(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)"

Transcript

1 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) Πύκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 «Ξεξί Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2396/96 γηα ηηο άπιεο κεηνρέο, θαζώο θαη ην άξζξν 11 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Ρξάπεδαο θαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο θαινύληαη νη Κέηνρνη ηεο εδξεύνπζαο ζηελ Αζήλα (Αηόινπ 86) Αλώλπκεο Ρξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» ζε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 19 Ηνπλίνπ 2015, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 12:00, ζην Κέγαξν Κειά επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93 Αζήλα: ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΧ 1. πνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Νκίινπ, πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 ( ) θαζώο θαη ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο Έθζεζεο ησλ Διεγθηώλ πξνο ελεκέξσζε. 2. πνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 ( ). 3. Απαιιαγή ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο, ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ & Ξαζεηηθνύ» θαη ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΝΛΡΑΡΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ» από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014 ( ). 4. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο θαη ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ησλ εηαηξεηώλ ηεο γηα ηε ρξήζε 2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 5. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη νξηζκόο αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3016/2002, σο ηζρύεη. 6. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο θαη ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ & Ξαζεηηθνύ» γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 Θ.Λ. 2190/1920. Ξξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ, ησλ Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπλόλησλ Ππκβνύισλ, θαη ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κέρξη ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε έηνπο Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, σο κειώλ ησλ επηηξνπώλ Διέγρνπ, Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ, Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ, Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ, Πηξαηεγηθήο θαη πξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ ηνπο κέρξη ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε έηνπο 2016.Έγθξηζε ζπκβάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαηά ην άξζξν 23α Θ.Λ. 2190/ Σνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο, ηνπο Βνεζνύο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο. 8. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.

2 9. Ρξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Ρξάπεδαο. 10.Έγθξηζε δεζκεύζεσο πνζνύ ύςνπο ,23 από ην θνξνινγεκέλν απνζεκαηηθό ηνπ ινγαξηαζκνύ , θαη δεκηνπξγίαο ηζόπνζνπ εηδηθνύ θνξνινγεζέληνο απνζεκαηηθνύ γηα ηελ θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο Ρξάπεδαο ζην πξόγξακκα ΔΠΞΑ (δξάζε ICT4GROWTH) θαη κε δηαλνκήο απηνύ πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. 11.Ξαξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην λα απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Ρξάπεδαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 Θ.Λ. 2190/1920 ή/θαη πξνο έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 α Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Ρξάπεδαο, όπσο ηζρύνπλ. 12. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο θαη εγθξίζεηο. Πε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο εθ ηνπ Λόκνπ απαξηίαο θαηά ηελ 19ε Ηνπλίνπ 2015 θαινύληαη νη Κέηνρνη ζε Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 2α Ηνπιίνπ 2015, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 12:00, ζην Κέγαξν Κειά επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93 Αζήλα. Πε πεξίπησζε κε επίηεπμεο θαη πάιη απαξηίαο θαηά ηελ 2α Ηνπιίνπ 2015 θαινύληαη νη Κέηνρνη ζε Β Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 14ε Ηνπιίνπ 2015, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 12:00, ζην Κέγαξν Κειά επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93 Αζήλα. Ρα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ησλ ηπρόλ Δπαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ Ππλειεύζεσλ ζα είλαη ηα σο άλσ αλαθεξόκελα κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε απόθαζεο.

3 Πύκθσλα κε ηα άξζξα 26 παξ. 2, 2β θαη 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ, αληηζηνίρσο, κε ηα άξζξα 3 θαη 6 ηνπ Λ. 3884/2010 θαη ηζρύνπλ, ε Ρξάπεδα ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο γηα ηα αθόινπζα: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Πηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο (θάηνρνο θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο Ρξάπεδαο) ζηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο 'Απισλ Ρίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε "Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ." (Δ.Σ.Α.Δ.) θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5 εο ) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, δειαδή ηελ 14/6/2015 («Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο»). Θάζε θνηλή κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Δθόζνλ ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε, ζηελ Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηελ 28/6/2015, ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4 εο ) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 2/7/2015. Πε πεξίπησζε Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 10/7/2015, ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4εο) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 14/7/2015. Νη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο Λ. 3723/2008 ηεο Ρξάπεδαο παξέρνπλ ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ θαηόρνπ ηνπο (Διιεληθό Γεκόζην) δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε Ππλέιεπζε θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 1 Λ. 3723/2008. Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξόηεηαο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Λ.3864/2010, όπσο ηζρύεη. Ζ απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηεο Δ.Σ.Α.Δ., ή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηεο Ρξάπεδαο κε ηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο 'Απισλ Ρίηισλ ηεο Δ.Σ.Α.Δ.. Ζ ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο Δ.Σ.Α.Δ. ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα ην αξγόηεξν ηελ 16/6/2015, ήηνη ηελ ηξίηε (3 ε ) εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ζ ίδηα πξνζεζκία, δειαδή ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3 ε ) εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ Ππλειεύζεσλ. Ππγθεθξηκέλα γηα ηελ Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ε βεβαίσζε ή ε πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα ην αξγόηεξν κέρξη 29/6/2015, ελώ γηα ηε Β Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ην αξγόηεξν κέρξη 11/7/2015. Όζνη από ηνπο κεηόρνπο είλαη λνκηθά πξόζσπα πξέπεη κέζα ζηε ίδηα πξνζεζκία λα θαηαζέζνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, εθηόο αλ απηά έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζηελ Ρξάπεδα καο, νπόηε αξθεί λα κλεκνλεπζεί ζην έγγξαθν αληηπξνζώπεπζεο πνύ έρνπλ παξαδνζεί απηά. Πε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ κεηόρνπ πξνο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ν ελ ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηά ηεο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ζκεξνκελία

4 Θαηαγξαθήο θαη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ Ν κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. Θάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Λνκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. Ωζηόζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύο αμηώλ, ν πεξηνξηζκόο απηόο δελ εκπνδίδεη ηνλ κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε κε ηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ν αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Ρξάπεδα, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ κεηόρνπ. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ, β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο (α) έσο (γ). Ν δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Ρξάπεδα εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπνπ, παξαθαινύληαη νη κέηνρνη όπσο πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξσκέλν ην έληππν «ΓΖΙΩΠΖ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ Γ.Π. ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΡΖΠ 19/6/2015 ΘΑΗ ΡΣΝΛ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ». Ζ Ρξάπεδα ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ην ελ ιόγσ έληππν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.nbg.gr) θαζώο επίζεο θαη ζην Γίθηπν Θαηαζηεκάησλ ηεο. Ρν έληππν απηό θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ κέηνρν ζηελ πνδηεύζπλζε Γηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Κεηνρνινγίνπ θαη Κεηόρσλ ΔΡΔ (Αηόινπ 93, Αζήλα, ηζόγεην) ή ζηα Θαηαζηήκαηα ηεο Ρξάπεδαο ή απνζηέιιεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ην κέηνρν ζηα Fax: , , θαη ή ζην ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ν δηθαηνύρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο απνζηνιήο ηνπ εληύπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ από ηελ Δηαηξεία, θαιώληαο ζηα ηειέθσλα: , , , θαη ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ (α) Κε αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Ρξάπεδαο ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πξόζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην

5 Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κέρξη ηελ 4/6/2015 δει. δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, ζηηο 6/6/2015, δει. δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. (β) Κε αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13/6/2015, ήηνη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κέρξη ηελ 12/6/2015, δει. επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. (γ) Κεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Ρξάπεδα κέρξη ηηο 14/6/2015, δει. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Ρξάπεδαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. πνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. (δ) Κεηά από αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Ρξάπεδα κέρξη ηηο 14/6/2015, δει. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Ρξάπεδαο. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Πε όιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Ρέηνηα απόδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ηελ Δ.Σ.Α.Δ. ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηνπ αξρείνπ ηεο Δ.Σ.Α.Δ. θαη ηεο Ρξάπεδαο.

6 ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Νη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζθιεζεο γηα ζύγθιεζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ηνπ εληύπνπ ζπκκεηνρήο-δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο Ρν πιήξεο θείκελν ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ θαη ηπρόλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 3 πεξηπηώζεηο γ θαη δ' ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζα δηαηίζεηαη ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο πνδηεύζπλζεο Γηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Κεηνρνινγίνπ θαη Κεηόρσλ ΔΡΔ (Αηόινπ 93, Αζήλα, ηζόγεην). Αζήλα, 28 Καΐνπ 2015 Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ινύθα Ρ. Θαηζέιε

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα