Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:"

Transcript

1 ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο Xξήζεο 2010 θαη ησλ ζρεηηθώλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ. 2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε Έγθξηζε εθινγήο λέσλ κειώλ Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ. 5. Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 9 (δηάξθεηα ζεηείαο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ), 42 (Λεηηνπξγία ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ θαη 43 (Λεηηνπξγία θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 6. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Οξηζκόο Αλεμάξηεησλ Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 7. Δθινγή κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/ Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη ακνηβώλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/ Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηηνλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό Κεθάιαην Μεηνρέο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. Πξόβιεςε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ σο πξνο ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ. Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ κεηνρώλ πνπ ζα παξακείλνπλ αδηάζεηεο κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο αύμεζεο. Δηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο. 10. Δλαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/1920 «Πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/ Σξνπνπνίεζε εηδηθόηεξα ησλ άξζξσλ 23 (Πξόζθιεζε - Ζκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο), 24 (Καηάζεζε κεηνρώλ, Αληηπξνζώπεπζε), 26 (Παξάδνζε αληηγξάθσλ Ηζνινγηζκνύ), 27 (Απαξηία), 30 (Ζκεξήζηα Γηάηαμε - Πξαθηηθά Γεληθήο πλειεύζεσο), 32 (Απαιιαγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη 34 (Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - Άζθεζε Δθηάθηνπ Διέγρνπ), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 11. Λνηπά ζέκαηα. Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: 1

2 Θέκα 1 ν : Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ θαη Ελνπνηεκέλσλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο Xξήζεο 2010 θαη ησλ ζρεηηθώλ Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ. Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, αηνκηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ, ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ , ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Έθζεζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2010 ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967. Θέκα 2 ν : Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο 2009 θαη ε απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Υξήζεο Θέκα 3 ν : Εθινγή Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε Πξνηείλεηαη λα εθιεγεί σο ηαθηηθόο Διεγθηήο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011 ν θ. Μηραιηόο Δκκαλνπήι (ΑΜ ΟΔΛ 25131) θαη σο αλαπιεξσκαηηθόο Διεγθηήο ν θ. Καδάο Βαζίιεηνο (ΑΜ ΟΔΛ 13281) από ηελ Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ «Grant Thornton A.E.», ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα επί ηεο Λεσθ. Βαζ. Κσλζηαληίλνπ αξ. 44, θαη ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 5 ηνπ π.δ. 226/1992 κε Α.Μ.Δ.Δ. 127, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 3 ηνπ Ν. 3693/2008). ΘΕΜΑ 4 ν : Έγθξηζε εθινγήο λέσλ κειώλ Δ.. ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο εθινγήο δύν πξνζσξηλώλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ. Δηδηθόηεξα ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο εμέιεμε ηνλ θ. σηήξην Γνπγνπιάθε σο Πξνζσξηλό Μέινο Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο θ. Αλησλίνπ Μηρόπνπινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Δλ ζπλερεία ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο , έθαλε δεθηή ηελ παξαίηεζε ηνπ Μέινπο ηνπ Γ.. θ. Παξαζθεπά Κνζκίδε θαη πξνέβε ζηελ εθινγή ηνπ θ. Γεσξγίνπ Εαραξόπνπινπ σο Πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε απηνύ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα παξαπάλσ άξζξα. Καηόπηλ απηώλ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο εθινγήο ηνπ θ. σηεξίνπ Γνπγνπιάθε σο πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Αλησλίνπ Μηρόπνπινπ θαη ηεο εθινγήο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Εαραξόπνπινπ σο πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παξαζθεπά Κνζκίδε, ζπκθώλσο πξνο ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ΘΕΜΑ 5 ν : Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 9 (δηάξθεηα ζεηείαο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ), 42 (Λεηηνπξγία ηνπ Επηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ θαη 43 (Λεηηνπξγία θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. 2

3 Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία ζα δηακνξθσζνύλ σο αθνινύζσο: «Ά π θ π ο 9 Γιοικηηικό Σςμβούλιο 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο δεθαηξία (13) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ κε ηε ζπλήζε απαξηία θαη πιεηνςεθία (άξζξα 27 παξ.1 θαη 28 παξ. 1 ηνπ παξφληνο) γηα δηεηή ζεηεία » «Ά π θ π ο 42 Λειηοςπγία ηος Δπιζηημονικού Σςμβοςλίος 1. Σπγθξνηείηαη επηακειέο (7) Επηζηεκνληθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο απνηεινχκελν απφ ηαηξνχο θαηαμησκέλεο επηζηεκνζχλεο θαη θχξνπο κε δηεηή ζεηεία πνπ αξρίδεη απφ ην δηνξηζκφ ηνπ κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο εηαηξείαο. Οη ηαηξνί πξέπεη λα πιεξνχλ επηπιένλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: α) Πξνυπεξεζία δψδεθα (12) εηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο β) Τνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία ή Αθαδεκατθφ ηίηιν ή ηνπιάρηζηνλ 5εηή ζεηεία ζε δηεπζπληηθή ζέζε θξαηηθνχ ή κεγάινπ ηδησηηθνχ Ννζνθνκείνπ. γ) Απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο σο κειψλ ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σπκβνπιίνπ. δ) Δηάζεζε πξνζθνξάο θαη επρέξεηα ρξφλνπ ελαζρφιεζεο κε ηα ζέκαηα ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σπκβνπιίνπ.» «Ά π θ π ο 43 Λειηοςπγία και Απμοδιόηηηερ ηηρ Δπιηποπήρ Ηθικήρ και Γεονηολογίαρ 1. Με απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Εηαηξείαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Επηηξνπή Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο ηεο Εηαηξείαο, κε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα, απνηεινχκελε απφ ηαηξνχο δηαηειέζαληεο Επηζηεκνληθά Υπεχζπλνη Τκεκάησλ θαη Εξγαζηεξίσλ ηεο Κιηληθήο ηεο Εηαηξείαο. 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ γηα ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ (άξζξα 11, 12 θαη 18) εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ρσξίο ςήθν ν Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο, ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ή ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Εηαηξείαο εθφζνλ ην δεηήζεη ε Επηηξνπή πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο. Η Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηεο. 3. Έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε εηζήγεζε πξνο ην Δ.Σ. θαη άιια αξκφδηα φξγαλα ηεο Εηαηξείαο επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο εζηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηαηξνχ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηεο ηήξεζεο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Κψδηθα Ιαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, ηνπ ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ πξνο ην ινηπφ ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο θαη γεληθά επί ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Η Επηηξνπή επηιακβάλεηαη κεηά απφ θαηαγγειία ή απηεπάγγειηα ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηεο. Η εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθή. 3

4 4. Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο ή άιιεο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Επηηξνπή.» ΘΕΜΑ 6 ν : Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Οξηζκόο Αλεμάξηεησλ Μειώλ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Πξνηείλεηαη ε εθινγή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ ίδησλ κειώλ, ήηνη ησλ θ.θ.: 1. Κσλζηαληίλν ηαύξνπ 2. Αλδξέα Βγελόπνπινπ, 3. Αξεηή νπβαηδόγινπ, 4. Κνκλελό-Αιέμην Κνκλελό 5. σηήξην Γνπγνπιάθε 6. Γεώξγην Δπζηξαηηάδε 7. Γεώξγην Εαραξόπνπιν 8. Αλαζηάζην Κππξηαλίδε, 9. Υξήζην Μαξνπδή, 10. Βαζίιεην ετηαλίδε, 11. Δπάγγειν Γεδνύιε, 12. Μειέηην Μνπζηάθα, 13. Αιέμαλδξν Δδηπίδε, Δθ ησλ αλσηέξσ Μειώλ ηνπ Γ.. πξνηείλεηαη, όπσο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ λ. 3016/2002, νη θ.θ. Μειέηηνο Μνπζηάθαο θαη Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο εθιεγνύλ σο Αλεμάξηεηα Με Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. ΘΕΜΑ 7 Ο : Εθινγή κειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008. Πξνηείλεηαη όπσο σο λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37 Ν.3693/2008 εθιεγνύλ νη θ.θ.: 1. ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΖ ηνπ Γεσξγίνπ σο Πξόεδξνο, 2. ΜΔΛΔΣΗΟ ΜΟΤΣΑΚΑ ηνπ Νηθνιάνπ, θαη 3. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΓΗΠΗΓΖ ηνπ Θενδώξνπ. ΘΕΜΑ 8 ν : Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη ακνηβώλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Γελ πθίζηαληαη ζπκβάζεηο θαη ακνηβέο πξνο έγθξηζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23 α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/1920. ΘΕΜΑ 9 ν : Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηηνλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό Κεθάιαην Μεηνρέο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. Πξόβιεςε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ σο πξνο ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ. Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ κεηνρώλ πνπ ζα παξακείλνπλ αδηάζεηεο κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο αύμεζεο. Εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ, ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από 4

5 ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο. Πξνηείλεηαη ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά έσο ην πνζό ησλ εβδνκήληα δύν εθαηνκκπξίσλ εθαηόλ ηξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα έμη επξσ θαη ελελήληα ελόο ιεπηώλ ( ,91 ) κε ηελ έθδνζε έσο εθαηόλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα κίαο ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα κίαο ( ) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ζαξάληα ελόο ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,41 ). Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ πξνηείλεηαη λα αλέξρεηαη ζε πελήληα ιεπηά (0,50 ) αλά κεηνρή θαη λα ηζρύεη αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην ρξόλν δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε άληιεζε ζπλνιηθά έσο πνζνύ νγδόληα επηά εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ ( ,50 ), εθ ηνπ νπνίνπ έσο πνζό δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα νθηώ επξώ θαη πελήληα ελλέα ιεπηώλ ( ,59 ) ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνζεκαηηθό από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηηνλ». Μεηά ηελ αλσηέξσ αύμεζε, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ηξηώλ επξώ θαη νγδόληα δύν ιεπηώλ ( ,82) δηαηξνύκελν ζε ηξηαθόζηα πελήληα έλα εθαηνκκύξηα επηαθόζηεο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηεο δύν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ( ), νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελόο ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,41 ) ε θαζεκία. ε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο δελ είλαη πιήξεο, πξνηείλεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην κεηνρηθό θεθάιαην λα απμεζεί κέρξη ην πνζό ηεο θάιπςεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο εμνπζηνδνηείηαη λα πξνζαξκόζεη, κε ηελ απόθαζή ηνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο πεξί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, έηζη ώζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ όπσο πξνέθπςε κεηά ηε κεξηθή θάιπςε (άξζξν 13α παξ.2 ηνπ θ.λ. 2190/1920). Πεξαηηέξσ πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη θάζε ζπλαθή εκεξνκελία ή πξνζεζκία (άξ. 11 παξ. 3 θαη 4 Κ.Ν. 2190/1920). πγθεθξηκέλα ε ηζρύνπζα λνκνζεζία νξίδεη όηη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ε νπνία, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπλνδεύεηαη από αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ πεξί θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, άξρεηαη από ηελ εκέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ (άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 15 εκεξώλ θαη κεγαιύηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο από ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο γηα έλαλ (1) αθόκε κήλα (άξ. 11 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920). Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη νη λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο σο άλσ απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο λα εηζαρζνύλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 5

6 Πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, ζηνπο παιαηνύο κεηόρνπο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε αλαινγία θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο κία (1) λέα κεηνρή γηα θάζε κία (1) παιαηά κεηνρή ηεο Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ λέσλ κεηνρώλ από ηνπο παιαηνύο κεηόρνπο, ηόηε νη κεηνρέο πνπ ηπρόλ παξακείλνπλ αδηάζεηεο ζα δηαηεζνύλ ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ζηελ ίδηα ηηκή, αθόκα θαη ζε πθηζηακέλνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο. Σέινο πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί ε Έθζεζε ηνπ Γ.. πνπ θαηαξηίζζεθε ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο θαη ηνπ Καλνληζκνύ Υ.Α., θαη εηδηθόηεξα γηα ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην ελδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκά πινπνίεζήο ηνπ, θαζώο θαη ηνλ απνινγηζκό ηεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ από ηελ ηειεπηαία αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ απνθαζίζζεθε από ηελ Β επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 17/6/2009. Θα ηξνπνπνηεζεί αληηζηνίρσο ην άξζξo 5 ηoπ Καηαζηαηηθoύ ηεο Δηαηξείαο θαη εηδηθόηεξα κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ 2.13 σο εμήο: «Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Β Μεηοσικό κεθάλαιο - Μεηοσέρ Ά π θ π ο 5 1)... 2) ) ) Καηά ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Εηαηξείαο ηεο , απνθαζίζζεθαλ ηα αθφινπζα: α) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά θαηά ην πνζφ ησλ εβδνκήληα δχν εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ ηξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα έμη επξψ θαη ελελήληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ ( ,91 )), κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα κίαο ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα κίαο ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,41 ), κε ηηκή δηάζεζεο πελήληα ιεπηψλ (0,50 ) αλά κεηνρή, ηεο εθ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη πελήληα ελλέα ιεπηψλ ηνπ επξψ ( ,59 ) ππέξ ην άξηηνλ δηαθνξάο απφ ηελ δηάζεζε ησλ σο άλσ κεηνρψλ αγνκέλεο ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ». Καηφπηλ απηψλ ην θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ζαξάληα ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ηξηψλ επξψ θαη νγδφληα δχν ιεπηψλ ( ,82 ) δηαηξνχκελν ζε ηξηαθφζηα πελήληα έλα εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο δχν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ( ), νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,41 ) ε θαζεκία. 2α)...» Πεξαηηέξσ πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, ηε ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο. 6

7 ΘΕΜΑ 9 ν : Δλαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/1920 «Πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/ Σξνπνπνίεζε εηδηθόηεξα ησλ άξζξσλ 23 (Πξόζθιεζε - Ζκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο), 24 (Καηάζεζε κεηνρώλ, Αληηπξνζώπεπζε), 26 (Παξάδνζε αληηγξάθσλ Ηζνινγηζκνύ), 27 (Απαξηία), 30 (Ζκεξήζηα Γηάηαμε - Πξαθηηθά Γεληθήο πλειεύζεσο), 32 (Απαιιαγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη 34 (Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - Άζθεζε Δθηάθηνπ Διέγρνπ), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. Πξνηείλεηαη ε ελαξκόληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/2010, θαη ε δηαηύπσζε ησλ ηξνπνπνηνύκελσλ αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο σο θαησηέξσ: Άπθπο 23 (Ππόζκληζη - Ημεπήζια διάηαξη Γενικήρ Σςνέλεςζηρ) Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 1α υρ εξήρ: «1α. Εθηφο απφ φζα αλαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε πξφζθιεζε: α) πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ γηα: αα) ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 34 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, αλαθέξνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί θάζε δηθαίσκα ή ελαιιαθηηθά, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά λα αζθεζνχλ, δηαιακβάλνληαο πεξαηηέξσ φηη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ηνπο φξνπο άζθεζήο ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκεο κε ξεηή παξαπνκπή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, ββ) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη ηδίσο ηα έληππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ε Εηαηξεία, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία ε Εηαηξεία δέρεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπσλ, β) θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28α παξάγξαθνο 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, επηζεκαίλνληαο φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, γ) γλσζηνπνηεί ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή ζρφιηα ηνπ Δηνηθεηηθφπ Σπκβνπιίνπ γηα ηα ζέκαηα απηά θαζψο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιακβάλνληαη απηά, δ) αλαθέξεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Εηαηξείαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.» Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 2α υρ εξήρ: «2α. Σηα έληππα κέζα, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, δχλαηαη λα δεκνζηεχεηαη πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Όηαλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 39 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα θαηά ηελ παξάγξαθν 2 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 7

8 ηνπιάρηζηνλ ξεηή ππφδεημε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη ζηα κέζα ηνπ ακέζσο επφκελνπ εδαθίνπ δεκνζηεχεηαη αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε. Εθηφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηνπνηείηαη επηπιένλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζε ζε απηήλ, κε κέζα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζεσξνχληαη επιφγσο αμηφπηζηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ, φπσο ηδίσο κε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο κε εζληθή θαη παλεπξσπατθή εκβέιεηα.» Τποποποιείηαι η παπάγπαθορ 3 υρ ακολούθυρ: «3. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζε θάζε επαλαιεπηηθή.» Άπθπο 24 (Καηάθεζη μεηοσών, Ανηιπποζώπεςζη) Ο ηίηλορ ηος άπθπος ηποποποιείηαι υρ εξήρ: «Δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε». «1. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο. Η άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, θαη ζηελ νηθεία Γεληθή Σπλέιεπζε. Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. 2. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία θαη κφλε Γεληθή Σπλέιεπζε ή γηα φζεο ζπλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο αληηπξφζσπνο ςεθίδεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ κεηφρνπ, εθφζνλ πθίζηαληαη, θαη ππνρξενχηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ή, εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ. Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο. 3. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Εηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, 8

9 β) είλαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο, δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο γ. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Εηαηξεία είηε κε θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Σπλέιεπζεο. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νξίδεη ξεηά κία ή πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο γηα ηελ θνηλνπνίεζε δηα κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή άιιε ηζνδχλακε απνηειεζκαηηθή κέζνδν θνηλνπνίεζεο κε ειεθηξνληθά κέζα ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο κηαο Εηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλε Γεληθή Σπλέιεπζε. 4. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Εηαηξείαο. Η απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 5. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπκκνξθψζεθαλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 6. Έλαληη ηεο Εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ νηθεία εκεξνκελία θαηαγξαθήο. Αλ δελ ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο.» Άπθπο 26 (Παπάδοζη ανηιγπάθυν Ιζολογιζμού) Ο ηίηλορ ηος άπθπος ηποποποιείηαι υρ εξήρ: «Δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ πξηλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε». 9

10 « Εηθνζηηέζζεξεηο ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Εηαηξείαο πίλαθαο ησλ φζσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ( ) 3. Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) ε πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, β) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο,, γ) ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, δ) ζρέδην απφθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή, εθφζνλ θακία απφθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρφιην ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο ελ ιφγσ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Εηαηξεία, ε) ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ. Αλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε Εηαηξεία επηζεκαίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ζε έγραξηε κνξθή θαη ηα απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθψο θαη ρσξίο ρξέσζε ζε θάζε κέηνρν πνπ ην δεηεί.» Άπθπο 27 (Απαπηία) Σηιρ παπαγπάθοςρ 2 και 4 ηος άπθπος θα ηποποποιηθεί ηο ηελεςηαίο εδάθιο ηο εξήρ: «Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ Επαλαιεπηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, έλα δελ επηηεπρζεί απαξηία, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζηελ επαλαιεπηηθή». Άπθπο 30 (Ημεπήζια Γιάηαξη - Ππακηικά Γενικήρ Σςνελεύζευρ) Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 5 υρ εξήρ : «Με επζχλε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, πξνζδηνξίδνληαο γηα θάζε απφθαζε ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο δφζεθαλ έγθπξεο ςήθνη, ηελ αλαινγία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπνχλ απηέο νη ςήθνη, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ έγθπξσλ ςήθσλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ςήθσλ ππέξ θαη θαηά θάζε απφθαζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απνρψλ.» Άπθπο 32 (Απαλλαγή μελών ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος) Τποποποιείηαι η παπ. 2 υρ εξήρ: «Σηελ ςεθνθνξία πεξί απαιιαγήο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ κφλν κε κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη ή σο αληηπξφζσπνη 10

11 άιισλ κεηφρσλ εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Εηαηξείαο.» Άπθπο 34 (Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ - Άζκηζη Δκηάκηος Δλέγσος) Τποποποιείηαι η παπ. 2 υρ εξήρ: «Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ κε αίηεζε πνπ ππνβάιινπλ πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Εηαηξείαο δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.» Πποζηίθενηαι παπάγπαθοι 2 α και 2β υρ εξήρ: «2α. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3 ηνπ θ.λ, 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 2β. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 2 θαη 2α, αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.» Τποποποιείηαι η παπ. 3 ηελεςηαίο εδάθιο υρ εξήρ: «Η κεηά απφ αλαβνιή Γεληθή Σπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηήλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 α ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 24 ηνπ παξφληνο.» Τποποποιείηαι η παπ. 4 υρ εξήρ: «α) Με αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Εηαηξείαο ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. 11

12 β) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπο Δηεπζπληέο ηεο Εηαηξείαο θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζή ηνπο κε ηελ Εηαηξεία. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ ηνπ θ.λ. 2190/1920.» Τποποποιείηαι η παπ. 8 υρ εξήρ: «Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Τέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ηεο Εηαηξείαο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη Εηαηξείαο.» Σέινο, πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ ζην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ζε εληαίν θείκελν. ΘΕΜΑ 12 ν : Λνηπά ζέκαηα. Δλεκέξσζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 12

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της :

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της : ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της 9.5.2011: «Ά π θ π ο 9 Γιοικηηικό Σςμβούλιο 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και με ηο διακπιηικό ηίηλο «Forthnet A.E.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ Σ.Γ

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ Σ.Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΧΣΙΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Α.Δ.» Γ.Δ.ΜΗ. 3823201000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 46329/06/Β/00/15) ΣΗ ΓΔΚΑΣΗ ΣΡΙΣΗ (13ε) ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * *

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ηελ Καιιηζέα ζήκεξα, 28 Μαΐνπ 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17.00

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Aξ. Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

EKTAKTH ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.

EKTAKTH ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. EKTAKTH ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. Παξαζθεπή 12 Απξηιίνπ 2013, θαη ώξα 10:00 πκ Aίζνπζα Σπλεδξίσλ Σπζθέςεσλ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κξηεδώηνπ 2 θαη Παλεπηζηεκίνπ 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Οη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ζπγρώλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ είλαη νη παξαθάησ:

Οη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ζπγρώλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ είλαη νη παξαθάησ: ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Ανώνσμος Δταιρεία-Δισαγφγή και Δμπορία Ξσλείας» (Αρ.ΜΑΕ. 6403/02/Β/86/288) ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο. ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ» Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο. ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ» Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΣ ΑΡΘΡΑ 26Α ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ 19 ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Ε.Ν.Ε ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΚΣΑΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα