Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΑΡΔΝΗΚΟΤΜ, ΑΚΟΝΗΣΟΤΜ, ΜΑΝΗΝΔΛΛΑ, ΗΓΚΝΑΗΑ, ΔΠΗΑ, ΗΛΗΚΑ Α. ΑΡΔΝΗΚΟΤΜ 1.1 «Κάλην φπσο ζην ιέσ»! 1.2 Κπξηαξρηθά ηαθηηθφο θαη θαηαπηεζηηθφο 1.3 θξνπηδ: ζθηρηφο ζηα ιεθηά θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα 1.4 Ο ζηξπθλφο λεπξνθπηηθφο δηθηάηνξαο 1.5 Έληνλα θξπνπιηάξεο 1.6 Φφβνο γηα ηελ απψιεηα ηεο χπαξμεο-ζάλαην 1.7 Νεπξηθφο θαη δχζηξνπνο Β. ΑΚΟΝΗΣΟΤΜ 1.8 Μεηά απφ έληνλν ηξφκν 1.9 «Πεζαίλσ ηψξα!» Γ. ΜΑΝΗΝΔΛΛΑ 1.10 «Έλα θιηθ θαη ηα ραζα!» 1.11 Γηαθνξηθή δηάγλσζε θφβνπ ηξέιαο

4 3 Γ. ΗΓΚΝΑΗΑ 1.12 Σν «νμχ» Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 1.13 «Δξσηηθή απνγνήηεπζε» 1.14 «Πηάλν θαη γαιιηθά»: έληνλα εζσζηξεθέο ξνκαληηθφ ππφζηξσκα 1.15 Αηαίξηαζηε ζπληξνθηθή επηινγή 1.16 Πιεγσκέλε θαη πηθξακέλε Δ. ΔΠΗΑ 1.17 Σν «ρξφλην» Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 1.18 Απέρζεηα γηα ην ζεμ 1.19 Δλεξγεηαθά «ξνπθεγκέλε» 1.20 Λφγσ απαηηεηηθνχ ζπδχγνπ ή παηδηψλ Ε. ΗΛΗΚΑ 1.21 Δζσζηξεθήο ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 1.22 Με ζθιεξφηεηα ησλ ηζηψλ 1.23 Απέρζεηα γηα ην γάια θαη δπζθνηιηφηεηα 1.24 ηη δελ ζα ηα θαηαθέξεη 1.25 Ήπηα ζπλήζσο αιιά θαη έληνλε ζηελ θφληξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΤΣΔΡΗΚΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ: ΛΗΛΗΟΤΜ ΣΗΓΚΡΗΝΟΤΜ, ΑΑΦΟΔΣΗΝΣΑ, ΜΟΥΟΤ, ΗΜΗΗΦΗΟΤΓΚΑ, ΗΚΛΑΜΔΝ Α.ΛΗΛΗΟΤΜ ΣΗΓΚΡΗΝΟΤΜ 2.1 Έληνλα δεζηφ θαη κε πιεζσξηθή θπθινθνξία

5 4 2.2 Αληθαλνπνίεην, «ηξψγεηαη κε ηα ξνχρα ηνπ» 2.3 Γελ κπνξείο λα ηνπ κηιήζεηο 2.4 Τζηεξηθέο δαιάδεο θαη ηαρππαικίεο Β. ΑΑΦΟΔΣΗΝΣΑ 2.5 Εεζηή, πιεζσξηθή θαη κε δχζνζκεο εθθξίζεηο 2.6 Τζηεξηθφ πλίμηκν ζην ιαηκφ 2.7 Άιια πζηεξηθά ζπκπηψκαηα Γ. ΜΟΥΟΤ 2.8 Θέιεη λα γίλεηαη ην δηθφ ηνπ! 2.9 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε απφ άιιεο εγσθεληξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο 2.10 Έλαο θπθεψλαο ζσκαηηθψλ πζηεξηθψλ ζπκπησκάησλ Γ. ΗΜΗΗΦΗΟΤΓΚΑ 2.11 «Ρεπκαηηθή» Πξνζσπηθφηεηα 2.12 «Έλα καχξν ζχλλεθν» πάλσ απφ ην θεθάιη ηεο! Δ. ΗΚΛΑΜΔΝ 2.13 Κπθινζπκηθφηεηα ζηε δηάζεζε θαη ζηε κλήκε 2.14 Ήπηα κειαγρνιηθή δηάζεζε

6 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΝΟΤΞ ΒΟΜΗΚΑ, ΦΧΡΗΝΟΤΜ Α. ΝΟΤΞ ΒΟΜΗΚΑ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.1 Αθακςία ζε φινπο ηνπο ηνκείο 3.2 Σάμε θαη ζρνιαζηηθφηεηα 3.3 Άθακπηνο πξνγξακκαηηζκφο 3.4 Οξζνινγηθή, ζπληεξεηηθή, δχζθακπηε ζθέςε 3.5 Κξηηηθή, λεπξηθή θαη απζηεξή 3.6 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηεο Ννπμ ΓΗΑΛΔΞΖ 3.7 «Ζ ηάμε γηα ηελ ηάμε» 3.8 Οξγάλσζε, ηππηθφηεηα θαη πξφγξακκα 3.9 Ζ ζρνιαζηηθή λνηθνθπξά 3.10 Σελ ελνρινχλ ηα «ζηξαβά» θαη αληηδξά ζπλήζσο 3.11 Ο ηππηθφο, απζηεξφο θαη ηίκηνο πξντζηάκελνο 3.12 Σππηθή θαη «ζηεγλή» κέρξη ζθιεξφηεηαο 3.13 πληεξεηηθή θαη ηεο «παξάδνζεο» 3.14 Νεπξηθή θαη θξπνπιηάξα 3.15 ρέζε κε θφξην ππνρξεψζεσλ θαη θαηαρξήζεηο 3.16 Νεπξηθή αυπλία θαη ζπαζηηθέο ιεηηνπξγίεο 3.17 Γηαθνξηθή δηάγλσζε απφ άιιεο «ηαθηηθέο» ηδηνζπγθξαζίεο

7 6 Β. ΦΧΡΗΝΟΤΜ 3.18 Έληνλα εζσζηξεθέο ζαλ ηάζε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 3.19 Έλα θξχν θαη εζσζηξεθέζηαην νχιθνπξ 3.20 «Μαηαηφηεο καηαηνηήησλ, ηα πάληα καηαηφηεο!» 3.21 Τπεξβνιηθφ κε αληηθεηκεληθφ άγρνο γηα ην νηθνλνκηθφ 3.22 Δζσζηξεθήο «ςείξαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΤΟΚΤΑΜΟ, ΣΡΑΜΟΝΗΟΤΜ, ΚΑΝΝΑΜΠΗ ΗΝΣΗΚΑ, ΣΑΡΔΝΣΟΤΛΑ ΗΠΑΝΗΚΑ, ΠΑΛΛΑΝΣΗΟΤΜ Α. ΤΟΚΤΑΜΟ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 4.1 Ζ παξάινγε αίζζεζε θαη βεβαηφηεηα ηνπ θπλεγεκέλνπ αγξηκηνχ 4.2 Παξάινγε θαη αλαίηηα θαρππνςία: ε πξψηκε δηαηαξαρή 4.3 Πξνρσξεκέλε δηαηαξαρή: ςεπδαηζζήζεηο, καληαθφ παξαιήξεκα, θαηαηνλία 4.4 Γεπηεξνγελή έληνλα λεχξα 4.5 Πξσηνγελήο ςσξηθή δεηιία θαη ζπλαηζζεκαηηθφηεηα 4.6 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ Τνζθχακνπ ΓΗΑΛΔΞΖ 4.7 Σν νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν: θπξηαξρηθνί δηαζηξνθηθνί γνλείο 4.8 Ο πξνςπρσζηθφο ραξαθηήξαο: εζσζηξεθέο θαη θαρχπνπην παηδί 4.9 Ο παξάινγα δειηάξεο ελήιηθαο 4.10 Ο κπγηάγγηρηνο γηα ηνλ αληξηζκφ ηνπ

8 Παξάινγεο ζθέςεηο θαιπκκέλεο κε ην καλδχα ησλ έκκνλσλ ζθέςεσλ 4.12 Ζ νμεία ςπρσζηθή θξίζε 4.13 Παξάινγεο ζθέςεηο ζρνιηαζκνχ θαη θαηαδηψμεσο 4.14 Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο εηθφλαο κε ηε ιήςε ςπρνθαξκάθσλ 4.15 Καρππνςία απέλαληη ζην γηαηξφ 4.16 Ο θφβνο ηεο ηξέιαο είλαη λεπξσζηθφ ζχκπησκα θαη φρη ςπρσζηθφ 4.17 Ο ξφινο ησλ «δηπιψλ κελπκάησλ» ζηελ εκθάληζε ηεο ςχρσζεο Β. ΣΡΑΜΟΝΗΟΤΜ 4.18 Σν πζηεξηθφ παηδάθη κε ηα εθξεθηηθά λεχξα 4.19 Ζ λεπξηθή θαη πζηεξηθή γπλαίθα Γ. ΚΑΝΝΑΜΠΗ ΗΝΣΗΚΑ 4.20 «Θνιφ» κπαιφ ιφγσ αθαηάζρεηεο ξνήο ζθέςεσλ 4.21 Κξχα θαη πγξά ρέξηα θαη παξαηζζήζεηο δηφγθσζεο 4.22 Ζ θαηάρξεζε κηαο νπζίαο δελ επηβάιιεη απαξαίηεηα λέα ζρεηηθή ηδηνζπγθξαζία Γ. ΣΑΡΔΝΣΟΤΛΑ ΗΠΑΝΗΚΑ 4.23 Μηα ήπηα ζε εγσηζκφ Πιάηηλα, πην ζεμνπαιηθή θαη παηρληδηάξα 4.24 Οξγαζκηθή ζρέζε κε ην ρνξφ θαη ηε κνπζηθή Δ. ΠΑΛΛΑΝΣΗΟΤΜ 4.25 Δπεξεάδεηαη έληνλα απφ ηα αξλεηηθά ζρφιηα ησλ άιισλ

9 4.26 Τπεξβνιηθή αλάγθε γηα πξνζνρή, θνκπιηκέληα θαη επηβεβαίσζε 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΤΥΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ: ΝΑΣΡΟΤΜ ΚΑΡΜΠΟΝΗΚΟΤΜ, ΑΛΟΤΜΗΝΑ, ΣΑΦΗΑΓΚΡΗΑ, ΓΡΑΦΗΣΖ, ΤΦΗΛΗΝΟΤΜ, ΝΑΓΗΑ, ΑΝΑΚΑΡΝΣΗΟΤΜ, ΣΑΜΠΔΡΚΗΟΤΛΗΝΟΤΜ, ΕΗΝΚΟΤΜ, ΝΗΣΡΗΚ ΑΗΝΣ, ΑΨΟΝΣΗΝ, ΚΟΦΦΔΑ ΚΡΟΤΝΣΑ, ΚΗΝΑ, ΟΡΟΤΜ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΤΜ, ΜΠΟΤΦΟ ΡΑΝΑ 5.1 Ζ αμία ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε 5.2 Ζ ζεκαζία ηεο εζηθήο ζηάζεο ηνπ γηαηξνχ ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε 5.3 Απφ ηηο πνιχρξεζηεο βαζηθέο ηδηνζπγθξαζίεο ζηηο ιηγφηεξν ζπρλέο 5.4 Νάηξνπκ Καξκπφληθνπκ 5.5 Αινπκίλα 5.6 ηαθηζάγθξηα 5.7 Γξαθίηεο 5.8 πθηιίλνπκ 5.9 Νάγηα 5.10 Αλαθάξληηνπκ 5.11 Σακπεξθηνπιίλνπκ 5.12 Είλθνπκ 5.13 Νίηξηθ Άζηλη 5.14 Ατνληίλ 5.15 Κφθθεα Κξνχληα 5.16 Κίλα

10 ξνπκ Μεηάιιηθνπκ 5.18 Μπνχθν Ράλα

11 10 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ Σν βηβιίν απηφ ζηεξίρηεθε ζε πιηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 7-8 ρξφλσλ. Σν πξψην πιηθφ αθνξά ηελ ηεξαξρηθή πεξηγξαθή 13 βαζηθψλ πνιχρξεζησλ ηδηνζπγθξαζηψλ βάζεη ελφο ηδηνζπγθξαζηαθνχ δηαγξάκκαηνο. Σν δηάγξακκα νξγαλψζεθε κε βάζε δηάθνξα βηβιία πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ ληνο. Γειαδή Μηάζκαηα, Ηδηνζπγθξαζία, Βαζηθά Πάζε, θέςε, πλαηζζήκαηα, πκπεξηθνξά. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε απηή κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα αληίζηνηρα βηβιία. Σν δεχηεξν πιηθφ αθνξά ηηο κεηέπεηηα δηαιέμεηο πξνο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο ζηηο νπνίεο έγηλε κηα πην ειεχζεξε παξνπζίαζε πνιχ πεξηζζφηεξσλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Ζ παξνπζίαζε απηή έγηλε δσληαλά θαη εθ ηνπ πξνρείξνπ ρσξίο ζεκεηψζεηο απφ ην ζπγγξαθέα. θνπφο ηεο ήηαλ λα δψζεη ηε βαζηθή εηθφλα ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο κε θαζαξά θιηληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γειαδή φπσο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. Αξρηθά ζθέθηεθα λα ελψζσ απηέο ηηο δχν πεξηγξαθέο ζε κία εληαία αιιά θάηη ηέηνην κνπ θάλεθε φηη ζα ζηεξνχζε απφ ηνλ αλαγλψζηε ηελ επθαηξία λα δεη ην ίδην ζέκα απφ δχν δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Ζ ηπρφλ επαλάιεςε θάπνησλ πξαγκάησλ πηζηεχσ φηη δελ είλαη κεηνλέθηεκα αιιά ηνλίδεη ηειηθά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ εκπέδσζε θαη επαλάιεςε. ηη έρεη εηπσζεί γηα θάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη κφλν φηη έρσ επηβεβαηψζεη επαλεηιεκκέλα κέζα απφ ηελ 25εηή κνπ θιηληθή εκπεηξία. Παξαιείπσ νπνηαδήπνηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πνπ δελ έρσ επηβεβαηψζεη ζηελ

12 11 θιηληθή πξάμε κφλν θαη κφλν επεηδή εηπψζεθε απφ θάπνην κεγάιν δάζθαιν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Παξαιείπσ επίζεο εηδηθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζηέθσ θπξίσο ζηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα γηαηί απηά είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε. Ζ γιψζζα είλαη πφηε θαζεκεξηλή θαη πφηε επηζηεκνληθή γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Κιηληθή Πξάμε είλαη θαζεκεξηλή δσληαλή Δπηζηήκε.

13 12 ΠΡΟΛΟΓΟ ηαλ ζπδεηάκε γηα Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη απηή ρηίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: Πξψηα έρνπκε απηέο ηηο Πεηξακαηηθέο Καηαγξαθηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ είλαη απιψο κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνχβηγθ κηαο νπζίαο ζε κηα νκάδα πεηξακαηαλζξψπσλ, πρ ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ. Όζηεξα έρνπκε ηηο Πεηξακαηηθέο πγθξηηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ παίξλνπλ ηα δηάθνξα πξνχβηγθο ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηα βάδνπλ φια καδί αμηνινγψληαο κάιηζηα θαη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία φζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλνπκε ζε πνηά νξγαληθά ζπζηήκαηα δξα βαζχηεξα θαη εληνλφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε νπζία. Όζηεξα έξρνληαη νη Παζνγελεηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο απηέο ηηο δξάζεηο πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο δξάζεο. Πρ ιέκε γηα ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φηη ε δπζθνηιηφηεηα ηνπ, ε μεξφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ θαη ησλ βιελλνγφλσλ θαη ε απέρζεηα ηνπ ή ε έληνλε δηάζεζε ηνπ γηα ην αιάηη έρνπλ φια λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην παζνγελεηηθφ κεραληζκφ πνπ αθνξά ην κεηαβνιηζκφ ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Καηφπηλ έξρνληαη νη Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο απφ κεγάινπο δαζθάινπο κε πξψην ηνλ Κελη πνπ θαηάθεξαλ γηα θάπνηεο ηδηνζπγθξαζίεο λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ «νπζία» ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Γειαδή ην ηδηαίηεξν ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ καο βνεζά λα δέζνπκε καδί φιεο ηηο επηκέξνπο

14 13 θαηλνκεληθά δηάζπαξηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πιεξνθνξίεο. Πρ ε θεληξηθή ηδέα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ε εηδηθνχ ηχπνπ εζσζηξέθεηα ηνπ ε νπνία καο εμεγεί θαη ηα εηδηθνχ ηχπνπ λεχξα ηνπ θαη ηελ εηδηθή ηνπ επζημία θαη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζεμ, ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, ζηε δνπιεηά, ζηε κεηξηθή ζρέζε θνθ. Σέινο έξρνληαη νη Μηαζκαηηθέο Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο, νη πην πιήξεηο, πνπ εμεγνχλ φιε απηή ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα κέζα απφ ηελ εληφπηζε ησλ Μηαζκάησλ ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο, ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ θαη ην θεληξηθφ λήκα απφ ην νπνίν μεηπιίγεηαη ε φιε πνηθηινκνξθία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Πρ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δέζνπκε φια ηα ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ αλ δελ μέξνπκε φηη είλαη κία απφ ηηο θαη εμνρήλ εζσζηξεθείο-ςσξηθέο ζαλ ηάζε ηδηνζπγθξαζίεο θαη φηη απηή ε εζσζηξεθήο ηάζε δέλεη θαηλνκεληθά ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα φπσο μεξφηεηα βιελλνγφλσλ, δελ κπνξεί λα νπξήζεη φηαλ ηελ αθνχλε άιινη, εζσζηξέθεηα, επζημία, δπζθνηιηφηεηα, απέρζεηα γηα ηελ παξεγνξηά, εζσζηξεθείο πνλνθέθαινη, αμηνπξέπεηα θιπ. Απηή ε ηαπηνπνίεζε καο θάλεη ηθαλνχο γλσξίδνληαο ην «γνλφηππν», ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη λα δέζνπκε καδί φινπο ηνπο πηζαλνχο «θαηλφηππνπο» κηαο θαη ηεο απηήο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζπρλά κπνξεί λα θαίλνληαη αθφκα θαη αληίζεηνη. Πρ ε Λάρεζηο κπνξεί λα θαίλεηαη είηε ζαλ έλα θιαςηάξηθν θαη επαίζζεην ζχκα είηε ζαλ έλαο ζθιεξφο θαη θαθφο ζχηεο θαη φκσο είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην ίδην δηαζηξνθηθφ θπξηαξρηθφ άηνκν γνλνηππηθά πνπ ελδχεηαη ιφγσ ζπλζεθψλ δηαθνξεηηθφ θαηλνηππηθφ καλδχα. Έλαο έκπεηξνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κπνξεί εθφζνλ θαηέρεη απηή ηελ πιήξε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα πξνβιέςεη αθφκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αθφκε θαη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα μέξεη ζε κεγάιν βαζκφ πψο ζα

15 14 αληηδξάζεη ην άηνκν απηφ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηελ πνιηηηθή, ηη απφςεηο ζα έρεη ζπλήζσο αθφκε θαη κε πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζα εθθξαζηεί! Μηιάκε πιένλ γηα ηαπηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο φρη κφλν ζε θάζε Β, Γ ή Γ αιιά θαη ζε θάζε ηζνξξνπίαο Α, δειαδή φρη κφλν γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο αηφκνπ αιιά ηνπ «πγηνχο» αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ «πγηή» δσή. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο, ελφο Αλζξψπηλνπ Σχπνπ φηαλ έρνπκε φια απηά ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Σφηε κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε θαη ζην κέγηζην ηηο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αλέθεξα φια απηά γηαηί έλαο λένο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζψξα πεξηγξαθψλ ηεο ίδηα νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο απφ δηαθνξεηηθέο Φαξκαθνινγίεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο δαζθάινπο. Οθείιεη λα γλσξίδεη φηη αλ δε ιάβεη ππφςε ηνπ ην πκπαληηθφ Νφκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην Νφκν ηνπ ινπ ψζηε λα επηιέμεη ηελ νινθιεξσκέλε ηδηνζπγθξαζηαθή πεξηγξαθή, ηφηε απηφ πνπ ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ζα είλαη έλα απνζπαζκαηηθφ κέξνο ηνπ παδι θαη φρη ε φιε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. ζν πην νιηζηηθά θαη ηεξαξρηθά ζπιιάβεη ηελ εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηφζν πην ζσζηή ζα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαη ηφζν πην βαζηά θαη κφληκα ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ. Πέξαλ ηνχηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηβεβαηψζεη ν ίδηνο ζηελ θιηληθή πξάμε φηη απηά πνπ ηνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ πξάγκαηη. Οπνηαδήπνηε αιήζεηα ρσξίο ηελ αηνκηθή βίσζε είλαη «ςάξηα ζηε ζάιαζζα». Γελ είλαη θηήκα θαη εξγαιείν αηνκηθφ έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξνο ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ζεο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη λα δηαβάζνπκε αλ δε κάζνπκε λα ηηο καγεηξεχνπκε, αλ δε γίλνπκε εκείο κάγεηξεο δε ζα καο ρξεζηκεχζνπλ ηδηαίηεξα.

16 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΑΡΔΝΗΚΟΤΜ, ΑΚΟΝΗΣΟΤΜ, ΜΑΝΗΝΔΛΛΑ, ΗΓΚΝΑΗΑ, ΔΠΗΑ, ΗΛΗΚΑ Α. ΑΡΔΝΗΚΟΤΜ 1.1 «Κάλην φπσο ζην ιέσ»! 1.2 Κπξηαξρηθά ηαθηηθφο θαη θαηαπηεζηηθφο 1.3 θξνπηδ: ζθηρηφο ζηα ιεθηά θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα 1.4 Ο ζηξπθλφο λεπξνθπηηθφο δηθηάηνξαο 1.5 Έληνλα θξπνπιηάξεο 1.6 Φφβνο γηα ηελ απψιεηα ηεο χπαξμεο-ζάλαην 1.7 Νεπξηθφο θαη δχζηξνπνο ην πξνεγνχκελν κάζεκα κηιήζακε γηα ην Φψζθνξν ζαλ ηνλ θχξην εθπξφζσπν ησλ Νεπξνθπηηθψλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Μηα ηέηνηα πξσηεχνπζα λεπξνθπηηθή ηδηνζπγθξαζία αιιά φρη βέβαηα ηφζν ζπρλή φζν ν Φψζθνξνο είλαη θαη ην Αξζέληθνπκ. Σν Αξζέληθνπκ φζνλ αθνξά ηα λεπξνθπηηθά ηνπ ζα πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζηεί κε ην Φψζθνξν, φζνλ αθνξά ηνλ εγσηζκφ ηνπ κε ηελ Πιάηηλα θαη φζνλ αθνξά ηελ ηάζε ηνπ γηα ηάμε κε ηε Ννπμ Βφκηθα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζαθψο δηαζηξνθηθή ζαλ ηάζε ηδηνζπγθξαζία ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρηθά θαη ζαλ έθθξαζε κε αξθεηή δφζε κηδέξηαο, εγσηζκνχ, γθξίληαο, ηζηγθνπληάο ζε ιεθηά θαη αηζζήκαηα θαη δπζηξνπίαο.

17 16 Ζ ηδηνζπγθξαζία Αξζέληθνπκ(Arsenicum album) αληηζηνηρεί ζην νκψλπκν νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη απφ ην ιεπθφ νμείδην ηνπ Αξζεληθνχ. Σν Αξζεληθφ φπσο νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπκε είλαη έλα ηζρπξφ δειεηήξην γηα ηνλ άλζξσπν αιιά ε δηαδηθαζία ηεο δπλακνπνίεζεο κε ηηο αζηξνλνκηθέο ζα ιέγακε αξαηψζεηο θαη ηηο δηαδνρηθέο θξνχζεηο ην κεηαηξέπεη απφ επηθίλδπλν δειεηήξην ζε αθίλδπλν θαη ρξήζηκν ζεξαπεπηηθφ κέζν. 1.1 «Κάλην φπσο ζην ιέσ»! Δίλαη έλα έληνλα εγσηζηηθφ άηνκν. Δίλαη δηαζηξνθηθή ηδηνζπγθξαζία. Δίλαη φρη ηδηαίηεξα ζπρλφ θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε άληξεο θαη ζπάληα ζε γπλαίθεο. Έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη είλαη μεξφιαο. Κπξηαξρηθφο μεξφιαο, φρη ζπκπαζεηηθφο μεξφιαο θαη θαθιαηάο φπσο ην νχιθνπξ. Μνηάδεη ζηελ θπξηαξρηθφηεηα κε ηε Λάρεζηο γηαηί φρη κφλνλ είλαη θπξηαξρηθφο αιιά επεκβαίλεη ζηε δσή ησλ άιισλ αθφκα θαη ζηα κηθξά θαζεκεξηλά πξάγκαηα. Θέιεη λα έρεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ην πάλσ ρέξη φπσο ν βαζηιηάο Πιάηηλα αιιά δελ ηνπ αξθεί απηφ. Θέιεη λα είλαη θαη βαζηιηάο θαη επηζηάηεο πνπ αλαθαηεχεηαη θαη ζηα παξακηθξά δεηήκαηα. θεθηείηε έλα Αξζέληθνπκ πνπ είλαη άληξαο, νηθνγελεηάξρεο. Θέιεη λα πεξλάλε φια απφ ηα ρέξηα ηνπ. ρη κφλν λα απνθαζίδεη απηφο γηα ην ηη ζα γίλεη αιιά λα επηβιέπεη θηφιαο, λα παξαηεξεί θαη λα ηηκσξεί. Δίλαη καδί, αξρή λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή, εθηειεζηηθή θαη ζσθξνληζηηθή! Θα ειέγμεη ηα απιά θαζεκεξηλά πξάγκαηα. Δίλαη ν θχξηνο «θάλην φπσο ην ιέσ»! «Γπλαίθα έηζη ζα ζηξψζεηο ην ηξαπέδη». Παξφηη κεγαισκέλνο ζε κηα αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία θαη κε ηε γπλαίθα λα αζρνιείηαη θαη λα θέξεη ζε πέξαο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, απηφο φκσο «μέξεη θαιχηεξα» θαη ζα ηεο δείμεη θαη ζα ηεο επηβάιεη πσο ζα ηα θάλεη φια. Δπεκβαίλεη θαη ζηα πην κηθξά θαη θαηηλίζηηθα πξάγκαηα ηνπ λνηθνθπξηνχ. Απηή είλαη ε κεγάιε ηδέα ηνπ Αξζέληθνπκ. Πηζηεχεη αθξάδαληα φηη «μέξεη». Θέιεη λα έρεη ηελ θπξηαξρία θαη ηελ επίβιεςε θαη επηβάιιεηαη κε άκεζν θαη σκφ θαη θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν. Γελ επηβάιιεηαη κε πιάγην

18 17 θαη δηπισκαηηθφ ιαρεζηθφ ηξφπν. Λέεη: «Απηφ είλαη ην ζσζηφ, εγψ μέξσ θαιχηεξα, έηζη ζα ην θάλεηο θαη φηαλ ην πσ εγψ!» Θα πεη ζηε γπλαίθα ηνπ: «Έηζη ζα ην θηηάμεηο ην θαγεηφ θαη έηζη ζα ην ζεξβίξεηο». 1.2 Κπξηαξρηθά ηαθηηθφο θαη θαηαπηεζηηθφο Δίρακε πεη ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα φηη κηα θπξηαξρηθή Λάρεζηο κάλα κπνξεί έλα ππνρσξεηηθφ παηδί λα ην θάλεη ή νκνθπιφθηιν ή ζρηδνθξελή ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λεπξσηηθφ. Αληίζηνηρα ην ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη απφ έλαλ θπξηαξρηθφ παηέξα Αξζέληθνπκ. Καη άκα έρεηο παηέξα Αξζέληθνπκ θαη κάλα Λάρεζηο ηφηε θιάθηα Υαξάιακπε! (γέιηα) Μελ λνκίδεηε φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη ζπάληεο. Ζ θιηληθή κνπ εκπεηξία άιια κνπ ιέεη, δπζηπρψο. Έλα άηνκν ηφζν θπξηαξρηθφ θαη μεξφιαο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ είλαη θαη ηεο ηάμεο. Σεο έληνλεο ηάμεο θαη πνιχ ηζηγθνχλεο. Δίλαη ηεο ηάμεο γηαηί φπσο ζέιεη λα θπξηαξρεί ζηνπο αλζξψπνπο έηζη ζέιεη λα θπξηαξρεί θαη ζην ρψξν θαη ζηα πξάγκαηα. Να ηα νξγαλψλεη θαη λα ηα ηαθηνπνηεί φπσο απηφο μέξεη θαιχηεξα. Καη ρσξίο αληηξξήζεηο! Σν λα έρεηο έλα δηεπζπληή ή εξγνδφηε Αξζέληθνπκ είλαη κηα πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε. Φέξηε ζην κπαιφ ζαο ηε ραξαθηεξηζηηθή αξζεληθηθή εηθφλα ελφο γέξνπ θπξηαξρηθνχ θαη εγσηζηή επηρεηξεκαηία, ελφο «θξνπηδ», πνπ δελ παξαδίδεη ηα ελία ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζηνλ γηφ ηνπ, κέρξη ηνλ ηάθν ηνπ. Καξεθινθέληαπξνο. Αλ παξαηηεζεί απφ ηελ εμνπζία ηφηε πέζαλε. Γελ έρεη λφεκα πιένλ ε δσή ηνπ. Καη ηνλ βξίζθνπκε ζπρλά ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο γηαηί θαη έμππλν άηνκν είλαη θαη νξγαλσηηθφ θαη θπξηαξρηθφ θαη εξγαζηνκαλέο. Δίρα έλαλ αζζελή επηρεηξεκαηία Αξζέληθνπκ πνπ ήζειε λα πεξλάλε φια απφ ηα ρέξηα ηνπ θαη ε δηθαηνινγία ηνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζε κέλα ήηαλ φηη: «Γελ ηα θαηαθέξλνπλ νη άιινη, αλ εγψ ιίγν ραιαξψζσ, ζα δηαιπζνχλ φια».

19 18 Ζ Ννπμ Βφκηθα είλαη ηεο ηάμεο γηα ηελ ηάμε θαη γηα ην θαζήθνλ θαη γηα ην «θαζψο πξέπεη». Δλψ ην Αξζέληθνπκ είλαη ηεο ηάμεο γηα λα γίλνληαη φια φπσο απηφο μέξεη θαη θαηαθέξλεη θαιχηεξα γηα λα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν. Έρεη κεγάιε δηαθνξά ην έλα απφ ην άιιν. εκαζία έρεη ην θίλεηξν πνπ θξχβεηαη απφ πίζσ. Έρνπκε ηνλ ίδην θαηλφηππν, ηελ ηάζε γηα έληνλε ηάμε αιιά κε δηαθνξεηηθφ γνλφηππν. Σν Αξζέληθνπκ είλαη ε ηάμε γηα ηελ θπξηαξρία ελψ ε Ννπμ Βφκηθα είλαη ε ηάμε γηα ηελ ηάμε. Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ δελ είλαη βέβαηα ηφζν ηαθηηθφ, αιιά είλαη ηεο εζσζηξεθνχο ηάμεο απφ θαζήθνλ, απφ θηιφηηκν, απφ πξνζθνξά ζηνπο άιινπο θαη απφ θαζσζπξεπηζκφ. Ζ θαηίλα λνηθνθπξά Λάρεζηο ηεο παιηάο γεληάο είλαη ηεο ηάμεο γηα ιφγνπο θπξηαξρίαο θαη πξνβνιήο ηνπ ίκαηδ ηεο «θαιήο λνηθνθπξάο, κάλαο θαη ζπδχγνπ». Δίλαη «άμηα». Δίλαη λνηθνθπξά δειαδή «θπξά ηνπ νίθνπ». Σα έρεη φια ζηα ρέξηα ηεο θαη ηα δηαρεηξίδεηαη ξνιφη. Να είλαη ηαθηνπνηεκέλα, νξγαλσκέλα φπσο ηα ζέιεη απηή θαη λα ηελ επαηλεί θαη ε θνηλσλία. Ζ Πνπιζαηίιια είλαη ηεο ηάμεο αιιά φρη ηφζν έληνλα. Σεο αξέζεη ε ηάμε γηα λα είλαη φια φκνξθα, ξνκαληηθά, πεξηπνηεκέλα θαη θαζαξά. Γηα λα έξζνπλ νη μέλνη θαη λα ηνπο θξνληίζεη θαη λα είλαη φια κηα ραξά θαη αο ηα ραιάζνπλ φια ζηελ πνξεία. Φηάλεη λα κείλνπλ επραξηζηεκέλνη! Δλψ ε Ννπμ Βφκηθα ζπρλά δελ ζέιεη μέλνπο γηα λα κελ ηεο ηα ραιάλε. Ή φηαλ έρεη μέλνπο, θάζε κεηαθίλεζε πνπ θάλνπλ ηελ ελνριεί. Γελ ζέιεη λα ηεο πεηξάδνπλ ηίπνηα. Αθφκα θαη ην ηαζάθη ην ζέιεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Σν Λατθνπφληηνπκ είλαη ηεο ηάμεο γηα δχν ιφγνπο. Γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφο ζηηο επζχλεο πνπ έρεη αλαιάβεη θαη λα κελ ηνπ θάλνπλ παξαηήξεζε θαη γηα ην ίκαηδ πξνο ηνλ θφζκν.

20 19 Σν Αξζέληθνπκ θαη ε Ννπμ Βφκηθα είλαη νη «πξσθηηθνί» ηχπνη θαηά Φξφπλη. Βιέπεηο πρ ηε κάλα Ννπμ Βφκηθα λα ζέιεη ην παηδί ηεο λα θάλεη ηα «θαθθά» ηνπ ζσζηά θαη φπνηε πξέπεη, λα ζθνππίδεηαη θαη λα πιέλεηαη επηκειψο, λα θφβεη ηα λχρηα ηνπ θιπ θαη βέβαηα ηα ηεξεί θαη ε ίδηα ζρνιαζηηθά. 1.3 θξνπηδ: ζθηρηφο ζηα ιεθηά θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα Σν Αξζέληθνπκ είλαη πνιχ ηζηγθνχλεο. Δίλαη θξνπηδ. Απφ εγσηζηηθνχο ιφγνπο. Γηα ιφγνπο ειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο. Θέιεη λα έρεη ην πάλσ ρέξη ζην νηθνλνκηθφ. Να έρεη ηα ιεθηά θαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηέινο. ηαλ ε καλία ζνπ είλαη ε εμνπζία θαη ν έιεγρνο δελ ζα είλαη θαη ηα ιεθηά πνπ είλαη εμνπζία; ηαλ δίλεηο ιεθηά ζηνλ άιινλ ράλεηο κέξνο ηεο εμνπζίαο ζνπ θαη φζν πεξηζζφηεξν δίλεηο ηφζν πεξηζζφηεξν ράλεηο. Έηζη λνηψζεη ην Αξζέληθνπκ. Θέιεη λα ηα θξαηήζεη φια γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηα λα ειέγρεη ηα πξάγκαηα. Καη δελ είλαη κφλν ηζηγθνχλεο ζηα ιεθηά είλαη θαη επέθηαζε θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη ςπρξφο θαη εγσηζηήο. 1.4 Ο ζηξπθλφο λεπξνθπηηθφο δηθηάηνξαο Ο Φψζθνξνο φηαλ έρεη λεπξνθπηηθέο θνβίεο θαη ζπκπηψκαηα ζέιεη παξέα γηα λα κηιάεη, λα επηθνηλσλεί, λα μερληέηαη, λα ηνλ παξεγνξνχλ γη απηφ θαη είλαη αλζξψπηλνο θαη ζπκπαζεηηθφο ζηνπο άιινπο. Σν Αξζέληθνπκ ζηε λεπξνθπηηθή θαηάζηαζε ησλ θνβηψλ ζε ζέιεη δίπια ηνπ ζαλ ππεξέηε θαη λνζνθφκα θαη 166. ε ζέιεη φρη δίπια ηνπ απαξαίηεηα γηαηί ζέιεη θαη ηελ εζπρία ηνπ, ζε ζέιεη φκσο ζην δηπιαλφ δσκάηην έηνηκν ψζηε άκα θηππήζεη ην θακπαλάθη ππεξεζίαο λα ηξέμεηο λα ηνπ θηηάμεηο ηζάη θαη κάιηζηα φπσο ην ζέιεη, λα ηνπ δψζεηο ηα θάξκαθα ηνπ, λα ηνπ θέξεηο ηελ «πάπηα» ή λα ηνπ ζεθψζεηο ην καμηιάξη ή λα ηνλ ηξέμεηο ζην λνζνθνκείν αλ ρξεηαζηεί. ηαλ είλαη άξξσζηνο ηε γπλαίθα ηνπ δελ ηελ αθήλεη λα βγεη απφ ην ζπίηη νχηε γηα έλα δεπηεξφιεπην. Καη είλαη ζηξηθλφο, κίδεξνο θαη ηεο γθξηληάδεη θαη ηεο θσλάδεη θη απφ πάλσ.

21 20 Βιέπεηε ηε δηαθνξά; Νεπξνθπηηθφο ν έλαο λεπξνθπηηθφο θαη ν άιινο. Φνβάηαη γηα ηελ πγεία ηνπ ν έλαο θνβάηαη θαη ν άιινο. Αιιά ζαλ ραξαθηήξεο θαη πξφζεζε πφζν δηαθέξεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν! Ο έλαο αλ κε ηη άιιν ζε θάλεη λα ηνλ ζπκπαζείο θαη ν άιινο ζε απσζεί. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Βήρα θαη ππξεηφ ν έλαο βήρα θαη ππξεηφ ν άιινο. Αιιά δηαθνξεηηθέο ηξνπνπνηεηηθέο ζπλζήθεο έρεη ν βήραο θαη ν ππξεηφο ηνπ Αξζέληθνπκ θαη δηαθνξεηηθέο ηνπ Φψζθνξνπ. Ο αιινπαζεηηθφο γηαηξφο ζα πεη θξπνιφγεκα θαη γηα ηνπο δχν θαη ζα δψζεη ην ίδην θάξκαθν πρ αληηβερηθφ θαη αληηβίσζε. Ο ιάζνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζα πεη θξπψλνπλ θαη δηςάλε θαη θνβνχληαη θαη νη δχν θαη ζα δψζεη ην ίδην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν. Ο ζσζηφο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ζα δψζεη φρη θάξκαθν γηα ην βήρα, φρη θάξκαθν γηα επηκέξνπο ζπκπηψκαηα αιιά θάξκαθν γηα ην ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν, γηα ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. ηαλ επνκέλσο καο έξρεηαη θάπνηνο λεπξνθπηηθφο αζζελήο κπνξεί θαη αξρήλ λα ζθεθηφκαζηε γηα Φψζθνξν, Αξζέληθνπκ, Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ θιπ αιιά ε δηαθνξηθή δηάγλσζε ζηεξίδεηαη θαη αξρήλ ζην είδνο θαη ηηο ηξνπνπνηεηηθέο ζπλζήθεο ησλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ αιιά θχξηα ζην άηνκν πνπ έρνπκε απέλαληη καο ζαλ ζχλνιν. ηελ Οκνηνπαζεηηθή ηζρχεη απφιπηα ν θαλφλαο: «Θεξαπεχσ ηνλ αζζελή ζαλ ζχλνιν, ζαλ ηδηνζπγθξαζία θαη φρη ηε λφζν ή ηα ζπκπηψκαηα». 1.5 Έληνλα θξπνπιηάξεο Σν Αξζέληθνπκ είλαη πνιχ θξπνπιηάξηθν, 3 ή θαη 4. Απηφ ην ζηνηρείν καο βνεζάεη ζην λα δηαθνξνδηαγλψζνπκε έλα λεπξνθπηηθφ άηνκν απφ Φψζθνξν θαη Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ. Ο Φψζθνξνο δελ είλαη έληνλα θξπνπιηάξεο ελψ ην Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ είλαη δεζηφ θαη ρεηξνηεξεχεη έληνλα κε ηε δέζηε. Σν Αξζέληθνπκ θξπψλεη πάξα πνιχ. Τπεξβνιηθά.

22 21 Δπηπιένλ θνβάηαη θαη ην θξχν, θνβάηαη κελ θξπνινγήζεη, θνβάηαη γηα ηελ πγεία ηνπ. Θα ηνλ δεηο λα θνπθνπιψλεηαη, λα θνξάεη παιηφ, λα γίλεηαη ζπαζηηθφο ζην ληχζηκν ηνπ θαη ππεξβνιηθφο. Φαλειάθη, πνπθάκηζν, δαθέηα, παιηφ, θαπαξληίλα! Νηχλεηαη ην Υεηκψλα ζαλ θξεκκχδη. ηαλ κάιηζηα θνβάηαη γηα ηελ πγεία ηνπ θαη αγρψλεηαη ηφηε θξπψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη κάιηζηα είλαη θνξέο πνπ λνηψζεη ζαλ λα ηνπ ξίρλνπλ θξχν, παγσκέλν λεξφ ζηε ξαρνθνθαιηά ελψ ην ζηνκάρη ηνπ γίλεηαη θφκπνο. Μάιηζηα ελψ φιν ην ζψκα ηνπ θξπψλεη έληνλα ην θεθάιη ηνπ ην λνηψζεη μαλακκέλν γη απηφ ιέκε ραξαθηεξηζηηθά γηα ην Αξζέληθνπκ φηη «ην θεθάιη ηνπ είλαη ζην θνχξλν θαη ην ζψκα ηνπ ζην ςπγείν!» 1.6 Φφβνο γηα ηελ απψιεηα ηεο χπαξμεο-ζάλαην ε ηέηνηεο θάζεηο κε θφβν γηα ηελ πγεία ηνπ γίλεηαη έληνλα δχζζπκνο, κίδεξνο, επηθξηηηθφο, αληηθνηλσληθφο, γεκάηνο λεχξα. Μπνξεί λα κηιήζεη άζρεκα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ή ζηνπο πειάηεο ηνπ. Γελ ζέιεη λα δεη θαλέλαλ. Λέεη ζηε γξακκαηέα ηνπ: «Γελ ζέισ λα δσ θαλέλαλ, αθχξσζε φια ηα ξαληεβνχ κνπ θαη πάξε ηειέθσλν ακέζσο ην γηαηξφ». πσο έρεη κάζεη λα δηνηθεί απηαξρηθά ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ηελ επηρείξεζε ηνπ αλάινγα κηιάεη σο έλα ζεκείν θαη ζην γηαηξφ. Απαηηεί ζεξαπεία, απαηηεί λα ηνλ θάλεηο θαιά θαη κάιηζηα λα ηνπ εμεγήζεηο ηθαλνπνηεηηθά πσο ζα ην θάλεηο απηφ. Μπνξεί παξφηη ηζηγθνχλεο λα ζνπ ηάμεη θαη θαιχηεξε επίζθεςε πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζείο καδί ηνπ. Κακία ζρέζε κε ην ζπκπαζέζηαην Φψζθνξν ν νπνίνο ζνπ ιέεη παξαθιεηηθά θαη αλζξψπηλα: «Γηαηξέ κνπ ζε παξαθαιψ βνήζεζε κε, ζψζε κε θαη ζα ζνπ ρξσζηψ επγλσκνζχλε». Μηα Λάρεζηο κπνξεί λα ζνπ πεη ην ίδην πξάγκα κφλν θαη κφλν γηα λα δέζεη ην γάηδαξν ηεο θαη λα ηε θξνληίζεηο ηδηαίηεξα. Γηα λα ζε ρξεζηκνπνηήζεη θνιαθεχνληαο ζε. Καη ην Αξζέληθνπκ ζέιεη λα ζε ρξεζηκνπνηήζεη αιιά ζε βάδεη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη ζε πξνζηάδεη. Δίλαη πνιχ εγσηζηήο θαη θαρχπνπηνο θαη ζε θνηηάεη απφ πάλσ κέρξη θάησ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ είζαη θαλέλα «γηαηξνπδάθη» ή θαλέλαο ζνβαξφο

23 22 θαη αμηφινγνο γηαηξφο. Αιιηψο πσο είλαη δπλαηφλ λα ζνπ εκπηζηεπηεί φηη πνιπηηκφηεξν έρεη, δειαδή ηε δσή ηνπ. Δίζαη θάπνηνο πνπ ζα ηνπ δψζεη εμνπζία επί ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο δσήο ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή. Πσο ινηπφλ ζα ζε εκπηζηεπηεί αλ δελ ζε πεξάζεη απφ «γελεέο δεθαηέζζεξηο». Ο Φψζθνξνο θνβάηαη γηα ηελ αζζέλεηα θαη θπξίσο ηνλ ηξνκνθξαηνχλ θαη ηνλ ελνρινχλ ηα ζπκπηψκαηα, ελψ ην Αξζέληθνπκ θνβάηαη νπζηαζηηθά ην ζάλαην. Σελ απψιεηα ηεο δσήο. Αθφκε θαη ζε θαηάζηαζε πγείαο ην Αξζέληθνπκ δελ ζέιεη λα αθνχεη γηα ζαλάηνπο, δελ ζέιεη λα ην ζθέθηεηαη θαλ. Οξηζκέλεο θνξέο θνβάηαη ηφζν πνιχ ην ζάλαην πνπ ζνπ αλαθέξεη ηελ αίζζεζε έσο ζηγνπξηά πνπ έρεη φηη: «Μέρξη ην βξάδπ ζα έρσ πεζάλεη!» Κάηη παξφκνην κπνξεί λα ζνπ πεη θαη ην Αθφληηνπκ ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ θαη ηεο θνβηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 1.7 Νεπξηθφο θαη δχζηξνπνο Σν Αξζέληθνπκ έρεη λεχξα. Αξθεηά λεχξα. Δίλαη αλακελφκελν έλα άηνκν πνπ είλαη ηφζν εγσηζηηθφ, ηφζν δνγκαηηθφ, ηφζν θπξηαξρηθφ λα έρεη λεχξα. Σνλ εθλεπξίδεη φηη παξεθθιίλεη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη φηη δελ γίλεηαη κε ην δηθφ ηνπ αθξηβψο ηξφπν. Δίλαη μεξφιαο θαη είλαη θαη άθακπην άηνκν. Γελ κπνξεί λα ιπγίζεη θαη λα ην παίμεη φπσο ην παίδεη πρ ε Λάρεζηο. Δάλ ε γπλαίθα ηνπ είλαη ππνρσξεηηθή ηφηε ηεο αιιάδεη ηα θψηα. Κπξηαξρηθφο θαη δχζηξνπνο θαη ζηα κηθξά θαζεκεξηλά πξάγκαηα. Έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη είλαη ζθιεξφο εξγνδφηεο θαη ζθιεξφο παηέξαο. Δίλαη εζσζηξεθήο ςπρηθά. Έλα ηέηνην άηνκν δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη εμσζηξεθήο. Αθνχ δελ ζέιεη λα κνηξαζηεί ηίπνηα θαη δελ ζέιεη λα θχγεη απφ ην ζξφλν ηνπ θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ άξα ζα είλαη ςπρηθά εζσζηξεθήο. Γελ κηιάκε γηα ηελ ηάζε ηνπ πνπ είλαη ζαθψο δηαζηξνθηθή.

24 23 Β. ΑΚΟΝΗΣΟΤΜ 1.8 Μεηά απφ έληνλν ηξφκν 1.9 «Πεζαίλσ ηψξα!» Ζ ηδηνζπγθξαζία Αθφληηνπκ(Aconitum napellus) αληηζηνηρεί ζην νκψλπκν νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην θπηφ αθφληην ή αθνλίηε. ηελ νλνκαηνινγία ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ αθνινπζνχκε ηε ιαηηληθή νλνκαζία ηνπ θπηνχ ή νξπθηνχ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη. 1.8 Μεηά απφ έληνλν ηξφκν Σν Αθφληηνπκ είλαη ζπλήζσο κηα πεξηζηαζηαθή ηδηνζπγθξαζία ε νπνία κπνξεί λα πξνέιζεη απφ έληνλν ηξφκαγκα, απφ έληνλν ηξφκν. ρη απφ απιφ θφβν ή θνβία. Μπνξεί λα δεηο έλα άηνκν πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξεο θνβίεο θαη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ λα ηξνκάμεη απφ έλα απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα ή απφ κηα ππξθαγηά ή θάηη έληνλν θαη μαθληθφ. Απφ θεη θαη πέξα ή κεηά απφ κεξηθέο κέξεο ή βδνκάδεο αξρίδεη λα έρεη δηάθνξεο θαη έληνλεο θνβίεο νη νπνίεο κπνξεί λα θξαηήζνπλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ή θαη γηα ρξφληα νιφθιεξα. Έλα νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν Αθφληηνπκ κπνξεί λα δηψμεη νξηζηηθά απηφ ην επίζηξσκα. Μπνξεί βέβαηα απηή ε αληζνξξνπία λα θχγεη θαη απφ κφλε ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ ζην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ φηαλ αλαθέξνληαη θνβίεο λα δηεπθξηλίδεηαη πάληα απφ πφηε θαη γηαηί ην άηνκν εκθάληζε απηέο ηηο θνβίεο.

25 «Πεζαίλσ ηψξα!» Ο θπξηφηεξνο θφβνο ηνπ Αθφληηνπκ είλαη ν θφβνο ζαλάηνπ. Δληνλφηαηνο θφβνο. Φνβάηαη φηη ζα πεζάλεη απηνζηηγκεί. πσο θαη ην Αξζέληθνπκ θαη ζε αθφκε πην έληνλν βαζκφ πξνβιέπεη ηελ ψξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Λέεη: «Θα πεζάλσ ηψξα!» ή φηη «Μέρξη ην βξάδπ ζα έρσ πεζάλεη, δελ ηε γιπηψλσ!» Ο θφβνο ηνπ δηαγξάθεηαη ζην πξφζσπν ηνπ θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ. Δίλαη απαξεγφξεηνο. Αθφκε θαη κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ν γηαηξφο δελ κπνξεί λα ηνλ παξεγνξήζεη. ε αληίζεζε κε ην Αξζέληθνπκ πνπ κπνξεί θαη λα ην παίδεη ςχρξαηκν ην Αθφληηνπκ δεηάεη έληνλα ηε βνήζεηα ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ γχξσ ηνπ. Γηαθαηέρεηαη απφ εληνλφηαηε αγσλία θαη κεγάιε ππεξθηλεηηθφηεηα. Έρεη λεχξα θαη αδηαθνξεί γηα ηνπο γχξσ ηνπ ιφγσ ηεο έληνλεο θαηάζηαζεο ηελ νπνία βηψλεη. Αθνξά ζπλήζσο δπλαηά θαη εχξσζηα θαη εμσζηξεθή ζαλ ηάζε ζσκαηηθή άηνκα ηα νπνία πέθηνπλ απφηνκα απφ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ζηελ θαηάζηαζε αζζέλεηαο θαη εκθαλίδνπλ βίαηα θαη έληνλα ζπκπηψκαηα θαη ηα νπνία αλαξξψλνπλ επίζεο γξήγνξα φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο ή φηαλ πάξνπλ ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν. πσο ήδε έρεηε παξαηεξήζεη ππάξρνπλ βαζηέο θαη ζηαζεξέο ηδηνζπγθξαζίεο κε πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη κεγάιν εχξνο ζπκπησκάησλ πνπ είλαη ζπρλέο ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο ζεσξνχκε βαζηθέο θαη ππάξρνπλ θαη ηδηνζπγθξαζίεο πεξηζηαζηαθέο, κε ιίγα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα, κηθξνχ εχξνπο θαη βάζνπο, πην ζπάληεο, ηηο νπνίεο ζεσξνχκε δεπηεξεχνπζεο.

26 25 Γ. ΜΑΝΗΝΔΛΛΑ 1.10 «Έλα θιηθ θαη ηα ραζα!» 1.11 Γηαθνξηθή δηάγλσζε θφβνπ ηξέιαο Ζ ηδηνζπγθξαζία Μαλζηλέιια(Mancinella) αληηζηνηρεί ζην νκψλπκν νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη απφ ην θπηφ Hippomanes Mancinella κεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δπλακνπνίεζεο. αλ ηδηνζπγθξαζία είλαη δεπηεξεχνπζα θαη ζπρλά πεξηζηαζηαθή κε κηθξφ ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ εχξνο ζπκπησκάησλ. Σελ εληάζζσ δηαγλσζηηθά ζηηο Φνβηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο «Έλα θιηθ θαη ηα ραζα!» ηε Μαλζηλέιια βιέπνπκε θάηη παξφκνην κε ην Αθφληηνπκ αιιά φρη φζνλ αθνξά έληνλν θφβν γηα ηε ζσκαηηθή πγεία αιιά φζνλ αθνξά έληνλν θφβν γηα ηελ ςπρηθή αθεξαηφηεηα. Ζ Μαλζηλέιια θνβάηαη κήπσο ηξειαζεί, κήπσο ράζεη ηα ινγηθά ηεο. Αιιά ζε πάξα πνιχ έληνλν βαζκφ. ε ηέηνην βαζκφ πνπ λνηψζεη θαη είλαη ζρεδφλ ζίγνπξε φηη αξθεί έλα «θιηθ» θαη ηα ραζε. Απηφο ν θφβνο φηη ζα ηξειαζεί νθείιεηαη ζην φηη λνηψζεη φηη μαθληθά εμαθαλίδνληαη νη ζθέςεηο ηεο νπφηε ζνπ ιέεη «Σί γίλεηαη εδψ; Ακάλ ηξειαίλνκαη!» Ζ Μαλζηλέιια εθθξάδεη ζην γηαηξφ θαη ζηνπο άιινπο έληνλα απηφ ην θφβν ηεο. Γελ πξφθεηηαη γηα εζσζηξεθή θαηάζηαζε θαη δελ πξφθεηηαη γηα βαζεηά ηδηνζπγθξαζία. Δίλαη κηα πην πεξηζηαζηαθή θαηάζηαζε παξφηη αξθεηά έληνλε.

27 Γηαθνξηθή δηάγλσζε θφβνπ ηξέιαο Καη αξθεηέο άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο έρνπλ θφβν κήπσο ηξειαζνχλ. Ζ Καιθάξεα Καξκπφληθα ζε κηθξφηεξν βέβαηα βαζκφ έρεη έλα εζσζηξεθή ζαλ ηάζε θφβν ηξέιαο. Έρεη ζην κπαιφ ηεο ζπλέρεηα ζθέςεηο θαη γηα ηα κηθξφηεξα θαζεκεξηλά πξάγκαηα. Δίλαη κηα εζσζηξεθήο θαηίλα. Γελ κπνξεί λα ηα βγάιεη απφ ην κπαιφ ηεο θαη απηή ε ζπλερήο θαη έληνλε θαηάζηαζε ηελ νδεγεί ζην ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη «έηζη φπσο πάσ ζα ηξειαζψ θάπνηα ζηηγκή». Γελ είλαη ν έληνλνο εμσζηξεθήο θφβνο ηνπ «ηξειαίλνκαη ηψξα!» ηεο Μαλζηλέιια θαη ε Καιθάξεα δελ ηνλ νκνινγεί θαη εχθνια ζηνπο άιινπο. Έρεη κάιηζηα ηελ ακπδξή αίζζεζε φηη νη γχξσ ηεο κπνξεί θαη λα αληηιακβάλνληαη απηή ηεο ηελ θαηάζηαζε. Φφβν κήπσο ηξειαζεί ζε βαζκφ 2 έρεη θαη ε Κάλλακπηο Ίληηθα. Πνηφ έληνλν απφ ηεο Καιθάξεα αιιά φρη ηφζν έληνλν φζν ηεο Μαλζηλέιια. Απηφο ν θφβνο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έρεη κηα αθαηάζρεηε ξνή ηδεψλ. Γξήγνξε ξνή θαη αλεμέιεγθηε. πσο έλα ηξαίλν απφ ζθέςεηο πνπ ε κηα αθνινπζεί γξήγνξα ηελ άιιε ζε έλα αηειείσην ζπξκφ. ιε κέξα φκσο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε «καζηνπξψκαηνο» ζα ιέγακε, κηα ζπλερήο ζηαζεξή ζνινχξα ζην κπαιφ. αλ λα είλαη «κεηαμχ χπλνπ θαη μχπληνπ». αλ λα έρεη πηεί έλα πνηεξάθη θξαζί θαη έρεη κηα δαιάδα. αλ «κέζα ζε έλα φλεηξν». Καη θξπψλεη αξθεηά θαη έρεη θξχα θαη πγξά ρέξηα. Φφβν κήπσο ηξειαζεί έρεη θαη ε Αινπκίλα. Έρεη κηα ζχγρπζε ζην κπαιφ ηεο. Σα πξάγκαηα είλαη ζπγθερπκέλα φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηεο. Βιέπεη θάηη θαη λνηψζεη ηελ παξάμελε αίζζεζε φηη «ζαλ λα κελ είλαη απηή πνπ βιέπεη». Αθνχεη θάηη θαη έρεη ηελ αίζζεζε φηη «ζαλ λα κελ είλαη απηή πνπ αθνχεη». Λέεη θάηη θαη «ζαλ λα κελ είλαη απηή πνπ ην ιέεη». αλ λα κελ είλαη ν εαπηφο ηεο. αλ λα είλαη έλα ξνκπφη πνπ θάλεη κεραληθέο δξάζεηο θαη έρεη κεραληθέο αηζζήζεηο. Απηφ βέβαηα ηελ ηξνκάδεη, ηελ απνδηνξγαλψλεη. Βηψλεη έληνλν ζηξεο θαη ζπρλά ην εθθξάδεη. Απηή ε ζχγρπζε ηελ θάλεη λα είλαη αλαπνθάζηζηε. Κάλεη ιάζε ζηελ νκηιία θαη ζηε γξαθή θαη δπζθνιεχεηαη λα παξαθνινπζήζεη έλα μέλν