Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Σόκνο Β Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΛΑΗΚΟΠΟΝΣΗΟΤΜ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1.1 Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη θαηεμνρήλ «δηαλνεηηθφο» ηχπνο 1.2 Σν «θαιφ παηδί» 1.3 Ζ ςσξηθή καηαηνδνμία ηνπ «θαινχ θαη θαιιηεξγεκέλνπ αηφκνπ» 1.4 Θεαηξηθή ζπκπεξηθνξά 1.5 Καρππνςία θαη ηδενινγηθή εππηζηία 1.6 Ννηψζεη μερσξηζηφο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο 1.7 Σνκείο καηαηφδνμεο δξάζεο 1.8 Ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φχζε 1.9 Καιπκκέλε ςσξηθή δεηιία: ην «πξάν» θαη «πνιηηηζκέλν» άηνκν 1.10 Γεηιή Λαγλεία 1.11 Ννηθνθχξεο θαη εζσζηξεθήο ιφγσ δεκφζηαο εηθφλαο 1.12 σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 1.13 Ζ γπλαίθα Λατθνπφληηνπκ 1.14 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ Λατθνπφληηνπκ

4 3 ΓΗΑΛΔΞΖ 1.15 Αδχλαην Θεξκνξπζκηζηηθφ χζηεκα 1.16 Πεπηηθή Δπαηζζεζία 1.17 Γηαλνεηηθφο: Θέιεη λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηφηη» ησλ πξαγκάησλ 1.18 Ο θνπιηνπξηάξεο θηιφζνθνο 1.19 Γάζθαινο θαη ζπγγξαθέαο 1.20 Δλεκέξσζε, απηνβειηίσζε, θνπιηνχξα 1.21 Μεγάιε ηδέα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 1.22 Γεηιία ζηε ζσκαηηθή θφληξα 1.23 Κήξπγκα θαη επίπιεμε 1.24 Γεηιφο πξντζηάκελνο 1.25 Δζεινηπθιεί 1.26 Σν «θαιφ παηδί» 1.27 «Μέρξη εθεί πνπ θηάλεη ην ρέξη κνπ» 1.28 Δγθεθαιηθή ζεμνπαιηθφηεηα 1.29 Σν θαιχηεξν ζχκα ησλ δηαζηξνθηθψλ γπλαηθψλ 1.30 Ο θφβνο ηεο «ρπιφπηηαο» 1.31 Πξφσξε εθζπεξκάησζε 1.32 Απλαληζκφο 1.33 Δγθεθαιηθφο εξαζηήο 1.34 Σν ίκαηδ ηνπ «πξάνπ» 1.35 Αλαπνθαζηζηηθφηεηα 1.36 Δγθεθαιηθφ ζπλαίζζεκα 1.37 Ζ εμσζηξέθεηα ηνπ ίκαηδ

5 Δγθεθαιηθνί θφβνη θαη δπζπηζηία 1.39 Πεξηπνηεκέλε θαη θνπιηνπξηάξηθε εκθάληζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΟΤΛΦΟΤΡ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2.1 Φσξηθφ θαη πθσηηθφ νχιθνπξ 2.2 Ο απαηζηφδνμνο, επηθαλεηαθφο θαη αληηζπκβαηηθφο θηιφζνθνο 2.3 χγθξηζε ςσξηθνχ νχιθνπξ θαη Λατθνπφληηνπκ 2.4 Ηδηνζπγθξαζία θαη ηειηθή Γεπηεξνγελήο πκπεξηθνξά 2.5 Δπηθαλεηαθή πνιπκάζεηα 2.6 Δπηθαλεηαθή θαη απαηζηφδνμε θηινζνθηθή δηάζεζε 2.7 Φσξηθή εζσζηξέθεηα θαη θπγή 2.8 Βαξγεζηεκάξα 2.9 Σν ζπθσηηθφ νχιθνπξ 2.10 Εεζηφο, ιηπαξφο, βξψκηθνο θαη ηζαπαηζνχιεο 2.11 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ νχιθνπξ ΓΗΑΛΔΞΖ 2.12 Εεζηαίλεηαη θαη ηδξψλεη 2.13 Δξπζξφηεηα, θαπζηηθφο ηδξψηαο, δπζνζκία 2.14 Ο βξψκηθνο, θνπξειηάξεο «ακπεινθηιφζνθνο» 2.15 Σζαπαηζνχιεο

6 Βαξγεζηεκάξα ή ππεξδξαζηεξηφηεηα 2.17 Ξεξαθηαλφο θακπνχξεο ή ιαίκαξγνο παρχζαξθνο 2.18 Δζσζηξεθήο πξάνο ή εμσζηξεθήο «κπνπξίλη» 2.19 Δζσζηξεθήο θαη ζηνλ θφζκν ηνπ 2.20 Ακπεινθηιφζνθνο 2.21 Υνληξνθνκκέλνο θαιακπνπξηδήο 2.22 Ακειήο γηα ηελ πγεία ηνπ θαη γηα ηα κηθξά θαζεκεξηλά 2.23 Ο επηθαλεηαθφο βηβιηνθάγνο ησλ παξάμελσλ θαη κπζηήξησλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ, ΣΕΔΛΔΜΗΟΤΜ, ΘΟΤΓΗΑ Α. ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.1 Αθαηάζρεηε παξαγσγή ηδεψλ θαη πιεκκειέο θηιηξάξηζκα ηνπο 3.2 Έκκνλεο ηδέεο ηνπ ηχπνπ «Μήπσο...;» 3.3 Φπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά 3.4 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ Αξηδέληνπκ ΓΗΑΛΔΞΖ 3.5 Οκνηφηεηα ησλ ζσκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην εμσζηξεθέο νχιθνπξ 3.6 Γηάζεζε γηα γιπθά Έκκνλεο ζθέςεηο θαη ςπραλαγθαζηηθέο πξάμεηο 3.8 Δκκνλή κε ην χςνο, θφβνο ηξέιαο 3.9 «Μήπσο...» 3.10 Φπραλαγθαζηηθέο θηλήζεηο, λεπξηθά ηηθ, κηθξνβηνθνβία

7 Άγρνο αλακνλήο 3.12 Φφβνο-εκκνλή γηα ηελ πγεία ηνπ Β. ΣΕΔΛΔΜΗΟΤΜ 3.13 Νηξνπαιφηεηα θαη ηξαθ 3.14 πκπηψκαηα κεηά απφ ακεραλία 3.15 Αδπλακία ρεηξηζκνχ ζπλήζσλ θαηαζηάζεσλ Γ. ΘΟΤΓΗΑ 3.16 Δμσζηξεθείο ζσκαηηθέο πξνδηαζέζεηο 3.17 Ληπαξφ δέξκα, επίκνλε αθκή, δχζνζκνο ηδξψηαο 3.18 Αδηθαηνιφγεηε Έιιεηςε Απηνπεπνίζεζεο 3.19 Αβάζηκεο Δλνρέο 3.20 Φφβνο γηα ην χςνο, Αίζζεζε φηη ηελ βιέπνπλ-ειέγρνπλ 3.21 Δζσζηξέθεηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 4.1 Ζ κνληέξλα αληηδξαζηηθή, θαθνκαζεκέλε, αλαζθαιήο έθεβνο-λέα 4.2 Αλαζθαιήο-Δπηζεηηθή 4.3 Γίςα γηα ελδηαθέξνλ-πζηεξηθή αληίδξαζε 4.4 Σάζε γηα απνθιεηζηηθφηεηα θαη δήιεηα

8 7 4.5 Φηιφδνμε θαη «αληηζπκβαηηθή» 4.6 Γεηιή-επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 4.7 Νεπξηθή θαη κπγηάγγηρηε 4.8 Δζσζηξέθεηα θαη πιάγηα ζπκπεξηθνξά 4.9 Καρχπνπηε θαη θπθινζπκηθή 4.10 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηεο Βαιεξηάλα ΓΗΑΛΔΞΖ 4.11 Νεπξηθή θαη θαρχπνπηε γπλαίθα 4.12 «Δπηκειψο αηεκέιεηε» 4.13 Φαηλνκεληθή αληηζπκβαηηθφηεηα 4.14 Δηξσληθή θαη κπγηάγγηρηε 4.15 Αληηδξαζηηθή θαη αλαζθαιήο 4.16 Δπηθαλεηαθή «ηλ» θνπιηνπξηάξα 4.17 Δπλνπρίδεη ηνλ άληξα αιιά κεηά δελ ηνλ επραξηζηηέηαη 4.18 Ζ αξζεληθή θαη ε ζειπθή θχζε ζηε ζεμνπαιηθφηεηα 4.19 Ζ ζεκαζία ηεο γλψζεο ησλ αλζξψπηλσλ ηδηνζπγθξαζηψλ 4.20 Αιινπξφζαιιε ζπληξνθηθά θαη ζεμνπαιηθά 4.21 ια ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αληζνξξνπίεο 4.22 Γε κπνξείο λα μεγειάζεηο ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο 4.23 Αληηδξαζηηθή θαη θπθινζπκηθή 4.24 Γε βγάδεηο άθξε! 4.25 Καθνκαζεκέλε 4.26 Καρχπνπηε θαη δειηάξα

9 Δθδηθεηηθή, λα βγεη «απφ πάλσ» 4.28 Σν θξαηάεη καληάηηθν 4.29 Δζσζηξεθήο θαη ν νίθηνο ηελ εθλεπξίδεη 4.30 Νεπξηθνί πνλνθέθαινη θαη άιια λεπξηθά ζπκπηψκαηα 4.31 Φφβνο βηαζκνχ θαη αληξηθήο βίαο γεληθφηεξα 4.32 Φηιφδνμε θαη ζπρλά βνιεκέλε 4.33 Τπεξθηλεηηθή, λεπξηθή, ηνπ θαθέ θαη ηνπ ηζηγάξνπ

10 9 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ Σν βηβιίν απηφ ζηεξίρηεθε ζε πιηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 7-8 ρξφλσλ. Σν πξψην πιηθφ αθνξά ηελ ηεξαξρηθή πεξηγξαθή 13 βαζηθψλ πνιχρξεζησλ ηδηνζπγθξαζηψλ βάζεη ελφο ηδηνζπγθξαζηαθνχ δηαγξάκκαηνο. Σν δηάγξακκα νξγαλψζεθε κε βάζε δηάθνξα βηβιία πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ ληνο. Γειαδή Μηάζκαηα, Ηδηνζπγθξαζία, Βαζηθά Πάζε, θέςε, πλαηζζήκαηα, πκπεξηθνξά. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε απηή κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα αληίζηνηρα βηβιία. Σν δεχηεξν πιηθφ αθνξά ηηο κεηέπεηηα δηαιέμεηο πξνο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο ζηηο νπνίεο έγηλε κηα πην ειεχζεξε παξνπζίαζε πνιχ πεξηζζφηεξσλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Ζ παξνπζίαζε απηή έγηλε δσληαλά θαη εθ ηνπ πξνρείξνπ ρσξίο ζεκεηψζεηο απφ ην ζπγγξαθέα. θνπφο ηεο ήηαλ λα δψζεη ηε βαζηθή εηθφλα ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο κε θαζαξά θιηληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γειαδή φπσο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. Αξρηθά ζθέθηεθα λα ελψζσ απηέο ηηο δχν πεξηγξαθέο ζε κία εληαία αιιά θάηη ηέηνην κνπ θάλεθε φηη ζα ζηεξνχζε απφ ηνλ αλαγλψζηε ηελ επθαηξία λα δεη ην ίδην ζέκα απφ δχν δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Ζ ηπρφλ επαλάιεςε θάπνησλ πξαγκάησλ πηζηεχσ φηη δελ είλαη κεηνλέθηεκα αιιά ηνλίδεη ηειηθά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ εκπέδσζε θαη επαλάιεςε. ηη έρεη εηπσζεί γηα θάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη κφλν φηη έρσ επηβεβαηψζεη επαλεηιεκκέλα κέζα απφ ηελ 25εηή κνπ θιηληθή εκπεηξία. Παξαιείπσ νπνηαδήπνηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πνπ δελ έρσ επηβεβαηψζεη ζηελ

11 10 θιηληθή πξάμε κφλν θαη κφλν επεηδή εηπψζεθε απφ θάπνην κεγάιν δάζθαιν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Παξαιείπσ επίζεο εηδηθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζηέθσ θπξίσο ζηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα γηαηί απηά είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε. Ζ γιψζζα είλαη πφηε θαζεκεξηλή θαη πφηε επηζηεκνληθή γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Κιηληθή Πξάμε είλαη θαζεκεξηλή δσληαλή Δπηζηήκε.

12 11 ΠΡΟΛΟΓΟ ηαλ ζπδεηάκε γηα Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη απηή ρηίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: Πξψηα έρνπκε απηέο ηηο Πεηξακαηηθέο Καηαγξαθηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ είλαη απιψο κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνχβηγθ κηαο νπζίαο ζε κηα νκάδα πεηξακαηαλζξψπσλ, πρ ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ. Όζηεξα έρνπκε ηηο Πεηξακαηηθέο πγθξηηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ παίξλνπλ ηα δηάθνξα πξνχβηγθο ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηα βάδνπλ φια καδί αμηνινγψληαο κάιηζηα θαη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία φζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλνπκε ζε πνηά νξγαληθά ζπζηήκαηα δξα βαζχηεξα θαη εληνλφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε νπζία. Όζηεξα έξρνληαη νη Παζνγελεηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο απηέο ηηο δξάζεηο πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο δξάζεο. Πρ ιέκε γηα ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φηη ε δπζθνηιηφηεηα ηνπ, ε μεξφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ θαη ησλ βιελλνγφλσλ θαη ε απέρζεηα ηνπ ή ε έληνλε δηάζεζε ηνπ γηα ην αιάηη έρνπλ φια λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην παζνγελεηηθφ κεραληζκφ πνπ αθνξά ην κεηαβνιηζκφ ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Καηφπηλ έξρνληαη νη Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο απφ κεγάινπο δαζθάινπο κε πξψην ηνλ Κελη πνπ θαηάθεξαλ γηα θάπνηεο ηδηνζπγθξαζίεο λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ «νπζία» ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Γειαδή ην ηδηαίηεξν ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ καο βνεζά λα δέζνπκε καδί φιεο ηηο επηκέξνπο

13 12 θαηλνκεληθά δηάζπαξηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πιεξνθνξίεο. Πρ ε θεληξηθή ηδέα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ε εηδηθνχ ηχπνπ εζσζηξέθεηα ηνπ ε νπνία καο εμεγεί θαη ηα εηδηθνχ ηχπνπ λεχξα ηνπ θαη ηελ εηδηθή ηνπ επζημία θαη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζεμ, ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, ζηε δνπιεηά, ζηε κεηξηθή ζρέζε θνθ. Σέινο έξρνληαη νη Μηαζκαηηθέο Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο, νη πην πιήξεηο, πνπ εμεγνχλ φιε απηή ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα κέζα απφ ηελ εληφπηζε ησλ Μηαζκάησλ ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο, ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ θαη ην θεληξηθφ λήκα απφ ην νπνίν μεηπιίγεηαη ε φιε πνηθηινκνξθία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Πρ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δέζνπκε φια ηα ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ αλ δελ μέξνπκε φηη είλαη κία απφ ηηο θαη εμνρήλ εζσζηξεθείο-ςσξηθέο ζαλ ηάζε ηδηνζπγθξαζίεο θαη φηη απηή ε εζσζηξεθήο ηάζε δέλεη θαηλνκεληθά ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα φπσο μεξφηεηα βιελλνγφλσλ, δελ κπνξεί λα νπξήζεη φηαλ ηελ αθνχλε άιινη, εζσζηξέθεηα, επζημία, δπζθνηιηφηεηα, απέρζεηα γηα ηελ παξεγνξηά, εζσζηξεθείο πνλνθέθαινη, αμηνπξέπεηα θιπ. Απηή ε ηαπηνπνίεζε καο θάλεη ηθαλνχο γλσξίδνληαο ην «γνλφηππν», ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη λα δέζνπκε καδί φινπο ηνπο πηζαλνχο «θαηλφηππνπο» κηαο θαη ηεο απηήο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζπρλά κπνξεί λα θαίλνληαη αθφκα θαη αληίζεηνη. Πρ ε Λάρεζηο κπνξεί λα θαίλεηαη είηε ζαλ έλα θιαςηάξηθν θαη επαίζζεην ζχκα είηε ζαλ έλαο ζθιεξφο θαη θαθφο ζχηεο θαη φκσο είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην ίδην δηαζηξνθηθφ θπξηαξρηθφ άηνκν γνλνηππηθά πνπ ελδχεηαη ιφγσ ζπλζεθψλ δηαθνξεηηθφ θαηλνηππηθφ καλδχα. Έλαο έκπεηξνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κπνξεί εθφζνλ θαηέρεη απηή ηελ πιήξε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα πξνβιέςεη αθφκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αθφκε θαη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα μέξεη ζε κεγάιν βαζκφ πψο ζα

14 13 αληηδξάζεη ην άηνκν απηφ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηελ πνιηηηθή, ηη απφςεηο ζα έρεη ζπλήζσο αθφκε θαη κε πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζα εθθξαζηεί! Μηιάκε πιένλ γηα ηαπηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο φρη κφλν ζε θάζε Β, Γ ή Γ αιιά θαη ζε θάζε ηζνξξνπίαο Α, δειαδή φρη κφλν γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο αηφκνπ αιιά ηνπ «πγηνχο» αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ «πγηή» δσή. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο, ελφο Αλζξψπηλνπ Σχπνπ φηαλ έρνπκε φια απηά ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Σφηε κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε θαη ζην κέγηζην ηηο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αλέθεξα φια απηά γηαηί έλαο λένο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζψξα πεξηγξαθψλ ηεο ίδηα νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο απφ δηαθνξεηηθέο Φαξκαθνινγίεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο δαζθάινπο. Οθείιεη λα γλσξίδεη φηη αλ δε ιάβεη ππφςε ηνπ ην πκπαληηθφ Νφκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην Νφκν ηνπ ινπ ψζηε λα επηιέμεη ηελ νινθιεξσκέλε ηδηνζπγθξαζηαθή πεξηγξαθή, ηφηε απηφ πνπ ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ζα είλαη έλα απνζπαζκαηηθφ κέξνο ηνπ παδι θαη φρη ε φιε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. ζν πην νιηζηηθά θαη ηεξαξρηθά ζπιιάβεη ηελ εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηφζν πην ζσζηή ζα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαη ηφζν πην βαζηά θαη κφληκα ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ. Πέξαλ ηνχηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηβεβαηψζεη ν ίδηνο ζηελ θιηληθή πξάμε φηη απηά πνπ ηνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ πξάγκαηη. Οπνηαδήπνηε αιήζεηα ρσξίο ηελ αηνκηθή βίσζε είλαη «ςάξηα ζηε ζάιαζζα». Γελ είλαη θηήκα θαη εξγαιείν αηνκηθφ έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξνο ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ζεο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη λα δηαβάζνπκε αλ δε κάζνπκε λα ηηο καγεηξεχνπκε, αλ δε γίλνπκε εκείο κάγεηξεο δε ζα καο ρξεζηκεχζνπλ ηδηαίηεξα.

15 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΛΑΗΚΟΠΟΝΣΗΟΤΜ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1.1 Σν Λατθνπόληηνπκ είλαη θαηεμνρήλ «δηαλνεηηθόο» ηύπνο 1.2 Σν «θαιό παηδί» 1.3 Ζ ςσξηθή καηαηνδνμία ηνπ «θαινύ θαη θαιιηεξγεκέλνπ αηόκνπ» 1.4 Θεαηξηθή ζπκπεξηθνξά 1.5 Καρππνςία θαη ηδενινγηθή εππηζηία 1.6 Ννηώζεη μερσξηζηόο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο 1.7 Σνκείο καηαηόδνμεο δξάζεο 1.8 Ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φύζε 1.9 Καιπκκέλε ςσξηθή δεηιία: ην «πξάν» θαη «πνιηηηζκέλν» άηνκν 1.10 Γεηιή Λαγλεία 1.11 Ννηθνθύξεο θαη εζσζηξεθήο ιόγσ δεκόζηαο εηθόλαο 1.12 σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 1.13 Ζ γπλαίθα Λατθνπόληηνπκ 1.14 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηνπ Λατθνπόληηνπκ ΓΗΑΛΔΞΖ 1.15 Αδύλαην Θεξκνξπζκηζηηθό ύζηεκα 1.16 Πεπηηθή Δπαηζζεζία 1.17 Γηαλνεηηθόο: Θέιεη λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηόηη» ησλ πξαγκάησλ

16 Ο θνπιηνπξηάξεο θηιόζνθνο 1.19 Γάζθαινο θαη ζπγγξαθέαο 1.20 Δλεκέξσζε, απηνβειηίσζε, θνπιηνύξα 1.21 Μεγάιε ηδέα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ 1.22 Γεηιία ζηε ζσκαηηθή θόληξα 1.23 Κήξπγκα θαη επίπιεμε 1.24 Γεηιόο πξντζηάκελνο 1.25 Δζεινηπθιεί 1.26 Σν «θαιό παηδί» 1.27 «Μέρξη εθεί πνπ θηάλεη ην ρέξη κνπ» 1.28 Δγθεθαιηθή ζεμνπαιηθόηεηα 1.29 Σν θαιύηεξν ζύκα ησλ δηαζηξνθηθώλ γπλαηθώλ 1.30 Ο θόβνο ηεο «ρπιόπηηαο» 1.31 Πξόσξε εθζπεξκάησζε 1.32 Απλαληζκόο 1.33 Δγθεθαιηθόο εξαζηήο 1.34 Σν ίκαηδ ηνπ «πξάνπ» 1.35 Αλαπνθαζηζηηθόηεηα 1.36 Δγθεθαιηθό ζπλαίζζεκα 1.37 Ζ εμσζηξέθεηα ηνπ ίκαηδ 1.38 Δγθεθαιηθνί θόβνη θαη δπζπηζηία 1.39 Πεξηπνηεκέλε θαη θνπιηνπξηάξηθε εκθάληζε

17 Σν Λατθνπόληηνπκ είλαη θαηεμνρήλ «δηαλνεηηθόο» ηύπνο Ζ πιηθή βάζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Λατθνπφληηνπκ είλαη ην θπηφ Λατθνπφληηνπκ Κιαβάηνπκ (Lydopodium Clavatum) Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη θαηά βάζε δηαλνεηηθφ άηνκν. Ση ελλνψ κε απηφ; ηη ζθέθηεηαη πνιχ. ρη φκσο κε ηελ έλλνηα κε ηελ νπνία ζθέθηεηαη πρ ην Νάηξνπκ. Σν Νάηξνπκ επεξεάδεηαη εχθνια ζπλαηζζεκαηηθά απφ δηάθνξα γεγνλφηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ αθνξνχλ απηέο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ηαξαρέο. Σν Νάηξνπκ ιεηηνπξγεί έληνλα κε ην ζπλαίζζεκα. Αληίζεηα ην Λατθνπφληηνπκ δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθφ έζησ θαη αλ θαίλεηαη φηη είλαη ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο Γεπηεξνγελνχο πκπεξηθνξάο. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη δηαλνεηηθφ κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη ιεηηνπξγεί πνιχ κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη εηδηθά κε ηελ θαζαξή ζθέςε θαη κάιηζηα κε κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Γε ζεκαίλεη φκσο απηφ φηη είλαη ζθιεξφ ή θαθφ. ρη. Απιά θηιηξάξεη ην θάζε ηη κε ηε ζθέςε. Πεξλάεη ην θάζε ηη απφ ην θίιηξν ηνπ Ννπ. Πρ φηαλ γλσξίδεη θαηλνχξηα πξάγκαηα δελ ηνλ ελδηαθέξεη λα «λνηψζεη» αιιά λα «θαηαιάβεη». Θέιεη λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηφηη» ησλ πξαγκάησλ. Δπηδεηεί νξηζκνχο γηα ην θάζε ηη. Θέιεη λα μέξεη απφ ηη απνηειείηαη ην θάζε ηη. Πψο ιεηηνπξγεί. Θέιεη λα κάζεη ηνπο κεραληζκνχο. Σε ρξεζηκφηεηα. Σε ζθνπηκφηεηα. Έρεη κηα έληνλε ηάζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο ηαμηλνκεηηθφο κεραληζκφο. αλ έλα θνκπηνχηεξ πνπ ιεηηνπξγεί κφλν κε ηε ζθέςε θαη ζα πξέπεη λα ηελ ηθαλνπνηεί πιήξσο. Έηζη γηα ην θάζε ηη πξέπεη λα θηηάμεη έλα «θνπηάθη» ζην κπαιφ ηνπ, ζηε κλήκε ηνπ. Μηα ζέζε θαηαρψξεζεο. Θα πξέπεη λα δψζεη έλα φλνκα ζηελ θαηαρψξεζε απηή. Θα πξέπεη λα ην ηαμηλνκήζεη ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη ζα πξέπεη απηφ ην «θνπηάθη» λα έρεη φιεο, κα φιεο, ηηο δπλαηέο πιεξνθνξίεο. Μφλν ηφηε ζα εζπράζεη ην κπαιφ ηνπ Λατθνπφληηνπκ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη: «Μα απηφο είλαη ν θπζηνινγηθφο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ. Έηζη ιεηηνπξγνχλ φινη νη άλζξσπνη. Ση ην ηδηαίηεξν έρεη ε ηδηνζπγθξαζία απηή;» ην Λατθνπφληηνπκ ν θπζηνινγηθφο απηφο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη

18 17 ηφζν έληνλνο, ζρεδφλ ςπραλαγθαζηηθφο κε απνηέιεζκα λα απνηειεί πιένλ ηδηαηηεξφηεηα. Άιισζηε απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο είλαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο. Πάξηε πρ ην Νάηξνπκ. πλήζσο θάζε άλζξσπνο θξαηάεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Έρεη έλα βαζκφ εζσζηξέθεηαο. Αιιά ζην Νάηξνπκ απηφ επηηείλεηαη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ γίλεηαη πιένλ ηδηαηηεξφηεηα. Ζ πνζνηηθή αιιαγή ηεο εζσζηξέθεηαο κεηαηξέπεηαη ζε πνηνηηθή αιιαγή. Απφ ηε θπζηνινγηθή εζσζηξέθεηα πεξλάκε πιένλ ζηελ παζνινγηθή εζσζηξέθεηα, ηελ επζημία, ην θιείζηκν ζηνλ ηδησηηθφ θφζκν. Σνλ ίδην κεραληζκφ ηεο κεηαηξνπήο ηεο πνζφηεηαο ζε πνηφηεηα ζα δνχκε θαη ζε άιιεο πνηφηεηεο. Πρ ππάξρεη ε θπζηνινγηθή ηάζε γηα θάπνην βαζκφ ηάμεο θαη νξγάλσζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ελφο αηφκνπ. ηαλ φκσο ε ηάζε απηή αηνλήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφηε έρνπκε ηε ραξαθηεξηζηηθή «ηζαπαηζνπιηά» θαη «αλνξγαλσζηά» ηνπ νχιθνπξ. Δλψ φηαλ πάεη ζην άιιν άθξν θαη γίλεη έληνλε ηάζε γηα ηάμε ηφηε έρνπκε ηελ αθακςία θαη «ζπαζηηθφηεηα» ηεο Ννπμ. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ηφζν δηαλνεηηθφ πνπ ζε ιίγεο ζηηγκέο εζσηεξηθήο εηιηθξίλεηαο θαη ζπδήηεζεο κε ηνλ εαπηφ ηνπ δηεξσηάηαη αλ έρεη ή αλ είρε πνηέ ζπλαηζζήκαηα. Με ηελ έλλνηα πάληα ησλ δπλαηψλ θαη έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηεξσηάηαη αλ έρεη «δήζεη» πνηέ ηνπ. Ή αλ απιψο πάληα ζθεθηφηαλ αληί λα λνηψζεη θαη λα δεη. Απηή ε αίζζεζε αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηελ ππεξνρή ηεο θαζαξήο δηαλνεηηθήο ζθέςεο απέλαληη ζην ζπλαίζζεκα. ληαο δηαλνεηηθφ άηνκν ην Λατθνπφληηνπκ θαη επεηδή ε κλήκε ηνπ είλαη ηφζν ραξαθηεξηζηηθά ηαμηλνκεηηθή έρεη νξηζκέλα πξνηεξήκαηα θαη νξηζκέλα ειαηηψκαηα φζνλ αθνξά ηε ζθέςε. Δίλαη ηθαλφηαην ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ ελλνηψλ. Δίλαη ηθαλφηαην ζην λα βξίζθεη ηηο ζπλδέζεηο ησλ δηαθφξσλ πξαγκάησλ θαη ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ηθαλφηαην ζην λα παξάγεη θαηλνχξηεο έλλνηεο, «άγξηεο» ηδέεο, πξσηφηππεο ηδέεο, θαληαζηηθέο ηδέεο, πξσηνπνξηαθέο ηδέεο. Δίλαη ηθαλφ ζην λα θηηάρλεη λέα πξνγξάκκαηα, ζην λα αλαθαιχπηεη λέα πξάγκαηα.

19 18 ην λα θαηαλνεί λέεο παξάμελεο ελαιιαθηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο ζεσξίεο. Αιιά ελψ είλαη ηφζν ηθαλφ ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε λέσλ ηδεψλ πζηεξεί ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ηθαλφηαην γηα «αζθήζεηο επί ράξηνπ» θαη γηα φλεηξα. Αιιά πζηεξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Απηφ φκσο έρεη ζρέζε κε ηε δεηιία ηνπ απέλαληη ζηελ θφληξα κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ζηελ αδπλακία ηνπ λα ηνπο επηβιεζεί θαη λα ηνπο βάιεη ζε έλα πξφγξακκα. 6.2 Σν «θαιό παηδί» Γηαλνεηηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο κε ηελ έλλνηα πνπ έρνπκε αλαθέξεη ηεο ππεξνρήο ηεο ζθέςεο απέλαληη ζην ζπλαίζζεκα, ππάξρνπλ αξθεηέο. Γηαλνεηηθφ άηνκν είλαη θαηεμνρήλ θαη ην νχιθνπξ θαη ε Ννπμ. Αιιά ζα δνχκε ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηε ζπλέρεηα. Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην Λατθνπφληηνπκ αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα ρξνληθά. Αο δνχκε πσο απηή ε ηδηνζπγθξαζία ρηίδεη ην ζπγθεθξηκέλν λνεηηθφ ηεο επνηθνδφκεκα. θεθηείηε έλα αγφξη ην νπνίν κεγαιψλνληαο δηαπηζηψλεη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. θέθηεηαη πνιχ, παξάγεη εχθνια πξσηφηππεο ηδέεο, καζαίλεη εχθνια, θαηαιαβαίλεη εχθνια. Σαπηφρξνλα φκσο έρεη θαη έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δίλαη δεηιφ. Γελ αληέρεη ηελ θφληξα κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ ή κε ηνπο κεγάινπο. ε κηα ειηθία πνπ ν αληαγσληζκφο θαη ε απηνεπηβεβαίσζε είλαη ζηελ εκεξεζία δηάηαμε ζα πξέπεη λα βξεη ρψξνπο θαη ηξφπνπο λα δηαθξηζεί. Γε κπνξεί ιφγσ ηεο δεηιίαο ηνπ λα γίλεη ην «παιηθαξάθη» ηεο παξέαο. Ο αξρεγφο. Μπνξεί λα κελ πζηεξεί ζε ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη ξψκε πζηεξεί φκσο ζε ζάξξνο, ζε ζξάζνο, ζε ζσκαηηθή απηνπεπνίζεζε, ζε «ηζακπνπθά». Δλψ αληίζεηα ζε φια απηά ππεξηεξνχλ πρ ηα αγφξηα θαη

20 19 θνξίηζηα Μεληνξίλνπκ. Αθνχ πζηεξεί ινηπφλ ζηε ζσκαηηθή θφληξα πξέπεη λα βξεη άιια δηαπξαγκαηεπηηθά ραξηηά γηα λα επηβηψζεη. Καη ηα δηαζέηεη φρη ζην ζψκα αιιά ζην κπαιφ. «Γελ κπνξψ λα επηθξαηήζσ κε ην ζψκα αιιά κπνξψ λα επηθξαηήζσ κε ην λνπ». Απηφ ζπλεηδεηνπνηεί ην Λατθνπφληηνπκ θαη απηφ εθαξκφδεη. Έηζη ην Λατθνπφληηνπκ έρεη ηελ ηάζε λα γίλεη ν «θαιφο καζεηήο». Σν «έμππλν παηδί». Δπηπιένλ αθνχ δε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζαλ ην δπλαηφ, αξρεγηθφ θαη δαβνιηάξηθν παηδί ζα θαιχςεη ηε δεηιία ηνπ θαη ζα δηαθξηζεί ζαλ ην θαιφ παηδί. αλ επγεληθφ παηδί. αλ κνξθσκέλν παηδί. αλ θαιιηεξγεκέλν παηδί. αλ επγεληθή ςπρή. αλ θαιιηηερληθή θαη επαίζζεηε ςπρή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη απνδεθηφο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζαλ αγφξη ζα θαηαθηήζεη θνξίηζηα θαη ζα μεπεξάζεη ηε δεηιία ηνπ ε νπνία δελ αθνξά κφλν ηηο ζσκαηηθέο θφληξεο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαθξηζεί αξγφηεξα επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά. Καη φια απηά μεθηλάλε απφ ηα δχν θχξηα λνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Απφ ηε δηαλνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη απφ ηε δεηιία ηνπ. Αλ ζέινπκε λα δψζνπκε ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Λατθνπφληηνπκ ηφηε ζα ιέγακε φηη ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη έλα άηνκν δεηιφ, δηπισκαηηθφ, έκκεζν ζηνπο ηξφπνπο ηνπ, «θνπιηνπξηάξηθν», θηιφδνμν θαη δηαλνεηηθφ. Αο πάξνπκε έλα-έλα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά λα ηα αλαιχζνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε πψο απηά εθθξάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο αηφκνπ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία Λατθνπφληηνπκ. 6.3 Ζ ςσξηθή καηαηνδνμία ηνπ «θαινύ θαη θαιιηεξγεκέλνπ αηόκνπ» Σν θπξηφηεξν Βαζηθφ Πάζνο ηνπ είλαη ε Μαηαηνδνμία. Πξφθεηηαη γηα κηα ςσξηθή θπξίσο καηαηνδνμία γηαηί ην θπξίαξρν κίαζκα ηνπ είλαη ην

21 20 Φσξηθφ. Φσξηθή καηαηνδνμία έρεη θαη ην Νάηξνπκ. ην Νάηξνπκ φκσο παίξλεη ηε κνξθή ηεο «αμηνπξέπεηαο». Ση κνξθή παίξλεη φκσο ζην Λατθνπφληηνπκ; Σε κνξθή ηεο θαιήο θήκεο ή θαιχηεξα ηνπ θαινχ ίκαηδ, ηεο θαιήο δεκφζηαο εηθφλαο. Γηα ην Λατθνπφληηνπκ ηζρχεη ην ξεηφ: «Σν ρξήκα πνιινί εκίζεζαλ, ηελ δφμαλ νπδείο». Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη θηιφδνμν. Έληνλα θηιφδνμν. Φσξηθά θηιφδνμν. Γελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηφζν ηα πιηθά αγαζά. Γελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηφζν νη ζσκαηηθέο απνιαχζεηο φπσο πρ ην Μεληνξίλνπκ. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη ε θπξηαξρία κε ηελ έλλνηα ηνπ ρεηξηζκνχ αηφκσλ φπσο πρ ε Λάρεζηο. Οχηε λα έρεη ηε θήκε θαη ηελ εμνπζία ηνπ «βαζηιηά» φπσο πρ ε Πιαηίλα. Σνλ ελδηαθέξεη λα έρεη ηε θήκε ή έζησ ηελ πζηεξνθεκία, ηνπ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ. Σνπ θαιιηεξγεκέλνπ. Σνπ θηαζκέλνπ θαιιηηέρλε. Σνπ ζθεπηφκελνπ". Σνπ πξνρσξεκέλνπ θηιφζνθνπ. Σνπ αλζξσπηζηή επηζηήκνλα. Σνπ πξσηνπφξνπ νηθνιφγνπ. Σνπ αθαδεκατθνχ. Σνπ πξσηνπφξνπ εξεπλεηή. Σνπ εκβξηζνχο κειεηεηή. Σνπ κνληέξλνπ παηδαγσγνχ. Σνπ ελαιιαθηηθνχ γηαηξνχ. Σνπ πλεπκαηηθνχ δαζθάινπ. Σνπ ηαπεηλνχ εζσηεξηζηή. Σνπ ηδενιφγνπ πνιηηηθνχ. Σνπ εξεπλεηή ςπρνιφγνπ. Σνπ θνηλσληθνχ αλακνξθσηή. Σνπ ζνθνχ ηεξέα ή ηνπ ζνθνχ ηεξνκφλαρνπ. Σνπ θηαζκέλνπ ζπγγξαθέα. Σνπ πξσηνπφξνπ νηθνιφγνπ. Ζ καηαηνδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ έρεη ζρέζε κε ην ίκαηδ ηνπ ζηνπο άιινπο. ρη ηφζν κε ην ζσκαηηθφ ίκαηδ αιιά κε ην λνεηηθφ ίκαηδ. Με ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο ςπρηθήο ηνπ θαιιηέξγεηαο. ιεο ηνπ νη δξάζεηο ηείλνπλ ζην λα αλαδείμνπλ απηή ηε δεκφζηα εηθφλα. Δίηε πξφθεηηαη λα αλαδεηρζεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, είηε ζηα ζειπθά ηεο παξέαο, είηε ζην ζρνιείν, είηε ζηε δνπιεηά, είηε ζηελ θνηλσλία. Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα θξαπγαιέα ζπθσηηθή ή ζπθηιηηηθή πξνβνιή. Πξφθεηηαη γηα ςσξηθή πξνβνιή. Σν Λατθνπφληηνπκ επηζπκεί δηαθαψο ηελ αλαγλψξηζε αιιά ζέιεη λα αλαγλσξίζνπλ νη άιινη ηελ αμία ηνπ. Να ηελ παξαδερζνχλ θαη λα ηελ πξνβάινπλ. Θέιεη ηα βξαβεία, ζέιεη ηηο δηαθξίζεηο. Σνπο επαίλνπο. Σα δεκνζηεχκαηα. Σηο ζπλεληεχμεηο. Θέιεη θήκε έζησ θαη κεηά ζάλαην.

22 21 κσο αθφκα θαη αλ πηζηεχεη φηη είλαη ν πξψηνο, αθφκα θαη αλ πξάγκαηη είλαη ν πξψηνο δε ζα βγεη λα ην δηαιαιήζεη εχθνια ν ίδηνο. Πξνηηκά λα ην θάλνπλ νη άιινη γη απηφλ. πλήζσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πηνζεηεί ηε Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά ηνπ ηαπεηλνχ θαη κεηξηφθξνλα, ηνπ ληξνπαινχ, ηνπ ζεκλνχ, ηνπ ήξεκνπ θαη θηαζκέλνπ αλζξψπνπ. Δλφο αλζξψπνπ πνπ θαίλεηαη λα απνθεχγεη ηε δεκνζηφηεηα ηε ζηηγκή βέβαηα πνπ δηαθαψο ηελ επηζπκεί. κσο ην άηνκν Λατθνπφληηνπκ δελ επηδεηεί ηε δφμα φληαο θελφο πεξηερνκέλνπ. πλήζσο έρεη αξθεηά πξνζφληα θαη θάλεη αξθεηή δνπιεηά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηηπρίαο ηνπ. Αιιά δε κπνξεί εχθνια ιφγσ ηεο δεηιίαο ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο αληηπάινπο ζπθηιηηηθνχο θηιφδνμνπο πνπ ηνλ αληαγσλίδνληαη. Απηνχο πνπ ζα κεηέιζνπλ θάζε εζηθνχ ή αλήζηθνπ κέζνπ γηα λα θηάζνπλ ςειά. Σν Λατθνπφληηνπκ βέβαηα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ζα δνπιέςεη ζθιεξά. Αιιά κπνξεί θάιιηζηα λα θαηαθχγεη θαη ζηελ θνιαθεία. Καη πάιη φκσο δελ πξφθεηηαη γηα θξαπγαιέα θνιαθεία. Δίλαη φκσο ππνινγηζηήο. Μπνξεί λα θάλεη εζθεκκέλε παξέα, λα θάλεη δεκφζηεο ζρέζεηο, λα θνιαθεχεη, λα απνθχγεη λα θξίλεη, λα θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα θαη λα ζπκβηβαζηεί πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ςειά. 6.4 Θεαηξηθή ζπκπεξηθνξά Δίλαη ηφζν κεγάιε ε ηάζε ηνπ Λατθνπφληηνπκ λα λνηάδεηαη γηα ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ ψζηε ζπρλά φιε ηνπ ε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά είλαη έλα θαινζηεκέλν ζέαηξν. Γελ ην θάλεη φκσο απφ παλνπξγία. Γελ ην θάλεη απφιπηα ζπλεηδεηά θαη ζθφπηκα. Γελ ην θάλεη κε θαθή πξφζεζε. Με πξφζεζε λα ξαδηνπξγήζεη θαηά ησλ άιισλ ή λα ξίμεη ηνπο άιινπο. Σν θάλεη κε πξφζεζε λα δηαηεξήζεη ε λα απμήζεη ηε θήκε ηνπ. Σελ θαιή ηνπ δεκφζηα εηθφλα απέλαληη ζηνπο άιινπο. Σειηθά απηή ε ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά γίλεηαη κηα δεχηεξε θχζε γη απηφλ. Ζ ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Λατθνπφληηνπκ δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηα ζεκαληηθά πξφζσπα. Δίλαη ην ίδην ζεαηξηθφο θαη επηδεηεί ηελ ίδηα θαιή θήκε θαη απφ έλαλ ππνπξγφ αιιά θαη απφ ηνλ άγλσζην πεξηπηεξά κηαο μέλεο πφιεο. Ννηψζεη πεξίθεκα φηαλ ν άιινο άλζξσπνο ζθεθηεί ή πεη:

23 22 «Ση θαιφο άλζξσπνο». Οχηε απεπζχλεηαη απηή ε ζεαηξηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κφλν ζηνπο μέλνπο. Απεπζχλεηαη θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ. Αθφκε θαη ζηνπο πνιχ δηθνχο ηνπ. ηνπο γνλείο ηνπ, ζηα παηδηά ηνπ, ζηε ζχληξνθν ηνπ. Έζησ θαη αλ δεη κε απηή ηε ζχληξνθν ρξφληα νιφθιεξα. Μηα νιφθιεξε δσή. Αλ θάπνηνο ηνπ εληνπίζεη απηή ηε ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά ελνριείηαη έληνλα. Γελ ην παξαδέρεηαη. Βξίζθεη ρίιηεο δηθαηνινγίεο γηα λα θαιπθζεί. Άιισζηε δηαζέηεη θαη πνιχζηξνθε ζθέςε θαη θαιφ ιέγεηλ. Δπνκέλσο ηα πάεη πνιχ θαιά ζην λα βξίζθεη λνεηηθέο δηθαηνινγίεο. Με ηα πξνζφληα απηά εχθνια ληθάεη ηνλ αληίπαιν ηνπ ζε κηα ζπδήηεζε ή ζε κηα νπνηαδήπνηε λνεηηθή θφληξα. 6.5 Καρππνςία θαη ηδενινγηθή εππηζηία Ζ ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Λατθνπφληηνπκ είλαη θαη ε αηηία ηεο θαρππνςίαο ηνπ. Έλαο άλζξσπνο πνπ κηα δσή παίδεη έλα εμεπγεληζκέλν ζέαηξν γηα λα δηαηεξήζεη κηα θαιή δεκφζηα εηθφλα είλαη αλακελφκελν λα ππνπηεχεηαη θαη ηνπο άιινπο φηη παίδνπλ θαη απηνί ην ίδην ζέαηξν. ηη θάλνπλ θαη απηνί δεκφζηεο ζρέζεηο. Έηζη είλαη θαρχπνπηνο φηαλ βιέπεη κηα άιιε δεκφζηα εηθφλα. Ζ θαρππνςία ηνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ηάζε ηνπ λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηφηη» ησλ πξαγκάησλ. Απφ ηελ ηάζε ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηε λνεηηθή ηνπ πεξηέξγεηα. ηαλ φκσο πεηζζεί λνεηηθά ηφηε απνδέρεηαη απφιπηα έλαλ άιινλ άλζξσπν ή κηα θαηλνχξηα ηδέα θαη ζπλήζσο γίλεηαη θαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο. Αιιά θάζε λφκηζκα έρεη δχν φςεηο. Απηή ηνπ ε ςσξηθή θαρππνςία δελ ηνλ ζψδεη απφ ζπθηιηηηθνχο ππνθξηηηθνχο ρεηξηζκνχο ζπθηιηηηθψλ αηφκσλ. «Σν έμππλν πνπιί απφ ηε κχηε πηάλεηαη». Καη απηφ παζαίλεη θαη ην Λατθνπφληηνπκ. Πηζηεχεη ζηηο ηδενινγηθέο δηαθεξχμεηο ζπθηιηηηθψλ αηφκσλ. Σνπο εγθξίλεη κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο ζέζεηο. Καη ηειηθά θηάλεη ζην ζεκείν λα ππεξεηεί ζπθηιηηηθά άηνκα ηα νπνία δηαηείλνληαη φηη ππεξεηνχλ έλαλ πςειφ ζθνπφ. Γελ ηνπο θξίλεη κε βάζε ηε δσή ηνπο. Γελ ππνςηάδεηαη ην πςειφηεξεο ζηάζκεο ζέαηξν ηνπο.

24 23 απηή ηε ζπζθφηηζε ηεο θξίζεο ηνπ ζπληειεί ηα κέγηζηα θαη ε δηθή ηνπ καηαηνδνμία. Θέιεη θαη απηφο λα δηαθξηζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πςειφ ζθνπφ θαη λα θηάζεη ςειά. Έηζη ε ζπλείδεζε ηνπ ζνιψλεηαη. Αλ κάιηζηα ην ζπθηιηηηθφ άηνκν πνπ ηνλ ρεηξίδεηαη είλαη αληηζέηνπ γέλνπο πρ ζειπθνχ, ηφηε έρεη έλα αθφκε ιφγν λα γίλεηαη ππνρείξην. Σε ιαγλεία ηνπ. Γηα ηελ νπνία θαη ζα κηιήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 6.6 Ννηώζεη μερσξηζηόο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο Σν Λατθνπφληηνπκ έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σελ ίδηα κεγάιε ηδέα έρεη βέβαηα θαη ε Πιαηίλα, ην νχιθνπξ, ε Λάρεζηο ην Μεληνξίλνπκ, ν Τνζθχακνο θαη αξθεηέο άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο. Ζ καηαηνδνμία ηεο Πιαηίλα είλαη «βαζηιηθνχ» ηχπνπ. Θεσξεί φηη είλαη «ε πξψηε θαη θαιχηεξε» ζε φινπο ηνπο ηνκείο ή ηνπιάρηζηνλ ζε απηνχο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. ηελ νκνξθηά, ζηελ εμππλάδα, ζηε δνπιεηά, ζηελ ςπρηθή θαιιηέξγεηα. Ζ Πιαηίλα έρεη έληνλε πξνζθφιιεζε ζηελ επηηπρία θαη κάιηζηα ζηελ επηηπρία ηεο πξψηεο ζέζεο. Γελ ηθαλνπνηείηαη κε ηε δεχηεξε ζέζε. Σν νχιθνπξ ζεσξεί φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη πνιχ. ηη ην κπαιφ ηνπ θαηεβάδεη ηδέεο. Φνβεξέο ηδέεο, θηινζνθηθέο ηδέεο, πξσηφηππεο ηδέεο. πρλά ζθέθηεηαη πψο ζα έθηηαρλε ν ίδηνο ην θξάηνο αλ ήηαλ πξσζππνπξγφο. Ή πψο ζα έθηηαρλε ν ίδηνο έλαλ θαιχηεξν θφζκν εμ αξρήο. Αιιά παξά ηηο κεγαιφπλνεο ηνπ ηδέεο είλαη ζπρλφηαηα ζεσξεηηθφο. Μέλεη ζηε ζεσξία. Γη απηφ θαη ζπάληα πεηπραίλεη θνηλσληθά. Γη απηφ θαη ζπρλά θαληάδεη ζαλ πνιχμεξνο θαη πνιχθεξλνο. αλ «θαθιαηάο». Ζ Λάρεζηο ζεσξεί φηη είλαη «μχπληα». Γειαδή έμππλε αιιά ηαπηφρξνλα θαη πνλεξή. Δίλαη ζίγνπξε φηη κε φηη θαη λα αζρνιεζεί ηα θαηαθέξλεη. Καη κάιηζηα πνιχ θαιά. Έρεη γλψκε γηα ηα πάληα. Ννηψζεη φηη θαλείο δε κπνξεί λα ηελ μεγειάζεη. Να ηελ θνξντδέςεη. Θεσξεί φηη «ην κάηη ηεο θφβεη». Καη πξάγκαηη επεηδή είλαη πνλεξή θαη θαρχπνπηε μεγειάεη πνιχ

25 24 θφζκν κε ηελ ππνθξηηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. Απφ ηέηνηεο εκπεηξίεο πξνέξρεηαη θαη ε αίζζεζε ηεο φηη είλαη μχπληα. Ζ καηαηνδνμία ηνπ Μεληνξίλνπκ δελ έρεη ζρέζε κε δηαλνεηηθέο θαηαζηάζεηο ή κε ςπρηθή θαιιηέξγεηα. Έρεη φκσο ζρέζε κε ηε ξψκε ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Ή έρεη ζρέζε κε ηηο ζσκαηηθέο ηνπ ή ζεμνπαιηθέο ηνπ επηδφζεηο. Αιιά θπξίσο έρεη ζρέζε κε ηε καγθηά ηνπ. Ννηψζεη φηη είλαη ν κάγθαο. Ο αξρεγφο. Ο πξψηνο ζηε δαβνιηά ή ζηελ αηαμία ή ζην ηζακπνπθά. Ο πξψηνο ζηελ αληνρή ζην πνηφ ή ζην ηζηγάξν. Ο πξψηνο ζηε δηαζθέδαζε. Ο πξψηνο ζηηο γπλαίθεο. Ο πην ξηςνθίλδπλνο. Ο πην θαηαθεξηδήο. Ο Τνζθχακνο έρεη επίζεο πνιχ κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Αιιά πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ παξαιφγνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ αξρίδεη λα γίλεηαη ςπρσζηθή θαη παξαλντθή. Σν Λατθνπφληηνπκ ζεσξεί φηη ε εμππλάδα ηνπ είλαη πην πάλσ απφ ην κέζν φξν. Μπνξεί βέβαηα αλ εξσηεζεί γηα ηελ εμππλάδα ηνπ λα απαληήζεη φηη λνηψζεη φπσο φινο ν θφζκνο. Αιιά απηή ε ςεπδήο απάληεζε εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηεο Γεπηεξνγελνχο Θεαηξηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ «ζεκλνχ», «ηαπεηλνχ» θαη «θαιιηεξγεκέλνπ κεηξηφθξνλα» αηφκνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ δε ζεσξεί απαξαίηεηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηδηνθπία ή πξψην φπσο πρ ε Πιαηίλα. Αιιά έζησ θαη αλ δελ ην νκνινγεί κέζα ηνπ λνηψζεη φηη έρεη θάηη ην μερσξηζηφ θαη κνλαδηθφ. Καη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο, ηεο κφξθσζεο θαη ηεο θνπιηνχξαο. Καη φηη θάπνηα ζηηγκή απηή ε κνλαδηθφηεηα ηνπ ζα αλαγλσξηζηεί θαη απφ ηνλ θφζκν. Ή ηψξα ή κεηά ζάλαην. Ή έζησ θαη αλ δελ γίλεη θάηη ηέηνην ην λα ζθέθηεηαη φηη είλαη κνλαδηθφο ηνλ θάλεη λα λνηψζεη πνιχ σξαία. Γηαηί πίζσ απφ ηε καηαηνδνμία ηνπ ππάξρεη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη δεηιία. Αιιά ζα ην δνχκε απηφ ζηε ζπλέρεηα.

26 Σνκείο καηαηόδνμεο δξάζεο Αο δνχκε πξψηα ζε πνηνπο ηνκείο ζηξέθεηαη ε καηαηνδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ θαη θαη επέθηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ δηαβάδεη πνιιά βηβιία, Θέιεη λα καζαίλεη πνιιά πξάγκαηα. Γε δηαβάδεη βηβιία γηα λα μερληέηαη ξνκαληηθά θαη αηζζεκαηηθά φπσο πρ ε Πνπιζαηίιια. Γηαβάδεη γηα λα καζαίλεη. Να καζαίλεη θαηλνχξηεο γλψζεηο, θαηλνχξηνπο ηνκείο γλψζεο. Δπηζπκεί ηε ζθαηξηθή γλψζε. Σελ ςπρηθή ηνπ θαιιηέξγεηα. Θέιεη φκσο λα καζαίλεη γηα λα κπνξεί λα δηαθξίλεηαη γηα ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα ηηο πξνβάιιεη. Έηζη απηφ-επηβεβαηψλεηαη. Καη πάιη φκσο πξνβάιιεη απηέο ηνπ ηηο γλψζεηο κε ςσξηθφ ηξφπν. ρη θξαπγαιέα. Σνλ ελδηαθέξνπλ θπξίσο ηνκείο φπσο ε Φηινζνθία, ε Φπρνινγία, ε Μεηαθπζηθή, ε Ηζηνξία, ε Πνιηηηθή, ε Θξεζθεία, ε Δπηζηήκε θαη ε Ηζηνξία ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Αλ έρεη θαιιηηερληθέο ηάζεηο ηνλ ελδηαθέξεη λα δηαβάδεη κε ηηο ψξεο θαη ηδηαίηεξα φηη έρεη ζρέζε κε ηελ πξσηνπνξία ηεο ηέρλεο θαη ηα λέα ξεχκαηα. Με φηη θαη αλ αζρνιεζεί δελ έρεη ζεκαζία ηφζν ην αληηθείκελν φζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζρνιείηαη κε ηε γλψζε. Σνπ αξέζεη ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία ηεο γλψζεο. Σν λα είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο εηδηθνχο γλψζηεο. Να απηφ-επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε λέσλ γλψζεσλ θαη ηε δφμα πνπ ζπλνδεχεη ηέηνηεο αλαθαιχςεηο. Να γξάθεη βηβιία, δηαηξηβέο, εξγαζίεο. Να θάλεη εθζέζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο θαη λα δνμάδεηαη κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Σνπ αξέζεη λα λνηψζεη φηη είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο νπαδνχο θαη «ιεηηνπξγνχο» ηεο νξζήο παξάδνζεο ή ηεο νξζήο γλψζεο. Δίηε απηή ε γλψζε αθνξά ηε Θξεζθεία, είηε ηελ επηζηήκε, είηε ηηο ηδενινγίεο. Ή αληίζηνηρα λα είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο πξσηνπφξνπο θαη ξηδνζπαζηηθνχο κειεηεηέο λέσλ ηδεψλ θαη ζεσξηψλ. ζν θαη αλ θαηλνκεληθά απηέο νη ηάζεηο γηα ππνζηήξημε ηεο παξάδνζεο ή ησλ λέσλ ηδεψλ θαίλνληαη αληίζεηεο, παξφια απηά ην θνηλφ ζεκείν εληνπίδεηαη ζηε

27 26 θξάζε «έλαο απφ ηνπο ιίγνπο». Δθεί έγθεηηαη ε καηαηνδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ. 6.8 Ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φύζε Σν Λατθνπφληηνπκ έρεη επίζεο ζπρλά κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φχζε. Σφζν κε ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη κε ηελ έλλνηα ησλ λφκσλ ηεο Φχζεο. Σν πψο ιεηηνπξγεί ε Φχζε. Σνπ αξέζεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηε Φχζε αιιά πην πνιχ ζα ιέγακε ηνπ αξέζεη λα κηιάεη ζηνπο άιινπο γηα ηε Φχζε. Απηφ δελ είλαη παξάμελν. Έρεη ζρέζε κε ηελ ηάζε πνπ ήδε είρακε αλαθέξεη φζνλ αθνξά ην δηαλνεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Πεξηζζφηεξν κηιάεη γηα θάηη παξά ην δεη. Μηιάεη γηα ηελ αγάπε αιιά ηε λνηψζεη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ. Μηιάεη γηα ηε Φχζε αιιά δε βηψλεη έληνλα ηε Φχζε. Γη απηφ κπνξεί λα δνχκε ην Λατθνπφληηνπκ λα ηζρπξίδεηαη φηη αγαπάεη ηε Φχζε θαη κάιηζηα ρσξίο λα ςεχδεηαη αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή λα πξνηηκά ηελ έληνλε θαιιηηερληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο. ην Λατθνπφληηνπκ αξέζνπλ πνιχ ηα ηαμίδηα. Καη κάιηζηα ηα ηαμίδηα ζε ρψξεο κε εληειψο δηαθνξεηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκφ απφ ην δηθφ ηνπ. Καη πάιη βιέπνπκε λα ππάξρεη ε ηάζε λα καζαίλεη γηα θάηη θαηλνχξην παξά λα ην ραίξεηαη. 6.9 Καιπκκέλε ςσξηθή δεηιία: ην «πξάν» θαη «πνιηηηζκέλν» άηνκν Αο έξζνπκε ηψξα ζε έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Λατθνπφληηνπκ. ηελ ςσξηθή δεηιία. Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξφηη ππάξρεη θαη είλαη έληνλν δε θαίλεηαη εχθνια. Καη δε θαίλεηαη εχθνια γηαηί ην Λατθνπφληηνπκ θξχβεη αξθεηά έληερλα θαη κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο απηή ηε δεηιία. Αο δνχκε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζε δηάθνξεο εθθξάζεηο ηνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ δε θεκίδεηαη γηα ηα λεχξα ηνπ. Μπνξεί λα ελνριείηαη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αιιά αξθεηέο απφ απηέο ηηο εθινγηθεχεη θαη

28 27 ηηο μεπεξλά. Γη απηφ θαη δε θαίλεηαη λα λεπξηάδεη εχθνια. πλήζσο δίλεη ηελ εηθφλα ηνπ πξάνπ αηφκνπ. Σνπ ήξεκνπ αηφκνπ. ηελ εηθφλα απηή ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη αλ λεπξηάζεη δελ εθθξάδεη ηα λεχξα ηνπ. Σνπιάρηζηνλ ζηνπο μέλνπο. Γηαηί ζηνπο δηθνχο ηνπ ζπλήζσο ηα μεζπάεη. Απηή ε εηθφλα φκσο ηνπ πξάνπ αηφκνπ δελ είλαη ζπλήζσο πξαγκαηηθή. Γελ πξφθεηηαη γηα πξάν άηνκν αιιά γηα δεηιφ άηνκν. Σν Λατθνπφληηνπκ θνβάηαη ηε ζσκαηηθή θφληξα αιιά πνιιέο θνξέο θαη ηε λνεηηθή θφληξα. Λνγνκαρεί πρ κε θάπνηνλ μέλν γηα έλα ζέκα. Αλ ην άιιν άηνκν είλαη απνθαζηζκέλν θαη κάιηζηα αλ ζσκαηηθά είλαη δπλαηφ θαη επηζεηηθφ ηφηε ην Λατθνπφληηνπκ έζησ θαη αλ έρεη δίθην ζα ζησπήζεη, ζα δψζεη ηφπν ζηελ νξγή. Θα βξεη έλαλ εχζρεκν ηξφπν λα ππνρσξήζεη πξνθεηκέλνπ λα κελ έξζεη ζηα ρέξηα κε άιιν άλζξσπν. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά θνβάηαη είλαη φηη ζα ηνπ ηηο βξέμνπλ θαη ζα γίλεη ξεδίιη κπξνζηά ζηνπο άιινπο. Ή φηη ζα ηνπ καπξίζνπλ ην κάηη θαη ηφηε πψο ζα πάεη ηελ άιιε κέξα ζηε δνπιεηά ηνπ; Αθφκα θαη αλ ην άιιν άηνκν είλαη ηνπ ρεξηνχ ηνπ ζσκαηηθά, ην Λατθνπφληηνπκ ζα ζθεθηεί πνιχ λα έξζεη ζε ζπκπινθή. Γε θνβάηαη κφλν ην μπινδαξκφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ αιιά θνβάηαη θαη ην λφκν, ηελ αζηπλνκία, ην δηθαζηήξην, ηηο πνηλέο, ηνλ θνηλσληθφ δηαζπξκφ. Πάληα φκσο ζα πξνζπαζήζεη λα βξεη έλαλ εχζρεκν ηξφπν γηα λα θχγεη κελ αιιά ρσξίο λα ραιάζεη ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ. Υσξίο λα ζεσξεζεί δεηιφο. Θα πεη ζπλήζσο: «Φεχγσ γηαηί δε ζέισ λα ξίμσ ην επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο». «Νφκηδα φηη είκαζηε πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη...». «Δληάμεη θίιε κνπ, φπσο λνκίδεηο. Έρεηο ην δηθαίσκα ηεο άπνςεο ζνπ θαη εγψ ην δηθφ κνπ. Ο ρξφλνο ζα δείμεη πνηνο έρεη δίθαην. Φεχγσ γηαηί ππάξρνπλ πην ζεκαληηθά πξάγκαηα λα αζρνιεζψ». «Αο ην μεράζνπκε, δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα ραιάκε ηε δηάζεζε καο γηα ηέηνηα πξάγκαηα». «Αλ έρσ πεη θάηη πνπ ζε έρεη πξνζβάιεη είκαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρσ πξφβιεκα λα δεηήζσ ζπγλψκε... ζα πξέπεη φκσο λα παξαδερζείο θαη εζχ φηη ε ζπκπεξηθνξά ζνπ δελ ήηαλ θαη ε νξζφηεξε».

29 28 Σν Λατθνπφληηνπκ θξχβεη ζπρλά ηε δεηιία ηνπ πίζσ απφ κηα Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ, επγέλεηαο, κεγαινςπρίαο, αλψηεξνπ αλζξψπνπ, ήξεκνπ αλζξψπνπ. Γήισλα πξάνο, δεκνθξαηηθφο, δηαιεθηηθφο, εηξεληθφο, θαηά ηεο βίαο, θηινζνθεκέλνο, ιάηξεο ηεο πνιπθσλίαο, πξννδεπηηθφο θαη έηζη απνθεχγεη ην ζθφπειν. Σηο ηξηβέο. πρλά αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ «εηξελνπνηνχ» ζηηο δηαθνξέο ησλ άιισλ. Δθφζνλ βέβαηα είλαη ζίγνπξνο φηη δε ζα έρεη ν ίδηνο επηπηψζεηο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηακάρε. Σν Λατθνπφληηνπκ πάληα ζε φιεο ηνπ ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο πξνζπαζεί λα δξα εθ ηνπ αζθαινχο. Γη απηφ θαη αλ έρεη ην πάλσ ρέξη είηε ζηε γπλαίθα ηνπ, είηε ζηα παηδηά ηνπ ε πξνο ηα έμσ έθθξαζε ηνπ αιιάδεη ζεκαληηθά. Γθξηληάδεη, βξίζθεη ιάζε ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη θσλάδεη αθφκε θαη έληνλα. Αλ έλαο γλσζηφο ηνπ, κε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηχρεη λα βξεζεί κπξνζηά ζηελ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θπξηαξρηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά είλαη ζίγνπξν φηη ζα παξαμελεπηεί αξθεηά. Κη απηφ γηαηί δελ ηνπο έρεη ζπλεζίζεη ζε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Πρ έλα κνξθσκέλν θαη επηηπρεκέλν επαγγεικαηηθά Λατθνπφληηνπκ ζα έρεη κέζα ζην ζπίηη κηα θπξηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ζηε ιηγφηεξν κνξθσκέλε, λεαξή θαη λνηθνθπξά γπλαίθα ηνπ. Πνιχ ζπρλά φκσο ζηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο ηνπ ην πάλσ ρέξη έρεη ε γπλαίθα ηνπ ιφγσ ππνρσξεηηθφηεηαο ηνπ. Μπνξεί βέβαηα λα θνβάηαη ηε ζσκαηηθή κάρε αιιά δε θνβάηαη ζπλήζσο ηε λνεηηθή κάρε. ηαλ πξφθεηηαη γηα πνιηηηζκέλε ζπδήηεζε ην Λατθνπφληηνπκ βξίζθεηαη ζην ζηνηρείν ηνπ. Γηαζέηεη ιέγεηλ, γλψζεηο θαη είλαη θαιφο ζηα επηρεηξήκαηα. Αιιά θαη πάιη έζησ θαη αλ έρεη ηχρεη πνιιέο θνξέο λα κηιήζεη δεκφζηα θαη έζησ θαη αλ γλσξίδεη φηη ηα θαηαθέξλεη πνιχ θαιά πάληα ιίγν πξηλ θαη ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ έρεη έληνλν ηξαθ. Σν νπνίν φκσο παξέξρεηαη πνιχ γξήγνξα γηα λα δψζεη ζέζε ζε έλα επρεξέο ζπγθξνηεκέλν θαη πνιχ θαιφ ιέγεηλ. Ζ ίδηα δεηιία αθνξά θαη ηηο εξγαζηαθέο ηνπ ζρέζεηο. Φνβάηαη λα έξζεη ζε νπζηαζηηθή ξήμε κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Φνβάηαη λα ράζεη ηελ δνπιεηά ηνπ θαη λα αλαδεηήζεη θάηη θαηλνχξην. Έζησ θαη αλ θαηέρεη

30 29 θάπνηα ζέζε απνθεχγεη έληνλα λα έξζεη ζε θφληξα κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Πξνζπαζεί ζπλήζσο κέζα απφ έλα θιίκα «ζπλαδειθηθφηεηαο», δηπισκαηίαο, θηλήηξσλ θαη θηιφηηκνπ λα πείζεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα θάλνπλ θαιή δνπιεηά δίλνληαο πάλσ απ φια ν ίδηνο ην θαιφ παξάδεηγκα. Ζ δεηιία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Λατθνπφληηνπκ επεξεάδεη ην άηνκν θαη ζε άιινπο ηνκείο. Γεηιηάδεη κπξνζηά ζηελ θάζε είδνπο εμνπζία. Γε ζέιεη κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία, ηελ πνιηηεία, ηα δηθαζηήξηα, ηελ εθνξεία. Φνβάηαη ηα δάλεηα θαη ηηο θάζε ινγήο δεζκεχζεηο θαη εθθξεκφηεηεο. Φνβάηαη φηη έρεη λα θάλεη κε θάζε είδνπο θνηλσληθφ δηαζπξκφ. Σξέκεη φηη κπνξεί λα ηνπ ραιάζεη ηε δεκφζηα εηθφλα. Σν Λατθνπφληηνπκ λνηάδεηαη γηα ην «ηη ζα πεη ν θφζκνο». Ση ζα πεη ε γεηηνληά, νη ζπγγελείο, νη ζπλάδειθνη, ε θνηλσλία. Ζ δεηιία ηνπ ηνλ θάλεη ζπρλά λα είλαη αλαπνθάζηζηνο. Να θάλεη απηφ ή εθείλν; Να πάξεη εθείλε ή ηελ άιιε απφθαζε; Να παληξεπηεί ή λα κελ παληξεπηεί; Να αιιάμεη ή λα κελ αιιάμεη δνπιεηά; Οπνηαδήπνηε κεγάιε αιιαγή ζηε δσή ηνπ ηνλ αλεζπρεί. Γη απηφ πξνηηκά λα αλαβάιιεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο Γεηιή Λαγλεία Ζ ζρέζε ηνπ Λατθνπφληηνπκ κε ην άιιν θχιν θαη κε ην ζεμ είλαη ηππηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο δεηιίαο ηνπ. Δκπεξηέρεη φκσο θαη έλα άιιν ζηνηρείν. Σν δεχηεξν ζε ζεκαληηθφηεηα Βαζηθφ ηνπ Πάζνο. Σν πάζνο ηεο Λαγλείαο. Σν Λατθνπφληηνπκ αγφξη ή αθφκε θαη ν Λατθνπφληηνπκ άληξαο έρεη αξθεηή ζεμνπαιηθή επηζπκία. Ζ ιαγλεία ηνπ φκσο είλαη έληνλα νπηηθή. Σν κάηη ηνπ «θφβεη» θαηά ηελ θνηλή έθθξαζε. Δξεζίδεηαη πεξηζζφηεξν εγθεθαιηθά παξά κε ηε ζσκαηηθή επαθή. Δξεζίδεηαη βιέπνληαο θαη θηηάρλνληαο επεθηάζεηο κε ηε ζθέςε ηνπ. Δξεζίδεηαη κε ην εκίγπκλν παξά κε ην γπκλφ. Με ηε ζθέςε παξά κε ηελ αθή. Παξά ηελ έληνλε φκσο ζεμνπαιηθή δηάζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έληνλε δεηιία ε νπνία αθνξά ην θφβν ηεο «ρπιφπηηαο». Σν θφβν ηνπ «ξεδηιέκαηνο». Οπζηαζηηθά θαη πάιη θνβάηαη κε ραιάζεη ε δεκφζηα εηθφλα ηνπ. Ζ δεκφζηα εηθφλα ηνπ θαινχ παηδηνχ θαη ηνπ

31 30 θαιιηεξγεκέλνπ αηφκνπ πνπ κε ηφζν θφπν έρεη θηηάμεη. Παξφια απηά έρεη ηελ ηάζε λα θιεξηάξεη έληνλα. Καη ην θάλεη. Καη κάιηζηα ηα θαηαθέξλεη πνιχ θαιά. Σν θιεξη ηνπ είλαη θαη απηφ έκκεζν, πλεπκαηψδεο, δηαλνεηηθφ, θνπιηνπξηάξηθν. Γελ είλαη πνηέ άκεζν, επηζεηηθφ, άγαξκπν. πρλά φκσο κπνξεί λα είλαη θαη γινηψδεο. Αιιά φζν θαη αλ θιεξηάξεη δε ζα θάλεη εχθνια ηελ απνθαζηζηηθή θίλεζε. Πεξηκέλεη ελαγσλίσο λα θάλεη ηελ απνθαζηζηηθή θίλεζε ε παξηελέξ ηνπ θαη ηφηε λα ζπλαηλέζεη θαη απηφο, νχησο ψζηε ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο έθβαζεο λα κε ζεσξεζεί φηη «ηεο ξίρηεθε». Καη πνιχ πεξηζζφηεξν λα κε δερζεί απφξξηςε. Λφγσ απηήο ηεο δεηιίαο ζπρλά ν έθεβνο Λατθνπφληηνπκ θαηαθεχγεη ζηε ζπζηεκαηηθή απηντθαλνπνίεζε κέρξη θαη ζε κεγάιε ειηθία. Ζ δεηιία απηή ζπλερίδεηαη θαη κέζα ζηελ φπνηα ζπληξνθηθή ζρέζε. Λφγσ ηνπ άγρνπο «λα επηηχρεη ε ζεμνπαιηθή πξάμε», δειαδή «λα ηθαλνπνηήζεη ηε ζχληξνθν ηνπ» θαη λα κε γίλεη ξεδίιη, δειαδή λα κε ραιάζεη ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ πνιχ ζπρλά ηαιαλίδεηαη απφ πξφσξε εθζπεξκάησζε ή αηειή ζηχζε. Μπνξεί επηπιένλ λα θξχβεη απηφ ην πξφβιεκα πξνζπαζψληαο λα ζπλερίζεη έζησ θαη ρσξίο λα έρεη δηάζεζε ηε ζεμνπαιηθή πξάμε πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηε ζχληξνθν ηνπ. Μεηά ηνλ πξψην ζεμνπαιηθφ ελζνπζηαζκφ ζε κηα ζρέζε ν Λατθνπφληηνπκ άληξαο πνιχ ζπρλά ράλεη ηελ νξκή θαη ηε δηάζεζε ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζπρλά ζπκβηβάδεηαη ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ είηε ζηε δνπιεηά ηνπ, είηε ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Μπνξεί φκσο λα ζηξαθεί ζηελ αλαδήηεζε θαηλνχξησλ ζρέζεσλ. Έρεη έληνλε ηε δηάζεζε γηα εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο αιιά έληνλε θαη ηε δεηιία κήπσο ηνλ απνξξίςεη ε λέα ζχληξνθνο ή κήπσο ην δηαδψζεη ζηνπο άιινπο ή κήπσο ην κάζεη ε γπλαίθα ηνπ. Σν ζεμνπαιηθφ θαη ην ζέκα ησλ ζπληξνθηθψλ ζρέζεσλ είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κπειάδεο ηνπ Λατθνπφληηνπκ.

32 31 πρλά ην Λατθνπφληηνπκ έιθεηαη απφ δπλακηθέο γπλαίθεο ηνπ ηχπνπ ηεο Βαιεξηάλαο. Πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο πνπ είλαη δπλακηθέο, ππνδχνληαη ζπρλά ηηο κνληέξλεο πξννδεπηηθέο θαη θαιιηεξγεκέλεο θαη έηζη εκπίπηνπλ ζαθψο ζηα λνεηηθά πξφηππα ηνπ Λατθνπφληηνπκ πεξί ηδαληθήο ζπληξφθνπ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ζπλήζσο λα έρεη ην πάλσ ρέξη ε ζχληξνθνο ηνπ ιφγσ ηδηνζπγθξαζηαθήο δπλακηθφηεηαο. Δίλαη εθπιεθηηθφ λα κπνξεί θαλείο κέζα απφ ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα δηαβιέπεη θαη λα θαηαλνεί ηηο δπλακηθέο κηα ζπληξνθηθήο ή κηαο νπνηαζδήπνηε άιιεο αλζξψπηλεο ζρέζεο. Να θαηαλνεί ηα δηάθνξα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη κέζα απφ ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο, ηάζεηο θαη πξνζέζεηο. Καη λα πξνβιέπεη αθφκε θαη ηε ζπλήζε θαηάιεμε ησλ πξαγκάησλ. Απηή ε πξνβιεςηκφηεηα έρεη αθξηβψο ζρέζε κε ηε κεγάιε εμάξηεζε ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Δμάξηεζε πνπ αθνξά ηηο ηάζεηο ηνπ, ηε ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ννηθνθύξεο θαη εζσζηξεθήο ιόγσ δεκόζηαο εηθόλαο Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ζπλήζσο ηαθηηθφ. ρη βέβαηα ζε ζρνιαζηηθφ βαζκφ φπσο πρ ε Ννπμ. Θέιεη ηα πξάγκαηα ηνπ λνηθνθπξεκέλα γηα λα κελ ηνπ βξνπλ ςεγάδηα. Γε ζέιεη λα ηνλ ζρνιηάζνπλ. Γελ ζέιεη λα ραιάζεη ε θαιή εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γη απηφλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη επηκειήο θαη ηαθηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ. Ή αθξηβήο ζηα ξαληεβνχ ηνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν πξνζπαζεί λα πιεξψλεη έγθαηξα ηα ρξέε ηνπ ή ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ζπλήζσο εζσζηξεθέο αλ θαη ζπλήζσο θαίλεηαη ην αληίζεην γηαηί είλαη νκηιεηηθφ θαη ηνπ αξέζνπλ νη παξέεο. Δίλαη εζσζηξεθέο κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη πξνζπαζεί λα θξαηήζεη κηα δεκφζηα εηθφλα φρη κφλν ζηνπο μέλνπο αιιά θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ. ηα πιαίζηα φκσο ηεο ηάζεο ηνπ γηα θιεξη «επηπέδνπ» εκθαλίδεηαη ζπρλά λα δεηάεη «ςπρηθή επηθνηλσλία» κε άηνκα «επηπέδνπ». Καη ηφηε κηιάεη άλεηα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ηηο ζηελνρψξηεο πνπ ν ίδηνο έρεη ζηνλ αηζζεκαηηθφ ηνκέα.

33 32 Αιιά φια απηά είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ πνπ ηνλ εκθαλίδεη ζαλ έλα επαίζζεην θαη ηαιαηπσξεκέλν, αμηφινγν θαη θαιιηεξγεκέλν άληξα. Με απηφ ηνλ έκκεζν άιισζηε ηξφπν έρεη δηαπηζηψζεη φηη εχθνια κπνξεί λα έρεη έλα απνδνηηθφ θιεξη ρσξίο λα θηλδπλεχζεη λα παξεμεγεζεί ζαλ έλαο ιάγλνο θαη αγξνίθνο γπλαηθνθαηαθηεηήο σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Σν Λατθνπφληηνπκ ρεηξνηεξεχεη ζπλήζσο κε ηε δέζηε. ρη ηφζν έληνλα βέβαηα φζν ην νχιθνπξ ην νπνίν είλαη κία απφ ηηο θαη εμνρήλ δεζηέο ηδηνζπγθξαζίεο. πρλά έρεη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηάδνπλ κε ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νχιθνπξ αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Ηδξψλεη αξθεηά εχθνια, ν ηδξψηαο ηνπ κπνξεί λα είλαη δχζνζκνο ελψ ην δέξκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο είλαη ζπλήζσο ιηπαξφ. Σν Λατθνπφληηνπκ φπσο θαη ην νχιθνπξ έρεη κεγάιε επαηζζεζία ζην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ζην παρχ έληεξν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πέςεο είλαη αξθεηά αδχλαηε θαη αξγή. Έρεη ζπρλά θνπζθψκαηα θαη γνπξγνπξεηά ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο. Αλ θάεη αξγά ην βξάδπ θαη ηδηαίηεξα θάηη πηθάληηθν ζα μππλήζεη ηηο πξσηλέο ψξεο κε δπζπεςία, θνχζθσκα θαη ηάζε γηα εκεηφ. Παξφια απηά δχζθνια κπνξεί λα θνηκεζεί κε άδεην ζηνκάρη. Γχξσ ζηηο 11 ην πξσί ην Λατθνπφληηνπκ λνηψζεη κηα έληνλε ιηγνχξα ζην ζηνκάρη, ζέιεη νπσζδήπνηε λα βάιεη θάηη ζην ζηφκα, φρη φκσο απαξαίηεηα ζε πνζφηεηεο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη έρεη ηελ ηάζε λα ηξψεη πάληα γξήγνξα. Βηαζηηθά. ρεδφλ δε καζάεη. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκε θαη φηαλ έρεη φιε ηε ρξνληθή άλεζε θαη εζπρία πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζεη ην θαγεηφ ηνπ. ηαλ ε δπζπεςία ηνπ πξνρσξήζεη ζπκβαίλεη ζπρλά λα πεηλάεη, λα έρεη φξεμε γηα θαγεηφ αιιά κε δπφ-ηξείο κπνπθηέο λα λνηψζεη φηη έρεη ρνξηάζεη. ηη έρεη θνπζθψζεη.

34 Ζ γπλαίθα Λατθνπόληηνπκ πσο ήδε έρεη δηαθαλεί απφ ηηο πην πάλσ πεξηγξαθέο ην Λατθνπφληηνπκ είλαη θαη εμνρήλ αλδξηθή ηδηνζπγθξαζία. Ζ γπλαίθα Λατθνπφληηνπκ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε δχν εθδνρέο. ηελ πξψηε εθδνρή, ηελ ςσξηθή εθδνρή είλαη ήπηα θαη εζσζηξεθήο αιιά φρη ηφζν εζσζηξεθήο θαη εχζηθηε φπσο ην Νάηξνπκ. Σεο αξέζεη πάξα πνιχ ε Φχζε, είλαη αξθεηά ξνκαληηθή θαη θάλεη αξθεηά ξνκαληηθά ςσξηθά φλεηξα γηα ην κέιινλ. πσο πρ λα δήζεη καθξηά απφ ηελ πφιε ζηελ εμνρή. Να δήζεη ήζπρα θαη νηθνγελεηαθά. Να αζρνιεζεί κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ή λα πξνζθέξεη θνηλσληθά αιιά ρσξίο ηδηαίηεξεο θηινδνμίεο δηάθξηζεο. ηε δεχηεξε εθδνρή κνηάδεη κε κηα ήπηα Πιάηηλα. Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο κνληέξλα θαη θαιιηεξγεκέλε γπλαίθα. Πξνζέρεη αξθεηά ηελ εκθάληζε ηεο, έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη θνιαθεχεηαη απφ ην αληξηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ ζηάζε ηεο φκσο δελ είλαη θξαπγαιέα. Αλαδεηεί ην κεγάιν έξσηα, έλαλ έξσηα φκσο πνπ δε ζα θπξηαξρείηαη ηφζν απφ ην ζεμ αιιά απφ ηελ ηξπθεξφηεηα, ην δηάινγν, ηε θηιηθή θαη ςπρηθή επηθνηλσλία, ηελ θαηαλφεζε. ε αληίζεζε κε ηελ Πιαηίλα δελ είλαη θπξηαξρηθή, δχζθνια μεζπάεη ηα λεχξα ηεο, ζπάληα είλαη επηζεηηθή. Δκθαλίδεη δειαδή ηελ ηππηθή δεηιία ηνπ Λατθνπφληηνπκ θάηη πνπ δε ραξαθηεξίδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ Πιάηηλα Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηνπ Λατθνπόληηνπκ Πξψηε Όιε: Σν θπηφ Λατθνπφληηνπκ Κιαβάηνπκ Μηάζκαηα: Φσξηθφ θπξίσο θαη ζην λνεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζηελ έθθξαζε

35 34 Βαζηθά Πάζε: Φσξηθή καηαηνδνμία ηνπ ηχπνπ ηεο θαιήο δεκφζηαο εηθφλαο. Ννηψζεη μερσξηζηφο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο. Πξνζθφιιεζε ζε ςσξηθέο ηδενινγίεο. Οπηηθή ζεμνπαιηθή Λαγλεία. Βαζχηεξε Οπζία: Γεηιφ, δηπισκαηηθφ, έκκεζν ζηνπο ηξφπνπο ηνπ, «θνπιηνπξηάξηθν», θηιφδνμν θαη δηαλνεηηθφ άηνκν. θέςε: α. Εξελικηικό Επίπεδο: Σν Λατθνπφληηνπκ φληαο έληνλα δηαλνεηηθφ άηνκν έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη αξθεηά κηθξή ζρέζε κε ηελ Αηζζεηηθή Φπρή. πρλά ράξηλ ηεο ςσξηθήο ηνπ καηαηνδνμίαο εζεινηπθιεί ζηα θειεχζκαηα ηεο πλεηδεζηαθήο Φπρήο. Ζ Αηνκηθή ηνπ Βνχιεζε επεξεάδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηελ Δμσηεξηθή Βνχιεζε πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηα πιηθά αληηθείκελα θαη ηηο ζσκαηηθέο νξκέο αιιά επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ Δμσηεξηθή Βνχιεζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ Φπρηθφ Κφζκν. Σα πξφηππα ηνπ πεξί επηπρίαο έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαιή ηνπ θήκε ή έζησ ηελ πζηεξνθεκία ηνπ. Γηα ην Λατθνπφληηνπκ ηζρχεη ην ξεηφ: «Σν ρξήκα πνιινί εκίζεζαλ, ηελ δφμαλ νπδείο». Ζ ηάζε ηνπ λα εξεπλά θαη λα καζαίλεη θαη ηδηαίηεξα ηα πξσηφηππα θαη ηα πεξίεξγα, ηνλ θέξλεη ζπρλά ζε επαθή κε ηελ εζσηεξηθή γλψζε. Γχζθνια φκσο «γηλψζθεη ά αλαγηλψζθεη». Καη πνιχ δχζθνια ηα εθαξκφδεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Έηζη ζπρλά έρεη κφλν ηελ επηθάλεηα ηνπ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ θαη φρη ηελ νπζία. β. Επιδπάζειρ:

36 35 Φσξηθφ εζηθφ πεξηερφκελν κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζθφιιεζεο ζε ηδενινγηθά ζπζηήκαηα. Φσξηθή δεηιία. Σηπεζογόνοι παπάγονηερ: Ζ θαθή θήκε, ε δεκφζηα πξνζβνιή, ε απφξξηςε ή θαη ν ριεπαζκφο ηεο πξφηαζεο ηνπ γηα ζεμνπαιηθή ζρέζε, ε αλάιεςε επζπλψλ, νη εθθξεκφηεηεο, ε πηζαλφηεηα ζπκπινθήο θαη μπινδαξκνχ, ε ππνηίκεζε, ε παξαγλψξηζε, νη δεζκεχζεηο, ε αίζζεζε φηη ηνπ ζηεξνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπ έζησ θαη θξαζηηθά, νη δπλακηθέο θαη θπξηαξρηθέο γπλαίθεο, νη αγξνίθνη άλζξσπνη, ε βία. Δπεξεάδεηαη έληνλα απφ Λεθηηθά θαη Μλεκνληθά Δξεζίζκαηα θέςεο. γ. Γενικά Χαπακηηπιζηικά Νοηηικών Λειηοςπγιών: πζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε ζθέςε κε έληνλε θαληαζία θαη πξσηνηππία. Ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη παξαγσγήο λέσλ θαη πξσηφηππσλ ηδεψλ αιιά ιφγσ δεηιίαο δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Μεγάιε ηθαλφηεηα γηα «αζθήζεηο επί ράξηνπ» δ. Νοηηικά Ππόηςπα: Φσξηθά Ννεηηθά Πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα εηθφλα ελφο πξάνπ, θαινχ θαη θαιιηεξγεκέλνπ ςπρηθά αηφκνπ. Θεσξεί φηη κπνξεί λα κελ είλαη ν πξψηνο αιιά ζίγνπξα είλαη θάηη μερσξηζηφ ζαλ πνηφηεηα, ζαλ βάζνο θαη ζαλ επξχηεηα θαη πξννδεπηηθφηεηα ζθέςεο. Ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο λέσλ λνεηηθψλ πξνηχπσλ θαη αιιαγήο ηνπ λνεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο φκσο απαξαίηεηα νπζηαζηηθή αιιαγή ησλ ηδηνζπγθξαζηαθψλ ηνπ πξνζθνιιήζεσλ. Γειψλεη εζηθφο θαη ηείλεη λα είλαη αιιά ζπρλά κπνξεί λα παξαβηάδεη ηελ Ζζηθή ηνπ ιφγσ ιαγλείαο ή ιφγσ θηινδνμίαο. Καη ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή θαιχπηεη ηε δξάζε ηνπ εχθνια κε έλζεκα εζηθήο λνκηκνθξνζχλεο παξάγνληαο εχθνια ηζρπξέο δηθαηνινγίεο ιφγσ ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Με απιά ιφγηα ην Λατθνπφληηνπκ εχθνια εζεινηπθιεί. Δχθνια πξψηα θάλεη θάηη πνπ ζέιεη θαη κεηά ην θαιχπηεη κε ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο πεξί ηεο νξζφηεηαο ηεο δξάζεο ηνπ. Θεαηξηθή εμσζηξέθεηα ελψ νπζηαζηηθά είλαη εζσζηξεθήο κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη πξνζπαζεί λα

37 36 δηαηεξήζεη ηελ θαιή δεκφζηα εηθφλα πνπ πξνβάιιεη ζε φινπο ηνπο άιινπο αθφκα θαη ζηνπο πνιχ δηθνχο ηνπ. Δπίπησζε: πρλφηαηε ηδηνζπγθξαζία ζηνπο άληξεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο δηαλννχκελνπο θαη ππνρσξεηηθνχο άληξεο. Πνιχ πην ζπάλην ζηηο γπλαίθεο. πλαηζζήκαηα: ληαο έληνλα δηαλνεηηθή ηδηνζπγθξαζία εκθαλίδεη κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δφλεζε. Γε βηψλεη βαζεηά ζπλαηζζήκαηα εχθνια αλ θαη ζπρλά θαιχπηεη απηή ηελ θαηάζηαζε κε κηα Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά επαίζζεηνπ θαη θαιιηεξγεκέλνπ άληξα ηδηαίηεξα απέλαληη ζην άιιν θχιν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί γλσξίδεη φηη νη γπλαίθεο εθηηκνχλ ηνπο επαίζζεηνπο θαη θαιιηεξγεκέλνπο άληξεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζπλαηζζάλεηαη κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη ε θαηάιιειε ψξα λα ζπλαηζζαλζεί. Πρ έρεη κάζεη φηη ην ειηνβαζίιεκα είλαη κηα ξνκαληηθή ζηηγκή, ηδηαίηεξα αλ βξίζθεζαη κε ηελ θνπέια ζνπ θαη γη απηφ πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα λνηψζεη αγάπε θαη δειψλεη φηη «αγαπά». Λεηηνπξγεί κε βάζε ηνπ πσο ζα ιεηηνπξγνχζε ε δεκφζηα εηθφλα πνπ πξνβάιιεη ζηνπο άιινπο. Υακειή ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Έληνλα ινγηθφο θαη νξζνινγηζηήο έζησ θαη αλ δελ ην πξνβάιιεη απέλαληη ζην άιιν θχιν γηαηί μέξεη φηη δελ πξέπεη λα ην πξνβάιεη ελψ αληίζεηα πξέπεη λα δειψλεη ζπλαηζζεκαηηθφο θαη ξνκαληηθφο. ληαο έληνλα δηαλνεηηθφ άηνκν δχζθνια βηψλεη πλεηδεζηαθά πλαηζζήκαηα απέλαληη ζε άιινπο αλζξψπνπο εθηφο απφ ηελ επαθή κνπ κε ηε Φχζε θαη ηνπο Φπζηθνχο Νφκνπο πνπ ηνλ θάλνπλ λα βηψλεη κηα αίζζεζε παγθνζκηφηεηαο θαη γαιήλεο ηα νπνία είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ πλεηδεζηαθψλ πλαηζζεκάησλ. Ρερά θαη έληνλα ειεγρφκελα απφ ηε ινγηθή ςσξηθά εμηδαληθεπκέλα ζπλαηζζήκαηα. Βηψλεη ζπρλά λνεηηθά ζπλαηζζήκαηα ρακεινθξνζχλεο αιιά θαη έπαξζεο θάηη αλακελφκελν εθφζνλ βαζηθά ηνπ ζπζηαηηθά ζηνηρεία είλαη ε δεηιία θαη ε καηαηνδνμία.

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist)

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ εμνπαιηθόηεηα (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ζ αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ Kuczynki (1980)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Γνκή θαη Λεηηνπξγία ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΑΝΣΟ -Τιηθό ώκα θαη Τιηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τν άγρνο απνηειεί κηα αληίδξαζε απέλαληη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο δνπιεηά, εμεηάζεηο, κεηαθφκηζε, άκεζε απεηιή θ.η.ι. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα

Τν άγρνο απνηειεί κηα αληίδξαζε απέλαληη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο δνπιεηά, εμεηάζεηο, κεηαθφκηζε, άκεζε απεηιή θ.η.ι. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα ΤΘ ΕΘΝΑΘ ΑΓΦΟΣ; Άγρνο είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα, κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεζπρία, έληαζε, θφβν, λεπξηθφηεηα. Τν αληηιακβαλφκαζηε θαη σο ςπρνινγηθή θαη σο ζσκαηηθή εθδήισζε.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα