κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ."

Transcript

1 EIOPABoS16/071 EL Προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανοέων ασφαλιστικών προϊόντων 1/14

2 Εισαγωγή 1.1. Σύφωνα ε το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 του κανονισού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου, της 24ης Νοεβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (εφεξής «κανονισός EIOPA») 1, η EIOPA εκδίδει προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές που απευθύνονται στις αρόδιες αρχές σχετικά ε τον τρόπο λειτουργίας κατά την προπαρασκευαστική περίοδο πριν από τη εταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά ε τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων (εφεξής «οδηγία για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων») 2 και την εφαρογή των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται σε αυτήν. Οι προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές εκδόθηκαν ε σκοπό τη θέσπιση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσατικών εποπτικών πρακτικών σε σχέση ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων όπως περιγράφονται στο άρθρο 25 της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων και την κάλυψη του χρονικού διαστήατος έως την πλήρη εφαρογή των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας Οι ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων διαδραατίζουν καίριο ρόλο στην προστασία των πελατών διασφαλίζοντας ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράςστόχου και περιορίζοντας, κατ αυτόν τον τρόπο, τις παραπλανητικές πωλήσεις. Αποτελούν καθοριστικό στοιχείο των νέων ρυθιστικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων. Λόγω της σπουδαιότητάς τους για την προστασία των καταναλωτών, είναι εξαιρετικά σηαντικό να εφαροστούν ορθά οι νέες απαιτήσεις ευθύς εξαρχής και να τεθούν σε εφαρογή όσο το δυνατόν νωρίτερα. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την έκδοση προπαρασκευαστικών κατευθυντήριων γραών ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αρόδιες αρχές εφαρόζουν συνεπή και συγκλίνουσα προσέγγιση σχετικά ε την προετοιασία της εφαρογής της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων Στόχος των προπαρασκευαστικών κατευθυντήριων γραών δεν είναι όνον η στήριξη των αρόδιων αρχών κατά την εφαρογή της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και η επίτευξη διατοεακής συνέπειας. Καθώς η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 3 και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 4 έχουν ήδη εκδώσει έγγραφα καθοδήγησης σχετικά ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων, ε τις παρούσας 1 ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 26 της , σ Τεχνικές συβουλές της ESMA προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά ε τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις για τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων στην οδηγία για τις αγορές χρηατοπιστωτικών έσων (MiFID II): esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf 4 Κατευθυντήριες γραές της ΕΑΤ σχετικά ε τις ρυθίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής: 18+Guidelines+on+product+oversight+and+Governance_EL.pdf/85c285e5cb76423faaae 708fe /14

3 κατευθυντήριες γραές επιδιώκεται η διασφάλιση ισότιων όρων ανταγωνισού στις χρηατοπιστωτικές αγορές και η πρόληψη του ρυθιστικού αρπιτράζ Λόγω του προπαρασκευαστικού χαρακτήρα τους, ε τις παρούσες κατευθυντήριες γραές δεν επιδιώκεται να απαιτηθεί η λήψη έτρων επιβολής από τις αρόδιες αρχές σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή τους πρακτικές οι οποίες δεν είναι απολύτως σύφωνες ε τις κατευθυντήριες γραές, αλλά να παροτρύνουν τις αρόδιες αρχές να συζητούν ε τους συετέχοντες στην αγορά πιθανούς τρόπους λήψης κατάλληλων διορθωτικών έτρων. Εποένως, οι παρούσες προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές στοχεύουν στη στήριξη και την παροχή καθοδήγησης στις αρόδιες αρχές κατά τις προπαρασκευαστικές ενέργειές τους, που θα οδηγήσουν σε συνεπή εφαρογή των οργανωτικών απαιτήσεων σχετικά ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων σε πρώιο στάδιο. Ο στόχος αυτός επιτρέπει στις αρόδιες αρχές να λάβουν υπόψη τις προσδοκίες της EIOPA ήδη κατά το στάδιο της εφαρογής. Έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος διαφορετικών προσεγγίσεων σε εθνικό επίπεδο και η αναγκαιότητα περαιτέρω εναρόνισης για λόγους συνέπειας και διασφάλισης ισότιων όρων ανταγωνισού εταξύ των κρατών ελών σε εταγενέστερο στάδιο Επιπλέον, η EIOPA θα επανεξετάσει τις προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές ετά την έκδοση των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται από την οδηγία για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων, προκειένου να αξιολογήσει σε ποιον βαθό είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραών Σύφωνα ε την κοινή θέση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά ε τις διαδικασίες των παραγωγών για την εποπτεία και τη διακυβέρνηση προϊόντων 5, στις κατευθυντήριες γραές λαβάνεται υπόψη η αιτιολογική σκέψη 16 καθώς και το άρθρο 40 και το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου, της 25ης Νοεβρίου 2009, σχετικά ε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «Φερεγγυότητα II») 6 που προβλέπουν τα ακόλουθα: «Ο κύριος στόχος της ρύθισης και της εποπτείας του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού κλάδου είναι η κατάλληλη προστασία των αντισυβαλλοένων και των δικαιούχων..» 7, «Τα κράτη έλη ερινούν ώστε οι εποπτικές αρχές να διαθέτουν τα αναγκαία έσα και τη σχετική επειρογνωοσύνη και ικανότητα, και να είναι εντεταλένες για την επίτευξη του βασικού σκοπού της εποπτείας, ήτοι την προστασία των αντισυβαλλοένων και των δικαιούχων» POG Joint_Position_.pdf 6 ΕΕ L 335 της , σ.1. 7 Αιτιολογική σκέψη 16 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 8 Άρθρο 27 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 3/14

4 «Τα κράτη έλη ερινούν ώστε το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης να έχει την τελική ευθύνη για τη συόρφωση, της σχετικής επιχείρησης, ε τις νοοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάει της παρούσας οδηγίας» 9, «Τα κράτη έλη απαιτούν από όλες τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαθέτουν αποτελεσατικό σύστηα διακυβέρνησης που να εγγυάται την ορθή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων» Στις προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές λαβάνονται επίσης υπόψη οι διατάξεις της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 25 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο ορίζει τα εξής: «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι διαεσολαβητές που δηιουργούν ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση σε πελάτες, διαθέτουν, χρησιοποιούν και επανεξετάζουν διαδικασία για την έγκριση κάθε ασφαλιστικού προϊόντος ή των σηαντικών προσαρογών υφιστάενου ασφαλιστικού προϊόντος, πριν το προωθήσουν στην αγορά ή το διανείουν σε πελάτες.» «Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων είναι κατάλληλη και ανάλογη προς τη φύση του ασφαλιστικού προϊόντος.» «Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων προσδιορίζει και εντοπίζει συγκεκριένη αγορά(στόχο για κάθε προϊόν και διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται ε αυτή την προσδιορισένη αγορά(στόχο αξιολογούνται, και ότι η σκοπούενη στρατηγική διανοής είναι κατάλληλη για την προσδιορισένη αγορά(στόχο και λαβάνει εύλογα έτρα για να διασφαλίσει ότι το ασφαλιστικό προϊόν διανέεται στην προσδιορισένη αγορά(στόχο.» «Η ασφαλιστική επιχείρηση κατανοεί και αναθεωρεί τακτικά τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρει ή προωθεί στην αγορά, λαβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός που θα πορούσε να επηρεάσει σοβαρά τον δυνητικό κίνδυνο για την προσδιορισένη αγορά(στόχο, ε σκοπό να αξιολογεί τουλάχιστον κατά πόσο το ασφαλιστικό προϊόν συνεχίζει να είναι συνεπές ε τις ανάγκες της προσδιορισένης αγοράς( στόχου και κατά πόσο η σκοπούενη στρατηγική διανοής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη.» «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι διαεσολαβητές που δηιουργούν ασφαλιστικά προϊόντα, θέτουν στη διάθεση των διανοέων 9 Άρθρο 40 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 10 Άρθρο 41 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ 4/14

5 όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά ε το ασφαλιστικό προϊόν και τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων, στις οποίες περιλαβάνεται και η προσδιορισένη αγορά στόχου του ασφαλιστικού προϊόντος.» «Αν ένας διανοέας ασφαλιστικών προϊόντων προσφέρει συβουλές για ασφαλιστικά προϊόντα ή προτείνει ασφαλιστικά προϊόντα που δεν δηιουργεί ο ίδιος, διαθέτει τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθίσεις για να λαβάνει τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το πέπτο εδάφιο και να κατανοεί τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισένη αγορά(στόχο για κάθε ασφαλιστικό προϊόν.» 1.8. Οι ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων θα πρέπει να θεωρούνται πρωτίστως υλοποίηση του θεελιώδους στόχου της εποπτείας στον ασφαλιστικό τοέα και συγκεκριένα της προστασίας των αντισυβαλλοένων και των δικαιούχων, όπως προβλέπεται στην οδηγία Φερεγγυότητα II Λόγω του σκοπού και των στόχων τους, οι οργανωτικές ρυθίσεις οι οποίες περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραές συνδέονται ουσιαστικά ε το σύστηα διακυβέρνησης που προβλέπεται στο πλαίσιο της οδηγίας Φερεγγυότητα II, το οποίο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν χρηστή και συνετή διαχείριση της δραστηριότητάς τους στο πλαίσιο ιας προσέγγισης βασισένης στους κινδύνους, η οποία περιλαβάνει ένα κατάλληλο σύστηα διαχείρισης κινδύνου. Οι οργανωτικές ρυθίσεις οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση ορθού σχεδιασού των ασφαλιστικών προϊόντων επίπτουν στο σύστηα διακυβέρνησης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι κατευθυντήριες γραές θεσπίζουν ρητώς πολύ συγκεκριένες διαδικασίες και έτρα όσον αφορά τον σχεδιασό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση νέων ασφαλιστικών προϊόντων Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων θα προβλέπει λεπτοερή ρύθιση, η οποία λαβάνει υπόψη τις συγκεκριένες πτυχές διαφάνειας και προστασίας του πελάτη τόσο σε σχέση ε τον σχεδιασό του προϊόντος όσο και σε σχέση ε τη διανοή του. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων βασίζονται στην οδηγία Φερεγγυότητα II καθώς και στην οδηγία για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντωνj η δεύτερη προσδιορίζει τις απαιτήσεις από την άποψη της προστασίας του πελάτη και προσθέτει απαιτήσεις για τους διανοείς οι οποίες δεν επίπτουν στο πεδίο εφαρογής του πλαισίου της οδηγίας Φερεγγυότητα II Οι παρούσες κατευθυντήριες γραές απευθύνονται στις αρόδιες αρχές. Ανεξάρτητα από τις ρητές παραποπές σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανοείς ασφαλιστικών προϊόντων, το παρόν έγγραφο δεν πρέπει να θεωρείται ότι επιβάλλει οποιαδήποτε άεση απαίτηση στα εν λόγω χρηατοπιστωτικά ιδρύατα. Τα χρηατοπιστωτικά ιδρύατα οφείλουν να συορφώνονται ε το εποπτικό ή ρυθιστικό πλαίσιο το οποίο εφαρόζει η αρόδια αρχή τους. 5/14

6 1.12. Οι ρυθίσεις που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραές αφορούν εσωτερικές διαδικασίες, λειτουργίες και στρατηγικές για τον σχεδιασό και τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, καθώς και την παρακολούθηση και την επανεξέταση αυτών καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι ρυθίσεις διαφέρουν αναλόγως εάν οι ρυθιζόενες οντότητες ενεργούν ως παραγωγός και/ή ως διανοέας ασφαλιστικών προϊόντων και αφορούν στάδια όπως τα ακόλουθα: (i) τον προσδιορισό αγοράςστόχου για την οποία το προϊόν θεωρείται κατάλληλοj (ii) τον προσδιορισό τηάτων της αγοράς για τα οποία το προϊόν δεν θεωρείται κατάλληλοj (iii) τη διενέργεια ανάλυσης προϊόντος για την αξιολόγηση των αναενόενων επιδόσεων του προϊόντος σε διαφορετικά σενάρια προσοοίωσης ακραίων καταστάσεωνj (iv) τη διενέργεια ελέγχων προϊόντος προκειένου να διαπιστωθεί αν οι επιδόσεις του προϊόντος πορεί να αποβούν εις βάρος του πελάτη και, στην περίπτωση που συβεί κάτι τέτοιο, να ληφθούν έτρα για τη εταβολή των χαρακτηριστικών του και τον περιορισό των επιζήιων συνεπειών τουj (v) τον προσδιορισό των σχετικών διαύλων διανοής λαβανοένων υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράςστόχου και του προϊόντοςj (vi) την επαλήθευση της συόρφωσης των διαύλων διανοής ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων του παραγωγού Το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση και κάθε ετέπειτα επανεξέταση των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων. kστόσο, η εφαρογή των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων δεν θα πρέπει να εκλαβάνεται ως θέσπιση νέας βασικής αροδιότητας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι ρυθίσεις δεν συνδέονται κατ ανάγκη ε τις αροδιότητες διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, αναλογιστικής και συόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως προβλέπονται από την οδηγία Φερεγγυότητα II Οι ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων συπληρώνουν τους κανόνες γνωστοποίησης στο σηείο πώλησης (κατά περίπτωση), οι οποίοι απαιτούν την προορατική γνωστοποίηση της περιγραφής των κύριων χαρακτηριστικών του προϊόντος, των κινδύνων και τη συνολική τιή του προϊόντος που θα καταβάλει ο πελάτης, συπεριλαβανοένων όλων των σχετικών αοιβών, επιβαρύνσεων και εξόδων Οι ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων πρέπει να είναι ανάλογες προς το επίπεδο πολυπλοκότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται ε τα προϊόντα καθώς και ε τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα της σχετικής δραστηριότητας της ρυθιζόενης οντότητας Οι κατευθυντήριες γραές αφορούν ρυθίσεις οι οποίες εφαρόζονται γενικά σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και σε όλους τους διανοείς ασφαλιστικών 6/14

7 προϊόντων, συπεριλαβανοένου κάθε φυσικού ή νοικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα της διανοής ασφαλιστικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται ως κύρια επαγγελατική δραστηριότητα ή ως δευτερεύουσα δραστηριότητα από ανεξάρτητο εσίτη ή συνδεδεένο πράκτορα, εφόσον επίπτουν στο πεδίο εφαρογής της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων. kστόσο, οι αρόδιες αρχές, όταν εφαρόζουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραές, θα πρέπει να υιοθετούν αναλογική προσέγγιση βασισένη στον κίνδυνο. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραές δεν εφαρόζονται σε υπηρεσίες ή προϊόντα που εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο εφαρογής της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ορισένες δραστηριότητες που ασκούνται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, ή σε ασφαλιστικά προϊόντα που αποτελούνται από ασφάλιση εγάλων κινδύνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 της οδηγίας Οι αρόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια συόρφωσης ε τις παρούσες κατευθυντήριες γραές όσον αφορά προϊόντα νέου σχεδιασού ή προϊόντα που έχουν υποστεί σηαντική εταβολή. Οι αρόδιες αρχές πορούν να εξετάσουν το ενδεχόενο να απαιτούν, από την ηεροηνία έναρξης ισχύος των εθνικών έτρων εφαρογής των κατευθυντήριων γραών, τη συόρφωση τουλάχιστον ε την κατευθυντήρια γραή 8 (Παρακολούθηση προϊόντων) και την κατευθυντήρια γραή 9 ( ιορθωτικά έτρα) του κεφαλαίου I για τα προϊόντα τα οποία διανέονται ακόη ή τα οποία διατίθενται στην αγορά πριν από την εν λόγω ηεροηνία Οι αρόδιες αρχές, όταν εφαρόζουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραές, πρέπει επίσης να λαβάνουν δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, τις κατευθυντήριες γραές της EIOPA σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της οδηγίας Φερεγγυότητα II 11, τις κατευθυντήριες γραές της EIOPA για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 12 καθώς και τις κατευθυντήριες γραές της EIOPA για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, έχουν καταρτιστεί οι ακόλουθοι ορισοί: Παραγωγός: ασφαλιστική επιχείρηση και ασφαλιστικός διαεσολαβητής που παράγουν ασφαλιστικά προϊόντα για πώληση σε πελάτες. Αγορά(στόχος: η/οι οάδα/ες πελατών για την/τις οποία/ες ο παραγωγός σχεδιάζει το προϊόν. 11 ιατίθεται στη διεύθυνση tem%20of%20governance%20guidelines 12 ιατίθεται στη διεύθυνση 13 ιατίθεται στη διεύθυνση #search=eiopa%20gls%20complaints%20handling%20intermediaries%20el 7/14

8 Στρατηγική διανοής: στρατηγική η οποία εξετάζει τον τρόπο ε τον οποίο τα ασφαλιστικά προϊόντα διανέονται στους πελάτες, ιδίως κατά πόσον το προϊόν θα πρέπει να πωλείται όνον όταν παρέχονται συβουλές. Προϊόντα: οι κλάδοι ασφάλισης ζηιών και ασφάλισης ζωής που απαριθούνται στο παράρτηα I και στο παράρτηα II της οδηγίας Φερεγγυότητα II Εάν δεν παρέχεται ορισός στις παρούσες κατευθυντήριες γραές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νοικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 # Προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαεσολαβητές που παράγουν ασφαλιστικά προϊόντα για πώληση σε πελάτες Κατευθυντήρια γραή 1 # Θέσπιση ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων Ο παραγωγός οφείλει να θεσπίζει και να εφαρόζει ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων οι οποίες καθορίζουν κατάλληλα έτρα και διαδικασίες ε στόχο τον σχεδιασό, την παρακολούθηση, την επανεξέταση και τη διανοή προϊόντων για πελάτες καθώς και τη λήψη έτρων σε σχέση ε προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έχουν επιζήιες συνέπειες για πελάτες (ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων) Οι ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων πρέπει να είναι ανάλογες προς το επίπεδο πολυπλοκότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται ε τα προϊόντα καθώς και ε τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα της σχετικής δραστηριότητας της ρυθιζόενης οντότητας Ο παραγωγός οφείλει να καταρτίζει τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων εγγράφως (πολιτική εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων) και να διαθέτει το σχετικό έγγραφο στο οικείο προσωπικό του. Κατευθυντήρια γραή 2 # Στόχοι των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων Στόχος των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων θα πρέπει να είναι η πρόληψη και ο ετριασός των επιζήιων συνεπειών για τους πελάτες και η στήριξη της κατάλληλης διαχείρισης συγκρούσεων συφερόντων, ενώ επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι, τα συφέροντα και τα χαρακτηριστικά των πελατών λαβάνονται δεόντως υπόψη. 8/14

9 Κατευθυντήρια γραή 3 Ο ρόλος της διοίκησης Το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο του παραγωγού ή αντίστοιχο όργανο το οποίο είναι αρόδιο για την παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων οφείλει να εγκρίνει και να έχει την τελική ευθύνη για τη θέσπιση, την υλοποίηση και κάθε ετέπειτα επανεξέταση των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων καθώς και τη συνεχή εσωτερική συόρφωση ε αυτές. Κατευθυντήρια γραή 4 # Επανεξέταση των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων Ο παραγωγός οφείλει να επανεξετάζει τακτικά τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται ότι παραένουν έγκυρες και επικαιροποιηένεςj επίσης, ο παραγωγός οφείλει να τροποποιεί τις εν λόγω ρυθίσεις όταν κρίνεται σκόπιο. Κατευθυντήρια γραή 5 Αγορά#στόχος Ο παραγωγός οφείλει να συπεριλαβάνει στις ρυθίσεις του περί εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων κατάλληλα στάδια για τον προσδιορισό της σχετικής αγοράςστόχου ενός προϊόντος Ο παραγωγός οφείλει να σχεδιάζει και να διαθέτει στην αγορά όνον προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά και διοχετεύονται έσω προσδιορισένων διαύλων διανοής που ευθυγραίζονται ε τα συφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αγοράςστόχου Ο παραγωγός, όταν αποφασίζει αν ένα προϊόν ευθυγραίζεται ή όχι ε τα συφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά ιας συγκεκριένης αγοράς στόχου, οφείλει να εξετάζει το επίπεδο πληροφοριών που είναι διαθέσιες στην αγοράστόχο και τον βαθό κατανόησης και γνώσης των χρηατοπιστωτικών ηχανισών της αγοράςστόχου Ο παραγωγός οφείλει επίσης να προσδιορίζει οάδες πελατών για τους οποίους το προϊόν θεωρείται πιθανόν να ην αντιστοιχεί στα συφέροντα, στους στόχους και στα χαρακτηριστικά τους. Κατευθυντήρια γραή 6 εξιότητες, γνώσεις και επειρογνωοσύνη του προσωπικού που ασχολείται ε τον σχεδιασό προϊόντων Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει ότι το οικείο προσωπικό που ασχολείται ε τον σχεδιασό προϊόντων διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και επειρογνωοσύνη για την ορθή κατανόηση των κύριων γνωρισάτων και 9/14

10 χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς και των συφερόντων, των στόχων και των χαρακτηριστικών της αγοράςστόχου. Κατευθυντήρια γραή 7 # οκιή προϊόντος Πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά ή σε περίπτωση εταβολής της αγοράςστόχου ή αλλαγών σε υφιστάενο προϊόν, ο παραγωγός οφείλει να διενεργεί κατάλληλη δοκιή του προϊόντος συπεριλαβανοένων, ενδεχοένως, αναλύσεων σεναρίων. Η δοκιή προϊόντος θα πρέπει να αξιολογεί αν το προϊόν συνάδει ε τους στόχους της αγοράςστόχου καθ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο παραγωγός οφείλει να ην διαθέτει το προϊόν στην αγορά, εάν τα αποτελέσατα της δοκιής προϊόντος δείχνουν ότι το προϊόν δεν ευθυγραίζεται ε τα συφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αγοράςστόχου Ο παραγωγός οφείλει να διενεργεί τη δοκιή προϊόντος ε ποιοτικό και, κατά περίπτωση, ποσοτικοποιήσιο τρόπο, ανάλογα ε το είδος και τη φύση του προϊόντος και τον σχετικό κίνδυνο να αποβεί το προϊόν επιζήιο για τον πελάτη. Κατευθυντήρια γραή 8 # Παρακολούθηση προϊόντος Μετά τη διανοή του προϊόντος, ο παραγωγός οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς ότι το προϊόν παραένει ευθυγραισένο ε τα συφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αγοράςστόχου. Κατευθυντήρια γραή 9 ιορθωτική ενέργεια Σε περίπτωση που ο παραγωγός εντοπίσει, κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, περιστάσεις οι οποίες σχετίζονται ε το προϊόν και συνιστούν κίνδυνο επιζήιων συνεπειών για τον πελάτη, ο παραγωγός οφείλει να λάβει κατάλληλα έτρα για τον ετριασό του κινδύνου και την αποφυγή της επανεφάνισης των επιζήιων συνεπειών Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο παραγωγός οφείλει να κοινοποιεί πάραυτα κάθε σχετικό διορθωτικό έτρο στους ενδιαφερόενους διανοείς και στους πελάτες. Κατευθυντήρια γραή 10 # ίαυλοι διανοής Ο παραγωγός οφείλει να επιλέγει διαύλους διανοής οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την αγοράστόχο λαβανοένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος. 10/14

11 1.39. Ο παραγωγός οφείλει να επιλέγει τους διανοείς ε τη δέουσα προσοχή Ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στους διανοείς πληροφορίες, συπεριλαβανοένων των λεπτοερειών των προϊόντων, οι οποίες πρέπει να είναι κατάλληλου επιπέδου, σαφείς, ακριβείς και επικαιροποιηένες Οι πληροφορίες που παρέχονται στους διανοείς θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε οι διανοείς να είναι σε θέση: να κατανοούν και να τοποθετούν καταλλήλως το προϊόν στην αγορά στόχοj να προσδιορίζουν την αγοράστόχο για την οποία έχει σχεδιαστεί το προϊόν καθώς και να προσδιορίζουν την οάδα πελατών για τους οποίους το προϊόν ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στα συφέροντα, στους στόχους και στα χαρακτηριστικά τους Ο παραγωγός οφείλει να λαβάνει κάθε εύλογο έτρο προκειένου να παρακολουθεί ότι οι δίαυλοι διανοής ενεργούν σύφωνα ε τους στόχους των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων του παραγωγού Ο παραγωγός οφείλει να εξετάζει, σε τακτική βάση, αν το προϊόν διανέεται σε πελάτες που ανήκουν στη σχετική αγοράστόχο Εάν ο παραγωγός εκτιά ότι ο δίαυλος διανοής δεν ανταποκρίνεται στους στόχους των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων του παραγωγού, ο παραγωγός οφείλει να λαβάνει διορθωτικά έτρα σε σχέση ε τον δίαυλο διανοής. Κατευθυντήρια γραή 11 # Εξωτερική ανάθεση του σχεδιασού των προϊόντων Ο παραγωγός οφείλει να διατηρεί την πλήρη ευθύνη για τη συόρφωση ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων όπως περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραές όταν ορίζει κάποιον τρίτο για τον σχεδιασό προϊόντων για λογαριασό του. Κατευθυντήρια γραή 12 # Τεκηρίωση των ρυθίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων Οι σχετικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο παραγωγός σε σχέση ε τις ρυθίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων θα πρέπει να είναι δεόντως τεκηριωένες, να τηρούνται για σκοπούς ελέγχου και να τίθενται στη διάθεση των αρόδιων αρχών κατόπιν σχετικού αιτήατος. 11/14

12 Κεφάλαιο 2 # Προπαρασκευαστικές κατευθυντήριες γραές για διανοείς ασφαλιστικών προϊόντων που διανέουν ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν παράγουν οι ίδιοι Κατευθυντήρια γραή 13 # Θέσπιση ρυθίσεων διανοής προϊόντων Ο διανοέας οφείλει να θεσπίζει και να υλοποιεί ρυθίσεις διανοής προϊόντων οι οποίες προβλέπουν κατάλληλα έτρα και διαδικασίες για την εξέταση του φάσατος των προϊόντων και των υπηρεσιών που ο διανοέας προτίθεται να προσφέρει στους πελάτες του, για την επανεξέταση των ρυθίσεων διανοής προϊόντων και για την εξασφάλιση κάθε απαραίτητης πληροφορίας σχετικά ε το/τα προϊόν/τα από τον/τους παραγωγό/ούς Οι ρυθίσεις διανοής προϊόντων πρέπει να είναι ανάλογες προς το επίπεδο πολυπλοκότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται ε τα προϊόντα καθώς και ε τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα της σχετικής δραστηριότητας της ρυθιζόενης οντότητας Ο διανοέας οφείλει να καταρτίζει τις ρυθίσεις διανοής προϊόντων εγγράφως και να διαθέτει το σχετικό έγγραφο στο οικείο προσωπικό του. Κατευθυντήρια γραή 14 # Στόχοι των ρυθίσεων διανοής προϊόντων Στόχος των ρυθίσεων διανοής προϊόντων θα πρέπει να είναι η πρόληψη και ο ετριασός των επιζήιων συνεπειών για τους πελάτες και η στήριξη της κατάλληλης διαχείρισης συγκρούσεων συφερόντων, ενώ επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι, τα συφέροντα και τα χαρακτηριστικά των πελατών λαβάνονται δεόντως υπόψη. Κατευθυντήρια γραή 15 Ο ρόλος της διοίκησης Το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο του διανοέα ή αντίστοιχο όργανο το οποίο είναι αρόδιο για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων οφείλει να εγκρίνει και να έχει την τελική ευθύνη για τη θέσπιση, την υλοποίηση και κάθε ετέπειτα επανεξέταση των ρυθίσεων διανοής προϊόντων καθώς και τη συνεχή εσωτερική συόρφωση ε αυτές. 12/14

13 Κατευθυντήρια γραή 16 Εξασφάλιση κάθε απαραίτητης πληροφορίας σχετικά ε την αγορά#στόχο από τον παραγωγό Οι ρυθίσεις διανοής προϊόντων θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι ο διανοέας λαβάνει κάθε απαραίτητη πληροφορία από τον παραγωγό σχετικά ε το ασφαλιστικό προϊόν, τη διαδικασία έγκρισης του προϊόντος και την αγορά στόχο, προκειένου να κατανοεί τους πελάτες για τους οποίους έχει σχεδιαστεί το προϊόν καθώς και την/τις οάδα/ες πελατών για τους οποίους δεν έχει σχεδιαστεί το προϊόν. Κατευθυντήρια γραή 17 Εξασφάλιση κάθε άλλης απαραίτητης πληροφορίας σχετικά ε το προϊόν από τον παραγωγό Οι ρυθίσεις διανοής προϊόντων θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι ο διανοέας λαβάνει από τον παραγωγό κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία σχετικά ε το προϊόν προκειένου να εκπληρώνει τις κανονιστικές υποχρεώσεις του έναντι των πελατών. Αυτό περιλαβάνει πληροφορίες σχετικά ε τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, τους κινδύνους και τα έξοδά τους, καθώς και περιστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συφερόντων επιζήια για τον πελάτη. Κατευθυντήρια γραή 18 Στρατηγική διανοής Εάν ο διανοέας καταρτίζει ή εφαρόζει στρατηγική διανοής, αυτή δεν πρέπει να αντιφάσκει προς τη στρατηγική διανοής και την αγοράστόχο που έχει προσδιορίσει ο παραγωγός του ασφαλιστικού προϊόντος. Κατευθυντήρια γραή 19 # Τακτική επανεξέταση των ρυθίσεων διανοής προϊόντων Ο διανοέας επανεξετάζει τακτικά τις ρυθίσεις διανοής προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται ότι παραένουν έγκυρες και επικαιροποιηένες και οφείλει να τις τροποποιεί όταν κρίνεται σκόπιο, ιδίως δε τη στρατηγική διανοής, εφόσον υφίσταται. Κατευθυντήρια γραή 20 Παροχή πληροφοριών πώλησης στον παραγωγό Ο διανοέας οφείλει να ενηερώνει αελλητί τον παραγωγό εάν αντιληφθεί ότι το προϊόν δεν ευθυγραίζεται ε τα συφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της αγοράςστόχου ή εάν υποπέσουν στην αντίληψή του άλλες περιστάσεις σε σχέση ε το προϊόν οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο επιζήιων συνεπειών για τον πελάτη. 13/14

14 Κατευθυντήρια γραή 21 Τεκηρίωση Οι σχετικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο διανοέας σε σχέση ε τις ρυθίσεις διανοής προϊόντων θα πρέπει να είναι δεόντως τεκηριωένες, να τηρούνται για σκοπούς ελέγχου και να τίθενται στη διάθεση των αρόδιων αρχών κατόπιν σχετικού αιτήατος. Κανόνες συόρφωσης και υποβολής στοιχείων Το παρόν έγγραφο περιλαβάνει κατευθυντήριες γραές οι οποίες εκδίδονται δυνάει του άρθρου 16 του κανονισού EIOPA. Σύφωνα ε το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισού EIOPA, οι αρόδιες αρχές και τα χρηατοοικονοικά ιδρύατα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συορφωθούν ε τις κατευθυντήριες γραές και συστάσεις Οι αρόδιες αρχές που συορφώνονται ή προτίθενται να συορφωθούν ε τις παρούσες κατευθυντήριες γραές θα πρέπει να τις ενσωατώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συορφώνονται ή προτίθενται να συορφωθούν ε τις παρούσες κατευθυντήριες γραές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόενης η συόρφωσης, εντός δύο ηνών από την έκδοση της ετάφρασης των κατευθυντήριων γραών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσίας αυτής, οι αρόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συορφώνονται ε τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί επανεξέτασης Οι παρούσες κατευθυντήριες γραές υπόκεινται σε επανεξέταση από την EIOPA ετά την έκδοση των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας για τη διανοή ασφαλιστικών προϊόντων. 14/14

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

2/6. 1 ΕΕ L 158 της , σ ΕΕ L 335 της , σ.1. 3 ΕΕ L 331 της , σ

2/6. 1 ΕΕ L 158 της , σ ΕΕ L 335 της , σ.1. 3 ΕΕ L 331 της , σ EIOPA16/858 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη διευκόλυνση του αποτελεσατικού διαλόγου εταξύ των αρόδιων αρχών εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του νόιου ελεγκτή/των νόιων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPACP 13/08 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές

Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές EIOPACP 13/010 EL Κατευθυντήριες γραές για την υποβολή πληροφοριών στις αρόδιες εθνικές αρχές EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919;

Διαβάστε περισσότερα

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA)

EIOPACP 13/09 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPACP 13/09 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε την προοπτική αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων (ε βάση τις αρχές ORSA) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας

EIOPA12/237. EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 1 EIOPA12/237 EIOPA Πολυετές πρόγραα εργασίας 20122014 2 Πίνακας περιεχοένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ρυθιστικά καθήκοντα... 3 3. Εποπτικά καθήκοντα... 5 4. Προστασία των καταναλωτών και χρηατοοικονοική καινοτοία...

Διαβάστε περισσότερα

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015

EIOPABoS14/ Σεπτεβρίου EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 EIOPABoS14/108 29 Σεπτεβρίου 2014 EIOPA Πρόγραα εργασίας 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Στρατηγικοί στόχοι... 4 3. Μεικτή Επιτροπή... 11 2 1. Εισαγωγή Η EIOPA ιδρύθηκε το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12463/17 EF 204 ECOFIN 741 DELACT 161 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor 11 Ιανουαρίου 2013 EBA/REC/2013/01 Συστάσεις της ΕΑΤ αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor Συστάσεις αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικύρωση και την επανεξέταση των μεθοδολογιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 23/03/2017 ESMA/2016/1575

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Engagement Letter ε τον

Engagement Letter ε τον Engagement Letter ε τον 14SYMV001922384 2014-03-14 ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σύναψη Σύβασης ε τον ΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσεως 2012 Προς το ηοτικό Συβούλιο ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2017 COM(2017) 537 final 2017/0231 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για τις απαιτήσεις της οδηγίας MiFID II σχετικά με την παρακολούθηση 05/02/2018 ESMA35-43-620 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Σκοπός... 3 III. Ορισμοί... 4 IV.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA-BoS-14/253 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΡΠΟΥ ρωπός:24122014 Αρ. Πρωτ.:30777 ΑΑΜ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΠΟΥ ΑΠΟ 24122014 ΕΣ 2802 2015»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΝ Στην Αθήνα σήερα 4 η Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω συβαλλόενοι: αφενός η ανώνυη εταιρεία ε την επωνυία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΠΟ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα