Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:"

Transcript

1 ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο Xξήζεο 2010 θαη ησλ ζρεηηθώλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ. 2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε Έγθξηζε εθινγήο λέσλ κειώλ Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ. 5. Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 9 (δηάξθεηα ζεηείαο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ), 42 (Λεηηνπξγία ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ θαη 43 (Λεηηνπξγία θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 6. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Οξηζκόο Αλεμάξηεησλ Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 7. Δθινγή κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/ Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη ακνηβώλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/ Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηηνλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό Κεθάιαην Μεηνρέο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. Πξόβιεςε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ σο πξνο ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ. Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ κεηνρώλ πνπ ζα παξακείλνπλ αδηάζεηεο κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο αύμεζεο. Δηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο. 10. Δλαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/1920 «Πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/ Σξνπνπνίεζε εηδηθόηεξα ησλ άξζξσλ 23 (Πξόζθιεζε - Ζκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο), 24 (Καηάζεζε κεηνρώλ, Αληηπξνζώπεπζε), 26 (Παξάδνζε αληηγξάθσλ Ηζνινγηζκνύ), 27 (Απαξηία), 30 (Ζκεξήζηα Γηάηαμε - Πξαθηηθά Γεληθήο πλειεύζεσο), 32 (Απαιιαγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη 34 (Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - Άζθεζε Δθηάθηνπ Διέγρνπ), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 11. Λνηπά ζέκαηα. Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: 1

2 Θέκα 1 ν : Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ θαη Ελνπνηεκέλσλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο Xξήζεο 2010 θαη ησλ ζρεηηθώλ Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ. Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, αηνκηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ, ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ , ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Έθζεζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2010 ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967. Θέκα 2 ν : Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο 2009 θαη ε απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Υξήζεο Θέκα 3 ν : Εθινγή Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε Πξνηείλεηαη λα εθιεγεί σο ηαθηηθόο Διεγθηήο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011 ν θ. Μηραιηόο Δκκαλνπήι (ΑΜ ΟΔΛ 25131) θαη σο αλαπιεξσκαηηθόο Διεγθηήο ν θ. Καδάο Βαζίιεηνο (ΑΜ ΟΔΛ 13281) από ηελ Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ «Grant Thornton A.E.», ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα επί ηεο Λεσθ. Βαζ. Κσλζηαληίλνπ αξ. 44, θαη ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 5 ηνπ π.δ. 226/1992 κε Α.Μ.Δ.Δ. 127, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 3 ηνπ Ν. 3693/2008). ΘΕΜΑ 4 ν : Έγθξηζε εθινγήο λέσλ κειώλ Δ.. ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο εθινγήο δύν πξνζσξηλώλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ. Δηδηθόηεξα ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο εμέιεμε ηνλ θ. σηήξην Γνπγνπιάθε σο Πξνζσξηλό Μέινο Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο θ. Αλησλίνπ Μηρόπνπινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Δλ ζπλερεία ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο , έθαλε δεθηή ηελ παξαίηεζε ηνπ Μέινπο ηνπ Γ.. θ. Παξαζθεπά Κνζκίδε θαη πξνέβε ζηελ εθινγή ηνπ θ. Γεσξγίνπ Εαραξόπνπινπ σο Πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε απηνύ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα παξαπάλσ άξζξα. Καηόπηλ απηώλ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο εθινγήο ηνπ θ. σηεξίνπ Γνπγνπιάθε σο πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Αλησλίνπ Μηρόπνπινπ θαη ηεο εθινγήο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Εαραξόπνπινπ σο πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παξαζθεπά Κνζκίδε, ζπκθώλσο πξνο ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ΘΕΜΑ 5 ν : Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 9 (δηάξθεηα ζεηείαο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ), 42 (Λεηηνπξγία ηνπ Επηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ θαη 43 (Λεηηνπξγία θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. 2

3 Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία ζα δηακνξθσζνύλ σο αθνινύζσο: «Ά π θ π ο 9 Γιοικηηικό Σςμβούλιο 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο δεθαηξία (13) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ κε ηε ζπλήζε απαξηία θαη πιεηνςεθία (άξζξα 27 παξ.1 θαη 28 παξ. 1 ηνπ παξφληνο) γηα δηεηή ζεηεία » «Ά π θ π ο 42 Λειηοςπγία ηος Δπιζηημονικού Σςμβοςλίος 1. Σπγθξνηείηαη επηακειέο (7) Επηζηεκνληθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο απνηεινχκελν απφ ηαηξνχο θαηαμησκέλεο επηζηεκνζχλεο θαη θχξνπο κε δηεηή ζεηεία πνπ αξρίδεη απφ ην δηνξηζκφ ηνπ κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο εηαηξείαο. Οη ηαηξνί πξέπεη λα πιεξνχλ επηπιένλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: α) Πξνυπεξεζία δψδεθα (12) εηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο β) Τνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία ή Αθαδεκατθφ ηίηιν ή ηνπιάρηζηνλ 5εηή ζεηεία ζε δηεπζπληηθή ζέζε θξαηηθνχ ή κεγάινπ ηδησηηθνχ Ννζνθνκείνπ. γ) Απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο σο κειψλ ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σπκβνπιίνπ. δ) Δηάζεζε πξνζθνξάο θαη επρέξεηα ρξφλνπ ελαζρφιεζεο κε ηα ζέκαηα ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σπκβνπιίνπ.» «Ά π θ π ο 43 Λειηοςπγία και Απμοδιόηηηερ ηηρ Δπιηποπήρ Ηθικήρ και Γεονηολογίαρ 1. Με απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Εηαηξείαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Επηηξνπή Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο ηεο Εηαηξείαο, κε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα, απνηεινχκελε απφ ηαηξνχο δηαηειέζαληεο Επηζηεκνληθά Υπεχζπλνη Τκεκάησλ θαη Εξγαζηεξίσλ ηεο Κιηληθήο ηεο Εηαηξείαο. 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ γηα ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ (άξζξα 11, 12 θαη 18) εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ρσξίο ςήθν ν Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο, ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ή ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Εηαηξείαο εθφζνλ ην δεηήζεη ε Επηηξνπή πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο. Η Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηεο. 3. Έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε εηζήγεζε πξνο ην Δ.Σ. θαη άιια αξκφδηα φξγαλα ηεο Εηαηξείαο επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο εζηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηαηξνχ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηεο ηήξεζεο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Κψδηθα Ιαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, ηνπ ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ πξνο ην ινηπφ ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο θαη γεληθά επί ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Η Επηηξνπή επηιακβάλεηαη κεηά απφ θαηαγγειία ή απηεπάγγειηα ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηεο. Η εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθή. 3

4 4. Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο ή άιιεο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Επηηξνπή.» ΘΕΜΑ 6 ν : Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Οξηζκόο Αλεμάξηεησλ Μειώλ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Πξνηείλεηαη ε εθινγή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ ίδησλ κειώλ, ήηνη ησλ θ.θ.: 1. Κσλζηαληίλν ηαύξνπ 2. Αλδξέα Βγελόπνπινπ, 3. Αξεηή νπβαηδόγινπ, 4. Κνκλελό-Αιέμην Κνκλελό 5. σηήξην Γνπγνπιάθε 6. Γεώξγην Δπζηξαηηάδε 7. Γεώξγην Εαραξόπνπιν 8. Αλαζηάζην Κππξηαλίδε, 9. Υξήζην Μαξνπδή, 10. Βαζίιεην ετηαλίδε, 11. Δπάγγειν Γεδνύιε, 12. Μειέηην Μνπζηάθα, 13. Αιέμαλδξν Δδηπίδε, Δθ ησλ αλσηέξσ Μειώλ ηνπ Γ.. πξνηείλεηαη, όπσο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ λ. 3016/2002, νη θ.θ. Μειέηηνο Μνπζηάθαο θαη Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο εθιεγνύλ σο Αλεμάξηεηα Με Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. ΘΕΜΑ 7 Ο : Εθινγή κειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008. Πξνηείλεηαη όπσο σο λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37 Ν.3693/2008 εθιεγνύλ νη θ.θ.: 1. ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΖ ηνπ Γεσξγίνπ σο Πξόεδξνο, 2. ΜΔΛΔΣΗΟ ΜΟΤΣΑΚΑ ηνπ Νηθνιάνπ, θαη 3. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΓΗΠΗΓΖ ηνπ Θενδώξνπ. ΘΕΜΑ 8 ν : Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη ακνηβώλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Γελ πθίζηαληαη ζπκβάζεηο θαη ακνηβέο πξνο έγθξηζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23 α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/1920. ΘΕΜΑ 9 ν : Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηηνλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό Κεθάιαην Μεηνρέο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. Πξόβιεςε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ σο πξνο ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ. Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ κεηνρώλ πνπ ζα παξακείλνπλ αδηάζεηεο κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο αύμεζεο. Εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ, ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από 4

5 ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο. Πξνηείλεηαη ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά έσο ην πνζό ησλ εβδνκήληα δύν εθαηνκκπξίσλ εθαηόλ ηξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα έμη επξσ θαη ελελήληα ελόο ιεπηώλ ( ,91 ) κε ηελ έθδνζε έσο εθαηόλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα κίαο ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα κίαο ( ) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ζαξάληα ελόο ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,41 ). Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ πξνηείλεηαη λα αλέξρεηαη ζε πελήληα ιεπηά (0,50 ) αλά κεηνρή θαη λα ηζρύεη αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην ρξόλν δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε άληιεζε ζπλνιηθά έσο πνζνύ νγδόληα επηά εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ ( ,50 ), εθ ηνπ νπνίνπ έσο πνζό δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα νθηώ επξώ θαη πελήληα ελλέα ιεπηώλ ( ,59 ) ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνζεκαηηθό από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηηνλ». Μεηά ηελ αλσηέξσ αύμεζε, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ηξηώλ επξώ θαη νγδόληα δύν ιεπηώλ ( ,82) δηαηξνύκελν ζε ηξηαθόζηα πελήληα έλα εθαηνκκύξηα επηαθόζηεο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηεο δύν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ( ), νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελόο ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,41 ) ε θαζεκία. ε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο δελ είλαη πιήξεο, πξνηείλεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην κεηνρηθό θεθάιαην λα απμεζεί κέρξη ην πνζό ηεο θάιπςεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο εμνπζηνδνηείηαη λα πξνζαξκόζεη, κε ηελ απόθαζή ηνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο πεξί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, έηζη ώζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ όπσο πξνέθπςε κεηά ηε κεξηθή θάιπςε (άξζξν 13α παξ.2 ηνπ θ.λ. 2190/1920). Πεξαηηέξσ πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη θάζε ζπλαθή εκεξνκελία ή πξνζεζκία (άξ. 11 παξ. 3 θαη 4 Κ.Ν. 2190/1920). πγθεθξηκέλα ε ηζρύνπζα λνκνζεζία νξίδεη όηη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ε νπνία, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπλνδεύεηαη από αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ πεξί θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, άξρεηαη από ηελ εκέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ (άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 15 εκεξώλ θαη κεγαιύηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο από ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο γηα έλαλ (1) αθόκε κήλα (άξ. 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920). Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη νη λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο σο άλσ απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο λα εηζαρζνύλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 5

6 Πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, ζηνπο παιαηνύο κεηόρνπο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε αλαινγία θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο κία (1) λέα κεηνρή γηα θάζε κία (1) παιαηά κεηνρή ηεο Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ λέσλ κεηνρώλ από ηνπο παιαηνύο κεηόρνπο, ηόηε νη κεηνρέο πνπ ηπρόλ παξακείλνπλ αδηάζεηεο ζα δηαηεζνύλ ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ζηελ ίδηα ηηκή, αθόκα θαη ζε πθηζηακέλνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο. Σέινο πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί ε Έθζεζε ηνπ Γ.. πνπ θαηαξηίζζεθε ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο θαη ηνπ Καλνληζκνύ Υ.Α., θαη εηδηθόηεξα γηα ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην ελδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκά πινπνίεζήο ηνπ, θαζώο θαη ηνλ απνινγηζκό ηεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ από ηελ ηειεπηαία αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ απνθαζίζζεθε από ηελ Β επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 17/6/2009. Θα ηξνπνπνηεζεί αληηζηνίρσο ην άξζξo 5 ηoπ Καηαζηαηηθoύ ηεο Δηαηξείαο θαη εηδηθόηεξα κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ 2.13 σο εμήο: «Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Β Μεηοσικό κεθάλαιο - Μεηοσέρ Ά π θ π ο 5 1)... 2) ) ) Καηά ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Εηαηξείαο ηεο , απνθαζίζζεθαλ ηα αθφινπζα: α) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά θαηά ην πνζφ ησλ εβδνκήληα δχν εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ ηξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα έμη επξψ θαη ελελήληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ ( ,91 )), κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα κίαο ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα κίαο ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,41 ), κε ηηκή δηάζεζεο πελήληα ιεπηψλ (0,50 ) αλά κεηνρή, ηεο εθ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη πελήληα ελλέα ιεπηψλ ηνπ επξψ ( ,59 ) ππέξ ην άξηηνλ δηαθνξάο απφ ηελ δηάζεζε ησλ σο άλσ κεηνρψλ αγνκέλεο ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ». Καηφπηλ απηψλ ην θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ζαξάληα ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ηξηψλ επξψ θαη νγδφληα δχν ιεπηψλ ( ,82 ) δηαηξνχκελν ζε ηξηαθφζηα πελήληα έλα εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο δχν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ( ), νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,41 ) ε θαζεκία. 2α)...» Πεξαηηέξσ πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, ηε ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο. 6

7 ΘΕΜΑ 9 ν : Δλαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/1920 «Πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/ Σξνπνπνίεζε εηδηθόηεξα ησλ άξζξσλ 23 (Πξόζθιεζε - Ζκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο), 24 (Καηάζεζε κεηνρώλ, Αληηπξνζώπεπζε), 26 (Παξάδνζε αληηγξάθσλ Ηζνινγηζκνύ), 27 (Απαξηία), 30 (Ζκεξήζηα Γηάηαμε - Πξαθηηθά Γεληθήο πλειεύζεσο), 32 (Απαιιαγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη 34 (Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - Άζθεζε Δθηάθηνπ Διέγρνπ), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. Πξνηείλεηαη ε ελαξκόληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/2010, θαη ε δηαηύπσζε ησλ ηξνπνπνηνύκελσλ αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο σο θαησηέξσ: Άπθπο 23 (Ππόζκληζη - Ημεπήζια διάηαξη Γενικήρ Σςνέλεςζηρ) Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 1α υρ εξήρ: «1α. Εθηφο απφ φζα αλαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε πξφζθιεζε: α) πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ γηα: αα) ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 34 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, αλαθέξνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί θάζε δηθαίσκα ή ελαιιαθηηθά, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά λα αζθεζνχλ, δηαιακβάλνληαο πεξαηηέξσ φηη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ηνπο φξνπο άζθεζήο ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκεο κε ξεηή παξαπνκπή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, ββ) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη ηδίσο ηα έληππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ε Εηαηξεία, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία ε Εηαηξεία δέρεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπσλ, β) θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28α παξάγξαθνο 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, επηζεκαίλνληαο φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, γ) γλσζηνπνηεί ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή ζρφιηα ηνπ Δηνηθεηηθφπ Σπκβνπιίνπ γηα ηα ζέκαηα απηά θαζψο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιακβάλνληαη απηά, δ) αλαθέξεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Εηαηξείαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.» Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 2α υρ εξήρ: «2α. Σηα έληππα κέζα, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, δχλαηαη λα δεκνζηεχεηαη πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Όηαλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 39 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα θαηά ηελ παξάγξαθν 2 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 7

8 ηνπιάρηζηνλ ξεηή ππφδεημε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη ζηα κέζα ηνπ ακέζσο επφκελνπ εδαθίνπ δεκνζηεχεηαη αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε. Εθηφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηνπνηείηαη επηπιένλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζε ζε απηήλ, κε κέζα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζεσξνχληαη επιφγσο αμηφπηζηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ, φπσο ηδίσο κε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο κε εζληθή θαη παλεπξσπατθή εκβέιεηα.» Τποποποιείηαι η παπάγπαθορ 3 υρ ακολούθυρ: «3. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζε θάζε επαλαιεπηηθή.» Άπθπο 24 (Καηάθεζη μεηοσών, Ανηιπποζώπεςζη) Ο ηίηλορ ηος άπθπος ηποποποιείηαι υρ εξήρ: «Δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε». «1. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο. Η άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, θαη ζηελ νηθεία Γεληθή Σπλέιεπζε. Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. 2. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία θαη κφλε Γεληθή Σπλέιεπζε ή γηα φζεο ζπλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο αληηπξφζσπνο ςεθίδεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ κεηφρνπ, εθφζνλ πθίζηαληαη, θαη ππνρξενχηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ή, εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ. Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο. 3. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Εηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, 8

9 β) είλαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο, δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο γ. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Εηαηξεία είηε κε θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Σπλέιεπζεο. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νξίδεη ξεηά κία ή πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο γηα ηελ θνηλνπνίεζε δηα κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή άιιε ηζνδχλακε απνηειεζκαηηθή κέζνδν θνηλνπνίεζεο κε ειεθηξνληθά κέζα ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο κηαο Εηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλε Γεληθή Σπλέιεπζε. 4. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Εηαηξείαο. Η απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 5. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπκκνξθψζεθαλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 6. Έλαληη ηεο Εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ νηθεία εκεξνκελία θαηαγξαθήο. Αλ δελ ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο.» Άπθπο 26 (Παπάδοζη ανηιγπάθυν Ιζολογιζμού) Ο ηίηλορ ηος άπθπος ηποποποιείηαι υρ εξήρ: «Δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ πξηλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε». 9

10 « Εηθνζηηέζζεξεηο ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Εηαηξείαο πίλαθαο ησλ φζσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ( ) 3. Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) ε πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, β) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο,, γ) ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, δ) ζρέδην απφθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή, εθφζνλ θακία απφθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρφιην ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο ελ ιφγσ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Εηαηξεία, ε) ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ. Αλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε Εηαηξεία επηζεκαίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ζε έγραξηε κνξθή θαη ηα απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο θαη ρσξίο ρξέσζε ζε θάζε κέηνρν πνπ ην δεηεί.» Άπθπο 27 (Απαπηία) Σηιρ παπαγπάθοςρ 2 και 4 ηος άπθπος θα ηποποποιηθεί ηο ηελεςηαίο εδάθιο ηο εξήρ: «Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ Επαλαιεπηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, έλα δελ επηηεπρζεί απαξηία, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζηελ επαλαιεπηηθή». Άπθπο 30 (Ημεπήζια Γιάηαξη - Ππακηικά Γενικήρ Σςνελεύζευρ) Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 5 υρ εξήρ : «Με επζχλε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, πξνζδηνξίδνληαο γηα θάζε απφθαζε ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο δφζεθαλ έγθπξεο ςήθνη, ηελ αλαινγία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπνχλ απηέο νη ςήθνη, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ έγθπξσλ ςήθσλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ςήθσλ ππέξ θαη θαηά θάζε απφθαζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απνρψλ.» Άπθπο 32 (Απαλλαγή μελών ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος) Τποποποιείηαι η παπ. 2 υρ εξήρ: «Σηελ ςεθνθνξία πεξί απαιιαγήο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ κφλν κε κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη ή σο αληηπξφζσπνη 10

11 άιισλ κεηφρσλ εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Εηαηξείαο.» Άπθπο 34 (Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ - Άζκηζη Δκηάκηος Δλέγσος) Τποποποιείηαι η παπ. 2 υρ εξήρ: «Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ κε αίηεζε πνπ ππνβάιινπλ πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Εηαηξείαο δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.» Πποζηίθενηαι παπάγπαθοι 2 α και 2β υρ εξήρ: «2α. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3 ηνπ θ.λ, 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 2β. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 2 θαη 2α, αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.» Τποποποιείηαι η παπ. 3 ηελεςηαίο εδάθιο υρ εξήρ: «Η κεηά απφ αλαβνιή Γεληθή Σπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηήλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 α ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 24 ηνπ παξφληνο.» Τποποποιείηαι η παπ. 4 υρ εξήρ: «α) Με αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Εηαηξείαο ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. 11

12 β) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπο Δηεπζπληέο ηεο Εηαηξείαο θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζή ηνπο κε ηελ Εηαηξεία. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ ηνπ θ.λ. 2190/1920.» Τποποποιείηαι η παπ. 8 υρ εξήρ: «Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Τέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ηεο Εηαηξείαο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη Εηαηξείαο.» Σέινο, πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ ζην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ζε εληαίν θείκελν. ΘΕΜΑ 12 ν : Λνηπά ζέκαηα. Δλεκέξσζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 12

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα