Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών"

Transcript

1 EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Εισαγωγή 1.1. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «οδηγία Φερεγγυότητα II») 1, και ιδίως το άρθρο 248 παράγραφος 6, και σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ 2 της Επιτροπής (εφεξής, «κανονισμός EIOPA»), η EIOPA κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες των σωμάτων εποπτών όσον αφορά την επιχειρησιακή λειτουργία τους, όπως προσδιορίστηκαν από την EIOPA σε αναλυτικές αξιολογήσεις του έργου τους με βάση σχέδια δράσης για τα σώματα εποπτών, εκθέσεις της EIOPA για τα σώματα εποπτών και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Βάσει των στοιχείων αυτών, η EIOPA αξιολόγησε το απαιτούμενο επίπεδο σύγκλισης και προσδιόρισε τους τομείς και το περιεχόμενο που θα καλύπτουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου των αρχών εποπτείας ομίλου, καθώς και στη βελτίωση της λειτουργίας των σωμάτων εποπτών. Με την ανάπτυξη κοινών πρακτικών και ενιαίας εποπτικής νοοτροπίας, οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν τη συνεπή επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών και τη σύγκλιση όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης κατά την άσκηση εποπτείας στο πλαίσιο των σωμάτων εποπτών. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση των ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις ασφάλισης και αντασφάλισης και τις εποπτικές αρχές μέσω μιας αναλογικής προσέγγισης όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή τους Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν έναν χάρτη πορείας για τη σύσταση σώματος εποπτών και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών και των συμμετεχόντων του κατά το κοινό εποπτικό τους έργο, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, αξιολογήσεων κινδύνων, επιτόπιων ελέγχων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και διαβουλεύσεων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές που είναι μέλη ή συμμετέχουν σε σώματα εποπτών ομίλων του ΕΟΧ. 1 ΕΕ L 335 της , σ.1. 2 ΕΕ L 331 της , σ.48. 2/42

3 1.5. Παρότι η EIOPA είναι μέλος των σωμάτων εποπτών σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού EIOPA, η καθημερινή εποπτεία των επιχειρήσεων ασφάλισης και αντασφάλισης αποτελεί ευθύνη των εθνικών εποπτικών αρχών Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στις δραστηριότητες του σώματος εποπτών, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 28 του κανονισμού EIOPA, η EIOPA θα συνδράμει την αρχή εποπτείας του ομίλου και το σώμα εποπτών με την παροχή πληροφοριών, συμβουλών, πρακτικών παραδειγμάτων και με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κατόπιν αιτήματος και με ίδια πρωτοβουλία, και θα προάγει την υλοποίηση του έργου της EIOPA όσον αφορά τα σώματα εποπτών. Η EIOPA θα διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων εντός των σωμάτων εποπτών προσδιορίζοντας τα καθήκοντα που μπορούν να ανατεθούν ή να ασκηθούν από κοινού, με βάση την αρχή της ανάθεσης εποπτικής αρμοδιότητας σε εποπτική αρχή που βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να προβεί σε ενέργειες σχετικές με το θέμα Επιπλέον, η EIOPA θα διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις μικροοικονομικών κινδύνων που διενεργούνται από τα σώματα εποπτών συμβάλλουν στην αξιολόγηση των μακροοικονομικών κινδύνων για τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής σταθερότητας Η EIOPA, στο πλαίσιο των καθηκόντων επιτήρησης που της έχουν ανατεθεί, θα παρακολουθεί τη λειτουργία των σωμάτων εποπτών και θα καταρτίζει, σε τακτική βάση, αναλυτική έκθεση προς το συμβούλιο εποπτών σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω παρακολούθησης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η EIOPA μπορεί να ζητεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου την πραγματοποίηση περαιτέρω διαβουλεύσεων, τον προγραμματισμό επιπλέον συνεδριάσεων του σώματος ή την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Η EIOPA είναι πρόθυμη, κατόπιν αιτήματος της αρχής εποπτείας του ομίλου, να διευκολύνει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του σώματος εποπτών Η EIOPA δεν αναλαμβάνει τα καθήκοντα της αρχής εποπτείας του ομίλου όσον αφορά την προεδρία και την ηγεσία του σώματος εποπτών ούτε τα εποπτικά καθήκοντα και τις ευθύνες της. Σε περίπτωση επίσημης ψηφοφορίας στο πλαίσιο σώματος εποπτών, η EIOPA μπορεί να γνωμοδοτεί αλλά δεν συμμετέχει στην επίσημη ψηφοφορία Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2015, με εξαίρεση τις κατευθυντήριες γραμμές 17 και 18 που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, έχουν καταρτιστεί οι ακόλουθοι ορισμοί: Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, όπου γίνεται αναφορά σε «αρχή εποπτείας του ομίλου», νοείται η εποπτική αρχή η οποία πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 247 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, ακόμη και πριν οριστεί η αρχή εποπτείας του ομίλου από το σώμα σύμφωνα με τα εν λόγω κριτήρια. 3/42

4 Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, όπου γίνεται αναφορά σε «άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις», νοείται επιχείρηση, πλην θυγατρικής, στην οποία υπάρχει συμμετοχή ή επιχείρηση που συνδέεται με άλλη επιχείρηση με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ανεξαρτήτως εάν η καταστατική της έδρα βρίσκεται στον ΕΟΧ ή σε τρίτη χώρα. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, όπου γίνεται αναφορά σε «μέλη», νοούνται τα μέλη του σώματος εποπτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 248 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, στα οποία συγκαταλέγονται: - η αρχή εποπτείας του ομίλου - οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες εδρεύουν θυγατρικές επιχειρήσεις - η EIOPA. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, όπου γίνεται αναφορά σε «συμμετέχοντες», νοούνται: - Αρχές, οι οποίες επιτρέπεται να συμμετέχουν στα σώματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 248 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκληθεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου δυνάμει του [άρθρου 354 των εκτελεστικών μέτρων] 3, στις οποίες συγκαταλέγονται: o o o οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες βρίσκονται σημαντικά υποκαταστήματα οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες εδρεύουν άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι εποπτικές αρχές τρίτων χωρών στις οποίες εδρεύουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών - δυνάμει του άρθρου 252 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκληθεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου, αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν στον όμιλο. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, όπου γίνεται αναφορά σε «σώμα», νοείται το σώμα εποπτών όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας Φερεγγυότητα II Εάν δεν ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή. 3 ΕΕ L 12 της , σ /42

5 Τμήμα I: Συγκρότηση του σώματος Κατευθυντήρια γραμμή 1 - Χαρτογράφηση του ομίλου και προσδιορισμός των μελών και των συμμετεχόντων του σώματος Η αρχή εποπτείας του ομίλου ή, εάν δεν έχει ακόμη οριστεί, η εποπτική αρχή που θα ήταν επόπτης του ομίλου σε περίπτωση εφαρμογής των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 247 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, πρέπει να χαρτογραφεί όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα του ομίλου προκειμένου να καθορίζει τη διάρθρωση του ομίλου και να προσδιορίζει όλα τα μέλη και τους συμμετέχοντες του σώματος Η χαρτογράφηση πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον σε περίπτωση τροποποίησης της διάρθρωσης του ομίλου, ούτως ώστε να παρέχεται στο σώμα η δυνατότητα να επανεξετάζει την καταλληλότητα των μελών και των συμμετεχόντων του σώματος και να επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη ορισμού άλλης εποπτικής αρχής ως αρχής εποπτείας του ομίλου Επιπλέον, η αρχή εποπτείας του ομίλου ή η εποπτική αρχή που θα ήταν επόπτης του ομίλου σε περίπτωση εφαρμογής των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 247 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, πρέπει να ζητεί από τη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών τη διενέργεια και υποβολή αρχικής ανάλυσης της διάρθρωσης του ομίλου της, περιλαμβανομένης αξιολόγησης τυχόν δεσπόζουσας ή σημαντικής επιρροής που ασκείται πραγματικά σε επιχείρηση από άλλη επιχείρηση που ανήκει στον όμιλο, καθώς και να ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα υποκαταστήματα του ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 2 - Κριτήρια για την αξιολόγηση της σημασίας και της σημαντικότητας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων Οι εποπτικές αρχές που προσδιορίζονται στη διαδικασία χαρτογράφησης ως μέλη και συμμετέχοντες του σώματος πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση που διενεργεί η αρχή εποπτείας του ομίλου όσον αφορά τη σημασία και τη σημαντικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και στο σκεπτικό της εν λόγω αξιολόγησης. Κατά την αξιολόγηση της σημασίας των επιχειρήσεων εντός του ομίλου, οι εποπτικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες: α) τον λόγο του ισολογισμού της επιχείρησης προς τον συνολικό ισολογισμό του ομίλου β) την αναλογική συνεισφορά της επιχείρησης στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου γ) την αναλογική συνεισφορά της επιχείρησης στα ίδια κεφάλαια του ομίλου δ) τη συνεισφορά της επιχείρησης στις επιδόσεις και στα κέρδη ολόκληρου του ομίλου ε) τον ρόλο της επιχείρησης στην οργανωτική δομή, στα συστήματα και στους ελέγχους του ομίλου τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και την επίβλεψη 5/42

6 σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων στις επιχειρήσεις στ) το επίπεδο επιρροής που ασκείται στις επιχειρήσεις ζ) τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιχειρήσεων Κατά την αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιχειρήσεων στην τοπική αγορά, οι εποπτικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τους εξής παράγοντες: α) το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης β) τον ρόλο της επιχείρησης σε συγκεκριμένες ειδικές αγορές γ) τον λόγο του συνολικού ισολογισμού του ομίλου προς τον συνολικό ισολογισμό όλων των ομίλων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα δ) το επίπεδο κινδύνου στο οποίο είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση και την πιθανή επίδραση στην τοπική αγορά ε) τον ρόλο της επιχείρησης στην υποδομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κατευθυντήρια γραμμή 3 - Αποτελέσματα της αξιολόγησης της σημασίας και της σημαντικότητας των υποκαταστημάτων και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σημασίας και της σημαντικότητας προκειμένου να αποφασίζει αν είναι σκόπιμο να απευθύνει πρόσκληση στις εποπτικές αρχές σημαντικών υποκαταστημάτων και άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του σώματος, καθώς και για να αποφασίζει σχετικά με την οργανωτική δομή και το πρόγραμμα εργασίας του σώματος. Κατευθυντήρια γραμμή 4 - Πρόσκληση εποπτικών αρχών τρίτων χωρών Όταν προσκαλούνται εποπτικές αρχές τρίτων χωρών να μετάσχουν στο σώμα με την ιδιότητα των συμμετεχόντων, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να τους ζητεί να υπογράφουν τη συμφωνία συντονισμού και να αποδεικνύουν ότι μπορούν να συμμορφωθούν με τη συμφωνία συντονισμού δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας τους. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου της τρίτης χώρας πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66 της οδηγίας Φερεγγυότητα II Εάν οι εποπτικές αρχές τρίτων χωρών δεν μπορούν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους στις συμφωνίες συντονισμού, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να προσαρμόζει ανάλογα την οργάνωση του σώματος κατά τέτοιον τρόπο ώστε η εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση. 6/42

7 Κατευθυντήρια γραμμή 5 - Εγγυήσεις όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο Σε περίπτωση που μέλος ή συμμετέχων του σώματος πληροφορηθεί ότι υφίσταται ζήτημα εμπιστευτικότητας ή επαγγελματικού απορρήτου το οποίο ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση του καθεστώτος επαγγελματικού απορρήτου εποπτικής αρχής τρίτης χώρας, το οποίο στο παρελθόν είχε κριθεί ισοδύναμο, οφείλει να παράσχει σχετικές πληροφορίες στα λοιπά μέλη και στους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατόν. Τμήμα ΙΙ: Αρχική συνεδρίαση του σώματος Κατευθυντήρια γραμμή 6 - Προγραμματισμός της αρχικής συνεδρίασης Μετά την οριστικοποίηση της χαρτογράφησης της δομής του ομίλου και της αξιολόγησης της σημασίας και της σημαντικότητας των υποκαταστημάτων και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και το αργότερο τρεις μήνες έπειτα από την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ομίλου, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να προγραμματίζει την αρχική συνεδρίαση του σώματος Σε περίπτωση που ένα σώμα έχει ήδη συγκροτηθεί κατά την ημερομηνία εφαρμογής των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει να αξιολογεί τη συμμόρφωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του σώματος με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και να επιδιώκει την προσαρμογή της λειτουργίας του όπου κρίνεται απαραίτητο. Κατευθυντήρια γραμμή 7 - Ημερήσια διάταξη της αρχικής συνεδρίασης Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της αρχικής συνεδρίασης του σώματος τουλάχιστον τα εξής θέματα: α) τον επίσημο ορισμό της αρχής εποπτείας του ομίλου β) περιγραφή του πεδίου εποπτείας του ομίλου, στην οποία, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται επεξήγηση, εκ μέρους της αρχής εποπτείας του ομίλου, της απόφασής της να εξαιρέσει κάποια επιχείρηση από το πεδίο εποπτείας του ομίλου γ) επεξήγηση, εκ μέρους της αρχής εποπτείας του ομίλου, του σκεπτικού της αρχικής χαρτογράφησης και τυχόν σημαντικής απόκλισης από την αξιολόγηση άλλων μελών ή συμμετεχόντων δ) πρόταση συμφωνίας συντονισμού προκειμένου να καθοριστεί η οργανωτική δομή του σώματος και ο τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ μελών και συμμετεχόντων Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να διαβιβάζει την αρχική πρόταση συμφωνίας συντονισμού του σώματος τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση, οπότε και αρχίζει η εξάμηνη περίοδος που αναφέρεται στην κατευθυντήρια γραμμή 8. 7/42

8 Κατευθυντήρια γραμμή 8 - Η συμφωνία συντονισμού Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να συντάσσει τη συμφωνία συντονισμού βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα 1. Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να μπορεί να τροποποιεί και να αναπτύσσει περαιτέρω το υπόδειγμα, περιλαμβανομένων των προθεσμιών και των χρονοδιαγραμμάτων, όπου κρίνεται σκόπιμο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του σώματος εποπτών. Το σκεπτικό για τις εν λόγω τροποποιήσεις και περαιτέρω βελτιώσεις πρέπει να επεξηγείται γραπτώς στα άλλα μέλη και στους συμμετέχοντες Τα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να καταλήγουν σε συμφωνία και να υπογράφουν τη συμφωνία συντονισμού εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία τους υποβάλλεται η επίσημη πρόταση συμφωνίας από την αρχή εποπτείας του ομίλου, κατά τα προβλεπόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή 7. Η συμφωνία συντονισμού πρέπει να καθορίζει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις τίθεται σε ισχύ Η συμφωνία συντονισμού συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, εκτός εάν τα μέλη και οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν διαφορετικά. Τμήμα III: Συνεχής λειτουργία του σώματος εποπτών Κατευθυντήρια γραμμή 9 - Οργανωτική δομή και εξειδικευμένες ομάδες Κατά τον καθορισμό της οργανωτικής δομής του σώματος, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία και τη σημαντικότητα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η αρχή εποπτείας του ομίλου συγκροτεί διάφορες εξειδικευμένες ομάδες για ορισμένους άξονες εργασίας ή έργα. Τα μέλη του σώματος πρέπει να συμφωνούν ως προς τη σύνθεση, την προεδρία, τους στόχους και τον σκοπό κάθε εξειδικευμένης ομάδας, περιλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η εξειδικευμένη ομάδα θα υποβάλλει τα συμπεράσματά της στο σώμα Όταν συγκροτούνται εξειδικευμένες ομάδες στο πλαίσιο του σώματος εποπτών, η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει να διασφαλίζει τον συντονισμό των εργασιών των εν λόγω ομάδων Τα μέλη και οι συμμετέχοντες του σώματος, περιλαμβανομένων των μελών και των συμμετεχόντων που δεν μετέχουν σε εξειδικευμένες ομάδες, πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο των εξειδικευμένων ομάδων, κατά περίπτωση. Κατευθυντήρια γραμμή 10 - Τα κύρια καθήκοντα της αρχής εποπτείας του ομίλου Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις δραστηριότητες του σώματος, να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και να δημιουργεί κατάλληλο μηχανισμό για τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής λειτουργίας του. Για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει: 8/42

9 α) να επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και των συμμετεχόντων όποτε προκύπτουν αλλαγές βάσει των αναθεωρήσεων που αποστέλλουν τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες β) να ενημερώνει τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στη συμφωνία συντονισμού, ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του σώματος, με την επιφύλαξη ειδικών περιπτώσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης γ) να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του σώματος με σαφώς καθορισμένους στόχους δ) να καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του σώματος ε) να επισημοποιεί και να παρακολουθεί τα σημεία δράσης που συμφωνούνται μεταξύ μελών και συμμετεχόντων στ) να καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας του σώματος σε συνεργασία με τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες ζ) να διενεργεί εποπτική εξέταση και εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου και, για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, να διαβουλεύεται με τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες η) να επανεξετάζει την οργανωτική δομή και τη συμφωνία συντονισμού με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής εποπτείας του ομίλου θ) να πραγματοποιεί συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη ορισμού νέας αρχής εποπτείας του ομίλου σε περίπτωση που μεταβολή της διάρθρωσης του ομίλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοια απόφαση. Κατευθυντήρια γραμμή 11 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξης και έγγραφα τεκμηρίωσης Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να διανέμει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης πριν από τη συνεδρίαση, όπως ορίζεται στη συμφωνία συντονισμού. Πρέπει να επιτρέπεται στα μέλη και στους συμμετέχοντες να ζητούν τροποποιήσεις. Η τελευταία έκδοση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη και στους συμμετέχοντες μαζί με τα έγγραφα τεκμηρίωσης τα οποία έχει καταρτίσει η αρχή εποπτείας του ομίλου ή άλλα μέλη ή συμμετέχοντες πριν από τη συνεδρίαση, όπως ορίζεται στη συμφωνία συντονισμού. Κατευθυντήρια γραμμή 12 - Το πρόγραμμα εργασίας του σώματος Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας του σώματος για τους σκοπούς της εποπτείας του ομίλου και να το επικαιροποιεί όποτε το απαιτούν περιστάσεις. Τα μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητούν και να συμφωνούν σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας. Αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει καμία εποπτική αρχή να συντάσσει μεμονωμένο εποπτικό σχέδιο για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που ανήκει στον όμιλο Το πρόγραμμα εργασίας του σώματος εποπτών συνδράμει το σώμα στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των βασικών τύπων εποπτικών δραστηριοτήτων, τόσο για τους επιτόπιους ελέγχους, περιλαμβανομένων των κοινών επιτόπιων ελέγχων, όσο και για τις εργασίες εκτός των χώρων της 9/42

10 ελεγχόμενης επιχείρησης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις συναφείς πτυχές του εποπτικού σχεδίου του ομίλου. Επίσης, στο πρόγραμμα εργασίας του σώματος πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι βασικοί προγραμματισμένοι επιτόπιοι έλεγχοι των σημαντικότερων οντοτήτων στους οποίους θα προβούν κατά το επόμενο έτος η αρχή εποπτείας του ομίλου και τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για κοινούς ελέγχους ή όχι. Επιπλέον, στο πρόγραμμα εργασίας του σώματος πρέπει να προσδιορίζεται το μέλος ή ο συμμετέχων που είναι υπεύθυνος για κάθε προγραμματισμένο έλεγχο Επιπροσθέτως, στο πρόγραμμα εργασίας του σώματος πρέπει να αναφέρονται οι κύριες προγραμματισμένες τακτικές συνεδριάσεις και οι αρχές που θα συμμετέχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις Ανεξάρτητα από τις επικαιροποιήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, πρέπει να διενεργείται κριτική επανεξέταση του προγράμματος εργασίας του σώματος ανά περιόδους στο πλαίσιο του σώματος εποπτών. Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να διενεργεί την εν λόγω επανεξέταση τουλάχιστον σε ετήσια βάση κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων του σώματος εποπτών. Κατευθυντήρια γραμμή 13 - Δίαυλοι επικοινωνίας Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, τα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης όλου του φάσματος διαύλων επικοινωνίας στο πλαίσιο του σώματος εποπτών, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Κατευθυντήρια γραμμή 14 - Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης Τα μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες του σώματος πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες εντός του σώματος εποπτών, προκειμένου το σώμα να μπορεί να διαμορφώνει κοινή άποψη για τους κινδύνους του ομίλου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης. Κατευθυντήρια γραμμή 15 - Επικοινωνία με τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις Εξαιρουμένης της περίπτωσης που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 251 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Στην περίπτωση που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 251 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η μητρική επιχείρηση πρέπει να είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με την εν λόγω επιχείρηση. Τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία με μεμονωμένες επιχειρήσεις Τα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να συντονίζουν τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών που αποστέλλονται στη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, στην ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή 10/42

11 στην μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και στις μεμονωμένες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να διοργανώνει πολυμερείς συνεδριάσεις μεταξύ των μελών και των συμμετεχόντων και του διοικητικού, του διαχειριστικού και του εποπτικού οργάνου ή άλλων εκπροσώπων της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών του ομίλου, ή εκπροσώπου οποιασδήποτε συναφούς οντότητας που ανήκει στον όμιλο Όπου κρίνεται σκόπιμο, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να παρέχει στον όμιλο το σχέδιο ημερήσιας διάταξης πριν από τη συνεδρίαση. Κατευθυντήρια γραμμή 16 - Διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο του σώματος εποπτών Κατά τη διαβούλευση με άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δυνάμει των σχετικών διατάξεων της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η αρχή εποπτείας του ομίλου ή, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο μέλος ή συμμετέχων, οφείλει να τηρεί την ακόλουθη διαδικασία: α) να αποστέλλει γραπτή πρόταση με αναλυτική αιτιολόγηση προς τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, καθώς και αντίγραφο προς τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, κατά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών β) να παρέχει στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να απαντήσουν εντός προθεσμίας που καθορίζεται στη συμφωνία συντονισμού γ) κατά περίπτωση, να αποστέλλει επίσης γραπτή πρόταση στον όμιλο και να παρέχει στον όμιλο τη δυνατότητα να απαντήσει εντός συμφωνημένης προθεσμίας δ) να διοργανώνει συνεδρίαση για τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ε) να αποστέλλει την τελική απόφαση στα μέλη και, κατά περίπτωση, στους συμμετέχοντες, μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών και του ομίλου, καθώς και, όπου συντρέχει περίπτωση, τους λόγους απόκλισης από τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις. Κατευθυντήρια γραμμή 17 - Επικοινωνία με την αρχή εποπτείας του ομίλου πριν από την επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σε συνδεδεμένη επιχείρηση Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που ανήκει στον όμιλο πρέπει να ενημερώνει την αρχή εποπτείας του ομίλου, η οποία οφείλει να ενημερώνει αμέσως τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες, όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: α) το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας 11/42

12 β) το σύστημα διακυβέρνησης της επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τα πρότυπα που προβλέπονται στα άρθρα 41 έως 49 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην μπορεί να προβεί σε ορθό προσδιορισμό, μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση ή αναφορά των κινδύνων στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι εκτεθειμένη ή γ) η επιχείρηση εφαρμόζει την προσαρμογή επιτοκίου λόγω αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 77β της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας που αναφέρεται στο άρθρο 77δ της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ή τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 308γ και 308δ της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, και το προφίλ κινδύνου της συγκεκριμένης επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα. Κατευθυντήρια γραμμή 18 - Επικοινωνία με το σώμα εποπτών πριν από την επιβολή πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σε επίπεδο ομίλου Η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει να ενημερώνει τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: α) το προφίλ κινδύνου του ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου β) το σύστημα διακυβέρνησης του ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τα πρότυπα που προβλέπονται στα άρθρα 41 έως 49 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, με αποτέλεσμα ο όμιλος να μην μπορεί να προβεί σε ορθό προσδιορισμό, μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση ή αναφορά των κινδύνων στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι εκτεθειμένος ή γ) ο όμιλος εφαρμόζει την προσαρμογή επιτοκίου λόγω αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 77β της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας που αναφέρεται στο άρθρο 77δ της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ή τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 308γ και 308δ της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, και το προφίλ κινδύνου του συγκεκριμένου ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα. Κατευθυντήρια γραμμή 19 - Ειδική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών Για πληροφορίες που δεν καλύπτονται από την ανταλλαγή πληροφοριών σε συστηματική βάση και για περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στην οδηγία Φερεγγυότητα II ή στα εκτελεστικά μέτρα, όταν μέλος ή συμμετέχων λαμβάνει γνώση συναφών πληροφοριών, πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη ειδική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών εντός του σώματος: α) τα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνουν την αρχή εποπτείας του ομίλου για όλες τις συναφείς πληροφορίες β) η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να ζητεί περαιτέρω συναφείς πληροφορίες για την εποπτεία του ομίλου, όπου κρίνεται σκόπιμο γ) η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει να αποστέλλει το συντομότερο δυνατό στα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες όλες τις συναφείς πληροφορίες τις οποίες ενδεχομένως χρειάζεται να αξιολογήσουν 12/42

13 δ) τα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να ζητούν από την αρχή εποπτείας του ομίλου περαιτέρω συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ε) τα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνουν την αρχή εποπτείας του ομίλου για τις εποπτικές δράσεις και τα μέτρα που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν, περιλαμβανομένων των κύριων πορισμάτων και συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις εν λόγω δράσεις, κατά περίπτωση Εάν οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν τον όμιλο, πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη ειδική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών εντός του σώματος: α) η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να ενημερώνει τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες για κάθε πληροφορία που τους αφορά μόλις αυτή καθίσταται διαθέσιμη β) τα μέλη και οι συμμετέχοντες πρέπει να ζητούν περαιτέρω συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο γ) η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να ενημερώνει τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη και τους συμμετέχοντες για τις εποπτικές δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο ομίλου, κατά περίπτωση. Τμήμα IV: Κοινοί και επιτόπιοι έλεγχοι Κατευθυντήρια γραμμή 20 Κοινοί επιτόπιοι έλεγχοι Κάθε μέλος από χώρα του ΕΟΧ ή συμμετέχων του σώματος που επιθυμεί να εξακριβώσει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 255 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες για την εποπτεία του ομίλου ή οντοτήτων εντός του ομίλου, πρέπει να μπορεί να ζητεί τη διεξαγωγή κοινού επιτόπιου ελέγχου αναφέροντας το πεδίο και τον στόχο του ελέγχου, έχοντας λάβει υπόψη την ανάγκη αποφυγής της επικάλυψης των προσπαθειών των εποπτικών αρχών. Οι προς εξακρίβωση πληροφορίες πρέπει να είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της συμπλήρωσης της ανάλυσης που διενεργείται εκτός των χώρων των επιχειρήσεων, της συμβολής στον εντοπισμό προβλημάτων που ενδεχομένως δεν καθίστανται εμφανή από την ανάλυση εκτός των χώρων των επιχειρήσεων, λαμβανομένου υπόψη του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις Η εποπτική αρχή που ζητεί τη διεξαγωγή κοινού επιτόπιου ελέγχου οφείλει να ενημερώνει την αρχή εποπτείας του ομίλου, αναφέροντας το πεδίο και τον σκοπό του ελέγχου. Εν συνεχεία, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να ειδοποιεί την EIOPA καθώς και τα άλλα μέλη και τους συμμετέχοντες που ενδεχομένως επηρεάζονται από τον επιτόπιο έλεγχο ή από τα αποτελέσματά του ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτόν. Μετά τον προσδιορισμό τους, οι συμμετέχουσες αρχές πρέπει να προβαίνουν σε συζητήσεις και να καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με το τελικό πεδίο, τον σκοπό, τη διάρθρωση και την κατανομή των καθηκόντων του ελέγχου, 13/42

14 περιλαμβανομένου και του καθορισμού του επικεφαλής του επιτόπιου ελέγχου Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να τηρείται ενήμερη για την πρόοδο και τα πορίσματα του κοινού επιτόπιου ελέγχου. Κατευθυντήρια γραμμή 21 Επιτόπιοι έλεγχοι Εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την εποπτεία του ομίλου, η εποπτική αρχή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που ανήκει στον όμιλο οφείλει να ενημερώνει την αρχή εποπτείας του ομίλου σχετικά με την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, καθώς και να κοινοποιεί στην αρχή εποπτείας του ομίλου τα κύρια πορίσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από τον εν λόγω έλεγχο Εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την εποπτεία ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που ανήκουν στον όμιλο, η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει να ενημερώνει τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη και τους συμμετέχοντες σχετικά με την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, καθώς και να τους κοινοποιεί τα κύρια πορίσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από τον εν λόγω έλεγχο. Τμήμα V: Επιμερισμός και ανάθεση καθηκόντων Κατευθυντήρια γραμμή 22 - Οργάνωση του επιμερισμού και της ανάθεσης καθηκόντων Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη και οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εποπτείας, για παράδειγμα με την αποφυγή της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των εποπτικών πόρων και της εποπτικής εμπειρογνωμοσύνης ή την απαλλαγή των εποπτευόμενων επιχειρήσεων από περιττό φόρτο, αυτό πρέπει να καταγράφεται στη συμφωνία συντονισμού και στο πρόγραμμα εργασίας όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή Οι εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων πραγματοποιούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τη δομή και την οργάνωση του ομίλου και κατά τρόπο ανάλογο προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων της δραστηριότητας των εποπτευόμενων επιχειρήσεων Ο επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων δεν πρέπει να μεταβάλλει την κατανομή των εποπτικών αρμοδιοτήτων ή ευθυνών των μελών και των συμμετεχόντων όσον αφορά τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις. 14/42

15 Κατευθυντήρια γραμμή 23 - Διαδικασίες επιμερισμού και ανάθεσης καθηκόντων Πριν από τον επιμερισμό ή την ανάθεση καθηκόντων, οι εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν, υπό τον συντονισμό της αρχής εποπτείας του ομίλου, ότι επιτυγχάνεται κοινή συμφωνία τουλάχιστον ως προς τα εξής: α) τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών β) τους όρους υπό τους οποίους θα πραγματοποιείται η υποβολή στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών γ) τα πρότυπα βάσει των οποίων πρέπει να εκτελούνται τα καθήκοντα δ) τις κατευθύνσεις που μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές ε) τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που θα διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών στ) τις μεθόδους εργασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται ζ) την πρόσβαση στα έγγραφα που καταρτίζουν οι εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές η) το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των καθηκόντων που αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης ή επιμερισμού. Κατευθυντήρια γραμμή 24 - Καταγραφή του επιμερισμού και της ανάθεσης καθηκόντων Τα μέλη και οι συμμετέχοντες οφείλουν να καθορίζουν το πλαίσιο επιμερισμού και ανάθεσης καθηκόντων στη συμφωνία συντονισμού και να συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμα εργασίας του σώματος τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενο επιμερισμού ή ανάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Κατευθυντήρια γραμμή 25 Επικοινωνία με τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις σχετικά με τον επιμερισμό και την ανάθεση καθηκόντων Οι εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές οφείλουν να παρέχουν στις επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο επιμερισμός και η ανάθεση καθηκόντων τις εξής πληροφορίες: α) τον προσδιορισμό των καθηκόντων που αποτελούν αντικείμενο επιμερισμού ή ανάθεσης, περιλαμβανομένων των πρακτικών συνεπειών για την επιχείρηση β) την αρχή που είναι αρμόδια για την επικοινωνία με την επιχείρηση. 15/42

16 Τμήμα VI: Σύνδεση μεταξύ προληπτικής εποπτείας και μακροοικονομικής επιτήρησης Κατευθυντήρια γραμμή 26 - Αντίκτυπος των κινδύνων της αγοράς και των εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού τομέα στην προληπτική εποπτεία Κατά την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου του ομίλου, η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει, με τη συνδρομή των άλλων μελών και των συμμετεχόντων, να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των κινδύνων της αγοράς, των εξελίξεων και των τρωτών σημείων του χρηματοπιστωτικού τομέα στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του ομίλου σε διάφορα δυσμενή μελλοντικά σενάρια, οι διαδικασίες, οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων πρέπει να συζητούνται στο πλαίσιο του σώματος. Συμμόρφωση και κανόνες υποβολής στοιχείων Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού EIOPA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EIOPA, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οι αρμόδιες αρχές που συμμορφώνονται ή σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να τις ενσωματώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της μετάφρασης των κατευθυντήριων γραμμών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί αναθεωρήσεων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε αναθεώρηση από την EIOPA. 16/42

17 Παράρτημα 1 - Υπόδειγμα συμφωνίας συντονισμού Εισαγωγή Βάσει του άρθρου 248 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 4 (εφεξής «οδηγία Φερεγγυότητα II»), η παρούσα συμφωνία συντονισμού συνάπτεται για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του σώματος εποπτών για τον [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου]. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί για τα μέλη και τους συμμετέχοντες πρόσθετες νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονται στην οδηγία Φερεγγυότητα II ή στα εκτελεστικά μέτρα. Οι συμμετέχοντες από τρίτες χώρες δεσμεύονται από τους οικείους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα μέλη και στους συμμετέχοντες, όπως ορίζονται στο παράρτημα 1.A και αναφέρονται συλλογικά στην παρούσα συμφωνία ως το σώμα των εποπτών. Η αρχή εποπτείας του ομίλου, τα άλλα μέλη και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνεργάζονται όσον αφορά την εποπτεία του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] επί τη βάσει αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και να συνεργάζονται όποτε απαιτείται για την εποπτεία του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου], στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της EIOPA σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας του ομίλου, τα μέλη και οι συμμετέχοντες μπορούν να αποφασίζουν από κοινού να συνεργάζονται σε ειδικές περιπτώσεις με αρμόδιες αρχές που δεν μπορούν να προσκληθούν με την ιδιότητα των συμμετεχόντων. Όσον αφορά τις αρχές τρίτων χωρών αυτές υπόκεινται σε προϋποθέσεις ισοδυναμίας των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα παραρτήματα αποτελούν μέρος της παρούσας συμφωνίας. 1. Ορισμοί Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. αρχή εποπτείας του ομίλου: η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την άσκηση της εποπτείας του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας Φερεγγυότητα II και ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 247 της οδηγίας Φερεγγυότητα II β. εποπτικές αρχές: η εθνική αρχή ή αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες να εποπτεύουν τις ασφαλιστικές ή τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 10 της οδηγίας Φερεγγυότητα II γ. εποπτικές αρχές τρίτης χώρας: η εθνική αρχή ή αρχές χώρας εκτός ΕΟΧ οι οποίες είναι αρμόδιες να εποπτεύουν τις ασφαλιστικές ή τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 4 ΕΕ L 335 της , σ.1. 17/42

18 δ. μέλη: μέλη του σώματος εποπτών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 248 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, στα οποία συγκαταλέγονται: ε. Συμμετέχοντες: - η αρχή εποπτείας του ομίλου - οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες εδρεύουν θυγατρικές επιχειρήσεις - η EIOPA. - αρχές, οι οποίες επιτρέπεται να συμμετέχουν στα σώματα εποπτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 248 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκληθεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου δυνάμει του [άρθρου 354 των εκτελεστικών μέτρων] και στις οποίες συγκαταλέγονται: o o o οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες βρίσκονται σημαντικά υποκαταστήματα οι εποπτικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ στις οποίες εδρεύουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εκτός θυγατρικών οι εποπτικές αρχές τρίτων χωρών στις οποίες εδρεύουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών στ. - δυνάμει του άρθρου 252 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκληθεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου, αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν στον όμιλο. όμιλος: όμιλος επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 212 της οδηγίας Φερεγγυότητα II ζ. σώμα: σώμα εποπτών όπως ορίζεται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας Φερεγγυότητα II η. εξειδικευμένη ομάδα: ομάδα που απαρτίζεται από μέλη και συμμετέχοντες και η οποία συγκροτείται από την αρχή εποπτείας του ομίλου κατόπιν διαβούλευσης με το σώμα εποπτών για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων του σώματος εποπτών θ. κατάλογος Ελσίνκι+: κατάλογος όλων των ασφαλιστικών ομίλων των χωρών του ΕΟΧ και των θυγατρικών και υποκαταστημάτων τους σε χώρες του ΕΟΧ και σε τρίτες χώρες, με στοιχεία επικοινωνίας των εποπτικών αρχών που μετέχουν στην εποπτεία των ομίλων και βασικές εποπτικές πληροφορίες. Ο κατάλογος αυτός είναι υπό τη διαχείριση της EIOPA. {Εντός αγκυλών παρατίθενται επεξηγήσεις, οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την κατάρτιση των επιμέρους συμφωνιών που πρέπει να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε σώματος εποπτών} 18/42

19 2. Πεδίο εφαρμογής και στόχοι Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα συμφωνία θέτει τις βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ μελών και συμμετεχόντων και για την πρακτική οργάνωση των εποπτικών δραστηριοτήτων όσον αφορά τον [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] 5 και περιλαμβάνει τα εξής: με σκοπό: τον κατάλογο των μελών και των συμμετεχόντων του σώματος τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της αρχής εποπτείας του ομίλου τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των άλλων μελών και συμμετεχόντων την ανταλλαγή πληροφοριών και το επαγγελματικό απόρρητο τη συνεργασία μεταξύ της αρχής εποπτείας του ομίλου και των άλλων μελών και συμμετεχόντων στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας και σε περιόδους κρίσης τη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων μεταξύ της αρχής εποπτείας του ομίλου και των άλλων μελών και συμμετεχόντων το πρόγραμμα εργασίας του σώματος τον επιμερισμό και την ανάθεση καθηκόντων τη συγκρότηση εξειδικευμένων ομάδων εντός του σώματος τη διοργάνωση κοινών επιτόπιων ελέγχων την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις για τη φερεγγυότητα, τη συγκέντρωση κινδύνου και τις ενδοομιλικές συναλλαγές τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εν γένει και, ειδικότερα, όσον αφορά την αίτηση εφαρμογής του εσωτερικού υποδείγματος του ομίλου δυνάμει του άρθρου 231 της οδηγίας Φερεγγυότητα II τη διαδικασία καθορισμού της επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης σε επίπεδο ομίλου την επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου και τον προσδιορισμό του αναλογικού μεριδίου την εφαρμογή των διατάξεων περί κεντρικής διαχείρισης κινδύνου τη διευκόλυνση και την προώθηση της ανταλλαγής χρήσιμων και σημαντικών πληροφοριών, απόψεων και εκτιμήσεων μεταξύ των μελών και των συμμετεχόντων, και της αποτελεσματικής εποπτείας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου], με στόχο, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων και την έγκαιρη δράση τόσο κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης την παροχή της δυνατότητας στα μέλη και στους συμμετέχοντες, ανάλογα με τις εποπτικές τους αρμοδιότητες, να διαμορφώνουν κοινή άποψη σχετικά με το προφίλ κινδύνου και τη θέση φερεγγυότητας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών στις μεμονωμένες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο 5 Είναι δυνατή η προσθήκη ή αφαίρεση θεμάτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σώματος εποπτών. Μπορούν να προστεθούν, για παράδειγμα, ο μηχανισμός διαβούλευσης για το άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία σχετικά με καίριες περιπτώσεις συγχώνευσης/απόκτησης συμμετοχής/διάλυσης, βλέπε επίσης παράγραφο 8.9 της συμφωνίας. Μπορούν να διαγραφούν, για παράδειγμα, τα τμήματα του υποδείγματος συμφωνίας τα οποία αφορούν τα εσωτερικά υποδείγματα, εάν δεν χρησιμοποιείται εσωτερικό υπόδειγμα σε επίπεδο ομίλου. 19/42

20 την επίτευξη του συντονισμού των εποπτικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της εποπτικής εξέτασης και της αξιολόγησης κινδύνων 3. Αρχές τη διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας του σώματος και τη ρύθμιση της κατανομής των καθηκόντων και των επιτόπιων ελέγχων τον συντονισμό των κυριότερων αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν από τις επιμέρους εποπτικές αρχές, στο μέτρο του δυνατού, και την καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη συναίνεσης όπου κρίνεται σκόπιμο την παροχή υποστήριξης στα μέλη και στους συμμετέχοντες κατά την άσκηση των αντίστοιχων εποπτικών καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: το σώμα εποπτών λειτουργεί ως συνεχής συνεργατική δομή και δεν περιορίζεται στις συνεδριάσεις ή τηλεδιασκέψεις του σώματος το σώμα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας καθώς και στον συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων και των κυριότερων αποφάσεων που λαμβάνονται από τις επιμέρους εποπτικές αρχές, επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης όπου κρίνεται σκόπιμο η συνεργασία μεταξύ μελών και συμμετεχόντων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω του σώματος, του οποίου η οργάνωση αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες και τη νομική διάρθρωση του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] καθώς και τους κινδύνους στους οποίους είναι ή θα μπορούσαν να είναι εκτεθειμένοι τόσο ο [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] όσο και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο το κράτος μέλος [να συμπληρωθεί το όνομα της χώρας] έχει περισσότερες από μία εποπτικές αρχές για την προληπτική εποπτεία της επιχείρησης του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και, ως εκ τούτου, οι [να συμπληρωθεί το όνομα της εποπτικής αρχής] και [να συμπληρωθεί το όνομα της εποπτικής αρχής] λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των εν λόγω εποπτικών αρχών 6 τα μέλη και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η [να συμπληρωθεί το όνομα της αρχής εποπτείας του ομίλου] είναι η αρχή εποπτείας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την άσκηση της εποπτείας του [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, η γλώσσα εργασίας για τη συνεργασία και τη διαβούλευση είναι η αγγλική. 4. Περιγραφή του ομίλου Ο [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου], του οποίου η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών είναι η [να συμπληρωθεί το όνομα της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της μεικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών], έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος του ΕΟΧ και έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις [και υποκαταστήματα] στα κράτη μέλη του ΕΟΧ [και στις τρίτες χώρες] που παρατίθενται στον κατάλογο Ελσίνκι+. 6 Αυτή η παράγραφος μπορεί να επαναληφθεί εάν χρειάζεται ή να αφαιρεθεί εάν δεν ισχύει. 20/42

21 {Εάν ο όμιλος υπόκειται επίσης σε εποπτεία δυνάμει της οδηγίας περί χρηματοπιστωτικών ομίλων (FICOD), να γίνει σχετική μνεία και να αναφερθεί ο συντονιστής που έχει οριστεί.} Επισυνάπτεται διάγραμμα του ομίλου στο παράρτημα 1.Β. 5. Στοιχεία επικοινωνίας μελών και συμμετεχόντων Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και των συμμετεχόντων είναι αποθηκευμένα στον κατάλογο τον οποίο διαχειρίζεται η EIOPA (κατάλογος Ελσίνκι+). Κάθε επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μελών και συμμετεχόντων θα διαβιβάζεται από την αρχή εποπτείας του ομίλου στην EIOPA, η οποία θα ενημερώνει ανάλογα τον κατάλογο της EIOPA 7. {Για τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών η δυνατότητα πρόσβασης στον εν λόγω κατάλογο παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου και της συμφωνίας μεταξύ των μελών του σώματος, σύμφωνα με το [άρθρο 379 στοιχεία ε) έως θ) των εκτελεστικών μέτρων]. Όσον αφορά τις εποπτικές αρχές που δεν έχουν πρόσβαση στον κατάλογο Ελσίνκι+, τα στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται με άλλο τρόπο {να διευκρινιστεί ο τρόπος}.} 6. Αρμοδιότητες μελών και συμμετεχόντων Η αποτελεσματική λειτουργία του σώματος για τον [να συμπληρωθεί το όνομα του ομίλου] εξαρτάται από τη συμβολή της αρχής εποπτείας του ομίλου και των άλλων μελών και συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του σώματος. Η συμβολή αυτή βασίζεται στην επαρκή γνώση του ομίλου και στην εποπτική εμπειρογνωμοσύνη. Αρχή εποπτείας του ομίλου Σύμφωνα με το άρθρο 248 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η αρχή εποπτείας του ομίλου είναι αρμόδια για: τον συντονισμό της συγκέντρωσης και διάδοσης των χρήσιμων ή ουσιωδών πληροφοριών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων και σε επείγουσες καταστάσεις τον εποπτικό έλεγχο και την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου την εκτίμηση της συμμόρφωσης του ομίλου με τους κανόνες για τη φερεγγυότητα και την αξιολόγηση όσον αφορά τη συγκέντρωση των κινδύνων και τις εντός του ομίλου συναλλαγές την αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης του ομίλου και την αξιολόγηση της ικανότητας και της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της συμμετέχουσας επιχείρησης τον προγραμματισμό και τον συντονισμό, με τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ή άλλα ενδεδειγμένα μέσα, των εποπτικών δραστηριοτήτων σε συνεχή βάση καθώς και σε έκτακτες καταστάσεις, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέλη και τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες, λαμβανομένων επίσης υπόψη της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των εγγενών κινδύνων της επιχειρηματικής δραστηριότητας όλων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον όμιλο 7 Είναι καθήκον κάθε μέλους και συμμετέχοντος να επανεξετάζει τον κατάλογο τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και να ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την αρχή εποπτείας του ομίλου για τυχόν αλλαγές. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων πρέπει να παρέχονται στην αρχή εποπτείας του ομίλου, η οποία είναι αρμόδια για την επικαιροποίηση και την αποστολή του καταλόγου στην EIOPA. Η EIOPA αναρτά τον κατάλογο το συντομότερο δυνατό στον τομέα περιορισμένης πρόσβασης του ιστότοπού της. 21/42

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί τα οριζόμενα κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

13335/12 ZAC/alf DG E 2

13335/12 ZAC/alf DG E 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13335/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 REX 763 OC 467 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) 05/06/2019 ESMA-70-156-869 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων ισοδυναμίας από τις εθνικές εποπτικές αρχές δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων ισοδυναμίας από τις εθνικές εποπτικές αρχές δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ EIOPA-BS-14/182 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων ισοδυναμίας από τις εθνικές εποπτικές αρχές δυνάμει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ EIOPA Westhafen Twer, Westhafenplatz

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο 04/10/2018 JC 2018 35 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Άρθρο 1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor 11 Ιανουαρίου 2013 EBA/REC/2013/01 Συστάσεις της ΕΑΤ αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor Συστάσεις αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΛ_Ε_ΑΠ_181122 22/11/2018 1/7 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ... 4 ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ EBA/GL/2017/14 16/02/2018 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτεία των σημαντικών υποκαταστημάτων 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 12.4.2019 A8-0012/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Othmar Karas, Pervenche Berès A8-0012/2019 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/17.12.2018 Θέμα 2: Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2014 COM(2014) 698 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συµφωνία συνεργασίας Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 22/11/2018 1/8 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ... 4 ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα