Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε"

Transcript

1 Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

2 Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ην πξφζζην ηκήκα ηεο γιψζζαο Κηλεηηθέο ίλεο πξνο ηνπο κπο ηεο κάζεζεο θαη ηνλ ηείλνληα ην ηχκπαλν ην πεξηθεξηθφ ηκήκα (ζηνπο θιάδνπο) επηζπλάπηνληαη» Παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο ηνπ πξνζσπηθνχ λ. (ρνξδή ηνπ ηχκπαλνπ) θαη ηνπ γισζζνθαξπγγηθνχ λ.

3 Σξίδπκν λεχξν - αηζζεηηθφηεηα Σξεηο θιάδνη (πεξηθεξηθνί απνθπάδεο ησλ πξσηνηαγψλ αηζζεηηθψλ θπηηάξσλ) Οθζαικηθφο (αηζζεηηθφο) Άλσ γλαζηαίνο (αηζζεηηθφο) Κάησ γλαζηαίνο (κηθηφο) Σξηδπκηθφ («γαζζέξην») γάγγιην (έδξα ησλ πξσηνηαγψλ αηζζ. θπηηάξσλ) Αλάινγν ησλ λσηηαίσλ γαγγιίσλ Ρίδα ηνπ ηξίδπκν λεχξν (θεληξηθέο απνθπάδεο ησλ πξσηνηαγψλ αηζζ. θπηηάξσλ) Απφ ην γάγγιην ζηνπο αηζζεηηθνχο ππξήλεο ηνπ λεχξνπ Αηζζεηηθνί ππξήλεο ηνπ ηξηδχκνπ ζην ζηέιερνο

4 Σξίδπκν λεχξν - ππξήλεο Αηζζεηηθνί ππξήλεο (επηθνηλσλνχλ κέζσ λσηηαίαο δεζκίδαο) Κχξηνο αηζζεηηθφο ππξήλαο (νπηζζνπιάγην ηκήκα ηεο γέθπξαο, αηζζεηηθφηεηα ιεπηήο αθήο) Νσηηαίνο ππξήλαο (κέρξη ην κπεινηφκην Α2, αηζζεηηθφηεηα πφλνπ θαη ζεξκνθξάζίαο) Μεζεγθεθαιηθφο ππξήλαο (ψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηθεξηθνχο ππνδνρείο ησλ κπτθψλ αηξάθησλ ησλ κπψλ ηεο κάζεζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ κπψλ ηνπ νθζαικνχ) αλαινγεί ζην λσηηαίν γάγγιην «νη κφλνη πξσηνηαγείο αηζζεηηθνί λεπξψλεο πνπ εδξάδνληαη εληφο ηνπ ΚΝ» Κηλεηηθφο ππξήλαο Πιάγηα κνίξα ηεο γεθπξηθήο θαιχπηξαο (επί ηα εληφο ηνπ θχξηνπ αηζζεηηθνχ ππξήλα)

5

6 Σξίδπκν λεχξν αηζζεηηθή νδφο Απφ ηνλ θχξην αηζζεηηθφ ππξήλα Υηαζηέο ίλεο αλεβαίλνπλ κέζσ ηνπ πξφζζηνπ ηξηδπκηθνχ ιεκλίζθνπ κέρξη ην ζάιακν (νπίζζηνο έζσ θνηιηαθφο ππξήλαο VPM) πξφζζηα ηξηδπκν-ζαιακηθή νδφο Αρίαζηεο ίλεο πξφβάιινπλ κέζσ νπίζζηαο ηξηδπκν-ζαιακηθήο νδνχ πξνο ην VPM Ο ππξήλαο VPM πξνβάιιεη» ζηνλ πξσηνηαγή αηζζεηηθφ θινηφ (S1)» ηνπο ελδνπεηάιηνπο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ (επεμεξγαζία ηεο αιγαηζζεζίαο) Απφ ην λσηηαίν ππξήλα Πξνο ην VPM Ακθνηεξφπιεπξεο πξνβνιέο πξνο ην δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ (επεμεξγαζία ηνπ έληνλνπ πφλνπ) αλάινγα κε ην λσηηνδηθηπσηφ ζχζηεκα)

7 Γηαηαξαρέο αηζζεηηθφηεηαο πξνζψπνπ Πεξηθεξηθή (θιαδηθή) βιάβε Κεληξηθή (ππξεληθή) βιάβε

8

9 Οθζαικηθφ λεχξν Ακηγψο αηζζεηηθφ λεχξν Βγαίλεη απφ ην κέζν θξαληαθφ βφζξν κέζσ νθζαικηθήο ζρηζκήο Δθηφο απφ ηε γλσζηή πεξηνρή αηζζεηηθφηεηαο πξνζψπνπ Μεληγγηθφο θιάδνο (ζθιεξά κήληγγα) Κιάδνη πξνο νθζαικηθφ θφγρν, εζκνεηδείο θπςέιεο, ξηληθφ βιελλνγφλν, ζθελνεηδή θφιπν, θεξαηνεηδή Μεηαθέξεη Παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ πξνο ην δαθξπτθφ αδέλα

10 Άλσ γλαζηθφ λεχξν (2 νο θιάδνο) Ακηγψο αηζζεηηθφ λεχξν Πεξλάεη απφ ην ζηξφγγπιν ηξήκα, ηε θάησ επηθάλεηα ηνπ νθζ. θφγρνπ Δθηφο απφ ηε γλσζηή πεξηνρή αηζζεηηθφηεηαο πξνζψπνπ Οθζαικηθφο θφγρνο ηγκφξεην Ρηληθφο βιελλνγφλνο Μαιαθή ππεξψα Γφληηα θαη νχια ηεο άλσ γλάζνπ Μεληγγηθφο θιάδνο Μεηαθέξεη Παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ

11 Κάησ γλαζηθφ λεχξν κηθηφ λεχξν Πεξλάεη απφ ην σνεηδέο ηξήκα Δθηφο απφ ηε γλσζηή πεξηνρή αηζζεηηθφηεηαο πξνζψπνπ Γφληηα θαη νχια θάησ άθξνπ Βιελλνγφλνο ηεο παξεηάο Γιψζζα θιεξά κήληγγα Ιδηνδεθηηθέο ίλεο απφ ηνπο κπο ηεο κάζεζεο, ηελ ππεξψα Μεηαθέξεη Σε ρνξδή ηνπ ηχκπαλνπ Παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γισζζνθαξπγγηθνχ λεχξνπ

12 Κάησ γλαζηθφ λεχξν Κηλεηηθέο ίλεο Μαζεηήξαο Κξνηαθίηεο Έζσ θαη έμσ πηεξπγνεηδήο Σείλνληαο ην ππεξψην ηζηίν Γλαζνυνεηδήο Πξφζζηα γαζηέξα ηνπ δηγάζηνξα Τπεξππξεληθή νδφο Σκήκα ηεο ππξακηδηθήο νδνχ θαη ηνπ θινηνππξεληθνχ δεκαηίνπ Δπί ην πιείζηνλ: ρηαζκέλε, αιιά αμηφινγε νκφπιεπξε πξνβνιή (Αζπκπησκαηηθή κνλφπιεπξε βιάβε ππεξππξεληθήο νδνχ) Ππξεληθή/πεξηθεξηθή βιάβε Υαιαξή πάξεζε κπψλ ηεο κάζεζεο (ςειάθεζε!) ην άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο, απφθιηζε πξνο ηε κεξηά ηεο βιάβεο (ππεξνρή ηνπ αληίπιεπξνπ πηεξπγνεηδνχο κπφο)

13 Σξίδπκν λεχξν ηδηνδεθηηθέο ίλεο 1 νο λεπξψλαο: κεζεγθεθαιηθφο ππξήλαο ηξίδπκνπ Πξνζαγσγνί ίλεο άγνπλ ψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηθεξηθνχο ππνδνρείο ησλ κπτθψλ αηξάθησλ ησλ κπψλ ηεο κάζεζεο, ηεο ππεξψαο Κάησ γλαζηθφ λεχξν Απαγσγνί ίλεο πξνβάιινπλ ζην θηλεηηθφ ππξήλα ηξηδχκνπ Μεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο ειέγρνπ δχλακεο ζηε κάζεζε

14 Σξίδπκν λεχξν άιιεο ηδηνδεθηηθέο ίλεο Απφ ππνδνρείο πίεζεο Απφ ηνπο εμσηεξηθνχο κπο ηνπ νθζαικνχ Απφ ηνπο αηξάθηνπο ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ Γηαηαξαρή ησλ ηλψλ απηψλ επεξεάδεη ηελ ελ ησ βάζεη αηζζεηηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ ησλ κηκηθψλ κπψλ

15 Σξίδπκν λεχξν - αληαλαθιαζηηθά Αληαλαθιαζηηθφ θεξαηνεηδνχο Πξνζαγσγφ ζθέινο: αηζζεηηθέο ίλεο θεξαηνεηδνχο (1νο θιάδνο Ν. V.) θχξηνο αηζζεηηθφο ππξήλαο Απαγσγφ ζθέινο: ππξήλεο πξνζσπηθψλ λεχξσλ (άκθσ) ζθηγθηήξεο βιεθάξσλ Αληαλαθιαζηηθνχ πηαξκνχ Πξνζαγσγφ ζθέινο: αηζζεηηθέο ίλεο ξηληθνχ βιελλνγφλνπ Απαγσγφ ζθέινο: ππξήλεο θξαληαθψλ ζπδπγηψλ V, VII,IX, X θαη κπψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπλνή Αληαλαθιαζηηθφ απνκχδεζεο Πξνζαγσγφ ζθέινο: αηζζεηηθέο ίλεο ρεηιψλ Απαγσγφ ζθέινο: Ν. V, VII, IX Αληαλαθιαζηηθφ καζεηήξα ηελφληην αληαλαθιαζηηθφ!

16 Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθφ! Δμέηαζε ιεπηήο αθήο ΚΑΙ πφλνπ Καηαλνκή θιάδνπ ή ζηειερηαίαο βιάβεο; Φειάθεζε καζεηηθψλ κπψλ/άλνηγκα ζηφκαηνο Βιεθαξίδεη ζπκκεηξηθά; Αλη/ηθν θεξαηνεηδνχο (πξνζνρή: βιάβε πξνζσπηθνχ λεχξνπ;) Άιια κπνδεξκαηηθά αληαλαθιαζηηθά ην ηξίδπκνπ Αληαλαθιαζηηθφ καζεηήξα

17 Νεπξνθπζηνινγηθφο έιεγρνο Πξνθιεηά δπλακηθά Δξεζηζκφο ζηε γσλία ζηφκαηνο Καηαγξαθή: 9 εθ. απφζηαζε απφ Cz, ζην αληίπιεπξν εκηζθαίξην Ρ19 Blink reflex (αληαλαθιαζηηθφ βιεθαξηζκνχ) Δξεζηζκφο ηνπ ππεξθφγρην θιάδν ηνπ ηξηδχκνπ Καηαγξαθή ηεο πξψηεο απάληεζεο (R1) απφ ηνλ ζχζηνηρν ζθηγθηήξα ησλ βιεθάξσλ θαη ηελ δεχηεξε απάληεζε R2 ζχζηνηρα θαη αληίζηνηρα κε ειεθηξφδηα επηθαλείαο Διέγρεη ηελ νδφ : ηξίδπκν - εγθεθαιηθφ ζηέιερνο - πξνζσπηθφ λεχξν

18 Γηαηαξαρέο ηξίδπκνπ λεχξνπ Νεπξαιγία ηξηδχκνπ Ιδηνπαζήο (;) απνκπειίλσζε λεχξνπ απφ πηεζηηθή βιάβε; πκπησκαηηθή (ΚΠ) Υαξαθηεξηζηηθφο λεπξνπαζεηηθφο πφλνο ε έλα (ζπάληα δχν) θιάδν ηνπ ηξηδχκνπ λ. Πξφθιεζε απφ θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (trigger) Γηάγλσζε: απνθιεηζκφο αηηίσλ ζπκπησκαηηθήο λεπξαιγίαο Θεξαπεία: Αληηεπηιεπηηθά (1 ε επηινγή: θαξβακαδεπίλε, νμθαξβακαδεπίλε) Απνθιεηζκφο γαζζέξην γάγγιηνπ Υεηξνπξγηθή απνζπκπίεζε

19 Πξνζνρή Πφλνο ζην πξφζσπν Νεπξαιγία ηξηδχκνπ

20 Νεπξαιγία ηξηδχκνπ: Γηαθνξηθή δηάγλσζε Νεπξαιγία ζηελ νμεία ινίκσμε κε έξπεηα δσζηήξα Κπξίσο: 1 νο θιάδνο (80%) Ο πφλνο εκθαλίδεηαη ΠΡΙΝ απφ ην εμάλζεκα (>7 εκέξεο) ΤΝΔΥΛΗ πφλνο Μεζεξπεηηθή λεπξαιγία Νεπξαιγηθφο πφλνο πνπ παξακέλεη > 3 κήλεο, κεηά απφ έξπεηα δσζηήξα χλδξνκν Gradenigo Πφλνο ζηε θαηαλνκή 1 νπ θιάδνπ + πάξεζε απαγσγνχ λεχξνπ Βιάβε (π.ρ. ινίκσμε) αεξνθφξσλ θπςειψλ ιηζνεηδνχο νζηνχ

21 Νεπξαιγίεο θιάδσλ ηνπ ηξηδχκνπ Νεπξαιγία νθζαικνξξηληθνχ λεχξνπ (παιηφηεξα: λεπξαιγία Charlin) Σν άγγηγκα ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ξνπζνπληνχ πξνθαιεί δηαπεξαζηηθφ πφλν πνπ αληαλαθιά ζηε κέζε κεησπηαία πεξηνρή Νεπξαιγία ππεξθφγρηνπ λεχξνπ Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο ζηελ πεξηνρή ηεο ππεξθφγρηαο ζρηζκήο θαη ζηελ έζσ κνίξα κεησπηαίαο ρψξαο (απηφλνκε πεξηνρή ηνπ λεχξνπ) Νεπξαιγίεο απφ άιινπο ηειηθνχο θιάδνπο ηνπ ηξηδχκνπ, κε πφλν ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή λεχξσζεο Τπνθφγρηα λεπξαιγία Γισζζηθή λεπξαιγία

22 Πξνζσπαιγίεο ρσξίο πξνζβνιή ηξηδχκνπ λεχξνπ Δκκέλνλ ηδηνπαζέο άιγνο πξνζψπνπ (παιηφηεξα: άηππε πξνζσπαιγία) Δκκέλνπζα πξνζσπαιγία, πνπ δελ παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θξαληαθήο λεπξαιγίαο θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε άιιε δηαηαξαρή Ακβιχο θαη κε νξηνζεηεκέλνο πφλνο Υσξίο αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα ή άιια ζπκπηψκαηα Έιεγρνο γηα νξγαληθή βιάβε αξλεηηθφο σκαηνπνίεζε; χλδξνκν θαηγφκελνπ ζηφκαηνο (burning mouth syndrome) Αίζζεζε θαχζνπ ζην ζηφκα, πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ηαηξηθή ή νδνληηαηξηθή αηηία Καζεκεξηλφο, ζπλερήο πφλνο πλνδά ζπκπηψκαηα: ππνθεηκεληθή μεξνζηνκία, παξαηζζεζία, αιινησκέλε γεχζε

23 χλδξνκν ιαηκνχ-γιψζζαο (Neck-tongue syndrome) Πφλνο ζηελ ηληαθή/αλψηεξε απρεληθή ρψξα, αηθλίδηαο έλαξμεο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζχζηνηρεο αηκσδίεο γιψζζαο Γηάξθεηα: δεπηεξφιεπηα έσο ιεπηά Με ή ρσξίο ηαπηφρξνλε δπζαηζζεζία ζηελ πεξηνρή θαηαλνκήο ηνπ γισζζηθνχ λεχξνπ θαη ηεο 2 εο απρεληθήο ξίδαο Πξνθαιείηαη ζπρλά απφ απφηνκε ζηξνθή θεθαιήο Πηζαλή αηηηνπαζνγέλεηα Ιδηνδεθηηθέο ίλεο απφ ηε γιψζζα εηζέξρνληαη ζην ΚΝ δηακέζνπ ζπλδέζεσλ κεηαμχ γισζζηθνχ, ππνγιψζζηνπ λ. θαη νπίζζηαο ξίδαο Α2 Η ξίδα Α2 κπνξεί λα εξεζηζηεί απφ απφηνκε ζηξνθή θεθαιήο, π.ρ. ζε ππεμάξζξεκα ηεο αληιαλην-αμνληθήο άξζξσζεο

24 Πφλνο ζην πξφζσπν: Γηαθνξηθή δηάγλσζε ΧΡΛ Παζήζεηο ησλ νδφλησλ Παξαξηλνθνιπηηηδεο Καηάγκαηα ζπιαγρληθνχ θξαλίνπ Όγθνη ξηλφο, ζηφκαηνο Φιεγκνλή, ινίκσμε, ε ιηζίαζε ζηαινγφλσλ αδέλσλ Οθζαικηαηξηθή Γιαχθσκα Ιξίηηδα / ηξηδνθπθιίηηδα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ Α.Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΣΑΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 11726 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ 11620 ΜΑΝΓΑΛΙΓΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΔΤΡΟΜΤΟΓΡΑΦΗΑ-ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΤΠ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ Φνηηήηξηεο: Λάκπξνπ Υξηζηίλα (Α.Μ. 13140) Μήηζηνπ νθία (Α.Μ. 12935) Μπαληώηε Αγγειηθή (Α.Μ. 12757) Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Σαθηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΑΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΑΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΑΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Μειέηε ηεο ηζηηθήο θαηαλνκήο in vivo ηεο παξζηαηίλεο θαη ησλ αλαιφγσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή)

εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή) εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή) Αξγχξηνο Υ. Μαθξήο Υεηξνπξγφο Οξζνπαηδηθφο Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Αθαδεκατθφ Έηνο

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΘΟΓΟΝΣΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Δ. Αζαλαζίνπ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΘΟΓΟΝΣΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Δ. Αζαλαζίνπ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΘΟΓΟΝΣΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Δ. Αζαλαζίνπ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΝΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΓΚΛΔΙΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Μνξθνινγηθή εθηίκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΚΑΡΧΣΗΓΧΝ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ DOPPLER ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Δ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Απφζηνινο αξαθφπνπινο [1] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ ΣΟ ΚΤΛΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΣΑ: ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΗΕΗΟΠΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΘΗΝΑ -2015 Πεξηερόκελα ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγσγή.. 2.Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε.

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα