Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ"

Transcript

1 Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

2

3 α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή (Γηακεξηζκαηνπνίεζε) θαηά Mason. β. Επεκβάζεης δσζαπορροθεηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ε ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηελ εγρείξεζε Scopinario θαη ην Duodenal Switch.(Biliopancreatic Diversion) γ. Επεκβάζεης κηθηού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ε γαζηξηθή παξάθακςε θαηά Roux (Roux en Y Gastric Bypass). ο γαζηρηθός βεκαηοδόηες ηο ελδογαζηρηθό κπαιόλη είλαη ππνζρόκελεο κέζνδνη γηα ειαθξηέο κνξθέο παρπζαξθίαο. Αξθεηέο κειέηεο βξίζθνληαη ππό εμέιημε γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο

4 Η γαζηρηθή παράθακυε θαηά Roux (Roux en Y gastric Bypass) αποηειεί ηελ πηο ζστλή βαρηαηρηθή επέκβαζε ποσ γίλεηαη ζηης Η.Π.Α. θαη κπορεί λα ζεφρεζεί ζαλ ηολ τρσζό θαλόλα (gold standard) Γπζθνιόηεξε επέκβαζε Γηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ πεπηηθνύ Πεξηζζόηεξεο πηζαλέο πεξηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο Αλάγθε ιήςεσο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο(αζβέζηην, Σίδεξνο, Βηη. Β12, θ.α.) Τν 1/3 πεξίπνπ ηεο λήζηηδνο έρεη απνκνλσζεί ιεηηνπξγηθά Πηζαλό ζύλδξνκν Dumping Άιιεο επηπινθέο ή παξελέξγεηεο; Η θάζεηε γαζηροπιαζηηθή παροσζηάδεη κηθρόηερε απώιεηα βάροσς θαη δηαηήρεζε ηες απώιεηας ζε ζτέζε κε ηελ γαζηρηθή παράθακυε. Η τοιοπαγθρεαηηθή εθηροπή έτεη ηελ κεγαιύηερε απώιεηα βάροσς ζε βάζος τρόλοσ, αιιά πηζαλόλ λα παροσζηαζηούλ εηδηθές επηπιοθές, όπφς αλαηκία, αλαζηοκφηηθά έιθε, απαζβέζηφζε ηφλ οζηώλ, σποζρευία, ή επαηηθή αλεπάρθεηα.

5 Τηο επόκελεο εκέξεο κπνξεί λα ιακβάλεη πνιηώδεηο ηξνθέο θαη πεξίπνπ ζε δέθα εκέξεο κπνξεί λα επαλέιζεη πιήξσο ζηελ εξγαζία ηνπ. Οξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αζζελνύο. Απηέο αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθώλ (πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο, απνθπγή ησλ γιπθώλ) θαη ηελ θαιή κάζεζε ηνπο, νξηζκέλνη κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο. Η παξαθνινύζεζε γίλεηαη ζε κεληαία βάζε θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ επέκβαζε πνπ έρεη εθαξκνζηεί. Η αλακελόκελε απώιεηα βάξνπο κπνξεί λα είλαη 50-80% ηνπ πεξηηηνύ βάξνπο θαη ζπλήζσο ρξεηάδνληαη 18 κήλεο. Οξηζκέλνη παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή αύμεζε κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ην βάξνο ηνπο.

6 Πίνακαρ 2. Απώηεπερ μεηεγσειπηηικέρ επιπλοκέρ ζε επεμβάζειρ πασςζαπκίαρ. Ποζοζηό % Μεηεγρεηξεηηθή θήιε ζε αλνηρηέο επεκβάζεηο Δπίκνλνη εκεηνί, ζ. Dumping (θπξίσο ζε επεκβάζεηο πεξηνξηζκνύ) Σηέλσζε αλαζηνκώζεσλ 2-10 Αλαζηνκσηηθό έιθνο 3-15 Γαζηξνηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε (ζε επεκβάζεηο πεξηνξηζκνύ) 4-18 Γαζηξηθό ζπξίγγην < 1 Δληεξηθή απόθξαμε (εηιεόο) 2-3 Σηδεξνπελία, έιιεηςε βηηακηλώλ Παξνδηθή ηξηρόπησζε Γηάξξνηεο 8-24 Ηπαηηθή αλεπάξθεηα - θίξξσζε (ζπλήζσο κεηά απν ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή).2-4

7 Μεηαβολικέρ ζςνέπειερ διαθόπυν επεμβάζευν καηά ηηρ πασςζαπκίαρ. Χνινπαγθξεαηηθ ή εθηξνπή Γαζηξηθό bypass βξαρείαο έιηθαο Γαζηξηθό bypass καθξάο έιηθαο Κάζεηε γαζηξνπιαζ ηηθή Χπόνια ςποθπετία 3-12% Διαηαπασέρ βιηαμινών 30-50% <5% 10-20% <5% Διάπποιερ 10% <5% 5-10% 0 Διαηαπασέρ ηλεκηπολς ηών <5% 0 0 0

8 Αναιμία Μεηαβολική νόζορ ηυν οζηών Οθείιεηαη ζε έιιεηςε ζηδήξνπ, βηηακίλεο Β6, Β12 ή θπιιηθνύ νμένο. Δίλαη αλαζηξέςηκε κε ηελ αλαπιήξσζε ησλ ειιεηκκάησλ, αιιά κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη επίκνλε. Πξνιεπηηθά ρνξεγνύληαη θαζεκεξηλά mg ζηδήξνπ κεηά απν επεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο,. Οθείιεηαη ζηελ έιιεηςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D θαη Χαξαθηεξίδεηαη απν ρξόληα νζηηθά άιγε θαη νζηενπνξσηηθέο αιινηώζεηο. Μεηά απν ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή νη αζζελείο έρνπλ αλάγθε θαζεκεξηλά απν ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε 2gr αζβεζηίνπ θαη πεξηνδηθή ρνξήγεζε βηηακίλεο D. Πην ζπρλά κεηά απν επεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη κεηά απν επεκβάζεηο πεξηνξηζκνύ όηαλ δελ αθνινπζείηαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Σπλήζσο κεηά απν επεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο. Οξεία μεηεγσειπηηική πολςνεςποπάθεια Σπάληα λεπξνινγηθή επηπινθή (ζπρλόηεηα 6/10000), Χαξαθηεξίδεηαη απν επίκνλνπο εκέηνπο, κείσζε ησλ αληαλαθιαζηηθώλ, κπηθή αδπλακία θαη παξέζεηο θηλεηηθώλ λεύξσλ. Η θαηάζηαζε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη αλαζηξέςηκε κε ζξεπηηθή ππνζηήξημε θαη ρνξήγεζε βηηακηλώλ. Σπλήζσο κεηά απν γαζηξηθό by-pass ή ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή

9 Σύνδπομο Wernicke- Korsakoff Παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο καθξνρξόληνπ ππνζηηηζκνύ θαη νθείιεηαη ζηελ νμεία θαη ζνβαξή έιιεηςε ζεηακίλεο (βηηακίλε Β1). Η θιηληθή εηθόλα πεξηιακβάλεη ζπκκεηξηθή πάξεζε θηλεηηθώλ λεύξσλ ησλ άθξσλ θαη ησλ εγθεθαιηθώλ ζπδπγηώλ, πιάγην λπζηαγκό, κείσζε αληαλαθιαζηηθώλ, αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο, βξαδύλνηα θαη απώιεηα κλήκεο. Αληηκεησπίδεηαη κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζεηακίλεο θαη ζξεπηηθή ππνζηήξεμε, αιιά κπνξεί λα παξακείλνπλ κόληκεο λεπξνινγηθέο βιάβεο. Δκθαλίδεηαη κεηά απν ρνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή αιιά θαη κεηά απν πεξηνξηζηηθέο επεκβάζεηο όηαλ ππάξρνπλ αλεμέιεγθηνη έκεηνη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ζπλήζσο άλσ ησλ 3 κελώλ). Σύνδπομο πεπιθεπικήρ νεςποπάθειαρ (Dry Beriberi). Αθνξά αηζζεηηθά λεύξα ησλ θάησ άθξσλ ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ άλσ άθξσλ. Δκθαλίδεηαη κε ζπκκεηξηθή παξαηζζεζία, θαπζαιγία θαη θξάκπεο ζηα θάησ άθξα. Οθείιεηαη ζε ρξόληα ειιείκκαηα ζεηακίλεο πνπ άλ κείλεη ρσξίο ζεξαπεία θαηαιήγεη ζε παξαιύζεηο θηλεηηθώλ λεύξσλ θαη αηξνθία κπώλ. Χνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή, γαζηξηθό bypass θαη κεηά απν πεξηνξηζηηθέο επεκβάζεηο όηαλ ππάξρνπλ αλεμέιεγθηνη έκεηνη.

10 ηπισόπηυζη Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο 2-3 κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε θαη ζηαδηαθά ππνρσξεί ζηνπο επόκελνπο 6 κήλεο. Οθείιεηαη ζηελ ηαρεία απώιεηα βάξνπο θαη είλαη εθδήισζε ηεο πξνζσξηλήο πξσηετληθήο ππνζξεςίαο θαη ηεο έιιεηςεο βηηακηλώλ πνπ εκθαλίδεηαη ηνλ πξώην θαηξό κεηά ηελ εγρείξεζε. Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο ρνξεγνύληαη ζπκπιεξώκαηα πξσηετλεο θαη πνιπβηηακηλνύρα ζθεπάζκαηα. Δπεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο θαη ζπαληόηεξα πεξηνξηζκνύ. Χολολιθίαζη Η κεγάιε θαη ηαρεία απώιεηα βάξνπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ρνινιηζίαζε. Μεηά απν επεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο όπνπ δηαηαξάζζεηαη επηπιένλ θαη ν εληεξνεπαηηθόο θύθινο ησλ ρνιηθώλ αιάησλ, δεκηνπξγείηαη ρνινιηζίαζε ζην 30-50% ησλ πεξηπηώζεσλ. Γηα ην ιόγν απηό νη πεξηζζόηεξνη ρεηξνπξγνί ζπκθσλνύλ όηη ζηηο επεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο ελδείθλπηαη ε πξνιεπηηθή ρνινθπζηεθηνκή. Δπεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο θαη ζπαληόηεξα πεξηνξηζκνύ. Διάπποιερ Μεηά απν εθηεηακέλεο επεκβάζεηο δπζαπνξξόθεζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί ρξόλην δηαξξντθό ζύλδξνκν κε 4-5 θελώζεηο εκεξεζίσο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά έληνλε δπζάξεζηε νζκή. Η νζκή ησλ θελώζεσλ επεξεάδεηαη απν ηελ πνηόηεηα ηεο ηξνθήο θαη ηελ πεξηερόκελε πνζόηεηα ιίπνπο θαη ξπζκίδεηαη κε δηαηηνινγηθή παξέκβαζε. Οη δηάξξνηεο είλαη πην ζπρλέο ηνπο πξώηνπο κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε, αιιά ε θαηάζηαζε βειηηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Χνινπαγθξεαηηθή εθηξνπή, ζπαληόηεξα γαζηξηθό by-pass καθξάο έιηθαο

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ληπναλαξξόθεζε Η εληνπηζκέλε ζπζζώξεπζε ιίπνπο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο έγγακεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Μείσζε καζηώλ άλδξα ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Γεληθή ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 45 min -2 ώξεο αλάινγα κε ηελ ηερληθή. ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΑΣΟ: Γελ απαηηείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Ωο ηειηθό ζηάδην κηαο αξξώζηηαο ραξαθηεξίδνπκε ην ζηάδην εθείλν πνπ θάζε ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο έρεη εμαληιεζεί θαη ε ηαηξηθή πξνζπάζεηα επηθεληξώλεηαη πιένλ ζηελ αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα