Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "spyrdim-@sch.gr dimpap@teikav.edu.gr"

Transcript

1 Ψυχολογική Εξουσιοδότηση και συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά ηµητριάδης Σ. Σπυρίδων 1 Παπαδόπουλος K. ηµήτριος 2 Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των εκπαιδευτικών της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα. Το δείγµα αποτελούνταν από 226 εκπαιδευτικούς (Ν=226), που εργάζονταν σε σχολεία του Νοµού Καβάλας. Οι 164 από αυτούς ήταν δάσκαλοι, οι 22 νηπιαγωγοί, οι 17 ξένων γλωσσών, οι 16 φυσικής αγωγής και οι 7 µουσικής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι παράγοντες της «Ψυχολογικής εξουσιοδότησης» «Εσωτερίκευση στόχων» και «Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα» σχετίζονται θετικά µε τη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση». Επιπλέον διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, τόσο στην επαγγελµατική ικανοποίηση όσο και στην ψυχολογική εξουσιοδότηση. Λέξεις κλειδιά: Επαγγελµατική ικανοποίηση, εξουσιοδότηση, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Abstract The aim of this study was to research the relationships between job satisfaction and psychological empowerment of educators by specialty in the context of Greek primary education. The sample was consisted of 226 educators who worked in schools in the Prefecture of Kavala (N=226). The 164 of them were teachers, the 22 kindergarten teacher, the 17 foreign languages teachers, the 16 physical education teachers, and the 7 music teachers. The results showed that the factors of Psychological empowerment Goal internalization and Perceived competence positively correlated with Job satisfaction. Moreover, found the existence of statistically significant differences among educators by specialty in both, job satisfaction and psychological empowerment. Key words: Job satisfaction, empowerment, educators of primary schools. 1. Εισαγωγή Εξουσιοδότηση ή ενδυνάµωση (empowerment) θεωρείται η διαδικασία µεταβίβασης ή αποκέντρωσης της εξουσίας λήψης αποφάσεων (Conger & Kanungo 1988). Σύµφωνα µε τους Goldsmith et al. (1997), η εξουσιοδότηση αποδίδει στους εργαζόµενους κάποιο βαθµό αυτονοµίας. Οι Appelbaum και Honeggar (1998) αναφέρουν ότι η εξουσιοδότηση υφίσταται σε ένα οργανισµό, όταν οι υπάλληλοι των χαµηλότερων επιπέδων στην ιεραρχία, αισθάνονται ότι αναµένεται από αυτούς να αναλάβουν καλόπιστα πρωτοβουλίες, στο όνοµα της αποστολής τους, ακόµη και αν οι πρωτοβουλίες τους αυτές βρίσκονται έξω από τα όρια των αρµοδιοτήτων τους. Εφόσον η πρωτοβουλία των υπαλλήλων οδηγήσει σε κάποιο λάθος, µερικές φορές σοβαρό, οι υπάλληλοι έχουν την πεποίθηση ότι δε θα υποστούν αυθαίρετα κυρώσεις. Ο Bolin (1989) καθορίζει την εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών ως την απόδοση 1 Α/θµια Εκπαίδευση Καβάλας 2 Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Καβάλας 1

2 του δικαιώµατος της συµµετοχής τους στον καθορισµό των στόχων και της πολιτικής του σχολείου και στην εφαρµογή της επαγγελµατικής τους κρίσης, ως προς το πως θα διδάξουν. Ο Prawat (1991) προσδιορίζει την εξουσιοδότηση ως απελευθέρωση του εκπαιδευτικού, που υπονοεί ότι ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος από τον αδικαιολόγητο έλεγχο, ιδιαίτερα όταν ο έλεγχος αυτός προέρχεται από αστήρικτες πεποιθήσεις. Στη βιβλιογραφία αναδύονται δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, µια σχεσιακή (relational empowerment) και µια ψυχολογική (psychological empowerment). Από την πλευρά της ψυχολογικής προσέγγισης, η εξουσιοδότηση θεωρείται ως µια εσωτερική γνωστική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξηµένα επίπεδα αυτόαποτελεσµατικότητας (Conger, & Kanungo 1988) και από αυξηµένη εσωτερική παρακίνηση για την εκτέλεση ενός έργου (Thomas & Velthouse 1990). Για τους Conger και Kanungo (1988), καθώς οι υπάλληλοι καθίστανται περισσότερο εξουσιοδοτηµένοι, η προσδοκία από την αυτό-αποτελεσµατικότητά τους αυξάνεται, µεγεθύνοντας την ποσότητα της προσπάθειας και του χρόνου που αφιερώνουν για την εκτέλεση ενός έργου. Έτσι, οι υπάλληλοι αναµένεται να εργασθούν σκληρότερα, παρά την απουσία άµεσης επίβλεψης, να είναι προσαρµοστικοί για την επίτευξη του έργου και να δείχνουν επιµονή όταν αντιµετωπίζουν εµπόδια (Thomas & Velthouse 1990). Η Menon (1999) αντιλαµβάνεται την ψυχολογική εξουσιοδότηση ως µία γνωστική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από µια αίσθηση αντιλαµβανόµενου ελέγχου (perceived control), αντιλαµβανόµενης ικανότητας (perceived competence) και εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization). Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος αναφέρεται στις πεποιθήσεις για αυτονοµία, κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση της εργασίας, τη διαθεσιµότητα πόρων, την εξουσία και την ελευθερία στη λήψη αποφάσεων. Η αντιλαµβανόµενη ικανότητα αναφέρεται στην αυτό-αποτελεσµατικότητα και στην εµπιστοσύνη στην ικανότητα, όσον αφορά τις απαιτήσεις του έργου που θα εκτελεστεί. ηλαδή, το άτοµο πιστεύει ότι µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία τόσο την προβλεπόµενη εργασία, όσο και κάθε αιφνιδιαστική πρόκληση που ενδεχόµενα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εργασίας αυτής. Η εσωτερίκευση στόχων αναπαριστά την αποδοχή της δύναµης των ιδεών, όπως είναι ένας πολύτιµος σκοπός, µια αποστολή ή ένα όραµα για το µέλλον. Το άτοµο πιστεύει και υιοθετεί τους στόχους του οργανισµού και είναι έτοιµο να δράσει για την επίτευξή τους (Menon 2001). Η επαγγελµατική ικανοποίηση ορίζεται ως ο βαθµός κατά τον οποίο ο εργαζόµενος έχει ευχάριστα ή θετικά συναισθήµατα σχετικά µε την εργασία του ή το εργασιακό του περιβάλλον (De Nobile 2003). Ο Kohler (1988) την προσδιορίζει ως µία πολυδιάστατη έννοια, που αντιπροσωπεύει την ολική στάση του ατόµου και τα συναισθήµατά του για συγκεκριµένες πτυχές του επαγγέλµατός του. Η ικανοποίηση των εργαζοµένων από την εργασία τους σχετίζεται άµεσα µε θετικές εργασιακές συµπεριφορές, όπως µε την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους (Αποστόλου 1980), µε χαµηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία, καθώς και µε χαµηλούς δείκτες κινητικότητας των (Hatton et al. 1999). Σύµφωνα µε τους Balzer et al. (1990), η ικανοποίηση έχει άµεση σχέση και κάτω από ειδικές περιστάσεις ενδέχεται να επηρεάσει την προσωπική ζωή, την οικογενειακή και ακολούθως τη φυσική υγεία του εργαζοµένου. Ο ηµητρόπουλος (1998) αναφέρει ότι η µελέτη του θέµατος της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αποκτά νέες διαστάσεις, που αφορούν τη συνολική εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τη γενικότερη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Προγενέστερα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν την επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ως βασικό παράγοντα της αποτελεσµατικότητας των σχολείων (Zigarreli 1996). Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο µέτρησης της επαγγελµατικής ικανοποίησης (Spector 1997). H συνολική προσέγγιση ακολουθείται όταν αντικείµενο µελέτης είναι η ολική ή µέση στάση των εργαζοµένων, εάν δηλαδή τους ικανοποιεί ή τους δυσαρεστεί σε γενικό βαθµό η εργασία τους. Αντίθετα, η επιµέρους προσέγγιση εστιάζεται στο ποιες διαστάσεις-παράµετροι της εργασίας παρέχουν ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. Αµφότερες οι προσεγγίσεις µέτρησης της επαγγελµατικής ικανοποίησης συγκεντρώνουν τους δικούς τους υποστηρικτές. Οι υποστηρικτές της συνολικής προσέγγισης, η οποία ακολουθείται στην παρούσα εργασία, υποστηρίζουν ότι η συνολική ικανοποίηση από την εργασία είναι σηµαντική και η ολική ικανοποίηση είναι περισσότερη από το σύνολο της 2

3 ικανοποίησης που προσφέρουν ξεχωριστές οι διαστάσεις-παράµετροι της εργασίας (Schneider 1985). Επιπλέον, πρόσφατες ενδείξεις επιβεβαιώνουν ότι οι αθροιστικές κλίµακες µέτρησης της ικανοποίησης συνιστούν έναν καλό τρόπο µέτρησης της έννοιας αυτής (Wanous et al. 1997). Αρκετά ερευνητικά ευρήµατα υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα ελέγχου ενός εργαζοµένου πάνω στην λήψη των αποφάσεων, σχετίζονται µε υψηλά επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης (Parker & Price 1994). Οι Appelbaum και Honeggar (1998) και Noorliza και Hasni (2006) υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων αυξάνει σηµαντικά την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. Τα τελευταία χρόνια, στα σχολεία της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υπηρετούν εκπαιδευτικοί και άλλων ειδικοτήτων, πέραν των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, µουσικής, πληροφορικής, τεχνικών κ.ά. πλαισιώνουν τα σχολεία και τους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Πολλοί από αυτούς, προκειµένου να συµπληρώσουν το ωράριό τους, εργάζονται σε περισσότερα του ενός σχολεία. Έτσι, ίσως δηµιουργείται η αίσθηση στους ίδιους και στους συναδέλφους τους η αίσθηση ότι δεν αποτελούν ισότιµα µέλη του συλλόγου των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου. Πιθανώς µια τέτοια κατάσταση ίσως επηρέαζε τόσο στην επαγγελµατική τους ικανοποίηση, όσο και στην αντιλαµβανόµενη από αυτούς εξουσιοδότηση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής εξουσιοδότησης των εκπαιδευτικών της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά ειδικότητα. 2. Μεθοδολογία 2.1. είγµα είγµα της παρούσης εργασίας αποτέλεσαν 226 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που εργάζονταν σε σχολεία του Νοµού Καβάλας (Ν=146). Οι 164 από αυτούς ήταν δάσκαλοι, οι 22 νηπιαγωγοί, οι 17 ξένων γλωσσών, οι 16 φυσικής αγωγής και οι 7 µουσικής. Ουδείς κατείχε διοικητική θέση (διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής ή υποδιευθυντής). Ο µέσος όρος της ηλικίας του δείγµατος ήταν περίπου 38 έτη (Μ=37,82, Τ.Α.=8,065), ενώ ο µέσος όρος των ετών υπηρεσίας προσέγγιζε τα 11 περίπου έτη (Μ=10,88, Τ.Α.=7,441) Όργανο µέτρησης Ως όργανο µέτρησης χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου, που περιείχε 24 ερωτήσεις, κατανεµηµένες σε 3 νοηµατικές ενότητες. Η 1η νοηµατική ενότητα µετρούσε τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών µε 3 δηλώσεις, σύµφωνα µε την πρόταση των Cammann et al. (1983). Οι απαντήσεις στις ερωτήσειςδηλώσεις της ενότητας αυτής δίνονταν πάνω σε µια 5/βάθµια κλίµακα τύπου Likert, το σηµείο 1 της οποίας αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», ενώ το σηµείο 5 το «συµφωνώ ισχυρά». Η µετάφραση στα ελληνικά των δύο κλιµάκων έγινε µε τη µέθοδο της παλίνδροµης µετάφρασης και προσαρµόστηκε για το σχολικό περιβάλλον. Η 2η νοηµατική ενότητα µετρούσε την ψυχολογική εξουσιοδότηση µε την κλίµακα της Menon (2001). Η συγκεκριµένη κλίµακα περιέχει 15 ερωτήσεις-δηλώσεις, κατανεµηµένες σε 3 παράγοντες: (1) της εσωτερίκευσης στόχων (goal internalization), (2) του αντιλαµβανόµενου ελέγχου (perceived control) και (3) της αντιλαµβανόµενης ικανότητας (perceived competence). Η κλίµακα της Menon δοκιµάστηκε τόσο σε διεθνές (Menon 2001; Menon & Hartmann 2002; Menon & Pethe 2002) όσο και σε ελληνικό περιβάλλον (Dimitriades & Maroudas 2007), µε αποδεκτά αποτελέσµατα ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία της, αν και στην τελευταία περίπτωση εξαιρέθηκαν 6 µεταβλητές. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις-δηλώσεις της συγκεκριµένης ενότητας του ερωτηµατολογίου δίνονταν πάνω σε µια 7/βάθµια κλίµακα, το σηµείο 1 της οποίας αντιπροσώπευε το «διαφωνώ ισχυρά», ενώ το σηµείο 7 το «συµφωνώ ισχυρά». 3

4 Η 3 η νοηµατική ενότητα περιείχε 6 ερωτήσεις, που προσδιόριζαν το φύλο του δείγµατος, την ηλικία του, τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση και την ειδικότητά τους οκιµασία οργάνου µέτρησης Προκειµένου να εξετασθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κλιµάκων µέτρησης της εξουσιοδότησης και της συνολικής ικανοποίησης πραγµατοποιήθηκε καταρχήν µια ιερευνητική Παραγοντική ανάλυση.ε.π. (Exploratory Factor Analysis), µε τη χρήση της µεθόδου ορθογώνιας περιστροφής των αξόνων Varimax, στα 18 θέµατα των δύο κλιµάκων. Ακολούθως πραγµατοποιήθηκαν Αναλύσεις Αξιοπιστίας (Reliability Analyses) σε κάθε παράγοντα που προέκυψε από την.ε.π. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Από τη.π.α. προέκυψαν 4 παράγοντες, οι οποίοι ερµήνευαν το 72,7% της συνολικής διακύµανσης. εν εξαιρέθηκε κανένα θέµα. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., µε τιµή >0,8, χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός ( ηµητριάδης 2010α; Hair et al. 1995), ο δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,00. Οι φορτίσεις όλων των µεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν µεγαλύτερες του 0,45. Ο δείκτης Cronbach s a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την αξιοπιστία των παραγόντων (Spector 1992; Nunnally 1978). Ως τιµές των παραγόντων ελήφθησαν οι µέσοι των µέσων τιµών των θεµάτων που συνιστούσαν τον κάθε παράγοντα. Ακολούθως πραγµατοποιήθηκε µια.π.α. δεύτερης τάξεως µε τους 3 παράγοντες 1 ης τάξεως, που συνιστούν την έννοια της ψυχολογικής εξουσιοδότησης. Ακολούθησε και πάλι Ανάλυση Αξιοπιστίας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Από τη.π.α. προέκυψε 1 παράγοντας 2 ης τάξεως, ο οποίος ονοµάστηκε «Ψυχολογική Εξουσιοδότηση» και ερµήνευε το 65% της συνολικής διακύµανσης. Ο δείκτης Κ.Μ.Ο., µε τιµή >0,6, χαρακτηρίζεται ως οριακά αποδεκτός ( ηµητριάδης 2010α), ο δε έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett ήταν σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,00. Οι φορτίσεις όλων των µεταβλητών στους αντίστοιχους παράγοντες ήταν µεγαλύτερες του 0,7. Ο δείκτης Cronbach s a ήταν >0,70 και υποστηρίζει την αξιοπιστία του παράγοντα (Spector 1992; Nunnally 1978). Ως τιµή της «Ψυχολογικής Εξουσιοδότησης» ελήφθη ο µέσος των µέσων τιµών των 3 παραγόντων 1 ης τάξεως που συνιστούσαν τον παράγοντα. 3. Αποτελέσµατα Οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις των 4 παραγόντων 1 ης τάξεως και του ενός παράγοντα 2 ης τάξεως, κατά ειδικότητα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Καταρχήν διερευνήθηκε η σχέση της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης µε την ψυχολογική εξουσιοδότηση. Η πραγµατοποίηση µιας Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Linear Regression Analysis), µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» και ανεξάρτητη την «Ψυχολογική εξουσιοδότηση», έδειξε τη στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση της δεύτερης µε την πρώτη (R 2 =0,141, β=0,376, t=6,067, Sig. t=0,000). Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η τιµή του δείκτη προσδιορισµού R 2 θεωρείται σχετικά χαµηλή. Ακολούθως διερευνήθηκε η σχέση της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης µε τους 3 παράγοντες της ψυχολογικής εξουσιοδότησης. Εφαρµόστηκε µια Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση (Multiple Regression Analysis), µε χρήση της µεθόδου Stepwise. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή ελήφθη η «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» και ανεξάρτητες η «Εσωτερίκευση στόχων», ο «Αντιλαµβανόµενος έλεγχος» και η «Αντιλαµβανόµενη ικανότητα». Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η «Εσωτερίκευση στόχων» είναι ο παράγων της ψυχολογικής εξουσιοδότησης που επηρεάζει θετικά, κατεξοχήν, τη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» (β=0274, Sig. t=0,000). Ακολουθεί η «Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα» (β=0153, Sig. t=0,040). Ωστόσο, θα πρέπει και πάλι να υπογραµµισθεί ότι η τιµή του δείκτη προσδιορισµού R 2 θεωρείται σχετικά χαµηλή. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι δε βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στον «Αντιλαµβανόµενο έλεγχο» και στη «Συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση» (Sig. t=0,257). Ακολούθως πραγµατοποιήθηκε µια Ανάλυση ιακύµανσης (One Way ANOVA), για να διερευνηθεί αν διαφοροποιούνται η συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση, η ψυχολογική εξουσιοδότηση, η εσωτερίκευση στόχων, ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος και η 4

5 αντιλαµβανόµενη ικανότητα, εξ αιτίας της ειδικότητας των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Τα αποτελέσµατα πιστοποιούν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, σε όλους τους παράγοντες (Sig. F<0,02). H πραγµατοποίηση µιας δοκιµασίας πολλαπλών συγκρίσεων (Bonferroni) προσδιόρισε ότι οι δάσκαλοι είναι περισσότερο επαγγελµατικά ικανοποιηµένοι, τόσο από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής (Sig.=0,035), όσο και από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,001). Οι νηπιαγωγοί είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,009), ενώ οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής (Sig.=0,024) και από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,001). Αναφορικά µε τον παράγοντα της «Ψυχολογικής εξουσιοδότησης», οι δάσκαλοι αισθάνονται περισσότερο εξουσιοδοτηµένοι από τους νηπιαγωγούς (Sig.=0,001). Στον παράγοντα της «Εσωτερίκευσης στόχων» τόσο οι δάσκαλοι (Sig.=0,000), όσο και οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών (Sig.=0,043) εσωτερικεύουν περισσότερο των νηπιαγωγών τους στόχους του σχολείου. Στον παράγοντα του «Αντιλαµβανόµενου ελέγχου» οι δάσκαλοι αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν µεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου, τόσο από τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών (Sig.=0,000), όσο από τους εκπαιδευτικούς της µουσικής (Sig.=0,033). Τέλος, στον παράγοντα της «Αντιλαµβανόµενης ικανότητας» οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν περισσότερες ικανότητες, από ότι αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί της φυσικής αγωγής (Sig.=0,021). 4. Συζήτηση Συµπεράσµατα Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης και ψυχολογικής εξουσιοδότησης των εκπαιδευτικών της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά ειδικότητα. Η συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, των δασκάλων, των νηπιαγωγών, µετρηµένη πάνω σε µια 5/βάθµια κλίµακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 4 και εποµένως µπορεί να θεωρείται υψηλή. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αντίθετα, η συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και µουσικής καταγράφηκε χαµηλότερα του 4 και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται µέτρια προς υψηλή. Το αποτέλεσµα αυτό ευθυγραµµίζεται µε προηγούµενα, που υποδεικνύουν ότι το 73% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ή αρκετά ευχαριστηµένοι από το επάγγελµά τους ( ηµητρόπουλος 1998) και παρουσιάζουν υψηλό συνολικό επίπεδο ικανοποίησης (Koustelios 2001). Ωστόσο έρχονται σε αντίθεση µε άλλα, που υποστηρίζουν ότι το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των δασκάλων είναι από µέτριο έως χαµηλό (Κουστέλιος & Κουστέλιου 2001). Η χαµηλότερη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και µουσικής ίσως οφείλεται στις συνθήκες εργασίας τους, αφού η εκπαιδευτική τους λειτουργία απαιτεί εξειδικευµένους χώρους και εξοπλισµό. Η ψυχολογική εξουσιοδότηση των δασκάλων, µετρηµένη πάνω σε µια 7/βάθµια κλίµακα, βρέθηκε να ξεπερνά το 5 και εποµένως µπορεί να θεωρείται άνω του µετρίου προς υψηλή. Ωστόσο, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τιµές µικρότερες του 5, µε τους εκπαιδευτικούς της µουσικής να παρουσιάζουν τη λιγότερο αντιλαµβανόµενη εξουσιοδότηση. Έτσι, για τους εκπαιδευτικούς αυτούς το επίπεδο της ψυχολογικής εξουσιοδότησης θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως λίγο ανώτερο του µετρίου. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι στα σχολεία της ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης το υπάρχον συγκεντρωτικό κλίµα (Παπαπροκοπίου 2002; Κουτούζης 1999) ίσως έχει αρχίσει να µεταβάλλεται, υπάρχει όµως αρκετός ακόµη δρόµος για να διανυθεί, ειδικά για τους πλην των δασκάλων εκπαιδευτικούς. Στον παράγοντα της ψυχολογικής εξουσιοδότησης «Εσωτερίκευση στόχων», προσδιορίζεται επίπεδο άνω του µετρίου. Εντύπωση προκαλεί το ότι οι νηπιαγωγοί καταγράφουν το χαµηλότερο επίπεδο από όλους τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσµα ίσως ερµηνεύεται από το ότι τα νηπιαγωγεία, ενώ αποτελούν ξεχωριστές σχολικές µονάδες, µε τη δική τους διεύθυνση, συνήθως λειτουργούν µέσα ή παραπλεύρως των δηµοτικών σχολείων, ενώ κάποιες διοικητικές τους αρµοδιότητες (π.χ. οικονοµικά) ασκούνται από τους 5

6 διευθυντές των αντίστοιχων δηµοτικών σχολείων. Έτσι πολλές φορές οι νηπιαγωγοί αισθάνονται τον εαυτό τους ως µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του δηµοτικού σχολείου και όχι της ξεχωριστής σχολικής µονάδας του νηπιαγωγείου. Εποµένως, ίσως «υιοθετούν» σε κάποιο βαθµό τους στόχους του δηµοτικού σχολείου. Ωστόσο, δε συµµετέχουν στο σύλλογο εκπαιδευτικών του δηµοτικού σχολείου και ως εκ τούτου ίσως δεν εσωτερικεύουν αρκετά τους στόχους του. Παράλληλα, στα νηπιαγωγεία δεν υφίσταται επίσηµα θεσµοθετηµένος σύλλογος εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου η στοχοθεσία ή δεν υφίσταται καθολικά ή ίσως αποτελεί κυρίως έργο της διεύθυνσης. Έτσι, είναι αρκετά λογικό, οι λοιποί πλην της διευθύντριας νηπιαγωγοί να µην εσωτερικεύουν σε υψηλό βαθµό τους στόχους του νηπιαγωγείου, αφού δε συµµετέχουν στον προσδιορισµό τους. Στον παράγοντα της ψυχολογικής εξουσιοδότησης «Αντιλαµβανόµενος έλεγχος» προσδιορίζεται επίπεδο πλησίον του µετρίου. Ωστόσο οι δάσκαλοι αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν περισσότερη δυνατότητα ελέγχου, από τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών και της µουσικής. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος ίσως αποτελεί την «καρδιά» της έννοιας της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και ως εκ τούτου η ύπαρξη διαφορών στον παράγοντα αυτόν µπορεί να επηρεάσει τη αρνητικά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ενός σχολείου, όταν αισθάνονται ότι διαθέτουν µικρότερη δυνατότητα ελέγχου, από τους συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων. Στον παράγοντα της ψυχολογικής εξουσιοδότησης «Αντιλαµβανόµενη ικανότητα» προσδιορίζεται αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής (11 γυναίκες και 5 άνδρες), όπως και οι νηπιαγωγοί (22 γυναίκες) καταγράφουν τη χαµηλότερη ικανότητα. Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στην χαµηλότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα των γυναικών εκπαιδευτικών, αφού οι Παπαδόπουλος κ.ά. (2011) προσδιόρισαν ότι οι δασκάλες παρουσίαζαν µικρότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα από τους άνδρες συναδέλφους τους, ωστόσο αυτό δε συνάδει µε το ότι οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών, που είναι στην πλειονοψηφία τους γυναίκες (16 γυναίκες και 1 άνδρας), παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα από όλες τις ειδικότητες. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, η χαµηλότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα ίσως οφείλεται σε ανεπαρκή εκπαίδευση για άσκηση παιδιών ηλικίας δηµοτικού σχολείου. Η ψυχολογική εξουσιοδότηση βρέθηκε να επηρεάζει τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αν και ο σχετικά χαµηλός συντελεστής προσδιορισµού R 2 καθιστά την πρόβλεψη της ικανοποίησης από την ψυχολογική εξουσιοδότηση επισφαλή. Εποµένως, το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί, µόνο σε κάποιο βαθµό, µε την άποψη των Appelbaum και Honeggar (1998) και Noorliza και Hasni (2006), που υποστηρίζουν ότι η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων αυξάνει σηµαντικά την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. Όσον αφορά τη σχέση της «Συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης» µε τους 3 παράγοντες της «Ψυχολογικής εξουσιοδότησης», προσδιορίστηκε ότι οι κρίσιµοι παράγοντες που µπορούν να επηρεάζουν την ικανοποίηση είναι η «Εσωτερίκευση στόχων» και η «Αντιλαµβανόµενη ικανότητα». Ο παράγοντας «Αντιλαµβανόµενος έλεγχος» δε βρέθηκε να σχετίζεται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση. Το εύρηµα αυτό θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη, αφού αντιφάσκει µε τη θεωρία του Αυτοκαθορισµού, των Deci και Ryan (1985), η οποία υποστηρίζει ότι η αυτονοµία αποτελεί µια από τρεις καθολικές ψυχολογικές ανθρώπινες ανάγκες. Η απάντηση στην αντίφαση ίσως ερµηνεύεται από τις απόψεις του Hofstead (1984), που σηµειώνει ότι η ελληνική κουλτούρα χαρακτηρίζεται από σχετικά µεγάλη απόσταση από την εξουσία και ακόµη υψηλότερη αποφυγή της αβεβαιότητας. Στην εργασία του ηµητριάδη (2010β), η έννοια της αυτονοµίας διχάστηκε σε δύο παράγοντες: (α) την «Αυτονοµία στο µάθηµα», και (β) την «Αυτονοµία, συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών». Καµία από τις δύο έννοιες δε βρέθηκε να σχετίζεται µε τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η αντιλαµβανόµενη ικανότητα έχει σχετισθεί µε την επαγγελµατική ικανοποίηση (Williams et al. 1990) και έχει προσδιοριστεί ως άµεσο αίτιο εσωτερικής παρακίνησης, για τη συµµετοχή σε ένα έργο (Deci & Ryan 1985; Thomas & Velthouse 1990). Ακόµη, η αντιλαµβανόµενη ικανότητα έχει συνδεθεί µε τη συναισθηµατική ευεξία και την πνευµατική υγεία (Warr 1990). Οι Bhagat και Allie (1989) υποστηρίζουν ότι η χαµηλή αντιλαµβανόµενη 6

7 ικανότητα συνδέεται µε συναισθηµατική εξάντληση και αποπροσωποποίηση στο χώρο της εργασίας. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν παλιότερα και οι Snyder και Bruning (1979). Η εσωτερίκευση στόχων προσδιορίστηκε ως ο πλέον καθοριστικός παράγων της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, από τους τρεις παράγοντες της ψυχολογικής εξουσιοδότησης. Η εσωτερίκευση λαµβάνει χώρα καθώς οι αξίες και οι αποδεκτές συµπεριφορές που υποστηρίζει ένας οργανισµός, γίνονται µέρος του αξιακού συστήµατος του ατόµου. Ωστόσο, οι Ryan και Deci (2000) υποστηρίζουν ότι η εσωτερίκευση στόχων από τους υπαλλήλους ενός οργανισµού επιτυγχάνεται όταν αυτοί υιοθετούν στάσεις και συµπεριφορές, επειδή το περιεχόµενό τους είναι σύµφωνο µε το αξιακό τους σύστηµα. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών θεωρείται καθοριστικός παράγων της αποτελεσµατικότητας των σχολείων (Zigarreli 1996) και η εξουσιοδότησή τους βρέθηκε να την επηρεάζει. Εποµένως, οι διοικήσεις όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης πρέπει να δηµιουργούν τέτοιες συνθήκες στα σχολεία, που να ευνοούν την αύξηση της εξουσιοδότησης και την ισότιµη κατανοµή της σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς, ασχέτως ειδικότητας. Η αίσθηση της ισοτιµίας βελτιώνει το κλίµα συνεργασίας στη σχολική µονάδα. Επιπλέον, ο εξουσιοδοτηµένος εκπαιδευτικός εκφράζοντας τη δηµιουργικότητά του, βελτιώνει την αντίληψη για τις ικανότητές του και εντέλει την ικανοποίηση από την εργασία του. Οι Jung και Avolio (1999) υποστηρίζουν ότι οι οργανισµοί µπορούν να παίξουν ένα ενεργό ρόλο στη διαδικασία της εσωτερίκευσης και συστήνουν την εγκατάσταση µιας κοινά αποδεκτής κουλτούρας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα λιγότερες διαµάχες και περισσότερη αλληλεπίδραση. Η παρούσα εργασία υπόκειται βέβαια και σε ορισµένους περιορισµούς εξαιτίας κυρίως του ότι διεξήχθη σε µια µόνο περιοχή της Ελλάδος και του µικρού της δείγµατος. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατά της δεν θα µπορούσαν να γενικευθούν. Μελλοντικές ερευνητικές εργασίες συστήνεται να εστιάσουν τόσο στην επαγγελµατική ικανοποίηση όσο και στην ψυχολογική εξουσιοδότηση των εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, µε µεγαλύτερα δείγµατα, εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης. Βιβλιογραφία Αποστόλου, Ν., (1980). Ψυχολογία της Εργασίας. Θεσσαλονίκη: Έκδοση ΚΕΦΚΣ. Appelbaum, S.H., & Honeggar, K. (1998). Empowerment: a contrasting overview of organizations in general and nursing in particular - an examination or organizational factors, managerial behaviors, job design and structural power. Empowerment in Organizations, 6(2). Balzer, W.K., Smith, P.C., Kravitch, D.A., Lovell, S.E., Paul, K.B., Reilly, B.A., & Reilly, C.E. (1990). User s manual for the Job Descriptive Index (JDI) and the Job in General (JIG) scales. Bowling Green, OH: Bowling Green State University. Bhagat, R.S., & Allie, S.M. (1989). Organizational stress, personal life stress, and symptoms of lif strains: An examination of the moderating role of sense of competence. Journal of Vocational Behaviour, 35, Bolin, F.S. (1989). Empowering Leadership. Teachers College Record, 19(1), Cammann, C., Fishman, M., Jenkins, D., & Klesh, J. (1983). Assessing the attitudes and perceptions of organizational members. In S., Seashore, E., Lawler, P., Mirvis, C., Cammann (Eds.). Assessing organizational change: A guide to methods, measures, and practices. New York: John Wiley. Conger, J.A., & Kanungo, R.N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management Review, 13, Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determinaton in human behaviour. New York: Plenum. De Nobile, J. (2003). Organisational Communication, Job Satisfaction and Occupational Stress in Catholic Primary Schools. Unpublished doctoral thesis. University of New South Wales, Sydney. 7

8 ηµητριάδης, Ε. (2010α). Στατιστικές εφαρµογές µε SPSS 17.0 και Lisrel 8.7. Αθήνα: Κριτική. ηµητριάδης, Σ. (2010β). Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: η περίπτωση του Νοµού Καβάλας. Μεταπτυχιακή διατριβή. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. ηµητρόπουλος, Ε. (1998). Οι εκπαιδευτικοί και το επάγγελµά τους. Αθήνα: Γρηγόρης. Dimitriades, S.Z., & Maroudas, Th. (2007). Internal service climate and psychological empowerment among public employees. An exploratory study in Greece. Transforming Government: People, Process and Policy, 1(4), Goldsmith, A.L., Nickson, D.P., Sloan, D.H., & Wood, R.C. (1997). Human Resource Management for Hospitality Services. London: International Thomson Business Press. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1995). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall. Hatton, C., Emerson, E., Rivers, M., Mason, H., Mason, L., Swarbrick R., Kiernan C., Reeves, D., & Alborz, A. (1999). Factors Associated With Staff Stress And Work Satisfaction in services for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 45(4), Hofstede, G., (1984). Culture s Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills. CA.:Sage. In Z.S., Dimitriades, (2005). Employee empowerment in the Greek context. International Journal of Manpower. 26(1), Jung, D.I., & Avolio, B.J. (1999). Effects of leadership style and followers' cultural orientation on performance in group and individual task conditions. Academy of Management Journal, 42, Kohler, L. (1988). Job satisfaction and corporate business managers: An organizational behaviour approach to sport management. Journal of Sport Management, 2, Koustelios, A. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. The International Journal of Educational Management, 15(7), Κουστέλιος, Α., & Κουστέλιου, Ι. (2001). Επαγγελµατική ικανοποίηση και επαγγελµατική εξουθένωση στην εκπαίδευση. Ψυχολογία, 8(1), Κουτούζης, Μ. (1999). Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως οργανισµός. Στο Κόκκος, Α. (Επιµ.), ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων. Τόµος Α. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Menon, S.T. (1999). Psychological Empowerment: Definition, Measurement, and Validation. Canadian Journal of Behavioral Sciences, 31(3), Menon, S.T. (2001). Employee empowerment: An integrative psychological approach. Applied Psychology: An International Review, 50(1), Menon, S.T., & Hartmann, L.C. (2000). Generalizability of Menon s empowerment scale: replication and extension with Australian data. 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organisational Values (ISSWOV). Jerusalem, Israel. Proceedings, Menon, S.T., & Pethe, S. (2002). Organizational Antecedents and Outcomes of Empowerment: Evidence from India. Paper presented at the 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organisational Values (ISSWOV). Warsaw, Poland. Proceedings, Noorliza, K., & Hasni, M. (2006). The effects of total quality management practices on employees work related attitudes. The TQM magazine, 18(1), Nunally, J.C. (1978). Psychometric Theory. (2nd ed.). New Delhi: McGraw-Hill. Παπαδόπουλος,., ηµητριάδης, Σ, & ηµητριάδης Ε. (2011). Η σχέση µεταξύ της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης των ανδρών και γυναικών δασκάλων της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, (Υπό κρίση). 8

9 Παπαπροκοπίου, Ν. (2002). Αλληλεπιδράσεις µεταξύ ακαδηµαϊκής κοινότητας και εκπαιδευτικών θεσµών. Ο ρόλος του επόπτη καθηγητή. Στο Γ., Μπαγάκης (επιµ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχµιο, Parker, L.E., & Price, R.H. (1994). Empowered managers and empowered workers: the effects of managerial support and managerial perceived control on workers sense of control over decision making. Human Relations, 47(8), Prawat, R. (1988). The development of a leader power inventory. Multivariate Behavioral Research, 2, Ryan, R.M. &. Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, Schneider, B. (1985). Organizational behavior. Annual Review of Psychology, 36, Snyder, Ρ.Α. & Bruning, N.S. (1979). Sex Differences in Perceived Competence. Administration in Social Work, 3(3), Spector, P.E. (1992). Summated rating scale construction: An Introduction, in Quantitative Applications in the Social Sciences. Beverly Hills C.A: Sage. Spector, P.E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage. Thomas, K.W., & Velthouse, B.A. (1990). Cognitive elements of empowerment: an 'interpretative' model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15, Wanous, J.P., Reichers, A.E., & Hudy, M.J. (1997). Overall job satisfaction: How good are single-item measures? Journal of Applied Psychology, 82, Warr, P. (1990). The measurement of well-being and other aspects of mental health. Journal of Occupational Psychology, 63, Williams, K.J., Williams, G.M., & Ryer, J.A. (1990). The relation between performance feedback and job attitudes among school psychologists. School Psychology Review, 19, Zigarreli, M.A. (1996). An empirical test of conclusions from effective schools research. The Journal of Educational Research, 90(2),

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Τα αποτελέσµατα της ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και των Αναλύσεων Αξιοπιστίας. Προσδιοριστικές Μεταβλητές Φορτίσεις και Παράγοντες Ι. Εσωτερίκευση Στόχων (α=0,887) 1 ουλεύω µε ενθουσιασµό για να επιτύχει το 0,703 σχολείο µου τους στόχους του. 2 Εµπνέοµαι από τους στόχους του σχολείου 0,823 µου. 3 Εµπνέοµαι από αυτά που προσπαθούµε να 0,814 πετύχουµε ως σχολείο. 4 Είµαι φανατικός στο να πηγαίνουµε καλά ως 0,762 σχολείο. 5 Είµαι ενθουσιασµένος για τη συνεισφορά της 0,642 εργασίας µου στο σχολείο µου. ΙΙ. ΑντιλαµβανόµενοςΈλεγχος (α= 0,852) 1 Μπορώ να επηρεάζω τη λήψη αποφάσεων 0,848 που λαµβάνονται στο σχολείο που εργάζοµαι. 2 Μπορώ να επηρεάζω τον τρόπο της εργασίας 0,831 στο σχολείο µου. 3 Έχω την εξουσία να λαµβάνω αποφάσεις στο 0,861 σχολείο µου. 4 Έχω τη δικαιοδοσία να εργάζοµαι µε 0,608 αποδοτικό τρόπο. 5 Σηµαντικές αρµοδιότητες αποτελούν µέρος 0,490 της εργασίας µου. ΙΙΙ. Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα (α=0,935) 1 Έχω τα απαιτούµενα προσόντα για να κάνω 0,760 καλά τη δουλειά µου. 2 Έχω τις δεξιότητες και την ικανότητα για να 0,900 κάνω καλά τη δουλειά µου. 3 Έχω την ικανότητα να εργάζοµαι 0,862 αποτελεσµατικά. 4 Μπορώ να κάνω τη δουλειά µου 0,881 αποτελεσµατικά. 5 Μπορώ να διαχειριστώ τις προκλήσεις που 0,869 αντιµετωπίζω στην εργασία µου. IV. Συνολική Επαγγελµατική Ικανοποίηση (α=0,711) 1 Συνολικά είµαι ικανοποιηµένος από τη 0,759 δουλειά µου 2 Σε γενικές γραµµές µου 0,777 αρέσει η δουλειά που κάνω. 3 Γενικά µου αρέσει να δουλεύω εδώ. 0,763 Κ.Μ.Ο.=0,867 Bartlett's Test of Sphericity x 2 =2939,337, df=153, Sig.=0,00 Total variance explained=0,727 10

11 Πίνακας 2. Τα αποτελέσµατα της ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 2 ης τάξεως και της Ανάλυσης Αξιοπιστίας. I. Ψυχολογική Εξουσιοδότηση (α=0,724) 1 Εσωτερίκευση στόχων. 0,892 2 Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος. 0,766 3 Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα. 0,753 Κ.Μ.Ο.=0,605 Bartlett's Test of Sphericity x 2 =145,766, df=3, Sig.=0,00 Total variance explained=0,650 Πίνακας 3. Μέσες τιµές και Τυπικές Αποκλίσεις της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης, της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και των παραγόντων της των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟ- ΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΛΑΜΒΑΝΟ- ΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΑΛΟΙ Μ 4,1768 5,0485 5,1232 4,5162 5,5061 Τ.Α. 0,538 0,895 0,957 1,542 0,836 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Μ 4,1515 4,4333 3,9545 4,1909 5,1545 Τ.Α. 0,522 0,719 1,081 0,923 0,841 ΦΥΣΙΚΗΣ Μ 3,7708 4,5458 4,6000 4,0500 4,9875 ΑΓΩΓΗΣ Τ.Α. 0,527 0,685 0,760 0,847 1,070 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μ 4,3333 4,5765 4,8353 3,0118 5,8824 Τ.Α. 0,441 0,679 0,725 1,224 0,671 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ 3,3810 4,1905 4,3429 2,8857 5,3429 Τ.Α. 0,550 0,775 1,075 1,095 0,842 Πίνακας 4. Τα αποτελέσµατα της συσχέτισης των παραγόντων της ψυχολογικής εξουσιοδότησης µε τη συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση. Εξαρτηµένη µεταβλητή Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t Συνολική Εσωτερίκευση Στόχων 0,271 3,656 0,000 Επαγγελµατική Ικανοποίηση Αντιλαµβανόµενη ικανότητα 0,153 2,064 0,040 R 2 = 0,142, F = 18,467, Sig. F = 0,

12 Πίνακας 5. ιαφορές Μέσων τιµών και Τυπικών Αποκλίσεων της συνολικής επαγγελµατικής ικανοποίησης, της ψυχολογικής εξουσιοδότησης και των παραγόντων της, των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα. Συνολική ικανοποίηση Εσωτερίκευση Στόχων Αντιλαµβανόµενος έλεγχος Αντιλαµβανόµενη ικανότητα Εξουσιοδότηση Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Sum of Squares df Mean Square F Sig. 7, ,766 6,401 0,000 31, ,840 8,756 0,000 51, ,776 6,315 0,000 9, ,275 3,325 0,011 15, ,925 5,438 0,000 12

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Abstract. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 103-104

Περίληψη. Abstract. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 103-104 Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μειώνουν το επαγγελματικό στρες Περίληψη Σπυρίδων Δημητριάδης, Δ/ντής 7ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου

Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε Δεξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου"

Διαβάστε περισσότερα

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ]

, ;21 , ) Freudenberger [1 ] 1974 (Burnout), (wear out), , Dworkin [5 ] 22 : ( meaninglessness ) 12, (normalessness) Maslach [6 ] 2003 3 :100124918 (2003) 0320082286 : G443 :A 1 2 2 (11, 266001 ;21, 100875) : 170, 3 : 0180 0186, 0178 0184, 0175 0176 ; : ; 1 Freudenberger [1 ] 1974,, (Burnout), (wear out),,,,, [2 ],,, [3 ],, 211 [4

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Μελέτη εργασιακής ικανοποίησης και τύπου προσωπικότητας με διανομή ερωτηματολογίου στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Καλλιτσάρη Σταυρούλα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(2), 18-28 Διοίκησης Αθλητισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â µºà±¹ µå乺  ³µ þÿãä ½ ±½Ä¹¼µÄÎÀ¹Ã Ä Â þÿµ½ ÃÇ»¹º

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ περισσότερων από δύο δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει δύο ανεξάρτητων παραγόντων (Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζαφειρόπουλος. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κώστας Ζαφειρόπουλος. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15 Ιουν 2013 Πολυμεταβλητή ανάλυση. Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων Κώστας Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μοντέλο Έννοιες Εννοιολόγηση - Λειτουργικοποίηση Κλίμακες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός επαναλαμβανόμενου και ενός ανεξάρτητου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δύο παράγοντες,

Διαβάστε περισσότερα

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿœ ½Ä»± ³µÃ ±Â º±¹ ĵǽ¹º  þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ þÿ Á¹ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ περισσότερων από δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός ανεξάρτητου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Ονοματεπώνυμο: Σιαλμά Μαριλένα Σειρά: 11 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κυριακίδου Ολίβια Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A.

Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. Παρουσίαση συνολικών πορισμάτων έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. (Psychosocial Risks & Impacts on Workplace Assessment) σε ελληνικές επιχειρήσεις Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ματζιάρη Ασπασία Επιβλέπων Καθηγητής: Anthony Jude Montgomery Εποπτεία Εργασίας: Ευθύμιος Βαλκάνος,

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των εργαλείων ρουτινών του στατιστικού

Περιγραφή των εργαλείων ρουτινών του στατιστικού Κεφάλαιο 5 ο Περιγραφή των εργαλείων ρουτινών του στατιστικού πακέτου SPSS που χρησιµοποιήθηκαν. 5.1 Γενικά Το στατιστικό πακέτο SPSS είναι ένα λογισµικό που χρησιµοποιείται ευρέως ανά τον κόσµο από επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Πτυχιακή Εργασία Λαγογιάννη Ευσταθία (Α.Μ. 11005) Επιβλέπουσα: Δρ Ευτυχία Βραϊμάκη Μάιος, 2017 Κίνητρο& Σκοπός Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαρία Χριστοδούλου 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 14 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 1 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη της επίδρασης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη Λογική παρόµοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã Â

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ±À ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ¹µÅ Å½Ä þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ÃÇ»µ. þÿ ½Ä¹» ȵ¹Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Μ.Π.Σ. Διοίκηση της Υγείας

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Μ.Π.Σ. Διοίκηση της Υγείας ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Μ.Π.Σ. Διοίκηση της Υγείας Σπουδάστρια: Φαραντάκη Σταυρούλα Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χατζηδήμα Σταματίνα Πειραιάς, 2014 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å.

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿµá³± ¼ ½É½ ÃĹ ÅÀ ÁµÃ µâ þÿ ÀµÁ ÀÄÉÃ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων 1 Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Παραμετρικό στατιστικό κριτήριο για τη μελέτη της επίδρασης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη Λογική

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä þÿ üµÅà Äɽ µá³± ¼ ½É½ à þÿ ³¹±Ä,

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον?

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Ενα σύνθετο σύστημα αλληλεπίδρασης! (Γεωργαλής,Εμπεδοκλή 2015) Βασικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η παρακίνηση των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ EΣΔΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα ΞΥΔΕΑ-ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» «ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ±à ĹºÌÄ Ä±Â Ä Â µá³±ã ±Â. þÿàµá ÀÄÉà Äɽ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+ «Η# δράση# των# επιχειρήσεων# στα# κοινωνικά# δίκτυα# (social# media)# στο# διαδίκτυο# και# η# επίδραση#στην#απόδοση#των#επιχειρήσεων)#»# Δρ.#Δέσποινα#Καραγιάννη,#Αθηνά#Ντάβαρη#(ΜΒΑ)

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½

þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ þÿ±àì à Äɽ µºà±¹ µåä¹ºî½ þÿ Á¹ÃÄ ÆÌÁ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα