EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Παξαθαιώ δηαβάζηε θάζε κία εξώηεζε θαη πάξηε όζν ρξόλν ζέιεηε γηα λα ηελ απαληήζεηε. Απαληήζηε απιά βάδνληαο έλα ηηθ ζην θνπηάθη δίπια ζηελ απάληεζή ζαο. ΜΟΝΟ ΥΑΡΣΗ Μπνξεί λα κελ ρξεηαζηεί λα απαληήζε ηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο. Λέμεηο γξακκέλεο κε απηόλ ηνλ ηξόπν είλαη νδεγίεο πνπ ζαο ιέλε πνηεο εξωηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε. Παξαθαιώ βεβαησζείηε νηη δηαβάζαηε όια όζα είλαη γξακκέλα ζην γθξί θνπηί, γηαηί είλαη πνιύ ζεκαληηθά ώζηε λα θαηαλνήζεηε ηηο εξσηήζεηο. Δάλ δηαβάζεηε θάπνηα εξώηεζε πνπ δε κπνξείηε λα απαληήζεηε ή δε ζέιεηε λα απαληήζεηε, απιά ζεκεηώζηε ηελ απάληεζε «ΓΞ» ή «πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ» θαη πξνρσξήζηε ζηελ επόκελε εξώηεζε. Δάλ έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο ελόζσ ζπκπιεξώλεηε ην εξσηεκαηνιόγην κελ δηζηάζεηε λα ξσηήζεηε ηνλ εξεπλεηή όζν αζήκαληε θαη αλ ζεσξείηε ηελ εξώηεζε. Ζ έξεπλα απηή αθνξά ΔΑ νπόηε είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο εξεπλεηέο λα είζηε όζν πην εηιηθξηλείο γίλεηαη. Παξαθαιώ κελ αλεζπρείηε όηη άιινη άλζξωπνη ζα δηαβάζνπλ ηηο απαληήζεηο ζαο. Απηό απιά ΓΔΝ ζα ζπκβεί. Page No. 1

2 ΔΡΩΣΖΔΗ ΔΞΑΚΖΖ Παξαθαιώ δηαβάζηε: Παξαθάηω ππάξρνπλ θάπνηεο εξωηήζεηο εμάζθεζεο. Ο εξεπλεηήο ζα ζαο βνεζήζεη λα θαηαιάβεηε ηη πξέπεη λα θάλεηε ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ 1 Έρεηε παίμεη πνηέ παηρλίδηα ζην ηληεξλεη (είηε κόλνη ζαο είηε απέλαληη ζηνλ ππνινγηζηή). ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α ΝΑΗ Γείηε επόκελε εξώηεζε Β ΟΥΗ Γ Γελ μέξσ Γ Γελ ζέισ λα πσ Απαληήζηε ζηελ επόκελε εξώηεζε 2 Αλ απαληήζαηε λαη, πόζν ζπρλά παίμαηε παηρλίδηα ζην ηληεξλεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;. ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα Β Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Γ Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα Γ Ληγόηεξν ζπρλά Γελ μέξσ 3. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία παξαθάηω πξόηαζε; Α Β Γ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ Γλσξίδσ πεξηζζόηεξα γηα ην ηληεξλεη από όηη νη γνλείο κνπ Γλσξίδσ πνιιά γηα ην πώο λα ρξεζηκνπνηώ ην ηληεξλεη Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζην ηληεξλεη πνπ είλαη θαιά γηα ηα παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ Γελ ηζρύεη θαζόινπ Ηζρύεη ιίγν Ηζρύεη αξθεηά ΣΔΛΟ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΔΞΑΚΖΖ Page No. 2

3 ΜΔΡΟ A ΓΗΑ ΔΑ ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΓΗΑΒΑΔ: Παξαθάησ ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηα ζαο πξνζσπηθά 4. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ Γελ ηζρύεη θαζόινπ Ηζρύεη ιίγν Ηζρύεη αξθεηά Α Έρσ κεγάιε εκπηζηνζύλε ζην εαπηό κνπ όηη κπνξώ λα αληηκεησπίζσ απξόζκελα πξνβιήκαηα Β Αληηκεησπίδσ ζπρλά πνλνθεθάινπο, ζηνκαρόπνλνπο, δηάθνξεο αξξώζηηεο Γ Νεπξηάδσ πνιύ ζπρλά θαη ράλσ ηελ ςπρξαηκία κνπ εύθνια Γ Δίκαη ζπρλά κόλνο κνπ, γεληθά παίδσ κόλνο κνπ θαη είκαη θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηό κνπ Δ πλήζσο θάλσ όηη κνπ ιέλε Ε Αλεζπρώ πνιύ Ζ Μνπ είλαη πνιύ εύθνιν λα επηκέλσ ζηνπο ζηόρνπο πνπ ζέησ θαη λα ηνπο επηηπγράλσ Page No. 3

4 5. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ Γελ ηζρύεη θαζόινπ Ηζρύεη ιίγν Ηζρύεη αξθεηά Α Έρσ ηνπιάρηζηνλ έλα θαιό θίιν Β Μαιώλσ πνιύ, κπνξώ λα θάλσ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ απηό πνπ ζέισ Γ Δίκαη ζπλήζσο δπζηπρηζκέλνο/ε, ζηελαρσξεκέλνο/ε ή δαθξπζκέλνο/ε Γ Σα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ γεληθά κε ζπκπαζνύλ Δ Δίκαη λεπξηθόο όηαλ κνπ παξνπζηάδνληαη λέεο θαηαζηάζεηο, ράλσ εύθνια ηελ απηνπεπνίζεζή κνπ Ε πρλά κε θαηεγνξνύλ όηη ιέσ ςέκκαηα ή όηη θιέβσ Ζ Άιια παηδηά ή λένη ζπρλά κε πεηξάδνπλ 6 Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ Γελ ηζρύεη θαζόινπ Ηζρύεη ιίγν Ηζρύεη αξθεηά Α Έπθνια απνζπάηαη ε πξνζνρή κνπ θαη ην βξίζθσ δύζθνιν λα ζπγθεληξσζσ Β Άιια παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ ζπρλά κε αγλννύλ Γ Δάλ έρσ κπιεμίκαηα ζπλήζσο βξίζθσ ηξόπν λα θάλσ θάηη Γ Παίξλσ πξάγκαηα από ην ζπίηη ή από ην ζρνιείν ή από αιινύ πνπ δελ είλαη δηθά κνπ Δ Σα πεγαίλσ θαιύηεξα κε κεγαιύηεξνπο αλζξώπνπο από εκέλα παξα κε ηα παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ Ε Γεληθά κπνξώ λα ζθεθηώ ηξόπνπο γηα ην πώο ζα αληηκεησπίζσ θαηλνύξγηεο θαηαζηάζεηο Ζ Έρσ πνιιέο θνβίεο θαη θνβάκαη εύθνια Page No. 4

5 7. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ Γελ ηζρύεη θαζόινπ Ηζρύεη ιίγν Ηζρύεη αξθεηά Α Κάλσ επηθίλδπλα πξάγκαηα γηα λα δηαζθεδάζσ Β Κάλσ πξάγκαηα πνπ είλαη πνιύ ελδηαθέξνληα έζησ εάλ είλαη επηθίλδπλα 8.Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, έρεηε θάλεη θάπνην από ηα παξαθάηω πξάγκαηα; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ Β Γ Υάζαηε καζήκαηα ζην ζρνιείν ρσξίο νη γνλείο ζαο λα ην γλσξίδνπλ (θάλαηε «θνπάλα» από ην ζρνιείν) Δίραηε κπειάδεο κε ηνπο θαζεγεηέο ζαο γηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά Δ Δίραηε κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία Ε Καλέλα από απηά Ζ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ 9. Όηαλ κε απαζρνιεί θάηη κηιάω κε ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ Α Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ Β Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ Γ Κάπνηνλ θίιν Γ Με ηνλ θαζεγεηή κνπ Δ Με θάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα βνεζάεη ηα παηδηά (αζηπλνκηθό, θνηλσληθό ιεηηνπξγό θηι.) Ε Άιινλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη Ζ Κάπνηνλ άινλ Θ Καλέλαλ Η ΓΞ Page No. 5

6 10 Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 κελεο, έρεηε δεί ή βηώζεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζαο αλεζύρεζε ή ζαο αλαζηάηωζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ζαο έθαλε λα ληώζεηε άβνια, ζηελάρωξα ή λα ληώζεηε όηη δελ έπξεπε λα ην είραηε δεη ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ Α Ναη Γείηε επόκελε εξώηεζε Β Όρη Γ Γελ μέξσ Γ Γελ ζέισ λα πσ Πεγαίλεηε ζην ηέινο ηεο ζειίδαο 11. Δαλ απαληήζαηε λαη, πόζν ζπρλά έρεηε δεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζαο έρεη αλεζπρήζεη ή αλαζηαηώζεη ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Γ Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα Γ Ληγόηεξν ζπρλά Δ ΓΞ ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ Page No. 6

7 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΔΡΟ B ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΗΑΒΑΣΔ: Μεξηθέο θνξέο ηα παηδηά ή νη έθεβνη ιέλε ή θάλνπλ ζε άιινπο πξάγκαηα άζρεκα ή πξάγκαηα πνπ πιεγώλνπλ Όηαλ νη άλζξωπνη πιεγώλνπλ ή θάλνπλ θαθό ζε θάπνηνλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν, απηό κπνξεί λα γίλεη είηε πξόζωπν-κε-πξόζωπν, είηε κέζω θηλεηνύ ηειεθώλνπ (θείκελν, ηειέθωλν, βίληεν, κέζω ηνπ ίληεξλεη (ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, άκεζν κήλπκα, θνηλωληθή δηθηύωζε, δωκάηηα ζπδήηεζεο θηι.). 12. Έρεη θάπνηνο ζπκπεξηθεξζεί απέλαληί ζαο κε άζρεκν ή θαθό ηξόπν ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ; Α Ναη Β Ορη Γείηε επόκελε εξώηεζε Γ Γελ μέξσ Πεγαίλεηε ζηελ ελόηεηα Γ Γ Γελ ζέισ λα πσ Πώο έγηλε απηό ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΚΑΠΟΗΟ Α ΤΜΠΔΡΗΦΔΡΘΖΚΔ ΜΔ ΑΥΖΜΟ ΣΡΟΠΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Γ Πόζν ζπρλά ζαο έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ ΜΖΝΔ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Γ Μηα ή δύν θνξέο ηνλ κήλα Γ Ληγόηεξν ζπρλά Δ Γελ μέξσ Page No. 7

8 14. Καζόιε ηε δηάξθεηα ηωλ πξνεγνύκελωλ 12 κελώλ έγηλε... ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Πξόζσπν κε πξόζσπν Β Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, κελπκάησλ ή κε εηθόλεο ή κε βηληενεηθόλεο Γ Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν Γ Γελ μέξσ 15. Καζόιε ηε δηάξθεηα ηωλ πξνεγνύκελωλ 12 κελώλ έγηλε θάηη ηέηνην από ην ηληεξλεη; ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α ΝΑΗ Γείηε επόκελε εξώηεζε Β ΟΥΗ πήγαηλε ελόηεηα Γ Γ Γελ μέξσ Ση έγηλε όηαλ ήζαζηαλ ζην ηληεξλεη ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΜΟΝΟ ΟΟΗ Α ΔΥΟΤΝ ΤΜΠΔΡΗΦΔΡΘΔΗ ΜΔ ΑΥΖΜΟ ΣΡΟΠΟ ΜΔΩ ΣΟΤ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 16. Καη κε πνηνλ ηξόπν απηό ζπλέβεη ζε εζάο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Μέζσ ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (facebook θηι.) Β Μέζσ κέζεληδεξ (άκεζνπ κελύκαηνο) (π.ρ MSN) Γ ε δσκάηηα επηθνηλσλίαο (chat rooms) Γ Μεζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) E ε ηζηνζειίδα κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα Ε Με θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ζην ηληεξλεη Ζ Γελ μεξσ Page No. 8

9 17. θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ζαο ζπλέβεη απηό, πόζν ζηελαρωξεκέλνο/ε ήζαζηαλ γηα απηό πνπ ζπλέβεη; A Ήκνπλ πνιύ ζηελαρσξεκέλνο/ε B Ήκνπλ αξθεηά ζηελαρσξεκέλνο/ε Γ Ήκνπλ ιίγν ζηελαρσξεκέλνο/ε Γ Καζόινπ ζηελαρσξεκέλνο E Γελ μέξσ 18. Μίιεζαηε ζε θαλέλαλ άιιν γηα ην ηη είρε ζπκβεί; Α Ναη Β Όρη Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ 19 Δαλ απάληεζαηε λαη, κε πνηνλ κηιήζαηε ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Με ηε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ Β Με ηνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ Γ Με έλα θίιν Γ Με έλα δάζθαιν Δ Με θάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκία, θνηλσληθό ιεηηνπξγό θηι.) Ε Με θάπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη Ζ Με θάπνηνλ άιιν Θ Γελ μέξσ Page No. 9

10 20 Αθόκα ζθεπηόκελνο/ ε εθείλε ηε θνξά, θάλαηε θάπνην από ηα παξαθάηω; ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ 21 Καη πνηα από απηά, ζε βνήζεζε; ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α ηακάηεζα λα ρξεζηκνπνηώ ην ίληεξλεη γηα ιίγν Β Γ Γ Δ Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο ηδησηηθόηεηαο/ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κνπ Μπιόθαξα ην άηνκν θαη δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη πιένλ καδί κνπ Καηήγγεηια ην πξόβιεκα (π.ρ.πάηεζα ην θνπκπί «βνήζεηαο» ή ην θνπκπί «αλαθνξάο θαθνκεηαρείξηζεο», ζηνλ παξνρέα ίληεξλεη ή ζηνλ παξνρέα ηεο ηζηνζειίδαο) Ε Καλέλα από ηα παξαπάλσ Ζ Γελ μέξσ *Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε θαη ειεγμηε μαλά εάλ έρεηε απαληήζεη ζηελ εξώηεζε 21 ζηελ δεμηά ζηήιε* ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ Page No. 10

11 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΔΡΟ Γ ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ Δ ΑΤΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ 22 Έρεηε ζπκπεξηθεξζεί κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα ήηαλ άζρεκνο ή θαθόο ζε θάπνηνλ άιιν ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ Α Ναη Γείηε επόκελε εξώηεζε Β Ορη Γ Γελ μέξσ πεγαίλεηε ζην ηέινο Γ Γελ ζέισ λα πσ Πωο έγηλε απηό ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ ΔΥΔΣΔ ΚΑΝΔΗ Δ ΚΑΠΟΗΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΣΗ ΑΥΖΜΟ Ή ΚΑΚΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ Δαλ απαληήζαηε λαη, πόζν ζπρλά ζπκπεξηθεξζήθαηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ 23 ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ; Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Γ Μηα ή δύν θνξέο ηνλ κήλα Γ Ληγόηεξν ζπρλά Δ Γελ μέξσ Page 11

12 24 Με πνηνλ απν ηνπο παξαθάηω ηξόπνπο, ζπκπεξηθεξζήθαηε άζρεκα; ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Πξόζσπν κε πξόζσπν Β Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, κελπκάησλ ή κε εηθόλεο ή κε βηληενεηθόλεο Γ ην δηαδίθηπν Γ Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν Δ Γελ μέξσ ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ Page 12

13 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΔΡΟ Γ ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΗΑΒΑΣΔ: Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ζα έρεηε δεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο εηθόλεο θσηνγξαθίεο, βίληεν θηι. Μεξηθέο θνξέο, απηέο κπνξεί λα είλαη ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δείρλνπλ γπκλνύο αλζξώπνπο ή αλζξώπνπο λα θάλνπλ έξσηα. Μπνξεί λα κελ έρεηε δεί πνηέ θάηη ηέηνην. Ή κπνξεί λα έρεηε δεί θάηη παξόκνην ζε θηλεηά ηειέθσλα, ζε πεξηνδηθά, ζηελ ηειεόξαζε, ζε DVD ή ζην ηληεξλεη 25 Έρεηε δεη θάηη ηέηνην ηνπο πξνεγνύκελνπο 12 κήλεο; Α Ναη Γείηε επόκελε εξώηεζε Β Όρη Γ Γελ μέξσ πεγαίλεηε ζην ηέινο Γ Γελ ζέισ λα πσ Πωο έγηλε απηό ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ ΔΥΔΣΔ ΓΔΗ ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ ΔΥΔΗ ΥΔΖ ΜΔ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ 26 Πόζν ζπρλά βιέπεηε θάηη ηέηνην ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Γ Μηα ή δύν θνξέο ηνλ κήλα Γ Ληγόηεξν ζπρλά Δ Γελ μέξσ Page 13

14 27 ε πνηα κέξε έρεηε δεη θάηη ηέηνην ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α ε πεξηνδηθό ή βηβιίν; Β ηελ ηειεόξαζή ζε ηαηλία ή ζε βίληεν/ DVD Γ ε ζύληνκν κήλπκα (SMS), εηθνλνκήλπκα (MMS) ή θάπσο αιιηώο ζην θηλεηό ηειέθσλν Γ Με Bluetooth (κπινπηνπζ) Δ Άιιν Ε Γελ μέξσ 28 Έρεηε δεη θάηη παξόκνην ζε θάπνηα ηζηνζειίδα ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α Ναη Γείηε επόκελε εξώηεζε Β Όρη Γ Γελ μέξσ Πεγαίλεηε ζην ηέινο Γ Γελ ζέισ λα πσ Page 14

15 Πωο έγηλε απηό ζην ηληεξλεη ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ ΔΥΔΣΔ ΓΔΗ ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ ΔΥΔΗ ΥΔΖ ΜΔ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ Δ ΚΑΠΟΗΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 29 ε ηη είδνπο ηζηνζειίδα είδαηε θάηη ηέηνην ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α ε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο Β Από εηθόλεο πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά ζηελ νζόλε (pop up) Γ Από ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνύλ βίληεν (π.ρ youtube θηι.) Γ ε ηζηνζειίδεο πνπ είλαη κόλν γηα ελήιηθεο Δ Μέζσ ηζηνζειίδαο δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ Ε Μέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο αξρείσλ από ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή (π.ρ limewire) Ζ Κάπνηνπ άιινπ είδνπο ηζηνζειίδα Θ Γελ μέξσ 30 Βιέπνληαο ζεμνπαιηθέο εηθόλεο ζην ίληεξλεη κπνξεί λα είλαη ωξαίν κπνξεί θαη όρη. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είδεο θάηη ηέηνην πνπ κπνξεί λα ζε ελόριεζε κε θάπνηνλ ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα λα ζε έθαλε λα αηζζαλζείο άβνια, ζηελαρωξεκέλν, ή όηη δελ έπξεπε λα ην δεηο ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ Α Ναη Απαληήζηε ζηελ επόκελε εξώηεζε Β Όρη Γ Γελ μέξσ Πεγαίλεηε ζην ηέινο Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ Page 15

16 Ση έγηλε όηαλ ελνριεζήθαηε από ηα πξάγκαηα πνπ είδαηε ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΗΓΑΣΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΔΗΓΟΤ ΔΞΟΤΑΛΗΚΔ ΔΗΚΟΝΔ ΠΟΤ Α ΔΝΟΥΛΖΑΝ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 31 θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ελνριεζήθαηε κε θάηη παξόκνην, πόζν ζηελαρωξεκέλνη είζαζηαλ - αλ ήζαζηαλ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ Α Πνιύ ζηελαρσξεκέλνο/ε Β Αξθεηά ζηελαρσξεκέλνο/ε Γ Λίγν ζηελαρσξεκέλνο/ε Γ Καζόινπ ζηελαρσξεκέλνο/ε Δ Γελ μέξσ 32 Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε εθείλε ηε θνξά, κηιήζαηε κε θάπνηνλ γηα ην ηη έγηλε; ; Α Ναη Β Όρη Γ Γελ μέξσ 33 Δαλ απάληεζαηε λαη, ζε πνηνλ ην είπαηε ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ Β Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ Γ Έλαλ θίιν Γ Έλαλ δάζθαιν Δ Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκηθό, θνηλσληθό ιεηηνπξγό θηι.) Ε Καπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη Ζ Καλέλαλ από ηα παξαπάλσ Θ Γελ μέξσ Page 16

17 34 Κάλαηε θάπνην απν ηα παξαθάηω; ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α 35 Καη πνηα από απηά, ζαο βνήζεζε; ηακάηεζα λα ρξεζηκνπνηώ ην ίληεξλεη γηα ιίγν Β Γ Γ Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο ηδησηηθόηεηαο κνπ / ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κνπ Μπιόθαξα ην άηνκν θαη δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί κνπ Δ Καηήγγεηια ην πξόβιεκα (π.ρ.πάηεζα ην θνπκπί «βνήζεηαο» ή ην θνπκπί «αλαθνξάο θαθνκεηαρείξηζεο», ζηνλ παξνρέα ίληεξλεη ή ζηνλ παξνρέα ηηο ηζηνζειίδαο) Ε Καλέλα από ηα παξαπάλσ Ζ Γελ μέξσ *Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε θαη ειεγμηε μαλά εάλ έρεηε απαληήζεη ζηελ εξώηεζε 35 ζηελ δεμηά ζηήιε* ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ Page 17

18 ΜΔΡΟ E ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΑΝΣΖΘΟΤΝ ΟΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Page 18

19 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΔΡΟ Φ ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΗΑΒΑΣΔ: Παξαθάηω ππάξρνπλ εξωηήζεηο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηείηε ην ηληεξλεη 36 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, πόζν ζπρλά έρεηε θάλεη, εάλ έρεηε θάλεη, θάπνην από ηα παξαθάηω πξάγκαηα; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ Δ ΚΑΘΔ ΓΡΑΜΜΖ ΝΑΗ ΟΥΗ Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Μηα ή δύν θνξέο ην κήλα Ληγόηεξ ν ζπρλά Καζόινπ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ΓΞ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ Α Έςαμα γηα λένπο θίινπο ζην ίληεξλεη... Β Έζηεηια πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ην νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε ή αξηζκό ηειεθώλνπ) ζε θάπνηνλ πνπ δελ έρσ ζπλαληήζεη πνηέ πξόζσπν κε πξόζσπν... Γ Πξνζέζεζα ζηηο επαθέο κνπ αλζξώπνπο πνπ δελ έρσ πνηέ ζπλαληήζεη πξόζσπν κε πξόζσπν... Page 19

20 37. Σνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ, πόζν ζπρλά έρεηε θάλεη θάπνην από ηα παξαθάηω πξάγκαηα; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ Δ ΚΑΘΔ ΓΡΑΜΜΖ ΝΑΗ ΟΥΗ Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα Μηα ή δύν θνξέο ην κήλα Ληγόηεξν ζπρλά Καζόινπ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ΓΞ Πξνηηκώ λα κελ απαληεζσ Α Πξνζπνηήζεθα νηη είκαη θάπνηνο άιινο από απηόο πνπ πξαγκαηηθά είκαη... Β Έζηεηια θσηνγξαθίεο ή βίληεν ζε θάπνηνλ πνπ δελ έρσ γλσξίζεη πνηέ πξόζσπν κε πξόζσπν... ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΓ: Παρακάηω σπάρτοσμ κάποιες ερωηήζεις ποσ αθορούμ ηις επαθές ποσ μπορεί μα κάμαηε με άηομα ποσ γμωρίζαηε ζηο ιμηερμεη. Θσμηθείηε όλοσς ηοσς ηρόποσς ποσ τρηζιμοποιείηε ηο ίμηερμεη (π.τ. θορηηούς σπολογιζηές ή κιμηηά) και διάθοροσς τώροσς (π.τ. ζηο ζπίηι ή κάποσ αλλού) ποσ μπορεί μα ηο τρηζιμοποιείηε Οηαμ μιλάμε για πρόζωπο με πρόζωπο εμμοούμε οηι μιλάμε με άμθρωπο ποσ βρίζκεηαι ζηο ίδιο ζημείο και ότι μεζω ίμηερμεη ή μέζω ηηλεθώμοσ ή μέζω ιζηοκάμερας. Page 20

21 38 Δίραηε πνηέ επαθή κε θάπνηνλ κέζω ηληεξλεη ρωξίο λα ηνλ είραηε δεη πνηέ πξνζωπηθά; (Απηό κπνξεί λα είρε γίλεη είηε κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, έηηε ζε δωκάηηα επηθνηλωλίαο (chat rooms), είηε ζε ηζηνζειίδεο θνηλωληθήο δηθηύωζεο είηε ζε ζηηγκηαίν κήλπκα ή ηζηνζειίδεο παηρληδηώλ) ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α Ναη Γείηε εξώηεζε 39 Β Όρη, Πεγαίλεηε ζην ηέινο Γ Γελ μέξσ 39 Δαλ απαληήζαηε λαη, θαη ζπλαληήζαηε πξνζωπηθά θάπνηνλ πνπ είραηε πξώηα γλωξίζεη κόλν κέζω ίληεξλεη ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α Ναη Γείηε εξώηεζε 40 Β Όρη, Γ Γελ μέξσ Πεγαίλεηε ζην ηέινο Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ Page 21

22 Πωο ζπλέβεη ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ ΤΝΑΝΣΖΑΣΔ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΚΑΠΟΗΟΝ ΠΟΤ ΠΡΩΣΑ ΔΗΥΑΣΔ ΓΝΩΡΗΔΗ ΜΔΩ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 40 Πόζνπο θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο ζπλαληήζαηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ; ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α 1-2 Β 3-4 Γ 5-10 Γ Πεξηζζόηεξνπο απν 10 Δ Γελ μέξσ 41 Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, πνηνπο από ηνπο παξαθάηω ζπλαληήζαηε πξνζωπηθά ελώ ηνπο είραηε γλωξίζεη πξώηα κέζω ηληεξλεη ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Γλώξηζα θάπνηνλ πνπ είλαη θίινο ή ζπγγελήο θάπνηνπ πνπ γλσξίδσ πξνζσπηθά Β Γλώξηζα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε δσή κνπ εθηόο δηαδηθηύνπ Γ Σίπνηα από ηα παξαπαλσ Page 22

23 Πωο ζπλέβεη ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΜΟΝΟ ΟΟΗ ΔΥΔΣΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΚΑΠΟΗΟΝ ΠΟΤ ΠΡΩΣΑ ΓΝΩΡΗΑΣΔ ΜΔΩ ΗΝΣΔΡΝΔΣ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 42 θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ζπλαληήζαηε πξνζωπηθά θάπνηνλ αθνύ πξώηα ηνλ είραηε γλωξίζεη κέζω ηληεξλεη, κε πνηνλ ηξόπν ήξζαηε ζε επαθή γηα πξώηε θνξά ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Από ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο Β Μέζσ κέζεληδεξ (άκεζνπ κελύκαηνο) (π.ρ MSN) Γ Μέζσ ησλ ηληεξλεηηθώλ δσκαηίσλ ζπδήηεζεο (chat rooms) Γ Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( ) Δ Μέζσ ηζηνζειίδαο παηρληδηώλ Ε Με θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ζην ηληεξλεη Ζ ΓΞ 43 Οη ζπλαληήζεηο πξόζωπν κε πξόζωπν κε αλζξώπνπο πνπ ηνπο γλώξηζεο γηα πξώηε θνξά κέζω ηληεξλεη, κπνξεί λα είλαη θαιέο κπνξεί θαη όρη. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, έρεηε ζπλαληήζεη θάπνηνλ πνπ γλωξίζαηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαη ελνριεζήθαηε - γηα παξάδεηγκα, ληώζαηε ελνριεκέλνη, ζηελαρωξεκέλνη ή ληώζαηε όηη δε ζα έπξεπε λα είζαζηαλ εθεί Α Ναη Γείηε επόκελε εξώηεζε Β Όρη, Γ Γελ μέξσ Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ Πεγαίλεηε ζην ηέινο Page 23

24 ΣΗ ζπλέβεη όηαλ ληώζαηε ελνριεκέλνο/ε; ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΥΔΣΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΚΑΠΟΗΟΝ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑΣΔ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ ΜΔΩ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΝΗΩΑΣΔ ΜΔ ΚΑΠΟΗΟΝ ΣΡΟΠΟ ΔΝΟΥΛΖΜΔΝΟΗ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Ε 44. θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ληώζαηε ελνριεκέλνο/ε από ηελ ζπλάληεζή ζαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, πόζν ρξνλώλ ήηαλ ην άηνκν κε ην νπνίν ζπλαληεζήθαηε; ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α πλαληήζεθα κε θάπνηνλ ζηελ ειηθία κνπ Β πλαληήζεθα κε θάπνηνλ κηθξόηεξν από εκέλα Γ πλαληήζεθα κε θάπνηνλ κεγαιύηεξν έθεβν (θάησ από 20 εηώλ) Γ πλαληήζεθα κε θάπνηνλ ελήιηθα (20+) Δ Γελ μέξσ 45 Σν άηνκν κε ην νπνίν ζπλαληεζήθαηε ήηαλ άλδξαο ή γπλαίθα ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α Αλδξαο- αγόξη Β Γπλαίθα - θνξίηζη 46 Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε ηελ ηειεπηαία θνξά, κηιήζαηε κε θάπνηνλ γηα ην ηη έγηλε; ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Α Ναη Β Όρη Γ Γελ μέξσ Page 24

25 47 Αλ απαληήζαηε λαη Με πνηνλ κηιήζαηε; Α Μίιεζα κε θάπνηνλ ζηελ ειηθία κνπ Β Μίιεζα κε θάπνηνλ έθεβν (ιίγν πην κεγάιν από εκέλα) Γ Μίιεζα κε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη (18+) Γ Μίιεζα κε θάπνηνλ άιιν Δ Γελ μέξσ 48. Πήξαηε θάπνηνλ καδί ζαο όηαλ πήγαηε ζηε ζπλάληεζε; Α Ναη Β Όρη Γ Γελ μέξσ Αλ απαληήζαηε λαη 49 Πνηνλ πήξαηε καδί ζαο; Α Πήγα κε θάπνηνλ ζηελ ειηθία κνπ Β Πήγα κε θάπνηνλ έθεβν (ιίγν πην κεγάιν από εκέλα) Γ Πήγα κε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη Δ Γελ μέξσ Page 25

26 50 Πόζν ζηελαρωξεκέλνο/ε ήζαζηαλ; Α Πνιύ ζηελαρσξεκέλνο/ε Β Αξθεηά ζηελαρσξεκέλνο/ε Γ Λίγν ζηελαρσξεκέλνο/ε Γ Καζόινπ ζηελαρσξεκέλνο/ε Δ Γελ μέξσ 51 Μηιήζαηε κε θάπνηνλ γηα ην ηη έγηλε; Α Ναη Β Όρη Γ Γελ μέξσ 52 Δαλ απαληήζαηε λαη, κε πνηνλ κηιήζαηε; ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ Β Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ Γ Έλαλ θίιν Γ Έλαλ δάζθαιν Δ Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκηθό, θνηλσληθό ιεηηνπξγό θηι.) Ε Καπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη Ζ Κάπνηνλ άιιν Θ Γελ μέξσ Page 26

27 53 Κάλαηε θάηη από ηα παξαθάηω; ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ Α Β Γ Γ Δ 54 Καη πνηα από απηά, ζαο βνήζεζε; ηακάηεζα λα ρξεζηκνπνηώ ην ίληεξλεη γηα ιίγν Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο ηδησηηθόηεηαο / ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κνπ Μπιόθαξα ην άηνκν θαη δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί κνπ Καηήγγεηια ην πξόβιεκα (π.ρ.πάηεζα ην θνπκπί «βνήζεηαο» ή ην θνπκπί «αλαθνξάο θαθνκεηαρείξεζεο», ζηνλ παξνρέα ίληεξλεη ή ζηνλ παξνρέα ηηο ηζηνζειίδαο) Ε Καλέλα από ηα παξαπάλσ Ζ Γελ μέξσ * Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε θαη ειεγμηε μαλά εάλ έρεηε απαληήζεη ζηελ εξώηεζε 54 ζηελ δεμηά ζηήιε* ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ ΔΥΔΣΔ ΣΔΛΔΗΩΔΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ. ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΛΛΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΟΤ ΝΑ ΥΡΔΗΑΣΔΗ ΝΑ ΣΗ ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ ΜΟΝΟΗ Α ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΟΣΗ ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΣΟ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΝΑ Α ΚΑΝEI ΜΔΡΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΟΜΑ Page 27

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα