ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002, και Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 & «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.», ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002, και ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΑΝΕΙΣΤΩΝ (ΚΟΜΙΣΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ) ΤΗΣ 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

2 1

3 2

4 3

5 4

6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για τη «νέα» Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε µετοχές της Τράπεζας, πρέπει να έχουν κατά νου και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Τα σηµεία που επισηµαίνονται µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Αλλαγές στο Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια αλλαγές µε σκοπό κυρίως την εναρµόνησή του µε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί πλέον η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εισάγει κανονιστικές αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών. Για παράδειγµα, από τον Ιανουάριο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδος εισήγαγε αλλαγές σχετικά µε την πολιτική σχηµατισµού των προβλέψεων για επισφάλειες, απαιτώντας από τις ελληνικές τράπεζες να διενεργούν ειδικές προβλέψεις για τα δάνεια ανάλογα µε το είδος του δανείου και τον αριθµό των ηµερών που το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση. Παρόµοιες θεσµικές αλλαγές στο µέλλον δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν αλλά είναι πιθανό να υποχρεώσουν την Τράπεζα να αυξήσει τις προβλέψεις και τα αποθεµατικά της, γεγονός που θα επηρεάσει την οικονοµική της κατάσταση. Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η αναµενόµενη υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τη χρήση 2003 ενδεχοµένως να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο χειρισµού των κονδυλίων του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Πολιτικές και Οικονοµικές Εξελίξεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ύνανται να Επηρεάσουν Αρνητικά την Κερδοφορία Η οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, η κερδοφορία της, οι προοπτικές της και η πορεία της µετοχής της µπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από γεγονότα που δεν µπορούµε να ελέγξουµε, όπως: - Εισαγωγή νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τη λειτουργία του τραπεζικού τοµέα, - Αλλαγές στην οικονοµική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, - Πολιτική και οικονοµική αστάθεια στις χώρες της Βαλκανικής, όπου η Τράπεζα έχει ισχυρή παρουσία. Ανταγωνισµός Η Τράπεζα αντιµετωπίζει ισχυρό ανταγωνισµό τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες τράπεζες. Η απελευθέρωση στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα έχει επιτείνει τον ανταγωνισµό στον κλάδο και έχει συµπιέσει κατά πολύ τα περιθώρια κέρδους. Οι συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών που προέκυψαν συµβάλλοντας περαιτέρω στην ένταση του ανταγωνισµού. 5

7 Η υιοθέτηση του ευρώ είναι δυνατό να εντείνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των ελληνικών τραπεζών και αυτών που δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ξένες τράπεζες είναι πιθανό να µπορούν να διαθέτουν περισσότερο ανταγωνιστικά προϊόντα από αυτά που προσφέρει η Τράπεζα. Παρόµοια γεγονότα θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας. Οι Πρωτοβουλίες της Τράπεζας για Βελτίωση της Κερδοφορίας της Μπορεί να Αποτύχουν Τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕ έχει αναπτύξει µια σειρά πρωτοβουλιών και έχει υιοθετήσει κάποιες στρατηγικές µε σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας της και τη συρρίκνωση του λειτουργικού της κόστους, όπως: - Υιοθέτηση εκτεταµένου προγράµµατος περιστολής εξόδων εντός του 2002, - Αναδιοργάνωση του δικτύου καταστηµάτων µε στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της πελατείας, - ιάθεση από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη προϊόντων και υπηρεσιών όπως ασφάλειες, χρηµατιστηριακές συναλλαγές, αµοιβαία κεφάλαια µε στόχο την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών αναγκών του κοινού, - Καθιέρωση νέων διαδικασιών για την έγκριση και την παρακολούθηση των πιστώσεων, µε σκοπό την ποιοτική βελτίωση του ενεργητικού, - Αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων, - Εφαρµογή νέων συστηµάτων διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, - Επέκταση σε αναδυόµενες αγορές κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου (Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Κύπρος, Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αίγυπτος, Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας), - Επέκταση στη λιανική τραπεζική. Ο βαθµός επιτυχίας των ανωτέρω στρατηγικών πρωτοβουλιών, στα πλαίσια των οποίων κινείται και η συγχώνευση της ΕΤΕ µε την ΕΤΕΒΑ, εξαρτάται εν µέρει από µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες που δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Τράπεζα. Τιµή Μετοχής Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων, όπως: - ιακυµάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα, - Πορεία της ελληνικής οικονοµίας, - Ανταγωνισµός, - Μεταβολές στις χρηµατοοικονοµικές εκτιµήσεις των αναλυτών, - Συνθήκες και προοπτικές του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, - Επικρατούσες συνθήκες στην κεφαλαιαγορά (µε έµφαση στον τοµέα παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών). 6

8 Επισηµαίνεται ότι οι τιµές των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο ΧΑΑ παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια έντονες διακυµάνσεις που συχνά συνοδεύονται από χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα. 7

9 Ι. ΣΥΝΟΨΗ 1. ιαδικασία Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕΒΑ ή Απορροφωµένη Τράπεζα) από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (εφεξής Εθνική Τράπεζα ή ΕΤΕ ή Απορροφώσα Τράπεζα). Η συγχώνευση των δύο τραπεζών διενεργείται µε ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των συγχωνευοµένων τραπεζών, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού της και τα στοιχεία της Απορροφωµένης Τράπεζας µεταφέρονται ως στοιχεία Ισολογισµού της Απορροφώσας. Εφεξής, για αποφυγή συγχύσεων, το ενισχυµένο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει µετά τη συγχώνευση θα αναφέρεται ως η «νέα» ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ή «νέα» Εθνική Τράπεζα). Μέτοχοι της «νέας» Εθνικής Τράπεζας θα είναι όλοι οι µέτοχοι των υπό συγχώνευση τραπεζών. Ο ακριβής αριθµός των µετοχών που θα αποκτήσει ο κάθε µέτοχος προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής, η οποία κρίθηκε ως δίκαιη και λογική από τους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους Price WaterhouseCoopers A.E.E. και Ernst & Young και εγκρίθηκε την 20η Νοεµβρίου 2002 από την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας, την 6 η Νοεµβρίου 2002 από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΒΑ και την 21 η Νοεµβρίου 2002 από την Επαναληπτική Συνέλευση των Οµολογιούχων ανειστών (Κοµιστών Οµολόγων) της ΕΤΕΒΑ. 2. Παύση ιαπραγµάτευσης Η Υπουργική Απόφαση που ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο τραπεζών καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την Από της έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΕΤΕΒΑ στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εθνικής Τράπεζας συνεχίστηκε απρόσκοπτη. Οι µετοχές που θα εκδοθούν από τη «νέα» Εθνική Τράπεζα, λόγω της συγχώνευσης (περαιτέρω «νέες» µετοχές), θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης Χρονοδιάγραµµα Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας συγχώνευσης παρατίθεται στη συνέχεια: Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας και Ιδιαίτερη Συνέλευση των Οµολογιούχων ανειστών Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΒΑ Συνέλευση των Οµολογιούχων ανειστών της ΕΤΕΒΑ Καταχώρηση Εγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών Παύση διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΕΤΕΒΑ Εναρξη διαπραγµάτευσης των «νέων» µετοχών και προσαρµογή της τιµής των µετοχών της Εθνικής Τράπεζας. 4. Παρουσίαση του Οµίλου της «νέας» ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 8

10 Οι κυριότερες εταιρίες του Οµίλου της «νέας» Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι οι ακόλουθες: Εταιρίες Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα 100% 100% 98,78% ΑΤΛΑΝΤΙC BANK BANQUE NATIONALE THE SOUTH AFRICAN OF NEW YORK DE GRECE BANK OF ATHENS (ABNY) (FRANCE) (SABA) 100% 100% 69,17% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΝΑΤΙΟΝΑL BANK OF STOPANSKA ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) GREECE BANKA AD LTD (NBG CANADA) 89,91% 100% 100% UNITED NBG NBG BULGARIAN INTERNATIONAL FINANCE PLC BANK (UBB) LIMITED 100% 100% 100% NBGI PRIVATE NBG INTERNATIONAL NBGI INC EQUITY LTD JERSEY 76,80% 100% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE INTERLEASE AD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ (ΕΑΕ Ο) ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 65% 100% 36,42% ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Ε.. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100% 100% 100% ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NBG BANCASSURANCE ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ AE AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ NBG BALKAN FUND NBG GREEK FUND ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 100% 100% 100% EΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ ΕΤΕVA ROMANIA S.A. ETEVA ADVISORY SRL 100% 100% 100% ETEVA VENTURE CAPITAL ETEVA ESTATE ETEVA EMERGING MANAGEMENT COMPANY FUND LTD MARKETS FUND LTD LTD 100% 100% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ ETEVA BULGARIA SA NBG MANAGEMENT SERVICES 9

11 Λοιπές εταιρίες 73,54% 71,27% 76,04% ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 100% 98,17% 99,90% A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΟDATA A.E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΧ/ΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ «ΚΑ ΜΟΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΕΡΜΙΟΝΗ» 71,15% 100% 100% Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΕ Α.Ε. «Ο ΙΟΝΥΣΟΣ» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 100% 100% 22,06% GRAND HOTEL- SUMMER AΣΤΗΡ PALACE A.E. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΞΕ 30% 27,02% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ- ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 49% 100% 40% «YES» ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ DATA PLAN S.A. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε..Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 15,02% 15,02% 10% ACTION ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. PLAN ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε S.A ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25% 58,83% 14,17% PLANET ERNST & YOUNG S.A. AUDATEX HELLAS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ S.A. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 12,36% 24,23% 39,02% ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «ΙΑΣ» Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΩΜΩΝ «Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» 63,82% 63,82% 100% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ (Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- Ζωής) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Α.Ε. 28,28% 20,23% 21,29% 10 ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 17,77% 20,89% 16,28% ΜΠΕΡΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ «SPRAY PACK» ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΚΕΣ Α.Ε. ΑΕΡΟΖΟΛ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 36,43% 18,70% 15% ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COSMOONE ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε. Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΩΝ ΕΛΣΑ Α.Ε.

12 ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. Γενικά Στοιχεία Η «νέα» ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΕΤΕΒΑ από την Εθνική Τράπεζα που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του Ν.2744/1999, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 69 επ. του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», και µε βάση τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού των συγχωνευοµένων τραπεζών της Η σχέση αξιών µεταξύ της Απορροφωµένης Τράπεζας και της Απορροφώσας Τράπεζας, όπως προέκυψε κατ εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης, είναι 1 προς 15,2. Βάσει της ανωτέρω σχέσης αξιών των δύο συγχωνευοµένων τραπεζών, η σχέση ανταλλαγής των Νέων µετοχών της «νέας» Εθνικής Τράπεζας µε τις προ της συγχώνευσης «παλαιές» µετοχές των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας και τις µετοχές των µετόχων της ΕΤΕΒΑ (πλην µετόχου ΕΤΕ) που κρίθηκε ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: (α) κάθε µία (1) από τις «παλαιές» µετοχές των µετόχων της Απορροφώσας Τράπεζας θα αντιστοιχεί σε µία Νέα µετοχή και (β) κάθε δέκα (10) από τις µετοχές των µετόχων της Απορροφωµένης Τράπεζας (πλήν µετόχου ΕΤΕ) θα αντιστοιχούν σε τρείς (3) Νέες µετοχές. Συγκεκριµένα, σε σύνολο Νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 4,50 η κάθε µία, της «νέας» Εθνικής Τράπεζας θα αντιστοιχούν Νέες µετοχές στους παλαιούς µετόχους της Εθνικής Τράπεζας και Νέες µετοχές στους µετόχους της ΕΤΕΒΑ (πλήν µετόχου ΕΤΕ). Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα µετοχικά κεφάλαια της Απορροφώσας Εθνικής Τράπεζας και της Απορροφωµένης Τράπεζας ΕΤΕΒΑ πριν τη συγχώνευση καθώς και της «νέας» Εθνικής Τράπεζας µετά τη συγχώνευση: Πριν από τη Συγχώνευση (σε ) Μετοχικό Αριθµός Ονοµαστική Κεφάλαιο Μετοχών Αξία Εθνική Τράπεζα , ,50 ΕΤΕΒΑ , ,64 Παρούσα Αύξηση Κεφαλαίου: , ,50 Μετοχικό Κεφάλαιο ΕΤΕΒΑ , ,64 Μείον: Συµµετοχή της ΕΤΕ στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕΒΑ , ,64 Πλέον: Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών ΕΤΕ ,68 Μετά τη Συγχώνευση «Νέα» Εθνική Τράπεζα , ,50 Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας ,50 Μετοχές που δικαιούνται οι µέτοχοι της ΕΤΕΒΑ ,50 11

13 Το σύνολο των µετοχών που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων των δύο τραπεζών πριν τη συγχώνευση καθώς και της «νέας» Εθνικής Τράπεζας µετά τη συγχώνευση, έχει ως ακολούθως: Απορροφώσα Απορροφώµενη Απορροφώµενη «Νέα» Εθνική Τράπεζα ΕΤΕΒΑ ΕΤΕΒΑ Εθνική Τράπεζα Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 4,50 0,60 0,64 Μετοχικό Κεφάλαιο Μείον: Συµµετοχή της Απορροφώσας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώµενης Πλέον: Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υ/άρτιο (3) Αποθεµατικά Μείον: Υπεραξία Απορρόφησης ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Επιδότηση παγίων επενδύσεων Αποτελέσµατα εις νέο (2) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής 9,93 3,13 3,13 9,41 (1) Με βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,12 µε κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (ποσό ,16), σύµφωνα µε το Ν.2065/1992, και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (ποσό ,96), που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΒΑ της (2) Στο Λογαριασµό αυτό έχει προστεθεί και ποσό χιλ. που αφορά Μερίσµατα Πληρωτέα της µιας τράπεζας προς την άλλη. (3) Μείον κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµτικά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο, ποσού , σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας της 20 ης Νοεµβρίου Η µετοχική σύνθεση της συγχωνευοµένων τραπεζικών εταιριών πριν από τη συγχώνευση καθώς και η µετοχική σύνθεση της «νέας» Τράπεζας, όπως θα ισχύει µετά από τη συγχώνευση, παρουσιάζεται στους επόµενους πίνακες: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (σύµφωνα µε τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ): ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (%)ΜΕΤΟΧΩΝ 1 THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN * ,38% 2 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ,68% 3 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΕ ,37% 12

14 4 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,57% 5 Α.Ε.Ε.Γ.Α. - Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ,35% 6 Ε.Τ.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,17% 7 ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,09% 8 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ,47% 9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ,33% 10 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ,30% 11 Λοιπό Επενδυτικό Κοινό ,29% ΣΥΝΟΛΟ ,00% *Τhe Bank of New York ως θεµατοφύλακας της Hellenic Finance SCA ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙ ΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Φυσικό Πρόσωπο ,23% ,44% Νοµικό Πρόσωπο ,16% ,30% Οµάδα Προσώπων 658 0,40% ,01% Μεταβατικός Λογαριασµός* ,21% ,24% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% *Μη απόϋλοποιηµένες µετοχές Ολες οι µετοχές της Εθνικής Τράπεζας είναι κοινές ονοµαστικές. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Ο αριθµός των ψήφων κάθε µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες, πριν τη συγχώνευση, ποσοστό 73,39% του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ήταν διανεµηµένο σε µετόχους, κανένας εκ των οποίων δεν κατείχε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 2%, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο της επαρκούς διασποράς των µετοχών, σύµφωνα µε το Ν.2651/1998 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΒΑ Α.Ε. (σύµφωνα µε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ): Αριθµός Μέτοχοι Μετοχών Ποσοστό 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,69% 2. Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜ. ΑΞΙΩΝ ,13% 3. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ,80% 4. Α/Κ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,16% 5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ,80% 6. ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ,55% 7. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ,45% 8. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ,36% 9. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,34% 10. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,72% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Ο συνολικός αριθµός των µετόχων της ΕΤΕΒΑ, πριν τη συγχώνευση, ανήρχετο σε Ολες οι µετοχές της ΕΤΕΒΑ είναι κοινές ονοµαστικές. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Ο αριθµός των ψήφων κάθε µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. 13

15 «νέα» EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αριθµός Μέτοχοι Μετοχών Ποσοστό THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN* ,28% ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ,70% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΕ ,28% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,53% Α.Ε.Ε.Γ.Α. - Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ,31% Ε.Τ.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,13% ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ,06% ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ,45% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ,31% ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ,28% Α/Κ ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜ. ΑΞΙΩΝ ,14% Α/Κ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,07% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ,05% ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ,04% ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛ. ΕΜΠΟΡΩΝ ,03% ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ,02% ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΤΗΣ ΕΤΕ ,02% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,30% ΣΥΝΟΛΟ ,00% *Τhe Bank of New York ως θεµατοφύλακας της Hellenic Finance SCA Ολες οι µετοχές της «νέας» Εθνικής Τράπεζας είναι κοινές ονοµαστικές. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Ο αριθµός των ψήφων κάθε µετόχου ισούται µε τον αριθµό των µετοχών του. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επαρκής διασπορά στο κοινό των µετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εξασφαλίζεται και µετά τη συγχώνευση, καθώς ποσοστό 73,71% του µετοχικού κεφαλαίου της «νέας» Εθνικής Τράπεζας είναι κατανεµηµένο σε τουλάχιστον πρόσωπα κανένα εκ των οποίων δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 2%. Προϋπάρχοντες δεσµοί µεταξύ των συγχωνευοµένων τραπεζών Όπως προκύπτει και από τους προηγούµενους πίνακες, πριν τη συγχώνευση, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ο κύριος µέτοχος της ΕΤΕΒΑ κατέχοντας κοινές ονοµαστικές µετοχές, ήτοι ποσοστό 74,7% του µετοχικού κεφαλαίου της. Επιπλέον, οι δύο τράπεζες συµµετείχαν από κοινού σε µια σειρά εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στο πλαίσιο εφαρµογής της επενδυτικής πολιτικής του Οµίλου της ΕΤΕ και της επέκτασής του στον ευρύτερο τοµέα παροχής χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συµµετοχές αυτές παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 14

16 Από κοινού συµµετοχές των συγχωνευοµένων τραπεζών την Ποσοστό Συµµετοχής (%) Εθνική Τράπεζα ΕΤΕΒΑ ΕΤΕΒΑ Εταιρία Αµεση Συµµετοχή Αµεση Συµ. Εµµεση Συµ. ΕΘΝΕΧ ΑΕ 23,27 13,15 ΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ 34,50 46,50 ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ/TEMPLETON 50,00 50,00 ΕΘΝΙΚΗ ΑΧΕ 51,00 49,00 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑ ΟΣ 65,00 NBGI LONDON 51,00 49,00 ΕΤΕΒΑ - ΝBG FUNDS: ETEBA ESTATE FUND LTD 100,00 NBG GREEK FUND LTD 86,67 13,33 NBG BALKAN FUND LTD 60,00 40,00 ETEBA ROMANIA SA 100,00 ETEBA BULGARIA SA 92,00 8,00 ETEBA EMERGING MARKETS LTD 100,00 ETEBA VENTURE CAPITAL 100,00 ΙΝΤΕRLEASE AD SOFIA 65,20 11,60 Σε επίπεδο διοίκησης, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, κ. Θ. Καρατζάς, ήταν και Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕΒΑ, ενώ ο Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Α. Ταµβακάκης ήταν Α Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕΒΑ. Ο κ.. Γκούµας, ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΕΒΑ από τις αρχές του 2001, ήταν ιευθυντής της ιεύθυνσης Επενδύσεων και Κεφαλαιαγοράς της Εθνικής Τράπεζας. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕΒΑ Ιδιότητα Ιδιότητα Θ. Καρατζάς Πρόεδρος.Σ. Πρόεδρος.Σ. Α. Ταµβακάκης Υποδιοικητής Α Αντιπρόεδρος. Γκούµας ιευθυντής /νων Σύµβουλος Αναφέρεται τέλος ότι δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από τη µία Τράπεζα υπέρ της άλλης ούτε υπάρχουν συµφωνίες σε τεχνολογικό και εµπορικό επίπεδο. 15

17 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας» ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της «νέας» Τράπεζας, τα οποία είναι αποτέλεσµα της άθροισης των αντιστοίχων µεγεθών των δύο συγχωνευοµένων τραπεζών για τη χρήση , µε την υπόθεση ότι αυτές λειτουργούσαν ως ενιαίο πιστωτικό ίδρυµα. Ειδικότερα, τόσο τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2001 όσο και τα αντίστοιχα ενοποιηµένα µεγέθη είναι αποτέλεσµα συνένωσης δι αθροίσµατος των οµοιογενών κονδυλίων των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των δύο τραπεζών αφού προηγουµένως απαλείφθηκαν τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2001 έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία DELOITTE & TOUCHE και συγκεκριµένα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Ν. Σοφιανό (ΑΜ ΣΟΕΛ 12231). Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές αυτές εξωλογιστικές καταστάσεις δεν έχουν εγκριθεί από κάποια Γενική Συνέλευση και δεν έχουν νοµική υπόσταση. ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ (PRO FORMA) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΕ ΕΤΕΒΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2001 (σε εκατ. ) Καθαρά Εσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Εσοδα 906 Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 877 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 680 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης 494 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Φορολογικές ιαφορές προηγ. Χρήσεων 493 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 3,78 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 2,93 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης 2,13 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Φορολογικές ιαφορές προηγ. Χρήσεων 2,13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. ) Σύνολο Ενεργητικού Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον Προβλέψεις) Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Χρεόγραφα (πλέον κρατικών δεκτών για επαναχρηµατοδ.) Ιδιες Μετοχές και Οµολογίες 7 Συµµετοχές Σύνολο Παγίων Στοιχείων (Αναπόσβεστη Αξία) 465 Ιδια Κεφάλαια Προβλέψεις για Κινδύνους και Βάρη 23 Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) 9,41 Αριθµός Καταστηµάτων: 597 Αριθµός Προσωπικού :

18 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 2001 Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (κέρδη προ φόρων) 31,1% Απόδοση επί του Ενεργητικού (κέρδη προ φόρων) 1,4% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης 56,3% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Ενεργητικό 1,9% Καθαρό Εσοδο από Τόκους/Ενεργητικό 1,9% Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης εκτός Τόκων/Ενεργητικό 1,4% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Απαιτήσεις κατά Πελατών 254,6% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Ενεργητικό 84,5% 17

19 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ (PRO FORMA) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΕ ΕΤΕΒΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται µαζί µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. και οι εξής εταιρίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα: 1) Atlantic Bank of New York, 2) Banque Nationale de Grece (France), 3) National Bank of Greece (Canada), 4) The South African Bank of Athens Ltd, 5) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤ, 6) Εθνική Χρηµατιστηριακή Α.Ε., 7) ιεθνική Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., 8) Εθνική Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, 9) Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. ιαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθητικού, 10) Εθνική Ανώνυµος Εταιρεία ιοικήσεως και Οργανώσεως, 11) Εθνική Leasing Ανώνυµος Εταιρεία Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων, 12) Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Ανώνυµος Εταιρεία Κεφαλαίου ΕΠιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε., 13)Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., 14) NBG International Ltd, 15) NBG Finance plc, 16) Εθνική Χρηµατιστηριακή Κύπρου ΛΤ, 17) Ιnterlease A.D. (Sofia), 18) NBG Balkan Fund Ltd, 19) NBG Greek Fund Ltd, 20) ETEBA Bulgaria A.D., 21) ETEBA Emerging Markets Fund, Ltd, 22) ETEBA Estate Fund Ltd, 23) ETEBA Venture Capital Management Company Ltd, 24) ETEBA Romania S.A., 25) Εθνική Συµβουλευτική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Α.Ε., 26) Stopanska Banka A.D. Skopje, 27) United Bulgarian Bank, 28) ETEBA Advisory S.R.L., 29) NBG International Inc, 30) NBGI Private Equity Ltd, 31) NBG Bankassurance A.E. Aσφαλιστικής Πρακτόρευσης, 32) NBG Management Services Ltd, 33) NBG International Jersey Ltd,. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2001 (σε εκατ. ) Καθαρά Εσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Εσοδα Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 883 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων Οµίλου 709 Καθαρά Κέρδη Οµίλου 492 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ) Σύνολο Ενεργητικού Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον Προβλέψεις) Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Χρεόγραφα (πλέον κρατικών δεκτών για επαναχρηµατοδ.) Ιδιες Μετοχές και Οµολογίες 192 Συµµετοχές Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 791 Ιδια Κεφάλαια Οµίλου Προβλέψεις 50 Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 2001 Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (κέρδη προ φόρων) 27,5% Απόδοση επί του Ενεργητικού (κέρδη προ φόρων) 1,3% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης 60,4% Λειτουργικά Εξοδα προ Προβλέψεων/Ενεργητικό 2,2% Καθαρό Εσοδο από Τόκους/Ενεργητικό 2,1% Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετ/σης εκτός Τόκων/Ενεργητικό 1,5% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Απαιτήσεις κατά Πελατών 245,7% Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Ενεργητικό 84,8% 18

20 3. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. χρήσεων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. *) Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα Καθαρά Έσοδα από Τόκους Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Αποτελέσµατα προ Προβλέψεων και Φόρων Αποτελέσµατα Χρήσεως προ φόρων Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού (1) Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ., Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού και Φόρους Φορ. Ελεγ. Προηγ. Χρήσεων (1),(2) Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (3) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) (ποσά σε ) Αποτελέσµατα προ Προβλέψεων και Φόρων 3,06 3,51 4,18 4,31 3,35 Αποτελέσµατα Χρήσεως προ φόρων 0,89 2,43 3,29 3,82 2,84 Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού (1) 0,60 1,59 2,41 2,82 1,99 Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ., Αµοιβές Προσωπικού εκτός Μισθού και Φόρους Φορ. Ελεγ. Προηγ. Χρήσεων (1),(2) 0,60 1,16 2,33 2,80 1,99 Μέρισµα ανά µετοχή (6) 0,87 1,04 1,24 1,15 1,10 Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων Σηµειώσεις: (*)1 ευρώ = 312,12 δρχ. στις ευρώ = 330,01 δρχ. στις ευρώ = 340,75 δρχ. στις , και (1) Οι αµοιβές που κατεβλήθησαν σε µέλη του.σ. και το προσωπικό της Τράπεζας από τη διάθεση των κερδών χρήσης, κατά τη διάρκεια της πενταετίας , παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: (ποσά σε εκατ. ) Αµοιβές Μελών Σ 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 Αµοιβές στο Προσωπικό εκτός Μισθού - 7,58 7,34 8,80 17,02 Σύνολο 0,02 7,60 7,36 8,84 17,06 (2) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων αφορούν φορολογικές διαφορές που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσεως της Τράπεζας και αναλύονται, ανά χρήση, ως ακολούθως (σε εκατ. ): Το ποσό των 71 εκατ. περίπου αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο των χρήσεων της Τράπεζας Το ποσό των 15 εκατ. περίπου αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο της χρήσεως 1998 της Εθνικής Τράπεζας και των χρήσεων της πρώην ΕΚΤΕ, και

21 Το ποσό των 6 εκατ. περίπου αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο της χρήσεως 1999 της Εθνικής Τράπεζας. (3) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου: (α) µε κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών υπεραξίας παγίων σύµφωνα µε το Ν.2065/1992, φορολογηµένων αποθεµατικών του Ν.2579/98, αποθεµατικών εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο, µετατροπή οµολογιών οµολογιακών δανείων, (β) λόγω της συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως από την Τράπεζα της εταιρίας «Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» όπως εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , και (γ) µε καταβολή µετρητών. (4) Λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος της χρήσης αναµορφωµένος αναδροµικά ως προς τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας σε 4,50 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της (5) Τα στοιχεία κερδών ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών κάθε έτους. (6) Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς τη µεταβολή της ονοµαστικής σε 4,50 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εν έχουν ληφθεί υπόψη οι µετοχές που προέρχονται από µετοχοποίηση οµολογιακών δανείων και ανέρχονται σε για τη χρήση 1998, σε για τη χρήση 1999 και σε για τη χρήση

22 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχηµατοδότηση) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις) Απαιτήσεις από πράξεις προσωρινής εκχώρησης Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Σύνολο Αναπόσβεστων Παγίων Ίδιες Μετοχές και Οµολογίες Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία Παθητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εξ ων: Οµολογιακό άνειο υποχρεωτικά µετατρέψιµο σε µετοχές (Ν. 2441/96)) (262) (186) (120) (60) - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής (σε ) * 14,29 10,41 13,92 11,64 9,93 * Η λογιστική αξία έχει υπολογισθεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας σε 4,50 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Σηµειώσεις: (1) Στη χρήση 1998 περιλαµβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΕΚΤΕ µετά τη συγχώνευση που πραγµατοποιήθηκε την (2) Στις το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελείται από µετοχές ονοµαστικής αξίας 17,57 η κάθε µία. Το εξ 3,9 µέρισµα δικαιούνται µόνο µετοχές. εν δικαιούνται µέρισµα µετοχές που προέρχονται από µετοχοποίηση Οµολογιακών ανείων στη χρήση (3) Μετοχές ονοµαστικής αξίας 4,26 που προέρχονται από µετοχοποίηση Οµολογιακού ανείου στη χρήση 1999 και ισάριθµες στη χρήση 2000, δεν δικαιούνται µέρισµα. (4) Την και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι συγχωνεύσεις µε απορρόφηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος των εταιριών «Εθνική Α.Ε. ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων» και «ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ» αντίστοιχα. (5) Στο στοιχείο Ιδιες Μετοχές και Οµολογίες του Ισολογισµού της περιλαµβάνεται το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών και οµολογιών δυνάµει σύµβασης που καταρτίστηκε µεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού ηµοσίου βάσει της οποίας αποκτήθηκαν ίδιες µετοχές µε σκοπό την ακύρωσή τους και ίδιες οµολογίες. Η ακύρωση των µετοχών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας της ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 21

23 Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Οµίλου (7) 1,72% 2,27% 2,05% 1,95% 2,19% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.) - µετά από φόρους (6) 7,2% 14,4% 26,9% 27,1% 18,7% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.) - προ φόρων (1) 10,5% 30,2% 38,0% 37,0% 26,7% Απόδοση επί του ενεργητικού (Μ.Ο.) - προ φόρων (2) 0,4% 1,2% 1,8% 2,1% 1,4% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (3) 60,6% 57,9% 49,4% 47,1% 56,6% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (4) 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% Καθαρό Έσοδα από τόκους/ Μέσος Όρος Ενεργητικού 1,5% 2,1% 2,2% 1,8% 2,0% Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (5) 2,0% 1,6% 2,1% 2,5% 1,4% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Απαιτήσεις κατά πελατών 358,0% 298,9% 262,1% 245,7% 247,3% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Σύνολο Ενεργητικού 83,3% 88,5% 85,5% 84,7% 84,7% * Στην χρήση 1997 δεν περιλαµβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΕΚΤΕ η οποία απορροφήθηκε από την Τράπεζα µη ηµ/νία συγχώνευσης την Σηµειώσεις: (1) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (2) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ενεργητικού (3) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (4) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μ.Ο. Ενεργητικού (5) (Έσοδα Τίτλων + Έσοδα Προµηθειών - Έξοδα Προµηθειών + Αποτ. Χρηµ. Πράξεων + Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης) (6) Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 1998, 1999 και 2000 έχει προσαρµοστεί κατά τα κέρδη αγοραπωλησίας οµολόγων για λόγους συγκρισιµότητας µε το (7) Κέρδη Μετά Φόρων/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 22

24 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. χρήσεων Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζονται, ανά χρήση, σε Πίνακα του Παραρτήµατος. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ) Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα Καθαρά έσοδα από τόκους Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα προ Προβλέψεων και Φόρων Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων(1) και ικαιώµατα Μειοψηφίας Σηµειώσεις: (*)1 ευρώ = 312,12 δρχ. στις ευρώ = 330,01 δρχ. στις ευρώ = 340,75 δρχ. στις , 2000 και 2001 (1) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων αφορούν φορολογικές διαφορές που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσεως της Τράπεζας και αναλύονται, ανά χρήση, ως ακολούθως (σε εκατ. ): Ποσό 71 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων της Εθνικής Τράπεζας - Ποσό 3,8 εκατ. αφορά µέρος φορολογικών διαφορών συνολικού ύψους 6,3 εκατ. που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεων της ΕΤΕΒΑ Ποσό 15,2 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο της χρήσεως 1998 της Εθνικής Τράπεζας και των χρήσεων της πρώην ΕΚΤΕ. - Ποσό 526 χιλ. αφορά µέρος φορολογικών διαφορών συνολικού ύψους 6,3 εκατ. που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεων της ΕΤΕΒΑ - Ποσό 4,8 χιλ. αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από προσωρινό φορολογικό έλεγχο χρήσεως 1998 της εταιρίας ΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ και αφορούσαν την απορροφηθείσα από αυτήν εταιρία ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ ΑΚ - Ποσό 839 χιλ. αφορούν φορολογικές διαφορές φόρου εισοδήµατος παρελθουσών χρήσεων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο εταιρίας συµµετοχικού ενδιαφέροντος της ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ - Ποσό 215 χιλ. αφορούν φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεως 1998 της ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕ Ποσό 5,6 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο της χρήσεως 1999 της Εθνικής Τράπεζας. - Ποσό 1,99 εκατ. αφορά µέρος φορολογικών διαφορών συνολικού ύψους 6,3 εκατ. που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο χρήσεων της ΕΤΕΒΑ - Ποσό 1 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της ΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕ. - Ποσό 51,1 χιλ. αφορά φορολογικές διαφορές από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της NBG BANCASSURANCE AE Ποσό 1,1 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων 1999 και 2000 της ΕΤΕΒΑ - Ποσό 602 χιλ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων της ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ - Ποσό 2,9 εκατ. αφορά φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων της ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Οι ενοποιούµενες εταιρίες της αλλοδαπής φορολογούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς φορολογικούς νόµους της χώρας που εδρεύουν. 23

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε εκατ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχηµατοδότηση) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις) Απαιτήσεις από πράξεις προσωρινής εκχώρησης Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Σύνολο Αναπόσβεστων Παγίων Ίδιες Μετοχές και Οµολογίες Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους Λοιπά στοιχεία παθητικού Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία Παθητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εξ ων: Οµολογιακό άνειο υποχρεωτικά µετατρέψιµο σε µετοχές (Ν. 2441/96)) ( 262) (186) (120) (60) - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

26 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Οµίλου (7) 2,00% 2,24% 2,23% 2,19% 2,43% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.)-µετά από φόρους (6) 11,9% 20,2% 33,7% 24,4% 16,8% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (Μ.Ο.)-προ φόρων (1) 23,4% 37,2% 49,5% 34,6% 24,6% Απόδοση επί του ενεργητικού (Μ.Ο.)-προ φόρων (2) 0,7% 1,3% 2,6% 2,2% 1,4% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (3) 58,0% 56,0% 45,6% 49,9% 60,4% Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (4) 2,2% 2,1% 2,5% 2,4% 2,3% Καθαρά Έσοδα από τόκους/ Μέσος Όρος Ενεργητικού 1,8% 2,0% 2,3% 2,0% 2,2% Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων/ Μέσος Όρος Ενεργητικού (5) 2,1% 1,8% 3,0% 2,7% 1,6% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Απαιτήσεις κατά πελατών 273,0% 281,0% 244,5% 230,2% 232,8% Υποχρεώσεις προς πελάτες/ Σύνολο Ενεργητικού 77,7% 87,1% 83,9% 84,2% 84,8% *Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 1998, 1999 και 2000 έχει προσαρµοστεί κατά τα κέρδη αγοραπωλησίας οµολόγων για λόγους συγκρισιµότητας µε το Σηµειώσεις: (1) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (2) Κέρδη Προ Φόρων/ Μ.Ο. Ενεργητικού (3) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (4) ( απάνες προσωπικού + Άλλα Έξοδα ιοίκησης + Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις)/ Μ.Ο. Ενεργητικού (5) (Έσοδα Τίτλων + Έσοδα Προµηθειών - Έξοδα Προµηθειών + Αποτ. Χρηµ. Πράξεων + Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης) (6) Κέρδη Μετά από Φόρους και ικ. Μειοψηφίας/ Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 25

27 4. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΕΤΕΒΑ Α.Ε. χρήσεων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. *) Καθαρά έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 16,90 19,02 10,29-8,94 9,04 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 28,64 55,27 86,31 68,00 51,36 Αποτελέσµατα χρήσεως προ προβλέψεων και φόρων 16,37 40,57 70,90 53,57 48,18 Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 14,62 35,53 66,98 49,57 48,07 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού (1) 9,17 27,40 61,62 44,70 30,03 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ., αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (1) (2) 9,17 23,70 61,09 42,71 37,89 Συνολικό Μέρισµα 8,05 9,51 17,55 21,97 21,96 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (3) Φυσικός αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) (ποσά σε ) Αποτελέσµατα χρήσεως προ προβλέψεων και φόρων 0,33 0,81 1,42 1,07 0,97 Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 0,29 0,71 1,34 0,99 0,96 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού (1) 0,18 0,55 1,24 0,90 0,78 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ., αµοιβές προσωπικού εκτός µισθού και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (1) (2) 0,18 0,48 1,23 0,86 0,76 Μέρισµα ανά µετοχή (6) 0,20 0,23 0,43 0,53 0,47 Σηµειώσεις: 1 = 340,75 δρχ. 1. Κατά τη διάρκεια της 5ετίας , δεν καταβλήθησαν αµοιβές σε µέλη του.σ. από τη διάθεση των κερδών χρήσης. 2. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Ειδικότερα, αφορούν φορολογικές διαφορές που προέκυψαν από τους φορολογικούς ελέγχους (α) των χρήσεων συνολικού ποσού 6,2 εκατ. που επιβάρυναν τµηµατικά τα προς διάθεση αποτελέσµατα των χρήσεων 1998 (3,7 εκατ. ), 1999 (0,53 εκατ. ) και 2000 (1,99 εκατ. ) και (β) των χρήσεων 1999 και 2000 συνολικού ποσού 1,1 εκατ., που επιβάρυναν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει ληφθεί υπόψη (α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας κατά ,93 σύµφωνα µε το ν. 2065/1992 και του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά ,68, όπως αποφάσισε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , (β) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στις κατά ,57 συνεπεία της συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως από την Τράπεζα της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΕ», (γ) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στις κατά ,23 µε την κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους του αποθεµατικού από την υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών και (δ) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας κατά ,16 σύµφωνα µε το ν. 2065/1992 και του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,96, όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Λαµβάνεται υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών κάθε χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,60 σε 0,64 ανά µετοχή, όπως αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γ.Σ. της Τα στοιχεία κερδών ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών κάθε έτους. 6. Με βάση τον φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,60 σε 0,64 ανά µετοχή, όπως αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γ.Σ. της

28 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 10,92 79,48 217,64 109,71 48,24 Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα 0,30 4,90 0,00 0,00 0,00 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 130,85 166,75 90,36 94,20 63,22 Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις για επισφάλειες) 195,98 393,53 519,53 508,87 444,51 Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 130,54 221,98 493,52 308,33 386,30 Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης 21,17 41,88 88,78 128,41 110,86 Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 25,31 21,55 25,96 24,18 23,05 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 22,24 27,61 42,98 70,36 59,30 Σύνολο παγίων (Αναπόσβεστη Αξία) 9,08 9,70 9,97 11,40 11,94 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 8,63 7,36 13,86 12,53 10,79 Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 6,60 8,61 9,17 10,30 5,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 561,62 983, , , ,89 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 249,12 238,65 360,65 426,92 594,10 Υποχρεώσεις προς πελάτες 165,07525,70 949,39 613,15 361,06 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 3,21 3,59 2,53 1,55 1,31 Λοιπά στοιχεία παθητικού 47,47 103,82 25,31 42,88 38,91 Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα 1,40 5,00 10,76 8,25 4,57 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 4,47 5,01 5,99 7,37 7,47 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 90,88 101,58 157,14 178,17 156,47 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 561,62 983, , , ,89 Συντελεστής φερεγγυότητας (1) 43,5% 29,2% 45,0% 27,6%20,9% Λογιστική αξία µετοχής (σε ) (2) 2,21 2,47 3,82 4,33 3,34 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (π.φ.) 17,7% 40,9% 55,8% 31,3% 30,1% Αποδοτικότητα Απασχολούµενων Κεφαλαίων (π.φ.) 3,4% 4,6% 5,4% 3,6% 3,9% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Λειτουργικά έσοδα 76,6% 70,3% 65,1% 76,3% 68,1% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος όρος ενεργητικού 9,8% 11,2% 9,5% 10,8% 5,4% Καθαρά έσοδα από τόκους/μέσος όρος ενεργητικού 3,9% 2,5% 0,8% - 0,7% Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 2,7% 4,7% 6,1% 5,5% 3,5% Υποχρεώσεις προς πελάτες/απαιτήσεις κατά πελατών 71,8% 122,8% 170,5% 111,9% 74,7% Υποχρεώσεις προς πελάτες/σύνολο ενεργητικού 37,9% 68,1% 76,1% 44,0% 29,6% 1. Η µείωση του συντελεστή φερεγγυότητας στη χρήση 2000 σε σχέση µε το 1999 οφείλεται σε αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των ιδίων κεφαλαίων, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Η λογιστική αξία έχει υπολογισθεί µε βάση το φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο αναδροµικά ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,60 σε 0,64 ανά µετοχή, όπως αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γ.Σ. της Σηµειώσεις: 1. Στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 1999 έχουν περιληφθεί και τα στοιχεία των εταιριών ΕΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες απορροφήθηκαν µέσα στη χρήση βάσει του Ν.2166/ Στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της έχουν περιληφθεί και τα στοιχεία της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ» η οποία απορροφήθηκε στις βάσει του Ν. 2166/93 µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της

29 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της ΕΤΕΒΑ Α.Ε. χρήσεων Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΕΒΑ χρήσεων παρουσιάζονται στο κεφαλ. XVII.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ) Καθαρά έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 17,26 20,03 11,61-8,10 9,35 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 53,98 93,99 197,33 79,38 46,87 Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 24,94 45,24 80,01 60,48 42,99 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης 14,80 35,33 69,90 56,78 34,91 Αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους χρήσης, και δικαιώµατα µειοψηφίας 13,41 33,30 66,87 56,23 34,83 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 10,92 79,48 217,64 109,82 48,37 Κρατικά και άλλα αξιόγρ. δεκτά για επαν/ση από την Κεντρική Τράπεζα 0,45 4,90 0,00 0,00 0,00 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 145,35 166,55 148,73 94,74 63,69 Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις για επισφάλειες) 195,98 393,53 519,53 508,88 444,53 Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 132,69 226,94 496,99 311,86 386,30 Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης 25,63 54,06 103,90 128,74 110,88 Συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27,16 24,12 25,97 26,09 26,08 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 19,26 23,17 38,31 76,50 46,08 Σύνολο παγίων (µείον αποσβέσεις) 9,20 9,86 10,11 11,54 12,04 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 13,18 11,20 19,79 12,64 10,85 Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 6,83 8,76 9,38 10,36 5,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 586, , , , ,51 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε εκατ. ) Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 249,12 238,65 360,65 426,92 594,10 Υποχρεώσεις προς πελάτες 164,51 499,78 922,64 604,16 355,31 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 3,21 3,59 2,53 1,55 1,31 Λοιπά στοιχεία παθητικού 61,18 131,08 113,08 42,55 38,95 Προεισπραγµένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα 1,50 5,08 10,78 8,25 4,57 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 4,80 5,41 6,60 7,37 7,47 Πλέον: ιαφορές ενοποίησης πιστωτικές 1,90 1,88 0,25 3,44 4,15 Ίδια Κεφάλαια Οµίλου 100,40 114,91 167,90 196,34 149,77 Πλέον: ικαιώµατα τρίτων 1,92 4,07 6,15 4,02 3,03 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 102,33 118,98 174,05 200,36 152,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 586, , , , ,51 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (π. φ.) 28,3% 46,9% 61,1% 35,4% 26,6% Αποδοτικότητα Απασχολούµενων Κεφαλαίων (π. φ.) 5,5% 5,7% 6,2% 4,2% 3,5% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Λειτουργικά έσοδα 82,2% 88,2% 106,6% 72,3% 72,2% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/ Μέσος όρος ενεργητικού 14,5% 17,7% 24,0% 10,4% 5,4% Καθαρά έσοδα από τόκους /Μέσος όρος ενεργητικού 3,8% 2,5% 0,9% -0,6% 0,8% Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός των τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 8,1% 9,3% 14,3% 6,1% 3,1% Υποχρεώσεις προς πελάτες /Απαιτήσεις κατά πελατών 71,6% 116,7% 165,7% 110,3% 73,5% Υποχρεώσεις προς πελάτες /Σύνολο ενεργητικού 36,1% 62,9% 71,2% 41,9% 29,1% 28

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, παρ.2δ, του Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTCOM ΑΕT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2δ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5.223.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα