ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ"

Transcript

1 Γ. ΥΡΤΗΚΟ & ΗΑ Δ. Δ. ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ: ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ - ΚΑΦΔ ΕΠΩΝΤΜΙΑ - ΣΙΣΛΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Η κειέηε ζπληάρζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 (ρώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ) ηνπ Π.Γ. 71/1998 (ΦΔΚ 32/Α/ ) «Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Νέσλ Κηηξίσλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α /2474/1991 (ΦΔΚ 360 η. Α ) Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε θαη ηζρύεη, από ηνλ: Σαξαζηάδε Υαξάιακπν, Μεραλνιόγν Μεραληθό Α. Π. Θ., Α.Μ. Σ. Δ. Δ: 72746, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο, Γ. Παπαλδξένπ 10 Σ. Κ , Σει.: , εξγαζίαο , θηλεηό Υξήζε θηηξίνπ: ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΚΑΦΔ 2. Θέζε θηηξίνπ: Οδόο: Ωξαηνθάζηξνπ Αξηζ: 128 Πόιε: Θεζζαινλίθε ΣΚ Αξηζκόο θύιινπ ράξηε: [ ] Ο ηεηξάγσλν: [ Γ383 ] Σει1: Σει2: Σει. γθεο: Ηδηνθηεζία επηρείξεζεο: Γ. ΥΡΤΗΚΟ & ΗΑ Δ.Δ. 4. Ηδηνθηεζία αθηλήηνπ: ΓΑΤΗΓ ΓΔΩΡΓΗΟ 5.. Τπεύζπλνο Γηεπζπληήο επηρείξεζεο: _ Γ. ΥΡΤΗΚΟ 6. Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό: Άλδξεο [ 5 ] Γπλαίθεο [ 2 ] ύλνιν [ 7 ] 7. Ωξάξην εξγαζίαο: Από [_12 π. κ. ] Έσο [ κ. κ. ] 8. Τπεύζπλνο Αξρεγόο ππξνπξνζηαζίαο: _ Γ. ΥΡΤΗΚΟ 9. Τπεύζπλνο Τπαξρεγόο ππξνπξνζηαζίαο: _. ΥΡΤΗΚΟ ει. 1

2 Α. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΤΣΑΖ 1. Αξηζκόο νξόθσλ θηίζκαηνο: [ 1 ] 2. πλνιηθή ζηεγαζκέλε επηθάλεηα ηεο επηρείξεζεο: Ηζόγεην [ 109,16 ] m 2 Τπόγεην [ 126,57 ] m 2 Αθαηξνύκελνη Υώξνη: Τπόγεην [ 126,57 ] m 2 W.. [_ 7,63 ] m2 Κνπδίλα [_ 25,80 ] m 2 Αλειθπζηήξαο [_ 2,53 ] m 2 ηαζεξόο πάγθνο [_ 6,50 ] m 2 Ωθέιηκε επηθάλεηα: [_ 66,70 ] m 2 3. Πιεζπζκόο θηηξίνπ [ 79 ] άηνκα: ηαζεξέο: 8,5 κ. κήθνπο πάγθνπ/0,45 = 18 άηνκα Κηλεηά θαζίζκαηα: 66,7 η.κ. /1,10 = 61 άηνκα Από ην πξνθήπην δελ εκπνδίδεηαη ε ειεύζεξε δηαθπγή ηνπ θνηλνύ. 4. Δίδνο θέξνληνο νξγαληζκνύ*: * Δπεμεγήζεηο ζην ΔΗΓΟ ΦΔΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ Φέξνπζα Καηαζθεπή [ Ο ] [ ] [ ] [ ] Σνηρνπνηία [ ] [ Σ ] [ ] [ ] Φέξνπζα θαηαζθεπή ζηέγεο [ ] [ ] [ Ο ] [ ] Δπηθάιπςε ζηέγεο [ ] [ ] [ ] [ Γ ] ΦΔΡΟΤΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΔΓΗ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΣΔΓΗ Κσδηθόο Οπιηζκέλν θπξόδεκα Οπι. θπξόδεκα Οπι. θπξόδεκα - Ο - Άνπιν θπξόδεκα Άνπι. θπξόδεκα - Α - Ληζνδνκή (Σερλ. Λίζνη) Σερλεηνί Λίζνη - Σ - Ληζνδνκή (Φπζ. Λίζνη) Φπζηθνί Λίζνη - Φ - Μεηαιιηθή Μεηαιιηθή Μεηαιιηθή - Μ - Ξύιηλε Ξπιόπεθηε Ξύιηλε - Ξ - Φύιια - L - Φύιια Πιαζηηθνύ - Π - Λακαξίλα-Σζίγθνο - Ε - Ακηαληνηζηκέλην - E - Kεξακίδηα - Κ - Λίζηλεο Πιάθεο - Θ - Σερλεηέο - Γ - Mηθηή Mηθηή Mηθηή Mηθηή - Η - Άιινπ ηύπνπ Άιινπ ηύπνπ Άιινπ ηύπνπ Άιινπ ηύπνπ - Λ - Πεξηγξαθή άιινπ ηύπνπ: 5. Αξηζκόο εμόδσλ Κηλδύλνπ: ΣΡΔΗ [ 3 ] Ονομαζία Οδού & Αριθμός Έμνδνο 1ε:_(ηζόγεην) ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ & ΑΛΑΜΑΝΑ Έμνδνο 2ε:_(ηζόγεην) ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Έμνδνο 3ε:_(ππόγεην) ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ κέζσ ξάκπαο Έμνδνο 4ε: Πεξηγξαθή εμόδσλ θηλδύλνπ: 1ε: Αλνίγεη πξνο ηα έμσ, πιάηνπο 1,8 κ., κέζσ ηνπ πξνθεπίνπ ζηηο νδνύο Ωξαηνθάζηξνπ θαη Αιακάλαο. 2ε: Αλνίγεη πξνο ηα έμσ, πιάηνπο 0,9 κ., κέζσ ηνπ πξνθεπίνπ απ επζείαο ζηελ νδό Ωξαηνθάζηξνπ. 3ε: Αλνίγεη πξνο ηα έμσ, πιάηνπο 2,5 κ., απ επζείαο ζηελ νδό Ωξαηνθάζηξνπ. 6. Φσηηζκόο αζθαιείαο - ήκαλζε νδεύζεσλ δηαθπγήο εμόδσλ: (Ναη/Όρη) [ ΝΑΗ ] ηνλ πξνζάιακν W.. (1), ζηηο εμόδνπο ηνπ ηζνγείνπ από (1), ζύλνιν 3. ει. 2

3 7. Γεηηλίαζε : Γειηονικός Χώρος ηης επιχείρηζης Αλαηνιηθά: ΓΔΗΣΟΝΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ Γπηηθά: ΟΓΟ ΑΛΑΜΑΝΑ Βόξεηα: ΑΤΛΔΗΟ ΥΩΡΟ Νόηηα: ΟΓΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Τπεξθείκελνο Όξνθνο: ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΣΑΗ Τπνθείκελνο Όξνθνο: ΤΠΟΓΔΗΟ 8. Οδόο πξνζπέιαζεο ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο : ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ - ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 9. Τδξνζηόκηα : α. Οδόο: Aξηζ.: β. Οδόο: Aξηζ.: 10. Θέζε Ζιεθηξηθνύ Πίλαθα: ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πξνζαιάκνπ W.., απέλαληη από ηελ θνπδίλα, όπσο θαίλεηαη ζηελ θάηνςε ηζνγείνπ. 11. Υξήζε Τγξαεξίνπ: (Ναη/Όρη) [_ΝΑΗ_] Πνζόηεηα: [_100_] ιίηξα 12. Υξήζε Φσηαεξίνπ: (Ναη/Όρη) [_ΟΥΗ ] Β. ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 1. Δηδηθά πξνιεπηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο α. Απηόκαην ζύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο: (Ναη/Όρη) [ ΟΥΗ ] Πεξηνρή πνπ θαιύπηεη : β. Απηόκαην ζύζηεκα Αλίρλεπζεο Δθξεθηηθώλ Μεηγκάησλ: (Ναη/Όρη) [_ΝΑΗ_] γ. Απιόο Αληρλεπηήο Δθξεθηηθώλ Μεηγκάησλ: (Ναη/Όρη) [_ΟΥΗ_] δ. Απηόκαηε Υεηξνθίλεηε Φύμε: (Ναη/Όρη) [_ΟΥΗ _] ε. ύζηεκα Υεηξνθίλεηεο Αλαγγειίαο Ππξθαγηάο: (Ναη/Όρη) [_ΟΥΗ_] 2. Καηαζηαιηηθά κέζα ππξνπξνζηαζίαο α. Απηόκαην ύζηεκα Καηαηνληζκνύ: (Ναη/Όρη) [ ΟΥΗ ] ΤΓΡΟΤ ΣΤΠΟΤ [ ] Σύπνο θαηαηνληζκνύ { ΞΗΡΟΤ ΣΤΠΟΤ [ ] β. Απηόκαην ύζηεκα Καηαηνληζκνύ κε παξνρή από ην δίθηπν πόιεο:(ναη/όρη) [ ΟΥΗ ] Πεξηνρή πνπ θαιύπηεη : γ. Μόληκν Τδξνδνηηθό Ππξ/θό Γίθηπν (Ναη/Όρη) [_ ΟΥΗ ] Καηεγνξία Ι / ΙΙ / ΙΙΙ [ ] ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΛΗ Παξνρή Ύδαηνο { ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ Αξηζκόο ππξνζβεζηηθώλ θσιεώλ : δ. Απιό Τδξνδνηηθό Ππξ/θό Γίθηπν:(Ναη/Όρη) [_ΝΑΗ_] Αξηζκόο ππξνζβεζηηθώλ εξκαξίσλ: [_ 2 _] ε. Απηόκαην Υεηξνθίλεην ύζηεκα θαηάζβεζεο Σνπηθήο Δθαξκνγήο:(Ναη/Όρη) [_ΝΑΗ_] ει. 3

4 Γηεζλέο ύκβνιν Ππξνζβεζηήξεο θαη ινηπά κέζα Α/Α Δίδνο Ππξνζβεζηήξα ή κέζνπ Πνζόηεηα Σξόπνο Λεηηνπξγίαο Υξόλνο Δπηζεώξεζεο Παξαηεξήζεηο θνξεηόο 6 ριγ. θνξεηόο 12 ριγ. ηξνρήιαηνο 25 ριγ. ηξνρήιαηνο 50 ριγ. νξνθήο 6 ριγ. νξνθήο 12 ριγ. θνξεηόο 6 ριγ. θνξεηόο 12 ριγ. νξνθήο 6 ριγ. νξνθήο 12 ριγ. Αθξνύ κεραληθνύ θνξεηόο 10 ιίηξσλ Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο Κιεηζηνύ θπθιώκαηνο νμπγόλνπ Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο πεπηεζκέλνπ αέξα Αηνκηθέο πξνζσπίδεο κε θίιηξν ηνιέο ακηάληνπ πξνζέγγηζεο ηνιέο ακηάληνπ δηέιεπζεο ηνιέο ακκσλίαο WF Κνπδίλα (1), Κπξίσο αίζνπζα (1) Πξνθήπην (2), Τπόγεην (2) ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ 18. Φηπάξηα 19. θαπάλεο 20. θεπάξληα Λνζηνί δηάξξεμεο Πξνζηαηεπηηθά θξάλε Κνπβέξηεο δηάζσζεο δύζθιεθηεο Ηιεθηξηθνί θαλνί ρεηξόο 25. Ππξνζβεζηηθά εξκάξηα * 2 1ε Έμνδνο 3ε Έμνδνο (Σσμπληρώνεηαι και από ηστόν επιπλέον σλικά ποσ δεν αναθέρονηαι ζηον πίνακα) * Πεξηέρεη ειαζηηθό ζσιήλα 1/2', κήθνπο 20 κέηξσλ κε αθξνθύζην, κόληκα ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν ύδξεπζεο ζε εκθαλέο ζεκείν δίπια ζηηο εμόδνπο 1 θαη 3 όπσο θαίλνληαη ζηηο θαηόςεηο. ει. 4

5 Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Γ. ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ ΥΡΖΔΗ ΔΝΣΟ ΚΣΗΡΗΟΤ Α/Α Γεπηεξεύνπζα ρξήζε Αξηζκόο ρώξσλ 1. ΤΠΟΓΔΗΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ Δ. ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ - ΟΜΑΓΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ _Θεζζαινλίθε_8_ / _6_ / 2005_ Ο πληάμαο Δ Γ Κ Ρ Η Ν Δ Σ Α Η / / 200_ Ο Γηνηθεηήο ηεο Π.Τ. (Υπογραθή) Ολνκαηεπώλπκν Ιδιόηηηα (Σθραγίδα - Υπογραθή) Ολνκαηεπώλπκν Βαθμός ει. 5

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Έγκπιζη: Απόθαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ Κ.Υ. ΟΓΧΝ ΚΟΤΡΜΟΤΛΖ ΚΑΗ ΚΡΗΑΡΖ (ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΤ ΚΡΗΑΡΖ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Π.Δ. Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π..

ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π.. ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π.. Η κειέηε ππξνπξνζηαζίαο πποβλέπεηαι από όιεο ηηο Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο, ην Π.Γ. 71/88, ΚΤΑ, ινηπά Π.Γ. θαη ηζρύνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΗΜΔ & ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΜΔ ΤΝΘΔΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΑΣΗΚΟ ΗΣΟ

ΠΡΧΗΜΔ & ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΜΔ ΤΝΘΔΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΑΣΗΚΟ ΗΣΟ Μ Ο Λ Φ Δ Ζ Γ Δ ΡΑ Η Μ Ο Κ Α Η Τ Ν Δ Ρ ΓΑΣ Δ Α Ρ Υ Η Σ Δ Κ Σ Ο Ν Δ Δ. Δ. ΠΡΧΗΜΔ & ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΜΔ ΤΝΘΔΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΑΣΗΚΟ ΗΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΟΔ (ΔΚ) ΔΠΗ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα».

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα». Ομάδα Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ Ινζηιηούηο Επεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ - Εθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα