طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman"

Transcript

1 روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع پراکنده شده و طول موج آن ها تغییر پیدا می کند شهرت یافت. قسمتی از نور که طول موج آن تغییر می کند به نام نور پراکنده شده رامان شناخته شده است. منشاء فیزیکی پراکندگی رامان در برخوردهای غیراالستیک بین مولکول های تشکیل دهنده مایع و فوتون ها که اجزای تشکیل دهنده نور در پرتو نوری هستند می باشند. برخورد غیر االستیک با تعویض انرژی بین مولکول و فوتون همراه بوده و نتیجه آن تغییر در انرژی است و از این رو طول موج فوتون تغییر می کند. به عالوه از آنجا که تمامی انرژی در طی فرایند پراکندگی حقظ می شود مقدار انرژی کسب شده و یا تلف شده توسط فوتون بایستی مساوی تغییر انرژی در مولکول باشد. در نتیجه به وسیله ی اندازه گیری انرژی از دست داده شده یا انرژی گرفته شده توسط فوتون می توانیم تغییرات در انرژی مولکولی را بررسی کنیم.

2 شکل 1 رامان دانشمند هندی برنده جایزه نوبل سال 1391 مولکول فوتون فرودی با طول موج λ 1 فوتون پراکنده شده با طول موج λ 2 λ 1 برای پراکندگی رامان λ 2 شکل 2 برخورد االستیک بین یک فوتون و یک مولکول تابش هر پرتو نور تک رنگ به وسیله ی طول موج λ با قدرت و قطبش پذیری آن معین می شود. به جای ذکر نمودن طول موج پرتو تابشی این خاصیت اغلب توسط ترم های معادل دیگر یعنی یفرکانس و عدد موج داده می شود. این کمیت ها به وسیله ی رابطه ی زیر با طول موج مربوط می شود : ) Hz V = C / λ Cycle per second ( فرکانس که C سرعت نور در خالء و λ بر حسب سانتیمتر بیان می شود.

3 1 Cm / λ ) 1 ( = عدد موج عدد موج اغلب توسط δ و یا ω نشان داده می شود. در واقع از آنجا که انرژی موج توسط رابطه E = hv بیان می شود استفاده از طول موج اندکی سخت خواهد بود لذا بیشتر از عدد موج و یا فرکانس استفاده می شود. اساس فیزیکی ارتعاش های مولکولی : طیف بینی ارتعاشی را ممکن است به عنوان وسیله ای برای شناسایی و اندازه گیری غلظت نمونه ها بدون نیاز به دانستن چیزی درباره این که چگونه و چرا طیف ها نتیجه شده اند به کار ببریم. ولی هرگاه چنانچه درک معقولی از پایه فیزیکی آن داشته باشیم اطالعات بسیار زیادتری می توان به دست آورد. تصویر اصلی مورد نیاز صرفا تصویری مکانیکی است. ما مولکول را متشکل از ذره های سنگین ( اتم ها ) در نظر می گیریم که با اتصال هایی که بسیار سبک تر هستند ( در حالت ایده آل بدون جرم ) به هم پیوند شده اند. می توانیم این اتصال ها را با الکترون های پیوندی یکی بدانیم. X1 K X2 m 1 m 2 حرکات چنین جسمی را می توان به شکل کالسیک با استفاده از قوانین حرکت نیوتن محاسبه کرد چنان چه در این لحظه فرض کنیم نیروهای بازگرداننده در اتصال ها به صورت زیر است : F (X) = - K X

4 در اینجا X جا به جایی نسبت به وضعیت تعادل است. حرکت های درونی حرکت هایی هستند که متضمن هیچ گونه انتقال یا چرخش کلی مولکول نباشد. این حرکات می توانند به صورت نوسان های گوناگون در اطراف ساختار تعادلی تفکیکی شوند. این ها ارتعاش های مشخصه یا نرمال مولکول اند که هر کدام فرکانس ارتعاشی مخصوص خود را دارند : V vib = ( 1 2π ) κ i μ i که در آن K ثابت نیرو و μ جرم کاهیده برای آن حرکت خاص است. به طور کالسیک چنین حرکاتی می تواند هر مقدار انرژی داشته باشد ولی به علت دخالت مقیاس اتمی این انرژی کوانتیده است. کوانتوم های انرژی ارتعاشی ε با فرکانس ارتعاشی کالسیک توسط رابطه ی ε i = h V vib مرتبط است که در آن h ثابت بالنک می باشد. به دلیل اصل عدم قطعیت امکان ندارد که مولکولی انرژی ارتعاشی صفر داشته باشد. اگر این اتفاق صادق بود ما می توانستیم هم مکان و هم گشتاور اتم ها را دقیقا مشخص کنیم. بنابراین کلیه ارتعاش های مولکولی مقداری انرژی نقطه صفر دارند و می توان نشان داد که این مقدار انرژی برابر نصف یک کوانتوم است به نحوی که انرژی ارتعاشی کل یک مولکول تنها با یک ارتعاش نرمال نرمال مانند زیر است که در آن v عدد کوانتومی ارتعاشی یک عدد صحیح مثبت یا صفر است. E = hω ( v + ( ½ ))

5 شکل 3 سه شیوه ارتعاشی در مولکول آب که هر کدام مشخصه خاص خود را دارند. مدل کالسیک پراکندگی رامان : اثر رامان یک پدیده پراکندگی نور معمولی است که در آن تغییر در فرکانس نور اتفاق می افتد. یک موج نوری متشکل از میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی است که فقط جزء الکتریکی آن پراکندگی رامان را به وجود می آورد. هنگامی که یک موج نوری به یک مولکول که متشکل از الکترون و هسته است برخورد می کند میدان الکتریکی موج در هر لحظه ای در سراسر مولکول یکسان است زیرا اندازه ی مولکول در حدود 8 نانومتر است که در مقایسه با طول موج نور که در حدود 055 نانومتر است کوچک می باشد. بنابراین میدان نیروی یکسانی را بر روی تمام الکترون ها در مولکول اعمال می کند و تمایل دارد تا آنها را از موقعیت میانگین خود که در اطراف هسته با بار مثبت قرار دارند جابجا کند. در فرایند رامان بسیار مهم است که جابجایی ها باعث ایجاد یک ممان دوقطبی القایی P در مولکول که با تقریب خوب با قدرت میدان الکتریکی متناسب است بشود. بنابراین : P = α E

6 در رابطه ی فوق تناسب α قطبش پذیری الکتریکی مولکول نامیده می شود. معموال بردار P جهت متفاوت از بردار E دارد که نشان می دهد قطبش پذیری الکتریکی یک کمیت عددی ساده نیست. از آنجایی که میدان الکتریکی موج خود تابعی از زمان است لذا در انتها رابطه ی زیر برای P به دست می آید: P zz (t) = α zz E max cos2πv 0 t ( dα zz dr ) Δr max E max cos2π ( v 0 + v vib ) t ( dα zz dr ) Δr max E max cos2π ( v 0 v vib )t این معادله نشان می دهد زمانی که موج نوری با یک مولکول دو اتمی ارتعاش کننده بر هم کنش می کند ممان دو قطبی القایی که در این مورد به P z مثال زده شده است دارای 3 جزء وابسته به زمان است. اولین جمله در سمت راست معادله یک جزئی است که با فرکانس نور فرودی ارتعاش می کند و دامنه آن به وسیله ی α zz و E max تعیین می شود. بنابراین در نتیجه اولین جمله معادله فوق نور با فرکانس فرودی v 0 منتشر شده و در جهانی که مخالف با پرتوی فرودی است قابل مشاهده است. چنین پدیده ای را پراکندگی ریلی ( Reyleigh ) نامیده می شود. جمله دوم جزئی است که در فرکانسی ارتعاش می کند که در برابر مجموع فرکانس های نور و ارتعاش های مولکولی می باشد. نور پراکنده شده ناشی از این جمله دوم پراکندگی رامان آنتی استوکس ( Stokes ) Anti نامیده می شود. سومین جمله جزئی است که در فرکانس داده شده توسط موج نوری در فرکانس مولکولی ارتعاش می کند و به پراکندگی رامان استوکس معروف است. هر دو این دو جزئی دارای دامنه ای که بستگی به قدرت میدان نور دامنه ارتعاش و مشتق قطبش پذیری است می باشد.

7 شکل 4 شماتیک انرژ برای تفرق فوتون ها قسمت های مختلف دستگاه طیف بینی رامان : 1 قسمت نوری آزمایش رامان : در یک آزمایش استاندارد رامان تابش تک رنگ با شدت زیاد فراهم شده توسط لیزر به داخل یا روی نمونه متمرکز می شود. قسمتی از نور پراکنده شده حاصل به وسیله ی اجزای نوری جمع آوری شده و به سوی سیستم پراکنده گر کننده که معموال یک مونوکروماتور دوتایی است هدایت می شود. کار مونوکروماتور جداسازی فضایی نور پراکنده شده بر اساس فرکانس است. در قسمت خروجی مونوکروماتور طیف رامان تصویری به شکل یک سری خطوط بسیار ضعیف تشکیل می دهد. این خطوط به طور متوالی به وسیله یک فوتومولتی پلیر تنها به کار برده شده با یک مونوکروماتور اسکن کننده یا هم زمان به وسیله ی یک دتکتور چند کانالی که معادل الکترونی مدرن در یک صفحه عکاسی می باشد و تشخیص داده و ثبت می شود.

8 اجزای مهم اسپکتروسکوپی رامان در شکل 0 قابل مشاهده است. شکل 0 اجزای مختلف یک سیستم رامان

9 ) A لیزر : لیزر وسیله ای است که بستگی به نشر توسط فرایندهای تحریکی دارد. لیزر گاز آرگون به عنوان مثال مورد استفاده قرار می گیرد. گاز آرگون در یک لوله شیشه ای عاری از هوا که به لوله ی پالسما معروف است بین دو آینه قرار دارد. برخی از اتم های آرگون به وسیله ی تخلیه الکتریکی تهیه می شوند و به یون های یونیزه + Ar تبدیل می شوند که یک فوتون به صورت خود به خودی نشر می دهد. فوتون نشر داده شده در طول لوله به جلو و عقب می رود و اتم های دیگر آرگون را برای نشر فوتون تحریک می کند. فوتون های زیادتری با همان فرکانس به حفره تشکیل شده به وسیله ی لوله و آینه ها اضافه شده و مرتبا اتم های بیشتری برای نشر فوتون تحریک می شوند. نشر تحریکی سریعا زیادتر می شود و با ساختن یکی از آینه ها به طور جزئی شفاف منبع نوری ایجاد می شود. خصوصیات پرتوهای لیزر از راه های تولید آن نتیجه می شود پرتو لیزر تک رنگ است ( فوتون هایی که در جهت محور حفره حرکت نمی کنند از بین می روند ) و هم دوست هستند ( از نظر فیزیکی فرایند تحریک مستلزم این است که فازهای میدان الکتریکی فوتون ها در یک مرحله باشند ). ) B عدسی متمرکز کننده : فیلترهای Spike یا یک فیلتر تک رنگ لیزر که طول موج را عبور می دهد اما خطوط ضعیف را از پالسمای لیزر مسدود می کند می تواند در هر جایی در مسیر نور قبل از عدسی متمرکز کننده قرار بگیرد. برای نمونه های با قدرت پراکندگی باال فیلتر مورد استفاده است تا یک طیف رامان تمیز و روشن را به وسیله ی خطوط پالسما لیزر فراهم کند. اگرچه فیلتر ها می توانند استانداردهای فرکانس عالی را برای کالیبراسیون موقعیت های پیک رامان فراهم کنند برای اندازه گیری های دقیق کسر پالریزاسیون قبل از عدسی متمرکز کننده یک پالریزور قرار داده می شود.

10 پالریزور هر نوری را که جهت بردار E آن از جهت گیری الزم فرق دارد را حذف می کند. برای اکثر اندازه گیری های دی پالریزاسیون مولکول های بیولوژیکی پالریزور ضروری نیست. لنز متمرکز کننده دانسیته فوتونی را در نمونه زیاد می کند و بنابراین سیگنال رامان را افزایش می دهد. عدسی های با فاصله کانونی در گستره 35 تا 05 میلیمتر معموال یک حجم کانونی مناسب در نمونه را ایجاد می کنند. معیار برای مناسب بودن این است که تصویر حجم کانونی تشکیل شده به وسیله ی عدسی جمع کننده باید کامال شکاف ورودی اسپکترومتر را پر کند. 2 اسپکترومتر و سیستم تشخیص : عمل اسپکترومتر جداسازی فضایی فوتون های پراکنده شده ای است که از نمونه می رسد. این عمل بر اساس فرکانس این فوتون ها انجام می گیرد. بنابراین طیف رامان نمایش یک سری خطوط ضعیف در عرض محور خروجی اسپکترومتر است. دو روش اصلی وجود دارد که توسط این دو روش طیف خط در عرض قسمت خروجی تشخیص داده می شود. اولین روشی که متداول ترین روش هم نیز می باشد کاربرد یک اسپکترومتر اسککن کننده و استفاده از شکاف خروجی باریک که به دنبال آن PMT قرار دارد می باشد. به وسیله ی چرخش آهسته شبکه با استفاده از راندن دقیق اسپکترومتر خطوط طیفی به ترتیب در عرض شکاف حرکت نموده و تشخیص و ثبت می شود. دومین روش این است که یک دتکتور چند کاناله در قسمت خروجی قرار می گیرد. این دتکتور مشابه داشتن چند صد PMT بسیار کوچک در عرض Port است. تمام خطوط رامان در المنت های مختلف دتکتور در تمام زمان ثبت می شود و بنابراین امکان مشاهده طیف کامل رامان روی صفحه تلویزیون یا روی اسیلوسکوپ در زمان واقعی وجود دارد. وقتی از آشکار سازهای چند کاناله استفاده می شود شبکه فقط برای تغییر ناحیه طیفی در عرض دتکتور چرخانده می شود.

11 شکل 6 نمونه ای از طیف رامان یک ماده تکنیک های نمونه برداری : با توجه به نمونه شرایط مربوط به یک آزمایش مدرن رامان ساده است. با به حساب آوردن جهت بردار E یک پرتو لیزر به نمونه یا داخل نمونه متمرکز شده و نور پراکنده شده برای فرکانس و شدت تجزیه و تحلیل می شود. با باریک و هم جهت نمودن پرتو لیزر کار روی آرایش سل های نمونه مختلف آسان است. بنابراین آزمایش کننده می تواند ابتکار قابل مالحظه ای را در طراحی و کاربرد سل های نمونه انجام دهد. یک امتیاز عمده که از سادگی هندسی آزمایش رامان نتیجه می شود این است که نمونه ها در هر حالت فیزیکی مورد آزمایش قرار می گیرند. برای نمونه های مایع یک سل 8 سانتیمتری که معموال در اسپکترومتر فلورسانس به کار می رود کافی است به شرط آنکه ته سل شفاف باشد. به منظورکاهش دادن مقدار نور پراکنده شده از حدفاصلی که به اسپکترومتر می رسد باید دور سل در اطراف سطح منحنی نوار پیچی شود. چون لوله های شیشه ای برای به دست آوردن طیف های رامان ایده آل اند نمونه برداری از مایعات بسیار ساده تر از طیف بینی مادون قرمز است. اندازه کوچک باریکه لیزر نیز بررسی نمونه های جامد کوچک را که عموما به ظرف نیازی ندارند مگر این که حفاظت از هوا ضروری باشد آسان می سازد. ولی در مورد گازها ضعیف بودن اثر رامان توام با چگالی کم نمونه

12 به دست آوردن طیف ها را بدون دقت ویژه مشکل می سازد. تقریبا ضروری است که سلول های کوچک با آینه های داخلی استفاده شوند تا عبور مکرر باریکه لیزر از نمونه را ممکن سازد و بایستی از باالترین قدرت لیزر قابل حصول استفاده کرد. طیف بینی رامان رزونانس : معموال طیف رامان با استفاده از نواری با یک فرکانس که توسط نمونه جذب نشود بر انگیخته می شود. احتمال جذب بسیار کم است و بر انگیختگی به یک حالت برانگیختگی مجازی انجام می گیرد که عمر آن بسیار کوتاه است و انرژی آن به همین نسبت بد تعریف می شود. اگر نوری به کار ببریم که احتمال جذب آن باال باشد اثر گرمادهی موضعی توسط باریکه لیزر مزبور آن قدر زیاد است که نمونه تجزیه خواهد شد. اگر بتوانیم مانع این گرمادهی موضعی شویم احیانا با چرخاندن سریع نمونه زیر نور افکن لیزری به نحوی که بخش های مختلف نمونه به نوبت گرم شوند مشاهده می کنیم که پیام های رامان قوی تری مشاهده می کنیم زیرا نور برانگیزنده توسط نمونه جذب می شود. این اثر رامان رزونانس نامیده می شود. شدت این اثر زیاد است اما عموما فقط در تعداد کمی شیوه ارتعاشی دخالت دارد و اغلب فقط یکی قابل تشخیص است. معموال باید یک توالی را بیابیم که بر احتمال های جهش چشمگیری به تعداد بسیاری از ترازهای ارتعاشی مربوط به شیوه های مطرح داللت دارد. اغلب معلوم می شود ارتعاش های خاصی که برانگیخته شده اند به طور نزدیک با آن جهش الکترونی ارتباط دارند که در درون نوار آن تابش برانگیزننده قرار می گیرد و این امر می تواند گاهی در تشخیص جهش های الکترونی سودمند باشد. کاربرد لیزر تنظیم پذیر می تواند مفید باشد زیرا نمودار برانگیختگی که شدت تقویت رزونانس را به صورت تابعی از فرکانس برانگیزننده نشان می دهد ممکن است اجازه دهد تا نوارهای الکترونی در حال هم پوشانی از یکدیگر متمایز شوند.

13 بر اساس طیف بینی ارتعاشی طیف رامان رزونانس سه مزیت اصلی نسبت به رامان ساده دارد : 8 شدت آن افزایش می یابد در نتیجه می توان از نمونه هایی با پراکندگی ضعیف به جای نمونه هایی بسیار رقیق استفاده کرد. 9 طیف بسیار ساده می شود زیرا فقط تعداد کمی ارتعاش تقویت می گردند. مشاهده یک توالی باعث می شود تا تابع پتانسیل ارتعاشی در سراسر گستره وسیعی از عدد کوانتومی را 3 مشخص می کند. اثر رامان رزونانس با یک طیف سنج رامان عادی قابل مشاهده است و به هیچ یک از خواص ویژه برانگیختگی لیزری بستگی ندارد. افزایش شدت به این که جهش الکترونی به علت تقارن مجاز باشد بستگی دارد و به نحوی که ارتعاش هایی که شدت آن ها تقویت پیدا کرده اند همیشه تقارن کامل دارند. با این شیوه می توانیم از هسته های فلزی برخی از مولکول های مهم زیستی نظیر هموگلوبین و برخی از آنزیم ها که در آن ها غلظت کم فلز و احالل پذیری پایین خود جسم مطالعه طیف های ارتعاشی را به شیوه دیگر مشکل می سازد طیف هایی را به دست آوریم. البته طیف های زیر قرمز و رامان ساده چنین گونه های بزرگی نیز بسیار پیچیده است و طیف رامان رزونانس به علت سادگی با سهولت بیشتری تفسیر می شود.

14 کاربرد های اسپکتروسکوپی رامان : آنالیز نمونه های بالک : اسپکتروسکوپی رامان با موفقیت های زیاد و قابل توجهی در آنالیز اکسیدهای فلزی استفاده شده است باالخص در مورد شیشه های اکسید فلزات در مورد آنالیز این مواد به روش رامان دیگر مشکالتی که در روش مادون قرمز وجود دارد وجود ندارد. اکسیدهای فلزات در ناحیه مادون قرمز جذب بسیار باالیی دارد و لذا از طریق آنالیز IR تقریبا آنالیز آنها غیر ممکن است و طیف رامان در این موارد بسیار مهم است. همچنین قطعات بالک پلیمری نیز اگرچه در گذشته با استفاده از طیف مادون قرمز آنالیز می شدند اما امروزه از طیف رامان به طور گسترده برای آنها استفاده می شود. آنالیز سطوح : استفاده از لیزر به عنوان منبع نوری تک رنگ قوی سبب شد که اسپکتروسکوپی رامان کاربردهای وسیعی در آنالیز سطوح پیدا می کند. عالوه بر این اسپکتروسکوپی رامان تا حد زیادی بر محدودیت های روش مادون قرمز غلبه می کند. یکی از فواید اسپکتروسکوپی رامان قابلیت آن در نواحی فرکانس کمتر از طیف می باشد. رفتارهای 85 با وسایل شناسایی مرسوم مشخصه یابی می شوند. ارتعاشی در محدوده ی خط رایلی در حدود 1 cm 955 این ناحیه یا به طور عمومی تر 1 cm با استفاده از آشکار سازهای مادون قرمز قابل شناسایی نمی باشد. این اطالعات موجود در محدوده های فرکانسی پایین در آنالیز کامل ارتعاشی سطح نمونه ها به ویژه دارای اهمیت است. به خصوص زمانی که نیاز به درک ماهیت فعل و انفعاالت شیمیایی سطح ماده و زیر الیه می باشد. اسپکتروسکوپی رامان به ویژه برای آنالیز سطوحی که در محیط های آبی قرار دارند دارای اهمیت است. زیرا همان طور که قبال اشاره شد آب طیف رامان بسیار بسیار ضعیفی دارد. این نکته سبب می شود با استفاده از

15 اسپکتروسکوپی رامان بتوان مشکالتی را که برای سطوح در آب ایجاد می شود را مورد بررسی قرار دهیم که از جمله آنها می توان به خوردگی اشاره کرد. سومین مشکلی که طیف سنجی مادون قرمز در آنالیز سطوح دارد و طیف سنج رامان بر آن غلبه کرده این است که تداخل میان اشعه جذب شده و مواد بالکی وجود دارد که در زیر الیه قرار دارد. از این مزیت طیف سنج رامان به خصوص در آنالیز سیستم های اکسید فلزات استفاده می شود زیرا الیه های سطحی اکسید فلزات جذب بسیار قوی در زیر مادون قرمز دارند در حالی که پراکندگی ضعیف تا متوسطی را در رامان ایجاد می کنند. مقایسه اسپکتروسکوپی رامان و مادون قرمز : طیف رامان اطالعات مفصلی درباره ی حرکت ارتعاشی اتم ها در مولکول ها می دهد. همچنین چون ارتعاشات به تغییرات شیمیایی حساس هستند طیف ارتعاشی می تواند برای بررسی خواص شیمیایی مولکول ها استفاده گردد. اساسا حرکات ارتعاشی که پیک ها را در طیف رامان تولید می کند در طیف مادون قرمز هم نیز همان پیک ها تولید می شوند. از این رو اکثر اطالعات اساسی که در مطالعات IR به دست آورده می شود می تواند به اسپکتروسکوپی رامان انتقال یابد و بر عکس. اما فیزیک اثر رامان و فرایند جذبی IR کامال متفاوت است و این غیر متشابه بودن دلیل مهمی برای کاربرد اسپکتروسکوپی رامان در رشته هایی مانند بیوشیمی می باشد. اثر رامان یک فرایند پراکندگی است که در آن بر هم کنش بین فوتون و مولکول در یک زمان بسیار اندک اتفاق می افتد و پیک های رامان مربوط به فوتون هایی هستند که به طور غیراالستیک از مولکول پراکنده می شوند. بر عکس پیک ها در یک طیف IR مربوط به انرژی است که در آن فوتون ها به وسیله ی مولکول جذب می شوند. بایستی خاطر نشان کرد که برای توصیف کامل حرکات ارتعاشی مولکول هم طیف رامان و هم طیف IR مورد نیاز است. عالوه بر آن اغلب به دست آوردن طیف IR یک ماده بیولوژیک در آب غیرممکن است تحت این شرایط طیف رامان تنها منبع اطالعاتی می باشد.

16 اختالف عمده بین تکنیک های رامان و IR در این است که در طیف بینی مادون قرمز هیچ اثر مشابهی با رزونانس رامان وجود ندارد و رزونانس رامان زمانی رخ می دهد که طول موج لیزر در باند جذبی الکترونی قوی کروموفور مورد نظر قرار گیرد. تحت این شرایط باندهای رامان مشاهده شده می توانند به اندازه ی هزار تا صدهزار برابر تشدید شوند. اطالعات در مورد فرکانس ارتعاشی مولکولی که توسط اسپکتروسکوپی جذب IR فراهم می آید مانند اطالعاتی است که توسط خطوط رامان به دست می آید. به عالوه برای مولکول هایی با تقارن کم و یا مولکول های نامتقارن طیف رامان و مادون قرمز کامال شبیه هم هستند. اطالعات به دست آمده از هر دو تکنیک مخصوصا برای مولکول هایی که مرکز تقارن دارند مهم است زیرا دو تکنیک دقیقا مکمل هم هستند و بدون هیچ ارتباطی بین پیک های اصلی نشان داده شده در هر طیف مکمل بودن از قانون مشتق می شود این قانون بیان می کند که برای مولکول هایی با یک مرکز تقارن انتقاالت ارتعاشی که در IR مجاز هستند در اثر رامان ممنوع می باشند و بر عکس. دلیل برای مکمل بودن طیف رامان و IR در طبیعت متفاوت بودن فرایند فیزیکی این دو اثر است. از این رو برای درک دقیق رفتار ارتعاشی ماده نیاز به استفاده از این دو تکنیک است. شکل 7 طیف رامان و مادون قرمز از یک ماده که نشان دهنده ی مکمل بودن این دو روش آزمایشی است.

17 مزایا و معایب اسپکتروسکوپی رامان در مطالعات بیوشیمیایی : الف ) مزایا : 8 طیف رامان می تواند برای محلول های ملکول ها به دست آید به خاطر این که آب طیف رامان ضعیفی دارد که فقط به مقدار بسیار اندک برای طیف حل شونده مزاحمت ایجاد می کند. بر عکس آب جذب شدیدی در IR دارد که مانع اسپکتروسکوپی IR در محلول های مائی می شود. 9 مایعات محلول ها گازها فیلم های نازک سطوح جامدات و کریستال های منفرد با این روش می توانند مورد مطالعه قرار بگیرند. 3 مقدار کمی از مواد در این مطالعات مورد نیاز است. حجم فعال پراکندگی رامان به وسیله اشعه لیزر متمرکز شده معین می شود. میزان این حجم به ابعاد * 5/9 5/550 سانتیمتر و نمونه مورد احتیاج کافی است که این فضا را پر کند. 4 اسپکتروسکوپی رامان تنوع شرایط آزمایش را فراهم می کند که دلیل آن قدرت مانور لیزر است. با در نظر گرفتن مزایای اشاره شده در بند های 9 و 3 از این آزمایش می توان به عنوان یک آزمایش انعطاف پذیر نام برد. دستگاه های استفاده شده در انواع دیگر اسپکتروسکوپی و بیوفیزیک به راحتی برای استفاده از رامان قابل تنظیم هستند. 0 باندهایی با قطبیت یکسان ( Homopolar ) از قبیل S S و یا C C باندهای قوی و یا نسبتا قوی را به دست ما می دهند. در IR این باندها یا خیلی ضعیف هستند و یا غیر قابل تشخیص cm 1 85 طیف ارتعاشی کامل از تا می تواند به وسیله ی یک اسکن منفرد اسپکترومتر رامان 6 معمولی گرفته شود. که این مزیت رامان بر IR می باشد چون در IR دستگاه های مخصوص الزم است تا ناحیه ی زیر 655 را پوشش دهند.

18 0 مقیاس زمانی اثر رامان و رزونانس رامان اساسا آنی است. بنابراین طیف رامان یک Snapshot آنی را برای همه مولکول ها به دست می دهد. از این رو در سیستمی که تبادل شیمیایی سریع رخ می دهد سهم هر کدام از موارد ذکر شده در یک طیف رامان متناسب با غلطت آن می باشد. 1 طیف رامان کامل می تواند در کمتر از یک ثانیه ثبت شود. ب ) معایب : 8 جریان فوتونی باالی پرتو لیزر می تواند اثرات فوتو شیمیایی ناخواسته در نمونه ایجاد کند. 9 پدیده رامان و حتی رزونانس رامان یک فرایند فیزیکی غیر متحمل است و طیف رامان به آسانی به وسیله ی فرایند های رقابتی نظیر فلورسانس پوشیده می شود. البته روش های آزمایشگاهی وجود دارد که بتوان بر معایب گفته شده در این دو مورد غلبه کند. 3 در اسپکتروسکوپی رامان معمولی الزم است که غلظت هایی که توسط بیوشیمی دان ها مورد بررسی قرار می گیرد تقریبا باال باشد. به عنوان مثال 5/58 تا 5/8 موالر. 4 اسپکتروسکوپی رامان معمولی محلول ها معموال به سطح باالیی از همگن بودن نوری نیاز دارد.

19 منابع و مراجع 1 ) ASM Handbook, Vol 10, Materials Characterization, Ninth ed. 2 ) M.C.Robin, Laser Raman Spectroscopy, Wiley interscience, ) R.L.McCreery, Raman Spectroscopy for chemical analysis, John Wiley 4 ) S.K.Freeman, Application of laser raman spectroscopy, Wiley, 1974

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی 180 واحد یادگیری 1 روش تدریس پیشنهادی: دریافت مفهوم پرسش و پاسخ توصیه میشود که کارتهای زیر را که قبال تهیه و تکثیر کردهاید در اختیار گروهها قرار دهید و از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ سنگ آهن سنگ آهن نوعی سنگ حاوي رگههاي آهن است. که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن بوجود میآید. Fe نماد شیمیایی آهن است. سنگآهن یکی از فراوانترین عناصر فلزي موجود در زمین است. اکسید آن حدود 5 درصد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی یافته هاي نوین کشاورزي سال اول- شماره 3 - بهار 1386 بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی چکیده حسین منصوري یاراحمدي عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی X100RM1H/2/2 بسمه تعالی پراید 132 با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی 3 فهرست پیشگفتار... 5 ابزارهای عیب یابی سیستمهای الکتریکی... 7 دسته چراغ وبرف پاک کن... 10 کلیدهای پشت صفحه

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

telefax: )+98 21(

telefax: )+98 21( سلول های بنیادی CELLs( )STEM و دیابت تیپ یک 5 صاحب امتیاز: انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران مدیر مسئول: دکتر محمد صاحب الزمانی هیئت تحریریه: دکتر محمد رضا بختياري دکتر بهزاد پوپک دکتر یوسف

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی تحقیقات بتن سال نهم شمارۀ دوم پائیز و زمستان 59 ص 111 59 تاریخ دریافت: 59/6/6 تاریخ پذیرش: 59/3/16 مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα