ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ"

Transcript

1 - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ θαη κε ηελ κε αξηζκό 3424/ πξάμε ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Εαθύλζνπ Δξκάλνπ Ησάλλνπ Εακπάηε, έγηλε ε ζύζηαζε ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία " ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Α.Δ." Με ηελ από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο ην θαηαζηαηηθό απηό ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ην άξζξν 5 απηνύ, ήηνη ην κεηνρηθό θεθάιαην θαη έγηλε δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο ζην ππ αξίζκ. Φ.Δ.Κ. 6480/2002 ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Με ην από πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο έγηλε αλαθνίλσζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ απηήο θαη δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο απηήο ζην ππ αξίζκ. 7634/2002 Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Με ην από πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο έγηλε αλαθνίλσζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ απηήο θαη δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ζην ππ αξίζκ. 8872/2003 Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Με ην από πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο έγηλε αλαθνίλσζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ απηήο θαη δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο απηήο ζην ππ αξίζκ /2003 Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Με ηελ από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ην θαηαζηαηηθό ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ, σο πξνο ην άξζξν 9 παξ. 1 θαη πιένλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη από επηά (7) κέιε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δεκνζηεύζεθε ζην ππ αξίζκ /2004 Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Με ηελ από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ην θαηαζηαηηθό ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ, σο πξνο ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δεκνζηεύζεθε ζην ππ αξίζκ /2004 Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Με ην από πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο έγηλε αλαθνίλσζε ηεο απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο θαη δεκνζηεύζεθε ζην ππ αξίζκ. 1023/2005 Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 1

2 - 2 - Με ηε από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ην θαηαζηαηηθό ηεο, σο πξνο ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, ήηνη ηηο ζπλνιηθέο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δεκνζηεύζεθε ζην ππ αξίζκ. 1112/2007 Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. Με ηελ ππ αξίζκ. 11/ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία έιαβε αλαγθαζηηθά ππόςε ηεο θαη ην λέν ηζρύνληα Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. 3463/2006 όπσο ηνύηνο ζήκεξα ηζρύεη, θαζώο θαη ηελ Δγθύθιην 16/ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., θαη ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν Ν. 3604/2007, ην θαηαζηαηηθό απηό ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ, θσδηθνπνηήζεθε θαη έρεη σο εμήο: ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ-ΔΓΡΑ-ΚΟΠΟ-ΓΗΑΡΚΔΗΑ Άξζξν 1 1. Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν.α.ε. Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α., όπσο απηή πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηελ Δγθύθιην 16/ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ αιινδαπή ε επσλπκία απηή ζα αλαγξάθεηαη, ζε πηζηή κεηάθξαζε. 2. Ζ Δηαηξεία δηέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο απηόο θάζε θνξά ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα από άξζξα 252, 253, 265, 268 αιιά θαη θάζε άιιν άξζξν ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, πνπ άπηεηαη ηεο ιεηηνπξγίαο Αλαπηπμηαθήο Αλώλπκεο εηαηξείαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920, όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη θαη κεηά ηνλ Ν. 3604/2007. Άξζξν 2 ' δξα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη, ν Γήκνο Εαθπλζίσλ. Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ κεηόρσλ ηεο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ από ην Καηαζηαηηθό ή ηνλ Νόκν ή από ζύκβαζε ή από θάζε λόκηκε αηηία ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 2

3 - 3 - Άξζξν 3 θνπνί ηεο Δηαηξίαο είλαη : 1. Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ ελώζεώλ ηνπο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο. 2. Ζ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθόηεξα βηώζηκεο αλάπηπμεο ησλ Ο.Σ.Α. ή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 3. Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 4. Ζ ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα θαη ε εθαξκνγή ζρεηηθώλ πνιηηηθώλ ζε δηαδεκνηηθό ή ζε επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν. Άξζξν 4 Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ζε είθνζη (20) ρξόληα από ηελ εκέξα θαηαρώξηζεο ζην Μεηξών Α.Δ. ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο αξκόδηαο Δπνπηεύνπζαο Αξρήο γηα ηελ ζύζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα παξαηαζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ απηνύ, κεηά από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ Άξζξν 5 1. Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί ε Δηαηξία λα ηδξύεη ή θαηαξγεί ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία ζε νπνηαδήπνηε πόιε ηεο Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνύ. 2. Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, επίζεο, ζπληάζζνληαη, ηξνπνπνηνύληαη θαη θαηαξγνύληαη θαλνληζκνί ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ή Γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ ζα θαζνξίδνπλ ην αληηθείκελν εξγαζηώλ, ηελ έδξα, ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο, ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηόηεηεο, θαζώο θαη ηα θαζήθνληα ησλ Γηεπζπληώλ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο. Άξζξν 5Α 1. Κάζε έληππν ηεο Δηαηξίαο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 3

4 - 4 - α. Σν Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ, όπνπ έρεη εγγξαθεί ε εηαηξία. β. Σνλ αξηζκό κεηξώνπ ηεο Δηαηξίαο. γ. Σελ επσλπκία, ηελ έδξα θαη αλ βξίζθεηαη, ζε εθθαζάξηζε λα αλαγξάθεηαη, απηό ξεηά. 2. Οη δηαδηθηπαθνί ηόπνη ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο παξ. 1. Αλ γίλεηαη κλεία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην θαιπθζέλ θαη ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ-ΜΔΣΟΥΔ-ΜΔΣΟΥΟΗ Άξζξν 6 1. α. Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, αξρηθά, ην νπνίν θαηαβιήζεθε νιόθιεξν, νξίζζεθε ζε είθνζη εθαηνκκύξηα ( ) δξρ., δηαηξέζεθε ζε ρίιηεο (1.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο θνηλέο κε εληαζζόκελεο ζην ρξεκαηηζηήξην αμηώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) δξρ. ην νπνίν θαηαβιήζεθε από ηνπο κεηόρνπο ηεο. β. Με απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2001 απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά δξρ. κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο από είθνζη ρηιηάδεο (20.000) δξρ. ζε δεθαελλέα ρηιηάδεο ελληαθόζηεο ελελήληα νθηώ θαη εμήληα έλα (19.998,61) δξρ. Οκνίσο απνθαζίζζεθε κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ από δξρ. ζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ λ. 2842/2000, ζε πελήληα νθηώ ρηιηάδεο εμαθόζηα ελελήληα (58.690,00). γ. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 12 εο Απξηιίνπ 2002 απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά δώδεθα ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ζαξάληα δύν θαη είθνζη νθηώ (12.442,28), κε ηελ έθδνζε 212 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, αμίαο εθάζηεο κεηνρήο 58,69. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 4

5 - 5 - δ. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ 2002 απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά έληεθα ρηιηάδεο επηαθόζηα ηξηάληα νθηώ (11.738,00), κε ηελ έθδνζε 200 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, αμίαο εθάζηεο κεηνρήο πελήληα νθηώ θαη εμήληα ελλέα (58,69). ε. Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο 10 εο Απγνύζηνπ 2004, απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθόζηα πελήληα δύν θαη είθνζη έμη (44.252,26), κε ηελ έθδνζε 754 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, αμίαο εθάζηεο κεηνρήο πελήληα νθηώ θαη εμήληα ελλέα (58,69). ζη. Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο 20 εο Ηνπιίνπ 2006 απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά εθαηό ρηιηάδεο επηά θαη εβδνκήληα έμη ( ,76), κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, αμίαο εθάζηεο κεηνρήο πελήληα νθηώ θαη εμήληα ελλέα (58,69). 2. Όιεο νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, όπσο θαηά ζεηξά αλαγξάθνληαη αλσηέξσ, δεκνζηεύζεθαλ ζην ππ αξίζκ / Φ.Δ.Κ. ηνπ Σεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. ηζη, ζήκεξα, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ εθαηόλ ηξηάληα θαη ηξηάληα ιεπηώλ ( ,30) θαη δηαηξείηαη ζε ηξείο ρηιηάδεο νθηαθόζηεο εβδνκήληα (3.870) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο πελήληα νθηώ θαη εμήληα ελλέα (58,69). 3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεληαεηίαο από ηελ ζύζηαζε ηεο Δηαηξίαο, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην έρεη δηθαίσκα κε απόθαζε ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπιάρηζηόλ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. Α. Να απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέώλ κεηνρώλ, γηα πνζό πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθό κεηνρηθό θεθάιαην. Β. Να εθδίδεη νκνινγηαθό δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηώλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 5

6 - 6 - άξζξνπ 3 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 4. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κε απόθαζή ηεο, ε νπνία ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο δεκνζηόηεηαο κπνξεί λα εθρσξήζεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κελ κεηνρηθό θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ε ελ ιόγσ εμνπζία, ην, δε, ύςνο ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κηζό ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. 5. Οη εμνπζίεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο παξ. 3 θαη 4 απηνύ ηνπ άξζξνπ κπνξνύλ λα αλαλεώλνληαη από ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεξνπκέλσλ ησλ πεξί δεκνζηόηεηαο δηαηάμεσλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρύο ηνπο αξρίδεη κεηά ηελ ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. 6. Οξίδεηαη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεληαεηίαο από ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο, ε γεληθή ζπλέιεπζε έρεη δηθαίσκα κε απόθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 26 παξ.1 λα απμάλεηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ, ζπλνιηθά κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 7. Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ, όηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην 1/4 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αύμεζε απηνύ απαηηείηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 παξ. 2 θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ κε ην κεηνρηθό θεθάιαην άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 8. Οη απνθαζηδόκελεο απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 6 δελ απνηεινύλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 9. ε θάζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο, ή έθδνζεο νκνινγηώλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπ ζε κεηνρέο παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιόθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθό δάλεην ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηνρώλ, αλάινγα κε Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 6

7 - 7 - ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθό θεθάιαην, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Ζ πξόζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από έλα κήλα θαη ηελ νπνία ηάζζεη, ην όξγαλν, πνπ απνθαζίδεη ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, δειαδή ην Γ.. ή ε Γ.., νη κεηνρέο πνπ ηπρόλ εθδόζεθαλ, δηαηίζεληαη ειεύζεξα από ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο. 10. Ο ρξόλνο, ν ηξόπνο θαη νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ εθδηδνκέλσλ λέσλ κεηνρώλ θαη γεληθά όιεο νη ιεπηνκέξεηεο θάζε έθδνζεο νξίδνληαη πάληνηε από ην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (Γεληθή πλέιεπζε ή Γηνηθεηηθό πκβνύιην), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη ηνπ ΚΝ.2190/1920, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 11. Μέζα ζην πξώην δίκελν από ηελ ζύζηαζε ηεο Δηαηξίαο ή από θάζε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξέπεη λα ζπλέιζεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη λα πηζηνπνηήζεη αλ έρεη θαηαβιεζεί ην κεηνρηθό θεθάιαην. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπνπηεύνπζα Αξρή αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ ηεο παξαπάλσ ζπλεδξίαζεο. 12. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 2190/20, ηπρόλ αύμεζε ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο ΟΣΑ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2) απηνύ. 13. ηελ επηρείξεζε επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ζπλεηαηξηζκώλ θαη ελώζεσλ απηώλ, επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ, θνξέσλ ζπιινγηθώλ θνηλσληθώλ ή νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ, θαζώο θαη ηξαπεδώλ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. ηε πεξίπησζε απηή, νη ΟΣΑ θαη νη ινηπνί θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ (σο θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 252 παξ. 9 ηνπ Ν. 3463/2006 Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ΟΣΑ- ζεσξνύληαη ε ΚΔΓΚΔ, ε ΔΝΑΔ, νη Σνπηθέο Δλώζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νη ύλδεζκνη θαη νη αλώλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ) είλαη απαξαίηεην λα θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.(δειαδή Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 7

8 - 8 - λα έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο ηνπιάρηζηνλ ην 50% ζπλ κία 1 κεηνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο.) Άξζξν 7 ΚΑΛΤΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ κεηνρώλ, όπσο απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ηα εμήο: 1. Σνπηθή λσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ.) Ννκνύ Εαθύλζνπ ιακβάλεη από ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 27/03/1998 δηαθόζηεο (200) κεηνρέο κε πνζνζηό 5,17% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 2. Ζ λσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ (Δ.Α.) Εαθύλζνπ ιακβάλεη από ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 27/03/1998 δηαθόζηεο (200) κεηνρέο θαη από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηηο εθαηόλ είθνζη δύν (122), ζύλνιν ηξηαθόζηεο είθνζη δύν (322) κεηνρέο κε πνζνζηό 8,32% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 3. Ο Γήκνο Εαθπλζίσλ ιακβάλεη από ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 27/03/1998 δηαθόζηεο (200) κεηνρέο, από ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 10/08/2004 ηξηαθόζηεο ζαξάληα (340) κεηνρέο, από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 18/07/2007 ηεηξαθόζηεο είθνζη ηέζζεξηο (424) κεηνρέο, ζύλνιν ελληαθόζηεο εμήληα ηέζζεξηο (964) κεηνρέο κε πνζνζηό 24,91% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 4. Ο ύλδεζκόο Καζαξηόηεηαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (.Κ.Γ.Κ.) Ννκνύ Εαθύλζνπ ιακβάλεη από ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 27/03/1998 δηαθόζηεο (200) κεηνρέο, από ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 28/11/2007 εθαηό πελήληα επηά (157) κεηνρέο, ζύλνιν ηξηαθόζηεο πελήληα επηά (357) κεηνρέο, κε πνζνζηό 9,22% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 5. Ο ύλδεζκνο Ύδξεπζεο Ννκνύ Εαθύλζνπ ιακβάλεη από ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 27/03/1998 δηαθόζηεο (200) κεηνρέο, κε πνζνζηό 5,17% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 6. Σν Δπηκειεηήξην Εαθύλζνπ ιακβάλεη από ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 8

9 - 9 - Κεθαιαίνπ ζηηο 31/05/2002 δηαθόζηεο (200) κεηνρέο, από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 10/08/2004 εθαηόλ είθνζη δύν (122) κεηνρέο, από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 18/07/2007 δηαθόζηεο πελήληα ηέζζεξηο (254) κεηνρέο, από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 24/07/2008 ηξηάληα ελλέα (39) κεηνρέο, ζύλνιν εμαθόζηεο δεθαπέληε (615) κεηνρέο, κε πνζνζηό 15,89% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 7. Ζ λσζε Βηνθαιιηεξγεηώλ Εαθύλζνπ ιακβάλεη από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 31/05/2002 δώδεθα (12) κεηνρέο, κε πνζνζηό 0,31% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 8. Ζ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Εαθύλζνπ ιακβάλεη από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 07/11/2002 δηαθόζηεο (200) κεηνρέο, από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 10/08/2004 εθαηόλ εβδνκήληα (170) κεηνρέο, ζύλνιν ηξηαθόζηεο εβδνκήληα (370) κεηνρέο, κε πνζνζηό 9,56% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 9. Ο Γήκνο Διαηίσλ ιακβάλεη από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 11/07/2007 δηαθόζηεο πελήληα ηέζζεξηο (254) κεηνρέο, κε πνζνζηό 6,56% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 10. Ο Γήκνο Λαγαλά ιακβάλεη από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 13/11/2007 ηξηαθόζηεο (300) κεηνρέο, κε πνζνζηό 7,75% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 11. Ο Γήκνο Αιπθώλ ιακβάλεη από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 26/06/2008 δηαθόζηεο πελήληα ηέζζεξηο (254) κεηνρέο, κε πνζνζηό 6,56% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 12. Ο Γήκνο Αξηεκηζίσλ ιακβάλεη από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 09/11/2007 δέθα (10) κεηνρέο, κε πνζνζηό 0,26% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 13. Ζ λσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ (Δ.Α..) Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο ιακβάλεη από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 07/07/2008 δέθα (10) κεηνρέο, κε πνζνζηό 0,26% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. 14. Ζ Σνπηθή λσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ.) Ννκνύ Κεθαιιελίαο Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 9

10 θαη Ηζάθεο ιακβάλεη από αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 22/07/2008 κία (1) κεηνρή, κε πνζνζηό 0,03% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 15. Ο ύιινγνο Γεσηερληθώλ Εαθύλζνπ ιακβάλεη από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζηηο 24/07/2008 κία (1) κεηνρή, κε πνζνζηό 0,03% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. ύλνιν κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ δηαθόζηεο είθνζη επηά ρηιηάδεο εθαηόλ ηξηάληα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά ( ,30 ) δηαηξεκέλν ζε ηξείο ρηιηάδεο νθηαθόζηεο εβδνκήληα (3.870) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο πελήληα νθηώ επξώ θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (58,69 ) εθάζηεο. Άξζξν 8 ΜΔΣΟΥΔ-ΜΔΣΟΥΟΗ 1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη δελ εληάζζνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην αμηώλ. Οη θνηλέο κεηνρέο είλαη δεζκεπκέλεο, θαη ε κεηαβίβαζε ηνπο γίλεηαη κόλν κε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 2. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ γίλεηαη κε εγγξαθή ζην εηδηθό βηβιίν ηεο Δηαηξίαο πνπ ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ κεηαβηβάδνληα κε ηνλ απνθηώληα ή ηνπο πιεξεμνύζηνπο ηνπο. λαληί ηεο Δηαηξίαο ζεσξείηαη κέηνρνο κόλν ν εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν απηό. 3. Ζ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ ηεο Δηαηξίαο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, θαζώο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εθόζνλ ελεξγνύλ ζηα όξηα ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο ηνπο. Μέρξη ηελ έθδνζε θαη παξάδνζε ησλ νξηζηηθώλ ηίηισλ ησλ κεηνρώλ παξαδίδνληαη, ζηνπο κεηόρνπο πξνζσξηλνί ηίηινη, νη νπνίνη αξγόηεξα αληαιιάζζνληαη κε ηνπο νξηζηηθνύο. Οη νξηζηηθνί ηίηινη, θαζώο θαη νη πξνζσξηλνί κπνξνύλ λα εθδνζνύλ ζε ηίηινπο πνπ λα αληηπξνζσπεύνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο κεηνρέο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ην νπνίν νξίδεη θαη ηνλ ηύπν απηώλ. Οη ηίηινη ησλ κεηνρώλ απνθόπηνληαη, από δηπιόηππα βηβιία, είλαη αξηζκεκέλνη κε αύμνληα Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 10

11 αξηζκό θαη θέξνπλ ηελ ρξνλνινγία έθδνζε ηνπο, ηελ ζθξαγίδα ηεο Δηαηξίαο, ην όλνκα, ην επώλπκν θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ κεηόρνπ, ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ή ελόο κέινπο πνπ νξίδεηαη εηδηθά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σν ηκήκα ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη κε ηε κεηνρή είλαη αδηαίξεην. Οη αδηαηξέησο ζπγθύξηνη κεηνρήο, θαζώο θαη όζνη έρνπλ ηελ ςηιή θπξηόηεηα ή ηελ επηθαξπία ηεο αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ Δηαηξία από έλα κόλν πξόζσπν πνπ δηνξίδεηαη απ απηνύο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηελ κεηνρή, εάλ δελ δηνξηζηεί ηέηνην πξόζσπν. Ζ επζύλε ηνπ κεηόρνπ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηνπ. Κάζε κεηνρή παξέρεη ζην λόκηκν θνκηζηή ηεο κόλν ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζ απηή από ην θαηαζηαηηθό θαη ηνλ Νόκν. Οη κέηνρνη αζθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο κόλν κέζα από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Απαγνξεύεηαη, ζηελ Δηαηξία ε απόθηεζε δηθώλ ηεο κεηνρώλ, είηε από απηήλ ηελ ίδηα, είηε από πξόζσπν πνπ ελεξγεί ζην όλνκα ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκό ηεο εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε α- πόθηεζε πξαγκαηνπνηείηαη: α) Με ζθνπό ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία απνθαζίδεζαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ ΚΝ.2190/1920. β) Μεηά από θαζνιηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο γ) Όηαλ νη κεηνρέο έρνπλ απνπιεξσζεί νινζρεξώο θαη πξνέξρνληαη από αλαγθαζηηθή εθηέιεζε πνπ έγηλε γηα ηελ πιεξσκή απαηηήζεσλ ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξίαο. δ) Από ραξηζηηθή αηηία, εθόζνλ έρνπλ απνπιεξσζεί νινζρεξώο. 5. ηηο πεξηπηώζεηο (α) θαη (β) ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ νη κεηνρέο πνπ απνθηώληαη, πξέπεη λα αθπξώλνληαη, ακέζσο, ζηε δε (γ) θαη. (δ) πεξίπησζε λα πσινύληαη ζην ζπληνκόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα ρξόλν. Αλ πεξάζεη άπξαθηε απηή ε πξνζεζκία, νη κεηνρέο πξέπεη λα αθπξώλνληαη, ακέζσο. Οη κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία ππνινγίδνληαη, γηα ην ζρεκαηηζκό απαξηίαο, δελ παξέρνπλ όκσο δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 11

12 πλέιεπζε. 6. Καηά ηελ κεηαβίβαζε ή ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηεξνύληαη πάληα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) όπσο απηόο ηζρύεη θάζε θνξά θαη εηδηθόηεξα ησλ άξζξσλ 252 θαη 253 απηνύ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Άξζξν 9 1. Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη, από δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, πνπ απνηειείηαη από 7 κέιε θαη εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 36 απηνύ ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 2. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ηέζζεξα (4) ρξόληα, κπνξεί δε λα παξαηαζεί απηνδίθαηα θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο κέρξη ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηελ επόκελε Γεληθή πλέιεπζε, πάλησο όρη πεξηζζόηεξν από έμε (6) ρξόληα. 3. Δάλ ιόγσ ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή άιινπ ιόγνπ θελσζεί ζέζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπκβνύισλ, εθόζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4), εθιέγνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε κέρξη ηελ επόκελε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζα εθιέμεη νξηζηηθό ζύκβνπιν. Άξζξν 10 ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ Ζ Δηαηξία εθπξνζσπείηαη, ζε θάζε δεκόζην Γηθαζηήξην ή άιιε αξρή θαη πξνο ηξίηνπο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ. Άξζξν 11 ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ-ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα θαη εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν θαη Γξακκαηέα. Μπνξεί λα νξίζεη, επίζεο, από ηα κέιε ηνπ ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν. Ζ εθινγή Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 12

13 δηελεξγείηαη θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κεηά ηελ εθινγή ηνπ από θάζε Γεληθή πλέιεπζε. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα εθιεγεί θαη σο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. 2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί αληί γηα Γηεπζύλνληα ύκβνπιν λα δηνξίζεη Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Δηαηξίαο θαη λα θαζνξίζεη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 3. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο πξέπεη λα δηαζέηεη αλαγλσξηζκέλε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη πηπρίν ΑΔΗ θαη επηπιένλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο Δηαηξίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ζε Σνπηθό ή θαη Πεξηθεξεηαθό θαη Δζληθό επίπεδν, ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη θαιή γλώζε ηνπ Υώξνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ. Άξζξν 12 α) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπληάζζεη, ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πξνΐζηαηαη θαη δηεπζύλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο, ελεξγεί θάζε πξάμε αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη, από ηνλ Νόκν ή ην Καηαζηαηηθό απηό. ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ή απνπζίαο ηνπ ηνλ αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ή έλαο ζύκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο, ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο ηαθηηθά κία θνξά θάζε κήλα, κεηά από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη. έθηαθηα όηαλ ην απαηηεί ην ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξίαο ή ην δεηήζνπλ ηξεηο (3) ζύκβνπινη. κε έγγξαθε αίηεζε ηνπο, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο επηηξέπεηαη ε ζύγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εθηόο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, ζηελ έδξα παξαξηήκαηνο, ππνθαηαζηήκαηνο ή γξαθείνπ ηεο Δηαηξίαο. γ) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθαηξα αλ παξαβξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη νη κηζνί ζπλ έλαο από ηνπο ζπκβνύινπο, νπδέπνηε όκσο ν αξηζκόο ησλ παξόλησλ ζπκβνύισλ κπνξεί λα είλαη Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 13

14 κηθξόηεξνο ησλ ηξηώλ. δ) Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ησλ ηπρόλ από άιινπο ζπκβνύινπο αληηπξνζσπεπόκελσλ κειώλ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ ην Καηαζηαηηθό απηό ή ν Νόκνο απαηηνύλ απμεκέλε πιεηνςεθία. Γηα πξνζσπηθά δεηήκαηα ηνπ απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη, κε ςεθνδέιηηα. ε) Κάζε ζύκβνπινο έρεη κία ςήθν, κπνξεί όκσο λα αληηπξνζσπεύεη έλαλ απόληα ζύκβνπιν, όηαλ εμνπζηνδνηεζεί εγγξάθσο από απηόλ. Καλέλαο ζύκβνπινο δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί ζην πκβνύιην από πξόζσπν πνπ δελ απνηειεί κέινο ηνπ. Ζ εμνπζηνδόηεζε πξνο αληηπξνζώπεπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζόηεξεο ζπλεδξηάζεηο. ζη) Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζύκβνπινη, ζπλεξγάηεο θαη ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπο. Άξζξν 13 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ α) Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεξνύληαη πξαθηηθά ζε ηδηαίηεξν βηβιίν, ηα νπνία ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο παξηζηάκελνπο ζπκβνύινπο. Σα πξαθηηθά ηεξνύληαη από ην γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή από ππάιιειν ηεο Δηαηξίαο πνπ νξίδεηαη, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. β) Με ηα πξαθηηθά πηζηνπνηνύληαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Καλέλαο από ηνπο ζπκβνύινπο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε, δηθαηνύηαη όκσο λα απαηηήζεη ηελ θαηαρώξεζε ηεο γλώκεο ηνπ, έζησ θαη αλ είλαη αληίζεηε κε ηελ ηειηθή απόθαζε. γ) Σα αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηα νπνία πξόθεηηαη λα πξνζαρζνύλ ζε δηθαζηηθέο ή άιιεο αξρέο ή ζε Σξάπεδεο ή άιια λνκηθά πξόζσπα επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 14

15 πκβνπιίνπ. Άξζξν 14 Κάζε ζύκβνπινο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη θαη λα κεηέρεη αλειιηπώο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ζ αδηθαηνιόγεηε απνπζία θάπνηνπ ζπκβνύινπ από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ην εμάκελν ινγίδεηαη σο παξαίηεζε, ε νπνία ζα ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε, αθόηνπ ιάβεη ζρεηηθή απόθαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Άξζξν Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξία θαη είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνύ ηεο θαη γεληθά λα απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εηαηξία, κε εμαίξεζε ηα δεηήκαηα ηα νπνία θαηά ην λόκν ή ην Καηαζηαηηθό απηό ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αλαζέηεη ην ζύλνιν ή νξηζκέλεο από ηηο αξκνδηόηεηεο θαη εμνπζίεο ηνπ (εθηόο από απηέο πνπ απαηηνύλ ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζώο θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξίαο γηα ηελ δέζκεπζή ηεο κε ππνγξαθή ππό ηελ εηαηξηθή επσλπκία, ζε έλα ή πεξηζζόηεξα πξόζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή κε, θαζνξίδνληαο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο, θαζώο θαη ηνλ ηίηιν, ηελ αξκνδηόηεηα θαη εμνπζία απηώλ ησλ πξνζώπσλ. 3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Πξνζσπηθνύ θαη ηνλ Καλνληζκό Αλαζέζεσλ ηεο εηαηξείαο. 4. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη γηα ηε ζύζηαζε ζπγαηξηθώλ επηρεηξήζεσλ, ε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε άιιεο εηαηξείεο ε επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ε ζπζηήλνληαη θαη νη ζθνπνί ηνπο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην λόκν ε ηνπο ζθνπνύο ηεο εηαηξείαο θαη εθόζνλ ην κεηνρηθό ε εηαηξηθό θεθάιαην ή ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε απηό, αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000,00) επξώ, Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 15

16 Άξζξν 16 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 1. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε, ηεο νπνίαο ην ύςνο θαζνξίδεηαη κε εηδηθή απόθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Κάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βαξύλεη ηελ Δηαηξία, κόλν θαηά πνζό, κε εηδηθή απόθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 3. Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα ακνηβέο πνπ νθείινληαη ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξία κε βάζε εηδηθή ζρέζε εξγαζίαο ή εληνιή θιπ. Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο εξγαζίαο ή εληνιήο πξέπεη λα εγθξηζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Άξζξν 17 ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 1) Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κεηόρσλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο ή ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ή λα δηαηεξνύλ πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο ή ηα εξγάδνληαη, ζε επηρεηξήζεηο, πνπ επηδηώθνπλ θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο ηεο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ. 2) Γελ κπνξεί λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όζνη είλαη, κε νπνηαδήπνηε κνξθή εξγνιάβν ή πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξίαο θαη όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ή είλαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξίαο. Καη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, κέιε ηεο δηνίθεζεο ή δηεπζπληηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξίαο, αλ νη ηειεπηαίνη είλαη ζπγαηξηθέο ηεο Δηαηξίαο ή αλ ε Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαηό ηνπο ή αλ έρνπλ ζπζηήζεη θνηλνπξαμία ή θνηλή Δηαηξία, κε πξνϋπόζεζε ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 16

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Άξζξν 18 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ είλαη, ην αλώηαην όξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία εθηόο από εθείλα πνπ θαηά ην Νόκν ή ην Καηαζηαηηθό απνθαζίδνληαη, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Οη απνθάζεηο ηεο δεζκεύνπλ όινπο ηνπο κεηόρνπο αθόκε θαη απηνύο νη νπνίνη απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνύλ. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη κόλε αξκόδηα λ' απνθαζίδεη γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα: α) Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ. Χο ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη θαη ε αύμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ην Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ή αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ γίλεηαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ. β) Σελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε, γ) ηελ έγθξηζε ησλ Δηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδύζεσλ ηεο εηαηξίαο. δ) Σε δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδώλ. ε) Σελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο. ζη) Σε ζπγρώλεπζε ή παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο. δ) Σν δηνξηζκό εθθαζαξηζηώλ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο. ε) Σε ζύζηαζε ζπγαηξηθώλ επηρεηξήζεσλ ή ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε άιιεο εηαηξείεο ε επηρεηξήζεηο κε πνζό αλώηεξν ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000,00) επξώ. Γηα ηελ ζύζηαζε ζπγαηξηθώλ επηρεηξήζεσλ ή ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε άιιεο εηαηξείεο ε επηρεηξήζεηο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000,00) επξώ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 17

18 Άξζξν Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά ηαθηηθά, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, κέζα ζε έμε (6) ην πνιύ κήλεο από ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη, έθηαθηα, όηαλ ην θξίλεη ζθόπηκν ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο θαη εμνκνηνύκελεο πξνο απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηελ ζπλεδξίαζε. ηηο εκέξεο απηέο ππνινγίδνληαη θαη νη εμαηξεηέεο (αξγίεο). Ζ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο δελ ππνινγίδνληαη. 3. Ζ πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα, ηε ρξνλνινγία, θαζώο θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ζ πξόζθιεζε απηή ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαη δεκνζηεύεηαη ζην Σεύρνο Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Δηαηξηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαηά ην άξζξν 3 ηνπ από 16 Ηαλνπαξίνπ 1930 Π.Γ./ηνο πεξί Γειηίνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ, ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα από απηέο πνπ εθδίδνληαη ζηελ Αζήλα θαη θπθινθνξνύλ επξύηεξα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζε όιε ηελ Υώξα, ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα, από απηέο πνπ θαζνξίδεη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο ν Τπ. Δκπνξίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Σέινο, ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε κία εθεκεξίδα ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ πνπ έρεη ε Δηαηξία ηελ έδξα ηεο. Καη εμαίξεζε δελ απαηηείηαη απηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ θαη δηαηππώζεσλ, αλ ζηελ ζπλέιεπζε κεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη θαλείο δελ έρεη αληίξξεζε γη απηό. Ζ πξόζθιεζε γηα ηελ ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε απόθαζε απηήο γηα ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξέπεη, κε πνηλή αθπξόηεηαο, λα Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 18

19 νξίδνπλ ην ζθνπό ηεο κείσζεο απηήο, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Γελ γίλεηαη θακία θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο από ην απνδεζκεπκέλν, κε ηε κείσζε, ελεξγεηηθό ηεο εηαηξείαο, κε πνηλή αθπξόηεηαο απηήο ηεο θαηαβνιήο, εθηόο εάλ ηθαλνπνηεζνύλ νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο γελλήζεθαλ πξηλ από ηε δεκνζηόηεηα ηεο απόθαζεο γηα ηε κείσζε ή ελδερνκέλσο ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη είλαη ιεμηπξόζεζκεο ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ιεμηπξόζεζκεο, εθόζνλ ιάβνπλ επαξθείο αζθάιεηεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ αζθαιεηώλ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη, θαζώο θαη ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ ζα απνκείλεη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κείσζεο. Οη δαλεηζηέο απηνί κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζηελ εηαηξεία αληηξξήζεηο θαηά ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ θαηαβνιώλ, εληόο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ παξαπάλσ δεκνζηόηεηα. Δπί ηνπ βαζίκνπ ησλ αληηξξήζεσλ θξίλεη ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, κεηά από αίηεζε ηεο εηαηξείαο. Δάλ νη δαλεηζηέο απνδείμνπλ όηη ε κείσζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεώλ ηνπο θαη όηη δελ δηαζέηνπλ επαξθείο αζθάιεηεο, ην δηθαζηήξην επηηξέπεη ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεζκεπόκελσλ κε ηε κείσζε πνζώλ, κόλν ππό ηνλ όξν εμόθιεζεο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ, εάλ είλαη ιεμηπξόζεζκεο ή ηεο παξνρήο επαξθώλ αζθαιεηώλ. Ζ παξνύζα παξάγξαθνο εθαξκόδεηαη θαη όηαλ ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή ησλ κεηόρσλ από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θαιπθζέληνο θαη κε θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ. Σν κεηνρηθό θεθάιαην δελ κπνξεί λα κεησζεί πέξα από ην θαηώηαην όξην πνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό, εθηόο αλ ε απόθαζε γηα ηε κείσζε πξνβιέπεη ηελ ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ηνπιάρηζηνλ έσο ην θαηώηαην όξην ή ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο ζε άιιε λνκηθή κνξθή. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 19

20 Άξζξν 20 Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 1. Γηα λα ζπκκεηάζρεη έλα κέηνρνο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, νθείιεη λα θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζην Σακείν ηεο Δηαηξίαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε ζηελ Διιάδα αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Οη Φνξείο πνπ είλαη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, πνπ νξίδεη ην αληίζηνηρν λόκηκν όξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Φνξέα, κε απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη λνκίκσο από ην όξγαλν απηό. Ζ ζεηεία ησλ εθπξνζώπσλ απηώλ, αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ λνκίκνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Φνξέα θαη ιήγεη ην αξγόηεξν 3 κήλεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπγθξόηεζε ζε ώκα ηνπ νξγάλνπ απηνύ κε ηε λέα ηνπ ζύλζεζε. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ νξηζζεί ν λένο εθπξόζσπνο ηνπ Φνξέα παξαηείλεηαη ε ζεηεία ηνπ πξνεγνύκελνπ εθπξνζώπνπ κέρξη λα νξηζζεί ν λένο. Ο εθπξόζσπνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ κε απόθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνλ όξηζε, πνπ ιακβάλεηαη λνκίκσο από απηό. 3. Οη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ κεηνρώλ θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ κεηόρσλ, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Δηαηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη κέηνρνη πνπ πξνθαινύλ ηελ ζύγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο, ζηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ θαη ηα ζέκαηα. 4. Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, κόλν κεηά από άδεηά ηεο. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 20

21 Άξζξν 21 Γηθαίσκα παξάζηαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, απηνπξνζώπσο ή κε αληηπξόζσπν, πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε απιή επηζηνιή, έρεη θάζε κέηνρνο ν νπνίνο θαηέρεη κία κεηνρή. Ο δηθαηνύκελνο λα παξαζηεί ζηελ ζπλέιεπζε έρεη κία ςήθν γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη ή αληηπξνζσπεύεη. Άξζξν 22 α) Δίθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε επεμεγεκαηηθή έθζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζεκάησλ θαη, αληίηππν ησλ θύιισλ ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηνπ ηεύρνπο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ζηα ν- πνία δεκνζηεύζεθε ε πξόζθιεζε. β) Γέθα (10) κέξεο πξηλ από θάζε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη από ηελ Δηαηξία ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. Άξζξν 23 αξαληανθηώ (48) ώξεο πξηλ από θάζε Γεληθή πλέιεπζε ηνηρνθνιιάηε ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο ν πίλαθαο ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζ' απηήλ κε ηελ έλδεημε ησλ ηπρόλ αληηπξνζώπσλ ηνπο, ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαζελόο θαη ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ κεηόρσλ θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπο. Κάζε έλζηαζε θαηά ησλ εγγξάθσλ ηνπ πίλαθα απηνύ πξνηείλεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο θαη είλαη απαξάδεθηε, αθόηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε εηζέιζεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Άξζξν 24 Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη απνθαζίδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθόζνλ παξίζηαηαη ή εθπξνζσπείηαη ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηώζεθε. Ζ Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 21

22 πξόζθιεζε γηα ηελ ζπλεδξίαζε απηή γίλεηαη πξηλ από δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνην θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ. Άξζξν 25 Δμαηξεηηθά, όηαλ πξόθεηηαη γηα απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο, ηελ αύμεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ κεηόρσλ, ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ παξ.3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ηελ κεηαβνιή ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδώλ, ηε ζπγρώλεπζε, ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξίαο, ζπγρώλεπζε, έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όηαλ παξαβξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη ζ' απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ηα 80% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία απηή, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη πάιη θαη ζπλέξρεηαη, ζε λέα ζπλεδξίαζε, ζπκθσλά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, βξίζθεηαη, δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα όια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ην 65% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Αλ δελ ζπληειεζζεί θαη ε απαξηία απηή ε πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο όηαλ εθπξνζσπνύληαη ζ' απηή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Άξζξν 26 Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζ' απηήλ. Καη' εμαίξεζε ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ, ζηηο νπνίεο απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία, νη απνθάζεηο; ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 85% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ ςήθσλ. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 22

23 Άξζξν 27 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ζε πεξηπηώζεηο θσιύκαηνο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ θαη εθιέγεη, πξνζσξηλά, έλα γξακκαηέα κεηαμύ ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ, κέρξηο όηνπ επηθπξσζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ κεηόρσλ πνπ δηθαηνύληαη, λα ζπκκεηάζρνπλ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε νξηζηηθόο Πξόεδξνο θαη Γξακκαηέαο, πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνζπιιέθηε. Άξζξν 28 α) Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ζ εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη πεξηιακβάλεηαη κόλν ηηο πξνηάζεηο απηνύ ή ηηο πξνηάζεηο ησλ κεηόρσλ ή ειεγθηώλ πνπ δεηνύλ ηελ ζύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθηόο αλ απνηεινύλ ηξνπνινγίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή πξνηάζεηο γηα ζύγθιεζε άιιεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2α) Οη ζπδεηήζεηο θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη νη ιακβαλόκελεο απνθάζεηο θαηαρσξίδνληαη ζε πεξίιεςε ζε εηδηθό βηβιίν (Βηβιίν Γεληθώλ πλειεύζεσλ) θαη ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο πλέιεπζεο. β) Μεηά από ζρεηηθή αίηεζε θάζε παξηζηακέλνπ κεηόρνπ ν Πξόεδξνο ππνρξενύηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλώκεο ηνπ. γ) ηελ αξρή ησλ πξαθηηθώλ θαηαρσξείηαη θαηάινγνο ησλ κεηόρσλ πνπ παξίζηαληαη θαη αληηπξνζσπεύνληαη θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. δ) Αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ θάζε Γεληθήο πλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζην αξκόδην Τπνπξγείν. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ Άξζξν Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα απόθαζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ζρεηηθά Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 23

24 κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνύο, απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί πξνεγνπκέλσο από δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο ή έλαλ νξθσηό ειεγθηή. 2. Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε νξίδεη θάζε ρξόλν θαη γηα ηελ επόκελε εηαηξηθή ρξήζε δύν (2) ειεγθηέο ηαθηηθνύο θαη δύν (2) αλαπιεξσκαηηθνύο ή έλαλ νξθσηό ειεγθηή, θαζνξίδνληαο ζηελ απόθαζε δηνξηζκνύ θαη ηελ ακνηβή ηνπο. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο, ε Δηαηξία νθείιεη λα ηνπο αλαθνηλώζεη ην δηνξηζκό ηνπο. Αλ κέζα ζε πέληε (5) κέξεο δελ αξλεζνύλ ην δηνξηζκό ηνπο, ζεσξείηαη, όηη ηνλ απνδέρνληαη θαη έρνπλ όιεο ηηο επζύλεο, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ΚΝ.2190/1920 (θαη ηνπ Π.Γ.226/92). Γπλαηόηεηα επαλεθινγήο ησλ ίδησλ ειεγθηώλ δελ απνθιείεηαη. Δθόζνλ ε Δηαηξία ππεξβαίλεη, ηα όξηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α Κσδ.Ν. 2190/1920 όπσο ηζρύεη, θάζε θνξά, εθιέγεη ππνρξεσηηθά ηνπο εθιεθηέο ηεο από ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηνπ Π.Γ. 226/1992. Δηδηθόηεξα ν νξηζκόο νξθσηώλ ειεγθηώλ είλαη ππνρξεσηηθόο ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ε επηρείξεζε έρεη εηήζην θύθιν εξγαζηώλ κεγαιύηεξν από έλα εθαηνκκύξην πεληαθόζηεο ρηιηάδεο ( ,00 ) επξώ (άξζξν 261 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006). 3. Οη ειεγθηέο νθείινπλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο λα παξαθνινπζνύλ ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο, κε δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλώζε θάζε βηβιίνπ, ινγαξηαζκνύ ή εγγξάθνπ θαη ησλ πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα θάλνπλ θάζε αλαγθαία ππόδεημε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνύ λα ηελ αλαθέξνπλ ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή. Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο είλαη ππνρξεσκέλνη, λα ειέγμνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαο ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, έλα ηνπιάρηζηόλ κήλα πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο, έθζεζε αλαθνξηθά κε ην πόξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Από ηελ έθζεζε απηή, κεηά από έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο λνκηκόηεηαο ησλ εγγξαθώλ ζηα βηβιία ησλ επηρείξεζεο πξέπεη λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ ειέγρζεθε. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 24

25 Δηδηθή έθζεζε ησλ ειεγθηώλ πξέπεη λα αλαθέξεη: α) Δάλ ηνπο δόζεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ αλάγθε γηα λα εθηειέζνπλ ην έξγν ηνπο. β) Δάλ γλσζηνπνηήζεθε όινο ν απνινγηζκόο ησλ εξγαζηώλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, αλ ππάξρνπλ. γ) Δάλ έγηλε ηξνπνπνίεζε ζηε κέζνδν ηεο απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε. 4. Οη ειεγθηέο ππνρξενύληαη λα παξίζηαληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζαλ. 5. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο νη ειεγθηέο επζύλνληαη γηα θάζε πηαίζκα κε ππνρξέσζε λα απνδεκηώζνπλ ηελ Δηαηξία. 6. Οη ειεγθηέο κε αίηεζε ηνπο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ ζύγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ, θαλ έρεη αληηθείκελν εκεξήζηαο δηάηαμεο ην πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο. Άξζξν 30 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 1. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο, πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκέξα πνπ επηδόζεθε ε αίηεζε ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 2. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, ν Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη γηα κία κόλν θνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο γηα ηε ιήςε ηνπο εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηόρσλ, πνπ όκσο δελ κπνξεί λα απέρεη Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 25

26 πεξηζζόηεξν από ηξηάληα εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. 3. Με αίηεζε ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί, ε νπνία ππνβάιιεηαη, ζηελ Δηαηξία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν: α) λα αλαθνηλώζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηα πνζά πνπ ζηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα θάζε αηηία από ηελ Δηαηξία ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ζηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζώο θαη θάζε άιιε παξνρή ζηα πξόζσπα απηά ή ηηο από θάζε αηηία πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ηεο Δηαηξίαο κε απηνύο. β) Να δίλεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο ζην κέηξν πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δώζεη πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη, αλ ππάξρεη, ζπνπδαίνο ιόγνο γξάθνληαο ηελ αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 4. Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/3 ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ έρεη. θαηαβιεζεί θαη πνπ ππνβάιιεηαη, ζηελ Δηαηξία ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα δώζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ή αλ πξνηηκά πξηλ από απηήλ ζε εθπξόζσπν ηνπο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί γηα ζνβαξό θαη πξνθαλή ιόγν γξάθνληαο ηελ αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 5. ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.3 θαη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ απηνύ θάζε ακθηζβήηεζε γηα ηελ βαζηκόηεηα ηεο αηηηνινγίαο ιύλεηαη από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν. 6. Με αίηεζε ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί, ε ιήςε απόθαζεο γηα θάπνην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 7. ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 26

27 νη αηηνύληεο κέηνρνη πξέπεη λα ηεξνύλ θαηαηεζεηκέλεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20, ηηο κεηνρέο, πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηώκαηα, από ηε ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο ηεο αίηεζεο ηνπο κέρξη ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 3 κέρξη, ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ. 8. Μέηνρνη πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα παξάβαζε όξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε νη θαηαγγειιόκελεο πξάμεηο αλαθέξνληαη, όηη έγηλαλ ζε ρξόλν πνπ δελ απέρεη πάλσ από δύν (2) ρξόληα από ηελ ρξνλνινγία ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία έγηλαλ. 9. Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ από ην αξκόδην Γηθαζηήξην, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη παξαπάλσ ζηελ παξ.6, έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, αλ από ηελ όιε πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηό όηη ε δηνηθεηηθό ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ δελ γίλεηαη όπσο επηβάιιεηαη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαζε απηή δελ εθαξκόδεηαη όηαλ νη κέηνρνη πνπ δεηνύλ ηνλ έιεγρν εθπξνζσπνύληαη, ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο. 10. 'Όζνη δεηνύλ ηνλ έιεγρν ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ δύν παξαγξάθσλ 6 θαη 7 πξέπεη κέρξη ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο λα ηεξήζνπλ θαηαηεζεηκέλεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε, όρη όκσο γηα δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ ηξηάληα εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 27

28 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ Άξζξν Ζ εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Δμαηξεηηθά ε πξώηε αξρίδεη από ηελ λόκηκε ζύζηαζε ηεο Δηαηξίαο (θαηαρώξεζε ζην νηθείν Μεηξών Α.Δ. ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο γηα ηελ ζύζηαζε ηεο Δηαηξίαο) θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Όηαλ ιήμεη, ε εηαηξηθή ρξήζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην επηκειείηαη ηελ ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηεο λνκνζεζίαο. 2. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) ηνλ ηζνινγηζκό, β) ηνλ ινγαξηαζκό "απνηειέζκαηα ρξήζεο" γ) ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη δ) ην πξνζάξηεκα. Σα έγγξαθα απηά θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ.42, 43 θαη 70 Κ.Ν.2190/1920, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην Π.Γ. 409/1986. Oη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζπλνδεύνληαη, από α) ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ.3 ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη, β) ηελ έθζεζε ειεγθηώλ. 3. Γηα ηελ έγθπξε ιήςε απόθαζεο από ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα έρνπλ εηδηθά ζεσξεζεί: α) Απ' απηόλ πνπ έρεη ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε ηεο Δηαηξίαο. β) Από ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη αλ ιείπεη από έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απηό νξίδεηαη. γ) Από ην Γηεπζύλνληα ην Λνγηζηήξην. Όινη απηνί, αλ έρνπλ αληηξξήζεηο ζηνλ ηξόπν θαηάξηηζεο ηνπ από άπνςε λνκηκόηεηαο, κπνξνύλ λα ηηο ππνβάιινπλ εγγξάθσο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 4. Αληίγξαθν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Μέζα ζε 20 εκέξεο από ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Καταστατικό Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 28

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα