Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Σόκνο Β Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΛΑΗΚΟΠΟΝΣΗΟΤΜ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1.1 Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη θαηεμνρήλ «δηαλνεηηθφο» ηχπνο 1.2 Σν «θαιφ παηδί» 1.3 Ζ ςσξηθή καηαηνδνμία ηνπ «θαινχ θαη θαιιηεξγεκέλνπ αηφκνπ» 1.4 Θεαηξηθή ζπκπεξηθνξά 1.5 Καρππνςία θαη ηδενινγηθή εππηζηία 1.6 Ννηψζεη μερσξηζηφο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο 1.7 Σνκείο καηαηφδνμεο δξάζεο 1.8 Ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φχζε 1.9 Καιπκκέλε ςσξηθή δεηιία: ην «πξάν» θαη «πνιηηηζκέλν» άηνκν 1.10 Γεηιή Λαγλεία 1.11 Ννηθνθχξεο θαη εζσζηξεθήο ιφγσ δεκφζηαο εηθφλαο 1.12 σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 1.13 Ζ γπλαίθα Λατθνπφληηνπκ 1.14 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ Λατθνπφληηνπκ

4 3 ΓΗΑΛΔΞΖ 1.15 Αδχλαην Θεξκνξπζκηζηηθφ χζηεκα 1.16 Πεπηηθή Δπαηζζεζία 1.17 Γηαλνεηηθφο: Θέιεη λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηφηη» ησλ πξαγκάησλ 1.18 Ο θνπιηνπξηάξεο θηιφζνθνο 1.19 Γάζθαινο θαη ζπγγξαθέαο 1.20 Δλεκέξσζε, απηνβειηίσζε, θνπιηνχξα 1.21 Μεγάιε ηδέα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 1.22 Γεηιία ζηε ζσκαηηθή θφληξα 1.23 Κήξπγκα θαη επίπιεμε 1.24 Γεηιφο πξντζηάκελνο 1.25 Δζεινηπθιεί 1.26 Σν «θαιφ παηδί» 1.27 «Μέρξη εθεί πνπ θηάλεη ην ρέξη κνπ» 1.28 Δγθεθαιηθή ζεμνπαιηθφηεηα 1.29 Σν θαιχηεξν ζχκα ησλ δηαζηξνθηθψλ γπλαηθψλ 1.30 Ο θφβνο ηεο «ρπιφπηηαο» 1.31 Πξφσξε εθζπεξκάησζε 1.32 Απλαληζκφο 1.33 Δγθεθαιηθφο εξαζηήο 1.34 Σν ίκαηδ ηνπ «πξάνπ» 1.35 Αλαπνθαζηζηηθφηεηα 1.36 Δγθεθαιηθφ ζπλαίζζεκα 1.37 Ζ εμσζηξέθεηα ηνπ ίκαηδ

5 Δγθεθαιηθνί θφβνη θαη δπζπηζηία 1.39 Πεξηπνηεκέλε θαη θνπιηνπξηάξηθε εκθάληζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΟΤΛΦΟΤΡ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2.1 Φσξηθφ θαη πθσηηθφ νχιθνπξ 2.2 Ο απαηζηφδνμνο, επηθαλεηαθφο θαη αληηζπκβαηηθφο θηιφζνθνο 2.3 χγθξηζε ςσξηθνχ νχιθνπξ θαη Λατθνπφληηνπκ 2.4 Ηδηνζπγθξαζία θαη ηειηθή Γεπηεξνγελήο πκπεξηθνξά 2.5 Δπηθαλεηαθή πνιπκάζεηα 2.6 Δπηθαλεηαθή θαη απαηζηφδνμε θηινζνθηθή δηάζεζε 2.7 Φσξηθή εζσζηξέθεηα θαη θπγή 2.8 Βαξγεζηεκάξα 2.9 Σν ζπθσηηθφ νχιθνπξ 2.10 Εεζηφο, ιηπαξφο, βξψκηθνο θαη ηζαπαηζνχιεο 2.11 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ νχιθνπξ ΓΗΑΛΔΞΖ 2.12 Εεζηαίλεηαη θαη ηδξψλεη 2.13 Δξπζξφηεηα, θαπζηηθφο ηδξψηαο, δπζνζκία 2.14 Ο βξψκηθνο, θνπξειηάξεο «ακπεινθηιφζνθνο» 2.15 Σζαπαηζνχιεο

6 Βαξγεζηεκάξα ή ππεξδξαζηεξηφηεηα 2.17 Ξεξαθηαλφο θακπνχξεο ή ιαίκαξγνο παρχζαξθνο 2.18 Δζσζηξεθήο πξάνο ή εμσζηξεθήο «κπνπξίλη» 2.19 Δζσζηξεθήο θαη ζηνλ θφζκν ηνπ 2.20 Ακπεινθηιφζνθνο 2.21 Υνληξνθνκκέλνο θαιακπνπξηδήο 2.22 Ακειήο γηα ηελ πγεία ηνπ θαη γηα ηα κηθξά θαζεκεξηλά 2.23 Ο επηθαλεηαθφο βηβιηνθάγνο ησλ παξάμελσλ θαη κπζηήξησλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ, ΣΕΔΛΔΜΗΟΤΜ, ΘΟΤΓΗΑ Α. ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.1 Αθαηάζρεηε παξαγσγή ηδεψλ θαη πιεκκειέο θηιηξάξηζκα ηνπο 3.2 Έκκνλεο ηδέεο ηνπ ηχπνπ «Μήπσο...;» 3.3 Φπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά 3.4 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ Αξηδέληνπκ ΓΗΑΛΔΞΖ 3.5 Οκνηφηεηα ησλ ζσκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην εμσζηξεθέο νχιθνπξ 3.6 Γηάζεζε γηα γιπθά Έκκνλεο ζθέςεηο θαη ςπραλαγθαζηηθέο πξάμεηο 3.8 Δκκνλή κε ην χςνο, θφβνο ηξέιαο 3.9 «Μήπσο...» 3.10 Φπραλαγθαζηηθέο θηλήζεηο, λεπξηθά ηηθ, κηθξνβηνθνβία

7 Άγρνο αλακνλήο 3.12 Φφβνο-εκκνλή γηα ηελ πγεία ηνπ Β. ΣΕΔΛΔΜΗΟΤΜ 3.13 Νηξνπαιφηεηα θαη ηξαθ 3.14 πκπηψκαηα κεηά απφ ακεραλία 3.15 Αδπλακία ρεηξηζκνχ ζπλήζσλ θαηαζηάζεσλ Γ. ΘΟΤΓΗΑ 3.16 Δμσζηξεθείο ζσκαηηθέο πξνδηαζέζεηο 3.17 Ληπαξφ δέξκα, επίκνλε αθκή, δχζνζκνο ηδξψηαο 3.18 Αδηθαηνιφγεηε Έιιεηςε Απηνπεπνίζεζεο 3.19 Αβάζηκεο Δλνρέο 3.20 Φφβνο γηα ην χςνο, Αίζζεζε φηη ηελ βιέπνπλ-ειέγρνπλ 3.21 Δζσζηξέθεηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 4.1 Ζ κνληέξλα αληηδξαζηηθή, θαθνκαζεκέλε, αλαζθαιήο έθεβνο-λέα 4.2 Αλαζθαιήο-Δπηζεηηθή 4.3 Γίςα γηα ελδηαθέξνλ-πζηεξηθή αληίδξαζε 4.4 Σάζε γηα απνθιεηζηηθφηεηα θαη δήιεηα

8 7 4.5 Φηιφδνμε θαη «αληηζπκβαηηθή» 4.6 Γεηιή-επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 4.7 Νεπξηθή θαη κπγηάγγηρηε 4.8 Δζσζηξέθεηα θαη πιάγηα ζπκπεξηθνξά 4.9 Καρχπνπηε θαη θπθινζπκηθή 4.10 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηεο Βαιεξηάλα ΓΗΑΛΔΞΖ 4.11 Νεπξηθή θαη θαρχπνπηε γπλαίθα 4.12 «Δπηκειψο αηεκέιεηε» 4.13 Φαηλνκεληθή αληηζπκβαηηθφηεηα 4.14 Δηξσληθή θαη κπγηάγγηρηε 4.15 Αληηδξαζηηθή θαη αλαζθαιήο 4.16 Δπηθαλεηαθή «ηλ» θνπιηνπξηάξα 4.17 Δπλνπρίδεη ηνλ άληξα αιιά κεηά δελ ηνλ επραξηζηηέηαη 4.18 Ζ αξζεληθή θαη ε ζειπθή θχζε ζηε ζεμνπαιηθφηεηα 4.19 Ζ ζεκαζία ηεο γλψζεο ησλ αλζξψπηλσλ ηδηνζπγθξαζηψλ 4.20 Αιινπξφζαιιε ζπληξνθηθά θαη ζεμνπαιηθά 4.21 ια ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αληζνξξνπίεο 4.22 Γε κπνξείο λα μεγειάζεηο ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο 4.23 Αληηδξαζηηθή θαη θπθινζπκηθή 4.24 Γε βγάδεηο άθξε! 4.25 Καθνκαζεκέλε 4.26 Καρχπνπηε θαη δειηάξα

9 Δθδηθεηηθή, λα βγεη «απφ πάλσ» 4.28 Σν θξαηάεη καληάηηθν 4.29 Δζσζηξεθήο θαη ν νίθηνο ηελ εθλεπξίδεη 4.30 Νεπξηθνί πνλνθέθαινη θαη άιια λεπξηθά ζπκπηψκαηα 4.31 Φφβνο βηαζκνχ θαη αληξηθήο βίαο γεληθφηεξα 4.32 Φηιφδνμε θαη ζπρλά βνιεκέλε 4.33 Τπεξθηλεηηθή, λεπξηθή, ηνπ θαθέ θαη ηνπ ηζηγάξνπ

10 9 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ Σν βηβιίν απηφ ζηεξίρηεθε ζε πιηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 7-8 ρξφλσλ. Σν πξψην πιηθφ αθνξά ηελ ηεξαξρηθή πεξηγξαθή 13 βαζηθψλ πνιχρξεζησλ ηδηνζπγθξαζηψλ βάζεη ελφο ηδηνζπγθξαζηαθνχ δηαγξάκκαηνο. Σν δηάγξακκα νξγαλψζεθε κε βάζε δηάθνξα βηβιία πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ ληνο. Γειαδή Μηάζκαηα, Ηδηνζπγθξαζία, Βαζηθά Πάζε, θέςε, πλαηζζήκαηα, πκπεξηθνξά. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε απηή κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα αληίζηνηρα βηβιία. Σν δεχηεξν πιηθφ αθνξά ηηο κεηέπεηηα δηαιέμεηο πξνο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο ζηηο νπνίεο έγηλε κηα πην ειεχζεξε παξνπζίαζε πνιχ πεξηζζφηεξσλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Ζ παξνπζίαζε απηή έγηλε δσληαλά θαη εθ ηνπ πξνρείξνπ ρσξίο ζεκεηψζεηο απφ ην ζπγγξαθέα. θνπφο ηεο ήηαλ λα δψζεη ηε βαζηθή εηθφλα ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο κε θαζαξά θιηληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γειαδή φπσο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. Αξρηθά ζθέθηεθα λα ελψζσ απηέο ηηο δχν πεξηγξαθέο ζε κία εληαία αιιά θάηη ηέηνην κνπ θάλεθε φηη ζα ζηεξνχζε απφ ηνλ αλαγλψζηε ηελ επθαηξία λα δεη ην ίδην ζέκα απφ δχν δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Ζ ηπρφλ επαλάιεςε θάπνησλ πξαγκάησλ πηζηεχσ φηη δελ είλαη κεηνλέθηεκα αιιά ηνλίδεη ηειηθά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ εκπέδσζε θαη επαλάιεςε. ηη έρεη εηπσζεί γηα θάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη κφλν φηη έρσ επηβεβαηψζεη επαλεηιεκκέλα κέζα απφ ηελ 25εηή κνπ θιηληθή εκπεηξία. Παξαιείπσ νπνηαδήπνηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πνπ δελ έρσ επηβεβαηψζεη ζηελ

11 10 θιηληθή πξάμε κφλν θαη κφλν επεηδή εηπψζεθε απφ θάπνην κεγάιν δάζθαιν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Παξαιείπσ επίζεο εηδηθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζηέθσ θπξίσο ζηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα γηαηί απηά είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε. Ζ γιψζζα είλαη πφηε θαζεκεξηλή θαη πφηε επηζηεκνληθή γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Κιηληθή Πξάμε είλαη θαζεκεξηλή δσληαλή Δπηζηήκε.

12 11 ΠΡΟΛΟΓΟ ηαλ ζπδεηάκε γηα Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη απηή ρηίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: Πξψηα έρνπκε απηέο ηηο Πεηξακαηηθέο Καηαγξαθηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ είλαη απιψο κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνχβηγθ κηαο νπζίαο ζε κηα νκάδα πεηξακαηαλζξψπσλ, πρ ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ. Όζηεξα έρνπκε ηηο Πεηξακαηηθέο πγθξηηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ παίξλνπλ ηα δηάθνξα πξνχβηγθο ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηα βάδνπλ φια καδί αμηνινγψληαο κάιηζηα θαη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία φζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλνπκε ζε πνηά νξγαληθά ζπζηήκαηα δξα βαζχηεξα θαη εληνλφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε νπζία. Όζηεξα έξρνληαη νη Παζνγελεηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο απηέο ηηο δξάζεηο πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο δξάζεο. Πρ ιέκε γηα ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φηη ε δπζθνηιηφηεηα ηνπ, ε μεξφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ θαη ησλ βιελλνγφλσλ θαη ε απέρζεηα ηνπ ή ε έληνλε δηάζεζε ηνπ γηα ην αιάηη έρνπλ φια λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην παζνγελεηηθφ κεραληζκφ πνπ αθνξά ην κεηαβνιηζκφ ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Καηφπηλ έξρνληαη νη Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο απφ κεγάινπο δαζθάινπο κε πξψην ηνλ Κελη πνπ θαηάθεξαλ γηα θάπνηεο ηδηνζπγθξαζίεο λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ «νπζία» ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Γειαδή ην ηδηαίηεξν ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ καο βνεζά λα δέζνπκε καδί φιεο ηηο επηκέξνπο

13 12 θαηλνκεληθά δηάζπαξηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πιεξνθνξίεο. Πρ ε θεληξηθή ηδέα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ε εηδηθνχ ηχπνπ εζσζηξέθεηα ηνπ ε νπνία καο εμεγεί θαη ηα εηδηθνχ ηχπνπ λεχξα ηνπ θαη ηελ εηδηθή ηνπ επζημία θαη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζεμ, ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, ζηε δνπιεηά, ζηε κεηξηθή ζρέζε θνθ. Σέινο έξρνληαη νη Μηαζκαηηθέο Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο, νη πην πιήξεηο, πνπ εμεγνχλ φιε απηή ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα κέζα απφ ηελ εληφπηζε ησλ Μηαζκάησλ ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο, ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ θαη ην θεληξηθφ λήκα απφ ην νπνίν μεηπιίγεηαη ε φιε πνηθηινκνξθία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Πρ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δέζνπκε φια ηα ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ αλ δελ μέξνπκε φηη είλαη κία απφ ηηο θαη εμνρήλ εζσζηξεθείο-ςσξηθέο ζαλ ηάζε ηδηνζπγθξαζίεο θαη φηη απηή ε εζσζηξεθήο ηάζε δέλεη θαηλνκεληθά ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα φπσο μεξφηεηα βιελλνγφλσλ, δελ κπνξεί λα νπξήζεη φηαλ ηελ αθνχλε άιινη, εζσζηξέθεηα, επζημία, δπζθνηιηφηεηα, απέρζεηα γηα ηελ παξεγνξηά, εζσζηξεθείο πνλνθέθαινη, αμηνπξέπεηα θιπ. Απηή ε ηαπηνπνίεζε καο θάλεη ηθαλνχο γλσξίδνληαο ην «γνλφηππν», ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη λα δέζνπκε καδί φινπο ηνπο πηζαλνχο «θαηλφηππνπο» κηαο θαη ηεο απηήο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζπρλά κπνξεί λα θαίλνληαη αθφκα θαη αληίζεηνη. Πρ ε Λάρεζηο κπνξεί λα θαίλεηαη είηε ζαλ έλα θιαςηάξηθν θαη επαίζζεην ζχκα είηε ζαλ έλαο ζθιεξφο θαη θαθφο ζχηεο θαη φκσο είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην ίδην δηαζηξνθηθφ θπξηαξρηθφ άηνκν γνλνηππηθά πνπ ελδχεηαη ιφγσ ζπλζεθψλ δηαθνξεηηθφ θαηλνηππηθφ καλδχα. Έλαο έκπεηξνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κπνξεί εθφζνλ θαηέρεη απηή ηελ πιήξε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα πξνβιέςεη αθφκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αθφκε θαη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα μέξεη ζε κεγάιν βαζκφ πψο ζα

14 13 αληηδξάζεη ην άηνκν απηφ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηελ πνιηηηθή, ηη απφςεηο ζα έρεη ζπλήζσο αθφκε θαη κε πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζα εθθξαζηεί! Μηιάκε πιένλ γηα ηαπηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο φρη κφλν ζε θάζε Β, Γ ή Γ αιιά θαη ζε θάζε ηζνξξνπίαο Α, δειαδή φρη κφλν γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο αηφκνπ αιιά ηνπ «πγηνχο» αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ «πγηή» δσή. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο, ελφο Αλζξψπηλνπ Σχπνπ φηαλ έρνπκε φια απηά ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Σφηε κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε θαη ζην κέγηζην ηηο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αλέθεξα φια απηά γηαηί έλαο λένο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζψξα πεξηγξαθψλ ηεο ίδηα νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο απφ δηαθνξεηηθέο Φαξκαθνινγίεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο δαζθάινπο. Οθείιεη λα γλσξίδεη φηη αλ δε ιάβεη ππφςε ηνπ ην πκπαληηθφ Νφκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην Νφκν ηνπ ινπ ψζηε λα επηιέμεη ηελ νινθιεξσκέλε ηδηνζπγθξαζηαθή πεξηγξαθή, ηφηε απηφ πνπ ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ζα είλαη έλα απνζπαζκαηηθφ κέξνο ηνπ παδι θαη φρη ε φιε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. ζν πην νιηζηηθά θαη ηεξαξρηθά ζπιιάβεη ηελ εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηφζν πην ζσζηή ζα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαη ηφζν πην βαζηά θαη κφληκα ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ. Πέξαλ ηνχηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηβεβαηψζεη ν ίδηνο ζηελ θιηληθή πξάμε φηη απηά πνπ ηνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ πξάγκαηη. Οπνηαδήπνηε αιήζεηα ρσξίο ηελ αηνκηθή βίσζε είλαη «ςάξηα ζηε ζάιαζζα». Γελ είλαη θηήκα θαη εξγαιείν αηνκηθφ έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξνο ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ζεο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη λα δηαβάζνπκε αλ δε κάζνπκε λα ηηο καγεηξεχνπκε, αλ δε γίλνπκε εκείο κάγεηξεο δε ζα καο ρξεζηκεχζνπλ ηδηαίηεξα.

15 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΛΑΗΚΟΠΟΝΣΗΟΤΜ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1.1 Σν Λατθνπόληηνπκ είλαη θαηεμνρήλ «δηαλνεηηθόο» ηύπνο 1.2 Σν «θαιό παηδί» 1.3 Ζ ςσξηθή καηαηνδνμία ηνπ «θαινύ θαη θαιιηεξγεκέλνπ αηόκνπ» 1.4 Θεαηξηθή ζπκπεξηθνξά 1.5 Καρππνςία θαη ηδενινγηθή εππηζηία 1.6 Ννηώζεη μερσξηζηόο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο 1.7 Σνκείο καηαηόδνμεο δξάζεο 1.8 Ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φύζε 1.9 Καιπκκέλε ςσξηθή δεηιία: ην «πξάν» θαη «πνιηηηζκέλν» άηνκν 1.10 Γεηιή Λαγλεία 1.11 Ννηθνθύξεο θαη εζσζηξεθήο ιόγσ δεκόζηαο εηθόλαο 1.12 σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 1.13 Ζ γπλαίθα Λατθνπόληηνπκ 1.14 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηνπ Λατθνπόληηνπκ ΓΗΑΛΔΞΖ 1.15 Αδύλαην Θεξκνξπζκηζηηθό ύζηεκα 1.16 Πεπηηθή Δπαηζζεζία 1.17 Γηαλνεηηθόο: Θέιεη λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηόηη» ησλ πξαγκάησλ

16 Ο θνπιηνπξηάξεο θηιόζνθνο 1.19 Γάζθαινο θαη ζπγγξαθέαο 1.20 Δλεκέξσζε, απηνβειηίσζε, θνπιηνύξα 1.21 Μεγάιε ηδέα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ 1.22 Γεηιία ζηε ζσκαηηθή θόληξα 1.23 Κήξπγκα θαη επίπιεμε 1.24 Γεηιόο πξντζηάκελνο 1.25 Δζεινηπθιεί 1.26 Σν «θαιό παηδί» 1.27 «Μέρξη εθεί πνπ θηάλεη ην ρέξη κνπ» 1.28 Δγθεθαιηθή ζεμνπαιηθόηεηα 1.29 Σν θαιύηεξν ζύκα ησλ δηαζηξνθηθώλ γπλαηθώλ 1.30 Ο θόβνο ηεο «ρπιόπηηαο» 1.31 Πξόσξε εθζπεξκάησζε 1.32 Απλαληζκόο 1.33 Δγθεθαιηθόο εξαζηήο 1.34 Σν ίκαηδ ηνπ «πξάνπ» 1.35 Αλαπνθαζηζηηθόηεηα 1.36 Δγθεθαιηθό ζπλαίζζεκα 1.37 Ζ εμσζηξέθεηα ηνπ ίκαηδ 1.38 Δγθεθαιηθνί θόβνη θαη δπζπηζηία 1.39 Πεξηπνηεκέλε θαη θνπιηνπξηάξηθε εκθάληζε

17 Σν Λατθνπόληηνπκ είλαη θαηεμνρήλ «δηαλνεηηθόο» ηύπνο Ζ πιηθή βάζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Λατθνπφληηνπκ είλαη ην θπηφ Λατθνπφληηνπκ Κιαβάηνπκ (Lydopodium Clavatum) Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη θαηά βάζε δηαλνεηηθφ άηνκν. Ση ελλνψ κε απηφ; ηη ζθέθηεηαη πνιχ. ρη φκσο κε ηελ έλλνηα κε ηελ νπνία ζθέθηεηαη πρ ην Νάηξνπκ. Σν Νάηξνπκ επεξεάδεηαη εχθνια ζπλαηζζεκαηηθά απφ δηάθνξα γεγνλφηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ αθνξνχλ απηέο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ηαξαρέο. Σν Νάηξνπκ ιεηηνπξγεί έληνλα κε ην ζπλαίζζεκα. Αληίζεηα ην Λατθνπφληηνπκ δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθφ έζησ θαη αλ θαίλεηαη φηη είλαη ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο Γεπηεξνγελνχο πκπεξηθνξάο. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη δηαλνεηηθφ κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη ιεηηνπξγεί πνιχ κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη εηδηθά κε ηελ θαζαξή ζθέςε θαη κάιηζηα κε κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Γε ζεκαίλεη φκσο απηφ φηη είλαη ζθιεξφ ή θαθφ. ρη. Απιά θηιηξάξεη ην θάζε ηη κε ηε ζθέςε. Πεξλάεη ην θάζε ηη απφ ην θίιηξν ηνπ Ννπ. Πρ φηαλ γλσξίδεη θαηλνχξηα πξάγκαηα δελ ηνλ ελδηαθέξεη λα «λνηψζεη» αιιά λα «θαηαιάβεη». Θέιεη λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηφηη» ησλ πξαγκάησλ. Δπηδεηεί νξηζκνχο γηα ην θάζε ηη. Θέιεη λα μέξεη απφ ηη απνηειείηαη ην θάζε ηη. Πψο ιεηηνπξγεί. Θέιεη λα κάζεη ηνπο κεραληζκνχο. Σε ρξεζηκφηεηα. Σε ζθνπηκφηεηα. Έρεη κηα έληνλε ηάζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο ηαμηλνκεηηθφο κεραληζκφο. αλ έλα θνκπηνχηεξ πνπ ιεηηνπξγεί κφλν κε ηε ζθέςε θαη ζα πξέπεη λα ηελ ηθαλνπνηεί πιήξσο. Έηζη γηα ην θάζε ηη πξέπεη λα θηηάμεη έλα «θνπηάθη» ζην κπαιφ ηνπ, ζηε κλήκε ηνπ. Μηα ζέζε θαηαρψξεζεο. Θα πξέπεη λα δψζεη έλα φλνκα ζηελ θαηαρψξεζε απηή. Θα πξέπεη λα ην ηαμηλνκήζεη ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη ζα πξέπεη απηφ ην «θνπηάθη» λα έρεη φιεο, κα φιεο, ηηο δπλαηέο πιεξνθνξίεο. Μφλν ηφηε ζα εζπράζεη ην κπαιφ ηνπ Λατθνπφληηνπκ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη: «Μα απηφο είλαη ν θπζηνινγηθφο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ. Έηζη ιεηηνπξγνχλ φινη νη άλζξσπνη. Ση ην ηδηαίηεξν έρεη ε ηδηνζπγθξαζία απηή;» ην Λατθνπφληηνπκ ν θπζηνινγηθφο απηφο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη

18 17 ηφζν έληνλνο, ζρεδφλ ςπραλαγθαζηηθφο κε απνηέιεζκα λα απνηειεί πιένλ ηδηαηηεξφηεηα. Άιισζηε απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο είλαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο. Πάξηε πρ ην Νάηξνπκ. πλήζσο θάζε άλζξσπνο θξαηάεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Έρεη έλα βαζκφ εζσζηξέθεηαο. Αιιά ζην Νάηξνπκ απηφ επηηείλεηαη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ γίλεηαη πιένλ ηδηαηηεξφηεηα. Ζ πνζνηηθή αιιαγή ηεο εζσζηξέθεηαο κεηαηξέπεηαη ζε πνηνηηθή αιιαγή. Απφ ηε θπζηνινγηθή εζσζηξέθεηα πεξλάκε πιένλ ζηελ παζνινγηθή εζσζηξέθεηα, ηελ επζημία, ην θιείζηκν ζηνλ ηδησηηθφ θφζκν. Σνλ ίδην κεραληζκφ ηεο κεηαηξνπήο ηεο πνζφηεηαο ζε πνηφηεηα ζα δνχκε θαη ζε άιιεο πνηφηεηεο. Πρ ππάξρεη ε θπζηνινγηθή ηάζε γηα θάπνην βαζκφ ηάμεο θαη νξγάλσζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ελφο αηφκνπ. ηαλ φκσο ε ηάζε απηή αηνλήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφηε έρνπκε ηε ραξαθηεξηζηηθή «ηζαπαηζνπιηά» θαη «αλνξγαλσζηά» ηνπ νχιθνπξ. Δλψ φηαλ πάεη ζην άιιν άθξν θαη γίλεη έληνλε ηάζε γηα ηάμε ηφηε έρνπκε ηελ αθακςία θαη «ζπαζηηθφηεηα» ηεο Ννπμ. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ηφζν δηαλνεηηθφ πνπ ζε ιίγεο ζηηγκέο εζσηεξηθήο εηιηθξίλεηαο θαη ζπδήηεζεο κε ηνλ εαπηφ ηνπ δηεξσηάηαη αλ έρεη ή αλ είρε πνηέ ζπλαηζζήκαηα. Με ηελ έλλνηα πάληα ησλ δπλαηψλ θαη έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηεξσηάηαη αλ έρεη «δήζεη» πνηέ ηνπ. Ή αλ απιψο πάληα ζθεθηφηαλ αληί λα λνηψζεη θαη λα δεη. Απηή ε αίζζεζε αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηελ ππεξνρή ηεο θαζαξήο δηαλνεηηθήο ζθέςεο απέλαληη ζην ζπλαίζζεκα. ληαο δηαλνεηηθφ άηνκν ην Λατθνπφληηνπκ θαη επεηδή ε κλήκε ηνπ είλαη ηφζν ραξαθηεξηζηηθά ηαμηλνκεηηθή έρεη νξηζκέλα πξνηεξήκαηα θαη νξηζκέλα ειαηηψκαηα φζνλ αθνξά ηε ζθέςε. Δίλαη ηθαλφηαην ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ ελλνηψλ. Δίλαη ηθαλφηαην ζην λα βξίζθεη ηηο ζπλδέζεηο ησλ δηαθφξσλ πξαγκάησλ θαη ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ηθαλφηαην ζην λα παξάγεη θαηλνχξηεο έλλνηεο, «άγξηεο» ηδέεο, πξσηφηππεο ηδέεο, θαληαζηηθέο ηδέεο, πξσηνπνξηαθέο ηδέεο. Δίλαη ηθαλφ ζην λα θηηάρλεη λέα πξνγξάκκαηα, ζην λα αλαθαιχπηεη λέα πξάγκαηα.

19 18 ην λα θαηαλνεί λέεο παξάμελεο ελαιιαθηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο ζεσξίεο. Αιιά ελψ είλαη ηφζν ηθαλφ ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε λέσλ ηδεψλ πζηεξεί ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ηθαλφηαην γηα «αζθήζεηο επί ράξηνπ» θαη γηα φλεηξα. Αιιά πζηεξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Απηφ φκσο έρεη ζρέζε κε ηε δεηιία ηνπ απέλαληη ζηελ θφληξα κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ζηελ αδπλακία ηνπ λα ηνπο επηβιεζεί θαη λα ηνπο βάιεη ζε έλα πξφγξακκα. 6.2 Σν «θαιό παηδί» Γηαλνεηηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο κε ηελ έλλνηα πνπ έρνπκε αλαθέξεη ηεο ππεξνρήο ηεο ζθέςεο απέλαληη ζην ζπλαίζζεκα, ππάξρνπλ αξθεηέο. Γηαλνεηηθφ άηνκν είλαη θαηεμνρήλ θαη ην νχιθνπξ θαη ε Ννπμ. Αιιά ζα δνχκε ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηε ζπλέρεηα. Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην Λατθνπφληηνπκ αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα ρξνληθά. Αο δνχκε πσο απηή ε ηδηνζπγθξαζία ρηίδεη ην ζπγθεθξηκέλν λνεηηθφ ηεο επνηθνδφκεκα. θεθηείηε έλα αγφξη ην νπνίν κεγαιψλνληαο δηαπηζηψλεη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. θέθηεηαη πνιχ, παξάγεη εχθνια πξσηφηππεο ηδέεο, καζαίλεη εχθνια, θαηαιαβαίλεη εχθνια. Σαπηφρξνλα φκσο έρεη θαη έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δίλαη δεηιφ. Γελ αληέρεη ηελ θφληξα κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ ή κε ηνπο κεγάινπο. ε κηα ειηθία πνπ ν αληαγσληζκφο θαη ε απηνεπηβεβαίσζε είλαη ζηελ εκεξεζία δηάηαμε ζα πξέπεη λα βξεη ρψξνπο θαη ηξφπνπο λα δηαθξηζεί. Γε κπνξεί ιφγσ ηεο δεηιίαο ηνπ λα γίλεη ην «παιηθαξάθη» ηεο παξέαο. Ο αξρεγφο. Μπνξεί λα κελ πζηεξεί ζε ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη ξψκε πζηεξεί φκσο ζε ζάξξνο, ζε ζξάζνο, ζε ζσκαηηθή απηνπεπνίζεζε, ζε «ηζακπνπθά». Δλψ αληίζεηα ζε φια απηά ππεξηεξνχλ πρ ηα αγφξηα θαη

20 19 θνξίηζηα Μεληνξίλνπκ. Αθνχ πζηεξεί ινηπφλ ζηε ζσκαηηθή θφληξα πξέπεη λα βξεη άιια δηαπξαγκαηεπηηθά ραξηηά γηα λα επηβηψζεη. Καη ηα δηαζέηεη φρη ζην ζψκα αιιά ζην κπαιφ. «Γελ κπνξψ λα επηθξαηήζσ κε ην ζψκα αιιά κπνξψ λα επηθξαηήζσ κε ην λνπ». Απηφ ζπλεηδεηνπνηεί ην Λατθνπφληηνπκ θαη απηφ εθαξκφδεη. Έηζη ην Λατθνπφληηνπκ έρεη ηελ ηάζε λα γίλεη ν «θαιφο καζεηήο». Σν «έμππλν παηδί». Δπηπιένλ αθνχ δε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζαλ ην δπλαηφ, αξρεγηθφ θαη δαβνιηάξηθν παηδί ζα θαιχςεη ηε δεηιία ηνπ θαη ζα δηαθξηζεί ζαλ ην θαιφ παηδί. αλ επγεληθφ παηδί. αλ κνξθσκέλν παηδί. αλ θαιιηεξγεκέλν παηδί. αλ επγεληθή ςπρή. αλ θαιιηηερληθή θαη επαίζζεηε ςπρή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη απνδεθηφο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζαλ αγφξη ζα θαηαθηήζεη θνξίηζηα θαη ζα μεπεξάζεη ηε δεηιία ηνπ ε νπνία δελ αθνξά κφλν ηηο ζσκαηηθέο θφληξεο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαθξηζεί αξγφηεξα επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά. Καη φια απηά μεθηλάλε απφ ηα δχν θχξηα λνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Απφ ηε δηαλνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη απφ ηε δεηιία ηνπ. Αλ ζέινπκε λα δψζνπκε ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Λατθνπφληηνπκ ηφηε ζα ιέγακε φηη ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη έλα άηνκν δεηιφ, δηπισκαηηθφ, έκκεζν ζηνπο ηξφπνπο ηνπ, «θνπιηνπξηάξηθν», θηιφδνμν θαη δηαλνεηηθφ. Αο πάξνπκε έλα-έλα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά λα ηα αλαιχζνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε πψο απηά εθθξάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο αηφκνπ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία Λατθνπφληηνπκ. 6.3 Ζ ςσξηθή καηαηνδνμία ηνπ «θαινύ θαη θαιιηεξγεκέλνπ αηόκνπ» Σν θπξηφηεξν Βαζηθφ Πάζνο ηνπ είλαη ε Μαηαηνδνμία. Πξφθεηηαη γηα κηα ςσξηθή θπξίσο καηαηνδνμία γηαηί ην θπξίαξρν κίαζκα ηνπ είλαη ην

21 20 Φσξηθφ. Φσξηθή καηαηνδνμία έρεη θαη ην Νάηξνπκ. ην Νάηξνπκ φκσο παίξλεη ηε κνξθή ηεο «αμηνπξέπεηαο». Ση κνξθή παίξλεη φκσο ζην Λατθνπφληηνπκ; Σε κνξθή ηεο θαιήο θήκεο ή θαιχηεξα ηνπ θαινχ ίκαηδ, ηεο θαιήο δεκφζηαο εηθφλαο. Γηα ην Λατθνπφληηνπκ ηζρχεη ην ξεηφ: «Σν ρξήκα πνιινί εκίζεζαλ, ηελ δφμαλ νπδείο». Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη θηιφδνμν. Έληνλα θηιφδνμν. Φσξηθά θηιφδνμν. Γελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηφζν ηα πιηθά αγαζά. Γελ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηφζν νη ζσκαηηθέο απνιαχζεηο φπσο πρ ην Μεληνξίλνπκ. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη ε θπξηαξρία κε ηελ έλλνηα ηνπ ρεηξηζκνχ αηφκσλ φπσο πρ ε Λάρεζηο. Οχηε λα έρεη ηε θήκε θαη ηελ εμνπζία ηνπ «βαζηιηά» φπσο πρ ε Πιαηίλα. Σνλ ελδηαθέξεη λα έρεη ηε θήκε ή έζησ ηελ πζηεξνθεκία, ηνπ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ. Σνπ θαιιηεξγεκέλνπ. Σνπ θηαζκέλνπ θαιιηηέρλε. Σνπ ζθεπηφκελνπ". Σνπ πξνρσξεκέλνπ θηιφζνθνπ. Σνπ αλζξσπηζηή επηζηήκνλα. Σνπ πξσηνπφξνπ νηθνιφγνπ. Σνπ αθαδεκατθνχ. Σνπ πξσηνπφξνπ εξεπλεηή. Σνπ εκβξηζνχο κειεηεηή. Σνπ κνληέξλνπ παηδαγσγνχ. Σνπ ελαιιαθηηθνχ γηαηξνχ. Σνπ πλεπκαηηθνχ δαζθάινπ. Σνπ ηαπεηλνχ εζσηεξηζηή. Σνπ ηδενιφγνπ πνιηηηθνχ. Σνπ εξεπλεηή ςπρνιφγνπ. Σνπ θνηλσληθνχ αλακνξθσηή. Σνπ ζνθνχ ηεξέα ή ηνπ ζνθνχ ηεξνκφλαρνπ. Σνπ θηαζκέλνπ ζπγγξαθέα. Σνπ πξσηνπφξνπ νηθνιφγνπ. Ζ καηαηνδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ έρεη ζρέζε κε ην ίκαηδ ηνπ ζηνπο άιινπο. ρη ηφζν κε ην ζσκαηηθφ ίκαηδ αιιά κε ην λνεηηθφ ίκαηδ. Με ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο ςπρηθήο ηνπ θαιιηέξγεηαο. ιεο ηνπ νη δξάζεηο ηείλνπλ ζην λα αλαδείμνπλ απηή ηε δεκφζηα εηθφλα. Δίηε πξφθεηηαη λα αλαδεηρζεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, είηε ζηα ζειπθά ηεο παξέαο, είηε ζην ζρνιείν, είηε ζηε δνπιεηά, είηε ζηελ θνηλσλία. Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα θξαπγαιέα ζπθσηηθή ή ζπθηιηηηθή πξνβνιή. Πξφθεηηαη γηα ςσξηθή πξνβνιή. Σν Λατθνπφληηνπκ επηζπκεί δηαθαψο ηελ αλαγλψξηζε αιιά ζέιεη λα αλαγλσξίζνπλ νη άιινη ηελ αμία ηνπ. Να ηελ παξαδερζνχλ θαη λα ηελ πξνβάινπλ. Θέιεη ηα βξαβεία, ζέιεη ηηο δηαθξίζεηο. Σνπο επαίλνπο. Σα δεκνζηεχκαηα. Σηο ζπλεληεχμεηο. Θέιεη θήκε έζησ θαη κεηά ζάλαην.

22 21 κσο αθφκα θαη αλ πηζηεχεη φηη είλαη ν πξψηνο, αθφκα θαη αλ πξάγκαηη είλαη ν πξψηνο δε ζα βγεη λα ην δηαιαιήζεη εχθνια ν ίδηνο. Πξνηηκά λα ην θάλνπλ νη άιινη γη απηφλ. πλήζσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πηνζεηεί ηε Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά ηνπ ηαπεηλνχ θαη κεηξηφθξνλα, ηνπ ληξνπαινχ, ηνπ ζεκλνχ, ηνπ ήξεκνπ θαη θηαζκέλνπ αλζξψπνπ. Δλφο αλζξψπνπ πνπ θαίλεηαη λα απνθεχγεη ηε δεκνζηφηεηα ηε ζηηγκή βέβαηα πνπ δηαθαψο ηελ επηζπκεί. κσο ην άηνκν Λατθνπφληηνπκ δελ επηδεηεί ηε δφμα φληαο θελφο πεξηερνκέλνπ. πλήζσο έρεη αξθεηά πξνζφληα θαη θάλεη αξθεηή δνπιεηά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηηπρίαο ηνπ. Αιιά δε κπνξεί εχθνια ιφγσ ηεο δεηιίαο ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο αληηπάινπο ζπθηιηηηθνχο θηιφδνμνπο πνπ ηνλ αληαγσλίδνληαη. Απηνχο πνπ ζα κεηέιζνπλ θάζε εζηθνχ ή αλήζηθνπ κέζνπ γηα λα θηάζνπλ ςειά. Σν Λατθνπφληηνπκ βέβαηα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ζα δνπιέςεη ζθιεξά. Αιιά κπνξεί θάιιηζηα λα θαηαθχγεη θαη ζηελ θνιαθεία. Καη πάιη φκσο δελ πξφθεηηαη γηα θξαπγαιέα θνιαθεία. Δίλαη φκσο ππνινγηζηήο. Μπνξεί λα θάλεη εζθεκκέλε παξέα, λα θάλεη δεκφζηεο ζρέζεηο, λα θνιαθεχεη, λα απνθχγεη λα θξίλεη, λα θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα θαη λα ζπκβηβαζηεί πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ςειά. 6.4 Θεαηξηθή ζπκπεξηθνξά Δίλαη ηφζν κεγάιε ε ηάζε ηνπ Λατθνπφληηνπκ λα λνηάδεηαη γηα ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ ψζηε ζπρλά φιε ηνπ ε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά είλαη έλα θαινζηεκέλν ζέαηξν. Γελ ην θάλεη φκσο απφ παλνπξγία. Γελ ην θάλεη απφιπηα ζπλεηδεηά θαη ζθφπηκα. Γελ ην θάλεη κε θαθή πξφζεζε. Με πξφζεζε λα ξαδηνπξγήζεη θαηά ησλ άιισλ ή λα ξίμεη ηνπο άιινπο. Σν θάλεη κε πξφζεζε λα δηαηεξήζεη ε λα απμήζεη ηε θήκε ηνπ. Σελ θαιή ηνπ δεκφζηα εηθφλα απέλαληη ζηνπο άιινπο. Σειηθά απηή ε ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά γίλεηαη κηα δεχηεξε θχζε γη απηφλ. Ζ ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Λατθνπφληηνπκ δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηα ζεκαληηθά πξφζσπα. Δίλαη ην ίδην ζεαηξηθφο θαη επηδεηεί ηελ ίδηα θαιή θήκε θαη απφ έλαλ ππνπξγφ αιιά θαη απφ ηνλ άγλσζην πεξηπηεξά κηαο μέλεο πφιεο. Ννηψζεη πεξίθεκα φηαλ ν άιινο άλζξσπνο ζθεθηεί ή πεη:

23 22 «Ση θαιφο άλζξσπνο». Οχηε απεπζχλεηαη απηή ε ζεαηξηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κφλν ζηνπο μέλνπο. Απεπζχλεηαη θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ. Αθφκε θαη ζηνπο πνιχ δηθνχο ηνπ. ηνπο γνλείο ηνπ, ζηα παηδηά ηνπ, ζηε ζχληξνθν ηνπ. Έζησ θαη αλ δεη κε απηή ηε ζχληξνθν ρξφληα νιφθιεξα. Μηα νιφθιεξε δσή. Αλ θάπνηνο ηνπ εληνπίζεη απηή ηε ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά ελνριείηαη έληνλα. Γελ ην παξαδέρεηαη. Βξίζθεη ρίιηεο δηθαηνινγίεο γηα λα θαιπθζεί. Άιισζηε δηαζέηεη θαη πνιχζηξνθε ζθέςε θαη θαιφ ιέγεηλ. Δπνκέλσο ηα πάεη πνιχ θαιά ζην λα βξίζθεη λνεηηθέο δηθαηνινγίεο. Με ηα πξνζφληα απηά εχθνια ληθάεη ηνλ αληίπαιν ηνπ ζε κηα ζπδήηεζε ή ζε κηα νπνηαδήπνηε λνεηηθή θφληξα. 6.5 Καρππνςία θαη ηδενινγηθή εππηζηία Ζ ζεαηξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Λατθνπφληηνπκ είλαη θαη ε αηηία ηεο θαρππνςίαο ηνπ. Έλαο άλζξσπνο πνπ κηα δσή παίδεη έλα εμεπγεληζκέλν ζέαηξν γηα λα δηαηεξήζεη κηα θαιή δεκφζηα εηθφλα είλαη αλακελφκελν λα ππνπηεχεηαη θαη ηνπο άιινπο φηη παίδνπλ θαη απηνί ην ίδην ζέαηξν. ηη θάλνπλ θαη απηνί δεκφζηεο ζρέζεηο. Έηζη είλαη θαρχπνπηνο φηαλ βιέπεη κηα άιιε δεκφζηα εηθφλα. Ζ θαρππνςία ηνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ηάζε ηνπ λα μέξεη «ην γηαηί θαη ην δηφηη» ησλ πξαγκάησλ. Απφ ηελ ηάζε ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηε λνεηηθή ηνπ πεξηέξγεηα. ηαλ φκσο πεηζζεί λνεηηθά ηφηε απνδέρεηαη απφιπηα έλαλ άιινλ άλζξσπν ή κηα θαηλνχξηα ηδέα θαη ζπλήζσο γίλεηαη θαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο. Αιιά θάζε λφκηζκα έρεη δχν φςεηο. Απηή ηνπ ε ςσξηθή θαρππνςία δελ ηνλ ζψδεη απφ ζπθηιηηηθνχο ππνθξηηηθνχο ρεηξηζκνχο ζπθηιηηηθψλ αηφκσλ. «Σν έμππλν πνπιί απφ ηε κχηε πηάλεηαη». Καη απηφ παζαίλεη θαη ην Λατθνπφληηνπκ. Πηζηεχεη ζηηο ηδενινγηθέο δηαθεξχμεηο ζπθηιηηηθψλ αηφκσλ. Σνπο εγθξίλεη κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο ζέζεηο. Καη ηειηθά θηάλεη ζην ζεκείν λα ππεξεηεί ζπθηιηηηθά άηνκα ηα νπνία δηαηείλνληαη φηη ππεξεηνχλ έλαλ πςειφ ζθνπφ. Γελ ηνπο θξίλεη κε βάζε ηε δσή ηνπο. Γελ ππνςηάδεηαη ην πςειφηεξεο ζηάζκεο ζέαηξν ηνπο.

24 23 απηή ηε ζπζθφηηζε ηεο θξίζεο ηνπ ζπληειεί ηα κέγηζηα θαη ε δηθή ηνπ καηαηνδνμία. Θέιεη θαη απηφο λα δηαθξηζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πςειφ ζθνπφ θαη λα θηάζεη ςειά. Έηζη ε ζπλείδεζε ηνπ ζνιψλεηαη. Αλ κάιηζηα ην ζπθηιηηηθφ άηνκν πνπ ηνλ ρεηξίδεηαη είλαη αληηζέηνπ γέλνπο πρ ζειπθνχ, ηφηε έρεη έλα αθφκε ιφγν λα γίλεηαη ππνρείξην. Σε ιαγλεία ηνπ. Γηα ηελ νπνία θαη ζα κηιήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 6.6 Ννηώζεη μερσξηζηόο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο Σν Λατθνπφληηνπκ έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σελ ίδηα κεγάιε ηδέα έρεη βέβαηα θαη ε Πιαηίλα, ην νχιθνπξ, ε Λάρεζηο ην Μεληνξίλνπκ, ν Τνζθχακνο θαη αξθεηέο άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο. Ζ καηαηνδνμία ηεο Πιαηίλα είλαη «βαζηιηθνχ» ηχπνπ. Θεσξεί φηη είλαη «ε πξψηε θαη θαιχηεξε» ζε φινπο ηνπο ηνκείο ή ηνπιάρηζηνλ ζε απηνχο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. ηελ νκνξθηά, ζηελ εμππλάδα, ζηε δνπιεηά, ζηελ ςπρηθή θαιιηέξγεηα. Ζ Πιαηίλα έρεη έληνλε πξνζθφιιεζε ζηελ επηηπρία θαη κάιηζηα ζηελ επηηπρία ηεο πξψηεο ζέζεο. Γελ ηθαλνπνηείηαη κε ηε δεχηεξε ζέζε. Σν νχιθνπξ ζεσξεί φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη πνιχ. ηη ην κπαιφ ηνπ θαηεβάδεη ηδέεο. Φνβεξέο ηδέεο, θηινζνθηθέο ηδέεο, πξσηφηππεο ηδέεο. πρλά ζθέθηεηαη πψο ζα έθηηαρλε ν ίδηνο ην θξάηνο αλ ήηαλ πξσζππνπξγφο. Ή πψο ζα έθηηαρλε ν ίδηνο έλαλ θαιχηεξν θφζκν εμ αξρήο. Αιιά παξά ηηο κεγαιφπλνεο ηνπ ηδέεο είλαη ζπρλφηαηα ζεσξεηηθφο. Μέλεη ζηε ζεσξία. Γη απηφ θαη ζπάληα πεηπραίλεη θνηλσληθά. Γη απηφ θαη ζπρλά θαληάδεη ζαλ πνιχμεξνο θαη πνιχθεξλνο. αλ «θαθιαηάο». Ζ Λάρεζηο ζεσξεί φηη είλαη «μχπληα». Γειαδή έμππλε αιιά ηαπηφρξνλα θαη πνλεξή. Δίλαη ζίγνπξε φηη κε φηη θαη λα αζρνιεζεί ηα θαηαθέξλεη. Καη κάιηζηα πνιχ θαιά. Έρεη γλψκε γηα ηα πάληα. Ννηψζεη φηη θαλείο δε κπνξεί λα ηελ μεγειάζεη. Να ηελ θνξντδέςεη. Θεσξεί φηη «ην κάηη ηεο θφβεη». Καη πξάγκαηη επεηδή είλαη πνλεξή θαη θαρχπνπηε μεγειάεη πνιχ

25 24 θφζκν κε ηελ ππνθξηηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. Απφ ηέηνηεο εκπεηξίεο πξνέξρεηαη θαη ε αίζζεζε ηεο φηη είλαη μχπληα. Ζ καηαηνδνμία ηνπ Μεληνξίλνπκ δελ έρεη ζρέζε κε δηαλνεηηθέο θαηαζηάζεηο ή κε ςπρηθή θαιιηέξγεηα. Έρεη φκσο ζρέζε κε ηε ξψκε ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Ή έρεη ζρέζε κε ηηο ζσκαηηθέο ηνπ ή ζεμνπαιηθέο ηνπ επηδφζεηο. Αιιά θπξίσο έρεη ζρέζε κε ηε καγθηά ηνπ. Ννηψζεη φηη είλαη ν κάγθαο. Ο αξρεγφο. Ο πξψηνο ζηε δαβνιηά ή ζηελ αηαμία ή ζην ηζακπνπθά. Ο πξψηνο ζηελ αληνρή ζην πνηφ ή ζην ηζηγάξν. Ο πξψηνο ζηε δηαζθέδαζε. Ο πξψηνο ζηηο γπλαίθεο. Ο πην ξηςνθίλδπλνο. Ο πην θαηαθεξηδήο. Ο Τνζθχακνο έρεη επίζεο πνιχ κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Αιιά πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ παξαιφγνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ αξρίδεη λα γίλεηαη ςπρσζηθή θαη παξαλντθή. Σν Λατθνπφληηνπκ ζεσξεί φηη ε εμππλάδα ηνπ είλαη πην πάλσ απφ ην κέζν φξν. Μπνξεί βέβαηα αλ εξσηεζεί γηα ηελ εμππλάδα ηνπ λα απαληήζεη φηη λνηψζεη φπσο φινο ν θφζκνο. Αιιά απηή ε ςεπδήο απάληεζε εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηεο Γεπηεξνγελνχο Θεαηξηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ «ζεκλνχ», «ηαπεηλνχ» θαη «θαιιηεξγεκέλνπ κεηξηφθξνλα» αηφκνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ δε ζεσξεί απαξαίηεηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηδηνθπία ή πξψην φπσο πρ ε Πιαηίλα. Αιιά έζησ θαη αλ δελ ην νκνινγεί κέζα ηνπ λνηψζεη φηη έρεη θάηη ην μερσξηζηφ θαη κνλαδηθφ. Καη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο, ηεο κφξθσζεο θαη ηεο θνπιηνχξαο. Καη φηη θάπνηα ζηηγκή απηή ε κνλαδηθφηεηα ηνπ ζα αλαγλσξηζηεί θαη απφ ηνλ θφζκν. Ή ηψξα ή κεηά ζάλαην. Ή έζησ θαη αλ δελ γίλεη θάηη ηέηνην ην λα ζθέθηεηαη φηη είλαη κνλαδηθφο ηνλ θάλεη λα λνηψζεη πνιχ σξαία. Γηαηί πίζσ απφ ηε καηαηνδνμία ηνπ ππάξρεη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη δεηιία. Αιιά ζα ην δνχκε απηφ ζηε ζπλέρεηα.

26 Σνκείο καηαηόδνμεο δξάζεο Αο δνχκε πξψηα ζε πνηνπο ηνκείο ζηξέθεηαη ε καηαηνδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ θαη θαη επέθηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ δηαβάδεη πνιιά βηβιία, Θέιεη λα καζαίλεη πνιιά πξάγκαηα. Γε δηαβάδεη βηβιία γηα λα μερληέηαη ξνκαληηθά θαη αηζζεκαηηθά φπσο πρ ε Πνπιζαηίιια. Γηαβάδεη γηα λα καζαίλεη. Να καζαίλεη θαηλνχξηεο γλψζεηο, θαηλνχξηνπο ηνκείο γλψζεο. Δπηζπκεί ηε ζθαηξηθή γλψζε. Σελ ςπρηθή ηνπ θαιιηέξγεηα. Θέιεη φκσο λα καζαίλεη γηα λα κπνξεί λα δηαθξίλεηαη γηα ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα ηηο πξνβάιιεη. Έηζη απηφ-επηβεβαηψλεηαη. Καη πάιη φκσο πξνβάιιεη απηέο ηνπ ηηο γλψζεηο κε ςσξηθφ ηξφπν. ρη θξαπγαιέα. Σνλ ελδηαθέξνπλ θπξίσο ηνκείο φπσο ε Φηινζνθία, ε Φπρνινγία, ε Μεηαθπζηθή, ε Ηζηνξία, ε Πνιηηηθή, ε Θξεζθεία, ε Δπηζηήκε θαη ε Ηζηνξία ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Αλ έρεη θαιιηηερληθέο ηάζεηο ηνλ ελδηαθέξεη λα δηαβάδεη κε ηηο ψξεο θαη ηδηαίηεξα φηη έρεη ζρέζε κε ηελ πξσηνπνξία ηεο ηέρλεο θαη ηα λέα ξεχκαηα. Με φηη θαη αλ αζρνιεζεί δελ έρεη ζεκαζία ηφζν ην αληηθείκελν φζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζρνιείηαη κε ηε γλψζε. Σνπ αξέζεη ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία ηεο γλψζεο. Σν λα είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο εηδηθνχο γλψζηεο. Να απηφ-επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε λέσλ γλψζεσλ θαη ηε δφμα πνπ ζπλνδεχεη ηέηνηεο αλαθαιχςεηο. Να γξάθεη βηβιία, δηαηξηβέο, εξγαζίεο. Να θάλεη εθζέζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο θαη λα δνμάδεηαη κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Σνπ αξέζεη λα λνηψζεη φηη είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο νπαδνχο θαη «ιεηηνπξγνχο» ηεο νξζήο παξάδνζεο ή ηεο νξζήο γλψζεο. Δίηε απηή ε γλψζε αθνξά ηε Θξεζθεία, είηε ηελ επηζηήκε, είηε ηηο ηδενινγίεο. Ή αληίζηνηρα λα είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο πξσηνπφξνπο θαη ξηδνζπαζηηθνχο κειεηεηέο λέσλ ηδεψλ θαη ζεσξηψλ. ζν θαη αλ θαηλνκεληθά απηέο νη ηάζεηο γηα ππνζηήξημε ηεο παξάδνζεο ή ησλ λέσλ ηδεψλ θαίλνληαη αληίζεηεο, παξφια απηά ην θνηλφ ζεκείν εληνπίδεηαη ζηε

27 26 θξάζε «έλαο απφ ηνπο ιίγνπο». Δθεί έγθεηηαη ε καηαηνδνμία ηνπ Λατθνπφληηνπκ. 6.8 Ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φύζε Σν Λατθνπφληηνπκ έρεη επίζεο ζπρλά κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε Φχζε. Σφζν κε ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη κε ηελ έλλνηα ησλ λφκσλ ηεο Φχζεο. Σν πψο ιεηηνπξγεί ε Φχζε. Σνπ αξέζεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηε Φχζε αιιά πην πνιχ ζα ιέγακε ηνπ αξέζεη λα κηιάεη ζηνπο άιινπο γηα ηε Φχζε. Απηφ δελ είλαη παξάμελν. Έρεη ζρέζε κε ηελ ηάζε πνπ ήδε είρακε αλαθέξεη φζνλ αθνξά ην δηαλνεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Πεξηζζφηεξν κηιάεη γηα θάηη παξά ην δεη. Μηιάεη γηα ηελ αγάπε αιιά ηε λνηψζεη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ. Μηιάεη γηα ηε Φχζε αιιά δε βηψλεη έληνλα ηε Φχζε. Γη απηφ κπνξεί λα δνχκε ην Λατθνπφληηνπκ λα ηζρπξίδεηαη φηη αγαπάεη ηε Φχζε θαη κάιηζηα ρσξίο λα ςεχδεηαη αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή λα πξνηηκά ηελ έληνλε θαιιηηερληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο. ην Λατθνπφληηνπκ αξέζνπλ πνιχ ηα ηαμίδηα. Καη κάιηζηα ηα ηαμίδηα ζε ρψξεο κε εληειψο δηαθνξεηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκφ απφ ην δηθφ ηνπ. Καη πάιη βιέπνπκε λα ππάξρεη ε ηάζε λα καζαίλεη γηα θάηη θαηλνχξην παξά λα ην ραίξεηαη. 6.9 Καιπκκέλε ςσξηθή δεηιία: ην «πξάν» θαη «πνιηηηζκέλν» άηνκν Αο έξζνπκε ηψξα ζε έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Λατθνπφληηνπκ. ηελ ςσξηθή δεηιία. Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξφηη ππάξρεη θαη είλαη έληνλν δε θαίλεηαη εχθνια. Καη δε θαίλεηαη εχθνια γηαηί ην Λατθνπφληηνπκ θξχβεη αξθεηά έληερλα θαη κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο απηή ηε δεηιία. Αο δνχκε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζε δηάθνξεο εθθξάζεηο ηνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ δε θεκίδεηαη γηα ηα λεχξα ηνπ. Μπνξεί λα ελνριείηαη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αιιά αξθεηέο απφ απηέο ηηο εθινγηθεχεη θαη

28 27 ηηο μεπεξλά. Γη απηφ θαη δε θαίλεηαη λα λεπξηάδεη εχθνια. πλήζσο δίλεη ηελ εηθφλα ηνπ πξάνπ αηφκνπ. Σνπ ήξεκνπ αηφκνπ. ηελ εηθφλα απηή ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη αλ λεπξηάζεη δελ εθθξάδεη ηα λεχξα ηνπ. Σνπιάρηζηνλ ζηνπο μέλνπο. Γηαηί ζηνπο δηθνχο ηνπ ζπλήζσο ηα μεζπάεη. Απηή ε εηθφλα φκσο ηνπ πξάνπ αηφκνπ δελ είλαη ζπλήζσο πξαγκαηηθή. Γελ πξφθεηηαη γηα πξάν άηνκν αιιά γηα δεηιφ άηνκν. Σν Λατθνπφληηνπκ θνβάηαη ηε ζσκαηηθή θφληξα αιιά πνιιέο θνξέο θαη ηε λνεηηθή θφληξα. Λνγνκαρεί πρ κε θάπνηνλ μέλν γηα έλα ζέκα. Αλ ην άιιν άηνκν είλαη απνθαζηζκέλν θαη κάιηζηα αλ ζσκαηηθά είλαη δπλαηφ θαη επηζεηηθφ ηφηε ην Λατθνπφληηνπκ έζησ θαη αλ έρεη δίθην ζα ζησπήζεη, ζα δψζεη ηφπν ζηελ νξγή. Θα βξεη έλαλ εχζρεκν ηξφπν λα ππνρσξήζεη πξνθεηκέλνπ λα κελ έξζεη ζηα ρέξηα κε άιιν άλζξσπν. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά θνβάηαη είλαη φηη ζα ηνπ ηηο βξέμνπλ θαη ζα γίλεη ξεδίιη κπξνζηά ζηνπο άιινπο. Ή φηη ζα ηνπ καπξίζνπλ ην κάηη θαη ηφηε πψο ζα πάεη ηελ άιιε κέξα ζηε δνπιεηά ηνπ; Αθφκα θαη αλ ην άιιν άηνκν είλαη ηνπ ρεξηνχ ηνπ ζσκαηηθά, ην Λατθνπφληηνπκ ζα ζθεθηεί πνιχ λα έξζεη ζε ζπκπινθή. Γε θνβάηαη κφλν ην μπινδαξκφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ αιιά θνβάηαη θαη ην λφκν, ηελ αζηπλνκία, ην δηθαζηήξην, ηηο πνηλέο, ηνλ θνηλσληθφ δηαζπξκφ. Πάληα φκσο ζα πξνζπαζήζεη λα βξεη έλαλ εχζρεκν ηξφπν γηα λα θχγεη κελ αιιά ρσξίο λα ραιάζεη ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ. Υσξίο λα ζεσξεζεί δεηιφο. Θα πεη ζπλήζσο: «Φεχγσ γηαηί δε ζέισ λα ξίμσ ην επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο». «Νφκηδα φηη είκαζηε πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη...». «Δληάμεη θίιε κνπ, φπσο λνκίδεηο. Έρεηο ην δηθαίσκα ηεο άπνςεο ζνπ θαη εγψ ην δηθφ κνπ. Ο ρξφλνο ζα δείμεη πνηνο έρεη δίθαην. Φεχγσ γηαηί ππάξρνπλ πην ζεκαληηθά πξάγκαηα λα αζρνιεζψ». «Αο ην μεράζνπκε, δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα ραιάκε ηε δηάζεζε καο γηα ηέηνηα πξάγκαηα». «Αλ έρσ πεη θάηη πνπ ζε έρεη πξνζβάιεη είκαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρσ πξφβιεκα λα δεηήζσ ζπγλψκε... ζα πξέπεη φκσο λα παξαδερζείο θαη εζχ φηη ε ζπκπεξηθνξά ζνπ δελ ήηαλ θαη ε νξζφηεξε».

29 28 Σν Λατθνπφληηνπκ θξχβεη ζπρλά ηε δεηιία ηνπ πίζσ απφ κηα Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ, επγέλεηαο, κεγαινςπρίαο, αλψηεξνπ αλζξψπνπ, ήξεκνπ αλζξψπνπ. Γήισλα πξάνο, δεκνθξαηηθφο, δηαιεθηηθφο, εηξεληθφο, θαηά ηεο βίαο, θηινζνθεκέλνο, ιάηξεο ηεο πνιπθσλίαο, πξννδεπηηθφο θαη έηζη απνθεχγεη ην ζθφπειν. Σηο ηξηβέο. πρλά αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ «εηξελνπνηνχ» ζηηο δηαθνξέο ησλ άιισλ. Δθφζνλ βέβαηα είλαη ζίγνπξνο φηη δε ζα έρεη ν ίδηνο επηπηψζεηο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηακάρε. Σν Λατθνπφληηνπκ πάληα ζε φιεο ηνπ ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο πξνζπαζεί λα δξα εθ ηνπ αζθαινχο. Γη απηφ θαη αλ έρεη ην πάλσ ρέξη είηε ζηε γπλαίθα ηνπ, είηε ζηα παηδηά ηνπ ε πξνο ηα έμσ έθθξαζε ηνπ αιιάδεη ζεκαληηθά. Γθξηληάδεη, βξίζθεη ιάζε ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη θσλάδεη αθφκε θαη έληνλα. Αλ έλαο γλσζηφο ηνπ, κε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηχρεη λα βξεζεί κπξνζηά ζηελ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θπξηαξρηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά είλαη ζίγνπξν φηη ζα παξαμελεπηεί αξθεηά. Κη απηφ γηαηί δελ ηνπο έρεη ζπλεζίζεη ζε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Πρ έλα κνξθσκέλν θαη επηηπρεκέλν επαγγεικαηηθά Λατθνπφληηνπκ ζα έρεη κέζα ζην ζπίηη κηα θπξηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ζηε ιηγφηεξν κνξθσκέλε, λεαξή θαη λνηθνθπξά γπλαίθα ηνπ. Πνιχ ζπρλά φκσο ζηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο ηνπ ην πάλσ ρέξη έρεη ε γπλαίθα ηνπ ιφγσ ππνρσξεηηθφηεηαο ηνπ. Μπνξεί βέβαηα λα θνβάηαη ηε ζσκαηηθή κάρε αιιά δε θνβάηαη ζπλήζσο ηε λνεηηθή κάρε. ηαλ πξφθεηηαη γηα πνιηηηζκέλε ζπδήηεζε ην Λατθνπφληηνπκ βξίζθεηαη ζην ζηνηρείν ηνπ. Γηαζέηεη ιέγεηλ, γλψζεηο θαη είλαη θαιφο ζηα επηρεηξήκαηα. Αιιά θαη πάιη έζησ θαη αλ έρεη ηχρεη πνιιέο θνξέο λα κηιήζεη δεκφζηα θαη έζησ θαη αλ γλσξίδεη φηη ηα θαηαθέξλεη πνιχ θαιά πάληα ιίγν πξηλ θαη ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ έρεη έληνλν ηξαθ. Σν νπνίν φκσο παξέξρεηαη πνιχ γξήγνξα γηα λα δψζεη ζέζε ζε έλα επρεξέο ζπγθξνηεκέλν θαη πνιχ θαιφ ιέγεηλ. Ζ ίδηα δεηιία αθνξά θαη ηηο εξγαζηαθέο ηνπ ζρέζεηο. Φνβάηαη λα έξζεη ζε νπζηαζηηθή ξήμε κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Φνβάηαη λα ράζεη ηελ δνπιεηά ηνπ θαη λα αλαδεηήζεη θάηη θαηλνχξην. Έζησ θαη αλ θαηέρεη

30 29 θάπνηα ζέζε απνθεχγεη έληνλα λα έξζεη ζε θφληξα κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Πξνζπαζεί ζπλήζσο κέζα απφ έλα θιίκα «ζπλαδειθηθφηεηαο», δηπισκαηίαο, θηλήηξσλ θαη θηιφηηκνπ λα πείζεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα θάλνπλ θαιή δνπιεηά δίλνληαο πάλσ απ φια ν ίδηνο ην θαιφ παξάδεηγκα. Ζ δεηιία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Λατθνπφληηνπκ επεξεάδεη ην άηνκν θαη ζε άιινπο ηνκείο. Γεηιηάδεη κπξνζηά ζηελ θάζε είδνπο εμνπζία. Γε ζέιεη κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία, ηελ πνιηηεία, ηα δηθαζηήξηα, ηελ εθνξεία. Φνβάηαη ηα δάλεηα θαη ηηο θάζε ινγήο δεζκεχζεηο θαη εθθξεκφηεηεο. Φνβάηαη φηη έρεη λα θάλεη κε θάζε είδνπο θνηλσληθφ δηαζπξκφ. Σξέκεη φηη κπνξεί λα ηνπ ραιάζεη ηε δεκφζηα εηθφλα. Σν Λατθνπφληηνπκ λνηάδεηαη γηα ην «ηη ζα πεη ν θφζκνο». Ση ζα πεη ε γεηηνληά, νη ζπγγελείο, νη ζπλάδειθνη, ε θνηλσλία. Ζ δεηιία ηνπ ηνλ θάλεη ζπρλά λα είλαη αλαπνθάζηζηνο. Να θάλεη απηφ ή εθείλν; Να πάξεη εθείλε ή ηελ άιιε απφθαζε; Να παληξεπηεί ή λα κελ παληξεπηεί; Να αιιάμεη ή λα κελ αιιάμεη δνπιεηά; Οπνηαδήπνηε κεγάιε αιιαγή ζηε δσή ηνπ ηνλ αλεζπρεί. Γη απηφ πξνηηκά λα αλαβάιιεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο Γεηιή Λαγλεία Ζ ζρέζε ηνπ Λατθνπφληηνπκ κε ην άιιν θχιν θαη κε ην ζεμ είλαη ηππηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο δεηιίαο ηνπ. Δκπεξηέρεη φκσο θαη έλα άιιν ζηνηρείν. Σν δεχηεξν ζε ζεκαληηθφηεηα Βαζηθφ ηνπ Πάζνο. Σν πάζνο ηεο Λαγλείαο. Σν Λατθνπφληηνπκ αγφξη ή αθφκε θαη ν Λατθνπφληηνπκ άληξαο έρεη αξθεηή ζεμνπαιηθή επηζπκία. Ζ ιαγλεία ηνπ φκσο είλαη έληνλα νπηηθή. Σν κάηη ηνπ «θφβεη» θαηά ηελ θνηλή έθθξαζε. Δξεζίδεηαη πεξηζζφηεξν εγθεθαιηθά παξά κε ηε ζσκαηηθή επαθή. Δξεζίδεηαη βιέπνληαο θαη θηηάρλνληαο επεθηάζεηο κε ηε ζθέςε ηνπ. Δξεζίδεηαη κε ην εκίγπκλν παξά κε ην γπκλφ. Με ηε ζθέςε παξά κε ηελ αθή. Παξά ηελ έληνλε φκσο ζεμνπαιηθή δηάζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έληνλε δεηιία ε νπνία αθνξά ην θφβν ηεο «ρπιφπηηαο». Σν θφβν ηνπ «ξεδηιέκαηνο». Οπζηαζηηθά θαη πάιη θνβάηαη κε ραιάζεη ε δεκφζηα εηθφλα ηνπ. Ζ δεκφζηα εηθφλα ηνπ θαινχ παηδηνχ θαη ηνπ

31 30 θαιιηεξγεκέλνπ αηφκνπ πνπ κε ηφζν θφπν έρεη θηηάμεη. Παξφια απηά έρεη ηελ ηάζε λα θιεξηάξεη έληνλα. Καη ην θάλεη. Καη κάιηζηα ηα θαηαθέξλεη πνιχ θαιά. Σν θιεξη ηνπ είλαη θαη απηφ έκκεζν, πλεπκαηψδεο, δηαλνεηηθφ, θνπιηνπξηάξηθν. Γελ είλαη πνηέ άκεζν, επηζεηηθφ, άγαξκπν. πρλά φκσο κπνξεί λα είλαη θαη γινηψδεο. Αιιά φζν θαη αλ θιεξηάξεη δε ζα θάλεη εχθνια ηελ απνθαζηζηηθή θίλεζε. Πεξηκέλεη ελαγσλίσο λα θάλεη ηελ απνθαζηζηηθή θίλεζε ε παξηελέξ ηνπ θαη ηφηε λα ζπλαηλέζεη θαη απηφο, νχησο ψζηε ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο έθβαζεο λα κε ζεσξεζεί φηη «ηεο ξίρηεθε». Καη πνιχ πεξηζζφηεξν λα κε δερζεί απφξξηςε. Λφγσ απηήο ηεο δεηιίαο ζπρλά ν έθεβνο Λατθνπφληηνπκ θαηαθεχγεη ζηε ζπζηεκαηηθή απηντθαλνπνίεζε κέρξη θαη ζε κεγάιε ειηθία. Ζ δεηιία απηή ζπλερίδεηαη θαη κέζα ζηελ φπνηα ζπληξνθηθή ζρέζε. Λφγσ ηνπ άγρνπο «λα επηηχρεη ε ζεμνπαιηθή πξάμε», δειαδή «λα ηθαλνπνηήζεη ηε ζχληξνθν ηνπ» θαη λα κε γίλεη ξεδίιη, δειαδή λα κε ραιάζεη ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ πνιχ ζπρλά ηαιαλίδεηαη απφ πξφσξε εθζπεξκάησζε ή αηειή ζηχζε. Μπνξεί επηπιένλ λα θξχβεη απηφ ην πξφβιεκα πξνζπαζψληαο λα ζπλερίζεη έζησ θαη ρσξίο λα έρεη δηάζεζε ηε ζεμνπαιηθή πξάμε πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηε ζχληξνθν ηνπ. Μεηά ηνλ πξψην ζεμνπαιηθφ ελζνπζηαζκφ ζε κηα ζρέζε ν Λατθνπφληηνπκ άληξαο πνιχ ζπρλά ράλεη ηελ νξκή θαη ηε δηάζεζε ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζπρλά ζπκβηβάδεηαη ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ είηε ζηε δνπιεηά ηνπ, είηε ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Μπνξεί φκσο λα ζηξαθεί ζηελ αλαδήηεζε θαηλνχξησλ ζρέζεσλ. Έρεη έληνλε ηε δηάζεζε γηα εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο αιιά έληνλε θαη ηε δεηιία κήπσο ηνλ απνξξίςεη ε λέα ζχληξνθνο ή κήπσο ην δηαδψζεη ζηνπο άιινπο ή κήπσο ην κάζεη ε γπλαίθα ηνπ. Σν ζεμνπαιηθφ θαη ην ζέκα ησλ ζπληξνθηθψλ ζρέζεσλ είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κπειάδεο ηνπ Λατθνπφληηνπκ.

32 31 πρλά ην Λατθνπφληηνπκ έιθεηαη απφ δπλακηθέο γπλαίθεο ηνπ ηχπνπ ηεο Βαιεξηάλαο. Πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο πνπ είλαη δπλακηθέο, ππνδχνληαη ζπρλά ηηο κνληέξλεο πξννδεπηηθέο θαη θαιιηεξγεκέλεο θαη έηζη εκπίπηνπλ ζαθψο ζηα λνεηηθά πξφηππα ηνπ Λατθνπφληηνπκ πεξί ηδαληθήο ζπληξφθνπ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ζπλήζσο λα έρεη ην πάλσ ρέξη ε ζχληξνθνο ηνπ ιφγσ ηδηνζπγθξαζηαθήο δπλακηθφηεηαο. Δίλαη εθπιεθηηθφ λα κπνξεί θαλείο κέζα απφ ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα δηαβιέπεη θαη λα θαηαλνεί ηηο δπλακηθέο κηα ζπληξνθηθήο ή κηαο νπνηαζδήπνηε άιιεο αλζξψπηλεο ζρέζεο. Να θαηαλνεί ηα δηάθνξα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη κέζα απφ ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο, ηάζεηο θαη πξνζέζεηο. Καη λα πξνβιέπεη αθφκε θαη ηε ζπλήζε θαηάιεμε ησλ πξαγκάησλ. Απηή ε πξνβιεςηκφηεηα έρεη αθξηβψο ζρέζε κε ηε κεγάιε εμάξηεζε ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Δμάξηεζε πνπ αθνξά ηηο ηάζεηο ηνπ, ηε ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ννηθνθύξεο θαη εζσζηξεθήο ιόγσ δεκόζηαο εηθόλαο Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ζπλήζσο ηαθηηθφ. ρη βέβαηα ζε ζρνιαζηηθφ βαζκφ φπσο πρ ε Ννπμ. Θέιεη ηα πξάγκαηα ηνπ λνηθνθπξεκέλα γηα λα κελ ηνπ βξνπλ ςεγάδηα. Γε ζέιεη λα ηνλ ζρνιηάζνπλ. Γελ ζέιεη λα ραιάζεη ε θαιή εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γη απηφλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη επηκειήο θαη ηαθηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ. Ή αθξηβήο ζηα ξαληεβνχ ηνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν πξνζπαζεί λα πιεξψλεη έγθαηξα ηα ρξέε ηνπ ή ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ζπλήζσο εζσζηξεθέο αλ θαη ζπλήζσο θαίλεηαη ην αληίζεην γηαηί είλαη νκηιεηηθφ θαη ηνπ αξέζνπλ νη παξέεο. Δίλαη εζσζηξεθέο κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη πξνζπαζεί λα θξαηήζεη κηα δεκφζηα εηθφλα φρη κφλν ζηνπο μέλνπο αιιά θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ. ηα πιαίζηα φκσο ηεο ηάζεο ηνπ γηα θιεξη «επηπέδνπ» εκθαλίδεηαη ζπρλά λα δεηάεη «ςπρηθή επηθνηλσλία» κε άηνκα «επηπέδνπ». Καη ηφηε κηιάεη άλεηα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ηηο ζηελνρψξηεο πνπ ν ίδηνο έρεη ζηνλ αηζζεκαηηθφ ηνκέα.

33 32 Αιιά φια απηά είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ πνπ ηνλ εκθαλίδεη ζαλ έλα επαίζζεην θαη ηαιαηπσξεκέλν, αμηφινγν θαη θαιιηεξγεκέλν άληξα. Με απηφ ηνλ έκκεζν άιισζηε ηξφπν έρεη δηαπηζηψζεη φηη εχθνια κπνξεί λα έρεη έλα απνδνηηθφ θιεξη ρσξίο λα θηλδπλεχζεη λα παξεμεγεζεί ζαλ έλαο ιάγλνο θαη αγξνίθνο γπλαηθνθαηαθηεηήο σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Σν Λατθνπφληηνπκ ρεηξνηεξεχεη ζπλήζσο κε ηε δέζηε. ρη ηφζν έληνλα βέβαηα φζν ην νχιθνπξ ην νπνίν είλαη κία απφ ηηο θαη εμνρήλ δεζηέο ηδηνζπγθξαζίεο. πρλά έρεη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηάδνπλ κε ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νχιθνπξ αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Ηδξψλεη αξθεηά εχθνια, ν ηδξψηαο ηνπ κπνξεί λα είλαη δχζνζκνο ελψ ην δέξκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο είλαη ζπλήζσο ιηπαξφ. Σν Λατθνπφληηνπκ φπσο θαη ην νχιθνπξ έρεη κεγάιε επαηζζεζία ζην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ζην παρχ έληεξν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πέςεο είλαη αξθεηά αδχλαηε θαη αξγή. Έρεη ζπρλά θνπζθψκαηα θαη γνπξγνπξεηά ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο. Αλ θάεη αξγά ην βξάδπ θαη ηδηαίηεξα θάηη πηθάληηθν ζα μππλήζεη ηηο πξσηλέο ψξεο κε δπζπεςία, θνχζθσκα θαη ηάζε γηα εκεηφ. Παξφια απηά δχζθνια κπνξεί λα θνηκεζεί κε άδεην ζηνκάρη. Γχξσ ζηηο 11 ην πξσί ην Λατθνπφληηνπκ λνηψζεη κηα έληνλε ιηγνχξα ζην ζηνκάρη, ζέιεη νπσζδήπνηε λα βάιεη θάηη ζην ζηφκα, φρη φκσο απαξαίηεηα ζε πνζφηεηεο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη έρεη ηελ ηάζε λα ηξψεη πάληα γξήγνξα. Βηαζηηθά. ρεδφλ δε καζάεη. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκε θαη φηαλ έρεη φιε ηε ρξνληθή άλεζε θαη εζπρία πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζεη ην θαγεηφ ηνπ. ηαλ ε δπζπεςία ηνπ πξνρσξήζεη ζπκβαίλεη ζπρλά λα πεηλάεη, λα έρεη φξεμε γηα θαγεηφ αιιά κε δπφ-ηξείο κπνπθηέο λα λνηψζεη φηη έρεη ρνξηάζεη. ηη έρεη θνπζθψζεη.

34 Ζ γπλαίθα Λατθνπόληηνπκ πσο ήδε έρεη δηαθαλεί απφ ηηο πην πάλσ πεξηγξαθέο ην Λατθνπφληηνπκ είλαη θαη εμνρήλ αλδξηθή ηδηνζπγθξαζία. Ζ γπλαίθα Λατθνπφληηνπκ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε δχν εθδνρέο. ηελ πξψηε εθδνρή, ηελ ςσξηθή εθδνρή είλαη ήπηα θαη εζσζηξεθήο αιιά φρη ηφζν εζσζηξεθήο θαη εχζηθηε φπσο ην Νάηξνπκ. Σεο αξέζεη πάξα πνιχ ε Φχζε, είλαη αξθεηά ξνκαληηθή θαη θάλεη αξθεηά ξνκαληηθά ςσξηθά φλεηξα γηα ην κέιινλ. πσο πρ λα δήζεη καθξηά απφ ηελ πφιε ζηελ εμνρή. Να δήζεη ήζπρα θαη νηθνγελεηαθά. Να αζρνιεζεί κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ή λα πξνζθέξεη θνηλσληθά αιιά ρσξίο ηδηαίηεξεο θηινδνμίεο δηάθξηζεο. ηε δεχηεξε εθδνρή κνηάδεη κε κηα ήπηα Πιάηηλα. Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο κνληέξλα θαη θαιιηεξγεκέλε γπλαίθα. Πξνζέρεη αξθεηά ηελ εκθάληζε ηεο, έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη θνιαθεχεηαη απφ ην αληξηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ ζηάζε ηεο φκσο δελ είλαη θξαπγαιέα. Αλαδεηεί ην κεγάιν έξσηα, έλαλ έξσηα φκσο πνπ δε ζα θπξηαξρείηαη ηφζν απφ ην ζεμ αιιά απφ ηελ ηξπθεξφηεηα, ην δηάινγν, ηε θηιηθή θαη ςπρηθή επηθνηλσλία, ηελ θαηαλφεζε. ε αληίζεζε κε ηελ Πιαηίλα δελ είλαη θπξηαξρηθή, δχζθνια μεζπάεη ηα λεχξα ηεο, ζπάληα είλαη επηζεηηθή. Δκθαλίδεη δειαδή ηελ ηππηθή δεηιία ηνπ Λατθνπφληηνπκ θάηη πνπ δε ραξαθηεξίδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ Πιάηηλα Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηνπ Λατθνπόληηνπκ Πξψηε Όιε: Σν θπηφ Λατθνπφληηνπκ Κιαβάηνπκ Μηάζκαηα: Φσξηθφ θπξίσο θαη ζην λνεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζηελ έθθξαζε

35 34 Βαζηθά Πάζε: Φσξηθή καηαηνδνμία ηνπ ηχπνπ ηεο θαιήο δεκφζηαο εηθφλαο. Ννηψζεη μερσξηζηφο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο. Πξνζθφιιεζε ζε ςσξηθέο ηδενινγίεο. Οπηηθή ζεμνπαιηθή Λαγλεία. Βαζχηεξε Οπζία: Γεηιφ, δηπισκαηηθφ, έκκεζν ζηνπο ηξφπνπο ηνπ, «θνπιηνπξηάξηθν», θηιφδνμν θαη δηαλνεηηθφ άηνκν. θέςε: α. Εξελικηικό Επίπεδο: Σν Λατθνπφληηνπκ φληαο έληνλα δηαλνεηηθφ άηνκν έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη αξθεηά κηθξή ζρέζε κε ηελ Αηζζεηηθή Φπρή. πρλά ράξηλ ηεο ςσξηθήο ηνπ καηαηνδνμίαο εζεινηπθιεί ζηα θειεχζκαηα ηεο πλεηδεζηαθήο Φπρήο. Ζ Αηνκηθή ηνπ Βνχιεζε επεξεάδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηελ Δμσηεξηθή Βνχιεζε πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηα πιηθά αληηθείκελα θαη ηηο ζσκαηηθέο νξκέο αιιά επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ Δμσηεξηθή Βνχιεζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ Φπρηθφ Κφζκν. Σα πξφηππα ηνπ πεξί επηπρίαο έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαιή ηνπ θήκε ή έζησ ηελ πζηεξνθεκία ηνπ. Γηα ην Λατθνπφληηνπκ ηζρχεη ην ξεηφ: «Σν ρξήκα πνιινί εκίζεζαλ, ηελ δφμαλ νπδείο». Ζ ηάζε ηνπ λα εξεπλά θαη λα καζαίλεη θαη ηδηαίηεξα ηα πξσηφηππα θαη ηα πεξίεξγα, ηνλ θέξλεη ζπρλά ζε επαθή κε ηελ εζσηεξηθή γλψζε. Γχζθνια φκσο «γηλψζθεη ά αλαγηλψζθεη». Καη πνιχ δχζθνια ηα εθαξκφδεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Έηζη ζπρλά έρεη κφλν ηελ επηθάλεηα ηνπ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ θαη φρη ηελ νπζία. β. Επιδπάζειρ:

36 35 Φσξηθφ εζηθφ πεξηερφκελν κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζθφιιεζεο ζε ηδενινγηθά ζπζηήκαηα. Φσξηθή δεηιία. Σηπεζογόνοι παπάγονηερ: Ζ θαθή θήκε, ε δεκφζηα πξνζβνιή, ε απφξξηςε ή θαη ν ριεπαζκφο ηεο πξφηαζεο ηνπ γηα ζεμνπαιηθή ζρέζε, ε αλάιεςε επζπλψλ, νη εθθξεκφηεηεο, ε πηζαλφηεηα ζπκπινθήο θαη μπινδαξκνχ, ε ππνηίκεζε, ε παξαγλψξηζε, νη δεζκεχζεηο, ε αίζζεζε φηη ηνπ ζηεξνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπ έζησ θαη θξαζηηθά, νη δπλακηθέο θαη θπξηαξρηθέο γπλαίθεο, νη αγξνίθνη άλζξσπνη, ε βία. Δπεξεάδεηαη έληνλα απφ Λεθηηθά θαη Μλεκνληθά Δξεζίζκαηα θέςεο. γ. Γενικά Χαπακηηπιζηικά Νοηηικών Λειηοςπγιών: πζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε ζθέςε κε έληνλε θαληαζία θαη πξσηνηππία. Ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη παξαγσγήο λέσλ θαη πξσηφηππσλ ηδεψλ αιιά ιφγσ δεηιίαο δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Μεγάιε ηθαλφηεηα γηα «αζθήζεηο επί ράξηνπ» δ. Νοηηικά Ππόηςπα: Φσξηθά Ννεηηθά Πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα εηθφλα ελφο πξάνπ, θαινχ θαη θαιιηεξγεκέλνπ ςπρηθά αηφκνπ. Θεσξεί φηη κπνξεί λα κελ είλαη ν πξψηνο αιιά ζίγνπξα είλαη θάηη μερσξηζηφ ζαλ πνηφηεηα, ζαλ βάζνο θαη ζαλ επξχηεηα θαη πξννδεπηηθφηεηα ζθέςεο. Ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο λέσλ λνεηηθψλ πξνηχπσλ θαη αιιαγήο ηνπ λνεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο φκσο απαξαίηεηα νπζηαζηηθή αιιαγή ησλ ηδηνζπγθξαζηαθψλ ηνπ πξνζθνιιήζεσλ. Γειψλεη εζηθφο θαη ηείλεη λα είλαη αιιά ζπρλά κπνξεί λα παξαβηάδεη ηελ Ζζηθή ηνπ ιφγσ ιαγλείαο ή ιφγσ θηινδνμίαο. Καη ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή θαιχπηεη ηε δξάζε ηνπ εχθνια κε έλζεκα εζηθήο λνκηκνθξνζχλεο παξάγνληαο εχθνια ηζρπξέο δηθαηνινγίεο ιφγσ ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Με απιά ιφγηα ην Λατθνπφληηνπκ εχθνια εζεινηπθιεί. Δχθνια πξψηα θάλεη θάηη πνπ ζέιεη θαη κεηά ην θαιχπηεη κε ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο πεξί ηεο νξζφηεηαο ηεο δξάζεο ηνπ. Θεαηξηθή εμσζηξέθεηα ελψ νπζηαζηηθά είλαη εζσζηξεθήο κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη πξνζπαζεί λα

37 36 δηαηεξήζεη ηελ θαιή δεκφζηα εηθφλα πνπ πξνβάιιεη ζε φινπο ηνπο άιινπο αθφκα θαη ζηνπο πνιχ δηθνχο ηνπ. Δπίπησζε: πρλφηαηε ηδηνζπγθξαζία ζηνπο άληξεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο δηαλννχκελνπο θαη ππνρσξεηηθνχο άληξεο. Πνιχ πην ζπάλην ζηηο γπλαίθεο. πλαηζζήκαηα: ληαο έληνλα δηαλνεηηθή ηδηνζπγθξαζία εκθαλίδεη κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δφλεζε. Γε βηψλεη βαζεηά ζπλαηζζήκαηα εχθνια αλ θαη ζπρλά θαιχπηεη απηή ηελ θαηάζηαζε κε κηα Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά επαίζζεηνπ θαη θαιιηεξγεκέλνπ άληξα ηδηαίηεξα απέλαληη ζην άιιν θχιν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί γλσξίδεη φηη νη γπλαίθεο εθηηκνχλ ηνπο επαίζζεηνπο θαη θαιιηεξγεκέλνπο άληξεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζπλαηζζάλεηαη κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη ε θαηάιιειε ψξα λα ζπλαηζζαλζεί. Πρ έρεη κάζεη φηη ην ειηνβαζίιεκα είλαη κηα ξνκαληηθή ζηηγκή, ηδηαίηεξα αλ βξίζθεζαη κε ηελ θνπέια ζνπ θαη γη απηφ πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα λνηψζεη αγάπε θαη δειψλεη φηη «αγαπά». Λεηηνπξγεί κε βάζε ηνπ πσο ζα ιεηηνπξγνχζε ε δεκφζηα εηθφλα πνπ πξνβάιιεη ζηνπο άιινπο. Υακειή ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Έληνλα ινγηθφο θαη νξζνινγηζηήο έζησ θαη αλ δελ ην πξνβάιιεη απέλαληη ζην άιιν θχιν γηαηί μέξεη φηη δελ πξέπεη λα ην πξνβάιεη ελψ αληίζεηα πξέπεη λα δειψλεη ζπλαηζζεκαηηθφο θαη ξνκαληηθφο. ληαο έληνλα δηαλνεηηθφ άηνκν δχζθνια βηψλεη πλεηδεζηαθά πλαηζζήκαηα απέλαληη ζε άιινπο αλζξψπνπο εθηφο απφ ηελ επαθή κνπ κε ηε Φχζε θαη ηνπο Φπζηθνχο Νφκνπο πνπ ηνλ θάλνπλ λα βηψλεη κηα αίζζεζε παγθνζκηφηεηαο θαη γαιήλεο ηα νπνία είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ πλεηδεζηαθψλ πλαηζζεκάησλ. Ρερά θαη έληνλα ειεγρφκελα απφ ηε ινγηθή ςσξηθά εμηδαληθεπκέλα ζπλαηζζήκαηα. Βηψλεη ζπρλά λνεηηθά ζπλαηζζήκαηα ρακεινθξνζχλεο αιιά θαη έπαξζεο θάηη αλακελφκελν εθφζνλ βαζηθά ηνπ ζπζηαηηθά ζηνηρεία είλαη ε δεηιία θαη ε καηαηνδνμία.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σεηξά Οιηζηηθήο Φηινζνθίαο ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΑΠΗ -ζηη ςνηποθική σέζη -ηην Οικογένεια -ηη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα