1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/ ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.)

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ αγψλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο: Έλαξμε Εγγξαθψλ πκκεηνρήο Λήμε Εγγξαθψλ πκκεηνρήο :00κκ Δηαλνκή βηβιίνπ Δηαδξνκήο (Road Book) Δεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερφλησλ θαη ψξα 14:00κκ Λήμε Αλαγλσξίζεσλ κε ηελ δχζε ηνπ ειίνπ. Δηαλνκή εληχπσλ θαη Αξηζκψλ πκκεηνρήο ζηνπο αγσληδνκέλνπο :00 Πιαηεία Πνιχκπινπ Δηνηθεηηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο εμαθξίβσζεο :00 18:00κκ Πιαηεία Πνιχκπινπ 1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθψλ :30 κκ Κνηλφηεηα Πνιχκπινπ Δεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ δεθηψλ λα εθθηλήζνπλ / σξάξηα εθθίλεζεο :30 κκ Πιαηεία Πνιχκπινπ Εθθίλεζε αγψλα :00πκ Πνιχκπινο Καζηαληάο Σεξκαηηζκφο αγψλα Μεηά ην πέξαο ηνπ ηξίηνπ Σκήκαηνο ζην Stop ηνπ αγψλα. Σειηθφο ηερληθφο Έιεγρνο ην Park Ferme ζην Stop ηνπ αγψλα. Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο θαηάηαμεο Μεηά ην πέξαο ηνπ ηειηθνχ ηερληθνχ έιεγρνπ ζηελ γξακκαηεία αγψλα. Απνλνκή Επάζισλ κηα ψξα κεηά ηνλ ηειηθφ ηερληθφ έιεγρν ζηελ Κνηλφηεηα Πνιχκπινπ. 2

3 ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA Ζ Γξακκαηεία,ζα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά έσο ηελ Παξαζθεπή 12 Ηνπλίνπ ζηα γξαθεία ηεο Απηνθηλεηηζηηθήο Λέζρεο Πηνιεκαΐδαο. Γηεύζπλζε: Πιαηεία Δξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηξαηνπέδνπ Πηνιεκαΐδα Σ.Κ Σει Fax : Κηλ Κεραγηάο Γεκήηξηνο. Website Από ην άββαην 13 Ηνπλίνπ ε γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα κεηαθεξζεί ζην ρώξν ηνπ ηερληθνύ έιεγρνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Πνιύκπινπ από ηηο 11:00 έσο 20:00 θαη ηελ Κπξηαθή ζηηο 14 Ηνπλίνπ ζηελ αθεηεξία ηνπ αγώλα πεξηνρή Πνιύκπινο Καζηαληάο. Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. ΔΠΗΖΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ : ηε γξακκαηεία ηνπ Αγώλα. ΓΡΑΦΔΗΟ TYΠOY Από ηις 6 Απριλίοσ ηο γραθείο ηύποσ θα λειηούργει καθημερινά ζηα γραθεία ηις Λέζτης από ηις 19:00 έως ηις 21:00 μμ και από ηις 4 Μάιοσ μέτρι και ηις 12 Ιοσνίοσ από ηις 18:00 μέτρι ηις 23:00 ζηα γραθεία ηις Λέζτης. Σηις 13 Ιοσνίοσ θα μεηαθερθεί από ηις 11:00 πμ ζηο τώρο ηοσ ηετνικού έλεγτοσ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Πνιύκπινπ, και ηην Κσριακή 14 Ιοσνίοσ ζηην αθεηηρία ηοσ αγώνα ζε ειδικά διαμορθωμένο τώρο. Services Area ζα ιεηηνπξγήζεη ηελ Κπξηαθή 14 Ηνπλίνπ από ηηο 09:00 έσο θαη ην ηέινο ηνπ αγώλα ζην Super Market Lidl ζηνλ πεξηθεξεηαθό ηεο Βέξνηαο. 3

4 OPΓANΩH APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΖ O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Eζληθνχ Aζιεηηθνχ Kαλνληζκνχ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ ηεο ΕΠΑ θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνχ Kαλνληζκνχ θαη ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Kαλνληζκνχ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνχ Kαλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή/θαη δηνξζψζεηο ζηνλ πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ζα αλαθνηλψλνληαη κφλν κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εθδίδνπλ νη Οξγαλσηέο ή νη Αγσλνδίθεο θαη ζα ηππψλνληαη ζε ραξηί θίηξηλνπ ρξψκαηνο. 1.1 KAΘOPIMO Ολνκαζία ηνπ αγώλα: 1 ν Ράιιπ πξηλη Καζηαληάο Οξγάλσζε : Απηνθηλεηηζηηθή Λέζρε Πηνιεκαΐδαο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο : 13 & 14 Ηνπλίνπ OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH Πξόεδξνο: ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Mέιε: ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ - ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΝΣΩΝΖ. 1.3 TEΛEXH TOY AΓΩNA Παξαηεξεηήο & Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ: Αζαλαζίνπ Αλαζηάζηνο Aγσλνδίθεο : Μσξίο Ραθαήι Μπηιαδέξεο Βαζίιεηνο Aιπηάξρεο : Ληαθόο Ησάλλεο Bνεζόο Aιπηάξρε : Υ Απνζηόινπ Παλαγηώηεο Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα : Υ Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο : Σζηθίλαο Ησάλλεο Tερληθνί Έθνξνη : Αδαιόγινπ Γεκήηξηνο Yπεύζπλνο ζρέζεσλ κε αγσληδνκέλνπο : Απνζηνιίδεο Αλέζηεο Δπηθεθαιήο αζθαιείαο: Πνιπρξνλίδεο Νηθόιανο Yπεύζπλνο Tύπνπ: Πεηαιίδεο Γεώξγηνο Eπηθεθαιήο γηαηξόο : Μπαξκπάθεο Γεώξγηνο Τπεύζπλνο Service Area : Ναλνύζεο Παλαγηώηεο Τπεύζπλνο Απνηειεζκάησλ : INFOMEGA Τπεύζπλνο Δπηθνηλσληώλ: Νάζηαο Ησάλλεο ( ΔΡΑΓΤΜ) 4

5 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ APΘPO 2 - ΓΔΝΗΚΑ 2.1 Σίηινη ηεο ΔΠΑ γηα ηνπο νπνίνπο πξνζκεηξά ν αγώλαο Σίηινη Αγώλσλ πξηλη Δληαίαο Καηεγνξίαο ( Ν Α Δ - R 4X4) 1) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο κέρξη 1400cc 2) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1400cc κέρξη 1600cc 3) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1600cc κέρξη 2000cc 4) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 2000cc 5) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο κέρξη 1400cc 6) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1400cc κέρξη 1600cc 7) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1600cc κέρξη 2000cc 8) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 2000cc ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH 3.1 πλνιηθό κήθνο ηνπ αγώλα: Υηιηόκεηξα. 3.2 ύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ (Δ.Γ.) 34.2 Υηιηόκεηξα. 3.3 Σύπνο νδνζηξώκαηνο ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο: Άζθαιηνο 3.4 Αξηζκόο ηκεκάησλ δηαδξνκήο: O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζε 3 ηκήκαηα. APΘPO 4 ΓΔΚΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 4.1 α. Eπηηξεπηέο ηξνπνπνηήζεηο Eπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο θάησ απφ ην απηνθίλεην. Επί πιένλ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ, κέηαιιν ή ζπλζεηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ακαμψκαηνο απφ ηε δηάβξσζε, ππφ ηνλ φξν φηη ε πνδηά απηή είλαη αθαηξεηή, αθνινπζεί αθξηβψο ηηο θακπχιεο ηνπ ακαμψκαηνο, δελ παξαβηάδεη θαλέλα άξζξν ηνπ δειηίνπ αλαγλψξηζεο θαη δελ έρεη θακία (αεξνδπλακηθή ή άιιε) ιεηηνπξγία εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ακαμψκαηνο. β. Λαζπσηήξεο: O φξνο ιαζπσηήξαο επεμεγείηαη ζην Παξάξηεκα J (Άξζ ). γ. Παξάζπξα (Άξζ ηνπ Παξαξηήκαηνο J): 4.2 Aπηνθίλεηα Oκάδαο N 4.3 Aπηνθίλεηα Oκάδαο A 4.4 Aπηνθίλεηα Oκάδαο Ε 4.5 Aπηνθίλεηα Oκάδαο R 4.6 Απηνθίλεηα ηεο Καηεγνξίαο 4Υ4 (Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Εκπνξίνπ, SUV) 5

6 ΑΡΘΡΟ 5 - ΓHΛΩEI ΤΜΜΔΣΟΥΖ - EΓΓPAΦE Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα: Πιαηεηά Δξγαηηθώλ θαηνηθηώλ Πηνιεκαΐδαο Σ.Κ Σει Fax : e- mail: Απηή ε δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη ηελ : Παξαζθεπή θαη ώξα 22:00 κκ. Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ ηεο: :00κκ. Eαλ ε δήισζε απηή έρεη ζηαιεί κε fax ηόηε ε πξσηόηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ νξγαλσηή ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν. ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΑΦΑΛΗΖ 6.1 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη σο εμήο : H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ νιφθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 6.3 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγψλαο ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγψλαο Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 6.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παχεη δε λα ηζρχεη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ηνλ αγψλα ή ηνπ ηνπ απνθιεηζκνχ απφ απηφλ Tα απηνθίλεηα ησλ service, αθφκα θαη απηά πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πηλαθίδεο ηνπ νξγαλσηή, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επίζεκεο ζπκκεηνρέο ηνπ αγψλα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ αγψλα θαη θπθινθνξνχλ κε ηελ επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 7 - ΓIAΦHMIEI 7.1 Σνπνζέηεζε ηαηληώλ Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιχ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξκπξίδ θαη, εθφζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο ηαηλίαο θάξδνπο 15 cm ην πνιχ ζην πίζσ παξάζπξν. 7.2 Τπνρξεσηηθή δηαθήκηζε Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ Pάιιπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ νξγαλσηψλ. 6

7 7.3 Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα απαηηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ επηπιένλ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε. Εάλ έλαο ζπκκεηέρσλ αξλεζεί απηή ηε δηαθήκηζε, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ δελ κπνξεί λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ε πεξίπησζε πνπ ε πξναηξεηηθή δηαθήκηζε, αθνξά θαηαζθεπαζηή απηνθηλήησλ, ειαζηηθά, θαχζηκα ή ιηπαληηθά, ν νξγαλσηήο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ αγσληδφκελν / ζπκκεηέρνληα απμεκέλν παξάβνιν ζπκκεηνρήο, εάλ ν αγσληδφκελνο ηελ αξλεζεί. Η πξναηξεηηθή δηαθήµηζε ηνπ νξγαλσηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαζαξά ζηνλ πκπιεξσηηθφ Καλνληζµφ Εάλ ε πξναηξεηηθή δηαθήµηζε αλαθνηλσζεί µε δειηίν πιεξνθνξηψλ θαη αληηβαίλεη µε ηε δηαθήµηζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, ν ζπκκεηέρσλ µπνξεί λα αξλεζεί απηή ηελ πξναηξεηηθή δηαθήµηζε ρσξίο λα πιεξψζεη επηπιένλ παξάβνιν Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνδέρνληαη ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ Οξγαλσηή ζα πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ λα θξαηήζνπλ θελό ηνλ ζρεηηθό ρώξν. Ζ ζέζε ηεο πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο είλαη ζηα δύν κπξνζηηλά θηεξά. Οη δηαζηάζεηο απηήο είλαη 25 εθ. Υ 15 εθ. πεξίπνπ. ΑΡΘΡΟ 8 - ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 8.1 Έιεγρνο γηα ηα θξάλε, ηηο θόξκεο θαη ηα εθόδηα ησλ νδεγώλ O έιεγρνο απηφο ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο, ζηηο 13 Ιοσνίοσ 2015 από 15:00 έως 18:00 μμ ζηην κενηρική πλαηεία ηοσ Πολύμσλοσ Καζηανιάς Σα πιεξψκαηα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ φιν ηνλ ξνπρηζκφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ (θξάλε θαη HANS) πνπ ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Θα ειεγρζνχλ αλ είλαη ζχλλνκα κε ηελ εγθχθιην ηεο ΕΠΑ. Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα, ζα ζπκκεηέρνπλ ζαλ ΕΕ θαη ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ειιεληθφ πξσηάζιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ γηα ην θεθάιη {FHR (HANS)}. Όινη νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ φηη αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή εγθχθιην Κάζε δηαγσληδφκελν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ θαη 1 αλαθιαζηηθφ ηξίγσλν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηα θέξεη ην απηνθίλεην κπνξεί λα ηνπ απαγνξεπηεί ε εθθίλεζε. Ο εμνπιηζκφο ζα ειεγρζεί ζηνλ Έιεγρν Εμαθξίβσζεο θαη κπνξεί λα ειεγρζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα Τπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, κέζα ζην απηνθίλεην πξέπεη λα βξίζθνληαη 2 θφθηεο δσλψλ αζθαιείαο. Πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη ζηνλ νδεγφ θαη ζηνλ ζπλνδεγφ φηαλ είλαη θαζηζκέλνη θαη θνξνχλ ηηο δψλεο αζθαιείαο (άξζ , Παξάξηεκα J). 8.2 Αξηζκνί ζπκκεηνρήο πόξηαο Kάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δχν αξηζκνχο ζπκκεηνρήο δηαζηάζεσλ 70εθ. Υ 20εθ. (ζε θάζε πφξηα, ην λνχκεξν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εκπξφο πφξηεο. Θα εθνδηαζηεί επίζεο κε 2 αξηζκνχο δηαζηάζεσλ 25εθ. χςνο θαη 2.5 εθ. πάρνο ηνπ θάζε αξηζκνχ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα πίζσ πιατλά παξάζπξα. Οη αξηζκνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ ζην απηνθίλεην ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 7

8 Σν επίζεην ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ, πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα δύν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. Καη από ηηο δύν πιεπξέο ην όλνκα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πξώην θαη κεηά ηνπ ζπλνδεγνύ. Σα νλόκαηα ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη επθξηλώο γξακκέλα. - πληζηάηαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επθξηλήο γξαθή, HELVETICA. Σν πξώην γξάκκα θεθαιαίν θαη ηα ππόινηπα κηθξά (πεδά). - ε ιεπθό ρξώκα κε δηαθαλέο θόλην. - Ύςνο γξακκάησλ 5cm θαη πάρνο από 0,7 έσο 1.5cm (ίδην ύςνο γξακκάησλ γηα ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό) 8.3 ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ Γηάξθεηα ΟΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΗ ΛΖΓΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ ΣΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΟΗΝΔ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟ Καλνληζκνί πνπ αθνξνύλ όια ηα πιεξώκαηα: Σνλίδεηαη φηη ε νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη λα κελ παξελνρινχληαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο Η ΕΠΑ θαη νη Οξγαλσηέο ζα επνπηεχνπλ κε εηδηθά ζπλεξγεία, ηε ζπκκφξθσζε ησλ αγσληδνκέλσλ κε ηνλ Κ.Ο.Κ Η κέγηζηε ηαρχηεηα ζηηο Ε.Δ. είλαη 70 ρικ/ψξα, εθηφο αλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νξίδνπλ κηθξφηεξν φξην ηαρχηεηαο ηνπο αζθάιηηλνπο αγψλεο επηηξέπεηαη ε νδήγεζε κε θνξά αληίζεηε απφ ηε θνξά ηνπ αγψλα Απαγνξεύεηαη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθώλ ηνπ δξόκνπ κε ζπξέη ή άιιν κέζν. Ο Οξγαλσηήο ζα αθαηξέζεη απηά ηα ζεκάδηα, πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα Σνλίδεηαη φηη νη αλαγλσξίζεηο πνπ δελ ζα γίλνληαη απζηεξά ππφ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, ζεσξνχληαη παξάλνκεο θαη ζα επηζχξνπλ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Απηνθίλεηα αλαγλσξίζεσλ θαη Πεξηνξηζκνί: ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΩΝΗΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Απηνθίλεηα ζπκβαηηθά ή ηχπνπ Jeep έσο 2500cc, αηκνζθαηξηθά ή έσο 1600cc turbo Σν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη κνλφρξσκν, ρσξίο δηαθεκίζεηο, ρσξίο απηνθφιιεηα θιπ O θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο Σν θηβψηην ηαρπηήησλ πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο H εμάηκηζε πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα επηηξεπφκελα φξηα ζνξχβνπ ηεο ρψξαο Οη αλαξηήζεηο είλαη ειεχζεξεο Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε παξφκνηα ρξψκαηα κε απηά ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ Αγσληζηηθά εμαξηήκαηα (roll bar, πξφζζεηεο πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο, θιπ.) ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ Σα κπάθεη θαζίζκαηα επηηξέπνληαη Οη δάληεο είλαη ειεχζεξεο Σν πιήξσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα ειαθξφ ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο (ρσξίο θξάλε). 8

9 ηνπο αζθάιηηλνπο αγψλεο ηα ειαζηηθά είλαη ειεχζεξα, εθηφο απφ slick θαη ζηακπσηά Πνηλέο ηνπο παξαβάηεο όισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, κεηά από θαηαγγειία από ηελ Οξγάλσζε, ηελ ΔΠΑ ή Αζηπλνκηθό όξγαλν, ζα επηβάιινληαη πνηλέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνηλώλ ζα ιακβάλεηαη ππ όςε ε ελ γέλεη αγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξώκαηνο. Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνύλ είλαη : - Άξλεζε εθθίλεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, κε απόθαζε Αγσλνδηθώλ - Δπηβνιή αθαίξεζεο Γειηίνπ Αζιεηνύ από 4 έσο 12 κήλεο από ηελ ΔΠΑ - Παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ APΘPO 9 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 9.1 Δελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγψλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΕΠΑ. 9.2 Όηαλ έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε Ε.Δ. ην πιήξσκα πξέπεη λα θνξά αλαγλσξηζκέλα θξάλε, θαη φιν ηνλ απαηηνχκελν ξνπρηζκφ θαη εμνπιηζκφ αζθαιείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Παξάξηεκα L (ηεο FIA) Κεθάιαην ΙΙΙ - Εμνπιηζκφο νδεγψλ θαη λα έρεη δεκέλεο ηηο δψλεο αζθαιείαο 9.3 Aπαγνξεχεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο κε πνηλή απνθιεηζκνχ: α. Nα θαηεπζχλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην απηνθίλεην ηνπο αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγψλα. β. Tν ζπξψμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηξίην πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηά ηελ πηψζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο. 9.4 Yπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο φηη πξέπεη λα ηεξνχλ ηα εμήο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: α. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο λα ζηαζκεχνπλ ην απηνθίλεηφ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη ππφινηπνη αγσληδφκελνη. β. Kάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγσληδφκελνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζπεξάζεη λα παίξλνπλ ηέηνηα ζέζε πάλσ ζην δξφκν ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 9.5 ηελ εηδηθή δηαδξνκή, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη θαη δεύηεξν αζζελνθόξν, ππξνζβεζηηθό θαη γεξαλνθόξν όρεκα, θαζώο θαη νκάδα δηάζσζεο. 9.6 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ησλ αγψλσλ Ράιιπ. ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ APΘPO 10 - ΔΚΚΗΝΖΖ 10.1 Δπίζεκε ώξα Επίζεκε ψξα ηνπ αγψλα ζεσξείηαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ εηξά εθθίλεζεο Η ζεηξά εθθίλεζεο αθνινπζεί ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγψλσλ ξάιιπ Υξνλνκέηξεζε ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο Η ρξνλνκέηξεζε ησλ Ε.Δ. ζα γίλεηαη κε απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζην εθαηνζηό ηνπ δεπηεξνιέπηνπ Άθημε απηνθηλήησλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ ΕΥ εθθίλεζεο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ζηις 10:50 πμ. 9

10 10.5 Δθθίλεζε Αγώλα H εθθίλεζε ηνπ αγψλα ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηψλ ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2015 ζηην αθεηηρία ηοσ αγώνα ζηον Πολύμσλο Καζηανιάς και ώρα 11:00 πμ. Καζπζηέξεζε κεγαιχηεξε απφ 15 ιεπηά ζην πξψην ΕΥ (εθθίλεζε αγψλα) επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα Σαρύηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζηελ Service Area H ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζηελ Service Area απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20 ρικ/ψξα θαη ζηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ ηα 5 ρικ/ψξα Λαλζαζκέλε εθθίλεζε Η ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 1ε παξάβαζε 5 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 2ε παξάβαζε 10 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 3ε παξάβαζε 30 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα Επηπιένλ παξαβάζεηο: ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξχηεξεο θπξψζεηο απφ ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα, ν θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ λέα ψξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη 1 ιεπηφ, γηα θάζε ιεπηφ ή θιάζκα ιεπηνχ θαζπζηέξεζεο. Σν πιήξσκα ζα αλαθεξζεί ζηνπο Αγσλνδίθεο αζρέησο αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ή φρη ε Ε.Δ. Μέγηζηνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο είλαη ηα 5 ιεπηά Αδπλακία εθθίλεζεο ζηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο Κάζε απηνθίλεην πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθηλήζεη απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο κέζα ζην δηάζηεκα ησλ 20 δεπηεξνιέπησλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζήκα εθθίλεζεο, ζα απνθιείεηαη θαη ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο ζε αζθαιή ζέζε Αθηλεηνπνίεζε απηνθηλήηνπ κεηαμύ ΔΥ ΑΦΔΣΖΡΗΑ ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ κεηαμύ ΔΥ Αθεηεξίαο ν κέγηζηνο ρξόλνο κέρξη ηε γξακκή ηεο Αθεηεξίαο είλαη ηα 5 ιεπηά. Ο θξηηήο ζα ηνπ γξάςεη ζην θαξλέ λέα ώξα εθθίλεζεο. Ζ πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί γηα θάζε ιεπηό πέξα από ηελ αξρηθά πξνβιεπόκελε ώξα εθθίλεζεο, είλαη 10 γηα θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ θαζπζηέξεζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 ιεπηώλ ζα ηίζεηαη εθηόο αγώλα θαη ζα κεηαθηλείηαη ζε ζέζε πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νκαιή ξνή ησλ ππνινίπσλ αγσληζηηθώλ απηνθηλήησλ Μεηά ηελ έμνδν ηεο Service Area θαη ηα δηόδηα ηνπ Πνιύκπινπ ζα νξγαλσζεί 20 ιεπηή αλαζπγθξόηεζε. Θα ππάξρεη ΔΥ εηζόδνπ θαη ΔΥ εμόδνπ ηεο αλαζπγθξόηεζεο. Καη κεηά ην ηέινο ηνπ 3 νπ ηκήκαηνο όια ηα απηνθίλεηα ζα θαηεπζύλνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ park ferme κεηά ην stop ηνπ αγώλα Αλαθνξά Αηπρήκαηνο Αλ έλα πιήξσκα αλακεηρζεί ζε αηύρεκα όπνπ ηξαπκαηίζηεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγόο ή ν ζπλνδεγόο πξέπεη λα παξακείλεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ζηακαηήζεη ην επόκελν απηνθίλεην ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεη ην γεγνλόο ζηνλ επόκελν ελδηάκεζν. Οη λόκνη πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε ζρέζε κε ηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα. ε όια ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ζηακαηήζνπλ από απηή ηε δηαδηθαζία, ζα δνζεί ρξόλνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 10

11 10.13 Πηλαθίδα SOS / ΟΚ Κάζε πιήξσκα πξέπεη λα έρεη κέζα ζην αγσληζηηθό έλα πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηόλη δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 42 Υ 29 (Α3), πνπ από ηελ κία πιεπξά λα έρεη έλα θόθθηλν SOS θαη από ηελ άιιε πιεπξά έλα πξάζηλν OK. Σν ζπγθεθξηκέλν έληππν ζα δηαλέκεηαη από ηελ ΟΜΑΔ/ΔΠΑ κε ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ ησλ Αζιεηώλ ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο όπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή επέκβαζε, πξέπεη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην θόθθηλν ζήκα SOS ζηα επόκελα απηνθίλεηα θαη ζε όπνην ειηθόπηεξν (αλ ππάξρεη) πξνζπαζεί λα βνεζήζεη Κάζε πιήξσκα πνπ ηνπ επηδεηθλύεηαη ην θόθθηλν SOS ή δεη έλα απηνθίλεην λα έρεη ππνζηεί ζνβαξό αηύρεκα όπνπ ηα δύν κέιε ηνπ πιεξώκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζην απηνθίλεην, αιιά δελ επηδεηθλύνπλ ην θόθθηλν SOS, ζα ζηακαηήζεη ακέζσο θαη ρσξίο εμαίξεζε γηα λα δώζεη βνήζεηα. Δπίζεο ζα ζηακαηήζνπλ όια ηα απηνθίλεηα πνπ αθνινπζνύλ. Σν δεύηεξν απηνθίλεην πνπ ζα θηάζεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο ζα πξνρσξήζεη γηα λα ελεκεξώζεη ηνλ ακέζσο επόκελν ελδηάκεζν θξηηή. Σα επόκελα απηνθίλεηα ζα αλνίμνπλ ηνλ δξόκν γηα λα πιεζηάζνπλ ηα απηνθίλεηα άκεζεο βνήζεηαο ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ δελ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα, έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα επηδείμεη θαζαξά ην ζήκα ΟΚ ζηα επόκελα απηνθίλεηα θαη ζε νπνηνδήπνηε ειηθόπηεξν (αλ ππάξρεη) πξνζπαζεί λα βνεζήζεη Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ην απηνθίλεην πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζήκα ΟΚ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνια νξαηό από ηνπο άιινπο αγσληδόκελνπο Σν road book πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζειίδα πνπ λα αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία αηπρήκαηνο Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη από έλα αγώλα πξέπεη λα ελεκεξώζεη γηα απηή ηελ εγθαηάιεηςε ηνπο νξγαλσηέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, εθηόο από πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. Κάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο, ζα αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο Λήμε ηειηθνύ Parc Fermé (κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό) Σν ηειηθφ Parc Fermé ζα ιήγεη 15 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ, αζρέησο κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Όζνη αγσληδφκελνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ηερληθφ ζέκα πξέπεη λα ηελ θαηαζέζνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ Parc Fermé Σειηθόο ηερληθόο έιεγρνο Ο Τελικός ηετνικός έλεγτος θα γίνει ζηο Parc Ferme μεηά ηο 3 ημήμα ηοσ αγώνα. ΑΡΘΡΟ 11 - ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή ηεο Ε.Δ., νη Αγσλνδίθεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζηεθε ηνλ ρξφλν πνπ ζεσξνχλ σο πην δίθαην. Μνιαηαχηα, θάζε πιήξσκα ππεχζπλν ή ζπλππεχζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο Ε.Δ. ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί απφ απηφ ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. 11

12 ΑΡΘΡΟ 12 - ENTAEI KAI EΦEEI 12.1 ηνπο αγψλεο ην παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζην ηζφπνζν ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο Aλ ε έλζηαζε απαηηεί ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε δηαθφξσλ ηκεκάησλ ελφο απηνθηλήηνπ ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο ΕΠΑ ή ην νξηζζέλ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο πνζφλ (βιέπε εγθχθιην 3/2015) Tα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξχλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηνλ αγσληδφκελν θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έλζηαζε φηαλ απηή γίλεη δεθηή (βιέπε εγθχθιην 3/2015) Aλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη αλ ηα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε, ε δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ εληζηάκελν. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ηα έμνδα είλαη ιηγφηεξα, ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά (βιέπε εγθχθιην 3/2015) ηνπο αγψλεο ην παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη ζην ηξηπιάζην ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο. APΘPO 13 - KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 13.1 Σν απνηέιεζκα γηα θάζε αγσληδφκελν δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ δηαδξνκήο. Γηα λα ζεσξεζεί φηη ηεξκάηηζε έλαο αγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσηηθφο ν ηεξκαηηζκφο ηνπ ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο. ηελ πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη νδεγνί ηζνβαζκήζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγψλα ηφηε ε ηζνβαζκία ιχλεηαη ππέξ απηνχ πνπ ζην πξψην ηκήκα δηαδξνκήο έθαλε θαιχηεξν ρξφλν. Εάλ ε ηζνβαζκία δελ ιπζεί ηφηε νη ηζνβαζκνχληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επφκελνο παίξλεη ηε κεζεπφκελε. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη θαηαηάμεηο ζα αλαθνηλσζνχλ κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ πνπ ζα επηηχρεη θάζε αγσληδφκελνο ζηα 3 ηκήκαηα δηαδξνκήο, καδί κε ηηο πνηλέο πνπ ηπρφλ έρεη Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ θαηαηάμεσλ (κεηά ην 3 ν ηκήκα δηαδξνκήο), νξηζηηθνπνηνχληαη ½ ψξα κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο Η ανακοίνωζη ηων αποηελεζμάηων θα γίνει ζηις : , ζηην γραμμαηεία ηοσ αγώνα, μεηά ηο πέρας ηοσ ηελικού ηετνικού έλεγτοσ. APΘPO 14 - ΒΡΑΒΔΗΑ-ΚΤΠΔΛΛΑ Tα έπαζια πνπ ζα απνλέκνληαη είλαη ηα εμήο: 14.1 ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θαηεγνξίαο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα Δάλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη ζηνπο 2 πξώηνπο ληθεηέο Δάλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη κόλν ζηνλ πξώην ληθεηή Δάλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα δελ απνλέκνληαη θύπειια ηνπο 3 πξώηνπο γεληθήο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια ηνπο 3 πξώηνπο γεληθήο ζηελ F2 απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια Οη 3 πξώηνη ηνπηθνί απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια Οη 3 πξώηεο γπλαηθείεο ζπκκεηνρέο γεληθήο θαηάηαμεο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια. 12

13 ΑΡΘΡΟ 15 - AΠONOMH H απνλνκή ησλ Επάζισλ ζα γίλεη στις: 14 Ιοσνίοσ 2015, ζηην κενηρική πλαηεία ηοσ Πολύμσλοσ Καζηανιάς μια ώρα μεηά ηο πέρας ηοσ ηελικού ηετνικού έλεγτοσ. 13

ΥΩΜΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 26 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

ΥΩΜΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 26 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 32 ν ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΩΣΗΓΟ ΥΩΜΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 26 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ Αξηζκόο Έγθξηζεο ΔΠΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ((ΔΠ..Α.)) ΟΜΑΕ-ΕΠΑ υμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ 32 ου Ράλλυ Φθιώτιδoσ (Χώμα) Π P

Διαβάστε περισσότερα

33 ν ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 29-30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ

33 ν ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 29-30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 33 ν ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 29-30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 1 ΠPOΓPAMMA Tν πξόγξακκα ηνπ αγώλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο: Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 29/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΖ : ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

35o ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΟΡΙΝΘΟΤ

35o ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO 35o ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 08 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 089 22/9/2015 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ((ΔΠ..Α.. )) ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eεγγξαθψλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ KANONIMO. 37o Rally Sprint Σπίκαλα Κοπινθίαρ Ιοςνίος 2016

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ KANONIMO. 37o Rally Sprint Σπίκαλα Κοπινθίαρ Ιοςνίος 2016 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ KANONIMO 37o Rally Sprint Σπίκαλα Κοπινθίαρ 18-19 Ιοςνίος 2016 Αριθμόσ Μητρώου ΕΠΑ: 056/16.5.2016 ΔΠΙΣΣΡΟΠΗ ΑΓΓΩΝΩΝ (ΔΠ.(.Α.. ) ΠPOΓPAMMA Ζκεξνκελία Ώξα Σφπνο Έλαξμε Eγγξαθψλ πκκεηνρήο Γεπηέξα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΜΑΣΗΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ TRC '' Timed Rally Challenge '' 3ορ ΑΓΩΝΑ 02/07/2017 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ. Αριθμόσ Μητρώου ΕΠΑ: 079/08.06.

ΥΩΜΑΣΗΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ TRC '' Timed Rally Challenge '' 3ορ ΑΓΩΝΑ 02/07/2017 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ. Αριθμόσ Μητρώου ΕΠΑ: 079/08.06. ΥΩΜΑΣΗΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ TRC '' Timed Rally Challenge '' 3ορ ΑΓΩΝΑ 02/07/2017 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ Αριθμόσ Μητρώου ΕΠΑ: 079/08.06.17 ΔΠΗΣΣΡΟΠΖ ΑΓΓΩΝΩΝ (ΔΠ.(.Α.. ) Rally Sprint ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΔ 2016 ΠPOΓPAMMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 098/23-8-2016 ΔΠΙΣΣΡΟΠΗ ΑΓΓΩΝΩΝ (ΔΠ.(.Α.. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γεπηέξα 8 Απγνύζηνπ 10:00 Έλαξμε εγγξαθώλ Γεπηέξα 5 επηεκβξίνπ 21:00 Λήμε εγγξαθώλ Κπξηαθή 11 επηεκβξηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RALLY SPRINT ΜΑΛΑΞΑ

ΔΙΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RALLY SPRINT ΜΑΛΑΞΑ ΔΙΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ RALLY SPRINT ΜΑΛΑΞΑ 8 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΑΝΙΩΝ Λ. Καζαντζάκη 74 Α, Βαμβακόπουλο, Φανιά Τηλ. 28210 86756, 74896, 88705 * Fax 28210 86756 www.alahanion.gr * info@alahanion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά;

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά; Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί β -5 Όζν β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα