Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ"

Transcript

1 Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ νπνία δελ κπνξεί λα μερσξίζεη νύηε ηνλ εαπηό ηνπ. Σηγά-ζηγά όκσο αξρίδεη λα μερσξίδεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ θόζκνπ, όπσο θαη ηνλ εαπηό ηνπ. Απηή ε πνξεία είλαη θαη' αξρήλ, δηραζηηθή. Όπσο πεξηγξάθεηαη, ην παηδί θηλείηαη ζε έλαλ δηραζκό (splitting) αλάκεζα ζην «θαιό αληηθείκελν» θαη ην «θαθό αληηθείκελν» π.ρ. «θαιή κεηέξα θαη θαθή κεηέξα», αλάινγα κε ην αλ ηθαλνπνηνύληαη ή όρη νη επηζπκίεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ε κεηέξα δελ ηνπ πξνζθέξεη άκεζε ηθαλνπνίεζε π.ρ. ην κπηκπεξό ή νηηδήπνηε άιιν ζέιεη, ηόηε ην παηδί ζπκώλεη θαη ην βιέπνπκε ζπρλά λα σξύεηαη, λα ρηππηέηαη ή λα ρηππάεη, λα θιαίεη θαη λα λνηώζεη δπζηπρηζκέλν θαζώο δελ αληέρεη ηε καηαίσζε. Απηόο ν δηραζκόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ βηώλεη, ην βνεζά λα βγεη από ηε ζύγρπζε ηνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή άκνξθνπ-αζρεκάηηζηνπ θόζκνπ, θαζώο αλ θαη δηραζηηθόο ηξόπνο, δελ παύεη λα είλαη έλαο θάπνηνο ηξόπνο ηαθηνπνίεζεο.γελ πξόθεηηαη δειαδή γηα θάηη θαη' αλάγθελ «θαθό». Βαζκηαία ην παηδί ζπκθηιηώλεηαη θάπσο κε ηε καηαίσζε θαη αξρίδεη λα βιέπεη ηνλ θόζκν όρη δηραζηηθά αιιά, -όιν θαη πεξηζζόηεξν-, ζαλ έλα όινλ... Ήδε όκσο, ζρεδόλ από ηόηε πνπ αξρίδεη λα κηιάεη, αξρίδεη λα δηαπαηδαγσγείηαη θαη λα καζαίλεη ην ζσζηό-ιάζνο όπσο θαη ην θαιόθαθό ζύκθσλα κε ηνλ θόζκν ησλ ελειίθσλ ζηνλ νπνίν κεγαιώλεη. [Δδώ βιέπνπκε απηό πνπ κεο ιέεη ν Φαηληεγθέξ, δειαδή όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε είλαη θαη' αξρήλ θαη σο επί ην πιείζηνλ «αλαπζεληηθή», δειαδή ν άλζξσπνο βηώλεη ηνλ θόζκν κέζα από ηα έηνηκα ζρήκαηα ησλ άιισλ πνπ αξρίδεη λα ηα πηνζεηεί από ηελ αξρή.] Αξρίδεη ινηπόλ λα θαιιηεξγεί ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην πνην είλαη, πσο είλαη νη άιινη, ηη ζεκαζία έρεη γηα απηό ε δσή θαη πσο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ώζηε λα κπνξεί λα αλήθεη ζε απηό ην όιν. Η νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα ζα παίμεη κεγάιν ξόιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ,αλάινγα κε ην πώο ζα είλαη. Μπνξεί λα είλαη θηιηθή ε ερζξηθή, αληαγσληζηηθή ε ζπλεξγάζηκε, απηαξρηθή ε επηηξεπηηθή, ηαθηηθή ε ραώδεο. Γηα λα γίλεη άλζξσπνο πξέπεη λα πηνζεηήζεη ηε γιώζζα θαη ηα ζρήκαηα ησλ ελειίθσλ, πνπ είλαη ιίγν-πνιύ ηα ζρήκαηα ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ. Πξόθεηηαη γηα θάηη ην αλαπόθεπθην, θάηη ζαλ ππνρξεσηηθή πνξεία γηα

2 όινπο καο. Μέζα από ηα ζρήκαηα πνπ πηνζεηεί, θαηαιαβαίλεη ηνλ θόζκν θαη ηνλ εαπηό ηνπ, κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ζηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ, κπνξεί λα λνηώζεη αζθάιεηα θαη βεβαηόηεηα. Τν ζέκα είλαη απηά ηα ζρήκαηα λα κελ έρνπλ έλαλ άθακπην θαη απόιπην ραξαθηήξα. Απηό εμαξηάηαη από ηνπο γνλείο, όπσο είδακε θαη πνην πάλσ (θαζώο κπνξεί λα είλαη πνιύ άθακπηνη θαη απόιπηνη ραξαθηήξεο), εμαξηάηαη από ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ (κπνξεί λα κελ αλέρεηαη θακηά δηαθνξνπνίεζε) αιιά θαη από ην ίδην ην παηδί (πόζν ξέπεη ζηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα;). Η πξόθιεζε είλαη, ζηε πνξεία ηεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ, λα κπνξεί θαλείο λα μεθεύγεη από ηα έηνηκα ζρήκαηα, θαη λα αθήλεηε λα αθνπγθξάδεηαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ «θιήζε» δειαδή απηό πνπ ζ' εθείλνλ κηιά θαη ηνλ θαιεί λα απνθξηζεί κε ηνλ δηθό ηνπ ηδηαίηεξν ηξόπν. Αλ δελ μεθύγεη από ηα έηνηκα ζρήκαηα, αλ δελ απνδερηεί ηελ αβεβαηόηεηα θαη ην -όπνην- ξίζθν, απηό δελ ζα κπνξέζεη λα γίλεη. Φηάλνληαο ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ν άλζξσπνο, αλαθαιύπηεη όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έβιεπε ηνλ θόζκν κέρξη ηώξα, δελ ζα ηνλ βνεζάεη ζηελ ζπλέρεηα. Ο έθεβνο ληώζεη κεηέσξνο,αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ελήιηθε ειηθία. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιινί λα βξίζθνληαη ζπρλά ζε ζύγθξνπζε κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπο, κηαο θαη ηε κηα ζηηγκή ληώζνπλ ζαλ ελήιηθεο θαη ηελ άιιε ζαλ κηθξά παηδηά. Έηζη ινηπόλ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο κηαο ηαπηόηεηαο, γηα ην πνηνο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πνην είλαη ην λόεκα ηεο δσήο ηνπ, θαη πνπ αλήθεη πξαγκαηηθά. Καη αλ όηαλ ήηαλ κηθξό παηδί, βξήθε απηό ην λόεκα ηνπ «αλήθεηλ» θάπνπ από ηνπο γνλείο θαη ηα αδέξθηα ηνπ, ηώξα απηό ζα πξέπεη λα βξεζεί έμσ, ζηελ θνηλσλία ζηνλ ηόπν πνπ δεη, θαη ίζσο από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, πνπ ε παξαδνρή από απηνύο είλαη όηη πνην ζεκαληηθό γηα απηή ηελ ειηθία. Μέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν πνιινί έθεβνη αθήλνπλ ην αζπξόκαπξν ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαη αλαθαιύπηνπλ όηη ππάξρεη θαη ην γθξίδν. Με ιίγα ιόγηα ν έθεβνο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηεο δεμηόηεηεο πνπ απαηηεί ν πνιηηηζκόο ζηνλ νπνίν γελλήζεθε, θαη λα γίλεη ηζόηηκν κέινο απηνύ. Απηή ινηπόλ ε πεξίνδνο πνπ έρεη παξνκνηαζηεί από πνιινύο ζαλ έλαο αλεκνζηξόβηινο πνπ παξαζύξεη ηα πάληα ζην πέξαζκα ηνπ, θαη αθήλεη πίζσ ηνπ έλα ηειείσο λέν ηνπίν, ίζσο απνδεηρηεί γηα ηνλ άλζξσπν ε πεξίνδνο, πνπ κέζα από απηή ηελ θαηάξξεπζε δηαλνίγεηαη ε δπλαηόηεηα λα αξρίζεη λα πξνβιεκαηίδεηαη θαη λα αληηιακβάλεηαη θαη άιιεο δπλαηόηεηεο. Μέζα από απηή ηελ αίζζεζε ηεο απώιεηαο θαη ηεο αγσλίαο (ζαλ θαηαβύζηζε ζην κεδέλ), ράξε ζε απηή ηελ αγσλία, δηαλνίγνληαη άιιεο δπλαηόηεηεο λα απνθαιπθζεί «θόζκνο», κηα άιιε θαζαξόηεηα θόζκνπ.

3 Έλαο απνθαζηζηηθό θνκβηθό ζεκείν ζηελ πνξεία ηνπ αλζξώπνπ από ην αξρέγνληθό αλελλόεην λα βξίζθεη λόεκα. Πξόθεηηαη γηα κηα πνξεία όπνπ ν άλζξσπνο βξίζθεηαη «ξηγκέλνο»1ζηε δπλαηόηεηα κηαο δηαξθνύο ππέξβαζεο, δειαδή «πξνβνιήο2»ζηνλ θόζκν. Δδώ όκσο δελ ππάξρεη θάπνην ζεκέιην, αιιά άβπζζνο, όπσο καο ιέεη ν Φαηληεγθέξ, θαζώο ν άλζξσπνο θαιείηαη λα δήζεη εθηεζεηκέλνο θαη κεηέσξνο, απνδερόκελνο ηελ ζλεηόηεηα θαη ηελ πεξαηόηεηα ηνπ, λα δήζεη πξαγκαηηθά ειεύζεξνο. Όηαλ όκσο ν άλζξσπνο δελ αληέρεη απηή ηελ αγσλία, ςάρλεη απεγλσζκέλα λα πηαζηεί από κηα θαηαζθεπή πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη κία πξόζθαηξε αζθάιεηα, κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ θαη απηή ε θαηαζθεπή ζα γθξεκηζηεί θαη ν άλζξσπνο ζα αλαγθαζηεί μαλά λα δήζεη ηελ αγσλία. Τόηε, ζπλήζσο, ππό ην θξάηνο ηνπ θόβνπ, ζα θνηηάμεη ε λα αλαθηήζεη ηελ ρακέλε ηνπ θαηαζθεπή ε λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε θάπνηα άιιε, κέρξη ην επόκελν θαηεδάθηζκα. Μέζα από απηά ηα νηθνδνκήκαηα ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπ. Όζν όκσο πνην πνιύ πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηελ δσή ηνπ ηόζν απηή ηνπ μεθεύγεη. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ηεο νηθνδόκεζεο θαηαζθεπώλ, είλαη κηα αλαπαξαγσγή θαη δηαηώληζε ηνπ δηραζκνύ, ηνπ δηραζηηθνύ ηξόπνπ δειαδή κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλόκαζηε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ξαλά θαη μαλά πέθηεη ν άλζξσπνο ζε δηραζκό, όπσο ηόηε ζηελ παηδηθή ειηθία πνπ δηά κέζσ απηνύ βνεζηέηαη λα βγεη από ηελ ζύγρπζε3τώξα όκσο δελ ηνλ βνεζά θαζώο ηνλ εγθισβίδεη ζε άθακπηνπο θαη «λεπξσηηθνύο4» ηξόπνπο ύπαξμεο θαη βπζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αγσλίαο θαζώο δελ κπνξεί λα αθεζεί κε έλαλ θίιην ηξόπν ζην κίιεκα-θάιεζκα ησλ πξαγκάησλ. Ο δηραζκόο δελ ζπκβαίλεη κόλν ζηα λήπηα ε ζηνπο εθήβνπο αθνύ όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ζπρλά θξαηάεη κία νιόθιεξε δσή. Υπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ ζπλερίδνπλ κηα δσή λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα κέζα από κηα δηραζηηθή νπηηθή Αο δνύκε ινηπόλ ηώξα κέζα από δύν πεξηζηαηηθά θάπνηα είδε θαηαζθεπώλ,αλζξώπσλ πνπ ελώ δνύζαλ κε αζθάιεηα, μαθληθά έλησζαλ ην απόιπην κεδέλ θαη ην πόζν κεηέσξνη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Η Φ. είλαη έλα θνξίηζη 21 ρξόλσλ. είλαη θνηηήηξηα ζηε λνκηθή, θαη από κηθξό παηδί δελ είρε θάλεη ηίπνηα ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο κεηέξαο ηεο. Μπνξεί λα θξάηαγε ηελ κεηέξα ηεο μύπληα όιν ην βξάδη, ελώ απηή δηάβαδε γηα λα ηεο θάλεη παξέα. Σην ζπίηη δελ έθαλε θακία δνπιεηά, θαη κέρξη ηα ξνύρα πνπ άιιαδε ηα κάδεπε ε κεηέξα ηεο γηα λα ηα βάιεη ζηα άπιπηα. Η Φ. αζρνιείην κόλν κε ηα καζήκαηα ηεο(πάληα καδί κε ηελ κεηέξα)κε ηνπο θίινπο ηεο, θαη ηεο βόιηεο.

4 Η ηύρε όκσο ηα έθεξε έηζη ώζηε κεηά από έλα ζνβαξό αηύρεκα πνπ είραλ κε ην απηνθίλεην ε κεηέξα ηεο λα κείλεη αξθεηό θαηξό ζε θώκα. Τόηε ε Φ. έραζε ην έδαθνο θάησ από ηα πνδηά ηεο,έπεζε ζε πιήξε αδξάλεηα, παξάηεζε ηειείσο ηε ζρνιή ηεο, έθνςε ηεο βόιηεο θιείζηεθε ζην ζπίηη θαη ην κόλν πνπ έθαλε ήηαλ λα θιαίεη. Η ιύπε ηεο δελ ήηαλ κόλν γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ ε κεηέξα ηεο, αιιά θαη γηα ην όηη ζπλεηδεηνπνίεζε, όηη είρε κάζεη όια απηά ηα ρξόληα λα κελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα ρσξίο απηήλ, ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ κεγάιε εμάξηεζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ. Σηελ ζπλερεία είπε πσο, όηη είρε πεηύρεη κέρξη ηώξα δελ ην είρε πεηύρεη απηή αιιά ε κεηέξα ηεο, θαη ρσξίο απηήλ είλαη κηα άρξεζηε πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. Πξνζπάζεζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ κεηέξα ηεο κε ην αγόξη ηεο, θαη ελώ ζηελ αξρή έλησζε κηα αλαθνύθηζε, κεηά άξρηζε λα ηνλ ζπγθξίλεη καδί ηεο, θαη θάπνπ εθεί ην εγρείξεκα θαηαζηξάθεθε. Η Φ. έγηλε αθόκα ρεηξόηεξα, βγάδνληαο θαη θάπνηεο θξίζεηο παληθνύ, πνπ ηελ απνκόλσζαλ αθόκα πεξηζζόηεξν. Από ηελ ζηηγκή πνπ ην αγόξη ηεο απόηπρε λα πάξεη ηελ ζέζε ηεο κεηέξαο ηεο όπσο απηή ήζειε, έπαςε λα ηνλ ζέιεη λα ηνλ δεη ηειείσο θαη ζαλ αγόξη ηεο, ιέγνληαο ηνπ όηη ηεο ζπκίδεη ηεο θξίζεηο παληθνύ πνπ έπαζε θνληά ηνπ. Σηελ ζπλέρεηα πξνζπάζεζε λα βξεη ιύζε κε έλα άιιν αγόξη ην νπνίν ηεο πξόζθεξε κόλν δηαζθέδαζε θαη πιάθα, ηελ έθαλε λα μερλάεη ην πξόβιεκα κε ηελ κεηέξα ηεο, θαη πεξλνύζε θάπνηεο ώξεο θαιά. Με ηνλ θαηξό, όηαλ άξρηζε λα πξνζπαζεί λα θάλεη θάπνηεο ζνβαξέο θνπβέληεο, όπσο έθαλε κε ηελ κεηέξα ηεο ε κε ην πξνεγνύκελν ηεο αγόξη, είδε όηη απηό ήηαλ αδύλαην κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν άηνκν, θαη άξρηζε πάιη λα απνγνεηεύεηαη. Τειηθά ζηγά,ζηγά ε Φ. άξρηζε λα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα κόλε ηεο κηαο θαη έβιεπε όηη απηό πνπ πξνζπαζνύζε λα βξεη ηόζν θαηξό, (δειαδή λα αληηθαηαζηήζεη ηελ κεηέξα ηεο κε θάπνηνλ άιινλ θαη λα μαλαβξεί ηελ ζρέζε εμάξηεζεο), κάιινλ δελ γίλεηαη. Με ηελ πξνηξνπή ηελ δηθά κνπ άξρηζε θαη πάιη λα πεγαίλεη ζηελ ζρνιή ηεο, λα δίλεη καζήκαηα θαη λα ηα πεξλάεη (κε κεγάιε επηηπρία κάιηζηα), θαη λα βγαίλεη κε ηνπο θίινπο ηεο έμσ όπσο παιηά. Μέζα ινηπόλ από δηάθνξεο ζπδεηήζεηο καο θαη ηνλίδνληαο, όηη ππεύζπλε ηόζν γηα ηεο επηηπρίεο ηεο όζν θαη γηα ηεο απνηπρίεο ηεο όια απηά ηα ρξόληα ήηαλ θαη είλαη απηή ε ηδία θαη όρη ε κεηέξα ηεο όπσο πίζηεπε κέρξη ζήκεξα,πίζηεςα όηη ε Φ. είρε θαηαιάβεη, θαη είρε αιιάμεη, βξίζθνληαο ηνλ πξαγκαηηθό ηεο εαπηό. Γπζηπρώο όκσο έθαλα ιάζνο.

5 Έπεηηα από έμη κήλεο ζηελ επόκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν, ε Φ. έδσζε πάιη θάπνηα καζήκαηα, ηα νπνία θαη πάιη πέξλαγε κε κεγάιε επηηπρία, αιιά παξόια απηά έβιεπα ζην πξόζσπν ηεο θαη πάιη κηα απνγνήηεπζε. Όηαλ ηελ ξώηεζα γηαηί ζπκβαίλεη απηό, κνπ είπε, «λα εγώ θάλσ ηόζν θόπν πεξλάσ ηόζα καζήκαηα, θαη εζείο δελ είζηε ηόζν ελζνπζηαζκέλνο όζν ήζαζηαλ ζηελ αξρή, θαη ηα κπξάβν ζαο δελ είλαη ην ίδην όπσο ηόηε». Τόηε θαηάιαβα πσο όιν απηό ηνλ θαηξό είρα πηαζηεί ζηα δίρηπα απηνύ ηνπ θνξηηζηνύ, θαη δελ ην είρα θαηαιάβεη. Τη βιέπνπκε ινηπόλ εδώ; Βιέπνπκε έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο έραζε ηελ θαηαζθεπή ηελ νπνία δνύζε ηόζα ρξόληα, θαη ςάρλεη απεγλσζκέλα λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε θάπνηα άιιε. Γελ κπνξεί λα δερηεί λα δήζεη ρσξίο απηή, (κία θαηαζθεπή ηελ νπνία ίζσο δελ ηελ έθηηαμε κόλε ηεο, ηεο ηελ έθηηαμαλ άιινη) θαη έμσ από απηή ληώζεη θαη ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο αλάπεξνο άλζξσπνο. Βιέπνπκε πόζν εύθνιν είλαη επίζεο λα ζπλσκνηήζεη θαη ίδηνο ν ζεξαπεπηήο λα ιεηηνπξγήζεη απηή ε θαηαζθεπή, ρσξίο λα ην θαηαιάβεη. Η Φ. κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαθέξεη λα δξαπεηεύζεη από απηή ηελ θαηαζθεπή, θαη ην κόλν πνπ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη, είλαη όπσο ιέεη όηη ην αηύρεκα ηεο κεηέξαο ηεο, ήηαλ ε αηηία λα έξζεη αληηκέησπε γηα πξώηε θνξά κε ηεο αδπλακίεο ηεο σο άλζξσπνο. Δίλαη απηό έλα μεθιείδσκα; Γελ μέξνπκε ίζσο.. Τώξα ζα πεξάζσ ζε έλα άιιν πεξηζηαηηθό, κε αθξηβώο ηελ αληίζεηε θαηαζθεπή από απηή πνπ πεξηγξάθσ παξαπάλσ. Η θπξία Ισάλλα είλαη κηα γπλαίθα 45 ρξόλσλ, ε νπνία από κηθξή δελ είρε θακία βνήζεηα από ηελ κεηέξα ηεο θη έηζη ινηπόλ έπξεπε λα γλσξίζεη ηνλ θόζκν κόλε ηεο. Σε ειηθία 16 ρξνλώλ έκεηλε έγθπνο, θαη ε κάλλα ηεο κε ην ζθεπηηθό ηη ζα πεη ν θόζκνο ηελ αλάγθαζε λα παληξεπηεί. Σε ειηθία 20 ρξόλσλ έθαλε θαη δεύηεξν παηδί. Μεηά ηελ γέλλεζε θαη ηνπ δεύηεξνπ παηδηνύ ηεο ν γάκνο ηεο δελ πήγαηλε θαιά, κε απνηέιεζκα κεηά από ιίγν λα ρσξίζεη. Ο κόλνο άλζξσπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνύζε λα κηιήζεη θαη λα ληώζεη έλα ζηήξηγκα ήηαλ ν παηέξαο ηεο, ηνλ νπνίν όκσο έραζε πνιύ γξήγνξα κεηά ηνλ ρσξηζκό κε ηνλ ζύδπγν ηεο. Τόηε ινηπόλ ε θπξία Ισάλλα έλησζε ηειείσο κόλε. Δίπε ινηπόλ ζηνλ εαπηό ηεο όηη από εδώ θαη πέξα πξέπεη λα γίλεη από ζίδεξν γηα λα θαηαθέξεη λα κεγαιώζεη ηα παηδηά ηεο, θαη κε απηή ηελ λννηξνπία πξνρώξεζε γηα πνιιά ρξόληα. Η θπξία Ισαλλα πήξε ηα παηδηά ηεο ηα κεγάισζε κόλε ηεο, θαη ηα έθαλε δπν άμηα άηνκα ηα νπνία ζπνύδαζαλ, θαη πήξαλ ην δξόκν ηνπο. Γύξσ ζηα 44 ηεο είρε ηελ αηπρία λα ηεο πάζεη εμάξζξσζε ηνπ ηζρίνπ θαη λα ρξεηαζηεί λα παξακείλεη ζην θξεβάηη γηα αξθεηνύο κήλεο, ζε αλακνλή. Πξηλ ην ρεηξνπξγείν

6 Τόηε ε θαηαζθεπή ηνπ όηη είλαη θηηαγκέλε από ζίδεξν, ε νπνία ηελ βνεζνύζε όια απηά ηα ρξόληα γθξεκίζηεθε, θαη καδί ηεο όιε ε δσή ηεο. Άξρηζε ινηπόλ λα δεηάεη βνήζεηα από πνιύ θόζκν πνπ είρε βνεζήζεη όια απηά ηα ρξόληα, θαη επεηδή ζε πνιινύο από απηνύο δελ είδε ηελ αληαπόθξηζε πνπ πεξίκελε, ήξζε αληηκέησπε κε κηα άιιε πξαγκαηηθόηεηα πνπ δελ κπνξνύζε λα ηελ θαληαζηεί θαη δελ ηελ ρώξαγε ην κπαιό ηεο. Όια απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα ε θπξία Ισάλλα λα θηάζεη ζε ζεκείν κεγάαιεο αγσλίαο, «πζηεξίαο». Πέξαζε από όια ηα ζηάδηα πέλζνπο όπσο καο ηα αλαθέξεη ε Elisabeth kubler-ross ζην βηβιίν ηεο «ζάλαηνο κία αιιαγή δσηηθήο ζεκαζίαο» άξλεζεο-ζπκνύ-παδαξέκαηνο-θαηάζιηςεο-θαη ηειηθά απνδνρήο,θαη σξίκαλζεο. Γηαηί ε θπξία Ισάλλα ρξεηάζηεθε λα πεζάλεη γηα λα κπνξέζεη λα μαλαγελλεζεί. Έηζη ινηπόλ ιίγν πξηλ κπεη ζην ρεηξνπξγείν κπόξεζε θαη βξήθε ηελ εξεκία λα αληηκεησπίζεη ηα λέα δεδνκέλα ζηε δσή ηεο. Αθνύ ινηπόλ πήγαλ όια θαιά ε θπξία Ισαλλα γύξηζε ζπίηη, έθαηζε γηα έλα δηάζηεκα ζην θξεβάηη θαη κεηά από δπν κήλεο, άξρηζε λα παξαπαηάεη κε ηελ βνήζεηα ελόο κπαζηνπληνύ. Μία κέξα θαη ελώ πεξπάηαγε είδε, όπσο ην πεξηέγξαςε, «ην πόδη ηεο λα θεύγεη θαη λα πέθηεη θάησ». Με απόιπηε ςπρξαηκία θάιεζε αζζελνθόξν, πήγε ζην λνζνθνκείν, όπνπ ηεο αλαθνίλσζαλ όηη πξέπεη λα μαλακπεί ρεηξνπξγείν γηα λα ηεο μαλαθάλνπλ αλάηαμε ζην πόδη. Δθείλε δέρηεθε ρσξίο «πζηεξίεο», ππνκνλεηηθά, θαη κεηά από κηα εβδνκάδα γύξηζε ζπίηη θαη ζπλέρηζε ηελ δσή ηεο θαλνληθά. Όηαλ ηελ είδα ζην λνζνθνκείν θαηάιαβα όηη δελ ήηαλ πνηα ε θπξία Ισαλλα πνπ είρα γλσξίζεη πξηλ ηελ εγρείξεζε. Έβιεπα έλαλ άιινλ άλζξσπν κπξνζηά κνπ, πνπ είρε θαηαθέξεη λα δξαπεηεύζεη από ηελ θαηαζθεπή πνπ δνύζε ηόζα ρξόληα θαη είρε απνδερηεί ηελ ζλεηόηεηα ηνπ θαη ηελ πεξαηόηεηα ηνπ. Ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ είρε μαλαγελλεζεί, απαιιαγκέλνο από ηηο κέρξη ηώξα θαηαζθεπέο ηνπ. Καη ίζσο έηζη λα δήζεη ηα ππόινηπν ηεο δσή ηεο, ίζσο... Καη ζα ηειεηώζσ ιέγνληαο ζαο, κηα ηαντζηηθή ηζηνξία από ην δελ. Πνπ ίζσο... έρεη λα καο δηδάμεη θάηη. Έλαο γέξνο αγξόηεο δνύιεπε ζηα ρσξάθηα ηνπ πνιιά ρξόληα. Μία κέξα ην άινγν ηνπ ην έζθαζε. όηαλ ην έκαζαλ νη γείηνλεο, πήγαλ λα ηνλ επηζθεθηνύλ γηα λα ηνπ ζπκπαξαζηαζνύλ. «ηη αηπρία..» είπαλ κε ζπκπάζεηα. «ίζσο..» απάληεζε ν αγξόηεο.

7 Τελ επόκελε κέξα ην άινγν επέζηξεςε θέξλνληαο καδί ηνπ ηξία αθόκα άινγα. «ηη κεγάιε ηύρε!» ζαύκαζαλ νη γείηνλεο. «ίζσο.» απάληεζε ν αγξόηεο. Τελ επόκελε κέξα, ν γηνο ηνπ αγξόηε πξνζπάζεζε λα θαβαιήζεη έλα από ηα ηξία άινγα.κα έπεζε θαη έζπαζε ην πόδη ηνπ. Γηα άιιε κία θνξά νη γείηνλεο ήξζαλ λα ζπκπαξαζηαζνύλ. «ηη αηπρία.» είπαλ θαη πάιη κε ζπκπάζεηα. «ίζσο.» απάληεζε ν αγξόηεο. Τελ επόκελε κέξα, ζηξαηησηηθνί ήξζαλ ζην ρσξηό θαη επηζηξαηεύζαλ όινπο ηνπο λένπο, εθηόο Από ηνλ γην ηνπ αγξόηε, επεηδή είρε ζπαζκέλν πόδη. «ηη θαιή ηύρε!» ζαύκαζαλ νη γείηνλεο. «ίζσο.» απάληεζε ν αγξόηεο... 1 Πξόθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο «εξηκκελόηεηαο» ζην Δίλαη θαη Φξόλνο. 2 Η έλλνηα ηεο «πξνβνιήο» ζην Δίλαη θαη ρξόλνο 3 Δδώ ίζσο βξίζθεηαη ην έδαθνο ηεο ςύρσζεο (θάηη πνπ καο αθνξά όινπο καο ). 4 Δδώ ίζσο βξίζθεηαη ην έδαθνο ηεο λεύξσζεο (θάηη πνπ επίζεο καο αθνξά όινπο καο )

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα