Institute of Chartered Shipbrokers Eugenides Foundation 2 nd December 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Institute of Chartered Shipbrokers Eugenides Foundation 2 nd December 2009"

Transcript

1 Institute of Chartered Shipbrokers Eugenides Foundation 2 nd December 2009 The day after What lies ahead for ship finance? Η επόμενθ μζρα Σί μζλλον για τθ ναυτιλιακι χρθματοδότθςθ; presented by Ted Petropoulos MD

2 Οδθγόσ παρουςίαςθσ Presentation Outline 1. The status of global and Greek ship finance Η κατάςταςθ τθσ παγκόςμιασ και ελλθνικισ ναυτιλιακισ χρθματοδότθςθσ 2. Is there sufficient ship finance available for Greek shipping going forwards and on what terms Τπάρχει επάρκεια ναυτιλιακισ χρθματοδότθςθσ για τθν ελλθνικι ναυτιλία, και με τί όρουσ; 3. Does shipping represent a golden opportunity for Greek banks to win higher market penetration, higher profits? Αποτελεί θ ναυτιλία μία χρυςι ευκαιρία για τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ για μεγαλφτερα κζρδθ και για να διειςδφςουν βακφτερα ςτθν αγορά; 4. Summary and conclusions Περίλθψθ και ςυμπεράςματα

3 1. The status of global and Greek ship finance Η κατάςταςθ τθσ παγκόςμιασ και ελλθνικισ ναυτιλιακισ χρθματοδότθςθσ - Global ship lending figures (drawn and committed) at the end of 2008 are estimated at $450bn (excluding the offshore sector). -Σο παγκόςμιο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο (εκταμιευμζνο και μθ) ςτο τζλοσ του 2008 υπολογίηονται ςε περίπου $450 δισ (εξαιρεμζνου του υπεράκτιου κλάδου) - The top 32 shipping banks at the end of 2008 had a total loan portfolio of $407.4bn or 90.5% of the total (see Table 1) -Οι μεγαλφτερεσ 32 ναυτιλιακζσ τράπεηεσ ςτο τζλοσ του 2008 είχαν ςυνολικό χαρτοφυλάκιο $407.4δισ ι 90.5% του ςυνόλου (Πίνακασ 1)

4 Table 1 Πίνακασ 1 HSH Nordbank Commerzbank/DSB/Dresdner DnB NOR RBS KfW Nordea Calyon BNP Paribas/Fortis DVB BTMU Lloyds/BoS HSBC Danish Ship Finance Deutsche Bank HVB Bremer Landesbank SMBC Citi Danske Bank / Fokus Bank SEB ING Natixis Swedbank Helaba National Bank of Greece Emporiki Bank Bank of Ireland Alpha Bank Marfin Laiki ICBC Piraeus Bank JP Morgan Total lending capacity: $407.4.bn Συνολική δανειοδότηση: $407.4 δις Total Portfolio (US$ Bn) 32 Top shipping banks end 2008 υνολικό Χαρτοφυλάκιο (Δισ$) - 32 Μεγαλφτερεσ Ναυτιλιακζσ τράπεηεσ - τζλοσ 2008 Data from Nordea and Petrofin Bank Research

5 - The above totals may underestimate the contribution of Far Eastern and Middle Eastern banks which do not make their figures available. -Σα ανωτζρω ςφνολα δεν λαμβάνουν υπ όψι τουσ τισ τράπεηεσ τθσ Άπω Ανατολισ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ, οι οποίεσ δεν δθμοςιοποιοφν τα ςτοιχεία τουσ witnessed a severe drop in fresh lending as well as a significant reduction of loan commitments. -Σο 2009 παρακολουκιςαμε μία ςοβαρι πτϊςθ ςε κανοφργια δάνεια, κακϊσ και μία ελάττωςθ ςε δεςμεφςεισ δανειοδότθςθσ.

6 -Global shipping volumes for syndicated loans in the first 9 months of 2009 fell from $72.2bn in the corresponding figures for 2008 to $25.6bn (Table 2) -Ο όγκοσ των παγκόςμιων κοινοπρακτικϊν ναυτιλιακϊν δανείων τουσ πρϊτουσ 9 μινεσ του 2009 ζπεςε από $72.2 δισ τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2008 ςτα $25.6 δισ (Πίνακασ 2) Table 2 Πίνακασ 2 Source: Marine Money Freshly Minted October 8 th 2009

7 - Of the top 32 shipping banks, 7 banks, representing $171.1bn or 42%, are expected to significantly downscale their loan portfolios. -Από τισ μεγαλφτερεσ 32 τράπεηεσ, οι 7 που αντιπροςωπεφουν $171.1 δισ ι 42%, αναμζνεται να μειϊςουν ςθμαντικά τα χαρτοφυλάκιά τουσ. -Furthermore, 12 banks, representing $90.5bn or 22.2%, appear to note a neutral / unclear policy towards ship finance -Επιπλζον, 12 τράπεηεσ που αντιπροςωπεφουν $90.5 δισ ι 22.2%, φαίνεται να κρατοφν μία ουδζτερθ / μθ ξεκακαριςμζνθ πολιτικι προσ τθ ναυτιλιακι χρθματοδότθςθ

8 - 13 banks, representing $145.8bn or 35.8% have credit capacity and / or the commitment to increase their lending (subject to market conditions) -13 τράπεηεσ, που αντιπροςωπεφουν $145.8 δισ ι 35.8% ζχουν δανειοδοτικι δφναμθ και/ι τθ διάκεςθ να αυξιςουν τα δάνειά τουσ (ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ)

9 -It is projected that at the end of 2009, global lending shall have been reduced to approx. $410 to $420bn, mainly as a result of: -Αναμζνεται ότι ςτο τζλοσ του 2009, τα δάνεια παγκοςμίωσ κα ζχουν ελαττωκεί ςτα περίπου $ δισ, κυρίωσ για τουσ εξισ λόγουσ: a. newbuilding cancellations eliminating bank commitments ακυρϊςεισ μερικϊν νεότευκτων με ςυνζπεια τθν εξάλειψθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων των τραπεηϊν a. reductions of committed facilities for newbuildings μείωςθ των προβλεπομζνων δανείων για νεότευκτα που κα παραδοκοφν

10 c. utilisation of the natural run off of the loan book via repayments, vessel sales, pre-payments. μθ επαρκι επαναδανειοδότθςθ των ποςϊν που προκφπτουν από τθ φυςικι μείωςθ των δανείων μζςω αποπλθρωμϊν, πωλιςεων των πλοίων, προ-πλθρωμϊν. d. marked slowdown in fresh lending ςθμαντικι επιβράδυνςθ ςε καινοφργιεσ δανειοδοτιςεισ

11 -Greek ship lending (drawn and committed) at the end of 2008 was $73.2bn (Petrofin Bank research ). -Η ελλθνικι ναυτιλιακι χρθματοδότθςθ (εκταμιευμζνθ και μθ) ςτο τζλοσ του 2008 ιταν $73.2 δισ (Petrofin Bank research ). -Due to mergers and acquisitions the number of banks reduced from 40 to 35. -Λόγω ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν ο αρικμόσ των τραπεηϊν ζχει ιδθ μειωκεί από 40 ςτισ 35.

12 1 RBS / ABN $ HSH Nordbank $ Commerzbank (with Dresdner and Deutsche Schiffs) $ Credit Suisse* $ National Bank of Greece $ DNB $ Emporiki Bank of Greece $ Calyon* $ Alpha Bank $ Marfin-Laiki $ HVB $ Piraeus $ DVB Nedship $ DB/SHL Shipping $ Lloyds Bank/Bank of Scotland $ HSBC $ Eurobank $1.30 Total Greek lending: $73.2bn φνολο ελλθνικοφ χαρτοφυλακίου $73.2 δισ 18 BNP PARIBAS / Fortis Belgium $ Citibank $ Nordea $ First Business Bank $ Bremer Landesbank $ Nord LB $ Natixis $ KFW $ Bank of Cyprus $ Aegean Baltic $ ING $ Fortis Bank NL $ Bank of Ireland $ Deka $ Proton Bank $ Alliance and Leicester/Santander Agricultural Bank of Greece 35 Aspis Bank $0.12 $0.09 $0.09

13 -2009 witnessed a severe drop in fresh lending as well as a significant reduction of loan commitments. -Σο 2009 υπιρξε μία ςοβαρι πτϊςθ ςτισ νζεσ χρθματοδοτιςεισ, όπωσ και μία ςθμαντικι μείωςθ ςε ςυμβόλαια δανειακϊν δεςμεφςεων. -It is estimated that Greek ship lending (draw and undrawn) by the end of 2009 shall have fallen to approx. $65bn for the same reasons identified earlier. -Τπολογίηεται ότι θ ελλθνικι ναυτιλιακι χρθματοδότθςθ (εκταμιευμζνθ και μθ) μζχρι το τζλοσ του 2009 κα ζχει πζςει περίπου ςτα $65 δισ για του λόγουσ που ζχουν ιδθ αναφερκεί.

14 - Banks have exploited client asset cover breaches and / or restructures and / or limited fresh lending to increase their loan portfolio yields. -Οι τράπεηεσ ζχουν εκμεταλλευκεί τθν παραβίαςθ του όρου τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ περί ςχζςθσ αξίασ πλοίου με δάνειο και/ι τισ αναδιαρκρϊςεισ δανείων και/ι τα περιοριςμζνα καινοφργια δάνεια, για να αυξιςουν τισ αποδόςεισ των χαρτοφυλακίων τουσ. -Bank losses and to a lesser extent loan provisions, have been minimised. Thus far, this conciliatory approach has been a winning strategy, but is still too early in the shipping cycle. -Οι απϊλειεσ των τραπεηϊν, και ςε μικρότερθ ζκταςθ οι προβλζψεισ για τισ μθ πλθρωμζσ των δανείων, ζχουν ελαχιςτοποιθκεί. Μζχρι τϊρα, αυτι θ πολιτικι ςυνεργαςίασ ιταν μία επιτυχθμζνθ ςτρατθγικι, αλλά ακόμα είναι νωρίσ ςτο ναυτιλιακό κφκλο για το τελικό ςυμπζραςμα.

15 -Banks are keeping a weary eye on the newbuilding order book, the rate of newbuilding deliveries and the level of scrapping. -Οι τράπεηεσ παρακολουκοφν με ανιςυχο μάτι το βιβλίο παραγγελιϊν νεότευκτων, τισ παραδόςεισ των νεότευκτων και τον όγκο διάλυςθσ των πλοίων. -Banks have been primarily occupied with their own capital adequacy and liquidity problems. Emphasis, thus far, has been to monitor shipping loan performance and assess loan provisions. -Η βαςικι εναςχόλθςθ των τραπεηϊν ιταν θ ίδια τουσ θ κεφαλαιακι επάρκεια και τα προβλιματα ρευςτότθτασ. Η ζμφαςθ, μζχρι τϊρα, ιταν ςτο να παρακολουκοφν τθν πορεία των ναυτιλιακϊν δανείων και να εκτιμοφν το μζγεκοσ των ϋπροβλζψεων ςτα προβλθματικά δάνεια.

16 -The drybulk recovery in 2009 has supported banks conciliatory approach. However, the large fall in tanker vessel values and earnings is of growing concern. Greek bank exposure to the container market is limited. -Η ανάκαμψθ τθσ ναυτιλίασ ξθροφ φορτίου το 2009 ζχει δικαιϊςει τθν πολιτικι ςυνεργαςίασ των τραπεηϊν με τουσ πελάτεσ. Όμωσ, θ μεγάλθ πτϊςθ ςτισ αξίεσ και τα ζςοδα των δεξαμενόπλοιων προκαλοφν αυξανόμενθ ανθςυχία. Η ζκκεςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςτα containers είναι περιοριςμζνθ. -Widespread belief in the shipping industry that banks attitude to waivers, restructures and non-performing loans shall harden in Τπάρχει ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτθν ναυτιλιακι αγορά θ άποψθ του ναυτιλιακοφ κλάδου ότι θ ςυμπεριφορά των τραπεηϊν απζναντι ςτισ αναβολζσ, αναδιαρκρϊςεισ και ςτα προβλθματικά δάνεια κα ςκλθρφνει το 2010.

17 2. Is there sufficient ship finance available for Greek shipping going forward and on what terms? Τπάρχει επάρκεια ναυτιλιακισ χρθματοδότθςθσ για τθν ελλθνικι ναυτιλία, και με τί όρουσ; -What is the lending appetite of banks lending to shipping? -Ποιά είναι θ διάκεςθ δανειοδότθςθσ τθσ ναυτιλίασ των τραπεηϊν;

18 Banks lending to Greek shipping and the impact of the global crisis on them. Total number of banks merged to 35 (reduced from 40) Is their lending capacity affected? Number of Banks with Greek Portfolios Size of Bank Greek Portfolios $ Petrofin Bank Research $ $ Banks with lending capacity Banks with reduced lending capacity Banks with neutral / unclear policy

19 -In the short term (1-2 years) and despite high loan margins, market affected by: -Βραχυπρόκεςμα (για 1-2 χρόνια) και παρ όλο τα ψθλά περικϊρια κζρδουσ, θ αγορά κα επθρεαςτεί από: -Low values and poor earnings Χαμθλζσ αξίεσ και χαμθλά ειςόδθματα πλοίων -Loan provisions Προβλζψεισ ςτα προβλθματικά δάνεια -Loan demand exceeds supply Η ηιτθςθ για δάνεια υπερβαίνει τθν προςφορά -Banks still recovering from banking crisis Οι τράπεηεσ ακόμα ανακάμπτουν από τθν τραπεηικι κρίςθ -Poor prospects of new entrants (other than Far East) Χαμθλζσ προςδοκίεσ για νζεσ ναυτιλιακζσ τράπεηεσ (εκτόσ Άπω Ανατολισ)

20 -In the medium term (3-5 years): -Μεςοπρόκεςμα (για 3-5 χρόνια): -Improved values and earnings Βελτιωμζνεσ αξίεσ και ειςοδιματα πλοίων -Reduction of order book Ελάττωςθ του βιβλίου παραγγελιϊν -Healthier loan book Τγιζςτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο

21 (continued - συνέχεια) -In the medium term (3-5 years): -Μεςοπρόκεςμα (για 3-5 χρόνια): -Reducing loan provisions Μειωμζνεσ προβλζψεισ -Stronger banking sector healthier prospects Ενδυναμωμζνοσ τραπεηικόσ τομζασ καλφτερεσ προοπτικζσ -Influx of new lenders Μαηικι είςοδοσ νζων τραπεηϊν -Shipfinance risk / reward attractive again compared to other types of lending -Η αναλογία ρίςκου / κζρδουσ τθσ ναυτιλιακισ χρθματοδότθςθσ ξαναγίνεται ενδιαφζρουςα ςυγκρινόμενθ με άλλουσ δανειοδοτικοφσ τομείσ

22 -Consequently, credit crunch conditions are expected to ease significantly within the next 2-3 years with the recovery process commencing approx one year earlier -υνεπϊσ, οι ςυνκικεσ ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ αναμζνεται να χαλαρϊςουν ςθμαντικά εντόσ των επόμενων 2-3 ετϊν, με τθν διαδικαςία ανάκαμψθσ να αρχίηει περίπου ζνα χρόνο νωρίτερα.

23 -Are the changes in terms and margins a permanent or transient feature? -Οι αλλαγζσ ςε όρουσ και περικϊρια κζρδουσ είναι μόνιμεσ ι προςωρινζσ; PRE-CRISIS ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΚΡΙΗ -Pricing levels far too low to cover inherent risk involved -Η τιμολόγθςθ των δανείων ιταν εξαιρετικά χαμθλι ϊςτε να καλφπτει το εγγενζσ ρίςκο -Banks used over-leverage to over-lend -Οι τράπεηεσ χρθςιμοποιιςαν τθν υπερ-μόχλευςθ για υπερ-δανειςμό -Bank competition fierce for top clients -Ο τραπεηικόσ ανταγωνιςμόσ ιταν άγριοσ για τουσ μεγάλουσ πελάτεσ

24 -Are the changes in terms and margins a permanent or transient feature? -Οι αλλαγζσ ςε όρουσ και περικϊρια κζρδουσ είναι μόνιμεσ ι προςωρινζσ; POST-CRISIS ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ -Above conditions need considerable time to reoccur -Όλεσ οι προθγοφμενεσ ςυνκικεσ κα χρειαςτοφν ςθμαντικό χρόνο για να επανζλκουν

25 -Banks need to de-leverage -Οι τράπεηεσ χρειάηεται να προχωριςουν ςε απομόχλευςθ -Banks need time to clean up loan portfolios and re-consider ship lending in a positive light -Οι τράπεηεσ χρειάηονται χρόνο για να εκκακαρίςουν τα χαρτοφυλάκιά τουσ και να ξαναδοφν κετικά τθν ναυτιλιακι χρθματοδότθςθ.

26 -Very unlikely for pricing levels within the next 3-5 years to revert to near pre-crisis low levels. -Είναι απίκανο θ τιμολόγθςθ εντόσ των επόμενων 3-5 ετϊν να επανζλκει κοντά ςτα επίπεδα τα πρίν τθσ κρίςθσ -New lending capacity to remain relatively scarce for at least 2-3 years depending on market conditions and prospects -Η ικανότθτα δανειοδότθςθσ κα παραμείνει ςχετικά μικρι για τουλάχιςτον 2-3 χρόνια, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τισ προοπτικζσ τθ αγοράσ.

27 -Credit pricing models will need to reflect loan losses and provisions. Loan pricing may soften but expected to remain well above pre-crisis levels. Therefore, a permanent change. -Σα μοντζλα πιςτωτικισ τιμολόγθςθσ κα χρειαςτεί να αντικακρεφτίηουν τισ δανειακζσ ηθμίεσ και προβλζψεισ. Η τιμολόγθςθ των δανείων μπορεί να χαλαρϊςει, αλλά αναμζνεται να παραμείνει πολφ παραπάνω από τα πρό τθσ κρίςθσ επίπεδα. Άρα, εννοοφμε μόνιμθ αλλαγι. -As lending capacity and competition shall increase in the medium term, margins shall soften further and strict lending parameters shall once again be relaxed. -Κακϊσ θ δανειοδοτικι ικανότθτα και ο ανταγωνιςμόσ κα αυξθκοφν μεςοπρόκεςμα, τα περικϊρια κζρδουσ κα χαμθλϊςουν περαιτζρω και οι αυςτθρζσ χρθματοδοτικζσ παράμετροι κα χαλαρϊςουν εκ νζου.

28 -However, in the short term, high bank margins adversely affect the (net cash flow of loans and) ability of owners to maximise loan repayments utilising their cash flow -Όμωσ, βραχυπρόκεςμα, τα υψθλά περικϊρια κζρδουσ των τραπεηϊν κα επθρεάςουν αρνθτικά τθν ικανότθτα των πλοιοκτθτϊν να βελτιςτοποιιςουν τισ αποπλθρωμζσ των δανείων χρθςιμοποιϊντασ τα ζςοδα των πλοίων.

29 3. Does shipping represent a golden opportunity for Greek banks to win higher market penetration, higher profits? Αποτελεί θ ναυτιλία μία χρυςι ευκαιρία για τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ για μεγαλφτερα κζρδθ και για να διειςδφςουν βακφτερα ςτθν αγορά; -Greek banks currently account for 23.14% of Greek ship lending -Οι ελλθνικζσ τράπεηεσ μετζχουν κατά 23,14% ςτθν ελλθνικι ναυτιλιακι χρθματοδότθςθ -Loan demand shall exceed loan supply for at least 1-2 years -Η ηιτθςθ για δάνεια κα υπερβεί τθν προςφορά για τουλάχιςτον 1-2 χρόνια. -Terms are at their highest ever -Οι όροι κα είναι πιο απαιτθτικοί από ποτζ

30 -Loan conditions are stringent and are also more secure due to low values. -Οι όροι δανειςμοφ είναι δυςχερείσ και τα καινοφργια δάνεια είναι πιο αςφαλι λόγω των χαμθλϊν αξιϊν. -Rare combinations of high returns / low risk -πάνιοι ςυνδυαςμοί υψθλϊν αποδόςεων και χαμθλοφ ρίςκου -Ability to lock in this win / win opportunity for a number of years. Δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ μοναδικισ κερδοφόρασ ευκαιρίασ για αρκετά χρόνια

31 -Absence of alternative lending opportunities to other industries in Greece. -Απουςία εναλλακτικϊν χρθματοδοτικϊν ευκαριϊν ςε άλλουσ τομείσ ςτθν Ελλάδα -However, above opportunity requires sufficient bank liquidity and capital adequacy. -Πάντωσ, θ ανωτζρω ευκαιρία κα απαιτιςει επίςθσ ικανι τραπεηικι ρευςτότθτα και κεφαλαιακι επάρκεια. -To the winner the spoils! -Σω κρατίςτω τα κζρδθ!

32 4. Summary and conclusions Περίλθψθ και ςυμπεράςματα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century PRESS CLIPPINGS In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens MARIA TSAKOS FOUNDATION FORUM IN ASSOCIATION WITH CAPITAL LINK

Διαβάστε περισσότερα

Global Economic & Market Monthly Review: Pausing

Global Economic & Market Monthly Review: Pausing Global Economic & Market Monthly Review: Pausing ECONOMIC ANALYSIS & RESEARCH DIVISION Executive Summary The US economy is expected to have slowed down during Q2 of 2013, as we estimate that its real GDP

Διαβάστε περισσότερα

Parallel Session 1: Regulation

Parallel Session 1: Regulation Parallel Session 1: Regulation Session Chair: Panayiotis Alexakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα Συνεδρίων Time: 09:15-11:00 Financial Regulation in General Equilibrium

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS ICIB 2013 proceedings edited by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία CARBON ZAPP International που με την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15 ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ετήσια Έκθεση 2014-15 Annual Report 1 ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο προκλήσεις και συνεχείς ανατροπές για τη ναυτιλία Τ μας τόσο σε διεθνές όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

MARITIME INTELLIGENCE

MARITIME INTELLIGENCE MARITIME ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚ ΟΣΗ / ΤΕΥΧΟΣ #1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κωνσταντίνος Κωτσάτος Sales & Purchase Demolition Containers Tanker market Vessel Valuation Σπύρος M. Πολέμης Η ναυτοσύνη των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον Δευτέρα, 4 Απριλίου 1 2011 Διεθνής Οικονομία & Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Προκλήσεις και Προοπτικές Δρ Πλάτων Μονοκρούσος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα μετά την Κρίση Περίληψη κύριων σημείων της ομιλίας (ακολουθεί ομιλία) Γκίκας Α. Χαρδούβελης ΚΕΠΕ, 12/9/2013

Η Ελλάδα μετά την Κρίση Περίληψη κύριων σημείων της ομιλίας (ακολουθεί ομιλία) Γκίκας Α. Χαρδούβελης ΚΕΠΕ, 12/9/2013 Η Ελλάδα μετά την Κρίση Περίληψη κύριων σημείων της ομιλίας (ακολουθεί ομιλία) Γκίκας Α. Χαρδούβελης ΚΕΠΕ, 12/9/2013 1. Το πρόσφατο παρελθόν και η ανάγκη νέου μοντέλου ανάπτυξης Οι ανισορροπίες δεκαετιών

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκαταρκτικό Ρρόγραμμα

Ρροκαταρκτικό Ρρόγραμμα Ρροκαταρκτικό Ρρόγραμμα 1 θ Ημζρα 1 Απριλίου 2009 18.00 Εγγραφζσ Καφζσ Καλωςορίςματοσ 19:00 Χαιρετιςμόσ Κωνςταντίνοσ Μίχαλοσ, Πρόεδροσ, Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 19.15 Εναρκτιρια Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

CONCISE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL PERIOD BETWEEN JANUARY 1 AND SEPTEMBER 30, 2013. Pursuant to Law 3556/2007, article 6

CONCISE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL PERIOD BETWEEN JANUARY 1 AND SEPTEMBER 30, 2013. Pursuant to Law 3556/2007, article 6 CONCISE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL PERIOD BETWEEN JANUARY 1 AND SEPTEMBER 30, 2013 Pursuant to Law 3556/2007, article 6 CRETA FARM S.A. S.A. Reg. no.: 11867/06/Β/86/38 15th km of Rethymnon

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and FinancialMirror 1.00 Issue No. 812 February 18-24, 2009 REAL MADRID TOPS DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE CYPRUS GOURMET FINDS SUPERMARKET WINE BARGAINS Banks open spreads on corp. loans Cyprus three largest

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρόγραμμα Διεκνοφσ Απολυτθρίου International Baccalaureate Diploma Programme Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ (Ιςχφει από Σεπτζμβριο 2013) ΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ... 2 1 ΔΙΑΓΧΓΗ... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FINANCIAL EDUCATION PARTNERSHIP PROGRAMME

EUROPEAN FINANCIAL EDUCATION PARTNERSHIP PROGRAMME EUROPEAN FINANCIAL EDUCATION PARTNERSHIP PROGRAMME NATIONAL FINANCIAL EDUCATION NEEDS & GAPS SURVEY REPORT FOR GREECE UNIVERSITY OF PIREAUS April 2011 Table of Contents Preface......3 Acknowledgements...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Policy Paper No 23_March 2014 What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Isabella Rota Baldini Editorial Coordinator,

Διαβάστε περισσότερα