Chapter 32. The Second Aorist

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chapter 32. The Second Aorist"

Transcript

1 Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos" are verbs which have completely different stems for some of their tenses. There are also some verbs whose stems change slightly between tenses. Because the stems are different, the personal endings can be the same as those of the Imperfect, so these verbs also use the Second Aorist endings. We don't have any new endings to learn for this chapter. The Aorist is used for a "simple action", a completed action, or an act that took place at one point in time e.g.: I did something. If an action was continuous or repeated, e.g. I used to do something, I was doing something ) Greek uses the Imperfect (the Present stem with an augment). Greek is like English and German, in that verbs make their past tenses in different ways Weak verbs have endings added to the stem, e.g. I call, I called. Greek calls these First Aorists Strong verbs alter the stem, e.g. I bring, I brought. Greek calls these "Second Aorists". Although the Present Stem is the one with which we are generally more familiar, and the one used for dictionary entries, the Aorist Stem is probably older. The Present Stem has usually been derived from the Aorist by lengthening - duplication of a letter, e.g. βαλ- to βαλλ-, or addition of letters, e.g. λαβ- to λαµβαν The basic pattern for the Second Aorist Active is I ἐ-stem-ον ἐ-stem-οµεν we you (singular) ἐ-stem-ες ἐ-stem-ετε y'all he/she/it ἐ-stem-εν ἐ-stem-ον they For βαλλω "I throw", the Present stem is βαλλ- and the Aorist stem is βαλ- Remember - the Imperfect is built on the Present Stem, the Aorist on the Aorist stem. Both tenses are given below for comparison. Imperfect Aorist I was throwing ἐβαλλον ἐβαλον I threw you were throwing ἐβαλλες ἐβαλες you threw he/she/it was throwing ἐβαλλεν ἐβαλεν he/she/it threw we were throwing ἐβαλλοµεν ἐβαλοµεν we threw y'all were throwing ἐβαλλετε ἐβαλετε y'all threw they were throwing ἐβαλλον ἐβαλον they threw Note that the Second Aorist stem is usually shorter than the Present stem by one or two letters Verbs which use Second Aorist endings The following table of pairs of Present and Aorist stems should be learned as soon as possible. Present Aorist I lead ἀγω ἠγαγον I led I sin ἁµαρτανω ἡµαρτον I sinned I read ἀναγινωσκω ἀνεγνων I read (past) I take away, kill ἀναιρεω ἀνειλον I took away, killed I die ἀποθνῃσκω ἀπεθανον I died I go (with prefix) -βαινω -βην I went (with directional prefix) I throw βαλλω ἐβαλον I threw I know γινωσκω ἐγνων I knew I find εὑρισκω εὑρον I found

2 I have ἐχω ἐσχον I had I am chosen λαγχανω ἐλαχον I was chosen (by lot) I take, get λαµβανω ἐλαβον I took, got I escape notice λανθανω ελαθον I escaped notice I lack, need λειπω ἐλιπον I lacked, needed I learn µανθανω ἐµαθον I learned I suffer πάσχω ἐπαθον I suffered I circumcise περιτεµνω περιετεµον I circumcised (no Imperfect) I drink πίνω ἐπιον I drank I fall πιπτω επεσον I fell I give birth to τικτω ἐτεκον I gave birth to I obtain τυγχανω ἐτυχον I obtained I flee φευγω ἐφυγον I fled Practice - until you can read and translate easily 1. ὁ Ἀνδρεας ἠγαγεν τον ἀδελφον Andrew led his own brother τον ἰδιον προς τον Ἰησουν. to Jesus. (see John 1:41-42) 2. ὁ Ἡρῳδης ἀνειλεν δε Ἰακωβον Herod killed James τον ἀδελφον Ἰωαννου. the brother of John. (see Acts 12:1-2) 3. ἐφυγεν δε Mωϋσῆς ἐν τῳ λογῳ τουτῳ. Moses fled at this word (at this saying). (Acts 7:29) 4. και οὐκ ἐγινωσκεν αὐτην And he did not know her (Imperfect - a period of time) ἑως οὗ ἐτεκεν υἱον. until (the time) she bore a son. (Matt. 1:25) 5. ὑµεις δε οὐχ οὑτως ἐµαθετε But you did not learn/experience Christ τον Xριστον. like this (in this way). (Eph. 4:20) 6. ἐπεπεσεν το πνευµα το ἁγιον ἐπ' αὐτους The Holy Spirit fell on them just like ὡσπερ και ἐφ' ἡµας ἐν ἀρχῃ. (he fell) on us also at the beginning. (Acts 11:15) 7. αὐτον ἠγαγον και εἰσηγαγον They led him and brought him εἰς την οἰκιαν. into the house. (Luke 22:54) 8. Θεε µου, θεε µου, ἱνατί µε ἐγκατέλιπες ; My God, my God, why did you forsake (me)? (Matt 27:46) 9. εἰπεν δε ὁ υἱος αὐτῳ, Πατερ, ἡµαρτον But the son said to him, "Father, I sinned εἰς τον οὐρανον και ἐνωπιον σου. against (to) heaven and before you. (Luke 15:21) 10. ἠγαγεν δε αὐτον εἰς Ἰερουσαληµ... He led him to Jerusalem και εἰπεν αὐτῳ, Eἰ υἱος εἶ του θεου, and said to him, "If you are the Son of God, βαλε σεαυτον ἐντευθεν κατω. throw yourself down from here." (Luke 4:9) ( βαλε is the Aorist Imperative of βαλλω - one only needs to throw oneself down once) NOTE : Sections 32.4 and 32.5 may be postponed until later in the course γινωσκω and its compounds γινωσκω and its compounds use a broader vowel for the personal endings. The third person singular drops the -ν The third person plural uses the 1st Aorist ending, -σαν. Singular Plural I knew ἐγνων ἐγνωµεν we knew you knew ἐγνως ἐγνωτε you knew he/she/it knew ἐγνω ἐγνωσαν they knew

3 Practice - until you can read and translate easily 1. ἐγνω οὐν ὁ πατηρ ὁτι ἐν ἐκεινῃ τῃ ὡρᾳ Then the father knew that (it was) in that hour ἐν ᾗ εἰπεν αὐτῳ ὁ Ἰησους, in which Jesus said to him, Ὁ υἱος σου ζῃ. "Your son lives." (John 4:53) 2. δια τουτο ὁ κοσµος οὐ γινωσκει ἡµας Because of this, the world does not know us ὁτι οὐκ ἐγνω αὐτον. since it did not know him. (1 John 3:1) 3. λεγει αὐτοις ὁ Ἰησους, Oὐδεποτε Jesus said (says) to them, "Did you never ἀνεγνωτε ἐν ταις γραφαις... read in the scriptures.. " (Matt. 21:42) 4. τουτον οὐν τον τιτλον πολλοι Then many of the Jews ἀνεγνωσαν των Ἰoυδαιων. read this notice. (John 19:20) 5. λεγω δε ὑµιν ὁτι Ἠλιας ἠδη ἠλθεν, I say to you that Elijah came already, και οὐκ ἐπεγνωσαν αὐτον. and they did not recognize him. (Matt. 17:12) 6. ἐγνωσαν γαρ ὁτι προς αὐτους For they knew that he spoke την παραβολην εἰπεν. the parable to (against) them. (Mark 12:12) 7. ταυτα οὐκ ἐγνωσαν αὐτου οἱ µαθηται His disciples did not understand these things το πρωτον. at first. (John 12:16) 8. ἐν τῳ κοσµῳ ἠν,... He was in the world,... και ὁ κοσµος αὐτον οὐκ ἐγνω. and the world did not know him. (John 1:10) 9. οἱ Φαρισαιοι ἐγνωσαν The Pharisees knew ὁτι περι αὐτων λεγει. that he was speaking about them. ( Refresh your memory of ὁτι and Indirect Discourse - chapter 13) (Matt. 21:45) 10. και τοτε ὁµολογησω αὐτοις ὁτι, And then I will declare to them, Oὐδεποτε ἐγνων ὑµας. "I never knew you." (Matt. 7:23) 32.5 The -βαινω family In the New Testament, βαινω (I go) is only found in the form of its compounds. The Aorist stem of βαινω is βα. Its Aorist Indicative uses similar endings to those of γινωσκω. It uses a broader vowel for the personal endings. The third person singular drops the -ν. The third person plural uses the First Aorist ending, -σαν. Singular Plural I went -ε-βην -ε-βηµεν we went you went -ε-βης -ε-βητε you went he/she/it went -ε-βη -ε-βησαν they went Practice - until you can read and translate easily 1. Ὡς δε ἀνεβησαν οἱ ἀδελφοι αὐτου When his brothers went up εἰς την ἑορτην, τοτε και αὐτος ανεβη. to the festival, then he also went up. (John 7:10) 2. κατεβησαν οἱ µαθηται αὐτου His disciples went down ἐπι την θαλασσαν. (on)to the sea. (John 6:16) 3. ἀνεβη Ἰησους εἰς το ἱερον Jesus went up (in)to the temple, and και ἐδιδασκεν. he was teaching (Imperfect). (John 7:14) 4. οἱ Ἰουδαιοι διεβησαν την θαλασσαν The Jews went through the sea, as though ὡς δια ξηρας γης. on (through) dry land. (see Heb. 11:29) 5. και κατεβη µετ' αὐτων And he went down with them και ἠλθεν εἰς Nαζαρεθ. and came to Nazareth. (Luke 2:51) 6. και ἀνεβη προς αὐτους εἰς το πλοιον. And he went up to them in the boat. (Mark 6:51) 7. ἐνεβη εἰς το πλοιον. He went into the boat. (Matt. 15:39)

4 8. µετεβη ἐκειθεν του διδασκειν He went from there in order to teach και κηρυσσειν ἐν and to preach in ταις συναγωγαις αὐτων. their synagogues. (see Matt. 11:1) 9. και ἐγγυς ἠν το πασχα των Ἰουδαιων, And the Passover of the Jews was near, και ἀνεβη εἰς Ἱεροσολυµα ὁ Ἰησους. and Jesus went up (in)to Jerusalem. (John 2:13) 10. ἀνθρωποι δυο ἀνεβησαν εἰς το ἱερον. Two men went up to the temple. (Luke 18:10) 32.6 Sentences for reading and translation 1. ἐτεκεν τον υἱον αὐτης τον πρωτοτοκον. (Luke 2:7) 2. ὁ νεανισκος κατελιπεν τον ἱµατιον αὐτου και γυµνος ἐφυγεν. (see Mark 14:51-52) 3. αἱ ἀδελφαι ἐξηλθον και ἐφυγον ἀπο του µνηµειου. (see Mark 16:8) 4. ἡ γυνη ἐφυγεν εἰς την ἐρηµον. (Rev. 12:6) 5. Kυριε, ἐγνων σε ὁτι σκληρος εἶ ἀνθρωπος. (Matt. 25:24) 6. ἀνεβη δε και Ἰωσηφ ἀπο της Γαλιλαιας. (Luke 2:4) 7. ἠν δε ἐγγυς το πασχα των Ἰουδαιων, και ἀνεβησαν οἱ ἀνθρωποι εἰς Ἱεροσολυµα ἐκ της χωρας προ του πασχα. (see John 11:55) 8. µετα τουτο κατεβη εἰς Kαφαρναουµ αὐτος και ἡ µητηρ αὐτου και οἱ ἀδελφοι αὐτου και οἱ µαθηται αὐτου. (John 2:12) 9. ἐφαγοµεν ἐνωπιον σου και ἐπιοµεν. (Luke 13:26) 10. µετα ταυτα ἠν ἑορτη των Ἰουδαιων, και ἀνεβη ὁ Ἰησους εἰς Ἱεροσολυµα. (John 5:1) 32.7 Writing Practice : Write the Greek text, while saying aloud (Matt. 5:3-5) µακαριοι οἱ πτωχοι τῳ πνευµατι, Happy (are) the poor in spirit, ὁτι αὐτων ἐστιν ἡ βασιλεια των οὐρανων. for theirs is the Kingdom of the Heavens. µακαριοι οἱ πενθουντες, Happy are the ones mourning, ὁτι αὐτοι παρακληθησονται. for they shall be encouraged. µακαριοι οἱ πραεις, Happy are the humble, ὁτι αὐτοι κληρονοµησουσιν την γην. for they shall inherit the earth New Testament Passages for reading and translation : Matt. 7:24-27, John 6:22-24 In your Greek New Testament, read the passages aloud several times until you can read them without long pauses or stumbling. Then use the helps to translate them. πας... ὁστις everyone who ὁµοιωθησεται (he) will be like ( Future Passive of ὁµοιoω - I make like; Passive - I resemble) ἀνδρι (to a) man ( Dative of ὁ ἀνηρ - man) ᾠκοδοµησεν (he) built ( Aorist of oἰκοδοµεω - I build) ἡ βροχη rain ἐπνευσαν (they) blew ( Aorist of πνεω - I blow) προσεπεσαν (they) fell against ( Aorist variant, of προσπιπτω - I fall/strike against) τεθεµελιωτο (it) had been founded ( Pluperfect Passive of θεµελιοω - I lay a foundation) ἡ ἀµµος sand ( Second Declension Feminine) προσεκοψαν (they) struck against ( Aorist of προσκοπτω - I cut against, strike against) ἡ πτωσις collapse, falling µεγαλη great ( Feminine Nominative singular of µεγας, µεγαλη, µεγα - great) τῃ ἐπαύριον on the following day ἑστωκως standing ( a Participle of ἱστηµι - I stand) το πλοιαριον small boat ( diminutive of το πλοιον - boat) εἰ µη ἑν except one Tιβεριαδος Tiberias ( Genitive, with ἐκ) εὐχαριστησαντος having blessed = which (the Lord) had blessed ( from εὐχαριστεω - I bless)

5 32.9 Vocabulary to learn ἀναιρέω I take away, kill ( Aorist Indicative ἀνειλον or ἀνειλα) ἀναπίπτω I sit, sit at table, lean ( Aorist Indicative ἀνέπεσον) ἀφαιρέω I take away ( Aorist Indicative ἀφειλον) ἐγκαταλείπω I forsake, leave behind ( Aorist Indicative ἐγκατελιπον) εἰσάγω I lead in, bring in ( Aorist Indicative εἰσηγαγον) ἐκπίπτω I fall off, forfeit, fail ( Aorist Indicative ἐξεπεσον) ἐξάγω I lead out, bring out ( Aorist Indicative ἐξηγαγον) ἐπιπίπτω I fall upon, come upon ( Aorist Indicative ἐπεπεσον) λαγχάνω I am chosen, receive, am given ( Aorist Indicative ἐλαχον) λανθάνω I escape notice, am hidden, ignore ( Aorist Indicative ἐλαθον ) λείπω I lack, fall short ( Aorist Indicative ἐλιπον or ἐλειψα) µανθάνω I learn, find out ( ὁ µαθητης - disciple, student) ( Aorist Indicative ἐµαθον) προσπίπτω I fall down before, beat against ( Aorist Indicative προσεπεσον) τίκτω I give birth to, bear ( το τεκνον - child) ( Aorist Indicative ἐτεκον) τυγχάνω I obtain, receive, experience ( Aorist Stem τυχ- ) φεύγω I flee, escape ( hence fugitive) ( Aorist Indicative ἐφυγον) ὁµοιόω I make like Passive - I resemble ( ὁµοιος, -α, -ον - like, same as) πνέω I blow (of wind) ( Aorist Indicative ἐπνευσα) προσκόπτω I cut against, strike against ( προς + κοπτω - I cut) ἡ ἑορτή festival, feast (religious) ( often used to refer to the Passover) ὁ τίτλος notice ( hence title) γυµνός, -η, -ον naked ( hence gymnastics - the Greeks stripped off to exercise) δύο two ( hence dual, duel, duet) µωρός, -α, -ον foolish ( hence moron) πρωτότοκος first-born σκληρὸς, -α, -ον hard ( hence sclerosis) φρόνιµος, -η, -ον thoughtful, wise, practical ( from ἡ φρην - mind) αὔριον tomorrow, mañana, in a short while, soon ἐντεῦθεν from here ( Adverbs ending in -θεν usually indicate "motion away from") ἐπαύριον tomorrow τῃ ἐπαύριον = τῃ ἡµερᾳ ἐπαύριον - on the following day ἕως until ἕως οὗ = ἕως του χρονου - until the time ἱνατί ; why? for what reason? ( ἱνα + τί ; ) κάτω down, below, beneath οὐδέποτε never ( οὐ + δε + ποτε) ὥσπερ just like, even as ( ὡς + περ) (do not attempt to use cases other than Nominative singular for the following words yet) ὁ ἀνήρ man εἷς, µία, ἕν one µέγας, µεγάλη, µέγα great, big, strong ὅστις whoever ( from ὃς, who + τις, someone)

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns Chapter 12 Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns NOTE : This Chapter may be postponed until later in the course. 12.1 We have already met the largest groups

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE A VINDICATION OF CERTAIN PASSAGES IN THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE Remarks on the uses of the Definite Article in the Greek Text of the

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud.

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud. A Clean Cloth What Greek Word Usage Tells Us about the Burial Wrappings of Jesus Diana Fulbright Director of Research, Shroud of Turin Center 12829 River Road Richmond, Virginia, 23233, USA 2005, DIANA

Διαβάστε περισσότερα

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland)

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland) WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE Vivienne Gray (University of Auckland) The standard work on Xenophon s language, written by Gautier in 1911, built on a strong tradition of interest in Xenophon

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Basic Hellenistic Greek Morphology

Basic Hellenistic Greek Morphology Basic Hellenistic Greek Morphology Rodney A. Whitacre Copyright 2011 This review is a handout I have used with students for a number of years. I have also prepared parsing practice exercises with an answer

Διαβάστε περισσότερα

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study James James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are of the Dispersion, greeting. ιακωβος θεου

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version)

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) In contrast to Augustine or his namesake Gregory of Nazianzus, Gregory of Nyssa did not feel any need

Διαβάστε περισσότερα