ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002, και Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 & «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.», ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002, και ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΑΝΕΙΣΤΩΝ (ΚΟΜΙΣΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ) ΤΗΣ 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

2 1

3 2

4 3

5 4

6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για τη «νέα» Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε µετοχές της Τράπεζας, πρέπει να έχουν κατά νου και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Τα σηµεία που επισηµαίνονται µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Αλλαγές στο Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια αλλαγές µε σκοπό κυρίως την εναρµόνησή του µε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί πλέον η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εισάγει κανονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών. Για παράδειγµα, από τον Ιανουάριο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδος εισήγαγε αλλαγές σχετικά µε την πολιτική σχηµατισµού των προβλέψεων για επισφάλειες, απαιτώντας από τις ελληνικές τράπεζες να διενεργούν ειδικές προβλέψεις για τα δάνεια ανάλογα µε το είδος του δανείου και τον αριθµό των ηµερών που το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση. Παρόµοιες θεσµικές αλλαγές στο µέλλον δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν αλλά είναι πιθανό να υποχρεώσουν την Τράπεζα να αυξήσει τις προβλέψεις και τα αποθεµατικά της, γεγονός που θα επηρεάσει την οικονοµική της κατάσταση. Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η αναµενόµενη υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τη χρήση 2003 ενδεχοµένως να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο χειρισµού των κονδυλίων του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Πολιτικές και Οικονοµικές Εξελίξεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ύνανται να Επηρεάσουν Αρνητικά την Κερδοφορία Η οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, η κερδοφορία της, οι προοπτικές της και η πορεία της µετοχής της µπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από γεγονότα που δεν µπορούµε να ελέγξουµε, όπως: - Εισαγωγή νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τη λειτουργία του τραπεζικού τοµέα, - Αλλαγές στην οικονοµική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, - Πολιτική και οικονοµική αστάθεια στις χώρες της Βαλκανικής, όπου η Τράπεζα έχει ισχυρή παρουσία. Ανταγωνισµός Η Τράπεζα αντιµετωπίζει ισχυρό ανταγωνισµό τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες τράπεζες. Η απελευθέρωση στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα έχει επιτείνει τον ανταγωνισµό στον κλάδο και έχει συµπιέσει κατά πολύ τα περιθώρια κέρδους. Οι συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών που προέκυψαν συµβάλλοντας περαιτέρω στην ένταση του ανταγωνισµού. 5

7 Η υιοθέτηση του ευρώ είναι δυνατό να εντείνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των ελληνικών τραπεζών και αυτών που δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ξένες τράπεζες είναι πιθανό να µπορούν να διαθέτουν περισσότερο ανταγωνιστικά προϊόντα από αυτά που προσφέρει η Τράπεζα. Παρόµοια γεγονότα θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας. Οι Πρωτοβουλίες της Τράπεζας για Βελτίωση της Κερδοφορίας της Μπορεί να Αποτύχουν Τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕ έχει αναπτύξει µια σειρά πρωτοβουλιών και έχει υιοθετήσει κάποιες στρατηγικές µε σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας της και τη συρρίκνωση του λειτουργικού της κόστους, όπως: - Υιοθέτηση εκτεταµένου προγράµµατος περιστολής εξόδων εντός του 2002, - Αναδιοργάνωση του δικτύου καταστηµάτων µε στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της πελατείας, - ιάθεση από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη προϊόντων και υπηρεσιών όπως ασφάλειες, χρηµατιστηριακές συναλλαγές, αµοιβαία κεφάλαια µε στόχο την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών αναγκών του κοινού, - Καθιέρωση νέων διαδικασιών για την έγκριση και την παρακολούθηση των πιστώσεων, µε σκοπό την ποιοτική βελτίωση του ενεργητικού, - Αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων, - Εφαρµογή νέων συστηµάτων διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, - Επέκταση σε αναδυόµενες αγορές κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου (Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Κύπρος, Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αίγυπτος, Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας), - Επέκταση στη λιανική τραπεζική. Ο βαθµός επιτυχίας των ανωτέρω στρατηγικών πρωτοβουλιών, στα πλαίσια των οποίων κινείται και η συγχώνευση της ΕΤΕ µε την ΕΤΕΒΑ, εξαρτάται εν µέρει από µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες που δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Τράπεζα. Τιµή Μετοχής Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων, όπως: - ιακυµάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα, - Πορεία της ελληνικής οικονοµίας, - Ανταγωνισµός, - Μεταβολές στις χρηµατοοικονοµικές εκτιµήσεις των αναλυτών, - Συνθήκες και προοπτικές του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, - Επικρατούσες συνθήκες στην κεφαλαιαγορά (µε έµφαση στον τοµέα παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών). 6

8 Επισηµαίνεται ότι οι τιµές των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο ΧΑΑ παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια έντονες διακυµάνσεις που συχνά συνοδεύονται από χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα. 7

9 Ι. ΣΥΝΟΨΗ 1. ιαδικασία Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕΒΑ ή Απορροφωµένη Τράπεζα) από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (εφεξής Εθνική Τράπεζα ή ΕΤΕ ή Απορροφώσα Τράπεζα). Η συγχώνευση των δύο τραπεζών διενεργείται µε ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των συγχωνευοµένων τραπεζών, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού της και τα στοιχεία της Απορροφωµένης Τράπεζας µεταφέρονται ως στοιχεία Ισολογισµού της Απορροφώσας. Εφεξής, για αποφυγή συγχύσεων, το ενισχυµένο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει µετά τη συγχώνευση θα αναφέρεται ως η «νέα» ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ή «νέα» Εθνική Τράπεζα). Μέτοχοι της «νέας» Εθνικής Τράπεζας θα είναι όλοι οι µέτοχοι των υπό συγχώνευση τραπεζών. Ο ακριβής αριθµός των µετοχών που θα αποκτήσει ο κάθε µέτοχος προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής, η οποία κρίθηκε ως δίκαιη και λογική από τους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους Price WaterhouseCoopers A.E.E. και Ernst & Young και εγκρίθηκε την 20η Νοεµβρίου 2002 από την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας, την 6 η Νοεµβρίου 2002 από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΒΑ και την 21 η Νοεµβρίου 2002 από την Επαναληπτική Συνέλευση των Οµολογιούχων ανειστών (Κοµιστών Οµολόγων) της ΕΤΕΒΑ. 2. Παύση ιαπραγµάτευσης Η Υπουργική Απόφαση που ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο τραπεζών καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την Από της έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΕΤΕΒΑ στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εθνικής Τράπεζας συνεχίστηκε απρόσκοπτη. Οι µετοχές που θα εκδοθούν από τη «νέα» Εθνική Τράπεζα, λόγω της συγχώνευσης (περαιτέρω «νέες» µετοχές), θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης Χρονοδιάγραµµα Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας συγχώνευσης παρατίθεται στη συνέχεια: Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας και Ιδιαίτερη Συνέλευση των Οµολογιούχων ανειστών Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΒΑ Συνέλευση των Οµολογιούχων ανειστών της ΕΤΕΒΑ Καταχώρηση Εγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών Παύση διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΕΤΕΒΑ Εναρξη διαπραγµάτευσης των «νέων» µετοχών και προσαρµογή της τιµής των µετοχών της Εθνικής Τράπεζας. 4. Παρουσίαση του Οµίλου της «νέας» ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 8

10 Οι κυριότερες εταιρίες του Οµίλου της «νέας» Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι οι ακόλουθες: Εταιρίες Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα 100% 100% 98,78% ΑΤΛΑΝΤΙC BANK BANQUE NATIONALE THE SOUTH AFRICAN OF NEW YORK DE GRECE BANK OF ATHENS (ABNY) (FRANCE) (SABA) 100% 100% 69,17% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΝΑΤΙΟΝΑL BANK OF STOPANSKA ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) GREECE BANKA AD LTD (NBG CANADA) 89,91% 100% 100% UNITED NBG NBG BULGARIAN INTERNATIONAL FINANCE PLC BANK (UBB) LIMITED 100% 100% 100% NBGI PRIVATE NBG INTERNATIONAL NBGI INC EQUITY LTD JERSEY 76,80% 100% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE INTERLEASE AD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ (ΕΑΕ Ο) ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 65% 100% 36,42% ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Ε.. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100% 100% 100% ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NBG BANCASSURANCE ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ AE AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ NBG BALKAN FUND NBG GREEK FUND ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 100% 100% 100% EΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ ΕΤΕVA ROMANIA S.A. ETEVA ADVISORY SRL 100% 100% 100% ETEVA VENTURE CAPITAL ETEVA ESTATE ETEVA EMERGING MANAGEMENT COMPANY FUND LTD MARKETS FUND LTD LTD 100% 100% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ ETEVA BULGARIA SA NBG MANAGEMENT SERVICES 9

11 Λοιπές εταιρίες 73,54% 71,27% 76,04% ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 100% 98,17% 99,90% A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΟDATA A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΧ/ΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ «ΚΑ ΜΟΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΕΡΜΙΟΝΗ» 71,15% 100% 100% Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΕ Α.Ε. «Ο ΙΟΝΥΣΟΣ» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 100% 100% 22,06% GRAND HOTEL- SUMMER AΣΤΗΡ PALACE A.E. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΞΕ 30% 27,02% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ- ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 49% 100% 40% «YES» ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ DATA PLAN S.A. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε..Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 15,02% 15,02% 10% ACTION ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. PLAN ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε S.A ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25% 58,83% 14,17% PLANET ERNST & YOUNG S.A. AUDATEX HELLAS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ S.A. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 12,36% 24,23% 39,02% ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «ΙΑΣ» Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΩΜΩΝ «Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» 63,82% 63,82% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ (Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- Ζωής) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Α.Ε. 28,28% 20,23% 21,29% 10 ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 17,77% 20,89% 16,28% ΜΠΕΡΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ «SPRAY PACK» ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΚΕΣ Α.Ε. ΑΕΡΟΖΟΛ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 36,43% 18,70% 15% ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSMOONE ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε. Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΩΝ ΕΛΣΑ Α.Ε.

12 ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. Γενικά Στοιχεία Η «νέα» ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΕΤΕΒΑ από την Εθνική Τράπεζα που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του Ν.2744/1999, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 69 επ. του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», και µε βάση τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού των συγχωνευοµένων τραπεζών της Η σχέση αξιών µεταξύ της Απορροφωµένης Τράπεζας και της Απορροφώσας Τράπεζας, όπως προέκυψε κατ εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης, είναι 1 προς 15,2. Βάσει της ανωτέρω σχέσης αξιών των δύο συγχωνευοµένων τραπεζών, η σχέση ανταλλαγής των Νέων µετοχών της «νέας» Εθνικής Τράπεζας µε τις προ της συγχώνευσης «παλαιές» µετοχές των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας και τις µετοχές των µετόχων της ΕΤΕΒΑ (πλην µετόχου ΕΤΕ) που κρίθηκε ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: (α) κάθε µία (1) από τις «παλαιές» µετοχές των µετόχων της Απορροφώσας Τράπεζας θα αντιστοιχεί σε µία Νέα µετοχή και (β) κάθε δέκα (10) από τις µετοχές των µετόχων της Απορροφωµένης Τράπεζας (πλήν µετόχου ΕΤΕ) θα αντιστοιχούν σε τρείς (3) Νέες µετοχές. Συγκεκριµένα, σε σύνολο Νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 4,50 η κάθε µία, της «νέας» Εθνικής Τράπεζας θα αντιστοιχούν Νέες µετοχές στους παλαιούς µετόχους της Εθνικής Τράπεζας και Νέες µετοχές στους µετόχους της ΕΤΕΒΑ (πλήν µετόχου ΕΤΕ). Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα µετοχικά κεφάλαια της Απορροφώσας Εθνικής Τράπεζας και της Απορροφωµένης Τράπεζας ΕΤΕΒΑ πριν τη συγχώνευση καθώς και της «νέας» Εθνικής Τράπεζας µετά τη συγχώνευση: Πριν από τη Συγχώνευση (σε ) Μετοχικό Αριθµός Ονοµαστική Κεφάλαιο Μετοχών Αξία Εθνική Τράπεζα , ,50 ΕΤΕΒΑ , ,64 Παρούσα Αύξηση Κεφαλαίου: , ,50 Μετοχικό Κεφάλαιο ΕΤΕΒΑ , ,64 Μείον: Συµµετοχή της ΕΤΕ στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕΒΑ , ,64 Πλέον: Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών ΕΤΕ ,68 Μετά τη Συγχώνευση «Νέα» Εθνική Τράπεζα , ,50 Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας ,50 Μετοχές που δικαιούνται οι µέτοχοι της ΕΤΕΒΑ ,50 11

13 Το σύνολο των µετοχών που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων των δύο τραπεζών πριν τη συγχώνευση καθώς και της «νέας» Εθνικής Τράπεζας µετά τη συγχώνευση, έχει ως ακολούθως: Απορροφώσα Απορροφώµενη Απορροφώµενη «Νέα» Εθνική Τράπεζα ΕΤΕΒΑ ΕΤΕΒΑ Εθνική Τράπεζα Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 4,50 0,60 0,64 Μετοχικό Κεφάλαιο Μείον: Συµµετοχή της Απορροφώσας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώµενης Πλέον: Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υ/άρτιο (3) Αποθεµατικά Μείον: Υπεραξία Απορρόφησης ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Επιδότηση παγίων επενδύσεων Αποτελέσµατα εις νέο (2) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής 9,93 3,13 3,13 9,41 (1) Με βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,12 µε κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (ποσό ,16), σύµφωνα µε το Ν.2065/1992, και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (ποσό ,96), που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΒΑ της (2) Στο Λογαριασµό αυτό έχει προστεθεί και ποσό χιλ. που αφορά Μερίσµατα Πληρωτέα της µιας τράπεζας προς την άλλη. (3) Μείον κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµτικά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο, ποσού , σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας της 20 ης Νοεµβρίου Η µετοχική σύνθεση της συγχωνευοµένων τραπεζικών εταιριών πριν από τη συγχώνευση καθώς και η µετοχική σύνθεση της «νέας» Τράπεζας, όπως θα ισχύει µετά από τη συγχώνευση, παρουσιάζεται στους επόµενους πίνακες: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (σύµφωνα µε τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ): ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (%)ΜΕΤΟΧΩΝ 1 THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN * ,38% 2 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ,68% 3 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΕ ,37% 12

14 4 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,57% 5 Α.Ε.Ε.Γ.Α. - Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ,35% 6 Ε.Τ.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,17% 7 ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,09% 8 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ,47% 9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ,33% 10 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ,30% 11 Λοιπό Επενδυτικό Κοινό ,29% ΣΥΝΟΛΟ ,00% *Τhe Bank of New York ως θεµατοφύλακας της Hellenic Finance SCA ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙ ΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Φυσικό Πρόσωπο ,23% ,44% Νοµικό Πρόσωπο ,16% ,30% Οµάδα Προσώπων 658 0,40% ,01% Μεταβατικός Λογαριασµός* ,21% ,24% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% *Μη απόϋλοποιηµένες µετοχές Ολες οι µετοχές της Εθνικής Τράπεζας είναι κοινές ονοµαστικές. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Ο αριθµός των ψήφων κάθε µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες, πριν τη συγχώνευση, ποσοστό 73,39% του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ήταν διανεµηµένο σε µετόχους, κανένας εκ των οποίων δεν κατείχε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 2%, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο της επαρκούς διασποράς των µετοχών, σύµφωνα µε το Ν.2651/1998 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΒΑ Α.Ε. (σύµφωνα µε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ): Αριθµός Μέτοχοι Μετοχών Ποσοστό 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,69% 2. Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜ. ΑΞΙΩΝ ,13% 3. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ,80% 4. Α/Κ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,16% 5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ,80% 6. ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ,55% 7. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ,45% 8. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ,36% 9. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,34% 10. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,72% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Ο συνολικός αριθµός των µετόχων της ΕΤΕΒΑ, πριν τη συγχώνευση, ανήρχετο σε Ολες οι µετοχές της ΕΤΕΒΑ είναι κοινές ονοµαστικές. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Ο αριθµός των ψήφων κάθε µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. 13

15 «νέα» EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αριθµός Μέτοχοι Μετοχών Ποσοστό THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN* ,28% ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ,70% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΕ ,28% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,53% Α.Ε.Ε.Γ.Α. - Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ,31% Ε.Τ.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,13% ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,06% ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ,45% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ,31% ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ,28% Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜ. ΑΞΙΩΝ ,14% Α/Κ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,07% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ,05% ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ,04% ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛ. ΕΜΠΟΡΩΝ ,03% ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ,02% ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΤΗΣ ΕΤΕ ,02% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,30% ΣΥΝΟΛΟ ,00% *Τhe Bank of New York ως θεµατοφύλακας της Hellenic Finance SCA Ολες οι µετοχές της «νέας» Εθνικής Τράπεζας είναι κοινές ονοµαστικές. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Ο αριθµός των ψήφων κάθε µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επαρκής διασπορά στο κοινό των µετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εξασφαλίζεται και µετά τη συγχώνευση, καθώς ποσοστό 73,71% του µετοχικού κεφαλαίου της «νέας» Εθνικής Τράπεζας είναι κατανεµηµένο σε τουλάχιστον πρόσωπα κανένα εκ των οποίων δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 2%. Προϋπάρχοντες δεσµοί µεταξύ των συγχωνευοµένων τραπεζών Όπως προκύπτει και από τους προηγούµενους πίνακες, πριν τη συγχώνευση, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ο κύριος µέτοχος της ΕΤΕΒΑ κατέχοντας κοινές ονοµαστικές µετοχές, ήτοι ποσοστό 74,7% του µετοχικού κεφαλαίου της. Επιπλέον, οι δύο τράπεζες συµµετείχαν από κοινού σε µια σειρά εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στο πλαίσιο εφαρµογής της επενδυτικής πολιτικής του Οµίλου της ΕΤΕ και της επέκτασής του στον ευρύτερο τοµέα παροχής χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συµµετοχές αυτές παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 14

16 Από κοινού συµµετοχές των συγχωνευοµένων τραπεζών την Ποσοστό Συµµετοχής (%) Εθνική Τράπεζα ΕΤΕΒΑ ΕΤΕΒΑ Εταιρία Αµεση Συµµετοχή Αµεση Συµ. Εµµεση Συµ. ΕΘΝΕΧ ΑΕ 23,27 13,15 ΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ 34,50 46,50 ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ/TEMPLETON 50,00 50,00 ΕΘΝΙΚΗ ΑΧΕ 51,00 49,00 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑ ΟΣ 65,00 NBGI LONDON 51,00 49,00 ΕΤΕΒΑ - ΝBG FUNDS: ETEBA ESTATE FUND LTD 100,00 NBG GREEK FUND LTD 86,67 13,33 NBG BALKAN FUND LTD 60,00 40,00 ETEBA ROMANIA SA 100,00 ETEBA BULGARIA SA 92,00 8,00 ETEBA EMERGING MARKETS LTD 100,00 ETEBA VENTURE CAPITAL 100,00 ΙΝΤΕRLEASE AD SOFIA 65,20 11,60 Σε επίπεδο διοίκησης, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, κ. Θ. Καρατζάς, ήταν και Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕΒΑ, ενώ ο Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Α. Ταµβακάκης ήταν Α Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕΒΑ. Ο κ.. Γκούµας, ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΕΒΑ από τις αρχές του 2001, ήταν ιευθυντής της ιεύθυνσης Επενδύσεων και Κεφαλαιαγοράς της Εθνικής Τράπεζας. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕΒΑ Ιδιότητα Ιδιότητα Θ. Καρατζάς Πρόεδρος.Σ. Πρόεδρος.Σ. Α. Ταµβακάκης Υποδιοικητής Α Αντιπρόεδρος. Γκούµας ιευθυντής /νων Σύµβουλος Αναφέρεται τέλος ότι δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από τη µία Τράπεζα υπέρ της άλλης ούτε υπάρχουν συµφωνίες σε τεχνολογικό και εµπορικό επίπεδο. 15

17 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας» ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της «νέας» Τράπεζας, τα οποία είναι αποτέλεσµα της άθροισης των αντιστοίχων µεγεθών των δύο συγχωνευοµένων τραπεζών για τη χρήση , µε την υπόθεση ότι αυτές λειτουργούσαν ως ενιαίο πιστωτικό ίδρυµα. Ειδικότερα, τόσο τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2001 όσο και τα αντίστοιχα ενοποιηµένα µεγέθη είναι αποτέλεσµα συνένωσης δι αθροίσµατος των οµοιογενών κονδυλίων των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των δύο τραπεζών αφού προηγουµένως απαλείφθηκαν τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2001 έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία DELOITTE & TOUCHE και συγκεκριµένα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Ν. Σοφιανό (ΑΜ ΣΟΕΛ 12231). Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές αυτές εξωλογιστικές καταστάσεις δεν έχουν εγκριθεί από κάποια Γενική Συνέλευση και δεν έχουν νοµική υπόσταση. ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ (PRO FORMA) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΕ ΕΤΕΒΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2001 (σε εκατ. ) Καθαρά Εσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Εσοδα 906 Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 877 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 680 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης 494 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Φορολογικές ιαφορές προηγ. Χρήσεων 493 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 3,78 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 2,93 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης 2,13 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Φορολογικές ιαφορές προηγ. Χρήσεων 2,13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. ) Σύνολο Ενεργητικού Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον Προβλέψεις) Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Χρεόγραφα (πλέον κρατικών δεκτών για επαναχρηµατοδ.) Ιδιες Μετοχές και Οµολογίες 7 Συµµετοχές Σύνολο Παγίων Στοιχείων (Αναπόσβεστη Αξία) 465 Ιδια Κεφάλαια Προβλέψεις για Κινδύνους και Βάρη 23 Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) 9,41 Αριθµός Καταστηµάτων: 597 Αριθµός Προσωπικού :

18 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 2001 Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (κέρδη προ φόρων) 31,1% Απόδοση επί του Ενεργητικού (κέρδη προ φόρων) 1,4% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης 56,3% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Ενεργητικό 1,9% Καθαρό Εσοδο από Τόκους/Ενεργητικό 1,9% Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης εκτός Τόκων/Ενεργητικό 1,4% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Απαιτήσεις κατά Πελατών 254,6% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Ενεργητικό 84,5% 17

19 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ (PRO FORMA) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΕ ΕΤΕΒΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται µαζί µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. και οι εξής εταιρίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα: 1) Atlantic Bank of New York, 2) Banque Nationale de Grece (France), 3) National Bank of Greece (Canada), 4) The South African Bank of Athens Ltd, 5) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤ, 6) Εθνική Χρηµατιστηριακή Α.Ε., 7) ιεθνική Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., 8) Εθνική Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, 9) Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. ιαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθητικού, 10) Εθνική Ανώνυµος Εταιρεία ιοικήσεως και Οργανώσεως, 11) Εθνική Leasing Ανώνυµος Εταιρεία Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων, 12) Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Ανώνυµος Εταιρεία Κεφαλαίου ΕΠιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε., 13)Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., 14) NBG International Ltd, 15) NBG Finance plc, 16) Εθνική Χρηµατιστηριακή Κύπρου ΛΤ, 17) Ιnterlease A.D. (Sofia), 18) NBG Balkan Fund Ltd, 19) NBG Greek Fund Ltd, 20) ETEBA Bulgaria A.D., 21) ETEBA Emerging Markets Fund, Ltd, 22) ETEBA Estate Fund Ltd, 23) ETEBA Venture Capital Management Company Ltd, 24) ETEBA Romania S.A., 25) Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε., 26) Stopanska Banka A.D. Skopje, 27) United Bulgarian Bank, 28) ETEBA Advisory S.R.L., 29) NBG International Inc, 30) NBGI Private Equity Ltd, 31) NBG Bankassurance A.E. Aσφαλιστικής Πρακτόρευσης, 32) NBG Management Services Ltd, 33) NBG International Jersey Ltd,. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2001 (σε εκατ. ) Καθαρά Εσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Εσοδα Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 883 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων Οµίλου 709 Καθαρά Κέρδη Οµίλου 492 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ) Σύνολο Ενεργητικού Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον Προβλέψεις) Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Χρεόγραφα (πλέον κρατικών δεκτών για επαναχρηµατοδ.) Ιδιες Μετοχές και Οµολογίες 192 Συµµετοχές Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 791 Ιδια Κεφάλαια Οµίλου Προβλέψεις 50 Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 2001 Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (κέρδη προ φόρων) 27,5% Απόδοση επί του Ενεργητικού (κέρδη προ φόρων) 1,3% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης 60,4% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Ενεργητικό 2,2% Καθαρό Εσοδο από Τόκους/Ενεργητικό 2,1% Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης εκτός Τόκων/Ενεργητικό 1,5% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Απαιτήσεις κατά Πελατών 245,7% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Ενεργητικό 84,8% 18

20 3. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. χρήσεων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. *) Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα Καθαρά Έσοδα από Τόκους Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Αποτελέσµατα προ Προβλέψεων και Φόρων Αποτελέσµατα Χρήσεως προ φόρων Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού (1) Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ., Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού και Φόρους Φορ. Ελεγ. Προηγ. Χρήσεων (1),(2) Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (3) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) (ποσά σε ) Αποτελέσµατα προ Προβλέψεων και Φόρων 3,06 3,51 4,18 4,31 3,35 Αποτελέσµατα Χρήσεως προ φόρων 0,89 2,43 3,29 3,82 2,84 Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού (1) 0,60 1,59 2,41 2,82 1,99 Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ., Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού και Φόρους Φορ. Ελεγ. Προηγ. Χρήσεων (1),(2) 0,60 1,16 2,33 2,80 1,99 Μέρισµα ανά µετοχή (6) 0,87 1,04 1,24 1,15 1,10 Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων Σηµειώσεις: (*)1 ευρώ = 312,12 δρχ. στις ευρώ = 330,01 δρχ. στις ευρώ = 340,75 δρχ. στις , και (1) Οι αµοιβές που κατεβλήθησαν σε µέλη του.σ. και το προσωπικό της Τράπεζας από τη διάθεση των κερδών χρήσης, κατά τη διάρκεια της πενταετίας , παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: (ποσά σε εκατ. ) Αµοιβές Μελών Σ 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 Αµοιβές στο Προσωπικό εκτός Μισθού - 7,58 7,34 8,80 17,02 Σύνολο 0,02 7,60 7,36 8,84 17,06 (2) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων αφορούν φορολογικές διαφορές που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσεως της Τράπεζας και αναλύονται, ανά χρήση, ως ακολούθως (σε εκατ. ): Το ποσό των 71 εκατ. περίπου αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο των χρήσεων της Τράπεζας Το ποσό των 15 εκατ. περίπου αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο της χρήσεως 1998 της Εθνικής Τράπεζας και των χρήσεων της πρώην ΕΚΤΕ, και

21 Το ποσό των 6 εκατ. περίπου αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο της χρήσεως 1999 της Εθνικής Τράπεζας. (3) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου: (α) µε κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών υπεραξίας παγίων σύµφωνα µε το Ν.2065/1992, φορολογηµένων αποθεµατικών του Ν.2579/98, αποθεµατικών εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο, µετατροπή οµολογιών οµολογιακών δανείων, (β) λόγω της συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως από την Τράπεζα της εταιρίας «Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» όπως εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , και (γ) µε καταβολή µετρητών. (4) Λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος της χρήσης αναµορφωµένος αναδροµικά ως προς τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας σε 4,50 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της (5) Τα στοιχεία κερδών ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών κάθε έτους. (6) Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς τη µεταβολή της ονοµαστικής σε 4,50 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εν έχουν ληφθεί υπόψη οι µετοχές που προέρχονται από µετοχοποίηση οµολογιακών δανείων και ανέρχονται σε για τη χρήση 1998, σε για τη χρήση 1999 και σε για τη χρήση

22 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχηµατοδότηση) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις) Απαιτήσεις από πράξεις προσωρινής εκχώρησης Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Σύνολο Αναπόσβεστων Παγίων Ίδιες Μετοχές και Οµολογίες Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία Παθητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εξ ων: Οµολογιακό άνειο υποχρεωτικά µετατρέψιµο σε µετοχές (Ν. 2441/96)) (262) (186) (120) (60) - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής (σε ) * 14,29 10,41 13,92 11,64 9,93 * Η λογιστική αξία έχει υπολογισθεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας σε 4,50 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Σηµειώσεις: (1) Στη χρήση 1998 περιλαµβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΕΚΤΕ µετά τη συγχώνευση που πραγµατοποιήθηκε την (2) Στις το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελείται από µετοχές ονοµαστικής αξίας 17,57 η κάθε µία. Το εξ 3,9 µέρισµα δικαιούνται µόνο µετοχές. εν δικαιούνται µέρισµα µετοχές που προέρχονται από µετοχοποίηση Οµολογιακών ανείων στη χρήση (3) Μετοχές ονοµαστικής αξίας 4,26 που προέρχονται από µετοχοποίηση Οµολογιακού ανείου στη χρήση 1999 και ισάριθµες στη χρήση 2000, δεν δικαιούνται µέρισµα. (4) Την και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι συγχωνεύσεις µε απορρόφηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος των εταιριών «Εθνική Α.Ε. ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων» και «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» αντίστοιχα. (5) Στο στοιχείο Ιδιες Μετοχές και Οµολογίες του Ισολογισµού της περιλαµβάνεται το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών και οµολογιών δυνάµει σύµβασης που καταρτίστηκε µεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού ηµοσίου βάσει της οποίας αποκτήθηκαν ίδιες µετοχές µε σκοπό την ακύρωσή τους και ίδιες οµολογίες. Η ακύρωση των µετοχών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας της ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 21

23 Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Οµίλου (7) 1,72% 2,27% 2,05% 1,95% 2,19% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.) - µετά από φόρους (6) 7,2% 14,4% 26,9% 27,1% 18,7% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.) - προ φόρων (1) 10,5% 30,2% 38,0% 37,0% 26,7% Απόδοση επί του ενεργητικού (Μ.Ο.) - προ φόρων (2) 0,4% 1,2% 1,8% 2,1% 1,4% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (3) 60,6% 57,9% 49,4% 47,1% 56,6% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (4) 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% Καθαρό Έσοδα από τόκους/ Μέσος Όρος Ενεργητικού 1,5% 2,1% 2,2% 1,8% 2,0% Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (5) 2,0% 1,6% 2,1% 2,5% 1,4% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Απαιτήσεις κατά πελατών 358,0% 298,9% 262,1% 245,7% 247,3% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Σύνολο Ενεργητικού 83,3% 88,5% 85,5% 84,7% 84,7% * Στην χρήση 1997 δεν περιλαµβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΕΚΤΕ η οποία απορροφήθηκε από την Τράπεζα µη ηµ/νία συγχώνευσης την Σηµειώσεις: (1) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (2) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ενεργητικού (3) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (4) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μ.Ο. Ενεργητικού (5) (Έσοδα Τίτλων + Έσοδα Προµηθειών - Έξοδα Προµηθειών + Αποτ. Χρηµ. Πράξεων + Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης) (6) Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 1998, 1999 και 2000 έχει προσαρµοστεί κατά τα κέρδη αγοραπωλησίας οµολόγων για λόγους συγκρισιµότητας µε το (7) Κέρδη Μετά Φόρων/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 22

24 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. χρήσεων Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζονται, ανά χρήση, σε Πίνακα του Παραρτήµατος. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ) Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα Καθαρά έσοδα από τόκους Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα προ Προβλέψεων και Φόρων Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων(1) και ικαιώµατα Μειοψηφίας Σηµειώσεις: (*)1 ευρώ = 312,12 δρχ. στις ευρώ = 330,01 δρχ. στις ευρώ = 340,75 δρχ. στις , 2000 και 2001 (1) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων αφορούν φορολογικές διαφορές που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσεως της Τράπεζας και αναλύονται, ανά χρήση, ως ακολούθως (σε εκατ. ): Ποσό 71 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων της Εθνικής Τράπεζας - Ποσό 3,8 εκατ. αφορά µέρος φορολογικών διαφορών συνολικού ύψους 6,3 εκατ. που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεων της ΕΤΕΒΑ Ποσό 15,2 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο της χρήσεως 1998 της Εθνικής Τράπεζας και των χρήσεων της πρώην ΕΚΤΕ. - Ποσό 526 χιλ. αφορά µέρος φορολογικών διαφορών συνολικού ύψους 6,3 εκατ. που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεων της ΕΤΕΒΑ - Ποσό 4,8 χιλ. αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από προσωρινό φορολογικό έλεγχο χρήσεως 1998 της εταιρίας ΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ και αφορούσαν την απορροφηθείσα από αυτήν εταιρία ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ ΑΚ - Ποσό 839 χιλ. αφορούν φορολογικές διαφορές φόρου εισοδήµατος παρελθουσών χρήσεων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο εταιρίας συµµετοχικού ενδιαφέροντος της ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ - Ποσό 215 χιλ. αφορούν φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεως 1998 της ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕ Ποσό 5,6 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο της χρήσεως 1999 της Εθνικής Τράπεζας. - Ποσό 1,99 εκατ. αφορά µέρος φορολογικών διαφορών συνολικού ύψους 6,3 εκατ. που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεων της ΕΤΕΒΑ - Ποσό 1 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της ΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ. - Ποσό 51,1 χιλ. αφορά φορολογικές διαφορές από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της NBG BANCASSURANCE AE Ποσό 1,1 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων 1999 και 2000 της ΕΤΕΒΑ - Ποσό 602 χιλ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων της ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ - Ποσό 2,9 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων της ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Οι ενοποιούµενες εταιρίες της αλλοδαπής φορολογούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς φορολογικούς νόµους της χώρας που εδρεύουν. 23

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε εκατ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχηµατοδότηση) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις) Απαιτήσεις από πράξεις προσωρινής εκχώρησης Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Σύνολο Αναπόσβεστων Παγίων Ίδιες Μετοχές και Οµολογίες Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία Παθητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εξ ων: Οµολογιακό άνειο υποχρεωτικά µετατρέψιµο σε µετοχές (Ν. 2441/96)) ( 262) (186) (120) (60) - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

26 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Οµίλου (7) 2,00% 2,24% 2,23% 2,19% 2,43% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.)-µετά από φόρους (6) 11,9% 20,2% 33,7% 24,4% 16,8% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.)-προ φόρων (1) 23,4% 37,2% 49,5% 34,6% 24,6% Απόδοση επί του ενεργητικού (Μ.Ο.)-προ φόρων (2) 0,7% 1,3% 2,6% 2,2% 1,4% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (3) 58,0% 56,0% 45,6% 49,9% 60,4% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (4) 2,2% 2,1% 2,5% 2,4% 2,3% Καθαρά Έσοδα από τόκους/ Μέσος Όρος Ενεργητικού 1,8% 2,0% 2,3% 2,0% 2,2% Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (5) 2,1% 1,8% 3,0% 2,7% 1,6% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Απαιτήσεις κατά πελατών 273,0% 281,0% 244,5% 230,2% 232,8% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Σύνολο Ενεργητικού 77,7% 87,1% 83,9% 84,2% 84,8% *Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 1998, 1999 και 2000 έχει προσαρµοστεί κατά τα κέρδη αγοραπωλησίας οµολόγων για λόγους συγκρισιµότητας µε το Σηµειώσεις: (1) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (2) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ενεργητικού (3) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (4) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μ.Ο. Ενεργητικού (5) (Έσοδα Τίτλων + Έσοδα Προµηθειών - Έξοδα Προµηθειών + Αποτ. Χρηµ. Πράξεων + Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης) (6) Κέρδη Μετά από Φόρους και ικ. Μειοψηφίας/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 25

27 4. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΕΤΕΒΑ Α.Ε. χρήσεων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. *) Καθαρά έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 16,90 19,02 10,29-8,94 9,04 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 28,64 55,27 86,31 68,00 51,36 Αποτελέσµατα χρήσεως προ προβλέψεων και φόρων 16,37 40,57 70,90 53,57 48,18 Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 14,62 35,53 66,98 49,57 48,07 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού (1) 9,17 27,40 61,62 44,70 30,03 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ., αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (1) (2) 9,17 23,70 61,09 42,71 37,89 Συνολικό Μέρισµα 8,05 9,51 17,55 21,97 21,96 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (3) Φυσικός αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) (ποσά σε ) Αποτελέσµατα χρήσεως προ προβλέψεων και φόρων 0,33 0,81 1,42 1,07 0,97 Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 0,29 0,71 1,34 0,99 0,96 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού (1) 0,18 0,55 1,24 0,90 0,78 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ., αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (1) (2) 0,18 0,48 1,23 0,86 0,76 Μέρισµα ανά µετοχή (6) 0,20 0,23 0,43 0,53 0,47 Σηµειώσεις: 1 = 340,75 δρχ. 1. Κατά τη διάρκεια της 5ετίας , δεν καταβλήθησαν αµοιβές σε µέλη του.σ. από τη διάθεση των κερδών χρήσης. 2. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Ειδικότερα, αφορούν φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τους φορολογικούς ελέγχους (α) των χρήσεων συνολικού ποσού 6,2 εκατ. που επιβάρυναν τµηµατικά τα προς διάθεση αποτελέσµατα των χρήσεων 1998 (3,7 εκατ. ), 1999 (0,53 εκατ. ) και 2000 (1,99 εκατ. ) και (β) των χρήσεων 1999 και 2000 συνολικού ποσού 1,1 εκατ., που επιβάρυναν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει ληφθεί υπόψη (α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας κατά ,93 σύµφωνα µε το ν. 2065/1992 και του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά ,68, όπως αποφάσισε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , (β) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στις κατά ,57 συνεπεία της συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως από την Τράπεζα της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΕ», (γ) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στις κατά ,23 µε την κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του αποθεµατικού από την υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών και (δ) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας κατά ,16 σύµφωνα µε το ν. 2065/1992 και του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,96, όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Λαµβάνεται υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών κάθε χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,60 σε 0,64 ανά µετοχή, όπως αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γ.Σ. της Τα στοιχεία κερδών ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών κάθε έτους. 6. Με βάση τον φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,60 σε 0,64 ανά µετοχή, όπως αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γ.Σ. της

28 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 10,92 79,48 217,64 109,71 48,24 Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα 0,30 4,90 0,00 0,00 0,00 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 130,85 166,75 90,36 94,20 63,22 Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις για επισφάλειες) 195,98 393,53 519,53 508,87 444,51 Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 130,54 221,98 493,52 308,33 386,30 Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης 21,17 41,88 88,78 128,41 110,86 Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 25,31 21,55 25,96 24,18 23,05 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 22,24 27,61 42,98 70,36 59,30 Σύνολο παγίων (Αναπόσβεστη Αξία) 9,08 9,70 9,97 11,40 11,94 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 8,63 7,36 13,86 12,53 10,79 Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 6,60 8,61 9,17 10,30 5,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 561,62 983, , , ,89 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 249,12 238,65 360,65 426,92 594,10 Υποχρεώσεις προς πελάτες 165,07525,70 949,39 613,15 361,06 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 3,21 3,59 2,53 1,55 1,31 Λοιπά στοιχεία παθητικού 47,47 103,82 25,31 42,88 38,91 Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα 1,40 5,00 10,76 8,25 4,57 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 4,47 5,01 5,99 7,37 7,47 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 90,88 101,58 157,14 178,17 156,47 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 561,62 983, , , ,89 Συντελεστής φερεγγυότητας (1) 43,5% 29,2% 45,0% 27,6%20,9% Λογιστική αξία µετοχής (σε ) (2) 2,21 2,47 3,82 4,33 3,34 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (π.φ.) 17,7% 40,9% 55,8% 31,3% 30,1% Αποδοτικότητα Απασχολούµενων Κεφαλαίων (π.φ.) 3,4% 4,6% 5,4% 3,6% 3,9% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Λειτουργικά έσοδα 76,6% 70,3% 65,1% 76,3% 68,1% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος όρος ενεργητικού 9,8% 11,2% 9,5% 10,8% 5,4% Καθαρά έσοδα από τόκους/μέσος όρος ενεργητικού 3,9% 2,5% 0,8% - 0,7% Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 2,7% 4,7% 6,1% 5,5% 3,5% Υποχρεώσεις προς πελάτες/απαιτήσεις κατά πελατών 71,8% 122,8% 170,5% 111,9% 74,7% Υποχρεώσεις προς πελάτες/σύνολο ενεργητικού 37,9% 68,1% 76,1% 44,0% 29,6% 1. Η µείωση του συντελεστή φερεγγυότητας στη χρήση 2000 σε σχέση µε το 1999 οφείλεται σε αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των ιδίων κεφαλαίων, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Η λογιστική αξία έχει υπολογισθεί µε βάση το φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,60 σε 0,64 ανά µετοχή, όπως αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γ.Σ. της Σηµειώσεις: 1. Στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 1999 έχουν περιληφθεί και τα στοιχεία των εταιριών ΕΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες απορροφήθηκαν µέσα στη χρήση βάσει του Ν.2166/ Στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της έχουν περιληφθεί και τα στοιχεία της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ» η οποία απορροφήθηκε στις βάσει του Ν. 2166/93 µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της

29 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της ΕΤΕΒΑ Α.Ε. χρήσεων Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΕΒΑ χρήσεων παρουσιάζονται στο κεφαλ. XVII.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ) Καθαρά έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 17,26 20,03 11,61-8,10 9,35 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 53,98 93,99 197,33 79,38 46,87 Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 24,94 45,24 80,01 60,48 42,99 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης 14,80 35,33 69,90 56,78 34,91 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, και δικαιώµατα µειοψηφίας 13,41 33,30 66,87 56,23 34,83 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 10,92 79,48 217,64 109,82 48,37 Κρατικά και άλλα αξιόγρ. δεκτά για επαν/ση από την Κεντρική Τράπεζα 0,45 4,90 0,00 0,00 0,00 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 145,35 166,55 148,73 94,74 63,69 Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις για επισφάλειες) 195,98 393,53 519,53 508,88 444,53 Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 132,69 226,94 496,99 311,86 386,30 Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης 25,63 54,06 103,90 128,74 110,88 Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27,16 24,12 25,97 26,09 26,08 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 19,26 23,17 38,31 76,50 46,08 Σύνολο παγίων (µείον αποσβέσεις) 9,20 9,86 10,11 11,54 12,04 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 13,18 11,20 19,79 12,64 10,85 Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 6,83 8,76 9,38 10,36 5,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 586, , , , ,51 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 249,12 238,65 360,65 426,92 594,10 Υποχρεώσεις προς πελάτες 164,51 499,78 922,64 604,16 355,31 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 3,21 3,59 2,53 1,55 1,31 Λοιπά στοιχεία παθητικού 61,18 131,08 113,08 42,55 38,95 Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα 1,50 5,08 10,78 8,25 4,57 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 4,80 5,41 6,60 7,37 7,47 Πλέον: ιαφορές ενοποίησης πιστωτικές 1,90 1,88 0,25 3,44 4,15 Ίδια Κεφάλαια Οµίλου 100,40 114,91 167,90 196,34 149,77 Πλέον: ικαιώµατα τρίτων 1,92 4,07 6,15 4,02 3,03 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 102,33 118,98 174,05 200,36 152,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 586, , , , ,51 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (π. φ.) 28,3% 46,9% 61,1% 35,4% 26,6% Αποδοτικότητα Απασχολούµενων Κεφαλαίων (π. φ.) 5,5% 5,7% 6,2% 4,2% 3,5% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Λειτουργικά έσοδα 82,2% 88,2% 106,6% 72,3% 72,2% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος όρος ενεργητικού 14,5% 17,7% 24,0% 10,4% 5,4% Καθαρά έσοδα από τόκους /Μέσος όρος ενεργητικού 3,8% 2,5% 0,9% -0,6% 0,8% Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 8,1% 9,3% 14,3% 6,1% 3,1% Υποχρεώσεις προς πελάτες /Απαιτήσεις κατά πελατών 71,6% 116,7% 165,7% 110,3% 73,5% Υποχρεώσεις προς πελάτες /Σύνολο ενεργητικού 36,1% 62,9% 71,2% 41,9% 29,1% 28

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, παρ.2δ, του Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. λόγω της Συγχώνευσης µε Απορρόφηση µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα