. EDG 599 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα. Μεταπτυχιακή Εργασία Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής EDG 599 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα Μεταπτυχιακή Εργασία Θέμα Εργασίας: Διερευνώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών για θέματα φύλου και ισότητας με μικτές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Γ Παν Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ. Νικόλαος Θερίου Αναπληρωτής Καθηγητής, ntheriou@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον:

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: EXECUTIVE MBA Προπαρασκευαστικό Μάθηµα στις Επιστήµες Συµπεριφοράς Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Αίτια, Αποτελέσµατα Ζωή Σ. ηµητριάδη, Ph.D. 1 Ανθρώπινη Συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα