Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητικό Ιστορικό"

Transcript

1 Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΓΝΧΖ 1.1 Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ γηαηξνχ παίδεη κηθξφ ξφιν ζηελ αιινπαζεηηθή δηάγλσζε 1.2 ηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε ν γηαηξφο είλαη ην «φξγαλν κέηξεζεο» ηνπ αζζελνχο 1.3 Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο εθπαίδεπζεο ηνπ γηαηξνχ ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε 1.4 Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε 1.5 Άιινη ηξφπνη νκνηνπαζεηηθήο δηάγλσζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΞΧΛΔΚΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 2.1 Ηδηνζπγθξαζηαθέο πιεξνθνξίεο απφ ην θιείζηκν ηνπ ξαληεβνχ 2.2 Ζ πξψηε επαθή κε ηνλ αζζελή ζην ζαιφλη 2.3 Δμσηεξηθή εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 2.4 Ηδηνζπγθξαζηαθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ νκηιία ηνπ αζζελνχο 2.5 Ηδηνζπγθξαζηαθέο πιεξνθνξίεο απφ ην ζσκαηφηππν θαη ην πξφζσπν 2.6 Ηδηνζπγθξαζηαθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ παξνχζα λφζν θαη ην αηνκηθφ αλακλεζηηθφ

4 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ, ΠΑΘΖΔΗ, ΤΜΒΑΝΣΑ 3.1 Ηδηνζπγθξαζηαθή Γηάγλσζε κε ηε βνήζεηα ησλ Μηαζκάησλ 3.2 Σξνπνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ησλ ζπκπησκάησλ 3.3 Ζ ζεκαζία ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ παζήζεσλ 3.4 Καηαζηάζεηο θαζνξηζηηθέο ζηε δσή ελφο αηφκνπ 3.5 Βαζκνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΓΔΝΗΚΑ ΧΜΑΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 4.1 Ζ ζσζηή εξψηεζε δίλεη ζσζηή απάληεζε 4.2 Πψο ξσηάκε γηα ηε δέζηε θαη ην θξχν 4.3 Εεζηέο Ηδηνζπγθξαζίεο 4.4 Κξχεο Ηδηνζπγθξαζίεο 4.5 Ηδξψηαο, Γχζνζκεο εθθξίζεηο, Ληπαξφηεηα 4.6 Πξνηηκήζεηο γηα γιπθά θαη αικπξά 4.7 Ξηλέο γεχζεηο θαη ιίπνο 4.8 Γάια, παγσκέλα λεξά θαη θξεκκχδη 4.9 Υαξαθηεξηζηηθέο ζηάζεηο χπλνπ, βξαδηλή ζηειφξξνηα 4.10 Θάιαζζα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΦΤΥΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: ΝΔΤΡΑ, ΣΑΞΖ, ΔΧΣΡΔΦΔΗΑ 5.1 «Απφ λεχξα πψο ηα πάκε;»

5 4 5.2 Ζ ηαπηνπνίεζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο κέζσ ησλ εξσηήζεσλ 5.3 Ση ζεκαίλεη λεχξα ζε βαζκφ3 5.4 Δζσζηξεθείο λεπξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 5.5 Δμσζηξεθείο λεπξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 5.6 Γηαζηξνθηθέο λεπξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 5.7 Τζηεξηθέο λεπξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 5.8 Δγσηζηηθέο λεπξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 5.9 Σα λεχξα ηνπ Λατθνπφληηνπκ θαη ηνπ νχιθνπξ 5.10 Οη θαη εμνρήλ λεπξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 5.11 Πψο ξσηάκε γηα ηελ ηάμε 5.12 Πψο ξσηάεη ν έκπεηξνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο 5.13 Ννπμ Βφκηθα: ε ηάμε γηα ηελ ηάμε! 5.14 Άιιεο ηαθηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 5.15 Ο ηζαπαηζνχιεο νχιθνπξ 5.16 Πψο ξσηάκε γηα εμσζηξέθεηα-εζσζηξέθεηα 5.17 Δμσζηξεθείο ςπρηθά ηδηνζπγθξαζίεο 5.18 Σν ηππηθά εζσζηξεθέο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 5.19 Άιιεο εζσζηξεθείο ηδηνζπγθξαζίεο 5.20 Δπακθνηεξίδνπζεο ηδηνζπγθξαζίεο φζνλ αθνξά εζσζηξέθεηαεμσζηξέθεηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΦΤΥΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: ΦΟΒΟΗ, ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ, ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 6.1 Πψο ξσηάκε γηα ηνπο θφβνπο

6 5 6.2 Φψζθνξνο: ε θχξηα λεπξνθπηηθή θνβηθή ηδηνζπγθξαζία 6.3 Φφβνο γηα ηελ πγεία: Αξζέληθνπκ, Αθφληηνπκ, Καιθάξεα Καξκπφληθα 6.4 Πψο ξσηάκε γηα ηηο έκκνλεο ηδέεο 6.5 Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ: ε θχξηα ςπραλαγθαζηηθή ηδηνζπγθξαζία 6.6 Φφβνο ηξέιαο: δηαθνξηθή δηάγλσζε 6.7 Πψο ξσηάκε γηα ηελ απηνπεπνίζεζε 6.8 Πιάηηλα: ν ηππηθφο εθπξφζσπνο ηεο αιαδνλείαο 6.9 Άιιεο αιαδνληθέο ηδηνζπγθξαζίεο 6.10 Ηδηνζπγθξαζίεο κε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 6.11 Πψο ξσηάκε γηα ηε δηαλνεηηθφηεηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΕΧΝΣΑΝΖ ΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΗΣΟΡΗΚΟΤ 7.1 Παξνχζα Νφζνο, Αηνκηθφ θαη Κιεξνλνκηθφ Αλακλεζηηθφ 7.2 Δμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή γηα ην πψο δξα ε Οκνηνπαζεηηθή 7.3 Δμεγήζεηο γηα ην ηη κπνξεί ε Οκνηνπαζεηηθή λα θάλεη ζην πξφβιεκα ηνπ 7.4 Ζ ζέζε ηνπ «ξεπεξηνξάηδηλγθ» ζην ηδηνζπγθξαζηαθφ νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ 7.5 Δμσιεθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζεκείσζε πηζαλψλ θαξκάθσλ 7.6 Πψο ξσηάκε γηα ηα γεληθά ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 7.7 Αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ησλ γεληθψλ ζσκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 7.8 Γξήγνξνο θαη επηζεηηθφο ξπζκφο ιήςεο ηζηνξηθνχ

7 6 7.9 Πψο ξσηάκε γηα ηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά 7.10 Αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ςπρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 7.11 Απνθιεηζκφο ησλ ιηγφηεξν πηζαλψλ θαξκάθσλ 7.12 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε νχιθνπξ θαη Λατθνπφληηνπκ 7.13 πληαγνγξάθεζε 7.14 Οδεγίεο πξνο ηνλ αζζελή ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΛΖΦΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤΑΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΓΗΑΣΡΟ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 8.1 Δκκνλέο θαη Καηάζιηςε 8.2 Γηεξεχλεζε θαηάζιηςεο θαη θξίζεσλ παληθνχ 8.3 Απαξαίηεηεο νη εμεγήζεηο γηα ηηο παζήζεηο ηνπ θαη γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή άπνςε 8.4 Οη εξσηήζεηο καο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο 8.5 Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίδνπκε πάληα φπνπ ρξεηάδεηαη 8.6 Ζ ζεκαζία ησλ έκκεζσλ ζπκπεξαζκάησλ ζην ηζηνξηθφ 8.7 Πψο ξσηάκε γηα ηα λεχξα. Ζ ζεκαζία ησλ παξαδεηγκάησλ 8.8 Πψο νη ιέμεηο κηιάλε απφ κφλεο ηνπο 8.9 Πξνζνρή ζην πσο ξσηάκε θαη ζηελ έκθαζε πνπ δίλνπκε ζηηο ιέμεηο 8.10 Γηεπθξηλίδνπκε, ζπκπεξαίλνπκε, δηεπθξηλίδνπκε 8.11 Κπξίαξρε φκνηα ηδηνζπγθξαζία θαη ππνβφζθνπζεο ηδηνζπγθξαζίεο 8.12 Πξψηα βιέπνπκε πψο πεηάεη ην ζήξακα καο, κεηά ρηππάκε θαη επζείαλ ζην ζηφρν θαη κεηά θνηηάκε ηη ςάξηα πηάζακε!

8 Γηαθνξηθή δηάγλσζε: Απνθιεηζκφο ησλ ζπγγεληθψλ, επηβεβαίσζε ηεο φκνηαο ηδηνζπγθξαζίαο ΔΠΗΛΟΓΟ

9 8 ΠΡΟΛΟΓΟ Αληί πξνιφγνπ παξαηίζεηαη ν εμήο θαληαζηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ελφο γηαηξνχ ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο θαη ηνπ καζεηή ηνπ: -Δίρα ηελ εληχπσζε φηη ζήκεξα ζα πξνρσξνχζακε ζηελ ηερληθή ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ ζην ηαηξείν. Αληί απηνχ λα καο ζε έλα αγψλα Καξάηε! Πψο έηζη; -Φίιε κνπ ε Οκνηνπαζεηηθή πνπ δηδάζθσ δελ είλαη αθαδεκατθφ ή κνπζεηαθφ ζέκα γηα δηαηξηβή. Δίλαη βγαικέλε κέζα απφ ηε δσή θαη δηδάζθεηαη ζην «Παλεπηζηήκην ηεο Εσήο». ρη κφλν κέζα ζην ηαηξείν αιιά θαη νπνπδήπνηε έμσ απφ απηφ. -Δληάμεη, σξαίεο νη ζεσξεηηθέο θαη θηινζνθηθέο επεθηάζεηο αιιά δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζρέζε κπνξεί λα έρεη ε ηαηξηθή θιηληθή πξάμε κε έλα αγψλα θαξάηε; -Ζ Οκνηνπαζεηηθή πνπ δηδάζθσ, ε Ηαηξηθή πνπ δηδάζθσ, ε Δπηζηήκε πνπ δηδάζθσ αθνινπζεί απζηεξά ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο, λφκνπο δειαδή πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε φιν ην χκπαλ θαη ζε φιεο ηηο εθθξάζεηο ηνπ. -Δληάμεη ην θαηαιαβαίλσ θαη ην έρνπκε πεη ζε πξνεγνχκελεο δηαιέμεηο φηη ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή Δπηζηήκε ζηεξίδεηαη ζηνπο ίδηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο φπσο θαη νη άιιεο επηζηήκεο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο, ηεο Υεκείαο θαη ηεο Βηνινγίαο αιιά εδψ πάκε εληειψο αιινχ. -Γελ ππάξρεη «εδψ» θαη «αιινχ» θίιε κνπ ζε έλα εληαίν χκπαλ πνπ δηαηξέρεηαη απφ πάλσ κέρξη θάησ απφ ηνπο ίδηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο. Γη απηφ αλ ζέιεηο λα γίλεηο θαιφο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ή θαιφο γηαηξφο γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα γίλεηο θαιφο άλζξσπνο, λα γίλεηο δειαδή ζπλεηδεηφο Άλζξσπνο, δειαδή λα «ζξψζθεηο άλσ» αθνχ έρεηο πξψηα βγάιεη ηα κάηηα ζνπ παξαηεξψληαο ην «θάησ». -Καη γηα λα έρνπκε θαιφ ξψηεκα πνηφ είλαη απηφ ην «θάησ»; -Οη πιάλεο πνπ ππάξρνπλ γχξσ καο θαη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηνπο «αζζελείο» θαζψο θαη νη πην αθαλείο θαη δπζζεψξεηεο, απηέο δειαδή πνπ

10 9 βξίζθνληαη κέζα ζε ζέλα ηνλ «αζζελή γηαηξφ». Ή λνκίδεηο πψο εζχ θαη εγψ είκαζηε πγηείο απιψο θαη κφλν επεηδή πήξακε έλα πηπρίν Ηαηξηθήο ή Οκνηνπαζεηηθήο; -Καη ηη ζα κπνξνχζακε λα κάζνπκε εδψ βιέπνληαο δπν θαεκέλνπο λα ρηππηνχληαη ζαλ δψα; -«Εψν» είλαη θίιε κνπ θάζε κε ζπλεηδεηφο άλζξσπνο, θάζε «θνηκηζκέλνο». Δπαλεηιεκκέλα ζε έρσ πξήμεη κε ην ξεηφ ηνπ Ζξάθιεηηνπ φηη «γηα ηνπο μππλεηνχο έλαο θαη θνηλφο είλαη ν Κφζκνο, νη θνηκηζκέλνη δνπλ ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ θφζκν». Βιέπεηο ην δάζθαιν ηνπ Καξάηε πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην Σαηάκη, ζην ξίλγθ; Σνλ γλσξίδσ θαη μέξσ φηη είλαη έλαο «μππλεηφο» γη απηφ θαη κπνξεί λα ζνπ κάζεη Οκνηνπαζεηηθή θαη κάιηζηα ζήκεξα ζα ζνπ θάλεη κηα εμεηδηθεπκέλε παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ! -Μα ηη ιεο ηψξα; -Πξφζερε γηαηί «ε θξπκκέλε αξκνλία είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε θαλεξή» φπσο ιέεη θαη ν θίινο κνπ ν Ζξάθιεηηνο. Αλ δελ πξνζέρεηο ζα παξακείλεηο φπσο απηνχο ηνπο ζεαηέο εθεί πέξα πνπ ήξζαλ λα θάλε πνπ θνξλ θαη λα εληππσζηάζνπλ ηηο γθφκελεο πνπ έθεξαλ καδί ηνπο θαη ην κφλν πνπ βιέπνπλ επεηδή δε «βιέπνπλ», επεηδή είλαη «θνηκηζκέλνη» είλαη «δπν θαεκέλνπο λα ρηππηνχληαη ζαλ δψα» φπσο είπεο πξνεγνπκέλσο. Απηφο πνπ πξφθεηηαη λα αγσληζηεί κε ην δάζθαιν ηνπ θαξάηε είλαη έλαο καζεηήο ηνπ θαιή ψξα ζαλ θαη ζέλα. Έλαο εκη-ζπλεηδεηφο ή έλαο κηζνθνηκηζκέλνο φπσο ζέιεηο πεο ην ή φπσο ζε ζπκθέξεη πεο ην. -Γελ ζέισ λα γίλσ αγελήο αιιά λνκίδσ φηη απηφ ππνλνεί θάηη αιαδνληθφ απφ κέξνπο ζνπ. Γειαδή εγψ είκαη ν κηζν-θνηκηζκέλνο ελψ εζχ είζαη ν μππλεηφο; -ηνπο ζηξαβνχο θίιε κνπ βαζηιεχεη ν κνλφθζαικνο θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ζηξαβφο κπξνζηά ζε θάπνηνλ πνπ βιέπεη κε δχν κάηηα θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ζηξαβφο κπξνζηά ζε θάπνηνλ πνπ βιέπεη κε ην ηξίην κάηη θνθ. ζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ Οκνηνπαζεηηθή είζαη κνλφθζαικνο ζε ζρέζε κε κέλα θαη εγψ φζνλ αθνξά ηελ Πιεξνθνξηθή

11 10 πνπ είλαη ην ςψλην ζνπ εγψ είκαη κνλφθζαικνο γηα λα κελ πσ ζεφζηξαβνο ζε ζρέζε κε ζέλα. Ζ δηαθνξά καο είλαη φηη εγψ έρσ κάζεη λα κελ έρσ πξφβιεκα λα παξαδερηψ φηη είκαη κνλφθζαικνο ή ζηξαβφο ζε θάηη. Να μέξεηο φηη ν θαιχηεξνο δάζθαινο είλαη απηφο πνπ ήηαλ θάπνηε αιιά θπξίσο πνπ παξακέλεη ζε φιε ηνπ ηε δσή καζεηήο. Έλαο σθξάηεο πνπ «ελ νίδε, φηη νπδέλ νίδε». Ο θαιχηεξνο νκηιεηήο είλαη απηφο πνπ παξακέλεη ν θαιχηεξνο αθξναηήο. Γη απηφ κε ξσηάο κφλν αιιά άθνπγε θηφιαο. -Δληάμεη, βγάδσ ην ζθαζκφ θίιε κνπ!(γέιηα) -Μπξάβν! θάζε θαη θνιχκπα! Ή κάιινλ ζθάζε γηα λα κπνξέζεηο λα κάζεηο λα θνιπκπάο θίιε κνπ!(γέιηα) Ση βιέπεηο λα θάλνπλ ηψξα; -Υαηξεηηνχληαη κεηαμχ ηνπο. -Ση έθαλαλ φκσο πξηλ απφ απηφ θαη πξηλ απφ φια; -Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ελλνείο. -Ση έθαλε ν δάζθαινο πξηλ κπεη ζην ηαηάκη; -Γελ μέξσ ηη λα έθαλε; Φαληάδνκαη φηη έθαλε πξνζέξκαλζε κε κπνπληέο θαη θισηζηέο. -Γειαδή δελ πξφζεμεο φηη πξνζεπρφηαλ; -Α λαη. -Βιέπεηο απηφ πνπ ζνπ είπα πξηλ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βιέπνπκε θαη δελ «βιέπνπκε» ή «δελ γηλψζθνπκε ά αλαγηλψζθνπκε». Καη δε κνπ ιεο γηαηί λνκίδεηο φηη πξνζεπρφηαλ; -Πξνθαλψο γηα λα ληθήζεη ζηνλ αγψλα. -Πάςε λα εκπηζηεχεζαη ηφζν πνιχ ην πξνθαλέο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζε απηή ηε θάζε εθπαίδεπζεο ζνπ ην δηθφ ζνπ πξνθαλέο. Φάμε γηα ην αθαλέο. Να ζπκάζαη φηη «ε θξπκκέλε αξκνλία είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε θαλεξή». -Γελ μέξσ γηαηί πξνζεπρφηαλ. Καη γηα πνην ινηπφλ ιφγν λνκίδεηο εζχ φηη πξνζεπρφηαλ;

12 11 -Μα γηα θαλέλα ιφγν. -Δ, ηψξα κε δνπιεχεηο! -Γε ζε δνπιεχσ θαζφινπ! Κάζε πξνζεπρή πνπ γίλεηαη γηα θάπνην ιφγν δελ είλαη πξνζεπρή. Δίλαη εγσηζηηθή ιίζηα αηηεκάησλ ή απαηηήζεσλ. -Καηάιαβα πνπ ην παο. Γνμνινγεί πξνθαλψο ην Θεφ, δειαδή ην Θεφ ηνπ, ην Θεφ ζηνλ νπνίν απηφο πηζηεχεη. -Ο Θεφο δελ έρεη θακία αλάγθε απφ δνμνινγίεο! Αιιά ν πξνζεπρφκελνο έρεη κεγάιε αλάγθε λα είλαη ζπληνληζκέλνο κε ην Γεκηνπξγφ ζε φηη θάλεη γηα λα θάλεη ιηγφηεξεο βιαθείεο απφ φηη ζπλήζσο. Γηαηί φπσο έιεγε ζε κηα ζηηρνκπζία ηνπ έλαο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο: «Πνχ παο έηζη βηαζηηθφο;» «Σξέρσ γηαηί βηάδνκαη λα θάλσ ην επφκελν κνπ ιάζνο!» Ζ πξνζεπρή ινηπφλ, ε νπνηαδήπνηε πξνζεπρή πξνο ην νπνηνδήπνηε φλνκα ηνπ Θενχ απιά ζπληνλίδεη φηαλ είλαη εηιηθξηλήο, ηνλ πξνζεπρφκελν κε ην ζθνπφ χπαξμεο ηνπ θαη κε ην Γεκηνπξγφ. -Σψξα Θενινγία θάλνπκε ή Οκνηνπαζεηηθή; -Δγψ δε βιέπσ θακία δηαθνξά! -Σέηνηα ιεο θαη κεηά παξαπνληέζαη φηη ζε θαηεγνξνχλ φηη αλήθεηο ζε θάπνηα αίξεζε ή φηη κπιέθεηο ηελ Δπηζηήκε θαη εηδηθά ηελ Οκνηνπαζεηηθή κε ζξεζθείεο. -Δγψ δελ αλήθσ ζε θακηά ζξεζθεία θαη ζε θακηά επηζηήκε θαη ζε θακηά Οκνηνπαζεηηθή. Γελ ηαπηίδσ ηνλ εαπηφ κνπ νχηε θαη θαλαηίδνκαη κε θάπνην πηζηεχσ ή θάπνηα ηδενινγία ή κε θάπνην θίλεκα. Απιά κε ελδηαθέξεη αληί λα βιέπσ πεξηζζφηεξν ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πξάγκαηα λα βιέπσ ηηο νκνηφηεηεο, ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία. Καη φπσο ζνπ είπα θαη πξηλ γηα λα κε λνκίδεηο φηη αεξνινγψ εγψ δελ ζεσξψ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ηελ Δπηζηήκε, ηε Θξεζθεία, ηελ Ηαηξηθή, ην Καξάηε, ηε Γεσξγία, ηελ Πνιηηηθή, ην ζεμ, ηελ Κηελνηξνθία, ηε Φηινζνθία, ηε καγεηξηθή, ηα καζηνξέκαηα θαη φια ηα ππφινηπα δελ ηα ζεσξψ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Τπαθνχνπλ φια ζηνπο ίδηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πεγάδνπλ απφ ηνλ ίδην Γεκηνπξγφ, απηφλ πνπ ζπκβαηηθά ιέκε Θεφ. Απφ φπνπ ινηπφλ θαη αλ

13 12 πηαζηψ, φηη θαη αλ εμεηάζσ θηαίσ εγψ αλ ζην ηέινο ζεν-ινγψ; Ο Θεφο θηαίεη γηαηί θαη δεκηνχξγεζε ηα πξάγκαηα ζην χκπαλ θαη ηα έθαλε εληαία. Γη απηφ πάκε λα κάζνπκε Οκνηνπαζεηηθή κέζα απφ ην Καξάηε, ην ζσζηφ Καξάηε. -Αο ην ππνζηψ θη απηφ!(γέιηα) -Ο «μππλεηφο» ινηπφλ δάζθαινο ηνπ Καξάηε πξνζεχρεηαη φρη γηα λα θεξδίζεη ηνλ αγψλα αιιά γηα λα είλαη ζπληνληζκέλνο κε ην Γεκηνπξγφ θαη κε ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο ζηελ φπνηα δξάζε ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αγψλα. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη ην «ληθάλ» αιιά ην «επ αγσλίδεζζε». Ξέξεη φηη φηαλ αγσλίδεηαη γηα λα ληθήζεη έρεη ήδε ράζεη ελψ φηαλ αγσλίδεηαη θαιά έρεη ήδε θεξδίζεη. Καη γηα λα ζνπ ην κεηαθέξσ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή ν ζσζηφο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο δελ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη ην ηζηνξηθφ ηνπ γηα λα πάξεη ηα ιεθηά ηεο επίζθεςεο. Οχηε φκσο γηα λα γίλεη ν κέγαο ζεξαπεπηήο κε ηε κεγάιε θήκε. Οχηε γηα λα θάλεη θαιέο πξάμεηο θαη λα εμειηρζεί εζηθά θαη πλεπκαηηθά. -Δλλνείο φηη δελ ζα πξέπεη λα εμαζθεί ηελ Ηαηξηθή ηνπ ζηνρεχνληαο ζε θάπνην ζθνπφ. Αιιά ηφηε κε πνηφ θίλεηξν ζα ηελ θάλεη; Πψο κπνξείο λα θάλεηο θάηη ρσξίο θίλεηξν; -Έρεηο δεη πνηέ θαλέλα αγλφ παηδί λα παίδεη; Τπήξμεο πνηέ παηδί; Σα παηδηά παίδνπλ φρη γηα λα αιιά γηα ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ. Δίλαη εξαζηέο ηεο ραξάο. Γη απηφ θαη φπσο έιεγε ν Υξηζηφο φζνη παξακείλνπλ αγλνί ζαλ ηα παηδηά ζα «θιεξνλνκήζνπλ ηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ». Γη απηφ θαη φπσο έιεγε ν Ζξάθιεηηνο «ν Αηψλ(άρξνλν χκπαλ) είλαη έλα παηδί(αζψν) πνπ παίδεη πεζζνχο(ζθάθη - Κνζκηθφ παηρλίδη). ην παηδί αλήθεη ε βαζηιεία». Ήξζεο ζε κέλα θίιε κνπ γηαηί θάηη ζνπ άξεζε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή. Παίμε ηελ κε ραξά γηα ηε ραξά. Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα ηελ παίμεηο ζσζηά θαη λα σθειεζείο θαη ζπ πλεπκαηηθά θαη λα σθειεζνχλ θαη νη αζζελείο ζνπ. Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ραξά ζε ζέλα θαη πηζαλψο θαη ζηνπο αζζελείο ζνπ δελ είλαη παξά νη πκπαληηθνί Νφκνη φπσο επαλεηιεκκέλα ζνπ ηνπο έρσ δηδάμεη θαη ζε έρσ πξήμεη κε απηνχο.

14 13 -Δληάμεη γηα ην ξφιν ηνπ γηαηξνχ αιιά ν αζζελήο ηη ζηάζε ζα πξέπεη λα έρεη; -Ο αζζελήο έξρεηαη αξρηθά κε ην θίλεηξν ηνπ αζζελνχο, δειαδή «φπνηνο πνλάεη πάεη ζην γηαηξφ». Πνλάεη, απηφ είλαη ην θίλεηξν ηνπ θαη ζέιεη λα γίλεη θαιά. Θέιεη λα μαλαβξεί ην ρακέλν Παξάδεηζν, ηελ πγεία ηνπ, ηελ νπνία ζίγνπξα δελ εθηηκνχζε φηαλ είρε γη απηφ θαη πξνθαλψο ηελ έραζε. Καη κε λνκίδεηο φηη βγάδσ ηελ νπξά καο απ έμσ. Με λνκίζεηο δειαδή νχηε γηα κηα ζηηγκή φηη ν γηαηξφο δελ είλαη θαη απηφο έλαο αζζελήο. Οπδείο εμαηξείηαη! Αιιά απηή ηε ζηηγκή καο εμεηάδσ ζαλ γηαηξνχο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ γηαηξνχ. Σν κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ινηπφλ ν γηαηξφο είλαη λα είλαη ζπληνληζκέλνο κε ην Γεκηνπξγφ γηα λα είλαη ζπληνληζκέλνο θαη ζηελ θιηληθή ηνπ πξάμε κε ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο γηα λα θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ ζαλ ζεξαπεπηήο. Καη ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ν αζζελήο είλαη λα επηιέμεη ην ζσζηφ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζσζηφ γηαηξφ θαη λα ηνλ αθνχζεη. Γειαδή λα κπεη απαξαίηεηα ζην ζσζηφ ιεσθνξείν κε ην ζσζηφ νδεγφ θαη λα ραιαξψζεη ζην θάζηζκα ηνπ, λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ νδεγνχ θαη λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε κάιηζηα επηηξέπεηαη «λα νκηιεί ζηνλ νδεγφ». Πάκε παξαθάησ. -Πνχ παξαθάησ; -Γελ είπεο φηη κεηά ηελ πξνζεπρή νη δπφ αγσληζηέο ραηξεηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ; -Ναη. Καη πνπ θνιιάεη απηφ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή; -Ο ραηξεηηζκφο είλαη έλα ζπκβφιαην. Ο γηαηξφο έθαλε πξψηα έλα ζπκβφιαην ζπληνληζκνχ κε ην Γεκηνπξγφ κε ηελ πξνζεπρή θαη ηψξα θάλεη έλα ζπκβφιαην ζεβαζκνχ κε ηνλ αζζελή ηνπ. Τπφζρεηαη φηη ζα ηνλ ζεβαζηεί θαη ζα ηνλ θξνληίζεη. Ο αζζελήο έθαλε δχν ζπκβφιαηα θαη απηφο. Σν έλα κε ην Γεκηνπξγφ, ηε Φχζε, φπσο ζέιεηο πεο ην, ην νπνίν θαη παξαβίαζε γη απηφ θαη αξξψζηεζε θαη γη απηφ θαη ήξζε ζην γηαηξφ θαη ην άιιν ην θάλεη κε ην γηαηξφ ππνζρφκελνο φηη ζα ζεβαζηεί ηηο νδεγίεο ηνπ κπαο θαη γίλεη θαιά. -Απηφ ην «κπαο» ηί ην ζέιεηο;

15 14 -Απηφ ην «κπαο» θίιε κνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Πξψηνλ γηαηί ζπκίδεη ζην γηαηξφ απφ ηε κηα κεξηά φηη δελ είλαη απηφο ν ζεξαπεπηήο αιιά ε Φχζε, ν Θεφο. Καη φηη απηφο δελ είλαη παξά έλαο κεζάδσλ θαη φηη ε κφλε ηνπ ππνρξέσζε είλαη λα είλαη έλαο ηθαλφο θαη θαιφο κεζάδσλ θαη φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ εμαξηάηαη θπξίσο απφ απηφλ. Καη δεχηεξνλ ζπκίδεη ζηνλ αζζελή φηη «ν γηαηξφο δελ είλαη Θεφο» αθφκε θαη αλ λνκίδεη είηε ν αζζελήο είηε ν γηαηξφο φηη είλαη. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ηνπ ζπκίδεη φηη ε Ηαηξηθή θαη φιε ε αλζξψπηλε Δπηζηήκε καδί παθέην δελ είλαη Θεφο θαη νχηε πξφθεηηαη πνηέ λα γίλεη ζηνλ αηψλα ηνλ άπαληα. Ξεθηλάεη ν αγψλαο φκσο. Με ράλνπκε ζηηγκή. Άλνημε ηα κάηηα ζνπ θαη ηα απηηά ζνπ. Ση βιέπεηο; -Βιέπσ ην καζεηή λα ρνξνπεδάεη πάλσ-θάησ, δεμηά αξηζηεξά θαη λα απεηιεί κε ηηο γξνζηέο ηνπ θαη ηηο κπνπληέο ηνπ. Πνιχ ελεξγεηηθφ ηνλ βιέπσ, πνιχ δπλακηθφ. -Καη ν δάζθαινο ηί θάλεη; -Πνιχ «κνχρια» ηνλ βιέπσ. Διάρηζηα θνπληέηαη, δελ ηνλ βιέπσ λα ζθίγγεηαη θαη ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα θνηηάεη ην καζεηή ηνπ θαηάκαηα. Γελ ηνλ ράλεη θαζφινπ απφ ηα κάηηα ηνπ. -Καιά βιέπεηο, ζπλέρηζε λα βιέπεηο. -Μα ηί γίλεηαη! Ο καζεηήο ηνπ ηνλ ρηππάεη επαλεηιεκκέλα θαη απηφο ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα απνθεχγεη ηα ρηππήκαηα, λα ζθχβεη, λα θάλεη πίζσ, λα θάλεη ζην πιάη. Έρεη θάεη πέληε ρηππήκαηα κπαξάδ θαη δελ έρεη θαηαθέξεη λα δψζεη θαλέλα! Μα ηί ζφη εθπαηδεπκέλνο δάζθαινο είλαη απηφο; Σνπ έρεη επηβάιεη παηρλίδη θαη ζηπι ν καζεηήο ηνπ. -Καιά βιέπεηο, ζπλέρηζε λα βιέπεηο. -Ση λα ζπλερίζσ! Σνλ έρεη πάξεη ακπάξηδα ν κηθξφο θαη ηνλ παίδεη φπσο ζέιεη. Πξνεγείηαη ζηηο επηζέζεηο θαη ζηα ρηππήκαηα. Έρεη κάιηζηα πάξεη ζάξξνο θαη μαλνίγεηαη ζε ηνικεξά ρηππήκαηα. Δθθξάδεηαη! Βγάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ έληνλα. -Πνιχ θαιά βιέπεηο. Πάξα πνιχ θαιά! πλέρηζε λα βιέπεηο.

16 15 -Μα ηί είλαη απηφ; Σειείσζε ν πξψηνο γχξνο θαη δελ είδα ηίπνηα απφ ηνλ πεξίθεκν δάζθαιν ζνπ ελψ ν κηθξφο ηα έρεη δείμεη φια! Γηα λα δνχκε ηη ζα θάλεη ζην δεχηεξν γχξν. πα! Να πνπ ν δάζθαινο ζνπ ξίρλεη ηα πξψηα ηνπ ρηππήκαηα. Αιιά πνιχ ραιαξά ξε παηδί κνπ, πνιχ ζηγά, δελ έρεη δχλακε κέζα ηνπ; Σερληθά είλαη δελ ιέσ, έμππλα ρηππήκαηα αιιά ξίρλεη έλα δχν θαη θάλεη πίζσ κεηά ελψ ζα κπνξνχζε λα ηνλ ζηξηκψμεη ζηε γσλία ην κηθξφ. -Πνιχ θαιά ηα ιεο, ζπλέρηζε λα παξαηεξείο. -Πάεη θαη ν δεχηεξνο γχξνο. Γελ κπνξψ λα πσ είρε πιένλ ην πάλσ ρέξη ζε φιν ην γχξν απηφ ν δάζθαινο ζνπ θαη ηνλ έπαηδε φπσο ήζειε ηνλ κηθξφ αιιά δελ ηνλ απνηειείσλε ελψ κπνξνχζε λα ην θάλεη αλ θξίλσ απφ ηα έκπεηξα ηνπ θαη θαιά ππνινγηζκέλα ρηππήκαηα. Μνπ έδσζε ηελ εληχπσζε φηη ζαλ λα έπαηδε ην παηρλίδη ηεο γάηαο κε ην πνληίθη. Δίκαη πεξίεξγνο λα δσ ηη ζα θάλεη ζηνλ ηξίην γχξν. Πάκε πάιη. Δζχ δελ ιεο ηίπνηα φκσο. -Δγψ ζα ζηα πσ καδεκέλα. πλέρηζε λα βιέπεηο θαιά θαη λα κνπ ιεο. -Γηα λα δνχκε αξρίδεη ν ηξίηνο γχξνο. Ο δάζθαινο ζνπ πήξε θφξα θαη ηνλ ρηππάεη αζηακάηεηα, κία, δχν, ηξείο ηέζζεξεηο... θαηαπιεθηηθφ, πέληε πάξ ηνλ θάησ ηνλ κηθξφ, ηνλ έξημε λνθ άνπη κε πέληε θηλήζεηο! Καηαπιεθηηθφ! Γελ ηνλ άθεζε λα πάξεη αλάζα. Σνλ ηειείσζε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. Λεο θαη ήμεξε απφιπηα πνπ θαη πσο λα ηνλ ρηππήζεη. Ακ ην ήμεξεο κνπ θαίλεηαη απφ ηελ αξρή φηη ήηαλ έκπεηξνο θαξαηέθα. -ε ζπλεπήξε απφ φηη βιέπσ ν αγψλαο. Καη μέξεηο γηαηί; Γηαηί ήηαλ έλαο θαιφο αγψλαο απφ έλαλ θαιφ θαη έκπεηξν δάζθαιν ηνπ Καξάηε. Έηζη θίιε κνπ είλαη θαη ε ιήςε ελφο θαινχ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ απφ έλαλ θαιφ νκνηνπαζεηηθφ γηαηξφ. Ο πξψηνο γχξνο αληηζηνηρεί ζην λα κηιήζεη ν αζζελήο γηα ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ. Ο έκπεηξνο γηαηξφο ζηε θάζε απηή αθνχεη αιιά φρη παζεηηθά. Αθήλεη ηνλ αζζελή ηνπ λα κηιήζεη ειεχζεξα θαη λα εθθξάζεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ζην κάμηκνπκ. Σνλ θάλεη λα λνηψζεη άλεηα θαη ηνλ παξνηξχλεη λα εθθξαζηεί, λα πεη ηνλ πφλν ηνπ θαη λα ηνλ πεη κε ην δηθφ ηνπ ην ζηπι. Καζνδεγεί πνιχ

17 16 δηαθξηηηθά θαη παξαηεξεί ηε γεληθή εηθφλα ηνπ αζζελνχο ηνπ, ηελ αίζζεζε πνπ ηνπ δίλεη ζαλ άλζξσπνο θαη ηηο γεληθέο ηνπ ηάζεηο. -Σψξα αξρίδσ θαη θαηαιαβαίλσ ηελ αληηζηνηρία. Καη ν δεχηεξνο γχξνο; -Ο δεχηεξνο γχξνο αληηζηνηρεί ζηε θάζε ιήςεο ηνπ εηδηθνχ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ πνπ αθνξά ηηο γεληθέο ζσκαηηθέο θαη γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο. Κάζε δηεξεπλεηηθφ θαη ήπην θαη δήζελ αδηάθνξν θαη γεληθφ ρηχπεκα ηνπ θαξαηέθα δαζθάινπ είλαη θαη κηα γεληθή θαη απξνθαηάιεπηε εξψηεζε ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ γηαηξνχ. Δίλαη ε θάζε ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή ρσξίο φκσο θαζνδήγεζε θαη ρσξίο νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. πσο ν θαξαηέθα ρηππάεη κε δηεξεπλεηηθά ρηππήκαηα θαη ειέγρεη ηα αδχλαηα ζεκεία θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ αληηπάινπ ηνπ έηζη θαη ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κε δηεξεπλεηηθέο γεληθέο εξσηήζεηο δηεξεπλά ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηηο ηάζεηο ηνπ αληηπάινπ ηνπ αιιά κε ελεξγεηηθφ ηξφπν απηή ηε θνξά. Γελ δίλεη φκσο ην ηειηθφ ρηχπεκα, δελ θηάλεη ζηελ ηειηθή δηάγλσζε. -Καη ν ηξίηνο γχξνο ζε ηη αληηζηνηρεί; -Ο ηξίηνο γχξνο αληηζηνηρεί ζηε θάζε ηεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο. πσο ν θαξαηέθα μέξεη πιένλ ηα 4-5 αδχλαηα ζεκεία ηνπ αληηπάινπ ηνπ έηζη θαη ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έρεη ήδε θαηαιήμεη ζηηο δχν, ηξείο, πέληε πιένλ πηζαλέο ηδηνζπγθξαζίεο θαη κε κεξηθέο εξσηήζεηο-ρηππήκαηα θαηαιήγεη ζηε κία θαη κνλαδηθή ηδηνζπγθξαζία, ηελ «φκνηα» γηα ηνλ αζζελή ηνπ θαη κε έλα ηειηθφ ρηχπεκα ηνλ βγάδεη λνθ άνπη ζαλ έκπεηξνο θαη κεζνδηθφο πνπ είλαη. Καη ν γηαηξφο θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ γηαηί έδξαζε κε πξφγξακκα, κεζνδηθφηεηα, εκπεηξία θαη ζεβαζκφ ζηνπο λφκνπο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο αιιά θαη ν αζζελήο κέλεη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ επηθνηλσλία γηαηί έλνησζε φηη ν γηαηξφο ήηαλ έκπεηξνο θαη άμηνο θαη δπλαηφο θαη δελ ξσηνχζε εξσηήζεηο άζρεηεο θαη αφξηζηεο ζαλ λα βάξαγε «ζην γάκν ηνπ Καξαγθηφδε». -Ση λα πσ! Μνπ άξεζε ε παξνκνίσζε απηή.

18 17 -Σέηνηεο αλαινγίεο ζα βξνχκε ζε φια κα φια ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ζε φιεο κα φιεο ηηο αλζξψπηλεο εθδειψζεηο γηαηί αθνινπζνχλ φια ηνπο ίδηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο θαη γηαηί ην χκπαλ είλαη εληαίν κε ην Γεκηνπξγφ ηνπ. Φηάλεη λα βιέπνπκε θαη λα «βιέπνπκε», δειαδή λα βιέπνπκε κε ηα κάηηα θαη λα θαηαλννχκε κε ην κπαιφ θαη ηελ θαξδηά. Αξθεί ην κάηη καο ην νξαηφ λα έρεη κάζεη λα παξαηεξεί θαζαξά θαη ην κπαιφ θαη ε θαξδηά καο λα είλαη θαζαξά ψζηε λα εξκελεχνπλ ζσζηά. Καη ηψξα ζα ζνπ πσ γηα άιιε κηα αλαινγία πνπ ίζσο δελ ηελ έρεηο ζπλεηδεηνπνηήζεη παξφηη εθπαηδεχεζαη θαηξφ ζε κέλα. -Πνηά αλαινγία; -Σελ αλαινγία ηεο εθπαίδεπζεο ζνπ. Σεο θάζε εθπαίδεπζεο ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα, ηεο θάζε αιεζηλήο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή, ηεο θάζε αιεζηλήο ζρέζεο εθπαηδεπηή-εθπαηδεπνκέλνπ. ηνλ πξψην γχξν ηεο εθπαίδεπζεο ν εθπαηδεπηήο αθήλεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα εθθξαζηνχλ. Πξψηνλ γηα λα δεη πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο, γηα λα απνθηήζεη επαθή καδί ηνπο θαη γηα λα δηαπηζηψζεη ηηο πιάλεο ηνπο. ην δεχηεξν γχξν ζα πξέπεη ζπζηεκαηηθά, ελεξγεηηθά θαη έρνληαο ην πάλσ ρέξη λα αδεηάζεη «ην θχπειιν ηνπ κπαινχ» ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ απφ ηηο ππάξρνπζεο πιάλεο ψζηε λα ππάξμεη ρψξνο γηα λα ξηδψζνπλ νη ζσζηέο απφςεηο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα. -Δκέλα απηφ κνπ ζπκίδεη ιίγν «πιχζε εγθεθάινπ» θαη κε πηάλεη ξίγνο κε απηφ πνπ ιεο. -Ζ φιε δηαδηθαζία είλαη θαη ζα πξέπεη απφιπηα λα είλαη ειεχζεξε θαη αβίαζηε. Ο ζσζηφο δάζθαινο δελ πνπιάεη εκπφξεπκα, δελ δηακνξθψλεη ζπλεηδήζεηο, δελ ρεηξίδεηαη ςπρηθά θαη δελ αιινηξηψλεη ηνπο καζεηέο ηνπ, νχηε ηνπο εθκεηαιιεχεηαη θαηά θαλέλα ηξφπν. έβεηαη απφιπηα ηελ ειεχζεξε ηνπο βνχιεζε. Απαγνξεχεηαη αθφκα θαη εζηθά λα ηνπο θαηεπζχλεη αθφκα θαη αλ ν ζθνπφο ηνπ είλαη εηιηθξηλήο θαη εζηθφο. Ο ζθνπφο δελ αγηάδεη πνηέ ηα κέζα. Σα αλήζηθα κέζα αιινηξηψλνπλ θαη ηνλ πιένλ εζηθφ ζθνπφ. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη αθφκε λα είλαη έηνηκνο αλά πάζα ζηηγκή αλ ν εθπαηδεπφκελνο δελ ζέιεη ή δελ ηξαβά ή αλ θάλεη θαθή ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λα απνζπξζεί θαη λα πεη: «Με γεηα ζνπ κε ραξά ζνπ. Άληε γεηα!» Ο θφβνο ζνπ κάιηζηα γηα «πιχζε εγθεθάινπ»

19 18 έρεη λα θάλεη κε θαζαξά δηθνχο ζνπ, αηνκηθνχο, ηδηνζπγθξαζηαθνχο θφβνπο. -Σέινο πάλησλ θαη ν ηξίηνο γχξνο ζε ηί αληηζηνηρεί; -Ο ηξίηνο γχξνο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη θηηαγκέλνο γηα φινπο. ρη γηαηί δελ ην ζέιεη ν εθπαηδεπηήο αιιά γηαηί δελ ηνλ θαηαθηνχλ φινη νη εθπαηδεπφκελνη. Δίλαη πιένλ ε νπζηαζηηθή επαθή ζα ιέγακε κε ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εθπαίδεπζεο. Μηα νπζία πνπ είλαη γηα φινπο ηνπο ηνκείο γλψζεο ε ίδηα. Αιιά απηφ πξνυπνζέηεη κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ψζηε λα είλαη πιένλ ηθαλφο λα δερηεί αλψηεξεο γλψζεηο θαη λα αξζεί ζην χςνο ηεο απνζηνιήο ηνπ. Γελ πξφθεηηαη γηα πξνζζήθε μεξψλ γλψζεσλ αιιά γηα άλνδν ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηεο εζηθήο ηνπ νληφηεηαο, γηα αιιαγή ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ. -Καη εγψ πνπ βξίζθνκαη δειαδή ηψξα; ε πνηφ γχξν; -Απηφ είλαη θάηη πνπ κφλν εζχ κπνξείο λα ην απαληήζεηο. Άληε γεηα!

20 19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΓΝΧΖ 1.1 Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ γηαηξνύ παίδεη κηθξό ξόιν ζηελ αιινπαζεηηθή δηάγλσζε 1.2 ηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε ν γηαηξόο είλαη ην «όξγαλν κέηξεζεο» ηνπ αζζελνύο 1.3 Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο εθπαίδεπζεο ηνπ γηαηξνύ ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε 1.4 Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε 1.5 Άιινη ηξόπνη νκνηνπαζεηηθήο δηάγλσζεο ήκεξα ζα κηιήζνπκε γηα ην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ. Γηα ηνλ ηξφπν ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. Δίλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. ηελ Οκνηνπαζεηηθή, δηάγλσζε ίζνλ ζεξαπεία. Αλ θάλεηο ζσζηή δηάγλσζε ζα έρεηο ζσζηή ζεξαπεία. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ ζε ζρέζε κε ην θιαζζηθφ ηζηνξηθφ είλαη φηη ζην κελ θιαζζηθφ ηζηνξηθφ δηαγηγλψζθεηο λφζν θαη δίλεηο θάξκαθν γηα φινπο ην ίδην ζην δε νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ δηαγηγλψζθεηο ηδηνζπγθξαζία θαη δίλεηο ζηνλ θαζέλα ην δηθφ ηνπ θάξκαθν. Απηή είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα απφ πιεπξάο αζζελνχο.

21 Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ γηαηξνύ παίδεη κηθξό ξόιν ζηελ αιινπαζεηηθή δηάγλσζε Τπάξρεη φκσο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα απφ πιεπξάο γηαηξνχ. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ γηαηξνχ παίδεη κηθξφ ξφιν ζηελ αιινπαζεηηθή δηάγλσζε. ηελ Αιινπαζεηηθή δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία ην πνηνο είλαη ν γηαηξφο ζαλ άηνκν, ζαλ άλζξσπνο γηα λα θάλεη δηάγλσζε. Γηαηί ηα πξάγκαηα είλαη μεθάζαξα. Έρνπκε λα θάλνπκε θπξίσο κε ζαθή ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη κε μεθάζαξεο κεηξήζεηο. Γειαδή ηάδε θιηληθά ζπκπηψκαηα, ηάδε εξγαζηεξηαθά, ηάδε παξαθιηληθά άξα απηή είλαη ζπκπεξαζκαηηθά ε δηάγλσζε. Πρ πνιπνπξία, πνιπδηςία, ηάζε γηα γιπθά, ζάθραξν αίκαηνο 210, θακπχιε ζαθράξνπ παζνινγηθή άξα ν αζζελήο έρεη δηαβήηε. Γη απηφ θαη είηε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ είηε ζηα ζπλέδξηα ππάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο παξνπζίαζεο πεξηζηαηηθνχ πνπ ιέεη πρ: «ε έλα αζζελή ηφζσλ εηψλ πνπ εκθαλίδεη ηάδε ζπκπηψκαηα θαη ηάδε εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ηη δηάγλσζε ζα θάλεηε;» Καη ζπλήζσο φινη θαηαιήγνπλ ζηελ ίδηα δηάγλσζε. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ν γηαηξφο είλαη «δψνλ» ζαλ πλεπκαηηθή εμέιημε ή πνιχ πςειά θηαζκέλνο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ν γηαηξφο είλαη ηζνξξνπεκέλνο ή αληζφξξνπνο ζπλαηζζεκαηηθά, λεπξηθφο ή ήξεκνο, εζηθφο ή αλήζηθνο, ηίκηνο ή έκπνξνο. Σα πξάγκαηα είλαη μεθάζαξα. Βέβαηα θαη ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή αλ πάκε ζηελ Φπρηαηξηθή ή ηδηαίηεξα ζηελ Φπραλάιπζε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ γηαηξνχ παίδεη κεγάιν ξφιν ζην λα θάλεηο ζσζηή δηάγλσζε αθφκε θαη γηα ηελ αζζέλεηα ή γηα ηε ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. 1.2 ηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε ν γηαηξόο είλαη ην «όξγαλν κέηξεζεο» ηνπ αζζελνύο ηελ Οκνηνπαζεηηθή φκσο επεηδή αζρνινχκαζηε θαη κε ηα ςπρηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία έρνπλ θαη βαξχλνπζα ζεκαζία, παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ γηαηξνχ θαη ε

22 21 ηζνξξνπία ηνπ ζαλ άηνκν. Κη απηφ επεηδή εκείο νη νκνηνπαζεηηθνί γηαηξνί είκαζηε ην «φξγαλν κέηξεζεο» ηνπ αζζελνχο. Παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβνπκε ηη ελλνψ: Δάλ εγψ είκαη έλαο πνιχ λεπξηθφο γηαηξφο θαη ε ηδηνζπγθξαζία κνπ είλαη ηέηνηα πνπ έρσ πνιιά λεχξα ηείλσ λα ζεσξήζσ φηη θάπνηνο πνπ έρεη πνιιά λεχξα είλαη θπζηνινγηθφο. Άξα αλ κνπ έξζεη έλαο αζζελήο ν νπνίνο είλαη παξφκνηα ηδηνζπγθξαζία κε κέλα θαη είλαη πνιχ λεπξηθφο, φηαλ ζα ηνλ ξσηήζσ γηα ηα λεχξα ηνπ θαη γηα ην πψο αληηδξά ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα ζα ηείλσ λα ηνλ ζεσξήζσ θπζηνινγηθφ σο λεχξα θαη λα απνηχρσ. Κη απηφ γηαηί ηείλσ λα θξίλσ «εμ ηδίσλ ηα αιιφηξηα». Δπίζεο φηαλ νη αζζελείο κνπ αλαθέξνπλ δηάθνξεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξλάλε, αλ δελ είκαη ηζνξξνπεκέλνο θαη αληηθεηκεληθφο κπνξεί λα ππνεθηηκήζσ ή λα ππεξεθηηκήζσ γεγνλφηα ή λα θξίλσ ππνθεηκεληθά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ έζησ φηη έρσ πεξάζεη πξφζθαηα έλα δηαδχγην εγψ ζαλ γηαηξφο θαη δελ είκαη ηζνξξνπεκέλνο. Σν πήξα ζηξαβά θαη ηα ρσ κε ηε γπλαίθα κνπ ηέινο πάλησλ πνπ κνπ ρεη θάλεη ηε δσή πνδήιαην. Αλ κνπ έξζεη κηα αζζελήο ε νπνία είλαη θαιφβνιε ζαλ ηδηνζπγθξαζία θαη θηαίεη ν άληξαο ηεο ηέινο πάλησλ πεξηζζφηεξν γηα ην δηαδχγην ηνπο, εγψ κπνξεί λα ηείλσ λα ηε δσ ζαλ κηα «ζθχια» πνπ έρεη θάλεη ηε δσή πνδήιαην ζηνλ άληξα ηεο. Με απηή ηελ νπηηθή γσλία βιέπνληαο ηελ ζα ηεο δψζσ έλα δηαζηξνθηθφ θάξκαθν αληί λα ηεο δψζσ έλα εζσζηξεθέο παξαδείγκαηνο ράξηλ. Δπνκέλσο ν γηαηξφο ζηελ Οκνηνπαζεηηθή είλαη φξγαλν δηάγλσζεο θαη γη απηφ ζα πξέπεη λα πξνζπαζεί λα είλαη αληηθεηκεληθφο. Με ηελ έλλνηα ηνπ λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα πνπ έρεη ηδηνζπγθξαζηαθά απέλαληη ζηνλ αζζελή, απέλαληη ζηελ ηδηνζπγθξαζία πνπ έρεη απέλαληί ηνπ. Δθηφο απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη θη ν ίδηνο ηζνξξνπεκέλνο ελεξγεηαθά θαη ςπρηθά. Ή ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί φηαλ βάδεη ηελ ηαηξηθή κπινχδα θαη κπαίλεη κέζα ζην ηαηξείν λα αθήλεη ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα απ έμσ θαη ηηο αληζνξξνπίεο ηνπ θαη λα πξνζπαζεί λα είλαη αληηθεηκεληθφο.

23 Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο εθπαίδεπζεο ηνπ γηαηξνύ ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε Πέξαλ ηνχηνπ γηα λα θάλεη ζσζηή δηάγλσζε ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζσζηά. Απηφ ζεκαίλεη φζνλ αθνξά ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν Άλζξσπνο λα μέξεη ηη είλαη θπζηνινγηθφ θαη ηη δελ είλαη. Αιιηψο δε ζα κπνξέζεη αληηθεηκεληθά λα θαηαγξάςεη θαη λα ηεξαξρήζεη ηα ζπκπηψκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ αλ εγψ είκαη έλαο πνιχ «ζεμνπιηάξεο» γηαηξφο θαη ζεσξψ φηη πέληε θνξέο θαη εθηά θνξέο ηε βδνκάδα πξέπεη λα έρεη θαλείο ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε θαη κνπ πεη έλαο άληξαο αζζελήο φηη έρεη επαθή κφλν κηα θνξά ηε βδνκάδα ή κηα ζην δεθαήκεξν ηφηε ζα πσ φηη απηφο είλαη πεζκέλνο πάξα πνιχ. Γε ζα ηνλ αμηνινγήζσ ζσζηά θαη ζα πσ φηη επηζπκία γηα ζεμ ίζνλ έλα ή κεδέλ. Θα πξέπεη επνκέλσο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα κάζσ ηη είλαη θπζηνινγηθφ θαη ηη παζνινγηθφ θαζψο θαη ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπο γηα φια ηα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζπκπηψκαηα. Γειαδή δεζηαίλεηαη, θξπψλεη, ηάζε γηα γιπθά, χπλνο, θνχξαζε, δπλάκεηο, λεχξα, ηάμε, θφβνη, δήιεηα, εζσζηξέθεηα, κλήκε θιπ. Γηα φια απηά πξέπεη λα μέξσ ηη είλαη ην θπζηνινγηθφ θαη ηη είλαη ην παζνινγηθφ ή ην αθξαίν είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ γηα λα κπνξέζσ φρη κφλν λα ηαπηνπνηήζσ ζσζηά ηα ζπκπηψκαηα αιιά λα ηα βαζκνινγήζσ θαη ζσζηά γηα λα έρσ έλα ζσζηφ νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ. αο ιέσ ινηπφλ φηη πνιιέο θνξέο ζε δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ πξνζπαζνχζα λα γίλσ θαιχηεξνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο φρη δηαβάδνληαο πεξηζζφηεξε Οκνηνπαζεηηθή αιιά πξνζπαζψληαο λα είκαη εγψ πην ηζνξξνπεκέλνο ζαλ άηνκν. Γηαηί φπσο είπακε ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ είλαη ην φξγαλν ηεο δηάγλσζεο. Καη αλ ην φξγαλν είλαη ππν-επαίζζεην ή ππεξεπαίζζεην ή δηαζηξνθηθφ - αληζφξξνπν δε ζα θάλεη ζσζηή κέηξεζε θαη επνκέλσο δε ζα δψζεη ζσζηή ζεξαπεία θαη ηέινο δε ζα πάεη θαιά ν αζζελήο. Δίλαη επνκέλσο

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα