Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)"

Transcript

1 EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz Frankfurt Germany Phone: (20 Fax: (19

2 Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) Εισαγωγή 1.1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και ΕπαγγελEατικών Συντάξεων (EIOPA) εκδίδει κατευθυντήριες γραeeές σχετικά Eε τον αναγνωριστικό κωδικό νοeικής οντότητας (Legal Entity Identifier ( LEI), οι οποίες απευθύνονται στις εθνικές αρχές που είναι αρeόδιες για την εποπτεία του τοeέα των ασφαλίσεων και των ιδρυeάτων επαγγελeατικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (στο εξής «αρeόδιες εθνικές αρχές») Σκοπός των κατευθυντήριων γραeeών είναι να διευκολυνθεί η χρήση του LEI ως Eοναδικού αναγνωριστικού κωδικού για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οeίλους, καθώς και για ιδρύeατα επαγγελeατικών συνταξιοδοτικών παροχών που τελούν υπό την εποπτεία των αρeόδιων εθνικών αρχών (στο εξής «όλα τα ιδρύeατα υπό την εποπτεία τους») Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραeeές επιδιώκεται η καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσeατικών εποπτικών πρακτικών Eέσω της εναρeονισeένης ταυτοποίησης των νοeικών οντοτήτων προκειeένου να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιeότητα των δεδοeένων Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραeeές η EIOPA στηρίζει τη θέσπιση του συστήeατος αναγνωριστικού κωδικού νοeικής οντότητας (LEI) που προτάθηκε από το ΣυEβούλιο ΧρηEατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) και εγκρίθηκε από την οeάδα G20, Eε στόχο τη Eοναδική ταυτοποίηση των Eερών χρηeατοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσeιο επίπεδο Οι παρούσες κατευθυντήριες γραeeές σχετικά Eε τη χρήση των LEI ως Eοναδικών αναγνωριστικών κωδικών ανταποκρίνονται στα ακόλουθα: Η κοινή χρήση του ίδιου αναγνωριστικού κωδικού για διάφορους σκοπούς υποβολής εκθέσεων και σε διάφορους τοeείς θα βελτιώσει σηeαντικά την ποιότητα των πληροφοριών καθιστώντας δυνατή την αποτελεσeατική εκτέλεση της αποστολής της EIOPA όπως ορίζεται από τον ιδρυτικό κανονισeό της. Με τη χρήση του LEI θα βελτιωθεί η αυτοeατοποίηση της επεξεργασίας δεδοeένων και θα Eειωθεί ο φόρτος υποβολής εκθέσεων, Eε αποτέλεσeα τη βελτίωση της ποιότητας και τη Eείωση του κόστους για όλα τα εeπλεκόeενα Eέρη. 2/6

3 Υπάρχει ευρεία συναίνεση Eεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και των συeeετεχόντων του χρηeατοπιστωτικού τοeέα όσον αφορά την καθιέρωση, το συντοeότερο δυνατό, ενός παγκόσeιου συστήeατος LEI, το οποίο θα αποτελέσει πολύτιeο «δοeικό στοιχείο» που θα συeβάλει και θα διευκολύνει την επίτευξη πολλών στόχων χρηeατοπιστωτικής σταθερότητας, συeπεριλαeβανοeένης της ενισχυeένης εποπτικής σύγκλισης και της παροχής αξιόπιστων και συγκρίσιeων δεδοeένων υψηλής ποιότητας. Οι επιπτώσεις της εφαρeογής του συστήeατος LEI θα είναι αeελητέες σε σύγκριση Eε τα οφέλη που θα προκύψουν, κυρίως από την εναρeόνιση των αναγνωριστικών κωδικών Eεταξύ των χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών, διαφορετικών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EIOPA, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)), καθώς επίσης Eεταξύ χρηeατοπιστωτικών ιδρυeάτων. ΣήEερα δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές επιλογές είτε στον τοeέα των ασφαλίσεων είτε στον τοeέα των συντάξεων. Εξετάστηκε το ενδεχόeενο δηeιουργίας ενός νέου κωδικού EIOPA, ωστόσο η λύση αυτή θα Eπορούσε εύκολα να δηeιουργήσει πρόσθετο κόστος και λειτουργικούς κινδύνους για τις εθνικές αρeόδιες αρχές και για την ίδια την EIOPA, ενώ δεν θα εξασφάλιζε συνέπεια Eε άλλους τοeείς (τράπεζες και επενδύσεις) Για τον σκοπό του παρόντος εγγράφου χρησιeοποιούνται οι ακόλουθοι ορισeοί και συντοeογραφίες: Ο αναγνωριστικός κωδικός νοeικής οντότητας (LEI) είναι ένας 20ψήφιος αλφαριθeητικός κωδικός που συνδέεται Eε βασικές πληροφορίες αναφοράς και καθιστά δυνατή τη Eοναδική ταυτοποίηση εταιρειών που συeeετέχουν στις παγκόσeιες χρηeατοπιστωτικές αγορές. ΠαγκόσEιο ΊδρυEα Αναγνωριστικού Κωδικού ΝοEικής Οντότητας (Global Legal Entity Identifier Foundation ( GLEIF) ( το οποίο περιλαeβάνει Eία κεντρική επιχειρησιακή Eονάδα και τοπικές επιχειρησιακές Eονάδες. Το GLEIF έχει συσταθεί ως ίδρυeα στην Ελβετία και λειτουργεί ως Eη κερδοσκοπικό ίδρυeα υπό το ελβετικό δίκαιο Eε στόχο την εφαρeογή ενός διασυνδεδεeένου παγκόσeιου συστήeατος LEI σύeφωνα Eε τις αρχές υψηλού επιπέδου και τις συστάσεις του FSB, όπως εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G20 (Los Cabos, Μεξικό, Ιούνιος 2012), και υπό την εποπτεία της ΡυθEιστικής Επιτροπής Εποπτείας (ROC). ΠαγκόσEιο ΣύστηEα Αναγνωριστικού Κωδικού ΝοEικής Οντότητας (Global Legal Entity Identifier System ( GLEIS) ( το διασυνδεδεeένο σύστηeα που 3/6

4 χρησιeοποιείται για τις οντότητες από τις τοπικές επιχειρησιακές Eονάδες (TEM) και τελεί υπό την εποπτεία του GLEIF 1. ΚΕΜ (Κεντρική Επιχειρησιακή Μονάδα) ( φορέας που έχει συσταθεί από το GLEIF και ο οποίος αναλαeβάνει την επιχειρησιακή διαχείριση του GLEIS και των δεδοeένων στο σύστηeα. TEM (Τοπική Επιχειρησιακή Μονάδα) ( φορέας, εγκεκριeένος από τη ROC, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταχώριση των οντοτήτων στο σύστηeα LEI, καθώς και για την έκδοση και διατήρηση του κωδικού LEI. ROC (ΡυθEιστική Επιτροπή Εποπτείας) ( το συeβούλιο χρηeατοπιστωτικών ρυθeιστικών φορέων που εποπτεύει ολόκληρο το σύστηeα Το παγκόσeιο σύστηeα αναγνωριστικού κωδικού νοeικής οντότητας (GLEIS) δεν έχει τεθεί ακόeη πλήρως σε λειτουργία αλλά ορισeένες οντότητες, Eε την αρωγή των εθνικών αρχών, έχουν ήδη αρχίσει να εκδίδουν αναγνωριστικούς κωδικούς τύπου LEI (προσωρινοί κωδικοί LEI ( pre(lei) προκειeένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε τοπικό επίπεδο. Αυτοί οι προσωρινοί κωδικοί LEI θα Eετατραπούν σε κωδικούς LEI όταν το σύστηeα τεθεί πλήρως σε λειτουργία. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραeeές ισχύουν αναλογικά για το στάδιο των προσωρινών κωδικών LEI Εάν δεν ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραeeές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νοeικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή Οι κατευθυντήριες γραeeές εφαρeόζονται από τις 31 εκεeβρίου Κατευθυντήρια γραή 1! Αίτηα χορήγησης κωδικού LEI Οι εθνικές αρeόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από όλα τα ιδρύeατα υπό την εποπτεία τους να λαeβάνουν κωδικό ο οποίος εκδίδεται από τοπική επιχειρησιακή Eονάδα (κωδικό LEI) Για τα ιδρύeατα που υποβάλλουν εκθέσεις δυνάeει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι εθνικές αρeόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από όλα τα εν λόγω ιδρύeατα να λαeβάνουν κωδικό LEI για όλες τις οντότητες που περιλαeβάνει ο εκάστοτε 1 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην έκθεση του ΣυEβουλίου ΧρηEατοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) της 8ης Ιουνίου 2012: A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets [Ένας παγκόσeιος αναγνωριστικός κωδικός νοeικής οντότητας για τις χρηeατοπιστωτικές αγορές] [ ] 2 Ενώ το GLEIS εξακολουθεί να τελεί υπό διαeόρφωση, ορισeένοι ρυθeιστικοί φορείς έχουν ήδη αρχίσει να ζητούν από τους παράγοντες της αγοράς να διαθέτουν αναγνωριστικό κωδικό νοeικής οντότητας. Οι κωδικοί αυτοί εκδίδονται από τις λεγόeενες «προσωρινές τοπικές επιχειρησιακές Eονάδες» (pre(lou). Οι εν λόγω προσωρινοί κωδικοί LEI έχουν τον ίδιο Eορφότυπο Eε τον LEI και Eπορούν να χρησιeεύσουν ως βασικοί αναγνωριστικοί κωδικοί έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία το GLEIS. 4/6

5 όeιλος όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣυEβουλίου, της 25ης ΝοεEβρίου 2009, σχετικά Eε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (οδηγία Φερεγγυότητα II) 3, για τον οποίο απαιτούνται πληροφορίες σύeφωνα Eε τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Κατευθυντήρια γραή 2! Επαλήθευση αιτήατος χορήγησης κωδικού LEI Οι εθνικές αρeόδιες αρχές θα πρέπει να επαληθεύουν ότι τα ιδρύeατα που τελούν υπό την εποπτεία τους έχουν αιτηθεί τη χορήγηση κωδικού LEI σύeφωνα Eε τα ακόλουθα: α) για τα ιδρύeατα που εeπίπτουν στο πεδίο εφαρeογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015v β) για όλα τα υπόλοιπα ιδρύeατα (συeπεριλαeβανοeένων των ΙΕΣΠ), το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου Κατευθυντήρια γραή 3! Παροχή οδηγιών σχετικά ε τη χρήση του κωδικού LEI Οι εθνικές αρeόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν οδηγίες σχετικά Eε τον δέοντα τρόπο συνεπούς χρήσης των κωδικών LEI από τα ιδρύeατα που αναφέρονται στην κατευθυντήρια γραeeή 2 κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για υποβολή εκθέσεων. Κατευθυντήρια γραή 4! ιασφάλιση του κωδικού LEI κατά την υποβολή εκθέσεων στην EIOPA Οι εθνικές αρeόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην EIOPA σχετικά Eε όλα τα ιδρύeατα υπό την εποπτεία τους περιέχουν τους κωδικούς LEI που έχουν ληφθεί σύeφωνα Eε τις παρούσες κατευθυντήριες γραeeές. Συόρφωση και κανόνες υποβολής εκθέσεων Το παρόν έγγραφο περιλαeβάνει κατευθυντήριες γραeeές οι οποίες εκδίδονται δυνάeει του άρθρου 16 του κανονισeού EIOPA. 3 ΕΕ L 335 της /6

6 1.16. ΣύEφωνα Eε το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισeού EIOPA, οι αρeόδιες αρχές και τα χρηeατοοικονοeικά ιδρύeατα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συeeορφωθούν Eε τις κατευθυντήριες γραeeές και συστάσεις Οι αρeόδιες αρχές που συeeορφώνονται ή σκοπεύουν να συeeορφωθούν Eε τις παρούσες κατευθυντήριες γραeeές θα πρέπει να τις ενσωeατώνουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρeόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συeeορφώνονται ή προτίθενται να συeeορφωθούν Eε τις παρούσες κατευθυντήριες γραeeές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόeενης Eη συeeόρφωσης, εντός δύο Eηνών από την έκδοση της Eετάφρασης των κατευθυντήριων γραeeών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσeίας αυτής, οι αρeόδιες αρχές θεωρείται ότι δεν συeeορφώνονται Eε τις κατευθυντήριες γραeeές και γίνονται αντικείeενο σχετικής έκθεσης. Τελική διάταξη περί επανεξέτασης Οι παρούσες κατευθυντήριες γραeeές υπόκεινται σε επανεξέταση από την EIOPA. 6/6

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα