Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)"

Transcript

1 Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαινύληαη όινη νη Μέηνρνη ηεο Α.Δ. ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, θάηνρνη θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, ζε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηην Παραζκεσή, 19 Ιοσνίοσ 2015 και ώρα 1 μ.μ., ζην Ξελνδνρείν DIVANI CARAVEL HOTEL, νδόο Βαζ. Αιεμάλδξνπ 2, Αζήλα. Σε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο απαξηίαο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νη θ.θ. Μέηνρνη θαινύληαη ζε Α Δπαναληπηική Γενική σνέλεσζη, ηην Σρίηη 30 Ιοσνίοσ 2015 και ώρα 1 μ.μ. ζηνλ ίδην αλσηέξσ ηόπν, ήηνη ζην Ξελνδνρείν DIVANI CARAVEL HOTEL, νδόο Βαζ. Αιεμάλδξνπ 2, Αζήλα, τφρίς ηη δημοζίεσζη νέας πρόζκληζης. ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 1. Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Δηαηξίαο θαη ελνπνηεκέλσλ) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014 κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ. 2. Γηάζεζε θεξδώλ ρξήζεο Γηαλνκή εηδηθώλ απνζεκαηηθώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη εηδηθόηεξα απνζεκαηηθώλ από θέξδε ζπγαηξηθώλ λαπηηθώλ εηαηξηώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ , Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε Έγθξηζε ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/20 ησλ απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 θαη πξνέγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ απνδεκηώζεσλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ( Δηαηξίαο θαη ελνπνηεκέλσλ) θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 7. Φνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/20, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο.

2 Γικαίφμα σμμεηοτής ζηη Γενική σνέλεσζη Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο, θάηνρνη θνηλώλ ή πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ειεθηξνληθό αξρείν ησλ άπισλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ηεξείηαη ζηα «Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλώλπκε Δηαηξεία Σπκκεηνρώλ, Δθθαζάξηζεο Γηαθαλνληζκνύ & Καηαρώξεζεο» («ΔΦΑΔ»), ηην 14 η Ιοσνίοσ 2015, ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο («Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο»). Αληίζηνηρα θαη εθόζνλ ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε, ζηελ Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζα δηθαηνύληαη λα κεηάζρνπλ νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο, θάηνρνη θνηλώλ ή πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ειεθηξνληθό αξρείν ησλ άπισλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ηεξείηαη ζηα «Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλώλπκε Δηαηξεία Σπκκεηνρώλ, Δθθαζάξηζεο Γηαθαλνληζκνύ & Καηαρώξεζεο» («ΔΦΑΔ»), ηην 26 η Ιοσνίοσ 2015, ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο («Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο»). Η κεηνρηθή ηδηόηεηα θαηά ηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο θαη ηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζα απνδεηθλύεηαη κέζσ ηεο απεπζείαο ειεθηξνληθήο ζύλδεζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηα αξρεία ηεο «ΔΦΑΔ». Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεηόρσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε (αξρηθή ή Α επαλαιεπηηθή) δελ απαηηείηαη ε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπο ή ε ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο ή ηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο αληίζηνηρεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (αξρηθήο ή Α Δπαλαιεπηηθήο). Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ κόλνλ νη θάηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ. Κάζε θνηλή κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. Οη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Γιαδικαζία για ηην άζκηζη ηοσ δικαιώμαηος υήθοσ μέζφ ανηιπροζώποσ Οη Μέηνρνη, θάηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ, πνπ δηθαηνύληαη λα κεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. Κάζε Μέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. Έληππα αληηπξνζώπεπζεο γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο θαη ζηα Kεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, νδόο Φαιθίδνο 22Α, Αζήλα (Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ). Τα έληππα αληηπξνζώπεπζεο, ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ θαη λα πεξηέιζνπλ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, νδόο Φαιθίδνο 22Α, Αζήλα (Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ) ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη μέτρι ηην 16η Ιοσνίοσ 2015 θαη ζε πεξίπησζε Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο μέτρι ηην 27 η Ιοσνίοσ Δπηπιένλ, νη Μέηνρνη κπνξνύλ, εληόο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ, λα απνζηείινπλ ηα έληππα αληηπξνζώπεπζεο ζηελ Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο κε ειεθηξνληθό

3 ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε ή κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ζηνλ αξηζκό: Ο αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζόηεξνπο Μεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Μέηνρν. Δάλ ν Μέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύ αμηώλ, ν Μέηνρνο κπνξεί λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ. Ο Μέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξόζσπν/αληηπξνζώπνπο γηα κία θαη κόλε γεληθή ζπλέιεπζε ή γηα όζεο ζπλειεύζεηο ιάβνπλ ρώξα εληόο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. Ο αληηπξόζσπνο ςεθίδεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηόρνπ, εθόζνλ πθίζηαληαη, θαη ππνρξενύηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, από ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ αξκόδηα αξρή ή, εάλ ε απόθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηόηεηα, από ηελ θαηαρώξηζή ηεο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ. Ο αληηπξόζσπνο Μεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο Μεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ ν αληηπξόζσπνο λα εμππεξεηήζεη άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Μεηόρνπ. Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κπνξεί ηδίσο λα πξνθύπηεη όηαλ ν αληηπξόζσπνο: α) είλαη Μέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ηνλ ελ ιόγσ Μέηνρν, β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ή Μεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από Μέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξίαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από Μέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α έσο γ. Γικαιώμαηα Μειουηθίας Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 26 θ.λ. 2190/1920, ελεκεξώλνπκε ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο όηη, κεηαμύ άιισλ, έρνπλ θαη ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,2 α,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ θ.λ. 2190/20: Α. Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη πξόζζεηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, εθόζνλ ε παξαπάλσ αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 4 ε Ινπλίνπ H αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο θαη ε πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ηελ 6 ε Ινπλίνπ Ταπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Μεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Eηαηξίαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο Μεηόρνπο.

4 Β. Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ Μεηόρσλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/20, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13ε Ινπλίνπ 2015 ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, εθόζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 12ε Ινπλίνπ Γ. Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε Μεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13 ε Ινπλίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο Μεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Γ. Καηόπηλ αίηεζεο Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13 ε Ινπλίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώζεη ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, θαζώο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξόζσπα απηά, από νπνηαδήπνηε αηηία ή ζύκβαζε ηεο Δηαηξίαο κε απηνύο. Δ. Καηόπηλ αίηεζεο Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13 ε Ινπλίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρόλ άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ Μεηόρσλ ηζρύνπλ θαη ζε πεξίπησζε Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη αηηνύληεο Μέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Η πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο ζα γίλεηαη κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο ΔΦΑΔ θαη ηεο Δηαηξίαο.

5 Γιαθέζιμα Έγγραθα και πληροθορίες Η παξνύζα πξόζθιεζε, ηα έγγξαθα πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ηα ζρέδηα ησλ απνθάζεσλ θαη νη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα έληππα αληηπξνζώπεπζεο θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/20 βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, Δπίζεο, νη θ.θ. Μέηνρνη δύλαληαη λα παξαιάβνπλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζε έγραξηε κνξθή από ηελ Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο (νδόο Φαιθίδνο αξ. 22Α, Αζήλα, ηει ). Αζήλα, 7 Μαΐνπ 2015 ΤΟ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα