EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα"

Transcript

1 ΑΝΣΙΓΡΑΦΔ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΣΟΥΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΦΤΛΟ Αγόξη 1 Κνξίηζη 2 EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα 201 Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ παηδηνύ ζαο; ΖΜΔΗΧΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΔΡΧΣΖΘΔΗ. Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΠΗΛΔΥΘΔΗ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ Υξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 202 Καη γηα ζθνπνύο επηβεβαίσζεο, ζπλνιηθά πόζα παηδηά ειηθίαο 0-17 δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΓΡΑΦΔ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ Παηδηά ειηθίαο 0-17 ρξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 203 Καη πνηεο είλαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ άιισλ παηδηώλ πνπ δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ A 0-4 ρξνλώλ ρξνλώλ ρξνλώλ 3 17 ρξνλώλ θαη άλσ Ση ειηθία έρεηε; ΖΜΔΗΧΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ Υξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 205 ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΣΟ ΦΤΛΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΟΝΟ Άλδξαο 1 Γπλαίθα 2 1

2 206 Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε <ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟ ΠΑΙΓΙ>; ΓΔΚΣΖ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ B Παηέξαο / Μεηέξα 1 Παηξηόο/ Μεηξηά 2 Αλάδνρνο γνλέαο 3 Αδειθόο/ αδειθή (πεξηιακβαλνκέλνπ πηνζεηεκέλνπ αδειθνύ/ αδειθήο) 4 Δηεξνζαιήο αδειθόο/ αδειθή (πεξηιακβαλνκέλνπ πηνζεηεκέλνπ, εηεξνζαιή αδειθνύ/ αδειθήο 5 Παππνύο/ γηαγηά 6 Άιινο ζπγγελήο 7 Άιινο κε ζπγγελήο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έλνηθσλ) πλνιηθά πόζνη ελήιηθεο ειηθίαο 18+ δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΓΡΑΦΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ Δλήιηθεο ειηθίαο 18+ ρξνλώλ 99 Κακία απάληεζε ΡΧΣΖΔ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΑΠΟ ΔΝΑ ΔΝΖΛΗΚΔ ΖΛΗΚΗΑ 18+ ΣΖΝ ΔΡ. 207, ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡ Θα ιέγαηε όηη ην λνηθνθπξηό ζαο είλαη κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή νηθνγέλεηα δύν γνληώλ; ΑΝ Ο ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΗΓΟΤΡΟ (ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΑΝΑΤΣΑΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ), ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΔΡΔΤΝΖΔ ΚΑΗ ΡΧΣΖΔ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟ ΔΝΖΛΗΚΑ 18+ ΜΔ ΓΟΝΗΚΟ ΡΟΛΟ: ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΠΑΣΡΗΟ/ ΜΖΣΡΗΑ, ΠΑΠΠΟΤ/ ΓΗΑΓΗΑ, ΤΝΣΡΟΦΟ, ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ/ Ζ ΑΓΔΛΦΟ/ Ζ Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 1 Οηθνγέλεηα δύν γνληώλ 2 Άιιν 3 ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 209 Καη κπνξείηε λα κνπ πείηε παξαθαιώ ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεηε νινθιεξώζεη; ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ C ΡΩΣΖΔ ΟΟΤ ΕΟΤΝ Δ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΤΟ ΓΟΝΗΩΝ (ΗΜΔΙΧΔ 2 ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ 208) ΑΛΛΙΧ ΠΗΓΑΙΝΔΣΔ ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ Καη πνην είλαη ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεη νινθιεξώζεη ν άιινο θεδεκόλαο ηνπ παηδηνύ ζην λνηθνθπξηό; ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ- ΓΔΙΞΔ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ C ΞΑΝΑ 209 Δξσηώκελνο Αγξάκκαηνο / Με νινθιεξσκέλν Γεκνηηθό 1 1 Οινθιεξσκέλν Γεκνηηθό 2 2 Οινθιεξσκέλν 3ηαμην Γπκλάζην 3 3 Οινθιεξσκέλεο 3ηάμεηο 6ηάμηνπ Γπκλάζηνπ 4 4 Οινθιεξσκέλν Λύθεην ή 6ηάμην Γπκλάζην 5 5 Αθαδεκίεο/ ρνιέο/κνιέγηα 2εηνύο θνίηεζεο θαη άιιεο 6 6 κεηαιπθηαθέο ζπνπδέο θαηάξηηζεο Παλεπηζηήκην/ Κνιέγην 4εηνύο θνίηεζεο /Μεηαπηπρηαθέο 7 7 πνπδέο Γηδαθηνξηθό / Μεηαδηδαθηνξηθό νο Γνλέαο/ θεδεκόλαο 2

3 *** ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ! ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΡΧΣΖΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ ΣΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ 209 ΚΑΗ 210 (ΟΠΟΤ ΗΥΤΔΗ)*** ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 211 Πνηα είλαη ε θύξηα γιώζζα πνπ κηιάηε ζην ζπίηη; ΜΖΝ ΓΗΑΒΑΔΗ ΠΡΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ Αιβαληθά 1 Ηξιαλδηθά 17 Αξαβηθά 2 Κνπξδηθά 18 Βνπιγάξηθα 3 Ληζνπαληθά 19 Ηζπαληθά ηεο Καηαινλίαο 4 Ννξβεγηθά 20 Κξναηηθά 5 Πνισληθά 21 Σζέρηθα 6 Πνξηνγαιηθά 22 Γαλέδηθα 7 Ρνπκάληθα 23 Οιιαλδηθά 8 Ρσζηθά 24 Αγγιηθά 9 θνηζέδηθα 25 Δζζνληθά 10 ινβέληθα 26 Φηλιαλδηθά 11 Ηζπαληθά 27 Γαιιηθά 12 νπεδηθά 28 Γεξκαληθά 13 Σνύξθηθα 29 Διιεληθά 14 Οπθξαληθά 30 Οπγγξηθά 15 Οπαιηθά 31 Ηηαιηθά 16 Άιιν (Γηεπθξίληζε) Θα ιέγαηε όηη ην ΠΑΙΓΙ Α αλήθεη ζε θάπνηα νκάδα ελαληίνλ ηεο νπνίαο γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε απηή ηελ ρώξα (γηα παξάδεηγκα, όζνλ αθνξά ηελ εζληθόηεηα, ηελ γιώζζα, ηελ ζξεζθεία ή άιινπο παξάγνληεο), ή κήπσο όρη; Ναη 1 Μεξηθώο, λαη 2 Όρη Μήπσο ην παηδί ζα έρεη θάπνηα από ηηο παξαθάησ δπζθνιίεο; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ D A σκαηηθή δπζθνιία (αλαπεξία) 1 B Αξξώζηηα 2 C Ννεηηθή δπζθνιία (πζηέξεζε) 3 D Γπζθνιία (πξόβιεκα) ζπκπεξηθνξάο 4 E Μαζεζηαθή δπζθνιία 5 F Άιιε δπζθνιία 6 Κακία από απηέο θεθηόκελνη ην παηδί ζαο, γηα πνην από απηά πνπ ζα ζαο δηαβάζσ, αλεζπρείηε πνιύ; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΑ ΗΥΤΟΤΝ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ E A Γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε 1 B Γηα ην όηη κπνξεί λα ηπγράλνπλ άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο από άιια παηδηά 2 C Γηα ηελ θαηαλάισζε ππεξβνιηθήο πνζόηεηαο αιθνόι / Γηα ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ 3 E Γηα πξόζβαζε ζε αθαηάιιειν πιηθό ζην Ίληεξλεη/ δηαδίθηπν 4 F Γηα πηζαλή επηθνηλσλία κε μέλνπο ζην Ίληεξλεη/ δηαδίθηπν 5 G Γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο 6 H Γηα ην ελδερόκελν λα πέζνπλ ζύκαηα εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο 7 I Γηα ηπρόλ κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία 8 J Γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο ζην δξόκν 9 Γηα θαλέλα από απηά (ΑΤΘΟΡΜΖΣΑ) 10 Γηα θάηη άιιν (ΑΤΘΟΡΜΖΣΑ) 11 3

4 215 Δζείο πξνζσπηθά ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν; Ναη 1 Όρη 2 Κακία ΑΠΑΝΣΖΖ 99 ΡΧΣΖΔ ΟΛΟΤ ΟΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΡΟΧΠΗΚΑ (ΚΧΓΗΚΟ 1 ΣΖΝ ΔΡ. 215). ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡ Υξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη ζε νπνηνδήπνηε από ηνπο αθόινπζνπο ρώξνπο; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΑ ΗΥΤΟΤΝ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ F ην ζπίηη 1 ηελ εξγαζία ή ζην θνιέγην 2 Από ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν 3 ε θάπνηνλ άιιν ρώξν/ από θάπνπ αιινύ Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη; - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ G Καζεκεξηλά ή ζρεδόλ θαζεκεξηλά θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξέο ην κήλα 3 Ληγόηεξν ζπρλά Πόζε απηνπεπνίζεζε αηζζάλεζηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη; ΜΟΝΟ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ H Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά κεγάιε 3 Πνιύ κεγάιε 4 ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ Σώξα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνλ/ ηελ <ΟΝΟΜΑ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ>. 219 Από όηη γλσξίδεηε, ζε πνηνλ από απηνύο ηνπο ρώξνπο ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη ην παηδί ζαο απηό ηνλ θαηξό; Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα επόκελα ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ H ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΙΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ I Ναη Όρη Γελ μέξσ A ην ππλνδσκάηηό ηνπ (ή ζε θάπνην άιιν δηθό ηνπ ρώξν) ζην ζπίηη B ην ζαιόλη (ή θάπνην άιιν θνηλόρξεζην δσκάηην) ζην ζπίηη C ην ζρνιείν ή ζην θνιέγην D ε θάπνην internet café (cybercafé) E ε θάπνηα δεκόζηα βηβιηνζήθε ή άιιν δεκόζην ρώξν F ην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ ηνπ G ην ζπίηη θάπνηνπ ζπγγελή H Όηαλ είλαη έμσ (π.ρ. κέζσ θηλεηνύ, itouch, Blackberry) 4

5 Οη γνλείο πνιιέο θνξέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην πώο ηα παηδηά ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην ίληεξλεη θαη απηό εμαξηάηαη από πνιιά πξάγκαηα. Μαο ελδηαθέξεη εζείο ηη θάλεηε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, ζθεθηόκελνο ζπγθεθξηκέλα ηνλ/ ηελ (ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ) Όηαλ απαληάηε απηέο ηηο εξσηήζεηο παξαθαιώ λα ζθέθηεζηε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΗ πνπ ν/ ε [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ] ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη θαη πείηε καο ηη θάλεηε εζείο (ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) πξνζσπηθά κε ην παηδί ζαο. ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΟΣΙ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΧΣΗΔΙ, ΓΙΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΔ ΓΤΟ ΓΟΝΔΙ/ ΚΗΓΔΜΟΝΔ ΣΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΡΧΣΗΔ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔ ΣΟΤ ΓΤΟ ΓΟΝΔΙ/ ΚΗΓΔΜΟΝΔ(ΓΗΛΑΓΗ ΓΙΑΒΑΔ ΣΙ ΛΔΞΔΙ Δ ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΔΙ (Ή Η ΤΝΣΡΟΦΟ Α/ ΑΛΛΟ ΚΗΓΔΜΟΝΑ) 220 Ση από ηα αθόινπζα πξάγκαηα θάλεηε εζείο (ή ε ζύληξνθνο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) κεξηθέο θνξέο κε ην παηδί ζαο (αλ θάλεηε θάηη από απηά);. Απιά πέζηε κνπ πνηα γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζηελ απάληεζή ζαο. αο ππελζπκίδσ λα κνπ πείηε γη απηά πνπ θάλεηε εζείο πξνζσπηθά. ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΌ ΣΟ A Χ ΣΟ E ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ J. Ναη Όρη Γελ μέξσ A Σνπ/ ηεο κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ζην ίληεξλεη B Κάζνκαη καδί ηνπ/ ηεο ελώ ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη (βιέπσ ηη θάλεη ρσξίο λα επεκβαίλσ όκσο) C Μέλσ θάπνπ θνληά όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη D Δλζαξξύλσ ην παηδί κνπ λα εμεξεπλά θαη λα καζαίλεη πξάγκαηα ζην ίληεξλεη από κόλνο ηνπ/ κόλε ηεο E Κάλνπκε καδί θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην ίληεξλεη 221 Γηα θάζε έλα από απηά ηα πξάγκαηα, παξαθαιώ πέζηε κνπ εάλ επηηξέπεηαη ζην παηδί ζαο λα θάλεη θάηη από απηά ηα πξάγκαηα ζπλέρεηα, κε ηελ άδεηά ζαο (ή ηελ άδεηα ηεο ζπληξόθνπ ζαο ή ηνπ άιινπ θεδεκόλα) ή ηελ επίβιεςή ζαο, ή δελ ηνπ επηηξέπεηαη ΚΑΘΟΛΟΤ. A ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ K. Δπηηξέπε ηαη Να ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο άκεζεο απνζηνιήο κελπκάησλ (instant me ssaging, π.ρ. MSN) Δπηηξέπεηαη κε ηελ άδεηά κνπ/ ππό ηελ επίβιεςε κνπ Απαγνξεύ εηαη Γελ μέξσ B Να θαηεβάδεη ηαηλίεο ή κνπζηθή από ην ίληεξλεη C Να βιέπεη βίληεν θιηπ ζην ίληεξλεη (π.ρ. YouTube) D E F Να έρεη ην δηθό ηνπ/ ηεο θνηλσληθό πξνθίι (social networking profile) Να δίλεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε άιινπο ζην ίληεξλεη (γηα παξάδεηγκα, πιήξεο όλνκα, δηεύζπλζε, ηειέθσλν) Να αλεβάδεη θσηνγξαθίεο, βίληεν ή κνπζηθή γηα λα κνηξάδεηαη κε άιινπο

6 222 Έρεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) θάλεη νηηδήπνηε από απηά ηα πξάγκαηα κε ην παηδί ζαο; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ L. Ναη Όρη Γελ μέξσ A Σνλ/ ηελ έρσ βνεζήζεη όηαλ είρε δπζθνιία λα θάλεη θάηη ή λα βξεη θάηη ζην ίληεξλεη B Σνπ/ ηεο εμήγεζα γηαηί θάπνηεο ηζηνζειίδεο είλαη θαιέο ή θαθέο C Έδσζα ζπκβνπιέο γηα αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη D Δηζεγήζεθα ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε άιια άηνκα ζην ίληεξλεη E Βνήζεζα ζην παξειζόλ όηαλ θάηη ηνλ/ ηελ αλαζηάησζε ή αλεζύρεζε F Γεληθά, ηνπ/ ηεο κίιεζα ζρεηηθά κε ηη πξέπεη λα θάλεη εάλ θάηη ηνλ/ ηελ αλεζπρήζεη ή αλαζηαηώζεη ζην ίληεξλεη ΡΧΣΗΔ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΟ ΠΑΙΓΙ-ΣΟΥΟ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ ΣΟ ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΛΑΓΗ ΚΧΓΙΚΟ1 ΣΟ A Η ΣΟ B ΣΗ ΔΡΧΣΗΗ 219 ΑΛΛΙΧ ΠΗΓΑΙΝΔ ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ Όηαλ ην παηδί ζαο ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη ζην ζπίηη, κήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ειέγρεηε θάπνηεο θνξέο νηηδήπνηε από ηα; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ M. Ναη Όρη Γελ μέξσ Γελ ηζρύεη A Ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέθζεθε 99 Σα κελύκαηα ζην πξνζσπηθό ηνπ/ ηεο ή ζηνλ B κέζεληδεξ 99 Σν πξνθίι ηνπ/ ηεο ζην θνηλσληθό δίθηπν/ θνηλόηεηα (social C network) 99 Σνπο θίινπο ή άιιεο επαθέο πνπ έρνπλ πξνζζέζεη ζην D πξνθίι ηνπο ζην θνηλσληθό δίθηπν/ θνηλόηεηα (social network) ή ζηνλ κέζεληδεξ Μήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ρξεζηκνπνηείηε νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί ζαο ΠΙΟ ΤΥΝΑ; Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα αθόινπζα ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ N. Yes No Don t know A Γνληθόο έιεγρνο ή άιιν ινγηζκηθό πνπ λα θηιηξάξεη ή λα κπινθάξεη θάπνηνπο ηύπνπο ηζηνζειίδσλ. Με απηό ελλννύκε ινγηζκηθό πνπ εκπνδίδεη ην παηδί λα επηζθεθηεί ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ή ζηακαηάεη θάπνηνπ είδνπο ελέξγεηεο ζην ίληεξλεη B Γνληθόο έιεγρνο ή άιιν ινγηζκηθό πνπ λα παξαθνινπζεί πνηεο ηζηνζειίδεο έρνπλ επηζθεθζεί. Με απηό ελλννύκε έλα ινγηζκηθό πνπ θξαηέη αξρείν κε όια ηα sites πνπ έρεη επηζθεθζεί ην παηδί ζαο έηζη ώζηε λα ειέγμεηε αξγόηεξα ηη έθαλε ζην ίληεξλεη t C Μηα ππεξεζία ή ζπκβόιαην πνπ λα πεξηνξίδεη ην ρξόλν πνπ δαπαλνύλ ζην δηαδίθηπν D Λνγηζκηθό πνπ λα απνηξέπεη ελνριεηηθή αιιεινγξαθία ή ηνύο ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ Καη πάιη, όηαλ απαληάηε απηέο ηηο εξσηήζεηο παξαθαιώ λα ζθέθηεζηε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΗ πνπ ν/ ε [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ] ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη. 225 Θα ιέγαηε όηη ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη από ην παηδί ζαο βνεζνύλ λα βειηηώζεηε ηελ εκπεηξία ηνπ παηδηνύ ζαο κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη, ή όρη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ πνιύ ή ιίγν; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν 2 ΟΥΗ 3 6

7 226 Μηιώληαο γηα ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη από ην παηδί ζαο, πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα θάλεηε πεξηζζόηεξα ή όρη; ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ πνιύ ή ιίγν; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν πεξηζζόηεξν 2 ΟΥΗ Μήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθά απηέο ηηο κέξεο επεηδή ην παηδί ζαο είρε ελνριεζεί από θάηη ζην ίληεξλεη ζην παξειζόλ; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν 2 ΟΥΗ 3 Σα παηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζην ίληεξλεη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Κάπνηε νη εκπεηξίεο απηέο είλαη πνιύ ζεηηθέο. Κάπνηε κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο. Οη επόκελεο εξσηήζεηο αθνξνύλ ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο εκπεηξίεο. Τπελζπκίδσ όηη όηαλ κηιάκε γηα ην ίληεξλεη, ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ηερλνινγία (δει. Η/Τ ή θηλεηό ηειέθσλν) ή ρώξνο (δει. ζπίηη, ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ) όπνπ ην παηδί ζαο θάλεη ρξήζε ηνπ ίληεξλεη. 228 Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΥΡΟΝΟ, πόζν ζπρλά, ην παηδί ζαο έρεη δεη ή βηώζεη θάπνηα εκπεηξία ζην ίληεξλεη πνπ λα ην έρεη αλαζηαηώζεη κε θάπνηνλ ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ην έθαλε λα αηζζαλζεί άβνια, αλαζηαησκέλν ή λα αηζζαλζεί όηη δελ ζα έπξεπε λα ην είρε δεη; - ΑΝ ΕΖΣΖΘΔΗ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΣΧΜΔΝΟ.. ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΞΖ ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ Η ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ, ΚΑΣΗ ΠΟΤ ΣΑ ΔΚΑΝΔ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΟΤΝ ΔΝΟΥΛΖΜΔΝΑ, ΑΝΑΣΑΣΩΜΔΝΑ Ζ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΟΤΝ ΟΣΗ ΓΔΝ ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΣΟ ΔΗΥΑΝ ΓΔΗ. ΣΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΣΑΣΩΜΔΝΑ ΓΔΝ ΖΜΑΗΝΔΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΟΣΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΑΝ ΝΑ ΑΝΣΔΞΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΤΣΔ ΖΜΑΗΝΔΗ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΗΘΑΝΔΣΑΗ ΔΝΟΥΟ Ζ ΝΑ ΡΗΥΝΔΗ ΣΟ ΦΣΑΗΞΗΜΟ ΠΑΝΩ ΣΟΤ. ΑΚΟΜΑ ΓΔΝ ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΑΥΖΜΑ ΝΔΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ. ΓΖΛΑΓΖ ΑΝ Ζ ΟΜΑΓΑ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΥΑΔΗ ΔΝΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΒΑΔΗ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΔΝΟΥΩΡΖΘΔΗ ΑΛΛΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΔΝΝΟΟΤΜΔ. Ναη 1 Όρη 2 Πξνηηκώ λα κελ πσ 3 ΡΧΣΖΔ ΟΛΟΤ ΟΟΤ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΔΥΔΗ ΑΝΑΣΑΣΧΘΔΗ (ΚΧΓΗΚΟ 1 ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 228). ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Πόζν ζπρλά ην παηδί ζαο έρεη δεη ή έρεη δήζεη ζην ίληεξλεη θάηη πνπ λα ην είρε αλαζηαηώζεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ O A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα 1 B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα 2 C Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα 3 D Ληγόηεξν ζπρλά 4 7

8 230 Μπνξείηε λα κνπ πείηε θάπνην πεξηζηαηηθό πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθό θαη αλαζηάησζε πνιύ ην παηδί ζαο; ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΡΧΣΖΖ.. ΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΦΔΡΔΗ Ο ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ 231 θεθηόκελνο εθείλε ηελ θνξά, πόζν αλαζηαησκέλν αηζζάλζεθε ην παηδί ζαο γηα ην πεξηζηαηηθό; ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ P A Πνιύ αλαζηαησκέλν 1 B ρεηηθά αλαζηαησκέλν 2 C Ληγάθη αλαζηαησκέλν 3 D Καζόινπ αλαζηαησκέλν 4 ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 232 Σνπο ΔΠΟΜΔΝΟΤ 6 κήλεο, πόζν πηζαλόλ είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ην παηδί ζαο λα βηώζεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζα ηνλ αλαζηαηώζεη ή ζα ηνλ αλεζπρήζεη; Μπνξεί λα είλαη θάηη πνπ λα δ νπλ, λα θάλνπλ on line ή λα ηνπο ζηαιεί θάηη. - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ Q Καζόινπ πηζαλό 1 Όρη πνιύ πηζαλό 2 Αξθεηά πηζαλό 3 Πνιύ πηζαλό ε πνην βαζκό, αηζζάλεζηε όηη κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο κε ν,ηηδήπνηε ηνλ/ ηελ αλαζηαηώλεη ή αλεζπρεί από ην ίληεξλεη; - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ R Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά 3 Πνιύ ε πνην βαζκό, πηζηεύεηε όηη ην παηδί ζαο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί απηά πνπ ηνλ/ ηελ αλαζηαηώλνπλ ή αλεζπρνύλ από ην ίληεξλεη; ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ R ΞΑΝΑ Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά 3 Πνιύ 4 8

9 235 Γηα ηα αθόινπζα πνπ ζα ζαο δηαβάζσ, παξαθαιώ πέζηε κνπ από όηη γλσξίδεηε, θαηά πόζν έρνπλ ζπκβεί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζην παηδί ζαο ΓΙΑΒΑΔ a)-g) Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ A Έρεη γλσξίζεη θάπνηνλ πξνζσπηθά πνπ αξρηθά γλσξίζηεθαλ κέζσ ηνπ ίληεξλεη B C D E F G Έρεη δεη θάπνηεο εηθόλεο ζην ίληεξλεη πνπ είλαη εκθαλώο ζεμνπαιηθέο γηα παξάδεηγκα, εηθόλεο κε γπκλνύο αλζξώπνπο ή πνπ θάλνπλ ζεμ Έρεη δερηεί άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζην ίληεξλεη από θάπνηα αιια παηδηά ή εθήβνπο (Απηό πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθά πεηξάγκαηα πνπ λα είλαη ελνριεηηθά γηα ηνλ ίδην/ ηελ ίδηα, ή ζθόπηκν απνθιεηζκό από θάπνηα πξάγκαηα) Έρεη ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα ζε θάπνηνλ ζην ίληεξλεη (Απηό πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθά πεηξάγκαηα πνπ λα είλαη ελνριεηηθά γηα απηό ην άηνκν, ή ζθόπηκν απνθιεηζκό από θάπνηα πξάγκαηα) Έρεη δεη ή ηνπ έρνπλ ζηαιεί κελύκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη Έρεη ζηείιεη ζε θάπνηνλ άιιν κελύκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη Έρεη δεη επηζεηηθέο ή βίαηεο εηθόλεο αλζξώπσλ πνπ επηηίζεληαη ή ζθνηώλνπλ ζην ίληεξλεη. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ραξαθηήξεο ζε θαξηνύλ ή παηγλίδηα αιιά θαη πξαγκαηηθνύο αλζξώπνπο Ναη Όρη Γελ μέξσ 236 ΓΗΑ ΓΟΝΔΗ ΠΑΗΓΗΧΝ ΖΛΗΚΗΑ 9-10 ΥΡΟΝΧΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΞΔΚΗΝΑ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ ΛΔΓΟΝΣΑ ΓΔΝ ΘΑ ΡΧΣΗΟΤΜΔ ΣΟ ΠΑΙΓΙ Α ΓΙΑ ΑΤΣΑ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΑΛΛΑ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΞΔΡΟΤΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΦΗ Α. A Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΠΔΡΑΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ, ην παηδί ζαο έρεη δεη θάπνηα ηζηνζειίδα όπνπ ζπδεηνύληαη ή ελζαξξύλνληαη ηα αθόινπζα πξάγκαηα; Με ζπκπεξηιάβεηε ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ζεηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία ή ηελ εθπαίδεπζε, απιά πέζηε κνπ γηα ηζηνζειίδεο πνπ θαίλεηαη όηη ελζαξξύλνπλ ή βνεζνύλ ζην λα πξνβεί θάπνηνο ζε θαηαζηξνθηθέο πξάμεηο ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ E ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ S ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο πνπ κπνξείο λα πιεγώζεηο ή λα θάλεηο θαθό ζηνλ εαπηό ζνπ B Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο απηνθηνλίαο C Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο λα πάζεηο βνπιηκία ή αλνξεμία D Άλζξσπνη απνζηέιινπλ κελύκαηα κίζνπο γηα λα επηηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή άηνκα E Άηνκα κηινύλ ή κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηα λαξθσηηθά 237 Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΠΔΡΑΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ, ηη από ηα αθόινπζα, έρεη ζπκβεί ζην παηδί ζαο ζην δηαδίθηπν; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ T ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ A Κάπνηνο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ ηεο πιεξνθνξίεο κε επώδπλν ηξόπν B Ο Ζ/Τ πξνζβιήζεθε από θάπνηνλ ηό C D Έρεη ράζεη ρξήκαηα/ έρεη πέζεη ζύκα απάηεο ζην ίληεξλεη (ελλννύκε πξαγκαηηθά ρξήκαηα, όρη πιαζκαηηθά ζε θάπνην παηγλίδη ζην θνκπηνύηεξ) Κάπνηνο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην κπζηηθό ηνπ θσδηθό (password) γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ή γηα λα πξνζπνηεζεί/ λα θάλεη πσο είλαη ην παηδί ζαο 9

10 238 Γεληθά από πνύ παίξλεηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα εξγαιεία αζθάιεηαο θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ U A Από ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο 1 B Από ηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά 2 C Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ίληεξλεη 3 D Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε 4 E Οξγαληζκνύο πξναγσγήο ηεο επεκεξίαο ηνπ παηδηνύ/ θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 5 F Ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 6 G Καηαζθεπαζηέο θαη ιηαλέκπνξνπο πνπ πσινύλ ηα πξντόληα 7 H Φίινπο θαη ζπγγελείο 8 I Από ην παηδί κνπ 9 J Από άιιεο πεγέο 10 Από πνπζελά, δελ παίξλσ πιεξνθνξίεο γηα απηά Καη από πνπ ζα ζέιαηε λα παίξλεηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα εξγαιεία αζθάιεηαο θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη ζην κέιινλ; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ U ΞΑΝΑ A Από ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο 1 B Από ηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά 2 C Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ίληεξλεη 3 D Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε 4 E Οξγαληζκνύο πξναγσγήο ηεο επεκεξίαο ηνπ παηδηνύ/ θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 5 F Ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 6 G Καηαζθεπαζηέο θαη ιηαλέκπνξνπο πνπ πσινύλ ηα πξντόληα 7 H Φίινπο θαη ζπγγελείο 8 I Από ην παηδί κνπ 9 J Από άιιεο πεγέο 10 Από πνπζελά, δελ ζέισ άιιεο πιεξνθνξίεο γηα απηά 11 *ΣΔΛΟ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΓΟΝΔΑ* ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ: ΔΛΔΓΞΔ ΝΑ ΒΔΒΑΗΧΘΔΗ ΟΣΗ Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΥΟΤΝ ΠΔΡΑΣΔΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΔΠΑΦΧΝ ΠΡΟΥΧΡΑ ΣΖΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 1. ΟΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΝΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗ ΔΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ή ΜΖΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΧ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ; 2. ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING)

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) Βαζιλική Γκοσνηζίδοσ Σμήμα Φσζικής Α.Π.Θ. Μέλος ηες Γ.Δ. ηοσ εσρωπαϊκού προγράμμαηος cost για ηο cyberbullying iakovou@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα