Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;"

Transcript

1 Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα πξντόληα. Έλα απνμεξακέλν πξντόλ παξακέλεη αλαιινίσην γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, δηαηεξώληαο ηηο ηδηόηεηέο ηνπ θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη σο εθ ηνύηνπ πξνζθέξεηαη γηα καθξνρξόληα απνζήθεπζε. Πώο ιεηηνπξγεί ην μεξαληήξην; Σα μεξαληήξηα TAURO επηηξέπνπλ ηελ γξήγνξε θαη αζθαιή απνμήξαλζε ράξε ζηελ ζπλερή ξνή ζεξκνύ αέξα πνπ πεξλά κέζα από ηηο ελόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο, θαιύπηνληαο ηα ηειάξα πνπ πεξηέρνπλ ηα ηξόθηκα. Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Πνιιά μεξαληήξηα πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα ζηελ αγνξά δηαζέηνπλ θάζεηε ξνή αέξα, ε νπνία δηνρεηεύεηαη θαηαθόξπθα. Σν κεηνλέθηεκα απηώλ ησλ ζπζθεπώλ είλαη όηη ν αέξαο πνπ εηζέξρεηαη, ζπλαληάεη ηα πξώηα ηειάξα θαη παξαζύξεη ηελ πγξαζία ηνπο ζηα επόκελα εκπνδίδνληαο ηελ ζσζηή θαη νκνηόκνξθε μήξαλζε. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο κε θαηαθόξπθε ξνή, είλαη όηη ν ζεξκόο αέξαο έρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ζηα πξώηα ηειάξα θαη κηθξόηεξε ζηα ηειεπηαία. Έηζη πξέπεη ζηα πξώηα ηειάξα ηα πξντόληα λα έρνπλ θάπνηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο γηα λα αθήλνπλ ειεύζεξε δίνδν, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο. Η ηερλνινγία ηεο TAURO έρεη μεπεξάζεη απηά ηα πξνβιήκαηα κε ηελ ζεηξά ζηεγλσηεξίσλ νξηδόληηαο ξνή αέξα. Σν ζύζηεκα απηό επηηξέπεη ζην πξντόλ λα απνμεξαλζεί κε ην ίδην ηξόπν θαη ζηνλ ίδην ρξόλν πεηπραίλνληαο έηζη απόιπηε νκνηνκνξθία θαη εληαίν απνηέιεζκα γηα όια ηα ηειάξα απνμήξαλζεο. Γηαηί απνμεξακέλα; Η απνμήξαλζε πξντόλησλ είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ πγεία, γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ ηζέπε ζαο. Καη πάλσ από όια είλαη απιή. Η μήξαλζε είλαη κία από ηηο ιίγεο κεζόδνπο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ζρεδόλ ακεηάβιεησλ ησλ νξγαλνιεπηηθώλ θαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Η απνμεξακέλε ηξνθή δελ πθίζηαηαη θακία ρεκηθή ή κεραληθή παξέκβαζε, ή ηελ πξνζζήθε ζπληεξεηηθώλ ή άιισλ ηερλεηώλ νπζηώλ. Η δηαδηθαζία ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ λεξνύ ζηεξεί ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ απνζπλζέηνπλ ην βαζηθό ζηνηρείν γηα ηε δξάζε ηνπο θαη, ηειηθά, αλαζηέιιεη ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Η έιιεηςε ηνπ λεξνύ αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνβίσλ θαη εκπνδίδεη ηελ νμείδσζε ησλ ηξνθίκσλ.

2 Οηθνινγηθή κέζνδνο. Η μήξαλζε είλαη έλα από ηα πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ζπζηήκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. Σν μεξαληήξην TAURO έρεη ζρεδηαζηεί κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη απαηηεί κέηξηεο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δύθνιε ζπληήξεζε. Έλα απνμεξακέλν πξντόλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ρσξίο ηελ αλάγθε ςπρξήο απνζήθεπζεο. Δπηπιένλ κπνξεί λα θαηαλαισζεί ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ρσξίο πεξηνξηζκό. Απιόηεηα. Η μήξαλζε είλαη έλα απιόο θαη πακπάιαηνο ηξόπνο ζπληήξεζεο. Η δηαδηθαζία δελ απαηηεί εηδηθέο δεμηόηεηεο ελώ ν ρεηξηζκόο ηνπ κεραλήκαηνο είλαη εμαηξεηηθά εύθνινο. Η δηαδηθαζία δελ εμαξηάηαη από ηηο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κε ην κεράλεκα κπνξείο λα ειέγρεηο ηελ παξαγσγή ζνπ αλά πάζα ζηηγκή. Αθόκε θαη νη αξραίνη... Η μήξαλζε είλαη κηα από ηηο πξώηεο κεζόδνπο πνπ εθεπξέζεθε από ηνλ άλζξσπν γηα ηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ. Γηλόηαλ κε ηνλ ήιην ή ζηα ηνηρώκαηα ησλ αθόκα δεζηώλ ζβεζκέλσλ θνύξλσλ. ήκεξα ππάξρεη κηα κεγάιε αγνξά γηα απνμεξακέλα θξνύηα θαη ιαραληθά όπσο ζύθα, δακάζθελα, βεξίθνθα, ρνπξκάδεο, ζηαθύιηα, αξσκαηηθά θπηά, ληνκάηεο, καληηάξηα θ.α. Υξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηελ δαραξνπιαζηηθή, θνπδίλεο κεγάισλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ αιιά θαη πσινύληαη ζηα supermarket μαλαθεξδίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή πνπ ζηξέθεηαη ζηα πγηεηλά πξντόληα ειεύζεξα ζπληεξεηηθώλ. ε πνηνπο απεπζύλνληαη ηα μεξαληήξηα B-Master. Η γξακκή Β-Master δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο κεζαίαο παξαγσγήο ησλ θξνύησλ, ησλ ιαραληθώλ θαη ησλ δπκαξηθώλ. Η ρξήζε ελόο B-Master επηηξέπεη ηελ απνμήξαλζε κε αζθάιεηα, ζε πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηα επξσπατθά πξόηππα ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία απηή ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε: -Δξγαζηήξηα απνμήξαλζεο -Δξγαζηήξηα δπκαξηθώλ -Αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο -Αγξνθηήκαηα -Από παξαγσγνύο θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ.

3 Ση απνμεξαίλεηαη; πνιιά είδε θξνύησλ: κήια, αριάδηα, κπαλάλεο, θξάνπιεο, ζύθα, δακάζθελα, ξνδάθηλα, αθηηλίδηα, ζηαθύιηα, αλαλάο, θιπ.. πνιιά είδε ιαραληθώλ: ηνκάηεο, κειηηδάλεο, πηπεξηέο, θαπηεξέο πηπεξηέο, θνινθπζάθηα, θαζνιάθηα, ζέιηλν, ζπαλάθη, θνινθύζεο, θιπ.. καληηάξηα: πνξηζίλη,, chanterelles, θιπ. θξέαο θαη ςάξηα: κνζράξη, ρνηξηλό, ιεπθόζαξθα ςάξηα θιπ. βόηαλα: δεληξνιίβαλν, βαζηιηθό, κατληαλό, ζπκάξη, θαζθόκειν, κέληα, ζρνηλόπξαζν, ηζάη ηνπ βνπλνύ θιπ. ινπινύδηα: ρακνκήιη, ηξηαληάθπιιν, άλζε πνξηνθαιηάο, θιπ. δπκαξηθά: ρπινπίηεο, ηξαραλάο, καθαξόληα, πέλλεο θιπ.

4 Σα 4 βήκαηα ηεο απνμήξαλζεο 1 Κόςηε ην πξντόλ ζε θέηεο ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν παρηέο, πνηέ κεγαιύηεξεο από ην 1cm ζε ύςνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, αξθεί λα ην θόςεηε ζηελ κέζε. 2 - Σνπνζεηήζηε ηηο θέηεο ζηα ηειάξα, θαη βάιηε ηα ζηνπο εηδηθνύο νδεγνύο κέζα ζην μεξαληήξην. 3 - Ρπζκίζεηε ηνλ ρξόλν θαη ηελ ζεξκνθξαζία ζην μεξαληήξην B Master 4 - Η ξνή ηνπ αέξα ζα ζηεγλώζεη ηα πξντόληα θαη ην κόλν πνπ ζα πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα ηα απνζεθεύζεηε ή λα ηα ζπζθεπάζεηε. Πόζν ρξόλν δηαξθεί; Οη 4 αξρέο ηεο μήξαλζεο 1 - Πάρνο : Όζν πην ιεπηή είλαη κηα θέηα πξντόληνο, ηόζν ιηγόηεξν ρξόλν ζα δηαξθέζεη ε δηεξγαζία μήξαλζεο. Κάζε ηξνθή έρεη κηα κνξθή θαη κηα ηδηαίηεξε ζύζηαζε. Μεξηθέο θνξέο αθόκε θαη ην ίδην πξντόλ κπνξεί λα έρεη δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε, απιά ζθεθηείηε ηηο πηπεξηέο θαη ηηο πνηθηιίεο ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο όηη, γηα θάζε πξντόλ, ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμύ ηνπ πάρνπο ηεο θέηαο θαη ην ρξόλνπ ζηεγλώκαηνο. 2 Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό : Όζν πεξηζζόηεξν λεξό πεξηέρεηαη ζην πξντόλ, ηόζν κεγαιύηεξνο ν ρξόλνο μήξαλζεο. Αλαιόγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ, ην θάζε πξντόλ πεξηέρεη έλα δηαθνξεηηθό πνζνζηό λεξνύ. Γεδνκέλνπ όηη ε μήξαλζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ εμαιείθεη ην λεξό, είλαη θαλεξό όηη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί εμαξηάηαη άκεζα από ην πνζνζηό ηνπ λεξνύ ζην πξντόλ. Γελ κπνξνύκε λα επηδξάζνπκε επί απηήο ηεο κεηαβιεηήο παξά κόλν κε ηνλ ρξόλν πνπ ζα δηαξθέζεη ε δηαδηθαζία. 3 - Τγξαζία πεξηβάιινληνο: Όζν ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα απμάλεηαη, ηόζν ν ρξόλνο μήξαλζεο επηκεθύλεηαη. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ζηεγλώζνπκε ηα πξντόληα καο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Η πγξαζία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, εκπνδίδεη ηελ απαγσγή ηνπ λεξνύ από ην κεράλεκα επηβξαδύλεη ηε δηαδηθαζία μήξαλζεο. Γηα ην ιόγν απηό ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ Β -Master ζε έλα μεξό, ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ρώξν. 4 - Η Θεξκνθξαζία μήξαλζεο: Έλαο ζεκαληηθόηαηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη θαη ηνλ ρξόλν είλαη ε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο. Κάζε πξντόλ ζέιεη ηελ δηθή ηνπ ζεξκνθξαζία. Γηα παξάδεηγκα νη ηνκάηεο ζέινπλ C ελώ ηα αξσκαηηθά θπηά 40 C. Tα δπκαξηθά ζέινπλ 40 C ελώ ηα θνινθπζάθηα κόιηο 30 C.

5 Τπάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαπεξαηόηεηα ηνπ θξνύηνπ θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο μεξάλζεσο. Σν πάρνο ηεο θινύδαο επεξεάδεη επίζεο ηελ ζεξκνθξαζία. ηνπο πίλαθεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην κεράλεκα θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ρξόλνη θαη νη ζεξκνθξαζίεο γηα θάζε πξντόλ θαζώο θαη ε απαηηνύκελε πξνεηνηκαζία. ε θάζε πεξίπησζε νη δνθηκέο αλαιόγσο κε ηα πξντόληα πνπ ζα απνμεξαίλνπκε νδεγνύλ πνιύ γξήγνξα ζε έλα άξηζην απνηέιεζκα κε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα.

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα