Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν. 18-24)"

Transcript

1 Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν ) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ ΑΘΗΝΑ 1966

2 ΝΕΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑΣ ΚΑΙ TOT ΘΩΜΑ ΠΡΕΛΙΟΤΜΠΟΒΙΤΣ (Πίν ) Της Μαρίας Άγγελίνας, Κομνηνής, Δούκαινας, Παλαιολογίνας, συζύγου τοϋ Δεσπότου των 'Ιωαννίνων Θωμά Πρελιούμποβιτς καί αδελφής τοϋ 'Ιωάννου - Ίωάσαφ Ουρεση Παλαιολόγου, δευτέρου κτήτορος της Μονής Μεταμορφώσεως των Μετεώρων, ήσαν μέχρι τοΰδε γνωσταί δύο προσωπογραφίαι ή άκριβέστερον μία εις δύο πανομοιότυπα αντίγραφα. Ή μία τούτων άνευρέθη κατά το 1908 ή 1909 εις μίαν κρύπτην της Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρων ύπο τοϋ αειμνήστου Ν. Βέη, παρά τοΰ όποιου και έδημοσιεύθη *. Εις την εικόνα αυτήν, αποτελούσαν το εν φύλλον δίπτυχου, ως δεικνύει το άντίγραφον της Cuenca, περί τοϋ οποίου ευθύς αμέσως, εικονίζεται ή Μαρία Παλαιολογίνα γονυπετής παρά τους πόδας τής Θεοτόκου όρθιας βρεφοκρατούσης. Το άντίγραφον επί τοΰ δίπτυχου τοΰ άποκειμένου είς τον καθεδρικον ναόν της Cuenca είς τήν Ίσπανίαν διατηρείται εις καλλιτέραν κατάστασιν. Είς το εν φύλλον τοΰ δίπτυχου τούτου εικονίζεται ή Παλαιολογίνα κατά τον ϊδιον ακριβώς τρόπον, είς δε το σωζόμενον έκεϊ έτερον φύλλον, το όποιον λείπει άπο το δίπτυχον τής Μ. Μεταμορφώσεως, ύπήρχεν ή κατεστραμμένη σήμερον είκών τοΰ συζύγου τής Παλαιολογίνας, δηλαδή τοΰ Δεσπότου Θωμά Πρελιούμποβιτς, γονυπετοΰς παρά τους πόδας τοΰ όρθιου καί εύλογοΰντος Ίησοΰ 2. Είς τάς παραστάσεις αύτας δυνάμεθα τώρα να προσθέσωμεν μίαν ακόμη, άγνωστον μέχρι τοΰδε καί άποκαλυφθεϊσαν τελευταίως, δτε έγένετο ό καθαρισμός τής εικόνος, έπί τής οποίας αϊ προσωπογραφίαι τής Μαρίας καί τοΰ συζύγου της έλάνθανον μεταξύ των Ιερών προσώπων των άπαρτιζόντων την είκονογραφικήν σύνθεσιν. Κατά τάς εργασίας δηλαδή καθαρισμοΰ καί συντη- 1. Α.Ε. 1911,177 κ.έξ. μετ' εικόνος λίαν άμυδρας. Σχέδιόν της έδημοσίευσα είς το Α.Δ. 10, 1926, σ. 45, είκ, 10. Φωτογραφία είς τον Κατάλογον : Βυζαντινή Τέχνη. 9η Έκθεσις Συμβουλίου Ευρώπης, 'Αθήναι 1964, αριθ Έδημοσιεύθη υπό G. Ostrogorsky-Ph. Schweinfurth εν Seminarium Kondakovianum, 4, 1931, 165 κ.έξ. καί πίν. V - VI. "Αλλαι φωτογραφίαι συνοδεύουν τήν ίσπανικήν μετάφρασιν τοϋ άρθρου έν Archivo Espaïiol de Arte y Arqueologia, No 18, 1930, 213 κ.έξ. μετά δύο πινάκων άνευ αριθμήσεως. Βλ. επίσης S. R ad ο j Cid, Icônes de Serbie et de Macédoine, Beograd &. ï. πίν. 50, 51 (χωρίς άρίθμησιν). Πρβ. τον ϊδιον έν Jahrbuch der österreichischen byzantinischen

3 54 Α. ΞγΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Neat προσωπογραφία! της Μαρίας Παλαιολογίνας ρήσεως σειράς εικόνων, πού έγιναν εις τάς μονάς των Μετεώρων υπό της Υπηρεσίας 'Αναστηλώσεως κατά τα τελευταία έτη δια τοϋ είδικοϋ καλλιτέχνου κ. Φ. Ζαχαρίου καΐ τοϋ συνεργείου του υπό την έπίβλεψίν μου, μεταξύ των καθαρισθέντων ζωγραφικών έργων, αρκετά των οποίων είναι εξαιρετικής σημασίας, ήλθεν είς φως και ή είκών ή μέλλουσα εδώ να μας απασχόληση. Α'. Ή είκών αΰτη ευρίσκεται εις το Σκευοφυλάκιον της Μ. Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων, έχει διαστάσεις 0,38x0,318 μ. και παριστάνει τήν Τηλάφησιν τοϋ Θωμα (Πίν. 18). Το βάθος της συνθέσεως καταλαμβάνουν πολύπλοκα οικοδομήματα παλαιολογείου καθαρώς μορφής, τον κατακόρυφον άξονα τών οποίων αποτελεί είδος στενοΰ πύργου καλυπτομένου ύπο τρούλλου και έχοντος είς το κάτω μέρος την κλειστήν θύραν, πού πλαισιώνει τήν μορφήν του Χρίστου. Ό Σωτήρ εικονίζεται με σφοδράν κίνησιν κλίνων το άνω σώμα ισχυρώς προς αριστερά, ώς προς τον θεατήν, και τείνων προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν τήν ευλογούσαν δεξιάν χείρα, ενώ διά της αριστεράς ανυψώνει το ίμάτιον δια να φανη ή είς τήν δεξιάν πλευράν ουλή άπό τον επί τοϋ σταυρού λογχισμόν ( Πίν. 19 β). Κάτω της τεινομένης δεξιάς τοϋ Ίησοΰ., πού σχηματίζει ετδος τόξου, εικονίζεται ό 'Απόστολος Θωμάς, ό όποιος μέ ζωηράν κίνησιν σπεύδει προς τον Σωτήρα και ετοιμάζεται νά θέση τον δάκτυλόν του είς τήν επί της πλευράς ούλήν. "Όπισθεν τοϋ Θωμά ευρίσκονται δύο μορφαί : μία γυναικεία μέ βασιλικήν στολήν και στέμμα, παρ' αυτήν δέ μία ανδρική, της οποίας φαίνεται μόνον ή κεφαλή μέ το πρόσωπον έστραμμένον προς τον θεατήν. Είς τάς δύο αύτάς μορφάς θα έπανέλθωμεν κατωτέρω. Κατά το άριστερον μέρος της εικόνος, όπισθεν της βασιλίσσης, ευρίσκονται πέντε 'Απόστολοι, ή κεφαλή ενός τών οποίων είναι αρκετά έφθαρμένη (Πίν. 19α και 20α), αντιστοίχως δέ είς το δεξιον μέρος έτεροι πέντε 'Απόστολοι μέ έφθαρμένην τήν κεφαλήν τοϋ ενός ( Πίν. 19γ). Υπεράνω τέλος τών οικοδομημάτων, επί τοϋ χρυσού βάθους, ή επιγραφή : Η ΨΫΛΑΦΪΣΙΣ = ΤΟΥ ΘΩΜΑ Gesellschaft, 5, 1956, 80. Προγενεστέρα βιβλιογραφία έν Β. Λάζαρε φ, Ιστορία της βυζαντινής ζωγραφικής (ρωσ. ), Μόσχα , Ι, 365, σημ. 59. "Η προσωπογραφία τοϋ Θωμά ϊχει σκοπίμως άποξεσθή. Ostrogorsky, ένθ' άν Σήμερον το μέρος, 8που είκονίζετο ούτος, καλύπτεται ύπο έρυθροΰ χρώματος ομοίου μέ το τοϋ προσκεφαλαίου, επί τοϋ οποίου πατεί δ Ίησοΰς. Τήν έκεΐ άπεικόνισιν τοϋ Θωμά τώρα μαρτυρεί μόνον ή επί τής αργυράς επενδύσεως επιγραφή, δπως τήν παραθέτουν ό Ostrogorsky, αυτόθι και ό Estoparia η, Ι, 16 (Τον τίτλον τοϋ βιβλίου τούτου βλ. κατωτέρω, σ. 58, σημ. 1 ) : Θωμάς Δ[εσ]\πότης Κ[ομν]\ηνος ό Π[αλα]ι[ολόγος] ή, κατά τον κ. Λ. Βρανούσην, ό Π[(>εάλ]ι[μηος].

4 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας 55 Ή οπίσθια δψις της σανίδος, έπί της οποίας ή είκών, κοσμείται με ζωγραφημένον σταυρόν έχοντα τρεις εγκαρσίους κεραίας, τάς μέν δύο ανωτέρας παραλλήλους, τήν δε κατωτάτην λοξήν. 'Από την βάσιν του σταυρού εκκινούν, ανερχόμενοι προς τα άνω εκατέρωθεν αύτοϋ, δύο συμμετρικοί βλαστοί, των οποίων αί πλουσίως άναπτυσσόμεναι έλικες περιβάλλουν άνθος μέ φύλλα ( Πίν. 20 β ). Ή μονόχρωμος καστανέρυθρος αύτη διακόσμησις, εκτελεσμένη με έξαιρετικήν κομψότητα και χάριν, σχετίζεται στενώς προς τάς ανάλογους εις τάς τοιχογραφίας της παλαιολογείου εποχής. Β'. Προτοϋ έξετάσωμεν μερικάς είκονογραφικάς λεπτομέρειας αξίας ιδιαιτέρας προσοχής, είναι ανάγκη να έπιχειρήσωμεν τον ταυτισμον των δύο μορφών πού ευρίσκονται όπισθεν τοϋ 'Αποστόλου Θωμά, τής βασιλίσσης δηλαδή καί τοϋ παρ' αυτήν ανδρός. Δεν πρόκειται ασφαλώς περί προσώπων, τα όποια συνδέονται όργανικώς με τήν σύνθεσιν τής Ψηλαφήσεως τοΰ Θωμά. Καί άν τοϋτο θά ήδύνατο να θεωρηθή προς στιγμήν πιθανόν προκειμένου περί τής ανδρικής μορφής, άν καί, δπως θά ϊδωμεν, τοιούτον τι δεν συμβαίνει, πάντως ή παρουσία γυναικός καί μάλιστα βασιλίσσης εις τήν εύαγγελικήν αυτήν σκηνήν αποκλείεται απολύτως. 'Απλή όμως παραβολή τής γυναικείας αυτής βασιλικής μορφής (Πίν. 21α καί 22α) προς τήν προσωπογραφίαν τής Μαρίας Παλαιολογίνας, Οπως εικονίζεται αυτή παρά τους πόδας τής Θεοτόκου έπί τοϋ φύλλου τοΰ δίπτυχου τής Μ. Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων ( Πίν. 21 β ), καθώς καί έπί τοΰ άριστεροΰ φύλλου τοΰ δίπτυχου τής Cuenca (Πίν. 21 γ), περί τών οποίων εγινεν ανωτέρω λόγος, ούδεμίαν επιτρέπει, νομίζω, άμφιβολίαν δτι πρόκειται περί τοΰ αύτοϋ προσώπου. Τα ϊδια εντελώς χαρακτηριστικά, ή αυτή στολή, το ϊδιον μαργαριτοκόσμητον πλέγμα το πίπτον καθ' δμοιον τρόπον έπί τής ράχεως. Δύναται λοιπόν να θεωρηθή απολύτως, νομίζω, βέβαιον δτι ή έπί τής απασχολούσης ημάς εικόνος παριστανομένη βασίλισσα δεν είναι άλλη άπό τήν Μαρίαν Παλαιολογίναν, τήν άδελφήν τοΰ 'Ιωάννου - Ίωάσαφ Ουρεση Παλαιολόγου καί σύζυγον τοΰ Σέρβου Δεσπότου τών 'Ιωαννίνων Θωμά Πρελιούμποβιτς. Έρχόμεθα τώρα εις τήν παρά τήν βασίλισσαν εύρισκομένην άνδρικήν μορφήν ( Πίν. 22 α, β ). Αΰτη δέν είναι δυνατόν να είκονίζη Άπόστολον, δπως εκ πρώτης δψεως θα υπέθετε τις, καί τοΰτο δια τους εξής λόγους : 'Υπολογιζόμενης καί τής μορφής αυτής, οι 'Απόστολοι ο'ι παριστάμενοι εις τήν σκηνήν τής Ψηλαφήσεως θά ήσαν δώδεκα, ενώ είναι γνωστόν δτι οι Εύαγγελισταί διηγούμενοι τά μεταξύ τής 'Αναστάσεως καί τής 'Αναλήψεως γεγονότα, αναφέρουν πάντοτε ένδεκα Μαθητάς (Ματθ , Μάρκ. 16.4,

5 56 Α. ΞΥΓΤΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας Λουκ. 24.9,33), δεδομένου δτι δ δωδέκατος, ό 'Ιούδας, είχεν άπαγχονισθή. Τον αριθμόν δέ των ένδεκα ακολουθούν και αϊ παραστάσεις της Ψηλαφήσεως επί των μνημείων και κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους ' και κατά τήν περίοδον των Παλαιολόγων 8, εις τήν οποίαν ανήκει ή εξεταζόμενη είκών. Και δύναται βεβαίως νά σημείωση κανείς ελάχιστα μνημεία, δπου ό άριθμδς τών εικονιζόμενων Μαθητών είναι δώδεκα 8, εκ παραδρομής ΐσως ή διά λόγους πού δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν, άλλ' α'ι σπανιώταται αύται εξαιρέσεις όλίγην έχουν, νομίζω, σημασίαν, άφοΰ υπάρχουν άλλαι ενδείξεις πείθουσαι δτι ή παρά τήν Παλαιολογίναν μορφή ασφαλώς δεν εικονίζει Άπόστολον. Πράγματι, αν παρατήρηση τις εις τήν έδώ έξεταζομένην εικόνα τους δέκα Μαθητάς, αφαιρουμένου τοϋ προς τον Ίησοϋν σπεύδοντος Θωμά, θά διαπίστωση δτι ούτοι εϊτε ατενίζουν τον Σωτήρα είτε διαλέγονται μεταξύ των κατά ζεύγη, δπως οί δύο εις το μέσον τής δεξιάς ομάδος καΐ οί δύο εις τήν κορυφήν τής αριστεράς ( Πίν. 19 α, γ και 20 α). Ή μόνη μορφή πού κάμνει έξαίρεσιν, ατενίζουσα μέ ζωηρόν βλέμμα τον θεατήν, είναι ακριβώς ή παρά τήν Παλαιολογίναν, ή έδώ απασχολούσα ήμας. Ή μορφή δμως αυτή διαφέρει καΐ εξ άλλης απόψεως άπο τους Μαθητάς. 'Ενώ δηλαδή οί 'Απόστολοι εικονίζονται μέ τον κατά παράδοσιν τύπον καί μέ τήν ούδετέραν έκφρασιν τών άπ' αιώνων εικονογραφικών μορφών (Πίν. 20α), ό παρά τήν Παλαιολογίναν άνήρ παριστάνεται κατά τρόπον διάφορον. Ούτος ευρίσκεται έξω τής 1. Βλ. π.χ. το ψηφιδωτον τοϋ 'Οσίου Λουκά: E. D i e z - Ο. Demos, Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge, Massachusetts 1931, είκ. 10. Κωδ. Gr. 74 της Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων : Η. Ο m ο n t, Évangiles avec peintures byzantines du Xle siècle, Paris 1908, II, πίν. 184 a. Δαφνί: Diez-Demus, ίνθ' άν. είκ. 1Θ3. Κωδ. Harley 1810 τοϋ Βρετταν. Μουσείου: Ο. M. D a 11 ο n, Bast Christian Art, Oxford 1925, πίν. LVII.2 έναντι σ Π.χ. Μυστρας: "Αγ. Ιωάννης, Περίβλεπτος, G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν , Σερβία: Ματέϊτσα, V. Ρ e t k ο ν i d, La peinture serbe du moyen âge, II, Beograd 1934, πίν. CXLVa. Ναγκορίτσινο, G. Millet-A. Frolow, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, Fase. Ill, Paris 1962, πίν Κώδ. Gr. 543 της Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, Η. Ο m ο n t, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, Paris 1929, πίν. CXX.l. 3. "Οπως π.χ. τον loov αίώνα εις τον κώδ. Gr. 21 της Δημοσ. Βιβλιοθήκης τοϋ Λένινγκραδ ( Petropolitanus 21). Προχείρως παρά Λ ά ζ α ρ ε φ, ϊνθ' άν. II, πίν. 66. 'Επίσης τον 13ον αίώνα εις τήν τοιχογραφίαν τής Σοπότσανι. Millet-Frolow, ένθ' άν. Fase. II, Paris 1957, πίν Τον δέ 14ον είς τήν τοιχογραφίαν τοϋ Πέτς, Ρ e t k ο ν i é, ϊνθ' άν. II, πίν. XXVII, μέ τήν οποίαν συμφωνεί απολύτως, ώς προς τήν διάταξιν τών 'Αποστόλων, ή μικρογραφία τοϋ συγχρόνου κώδ. Gr της Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων. S. Der Nersessian, L'illustration du roman de Barlaam et Joasaph, Paris 1937, Λεύκωμα, πίν. LXII. 244.

6 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφία!, της Μαρίας Παλαιολογίνας 57 εικονογραφικής παραδόσεως, με εντελώς ατομικά χαρακτηριστικά. Είναι μία μορφή γεμάτη δύναμιν και ζωηράν εκφρασιν πού ό ζωγράφος ήδυνήθη ν' άποδώση μ' έξαιρετικήν ένάργειαν ( Πίν. 22 β ). Πρόκειται λοιπόν δχι περί μιας τυπικής και κατά παράδοσιν μορφής, δπως αϊ των 'Αποστόλων, άλλα περί πραγματικής προσωπογραφίας. 'Υπάρχει δμως καΐ άλλος ακόμη λόγος πείθων δτι ή μορφή αύτη δέν δύναται να είκονίζη Άπόστολον. Ή άπομόνωσις δηλαδή άπο τους άλλους Μαθητάς καί ή πλαισίωσις, κατά κάποιον τρόπον, τής Παλαιολογίνας και τής ανδρικής αυτής μορφής μεταξύ του αριστερού ομίλου τών 'Αποστόλων και τοϋ Θωμά (Πίν. 22α). Δια τής διατάξεως αυτής ηθέλησε, νομίζω, ό ζωγράφος άφ' ενός να καταστήση φανερον δτι τά δύο αυτά πρόσωπα, ή Παλαιολογίνα δηλαδή καΐ ό παρ' αυτήν άνήρ, εϊναι ξένα προς τήν είκονιζομένην εύαγγελικήν σκηνήν καί άφ' ετέρου νά τα έξάρη, ώστε να προκαλέση έπ' αυτών τήν προσοχήν τοϋ θεατοϋ. Τήν εννοιαν αυτήν τής εξάρσεως επιτείνει, κατά τήν γνώμην μου, καί ή υπεράνω τών μορφών τεινομένη εις σχήμα τόξου ευλογούσα χειρ τοϋ Ίησοΰ. Αύτη έχει ασφαλώς τήν εννοιαν τής προστασίας τοϋ Σωτήρος, ύπο τήν οποίαν έχουν ζητήσει νά τεθοΰν τά δύο αυτά πρόσωπα, καί θα έλεγε κανείς δτι είναι δι' εικόνος άπόδοσις τών βιβλικών στίχων : «"Οτι xfj δεξιά σκεπάσει αντονς και τω βραχίονι νπερασπιεϊ αντών» (Σοφ. Σολομ. 5.16). Ή μορφή λοιπόν αυτή είναι ασφαλώς προσωπογραφία καί εικονίζει πρόσωπον στενώς σχετιζόμενον μέ τήν Μαρίαν Παλαιολογίναν, άφοΰ μετ' αυτής ευρίσκεται κάτω άπο την προστασίαν τοϋ Χρίστου. Τίνα εικονίζει ή προσωπογραφία αύτη δεν θα ήτο δύσκολον, μετά τ' ανωτέρω λεχθέντα, νά εΰρωμεν. Άν λάβωμεν ύπ' όψιν δτι ή εΐκών παριστάνει εύαγγελικήν σκηνήν, τήν Ψηλάφησιν, εις τήν οποίαν το κύριον πρόσωπον, μετά βεβαίως τον Ίησοϋν, εϊναι δ Θωμάς, καί δτι ή άπασχολοΰσα ημάς μορφή ευρίσκεται παραπλεύρως τοϋ 'Αποστόλου τούτου, άφ' ετέρου δέ δτι πλησίον της μορφής αυτής εικονίζεται ή Παλαιολογίνα, θά καταλήξωμεν εις το θετικόν, κατά τήν γνώμην μου, συμπέρασμα δτι ό παριστανόμενος είναι ό ομώνυμος προς τον Άπόστολον Δεσπότης τών 'Ιωαννίνων Θωμάς Πρελιούμποβιτς, ό Σέρβος δηλαδή σύζυγος τής Μαρίας Παλαιολογίνας. Τήν έπιβεβαίωσιν τοϋ συμπεράσματος, είς το όποιον κατελήξαμεν, θά μας παρεϊχεν ή παραβολή προς τήν προσωπογραφίαν τοϋ Θωμά επί τοϋ δεξιοϋ φύλλου τοϋ δίπτυχου τής Guenca, άλλα τοϋτο δεν είναι δυστυχώς δυνατόν, διότι, δπως εΐδομεν, αύτη έχει εκ τών υστέρων καταστραφή '. Ή μορφή συνεπώς επί τής εικόνος τής Ψηλαψήσεως απομένει ή μόνη σήμερον γνωστή προσωπογραφία τοϋ Δεσπότου Θωμά. 1. Βλ. άνωτ. σ. 54 σημ.

7 58 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας Εις τ' ανωτέρω εκτεθέντα θα ήδύνατο ΐσως να προβληθή ή άντίρρησις δτι ένψ ή Παλαιολογίνα εικονίζεται με τήν πλουσίαν βασιλικήν της στολήν και μέ το στέμμα επί της κεφαλής, ό προς τον σύζυγόν της Θωμαν ταυτισθείς παριστάνεται φέρων το ΐδιον μέ τους 'Αποστόλους ένδυμα και μέ τήν κεφαλήν άκάλυπτον. Νομίζω δτι ή διαφορά αύτη εις το ένδυμα των δύο συζύγων δεν είναι ικανή να θέση ύπό άμφιβολίαν τον ταυτισμον της ανδρικής μορφής μέ τον Δεσπότην Θωμαν, εις τον όποιον μας ώδήγησεν ή ανωτέρω γενομένη έρευνα. Είναι λοιπόν ανάγκη νά έξετάσωμεν ποίος θα ήδύνατο νά είναι ό λόγος τής απεικονίσεως τοϋ Θωμά κατά τον τρόπον τοϋτον. Βεβαίως ό τρόπος αυτός τής παραστάσεως τοϋ Θωμά δέν θά ήτο δυνατόν ν' άποδοθή εις τήν χριστιανικήν του ταπεινοφροσύνην, διότι, αν πιστεύσωμεν το Χρονικον το λεγόμενον των μοναχών Κομνηνού και Πρόκλου, 'όχι εύνοϊκώς, πρέπει νά όμολογηθή, απέναντι του διακείμενον, μία των πρώτων του πράξεων, δταν ανέλαβε τήν δεσποτείαν τών Ιωαννίνων, ήτο ή εξορία τοϋ μητροπολίτου καί ή άφαίρεσις τών κτημάτων τής Μητροπόλεως, κατόπιν τών οποίων «εις παντελή έρημίαν ή εκκλησία αντη κατήντησε και χορτοθήκας τα εν αυτή οικήματα πεποίηκε και ύστερον και κατά τών θείων σκευών χείρα κινήσαι τετόλμηκε» 1. Άλλαχοΰ δέ οΰτος αποκαλείται ύπο τοϋ ιδίου Χρονικού «φιλόχρυσος ο μισόχριστος» 3. "Αλλος συνεπώς πρέπει νά ήτο ό λόγος τής απεικονίσεως του κατά τον τρόπον αυτόν. Νομίζω δτι τοΰτο οφείλεται εις το γεγονός δτι ό Θωμάς ήτο βεβαίως και άπεκαλεϊτο Δεσπότης, άλλ' ό τίτλος ούτος τοϋ Δεσπότου δέν τοϋ εΐχεν επισήμως άπονεμηθή ύπο τοϋ αύτοκράτορος. Τοϋτο έγινε πράγματι, συμφώνως προς το εις τους μοναχούς Κομνηvòv και Πρόκλον άποδιδόμενον Χρονικόν, μόλις το 1383, Ιν δηλαδή έ"τος προ τής δολοφονίας του (1384). Κατά το Χρονικόν λοιπόν «Τω αντω ετει (1383) απεστάλη 6 τιμιώτατος καθηγούμενος τοϋ Άρχιμανδρείον κυρ Γαβριήλ προς τον βασιλέα κνριον Μανονήλ τον ΙΤαλαιολόγον* καί έλθών μετά τον 1. Α. Μουστοξύδου, Έλληνομνήμων, σ. 510 κ.έξ., 10. S. Cirac Ε s t ο- ρ a fi a n, El legado de la basilissa Maria y de los déspotas Thomas y Esaù de Joannina, Barcelona 1934, II, σ. 40, 10. Tò βιβλίον αυτό ήδυνήθην να χρησιμοποιήσω χάρις είς τήν ευγενή καλωσύνην τοϋ Διευθυντού τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου κ. Λ. Βρανούση, τον όποιον καί άπο τήν θέσιν αυτήν θέλω θερμότατα να ευχαριστήσω. 2. Μουστοξύδης, Αυτόθι, σ. 513, 11. Es top an an, ενθ' άν. σ. 40, Έκ πρώτης δψεως θα ένόμιζέ τις δτι πρόκειται περί μνημονικού λάθους, δεδομένου δτι το 1383 αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως ήτο ό 'Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος, τοϋτο δέ υπέθεσε καί ό Estopafian. "Οπως δμως άπέδειξεν όπ. R. Loenertz είς τήν Ε.Ε.Β.Σ. 25, 1955, 170 κ.έξ. πρόκειται πράγματι περί τοϋ Μανουήλ Παλαιολόγου, ό όποιος είχεν ύπο τήν διοίκησίν του τήν Θεσσαλονίκην άπο τοϋ 1382 περίπου μέχρι τοϋ Είς τήν Θεσσαλονίκην λοιπόν απεστάλη ό ηγούμενος τοϋ Άρχιμανδρείου προς τον Μανουήλ, άπο τον όποιον έ"λαβε τα «δεσποτικά αξιώματα». Πβλ. καί R. J. Loenertz έν Β.Ζ. 50, 1957, 390 κ.έξ.

8 Α. ΕΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφία! της Μαρίας Παλαιολογίνας 59 άρχοντος Μαγκαβανοϋ ' ε«ς τα 'Ιωάννινα ενέδυσαν αυτόν ( τον Θωμάν ) τα δεσποτικά αξιώματα...» 2. Θαέρωτηθή δμως διατί αντιθέτως ή Μαρία Παλαιολογίνα παριστάνεται εις την ιδίαν εικόνα, όπως και εις το φύλλον δίπτυχου της Μ. Μεταμορφώσεως και εις το δίπτυχον της Cuenca, με στολήν βασιλικήν και με στέμμα. Τοϋτο, κατά την γνώμην μου, εξηγείται άπο το γεγονός δτι αύτη ήτο ή πραγματική Δέσποινα των 'Ιωαννίνων, τα όποια είχε λάβει παρά τοϋ πατρός της Συμεών Οΰρεση Παλαιολόγου, Δεσπότου αρχικώς της 'Ηπείρου ( ) και κατόπιν αύτοκράτορος Σέρβων και Ρωμαίων, δπως ό ΐδιος άνεκήρυξε τον εαυτόν του εις την Καστοριάν, με πρωτεύουσαν τοϋ Βασιλείου του τα Τρίκκαλα της Θεσσαλίας 3. Το ΐδιον άλλωστε Χρονικον την Μαρίαν αποκαλεί πάντοτε βασίλισσαν, τον δέ σύζυγόν της απλώς Θωμαν. Άλλα και οί Ίωαννϊται, δπως μαρτυρεί το Χρονικον, αυτήν έθεώρουν «φυσικήν αυτών κυρίαν» *. Άν τα συμπεράσματα, εις τά όποια κατελήξαμεν, θεωρηθούν, δπως τουλάχιστον νομίζω, πιθανά, τότε ή προσωπογραφία τοϋ Θωμα αποκτά ίδιαιτέραν δλως σημασίαν, ως ή μόνη μέχρις ημών διασωθεϊσα, δεδομένου δτι ή επί τοϋ δίπτυχου της Cuenca έχει, ως εΐδομεν, καταστραφή. Προτοΰ άφήσωμεν τάς δύο προσωπογραφίας, δια να ετ,θωμεν εις τήν έξέτασιν άλλων ζητημάτων σχετικών μέ τήν άπασχολοΰσαν ημάς εικόνα, πρέπει να σημειώσωμεν μίαν ακόμη σχετικήν προς αύτάς λεπτομέρειαν. Ή άπεικόνισις δηλαδή της Παλαιολογίνας καί τοϋ συζύγου της μεταξύ τών 'Αποστόλων, ή κατά κάποιον τρόπον ένσωμάτωσίς των, θα ήδύνατό τις να εΐπη, εις τήν εύαγγελικήν σκηνήν είναι, άν δέν άπατώμαι, μοναδική μέχρι τοΰδε επί της εξεταζόμενης εικόνος. Οΰτε κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, άλλ' ούτε καί κατά τήν έποχήν τών Παλαιολόγων, εις τήν οποίαν ανήκει ή εΐκών, τοιούτον παράδειγμα, εις έμέ τουλάχιστον, είναι γνωστόν. Μόνον άργότερον, άπο τοϋ 16 ου αιώνος καί έπειτα, εύρίσκομεν ανάλογους παραστάσεις εις εικόνας της Κύπρου 5 υπό τήν έπίδρασιν πιθανώς δυτικών έργων, ενώ τήν ιδίαν έποχήν οί Κρήτες αγιογράφοι εξακολουθούν να εικονίζουν τους δωρητάς εις το άκρον της εικόνος, συνήθως εις πολύ μικροτέραν κλίμακα εκείνης πού παρι- 1. Ή Μαγκαφα, κατά τήν έκδοσιν τοϋ Pouqueville. Βλ. Μουστοξύδη ν, ΐνθ' άν. σ. 534, σημ. 96. Τον τύπον Μαγκαφας παραδέχεται καί ό π. Loenertz, Ε.Ε.Β.Σ., ένθ' άν Μουστοξύδου, ϊνθ' άν. 534, 26. Estopafian, ενθ" άν. 48, Βλ. τελευταϊον D. Nicol, Meteora. The Rock Monasteries of Thessaly, London 1963, 59 κ.έξ. δπου καί ή παλαιοτέρα σχετική βιβλιογραφία. Πρβ. καί τον εΐζ τάς σ γενεαλογικον πίνακα. 4. Μουστοξύδης, αυτόθι, 536, 28. Estopaîian, ενθ' άν. 49, Βλ. π.χ. D. Talbot Rice, The Icons of Cyprus, London 1937, πίν. XIV. 18, 19, XVI. 23, XVII. 25 κ.ά\

9 60 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέα', προσωπογραφία! της Μαρίας Παλαιολογίνας στάνονται τά ιερά πρόσωπα της εικονογραφικής συνθέσεως, προς τα όποια σπανίως και με διάκρισιν τους αναμιγνύουν '. 'Τπάρχει δμως εν, καθ' όσον γνωρίζω, αρκετά άνάλογον προς την περίπτωσιν της ημετέρας εικόνος παράδειγμα, άλλ' έπί τοιχογραφίας. Εις τήν έκκλησίαν δηλαδή τής Ζίτσας εις την Σερβίαν βλέπομεν εις την μεγάλην σύνθεσιν τήν εικονογραφούσαν το κοντάκιον των Χριστουγέννων «Τι σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, κλπ.», μεταξύ των ψαλτών πού καταλαμβάνουν το κάτω άριστερόν ήμισυ τής σκηνής, τον άρχιεπίσκοπον Σάββαν Γ' ( ), τον φροντίσαντα δια την κατά μέγα μέρος άνανέωσιν τής διακοσμήσεως τοϋ ναοΰ, αντιστοίχως δέ, κατά το δεξιόν τμήμα, επί κεφαλής μικρός ομάδος ανδρών, δύο ήγεμονικάς μορφάς μέ κατεστραμμένον τό άνω σώμα, τών οποίων ή ταύτισις έχει προκαλέσει πολλάς συζητήσεις *. Γ. Το ζήτημα τής χρονολογίας τής εικόνος δεν παρέχει, νομίζω, δυσκολίας. Ή έπ' αυτής προσωπογραφία τοϋ Θωμά Πρελιούμποβιτς μας όδηγεϊ εις τό νά τήν τοποθετήσωμεν εις το χρονικόν διάστημα, κατά τό όποιον ούτος ήτο Δεσπότης 'Ιωαννίνων, δηλαδή εις τήν δεκαεπταετίαν Το διάστημα τοϋτο θά ήδυνάμεθα νά έλαττώσωμεν κατά εν έτος, μέχρι δηλαδή τοϋ 1383, βασιζόμενοι εις τ' ανωτέρω λεχθέντα περί τοϋ ενδύματος τοϋ Θωμά καί τής εις αυτόν αποστολής ύπό τοϋ αύτοκράτορος τών εμβλημάτων τοϋ δεσποτικού του αξιώματος. Νομίζω δμως δτι τά χρονικά δρια δύνανται νά περιορισθοΰν ακόμη περισσότερον. Είναι δηλαδή πολύ φυσικόν νά παραδεχθώμεν δτι αϊ σχέσεις τής Μαρίας Παλαιολογίνας μέ τήν Μονήν Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων θά κατέστησαν στεναί καί θά εΐχον ώς συνέπειαν τήν εις αυτήν άφιέρωσιν καί τοϋ δίπτυχου καί τής εικόνος τής Ψηλαφήσεως, άφ' δτου κυρίως είσήλθεν εις αυτήν ώς μοναχός ό αδελφός της Ιωάννης - Ίωάσαφ Ουρεσης Παλαιολόγος. Κατά τά βέβαια συμπεράσματα, εις τά όποια κατέληξαν αϊ εξονυχιστικά! ερευναι τοϋ καθηγητοϋ κ. Μ. Λάσκαρη, ή είσοδος τοϋ 'Ιωάννου - Ίωάσαφ ώς μονάχου εις τήν Μ. Μεταμορφώσεως πρέπει νά τεθή μεταξύ τών ετών 1372 καί 1381 '. Κατά ταϋτα τ' αφιερώματα τής Παλαιολογίνας εις την Μονήν δεν είναι ίσως παλαιότερα τοϋ Τό Σύγγραμμα ιστορικόν περί τής σκήτεως Σταγών αναφέρει δτι ή 1. Βλ. π.χ. M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et delà Collection de l'institut, Venise 1962, πίν Προχείρως παρά M ill e t-frol 0 w, ένθ' άν. Fase. I, Paris 1954, πίν M. Las caris, Byzantinoserbica saeculi XIV έν Byzantion, 25-27, , 293 κ.έξ.

10 Α. ΞΫ/ΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας 61 Μαρία Παλαιολογίνα έχάρισεν εις τον άδελφόν της Ίωάννην - Ίωάσαφ, έκτος χρημάτων Sia τήν αυξησιν τοϋ ναοϋ της Μονής,»καί αλλά τινά σκεύη... έκ τοϋ μοναστηρίου των 'Ιωαννίνων και εκ τον αντής άνδρας κνροϋ Θωμά τοϋ δεσπότου...». Παραθέτων το χωρίον αυτό ό αείμνηστος Ν. Βέης παρατηρεί δτι μεταξύ των αφιερωμάτων ήτο ΐσως και το φύλλον τοϋ δίπτυχου, ό πίναξ, δπως τον ονομάζει, μέ τήν προσωπογραφίαν τής Παλαιολογίνας ι. Άλλα νομίζω δτι μία τοιαύτη ύπόθεσις δέν είναι σήμερον πλέον πιθανή καΐ ούτε ό μακαρίτης Βέης θα τήν διετύπωνεν, άν έγνώριζε τήν υπαρξιν τοϋ δίπτυχου της Cuenca, δπου είκονίζετο ό Θωμάς, δπως είναι βέβαιον δτι θα είκονίζετο καί εις το άπολεσθέν φύλλον τοϋ δίπτυχου τής Μ. Μεταμορφώσεως. Οί ίδιοι δέ λόγοι οί άποκλείοντες τήν πιθανότητα τής εικασίας τοϋ αειμνήστου Βέη ώς προς τδ φύλλον τοϋ δίπτυχου μέ τήν προσωπογραφίαν της Παλαιολογίνας ισχύουν καί διά τήν εικόνα της Ψηλαφήσεως πού εδώ μας απασχολεί. "Οσον άφορτο εις τα σκεύη τ' αναφερόμενα εις το Σύγγραμμα ιστορικόν, νομίζω βέβαιον δτι ταΰτα έδωρήθησαν υπό τής Μαρίας Παλαιολογίνας μετά τον θάνατον τοϋ Θωμά, μετά δηλαδή το έ"τος Τοΰτο προκύπτει, νομίζω, σαφώς από τήν φράσιν τοϋ Συγγράμματος : «καί εκ τοϋ αντής ανδρός κυρον Θωμα τον δεσπότον». Πρόκειται δηλαδή περί αντικειμένων ανηκόντων εις τον πρώτον σύζυγον τής Παλαιολογίνας, τόν Θωμαν, και περιελθόντων εις αυτήν έκ κληρονομιάς. Μεταξύ δμως τών αντικειμένων αυτών δέν θα ήδύναντο να είναι ούτε το δίπτυχον τής Μ. Μεταμορφώσεως ούτε ή είκών τής Ψηλαφήσεως, άφοΰ έπ' αυτών υπάρχει ή προσωπογραφία τοϋ Θωμα, πράγμα πού σημαίνει δτι ταΰτα άφιερώθησαν ζώντος αύτοϋ. Δ'. Ή εικονογραφία τής Ψηλαφήσεως εις τον πίνακα πού εδώ μας απασχολεί, παρουσιάζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον ώς προς τον τρόπον απεικονίσεως τοϋ 1. Α.Ε. 1911, 184 κ.έξ. Το ενδιαφέρον ήμας χωρίον τοϋ Συγγράμματος, δπως το παραθέτει 6 Βέης, έχει ώς ακολούθως: α...καί έζήτησεν (δ Ίωάσαφ) από τής αδελφής αύτοϋ κυράς Άγγελίνης καί δεσποίνης τών 'Ιωαννίνων βοήθειαν καί ηνξησε τον vaòv τοϋ Πλατέος λίθου ήγουν τοϋ Μετεώρου, καθώς υπάρχει καί φαίνεται. Και άλλα τινά σκεύη ή Άγγελίνα έδωρήσατο αντφ έκ τοϋ μοναστηρίου τών 'Ιωαννίνων καί ίκ τοϋ αυτής ανδρός κυροϋ Θωμά τοϋ δεσπότου...». Τά σκεύη τά δωρηθέντα εις τον Ίωάσαφ είναι ϊσως εκείνα πού αναφέρονται είς το γράμμα της Μαρίας τοϋ ίτονς 1386, διά τοϋ οποίου αΰτη δηλοϊ δτι παρέλαβε τα πολύτιμα αντικείμενα τά δοθέντα είς αυτόν προς φύλαξιν μετά τον θάνατον τοϋ Θωμα, καί δτι δμως άφήκεν ώς δώρον είς τον άδελφόν της ώρισμένα λειτουργικά σκεύη ρητώς αναφερόμενα είς το γράμμα. Βλ. Ν. Β έ η ν είς το περ. Βυζαντίς, 2, , 22. Πρβ. καί τήν συμπλήρωσιν ενός στίχου τοϋ γράμματος έν Las caris, ένθ* άν. σ. 312, σημ. 1.

11 62 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφία! της Μαρίας Παλαιολογίνας Ίησοΰ. Εις την εικόνα δηλαδή ο Χριστός δέν παριστάνεται, δπως εις άλλα παλαιολόγεια μνημεία 1, εύθυτενής κατ' ενώπιον, ήρεμος, ύψώνων τήν δεξιάν δια νά φανή ή ούλη της πληγής άπο τον λογχισμόν, δέν έ'χει <( la ferme allure de l'orateur antique, posé de face, droit, le bras levé ou tout au moins ployé sur le côté» 2. Το άνω σώμα κύπτει ισχυρώς προς τ' αριστερά σχηματίζον λίαν αίσθητήν γωνίαν με το κάτω πού κλίνει προςτά οπίσω (Πίν. 19 β). Τήν γωνίαν αυτήν εύρίσκομεν, ελαφρότατα δμως διαγραφομένην, και εις άλλο ίργον τοΰ 14 ου αιώνος, εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ Παρισινού κώδ. Gr. 543 s. Ή ζωηρά αυτή προς τ' αριστερά κάμψις τοϋ άνω σώματος τοϋ Ίησοϋ βεβαίως οφείλεται κατά κύριον λόγον εις τήν προτεταμένην δεξιάν, κάτω της οποίας ήτο ανάγκη νά τεθοΰν αϊ τρεις μορφαί, ή Παλαιολογίνα δηλαδή, ό σύζυγος της καΐ ό 'Απόστολος Θωμάς. Άλλ' ώς προς το τοξοειδές σχήμα της τεινομένης δεξιάς χειρός νομίζω δτι ό τεχνίτης ήκολούθησε παλαιότερον είκονογραφικον πρότυπον. Πράγματι, τον 12 ν αιώνα είς τον Κοπτικον κώδ. 13 της Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων ό Ίησοϋς έ'χει δια της δεξιάς έναγκαλισθή τήν κεφαλήν τοΰ Θωμά 4. Κατά τήν έρμηνείαν τοΰ Millet 6, τοΰτο κάμνει ό Χριστός εΐτε δια νά συγκρατηθή επί τοΰ Θωμά είτε δια νά φέρη αυτόν προς τήν ούλήν της πληγής. Τήν έξέλιξιν τοΰ σχήματος εύρίσκομεν κατά τον ϊδιον αιώνα εις τό ψηφιδωτον τοΰ Monreale της Σικελίας. Έκεϊ ό Ίησοΰς τείνει τήν χείρα προς τα πλάγια υπεράνω της κεφαλής τοΰ Θωμά 6. Έπανευρίσκομεν δέ το σχήμα τοΰτο περί το 1300 είς τήν τοιχογραφίαν της Μ. Χελανδαρίου 'Αγίου Όρους 7. Νομίζω λοιπόν δτι άπο τήν διάταξιν αυτήν, τήν έπιζώσαν ακόμη κατά τους χρόνους τών Παλαιολόγων, προήλθεν ή παράστασις της εξεταζόμενης εικόνος, μέ μικράς βεβαίως τροποποιήσεις, πού έπέβαλεν είς τον ζωγράφον ή ανάγκη νά τοποθέτηση κάτω άπο τήν τοξοειδώς τεινομένην χείρα τάς τρεις μορφάς, τον Άπόστολον Θωμάν δηλαδή καί το ζεΰγος τών Δεσποτών. Τήν τάσιν αυτήν τής χειρός συνεδύασεν ό τεχνίτης μέ τήν ισχυρώς γωνιώδη κάμψιν τοΰ σώματος τοΰ Σωτήρος, τήν οποίαν μόλις διαφαινομένην εΐδομεν είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Παρισινοΰ κώδ. 543, άλλα καί μέ τήν δλην σφοδράν κίνησιν, χαρακτηριστική ν τής ζωγραφικής τών χρόνων πού Ιγινεν ή είκών. 1. "Οπως π.χ. είς τον Μυστραν, εις το Ναγκορίτσινο κ.όί. Βλ. ανωτέρω σ. 56 σημ. 2. "Οπως επίσης εις την ώραίαν εικόνα της Άχρίδος : V. D j u r i d, Icônes de Yougoslavie, Belgrade 1961, πίν. XIV καί a. 89, άριθ G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'évangile, Paris 1916, Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs, πίν. CXXI Millet, Recherches, σ. 637, είκ Millet, ένθ' άν Ο. De mus, The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, πίν G. Millet, Monuments de l'athos. I. Les peintures, Paris 1927, πίν

12 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι τής Μαρίας Παλαιολογίνας 63 Ε'. Αί προσωπογραφίαι των Δεσποτών επί των τριών ζωγραφικών έργων, δηλαδή της εικόνος της Ψηλαφήσεως και τών δύο δίπτυχων, τοϋ της Μ. Μεταμορφώσεως και της Cuenca, όδηγοϋσιν εις το ζήτημα αν τα έργα ταϋτα έχουν κοινήν τήν προέλευσιν, αν δηλαδή έγένοντο άπό τον ϊδιον τεχνίτην ή εις το ΐδιον έργαστήριον. Τήν άπάντησιν εις τα ερωτήματα αυτά δύναται να δώση ή συγκριτική έξέτασις της τεχνοτροπίας και της τεχνικής τών έργων αυτών. Μεταξύ της εικόνος της Ψηλαφήσεως και τοΰ φύλλου τοΰ δίπτυχου της Μ. Μεταμορφώσεως υπάρχουν οόσιώδεις διαφοραί τεχνοτροπίας. Ταύτας δύναται τις ευκόλως να διαπίστωση έκ της παραβολής τών προτομών αγίων επί τοϋ πλαισίου τοϋ φύλλου τοϋ δίπτυχου ' ( Πίν. 23) προς τας μορφάς τών 'Αποστόλων εις τήν εικόνα της Ψηλαφήσεως (Πίν. 20α). Εις τάς επί τοϋ πλαισίου τοΰ δίπτυχου προτομάς ό επί τοΰ σκοτεινοΰ προπλασμοΰ φωτισμός τής σαρκός είναι πολύ περιωρισμένος εις Ικτασιν και αποδίδεται μέ λεπτάς παραλλήλους λεύκας γραμμάς, αί όποϊαι τονίζουν τα λίαν προεξέχοντα σημεία. Εις τήν εικόνα της Ψηλαφήσεως επί τοΰ δχι πολύ σκοτεινοΰ προπλασμοΰ τα φωτεινά μέρη της σαρκός αποδίδονται μέ μεγάλα επίπεδα, δια τών οποίων επιτυγχάνεται εξαιρετική πλαστικότης και δίδεται ισχυρά ή έντύπωσις τοΰ δγκου και τοΰ ανάγλυφου. Ό ζωγράφος τοΰ φύλλου τοΰ δίπτυχου εϊναι περισσότερον συντηρητικός και αναζητεί τήν ήρεμίαν εις τάς φωτοσκιάσεις του. 'Αντιθέτως ό τεχνίτης της Ψηλαφήσεως είναι ορμητικός, επιδιώκει τήν ίσχυράν έντύπωσιν τής ζωής δχι μόνον μέ τάς κινήσεις τών μορφών, δπως εις το καταπληκτικον σώμα τοΰ Ίησοΰ, άλλα και μέ τον τρόπον τής φωτοσκιάσεως, δπου δεικνύει μεγίστην έλευθερίαν εύρισκομένην μακράν κάθε συμβατικότητος. Ή τεχνοτροπία της Ψηλαφήσεως είναι διάφορος επίσης και προς τήν τοΰ δίπτυχου τής Cuenca, δπου αί μορφαί τοΰ Ίησοΰ, της Θεοτόκου και α'ι επί τών πλαισίων προτομαί αγίων δεικνύουν μίαν μαλακότητα εκτελέσεως και φωτισμοΰ εύρισκομένην εις προφανή αντίθεσιν προς τα γεμάτα άπό δύναμιν και άπό ίσχυράς φωτιστικάς αντιθέσεις πρόσωπα της Ψηλαφήσεως (Πίν. 24). 'Εξετάζοντες τώρα τήν τεχνοτροπίαν και τήν τεχνικήν τοΰ μόνου σωζόμενου άριστεροΰ φύλλου τοΰ δίπτυχου τής Μ. Μεταμορφώσεως προς το άντίστοιχον τοΰ δίπτυχου τής Cuenca θα παρατηρήσωμεν δτι το τελευταϊον τοϋτο παρουσιάζει έκτέλεσιν κατωτέραν άπό τήν τοΰ πρώτου. Αί προτομαί τών αγίων επί τοΰ δίπτυχου τής Cuenca παρουσιάζουν, ιδίως εις τήν άπόδοσιν τοΰ φωτισμοΰ, καταφανή πλαδαρότητα και έλλειψιν ζωής, ελαττώματα πού 1. Άπεικόνισις της προτομής τοϋ Άγ. Προκοπίου προ τοϋ τελευταίου καθαρισμοΰ έν Α. Ξυγγοπούλου, Μουσεΐον Μπενάκη. Κατάλογος τών εικόνων, 'Αθήναι 1936, σ. 9, είκ. 3.

13 64 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας δέν εύρίσκομεν εις τάς αντιστοίχους μορφάς τοϋ φύλλου της Μ. Μεταμορφώσεως. Την ίδίαν'δέ πλαδαρότητα εις την έκτέλεσιν δεικνύει καΐ ή προσωπογραφία της Παλαιολογίνας ( Πίν. 21 γ). Το δίπτυχον της Cuenca είναι, κατά την γνώμην μου, άντίγραφον τοϋ δίπτυχου της Μ. Μεταμορφώσεως γενόμενον την αυτήν έποχήν και είς το αυτό έργαστήριον, άλλ' δχι ύπό τοϋ ιδίου λίαν έπιδεξίου ζωγράφου πού κατεσκεύασε το πρωτότυπον. Ή ε'ικών λοιπόν της Ψηλαφήσεως δεν δύναται νά είναι έργον τοϋ ιδίου τεχνίτου πού έζωγράφησε το δίπτυχον της Μ. Μεταμορφώσεως, πολύ δέ μάλλον εκείνου πού κατεσκεύασε το δίπτυχον της Cuenca, άλλ' ούτε καί προέρχεται ή εΐκών αυτή, Οπως νομίζω βέβαιον, άπό το 'ίδιον έργαστήριον, άπο το όποιον καί τα δύο δίπτυχα. Πάντως δμως δεν νομίζω δτι θα ήδύνατο να ύπαρξη αμφιβολία περί τοϋ δτι τα εργαστήρια, άπό τά όποια προέρχονται τά έργα ταϋτα, εύρίσκοντο εις τα 'Ιωάννινα, εις την εδραν δηλαδή τοϋ Θωμα καί της Μαρίας Παλαιολογίνας. Δέον τέλος να προσθέσωμεν Οτι σχετικώς μέ το δίπτυχον της Cuenca, δέν είναι άπίθανον τοΰτο να εύρίσκετο είς τα 'Ιωάννινα, είς τήν Μονήν ϊσως τοϋ Άρχιμανδρείου', της οποίας, ώς είδομεν (βλ. άνωτ. σ. 58), ό ηγούμενος Γαβριήλ έφερεν είς τόν Θωμάν τα ύπό τοϋ αύτοκράτορος άποσταλέντα «δεσποτικά αξιώματα». "Οτι το δίπτυχον εύρίσκετο πιθανώτατα είς τα 'Ιωάννινα συνάγω άπό το γεγονός της επίτηδες άποξέσεως της προσωπογραφίας τοϋ Θωμά, γενομένης προφανώς άπό τους ήγανακτισμένους πολίτας ή μοναχούς μετά τήν δολοφον'αν τοϋ μισητού Δεσπότου 2. ς". Tè συμπέρασμα, είς τό όποιον κατελήξαμεν, δτι ή εΐκών της Ψηλαφήσεως, τό φύλλον μέ τήν Παλαιολογίναν είς τήν Μ. Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων καί τό δίπτυχον της Cuenca κατεσκευάσθησαν εις τα 'Ιωάννινα, οπόθεν τα δύο πρώτα απεστάλησαν, ύπό της Μαρίας Παλαιολογίνας βεβαίως, είς τήν Μ. Μεταμορφώσεως, είς τήν οποίαν εύρίσκετο ώς μοναχός ό αδελφός της 'Ιωάννης - Ίωάσαφ, τό συμπέρασμα αυτό έχει, νομίζω, ίδιαιτέραν σημασίαν. Δύνανται δηλαδή τα τρία αυτά ζωγραφικά έργα νά χρησιμεύσουν ώς βάσις δια τόν καθορισμόν τοϋ τόπου προελεύσεως σειράς δλης λαμπρών εικόνων πού ευρίσκονται είς τό Σκευοφυλάκιον κυρίως της Μ. Μετομορφώσεως, 1. Βλ. περί αύτης Ν. Έλληνομνήμονα, 10, 1913, 398 κ.έξ. Το Άρχιμανδρεϊον είναι Ισως το «μοναστήριον τών 'Ιωαννίνων», άπό το όποιον έδώρησε σκεύη είς τήν Μ. Μεταμορφώσεως ή Παλαιολογίνα, κατά το Σύγγραμμα ιστορικόν. Βλ. άνωτ. σ. 61, σημ Τήν καταστροφήν ύπό ήγανακτισμένων πολιτών εΐχεν εικάσει καί ό Ε S t Ο ρά Η a n, ϊνθ' άν. Ι, 29.

14 ΠΙΝΑΞ 18 ijmm fmrt Είκών της Ψηλαφήσεως του Θωμά εις το Σκευοφυλάκιον της Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρων.

15 ΠΙΝΑΞ 19 HB mmmrtmut s. ε. > 3 g. 3 '

16 f- V m ΠΙΝΑΞ 20-3 regr: ι3 ι- l<) ir 3 Q.?" Ο ~ ri * '- \ βί Ϋ 1 - ^ ^ ^ «>. W ι Μ Τ * Ut ο => 13 -ο ί 8..3 ω ω υ* μ 'ω ϋ y* Iti a. S 3 13 ο y KP 3 '.ι 0,3 y ρ -3- Ο «r< œ S e e β -ο.ο <! a Β Sì. -S χ %

17 ΠΙΝΑΞ 21.' Λ^Φ* Wwi+' *. " «fei?! Îif*?2 ìli IV _, *fm* % C^î " 'Ne! # i ** β : Ql^H BT^ r 4 ub IUI.' S^p! ' '."^,; ν ΚΚνΐ A ; l i ' <a Κ MC ' J :.*,«*., α. Είκών Ψηλαφήσεως εις την Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρ >ων (Μεγέθυνσις 4 1 / ΐ φοράς). β. Φύλλον δίπτυχου γ. Δίπτυχον της Cuenca. Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρων. ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΠΝΑ

18 ΠΙΝΑΞ 22 α. Ή Μαρία Παλαιολογίνα και ό Θωμάς Πρελιούμποβιτς εις την εικόνα της Τηλαφήσεως (Μεγέθυνσις 2 1 / 2 φοράς). β. Ό Θωμάς Πρελιούμποβιτς (Μεγέθυνσις 5 φοράς).

19 Π IN Α Ξ 28 C 4 Min r u - a ^ψίψ Προτ&μαί αγίων επί τοϋ ηλαπίου ->ο~ι φύλλ'.υ δίπτυχου της Μ. Μεταμορφώσεως.

20 ΠΙΝΑΞ 24 -s s. e

21 Α. ΞΥΓΤΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας 65 άλλα και των άλλων μονών των Μετεώρων καί πού έκαθαρίσθησαν κατά τα τελευταία έτη '. Πράγματι, πολλαί άπο τάς εικόνας αύτάς, άνήκουσαι εις το δεύτερον ήμισυ του 14ου αιώνος ή καί εις χρόνους κάπως μεταγενεστέρους, παρουσιάζουν στενήν συγγένειαν τεχνικής καί τεχνοτροπίας προς την ψηλάφησιν πού απετέλεσε το θέμα τής παρούσης μελέτης. Τα έ'ργα αυτά δεικνύουν πράγματι μίαν άλλην μορφήν τής παλαιολογείου ζωγραφικής τών φορητών εικόνων, διάφορον καί άπο τα έργα πού ασφαλώς έγιναν εις την Κωνσταντινούπολη, δπως π.χ. ό περίφημος 'Αρχάγγελος Μιχαήλ τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών 2, καί άπο εκείνα πού ανήκουν εις την τέχνην τής Μακεδονίας, δπως π.χ. α'ι εύαγγελικαί σκηναί εις το Μουσεϊον τής Άχρίδος αϊ προερχόμεναι έκ τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Κλήμεντος '. Ή διάφορος αύτη μορφή τής παλαιολογείου ζωγραφικής θα ήδύνατο ΐσως να θεωρηθή ως περαιτέρω έξέλιξις τής λαμπρας καλλιτεχνικής άνθήσεως τοϋ Δεσποτάτου τής 'Ηπείρου κατά το τελευταΐον ιδίως τέταρτον τοϋ 13 υ αιώνος, δτε πρωτεύουσα αύτοΰ ήτο ή "Αρτα. Ή ύπόθεσις δμως αυτή δεν υπάρχει τρόπος να έπιβεβαιωθή, διότι λείπουν εικόνες φορηταί δυνάμεναι μετ' ασφαλείας να θεωρηθούν έργα τών ζωγράφων τοϋ Δεσποτάτου. Το μόνον φορητον ζωγραφικον έργον το τελευταίως άποδοθέν εις την τέχνην τοϋ Δεσποτάτου είναι ή πρό τίνος καθαρισθεϊσα παράστασις τής Σταυρώσεως επί άμφιπροσώπου εικόνος άποκειμένης εις το Βυζαντινον Μουσεϊον καί προερχομένης έκ τής Μ. Ευαγγελιστρίας παρά το χωρίον Πέτα πλησίον τής "Αρτης, φερούσης δε επί τής ετέρας δψεως μεταγενεστέραν άπεικόνισιν τής Θεοτόκου 'Οδηγήτριας*. Τα σήμερον ορατά δύο στρώματα τής εικόνος τής Σταυρώσεως έχρονολογήθησαν το μεν παλαιότερον άπο τοϋ 11 ου, το δε νεώτερον άπο τών άρχων τοϋ 13 ου αιώνος 5. Ή τεχνική τής εικόνος ταύτης ούδεμίαν σχέσιν παρουσιάζει με τα φορητά ζωγραφικά έργα τα προερχόμενα, κατά την γνώμην μου, άπο τα εργαστήρια τών 'Ιωαννίνων. Ξέναι δε επίσης είναι αϊ εικόνες αύταϊ άπα απόψεως τεχνικής και τεχνοτροπίας προς την μνημειακήν ζωγραφικήν τοϋ Δεσποτάτου, προς τα ψηφιδωτά δηλαδή καί τάς τοιχογραφίας πού κοσμοΰν τάς υπό τών Δεσποτών τής "Αρτης άνεγερθείσας λαμπράς εκκλησίας, 1. Μία τούτων παριστάνουσα την Βάπτισιν ϊχει άπεικονισθή εις τον Κατάλογον της Βυζαντινής 'Εκθέσεως τών 'Αθηνών, αριθ Έδημοσιεύθη υπό Μ. Σωτηρίου είς το Δελτίον της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, περίοδος Δ', τόμος Α', 1959, 80 κ.έξ. καί πίν "Εγχρωμος άπεικόνισις έν Α. Grabar, Byzance, Paris 1963, σ Βλ. Djuric, Icônes de Yougoslavie, σ. 88 κ.έξ. αριθ. 9-11, καί πίν. XI-XIV, XIX, XXIII-XXV. Πρβ. καί S. Radojòid, Icônes de Serbie et de Macédoine, πίν χωρίς άρίθμησιν. 4. Έδημοσιεύθη υπό Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ είς το Δελτίον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, περίοδος Δ', τόμ. Α', 1959, 135 κ.έξ. καί πίν Μ. Σωτηρίου, ϊνθ' άν. 138, 141 κ.έξ. 5

22 66 Α. ΞϊΤΓΌΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας Αί διακοσμήσεις άλλωστε αύται των εκκλησιών τοϋ Δεσποτάτου εϊναι κατά ένα περίπου αιώνα παλαιότεραι τών εξ 'Ιωαννίνων εικόνων πού εδώ μας απασχολούν και φαίνεται πολύ πιθανόν δτι τα ψηφιδωτά της Παρηγορητίσσης της "Αρτης, δπως και αί διακοσμήσεις τών άλλων εκκλησιών τοϋ Δεσποτάτου, οφείλονται εις τεχνίτας εκ Κωνσταντινουπόλεως ή εκ Θεσσαλονίκης, δπως δεικνύει ή σχέσις των προς την τεχνοτροπίαν τών δύο τούτων μεγάλων καλλιτεχνικών κέντρων '. Αί διαφοραί δμως μεταξύ τών εικόνων, τάς οποίας θεωροϋμεν προερχομένας άπο τά εργαστήρια τών 'Ιωαννίνων, και της μνημειακής ζωγραφικής τοϋ Δεσποτάτου τής "Αρτης κατά τήν περίοδον τής μεγάλης αυτής ακμής, περί τα τέλη τοϋ 13 ου αιώνος, επεκτείνονται καΐ εις άλλο σημεΐον. Εις τήν σχέσιν δηλαδή τεχνικής καί τεχνοτροπίας μεταξύ τών προσωπογραφιών καΐ τών ιερών μορφών πού συνθέτουν τάς είκονογραφικάς σκηνάς. Πράγματι, εις τάς προσωπογραφίας τών κτητόρων τής Παναγίας Βελλας τής 'Ηπείρου, εκτελεσθείσας τδ 1281 ', δπως καί εις τήν προσωπογραφίαν τοϋ 'Ιωάννου Α' Κομνηνοΰ Δούκα υπεράνω τοϋ τάφου του είς τήν Πόρταν Παναγιάν παρά τά Τρίκκαλα, γενομένην περί το 1289 ', εΰρίσκομεν τεχνικήν διάφορον άπο τήν τών ιερών μορφών. Τοΰτο πιθανώτατα οφείλεται είς το γεγονός δτι οί ζωγραφήσαντες τάς προσωπογραφίας αύτάς προήρχοντο, ως ανωτέρω εΐδομεν, άπο τήν Κωνσταντινούπολη ή τήν Θεσσαλονίκην ή δτι είργάζοντο κατά τήν εις τά καλλιτεχνικά εκείνα κέντρα έπικρατοΰσαν τεχνοτροπίαν. Υπάρχει αληθώς σειρά ολόκληρος προσωπογραφιών επί τοιχογραφιών ', έπί φορητών εικόνων 5 καί ιδίως είς μικρογραφίας χειρογράφων 6 πού 1. Α. 'Ορλάνδου, Ή Παρηγορήτισσα της "Αρτης, 'Αθήναι 1963, Έδημοσιεύθησαν ύπο Α. 'Ορλάνδου είς τά 'Ηπειρωτικά Χρονικά, 2, 1927, είκ μεταξύ τών σελ. 162 καί 163. Διά τήν χρονολογίαν βλ. σ Άπεικονίσθη είς το Α.Β.Μ.Β. 1, 1935, σ. 35, είκ Προσωπογραφία τοϋ ηγουμένου Παύλου είς τους "Αγ. 'Αποστόλους Θεσσαλονίκης : Α.Ε. 1932, σ. 154, είκ. 24. Θεόδωρος Παλαιολόγος είς τήν Παναγίαν Βροντοχίου Μυστρα, βλ. σ. 67, σημ. 1. Προσωπογραφίας έπί τοιχογραφιών εκκλησιών της Σερβίας βλ. έν V. Ρ e t k ο ν i d, La peinture serbe du moyen âge, I, 1930, πίν. 9, 25b, 37a, 81-83, 85, 86, 120, 12la, 149b, 150. Βλ. καί τάς έγχρωμους απεικονίσεις παρά S. R a do j did, Mileäeva, Beograd 1963, πίν. I, III, XXXIV. 5. Βίκων νεαροϋ Παλαιολόγου είς τήν Μονήν τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου καεϊσα κατά τήν πυρκαϊάν τοϋ Εϊχε δημοσιευθή ύπο Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ είς το Α. Δ. 4, 1918, 30 κ.έξ. πίν. 2. Φωτογραφία της προσωπογραφίας ευκρινεστέρα έν Chr. Zervos, L'art en Grèce, Paris 1934, πίν Προσωπογραφία τοϋ μεγάλου πριμηκηρίου 'Ιωάννου, ενός τών ιδρυτών της Μ. Παντοκράτορος τοϋ 'Αγίου "Ορους, έπί της εικόνος τοϋ Χρίστου είς το Έρμιτάζ τοϋ Λένινγκραδ : Α. Β a n c k, L'art byzantin au Musée de l'ermitage, Leningrad 1960, πίν Βλ. π.χ. τον Ίωάννην Καντακουζηνόν είς τον κώδ. Gr της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων έν Α. Grabar, La peinture byzantine, Genève 1953

23 A. SyrronOYAOY : Niât προσωπογραφία της Μαρίας Παλαιολογίνας 67 ανήκουν εις τον 14ον ή εις τάς αρχάς τοϋ 15 " αιώνος καΐ έγένοντο ασφαλώς άπο τεχνίτας της Κωνσταντινουπόλεως ή της Μακεδονίας, δπου ή τεχνοτροπία και ή τεχνική διαφέρουν άπο τάς τών επί τοϋ ιδίου μνημείου εικονογραφικών συνθέσεων και Ιερών μορφών, δπως τοϋτο άπο μακροϋ διεπίστωσεν ό Γαβριήλ Millet μελετών την προσωπογραφίαν τοϋ Δεσπότου Θεοδώρου Παλαιολόγου είς τήν Παναγίαν τοϋ Βροντοχίου τοϋ Μυστρά '. Προς τήν τεχνικήν δμως αυτήν και την τεχνοτροπίαν της Πρωτευούσης και της Μακεδονίας οΰδεμίαν συγγένειαν παρουσιάζουν αϊ προσωπογραφίαι της Παλαιολογίνας και τοϋ Θωμα εις την εικόνα της Ψηλαφήσεως. Τούτων ή Ισχυρά πλαστικότης είναι εντελώς όμοία με τήν τών άλλων μορφών της εικονογραφικής συνθέσεως, τοϋ Ίησοϋ δηλαδή και τών Μαθητών. Προκειμένου λοιπόν καΐ περί τών προσωπογραφιών, ευρισκόμεθα ενώπιον ζωγραφικών αντιλήψεων διαφόρων άπο τάς επικρατούσας εις τήν Πρωτεύουσαν, εις τήν Μακεδονίαν και εις τά μνημεία τοϋ Δεσποτάτου της "Αρτης, αντιλήψεων πού φαίνεται δτι προσιδιάζουν εις τά εργαστήρια τών 'Ιωαννίνων. Έξ δσων ήδη ελέχθησαν προκύπτει το σαφές, δπως τουλάχιστον νομίζω, συμπέρασμα δτι είς τά έ'ργα τά προερχόμενα άπο τά εργαστήρια τών 'Ιωαννίνων πρόκειται περί διαφόρου μορφής της παλαιολογείου ζωγραφικής τεχνοτροπίας, ή οποία διεπλάσθη είς τά 'Ιωάννινα, τήν πρωτεύουσαν τοϋ κατά τά μέσα τοϋ 14 ou αιώνος άποσπασθέντος τμήματος εκ τοϋ παλαιού Δεσποτάτου της 'Ηπείρου και άποτελέσαντος ΐδιον Δεσποτατον υπό Σέρβους αρχικώς Δέσποτας. Ή τέχνη δμως αύτη τών 'Ιωαννίνων τώρα μόλις γίνεται γνωστή. Τον χαρακτήρα, τήν σχέσιν της προς τά άλλα σύγχρονα καλλιτεχνικά κέντρα, δπως και τήν σχέσιν της προς τήν κατά τά τέλη τοϋ 13 ου αιώνος καλλιτεχνικήν άκμήν της "Αρτης, θα δείξη ή μελέτη τών εικόνων τών Μετεώρων και άλλων ενδεχομένως ζωγραφικών έργων ευρισκομένων είς τήν "Ηπειρον καΐ τήν Θεσσαλίαν. Ή μελέτη δέ αυτή θα εχ-q βεβαίως ώς σημεϊον εκκινήσεως τά τρία έργα με τήν προσωπογραφίαν της Μαρίας Παλαιολογίνας τά έξετασθέντα είς τήν παροΰσαν μελέτην. Α.ΞΪΓΓΟΠΟΤΛΟΣ (Skira), σ. 184 (έγχρωμος). Λεπτομέρεια τοϋ προσώπου είς μεγέθυνσιν έν Α. G r a- bar, Miniatures byzantines de la Bibliothèque Nationale, Paris 1939, είκ. 59. 'Επίσης τάς προσωπογραφίας τοϋ κώδ. Lincoln College Gr. 35 της Βοδληιανης Βιβλιοθήκης της 'Οξφόρδης έν D. Talbot Rice-Μ. Hirmer, Kunst aus Byzanz, München 1959, ϊγχρ- πίν. XL καΐ είκ 'Ομοίως τον Μέγαν Δοΰκα Άλέξιον τον "Απόκαυκον είς τον κώδ. Gr της Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων έν Ο m ο n t, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs, πίν. CXXIX. 1. G. Millet, Portraits byzantins έν Revue de l'art Chrétien, 1911, 445 κ.έξ. Βλ. ιδίως σ. 441.

24 68 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαΐ προσωπογραφία! της Μαρίας Παλαιολογίνας RÉSUMÉ NOUVEAUX PORTRAITS DE MARIE PALÉOLOGINE ET DE THOMAS PRELJUBOVIC (PI ) En nettoyant une icône qui se trouve avec beaucoup d'autres au Trésor du monastère de la Transfiguration, aux Météores en Thessalie, et représente l'incrédulité de Thomas ( PI ), on y a mis à jour la figure d'une femme vêtue d'un riche costume royal et avec une couronne sur la tête. Elle se trouve près de l'apôtre Thomas qui se dirige vers le Christ et, à son côté, on voit la tête d'un homme qui se tourne vers le spectateur. Les traits du visage de cette figure féminine (PI. 21 a) au costume royal ressemblent d'une manière frappante à ceux de Marie Paléologine, la soeur de Jean - Joasaph Uros" Paléologue et femme du despote de Jannina Thomas Preljubovic, traits que nous connaissons par ses portraits sur le volet de diptyque conservé au Trésor du monastère de la Transfiguration, aux Météores et sur celui du diptyque de la cathédrale de Cuenca en Espagne (PL 21 β,γ). Or nul doute que la reine sur l'icône de l'incrédulité de Thomas représente Marie Paléologine. Quant à la figure masculine qui se trouve à côté d'elle (PL 22), la supposition qu'elle pourrait représenter un apôtre est tout à fait invraisemblable. Avec celle-ci les apôtres qui assistent à la scène seraient douze, tandis que nous connaissons par le récit évangélique que dans les faits qui eurent lieu entre la Résurrection et l'ascension les disciples n'étaient que onze, car Mathias n'était pas encore élu à la place de Judas. Onze sont-ils aussi les apôtres sur les monuments figurant l'incrédulité de Thomas, sauf quelques très rares exceptions sans intérêt. D'autre part la figure à côté de Paléologine est la seule dans la composition qui regarde le spectateur. Les visages des apôtres sont tournés vers le Sauveur sauf quatre disciples qui forment deux couples et parlent entre eux. Enfin l'expression très individuelle de cette figure ( PL 22 β ) est nettement différente de celle des apôtres qui sont représentés d'une

25 Α. ΞγΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφία! της Μαρίας Παλαιολογίνας 69 manière on pourrait dire impersonnelle (PI. 20a), celle des types créés par la vieille tradition iconographique. Or cetfe figure est sans aucun doute un portrait. Sa place à côté de Marie Paléologine et près de l'apôtre Thomas sont des indices certains qui nous permettent d'identifier le personnage représenté avec l'homonyme de l'apôtre, le despote de Jannina Thomas Preljubovió, le mari de Paléologine. À cette identification paraît à première vue s'opposer le fait que le présumé Thomas ne porte pas ni un costume richement orné ni une couronne, comme sa femme. Mais cela peut, à mon avis, s'expliquer si on se rappele que Thomas était-il en réalité le despote de Jannina, sans avoir reçu toutefois de l'empereur les insignes de sa dignité, ce qui arriva seulement en 1383, une année avant son assassinat. Au contraire, Marie Paléologine est représentée en costume royal, car c'était elle la vraie souveraine du despotat de Jannina qu'elle avait reçu de son père Symeon Uros" Paléologue. Quant à la date de l'icône, le portrait de Thomas Preljubovié nous permet de la placer entre les années 1367 et 1384 pendant lesquelles celui-ci fut despote de Jannina. Mais je crois que nous pouvons serrer de beaucoup ces limites chronologiques. Il est, en effet, très probable, je pense, que les donnations de Marie Paléologine au couvent de la Transfiguration, aux Météores, devraient commencer depuis l'entrée à celui-ci de son frère Jean- Joasaph comme moine. Or ce fait doit se placer, suivant les récentes très minutieuses recherches du professeur M. Lascaris, entre 1372 et Par censequent l'icône de l'incrédulité de Thomas et le diptyque au Trésor du monastère de la Transfiguration, dont il ne reste aujourd'hui que le volet avec le portrait de Paléologine, ne paraissent remonter plus haut que 1372 ni descendre plus bas que 1383, année à laquelle Thomas reçut de l'empereur les insignes de sa dignité. Du point de vue iconographique il faut noter le vif mouvement du corps du Christ, dont l'inclinaison on pourrait dire exagérée du buste est due au besoin auquel se trouva l'artiste pour mettre sous le bras droit du Sauveur le couple des despotes et l'apôtre Thomas. Ce bras, légèrement courbé en arc au-dessus des despotes, et la main bénissante ont peut-être une signification allégorique : la protection divine sous laquelle se trouve le couple. L'icône de l'incrédulité et les diptyques du monastère de la Transfiguration et de Cuenca proviennent sans doute des ateliers de Jannina, la capitale du nouveau despotat créé vers le milieu du XlVe siècle d'une partie de l'ancien et brillant despotat d'arta. Ces trois oeuvres

26 70 Α. ΞϊΓΓΟΠΟΥΛΟΥ : Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας picturales auxquelles on pourrait ajuter une série de belles icônes récemment nettoyées qui se trouvent aux monastères des Météores, nous révèlent un nouvel aspect de la peinture du temps des Paléologues appartenant en propre, à ce qu'il paraît, aux ateliers de Jannina, ateliers dont on ignorait jusqu'aujourd'hui les produits et l'existance même. A. XYNGOPOULOS

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Στην πόλη της Έδεσσας, δίπλα στο μητροπολιτικό μέγαρο, σώζεται, με πολλές μεταγενέστερες επεμβάσεις, που αλλοίωσαν την αρχική του μορφή, ο παλιός

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2)

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 1-12 ΑΘΗΝΑ 1972 Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΙΝ. 1-2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 80-86 ΑΘΗΝΑ 1960 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Το Βυζαντινον

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Παναγίας Ελεούσας από την Καστοριά (πίν. 75-76)

Εικόνα Παναγίας Ελεούσας από την Καστοριά (πίν. 75-76) Εικόνα Παναγίας Ελεούσας από την Καστοριά (πίν. 75-76) Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979) Σελ. 273-288 ΑΘΗΝΑ 1981 ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΑΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περί των μεταβυζαντινών εικόνων

Περί των μεταβυζαντινών εικόνων Περί των μεταβυζαντινών εικόνων Γεώργιος ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 81-84 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ. ΠΕΡΙ TÖN ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 1. Προέλευσις των εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ιστορικό Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο Ορος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β' Σελ. 90-94 ΑΘΗΝΑ 1924 ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΤΕΡΕΠΣΕΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΠΝ ΜΝΗΜΕΙΠΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τέμπλον της Αγίας Παρασκευής εν Χαλκίδι

Το τέμπλον της Αγίας Παρασκευής εν Χαλκίδι Το τέμπλον της Αγίας Παρασκευής εν Χαλκίδι Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 4 (1927), Περίοδος Β' Σελ. 67-74 ΑΘΗΝΑ 1928 ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ Κατά την (ίορείαν πλευραν τοΰ 'Ιεροΰ της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και. Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου

Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και. Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου Εύη Σαμπανίκου Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου Η καταγωγή και εξέλιξη του εικονογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι ένα μικρό παρεκκλήσι που χτίστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Β1

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Β1 Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΤΑΞΗ Β1 Η Mονή της Χώρας-Γενικά Μερικά από τα καλύτερα δείγματα των ψηφιδωτών της βυζαντινής τέχνης διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε μια εικόνα του Στιχηρού των Χριστουγέννων

Σχόλια σε μια εικόνα του Στιχηρού των Χριστουγέννων Σχόλια σε μια εικόνα του Στιχηρού των Χριστουγέννων Αγάπη ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Δελτίον XAE 13 (1985-1986), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985) Σελ. 93-96 ΑΘΗΝΑ 1988 ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΤΙΧΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ

2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 44 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949 2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ Κατά την βασιλικήν τοϋ Ίλιασοϋ έγένοντο εφέτος μικραί εργασίαι προς διευκρίνησιν λεπτομερειών διά την άκριβεστέραν

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος του φυσικού φωτός στη βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική

Ορόλος του φυσικού φωτός στη βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική Ιωάννης Ηλιάδης ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ* Ορόλος του φυσικού φωτός στη βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική είναι ιδιαίτερα εμφανής στο καθολικό της Μονής Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206 3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοειδείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Η παράστασις της Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου (πίν. 33-39)

Η παράστασις της Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου (πίν. 33-39) Η παράστασις της Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου (πίν. 33-39) Ντούλα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΜΟΥΡΙΚΗ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 87-114 ΑΘΗΝΑ 1964 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ο ναός του αγίου Μηνά Βελβεντού, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλεως, στη σημερινή μορφή είναι μονόχωρος, ξυλόστεγος ναός μικρών διαστάσεων, με ημικυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΥΓΓΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΛΗ 12ΟΥ-16ΟΙ ΑΙ. Ή βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Σύγχρονη Συνάντηση με την Παράδοση Ομαδική Εργασία Μνημειακού Χαρακτήρα Ομάδα 1 Γυμνάσιο Χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή ξυλογλυπτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Α'. ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ WALTERS ART GALLERY ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Α'. ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ WALTERS ART GALLERY ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Α'. ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ WALTERS ART GALLERY ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗΣ Τά δύο ζωγραφικά έργα τά άποκείμενα εις την Walters Art Gallery τής Βαλτιμόρης πού πρόκειται εδώ νά μας απασχολήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 1: Τα συντάγματα της Επανάστασης Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημιουργία του ελληνικού κράτους και τα πρώτα συντάγματα 2 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών.

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών. BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Ζωγράφος Καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο Τ.Ε.Ι/Αθηνών Κυδαντιδών 33 11851 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή. Ελληνικά

Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή. Ελληνικά Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή Ελληνικά 1 Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή Δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε κτίστηκε η Μονή, πιθανότατα όμως να τοποθετείται στα μέσα του 16 ου αιώνα. Η εκκλησία είναι το παλαιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα