EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα"

Transcript

1 ΑΝΣΙΓΡΑΦΔ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΣΟΥΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΦΤΛΟ Αγόξη 1 Κνξίηζη 2 EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα 201 Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ παηδηνύ ζαο; ΖΜΔΗΧΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΔΡΧΣΖΘΔΗ. Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΠΗΛΔΥΘΔΗ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ Υξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 202 Καη γηα ζθνπνύο επηβεβαίσζεο, ζπλνιηθά πόζα παηδηά ειηθίαο 0-17 δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΓΡΑΦΔ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ Παηδηά ειηθίαο 0-17 ρξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 203 Καη πνηεο είλαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ άιισλ παηδηώλ πνπ δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ A 0-4 ρξνλώλ ρξνλώλ ρξνλώλ 3 17 ρξνλώλ θαη άλσ Ση ειηθία έρεηε; ΖΜΔΗΧΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ Υξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 205 ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΣΟ ΦΤΛΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΟΝΟ Άλδξαο 1 Γπλαίθα 2 1

2 206 Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε <ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟ ΠΑΙΓΙ>; ΓΔΚΣΖ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ B Παηέξαο / Μεηέξα 1 Παηξηόο/ Μεηξηά 2 Αλάδνρνο γνλέαο 3 Αδειθόο/ αδειθή (πεξηιακβαλνκέλνπ πηνζεηεκέλνπ αδειθνύ/ αδειθήο) 4 Δηεξνζαιήο αδειθόο/ αδειθή (πεξηιακβαλνκέλνπ πηνζεηεκέλνπ, εηεξνζαιή αδειθνύ/ αδειθήο 5 Παππνύο/ γηαγηά 6 Άιινο ζπγγελήο 7 Άιινο κε ζπγγελήο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έλνηθσλ) πλνιηθά πόζνη ελήιηθεο ειηθίαο 18+ δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΓΡΑΦΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ Δλήιηθεο ειηθίαο 18+ ρξνλώλ 99 Κακία απάληεζε ΡΧΣΖΔ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΑΠΟ ΔΝΑ ΔΝΖΛΗΚΔ ΖΛΗΚΗΑ 18+ ΣΖΝ ΔΡ. 207, ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡ Θα ιέγαηε όηη ην λνηθνθπξηό ζαο είλαη κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή νηθνγέλεηα δύν γνληώλ; ΑΝ Ο ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΗΓΟΤΡΟ (ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΑΝΑΤΣΑΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ), ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΔΡΔΤΝΖΔ ΚΑΗ ΡΧΣΖΔ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟ ΔΝΖΛΗΚΑ 18+ ΜΔ ΓΟΝΗΚΟ ΡΟΛΟ: ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΠΑΣΡΗΟ/ ΜΖΣΡΗΑ, ΠΑΠΠΟΤ/ ΓΗΑΓΗΑ, ΤΝΣΡΟΦΟ, ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ/ Ζ ΑΓΔΛΦΟ/ Ζ Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 1 Οηθνγέλεηα δύν γνληώλ 2 Άιιν 3 ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 209 Καη κπνξείηε λα κνπ πείηε παξαθαιώ ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεηε νινθιεξώζεη; ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ C ΡΩΣΖΔ ΟΟΤ ΕΟΤΝ Δ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΤΟ ΓΟΝΗΩΝ (ΗΜΔΙΧΔ 2 ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ 208) ΑΛΛΙΧ ΠΗΓΑΙΝΔΣΔ ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ Καη πνην είλαη ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεη νινθιεξώζεη ν άιινο θεδεκόλαο ηνπ παηδηνύ ζην λνηθνθπξηό; ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ- ΓΔΙΞΔ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ C ΞΑΝΑ 209 Δξσηώκελνο Αγξάκκαηνο / Με νινθιεξσκέλν Γεκνηηθό 1 1 Οινθιεξσκέλν Γεκνηηθό 2 2 Οινθιεξσκέλν 3ηαμην Γπκλάζην 3 3 Οινθιεξσκέλεο 3ηάμεηο 6ηάμηνπ Γπκλάζηνπ 4 4 Οινθιεξσκέλν Λύθεην ή 6ηάμην Γπκλάζην 5 5 Αθαδεκίεο/ ρνιέο/κνιέγηα 2εηνύο θνίηεζεο θαη άιιεο 6 6 κεηαιπθηαθέο ζπνπδέο θαηάξηηζεο Παλεπηζηήκην/ Κνιέγην 4εηνύο θνίηεζεο /Μεηαπηπρηαθέο 7 7 πνπδέο Γηδαθηνξηθό / Μεηαδηδαθηνξηθό νο Γνλέαο/ θεδεκόλαο 2

3 *** ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ! ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΡΧΣΖΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ ΣΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ 209 ΚΑΗ 210 (ΟΠΟΤ ΗΥΤΔΗ)*** ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 211 Πνηα είλαη ε θύξηα γιώζζα πνπ κηιάηε ζην ζπίηη; ΜΖΝ ΓΗΑΒΑΔΗ ΠΡΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ Αιβαληθά 1 Ηξιαλδηθά 17 Αξαβηθά 2 Κνπξδηθά 18 Βνπιγάξηθα 3 Ληζνπαληθά 19 Ηζπαληθά ηεο Καηαινλίαο 4 Ννξβεγηθά 20 Κξναηηθά 5 Πνισληθά 21 Σζέρηθα 6 Πνξηνγαιηθά 22 Γαλέδηθα 7 Ρνπκάληθα 23 Οιιαλδηθά 8 Ρσζηθά 24 Αγγιηθά 9 θνηζέδηθα 25 Δζζνληθά 10 ινβέληθα 26 Φηλιαλδηθά 11 Ηζπαληθά 27 Γαιιηθά 12 νπεδηθά 28 Γεξκαληθά 13 Σνύξθηθα 29 Διιεληθά 14 Οπθξαληθά 30 Οπγγξηθά 15 Οπαιηθά 31 Ηηαιηθά 16 Άιιν (Γηεπθξίληζε) Θα ιέγαηε όηη ην ΠΑΙΓΙ Α αλήθεη ζε θάπνηα νκάδα ελαληίνλ ηεο νπνίαο γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε απηή ηελ ρώξα (γηα παξάδεηγκα, όζνλ αθνξά ηελ εζληθόηεηα, ηελ γιώζζα, ηελ ζξεζθεία ή άιινπο παξάγνληεο), ή κήπσο όρη; Ναη 1 Μεξηθώο, λαη 2 Όρη Μήπσο ην παηδί ζα έρεη θάπνηα από ηηο παξαθάησ δπζθνιίεο; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ D A σκαηηθή δπζθνιία (αλαπεξία) 1 B Αξξώζηηα 2 C Ννεηηθή δπζθνιία (πζηέξεζε) 3 D Γπζθνιία (πξόβιεκα) ζπκπεξηθνξάο 4 E Μαζεζηαθή δπζθνιία 5 F Άιιε δπζθνιία 6 Κακία από απηέο θεθηόκελνη ην παηδί ζαο, γηα πνην από απηά πνπ ζα ζαο δηαβάζσ, αλεζπρείηε πνιύ; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΑ ΗΥΤΟΤΝ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ E A Γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε 1 B Γηα ην όηη κπνξεί λα ηπγράλνπλ άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο από άιια παηδηά 2 C Γηα ηελ θαηαλάισζε ππεξβνιηθήο πνζόηεηαο αιθνόι / Γηα ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ 3 E Γηα πξόζβαζε ζε αθαηάιιειν πιηθό ζην Ίληεξλεη/ δηαδίθηπν 4 F Γηα πηζαλή επηθνηλσλία κε μέλνπο ζην Ίληεξλεη/ δηαδίθηπν 5 G Γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο 6 H Γηα ην ελδερόκελν λα πέζνπλ ζύκαηα εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο 7 I Γηα ηπρόλ κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία 8 J Γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο ζην δξόκν 9 Γηα θαλέλα από απηά (ΑΤΘΟΡΜΖΣΑ) 10 Γηα θάηη άιιν (ΑΤΘΟΡΜΖΣΑ) 11 3

4 215 Δζείο πξνζσπηθά ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν; Ναη 1 Όρη 2 Κακία ΑΠΑΝΣΖΖ 99 ΡΧΣΖΔ ΟΛΟΤ ΟΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΡΟΧΠΗΚΑ (ΚΧΓΗΚΟ 1 ΣΖΝ ΔΡ. 215). ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡ Υξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη ζε νπνηνδήπνηε από ηνπο αθόινπζνπο ρώξνπο; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΑ ΗΥΤΟΤΝ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ F ην ζπίηη 1 ηελ εξγαζία ή ζην θνιέγην 2 Από ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν 3 ε θάπνηνλ άιιν ρώξν/ από θάπνπ αιινύ Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη; - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ G Καζεκεξηλά ή ζρεδόλ θαζεκεξηλά θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξέο ην κήλα 3 Ληγόηεξν ζπρλά Πόζε απηνπεπνίζεζε αηζζάλεζηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη; ΜΟΝΟ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ H Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά κεγάιε 3 Πνιύ κεγάιε 4 ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ Σώξα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνλ/ ηελ <ΟΝΟΜΑ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ>. 219 Από όηη γλσξίδεηε, ζε πνηνλ από απηνύο ηνπο ρώξνπο ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη ην παηδί ζαο απηό ηνλ θαηξό; Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα επόκελα ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ H ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΙΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ I Ναη Όρη Γελ μέξσ A ην ππλνδσκάηηό ηνπ (ή ζε θάπνην άιιν δηθό ηνπ ρώξν) ζην ζπίηη B ην ζαιόλη (ή θάπνην άιιν θνηλόρξεζην δσκάηην) ζην ζπίηη C ην ζρνιείν ή ζην θνιέγην D ε θάπνην internet café (cybercafé) E ε θάπνηα δεκόζηα βηβιηνζήθε ή άιιν δεκόζην ρώξν F ην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ ηνπ G ην ζπίηη θάπνηνπ ζπγγελή H Όηαλ είλαη έμσ (π.ρ. κέζσ θηλεηνύ, itouch, Blackberry) 4

5 Οη γνλείο πνιιέο θνξέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην πώο ηα παηδηά ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην ίληεξλεη θαη απηό εμαξηάηαη από πνιιά πξάγκαηα. Μαο ελδηαθέξεη εζείο ηη θάλεηε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, ζθεθηόκελνο ζπγθεθξηκέλα ηνλ/ ηελ (ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ) Όηαλ απαληάηε απηέο ηηο εξσηήζεηο παξαθαιώ λα ζθέθηεζηε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΗ πνπ ν/ ε [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ] ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη θαη πείηε καο ηη θάλεηε εζείο (ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) πξνζσπηθά κε ην παηδί ζαο. ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΟΣΙ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΧΣΗΔΙ, ΓΙΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΔ ΓΤΟ ΓΟΝΔΙ/ ΚΗΓΔΜΟΝΔ ΣΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΡΧΣΗΔ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔ ΣΟΤ ΓΤΟ ΓΟΝΔΙ/ ΚΗΓΔΜΟΝΔ(ΓΗΛΑΓΗ ΓΙΑΒΑΔ ΣΙ ΛΔΞΔΙ Δ ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΔΙ (Ή Η ΤΝΣΡΟΦΟ Α/ ΑΛΛΟ ΚΗΓΔΜΟΝΑ) 220 Ση από ηα αθόινπζα πξάγκαηα θάλεηε εζείο (ή ε ζύληξνθνο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) κεξηθέο θνξέο κε ην παηδί ζαο (αλ θάλεηε θάηη από απηά);. Απιά πέζηε κνπ πνηα γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζηελ απάληεζή ζαο. αο ππελζπκίδσ λα κνπ πείηε γη απηά πνπ θάλεηε εζείο πξνζσπηθά. ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΌ ΣΟ A Χ ΣΟ E ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ J. Ναη Όρη Γελ μέξσ A Σνπ/ ηεο κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ζην ίληεξλεη B Κάζνκαη καδί ηνπ/ ηεο ελώ ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη (βιέπσ ηη θάλεη ρσξίο λα επεκβαίλσ όκσο) C Μέλσ θάπνπ θνληά όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη D Δλζαξξύλσ ην παηδί κνπ λα εμεξεπλά θαη λα καζαίλεη πξάγκαηα ζην ίληεξλεη από κόλνο ηνπ/ κόλε ηεο E Κάλνπκε καδί θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην ίληεξλεη 221 Γηα θάζε έλα από απηά ηα πξάγκαηα, παξαθαιώ πέζηε κνπ εάλ επηηξέπεηαη ζην παηδί ζαο λα θάλεη θάηη από απηά ηα πξάγκαηα ζπλέρεηα, κε ηελ άδεηά ζαο (ή ηελ άδεηα ηεο ζπληξόθνπ ζαο ή ηνπ άιινπ θεδεκόλα) ή ηελ επίβιεςή ζαο, ή δελ ηνπ επηηξέπεηαη ΚΑΘΟΛΟΤ. A ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ K. Δπηηξέπε ηαη Να ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο άκεζεο απνζηνιήο κελπκάησλ (instant me ssaging, π.ρ. MSN) Δπηηξέπεηαη κε ηελ άδεηά κνπ/ ππό ηελ επίβιεςε κνπ Απαγνξεύ εηαη Γελ μέξσ B Να θαηεβάδεη ηαηλίεο ή κνπζηθή από ην ίληεξλεη C Να βιέπεη βίληεν θιηπ ζην ίληεξλεη (π.ρ. YouTube) D E F Να έρεη ην δηθό ηνπ/ ηεο θνηλσληθό πξνθίι (social networking profile) Να δίλεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε άιινπο ζην ίληεξλεη (γηα παξάδεηγκα, πιήξεο όλνκα, δηεύζπλζε, ηειέθσλν) Να αλεβάδεη θσηνγξαθίεο, βίληεν ή κνπζηθή γηα λα κνηξάδεηαη κε άιινπο

6 222 Έρεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) θάλεη νηηδήπνηε από απηά ηα πξάγκαηα κε ην παηδί ζαο; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ L. Ναη Όρη Γελ μέξσ A Σνλ/ ηελ έρσ βνεζήζεη όηαλ είρε δπζθνιία λα θάλεη θάηη ή λα βξεη θάηη ζην ίληεξλεη B Σνπ/ ηεο εμήγεζα γηαηί θάπνηεο ηζηνζειίδεο είλαη θαιέο ή θαθέο C Έδσζα ζπκβνπιέο γηα αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη D Δηζεγήζεθα ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε άιια άηνκα ζην ίληεξλεη E Βνήζεζα ζην παξειζόλ όηαλ θάηη ηνλ/ ηελ αλαζηάησζε ή αλεζύρεζε F Γεληθά, ηνπ/ ηεο κίιεζα ζρεηηθά κε ηη πξέπεη λα θάλεη εάλ θάηη ηνλ/ ηελ αλεζπρήζεη ή αλαζηαηώζεη ζην ίληεξλεη ΡΧΣΗΔ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΟ ΠΑΙΓΙ-ΣΟΥΟ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ ΣΟ ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΛΑΓΗ ΚΧΓΙΚΟ1 ΣΟ A Η ΣΟ B ΣΗ ΔΡΧΣΗΗ 219 ΑΛΛΙΧ ΠΗΓΑΙΝΔ ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ Όηαλ ην παηδί ζαο ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη ζην ζπίηη, κήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ειέγρεηε θάπνηεο θνξέο νηηδήπνηε από ηα; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ M. Ναη Όρη Γελ μέξσ Γελ ηζρύεη A Ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέθζεθε 99 Σα κελύκαηα ζην πξνζσπηθό ηνπ/ ηεο ή ζηνλ B κέζεληδεξ 99 Σν πξνθίι ηνπ/ ηεο ζην θνηλσληθό δίθηπν/ θνηλόηεηα (social C network) 99 Σνπο θίινπο ή άιιεο επαθέο πνπ έρνπλ πξνζζέζεη ζην D πξνθίι ηνπο ζην θνηλσληθό δίθηπν/ θνηλόηεηα (social network) ή ζηνλ κέζεληδεξ Μήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ρξεζηκνπνηείηε νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί ζαο ΠΙΟ ΤΥΝΑ; Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα αθόινπζα ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ N. Yes No Don t know A Γνληθόο έιεγρνο ή άιιν ινγηζκηθό πνπ λα θηιηξάξεη ή λα κπινθάξεη θάπνηνπο ηύπνπο ηζηνζειίδσλ. Με απηό ελλννύκε ινγηζκηθό πνπ εκπνδίδεη ην παηδί λα επηζθεθηεί ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ή ζηακαηάεη θάπνηνπ είδνπο ελέξγεηεο ζην ίληεξλεη B Γνληθόο έιεγρνο ή άιιν ινγηζκηθό πνπ λα παξαθνινπζεί πνηεο ηζηνζειίδεο έρνπλ επηζθεθζεί. Με απηό ελλννύκε έλα ινγηζκηθό πνπ θξαηέη αξρείν κε όια ηα sites πνπ έρεη επηζθεθζεί ην παηδί ζαο έηζη ώζηε λα ειέγμεηε αξγόηεξα ηη έθαλε ζην ίληεξλεη t C Μηα ππεξεζία ή ζπκβόιαην πνπ λα πεξηνξίδεη ην ρξόλν πνπ δαπαλνύλ ζην δηαδίθηπν D Λνγηζκηθό πνπ λα απνηξέπεη ελνριεηηθή αιιεινγξαθία ή ηνύο ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ Καη πάιη, όηαλ απαληάηε απηέο ηηο εξσηήζεηο παξαθαιώ λα ζθέθηεζηε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΗ πνπ ν/ ε [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ] ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη. 225 Θα ιέγαηε όηη ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη από ην παηδί ζαο βνεζνύλ λα βειηηώζεηε ηελ εκπεηξία ηνπ παηδηνύ ζαο κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη, ή όρη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ πνιύ ή ιίγν; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν 2 ΟΥΗ 3 6

7 226 Μηιώληαο γηα ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη από ην παηδί ζαο, πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα θάλεηε πεξηζζόηεξα ή όρη; ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ πνιύ ή ιίγν; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν πεξηζζόηεξν 2 ΟΥΗ Μήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθά απηέο ηηο κέξεο επεηδή ην παηδί ζαο είρε ελνριεζεί από θάηη ζην ίληεξλεη ζην παξειζόλ; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν 2 ΟΥΗ 3 Σα παηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζην ίληεξλεη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Κάπνηε νη εκπεηξίεο απηέο είλαη πνιύ ζεηηθέο. Κάπνηε κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο. Οη επόκελεο εξσηήζεηο αθνξνύλ ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο εκπεηξίεο. Τπελζπκίδσ όηη όηαλ κηιάκε γηα ην ίληεξλεη, ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ηερλνινγία (δει. Η/Τ ή θηλεηό ηειέθσλν) ή ρώξνο (δει. ζπίηη, ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ) όπνπ ην παηδί ζαο θάλεη ρξήζε ηνπ ίληεξλεη. 228 Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΥΡΟΝΟ, πόζν ζπρλά, ην παηδί ζαο έρεη δεη ή βηώζεη θάπνηα εκπεηξία ζην ίληεξλεη πνπ λα ην έρεη αλαζηαηώζεη κε θάπνηνλ ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ην έθαλε λα αηζζαλζεί άβνια, αλαζηαησκέλν ή λα αηζζαλζεί όηη δελ ζα έπξεπε λα ην είρε δεη; - ΑΝ ΕΖΣΖΘΔΗ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΣΧΜΔΝΟ.. ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΞΖ ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ Η ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ, ΚΑΣΗ ΠΟΤ ΣΑ ΔΚΑΝΔ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΟΤΝ ΔΝΟΥΛΖΜΔΝΑ, ΑΝΑΣΑΣΩΜΔΝΑ Ζ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΟΤΝ ΟΣΗ ΓΔΝ ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΣΟ ΔΗΥΑΝ ΓΔΗ. ΣΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΣΑΣΩΜΔΝΑ ΓΔΝ ΖΜΑΗΝΔΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΟΣΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΑΝ ΝΑ ΑΝΣΔΞΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΤΣΔ ΖΜΑΗΝΔΗ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΗΘΑΝΔΣΑΗ ΔΝΟΥΟ Ζ ΝΑ ΡΗΥΝΔΗ ΣΟ ΦΣΑΗΞΗΜΟ ΠΑΝΩ ΣΟΤ. ΑΚΟΜΑ ΓΔΝ ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΑΥΖΜΑ ΝΔΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ. ΓΖΛΑΓΖ ΑΝ Ζ ΟΜΑΓΑ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΥΑΔΗ ΔΝΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΒΑΔΗ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΔΝΟΥΩΡΖΘΔΗ ΑΛΛΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΔΝΝΟΟΤΜΔ. Ναη 1 Όρη 2 Πξνηηκώ λα κελ πσ 3 ΡΧΣΖΔ ΟΛΟΤ ΟΟΤ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΔΥΔΗ ΑΝΑΣΑΣΧΘΔΗ (ΚΧΓΗΚΟ 1 ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 228). ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Πόζν ζπρλά ην παηδί ζαο έρεη δεη ή έρεη δήζεη ζην ίληεξλεη θάηη πνπ λα ην είρε αλαζηαηώζεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ O A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα 1 B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα 2 C Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα 3 D Ληγόηεξν ζπρλά 4 7

8 230 Μπνξείηε λα κνπ πείηε θάπνην πεξηζηαηηθό πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθό θαη αλαζηάησζε πνιύ ην παηδί ζαο; ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΡΧΣΖΖ.. ΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΦΔΡΔΗ Ο ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ 231 θεθηόκελνο εθείλε ηελ θνξά, πόζν αλαζηαησκέλν αηζζάλζεθε ην παηδί ζαο γηα ην πεξηζηαηηθό; ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ P A Πνιύ αλαζηαησκέλν 1 B ρεηηθά αλαζηαησκέλν 2 C Ληγάθη αλαζηαησκέλν 3 D Καζόινπ αλαζηαησκέλν 4 ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 232 Σνπο ΔΠΟΜΔΝΟΤ 6 κήλεο, πόζν πηζαλόλ είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ην παηδί ζαο λα βηώζεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζα ηνλ αλαζηαηώζεη ή ζα ηνλ αλεζπρήζεη; Μπνξεί λα είλαη θάηη πνπ λα δ νπλ, λα θάλνπλ on line ή λα ηνπο ζηαιεί θάηη. - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ Q Καζόινπ πηζαλό 1 Όρη πνιύ πηζαλό 2 Αξθεηά πηζαλό 3 Πνιύ πηζαλό ε πνην βαζκό, αηζζάλεζηε όηη κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο κε ν,ηηδήπνηε ηνλ/ ηελ αλαζηαηώλεη ή αλεζπρεί από ην ίληεξλεη; - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ R Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά 3 Πνιύ ε πνην βαζκό, πηζηεύεηε όηη ην παηδί ζαο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί απηά πνπ ηνλ/ ηελ αλαζηαηώλνπλ ή αλεζπρνύλ από ην ίληεξλεη; ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ R ΞΑΝΑ Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά 3 Πνιύ 4 8

9 235 Γηα ηα αθόινπζα πνπ ζα ζαο δηαβάζσ, παξαθαιώ πέζηε κνπ από όηη γλσξίδεηε, θαηά πόζν έρνπλ ζπκβεί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζην παηδί ζαο ΓΙΑΒΑΔ a)-g) Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ A Έρεη γλσξίζεη θάπνηνλ πξνζσπηθά πνπ αξρηθά γλσξίζηεθαλ κέζσ ηνπ ίληεξλεη B C D E F G Έρεη δεη θάπνηεο εηθόλεο ζην ίληεξλεη πνπ είλαη εκθαλώο ζεμνπαιηθέο γηα παξάδεηγκα, εηθόλεο κε γπκλνύο αλζξώπνπο ή πνπ θάλνπλ ζεμ Έρεη δερηεί άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζην ίληεξλεη από θάπνηα αιια παηδηά ή εθήβνπο (Απηό πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθά πεηξάγκαηα πνπ λα είλαη ελνριεηηθά γηα ηνλ ίδην/ ηελ ίδηα, ή ζθόπηκν απνθιεηζκό από θάπνηα πξάγκαηα) Έρεη ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα ζε θάπνηνλ ζην ίληεξλεη (Απηό πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθά πεηξάγκαηα πνπ λα είλαη ελνριεηηθά γηα απηό ην άηνκν, ή ζθόπηκν απνθιεηζκό από θάπνηα πξάγκαηα) Έρεη δεη ή ηνπ έρνπλ ζηαιεί κελύκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη Έρεη ζηείιεη ζε θάπνηνλ άιιν κελύκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη Έρεη δεη επηζεηηθέο ή βίαηεο εηθόλεο αλζξώπσλ πνπ επηηίζεληαη ή ζθνηώλνπλ ζην ίληεξλεη. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ραξαθηήξεο ζε θαξηνύλ ή παηγλίδηα αιιά θαη πξαγκαηηθνύο αλζξώπνπο Ναη Όρη Γελ μέξσ 236 ΓΗΑ ΓΟΝΔΗ ΠΑΗΓΗΧΝ ΖΛΗΚΗΑ 9-10 ΥΡΟΝΧΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΞΔΚΗΝΑ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ ΛΔΓΟΝΣΑ ΓΔΝ ΘΑ ΡΧΣΗΟΤΜΔ ΣΟ ΠΑΙΓΙ Α ΓΙΑ ΑΤΣΑ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΑΛΛΑ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΞΔΡΟΤΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΦΗ Α. A Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΠΔΡΑΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ, ην παηδί ζαο έρεη δεη θάπνηα ηζηνζειίδα όπνπ ζπδεηνύληαη ή ελζαξξύλνληαη ηα αθόινπζα πξάγκαηα; Με ζπκπεξηιάβεηε ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ζεηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία ή ηελ εθπαίδεπζε, απιά πέζηε κνπ γηα ηζηνζειίδεο πνπ θαίλεηαη όηη ελζαξξύλνπλ ή βνεζνύλ ζην λα πξνβεί θάπνηνο ζε θαηαζηξνθηθέο πξάμεηο ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ E ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ S ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο πνπ κπνξείο λα πιεγώζεηο ή λα θάλεηο θαθό ζηνλ εαπηό ζνπ B Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο απηνθηνλίαο C Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο λα πάζεηο βνπιηκία ή αλνξεμία D Άλζξσπνη απνζηέιινπλ κελύκαηα κίζνπο γηα λα επηηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή άηνκα E Άηνκα κηινύλ ή κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηα λαξθσηηθά 237 Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΠΔΡΑΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ, ηη από ηα αθόινπζα, έρεη ζπκβεί ζην παηδί ζαο ζην δηαδίθηπν; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ T ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ A Κάπνηνο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ ηεο πιεξνθνξίεο κε επώδπλν ηξόπν B Ο Ζ/Τ πξνζβιήζεθε από θάπνηνλ ηό C D Έρεη ράζεη ρξήκαηα/ έρεη πέζεη ζύκα απάηεο ζην ίληεξλεη (ελλννύκε πξαγκαηηθά ρξήκαηα, όρη πιαζκαηηθά ζε θάπνην παηγλίδη ζην θνκπηνύηεξ) Κάπνηνο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην κπζηηθό ηνπ θσδηθό (password) γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ή γηα λα πξνζπνηεζεί/ λα θάλεη πσο είλαη ην παηδί ζαο 9

10 238 Γεληθά από πνύ παίξλεηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα εξγαιεία αζθάιεηαο θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ U A Από ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο 1 B Από ηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά 2 C Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ίληεξλεη 3 D Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε 4 E Οξγαληζκνύο πξναγσγήο ηεο επεκεξίαο ηνπ παηδηνύ/ θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 5 F Ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 6 G Καηαζθεπαζηέο θαη ιηαλέκπνξνπο πνπ πσινύλ ηα πξντόληα 7 H Φίινπο θαη ζπγγελείο 8 I Από ην παηδί κνπ 9 J Από άιιεο πεγέο 10 Από πνπζελά, δελ παίξλσ πιεξνθνξίεο γηα απηά Καη από πνπ ζα ζέιαηε λα παίξλεηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα εξγαιεία αζθάιεηαο θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη ζην κέιινλ; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ U ΞΑΝΑ A Από ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο 1 B Από ηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά 2 C Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ίληεξλεη 3 D Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε 4 E Οξγαληζκνύο πξναγσγήο ηεο επεκεξίαο ηνπ παηδηνύ/ θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 5 F Ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 6 G Καηαζθεπαζηέο θαη ιηαλέκπνξνπο πνπ πσινύλ ηα πξντόληα 7 H Φίινπο θαη ζπγγελείο 8 I Από ην παηδί κνπ 9 J Από άιιεο πεγέο 10 Από πνπζελά, δελ ζέισ άιιεο πιεξνθνξίεο γηα απηά 11 *ΣΔΛΟ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΓΟΝΔΑ* ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ: ΔΛΔΓΞΔ ΝΑ ΒΔΒΑΗΧΘΔΗ ΟΣΗ Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΥΟΤΝ ΠΔΡΑΣΔΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΔΠΑΦΧΝ ΠΡΟΥΧΡΑ ΣΖΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΡΜΑ ΕΠΑΥΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια

ΥΟΡΜΑ ΕΠΑΥΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια ΥΟΡΜΑ ΕΠΑΥΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια ΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑΔΑ:ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ Σαυτότητα (αρ. σειράς) επιλεγμένου/ης ερωτώμενου/ης: ΕΠΑΥΕ ΑΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Η πρώτη ψηφιακό παιχνιδομηχανό 1951. Σο 1952 ο καθηγητόσ Πληροφορικόσ του πανεπιςτημύου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινυνική δικηύυζη. Επεςνώνηαρ έναν νέο ηπόπο επικοινυνίαρ. Μαζηξνδεκήηξε Αγγειηθή Παξάζρε Βαζηιηθή

Κοινυνική δικηύυζη. Επεςνώνηαρ έναν νέο ηπόπο επικοινυνίαρ. Μαζηξνδεκήηξε Αγγειηθή Παξάζρε Βαζηιηθή Κοινυνική δικηύυζη Επεςνώνηαρ έναν νέο ηπόπο επικοινυνίαρ Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ 2 νπ ΓΔΛ Διεπζίλαο είρε σο βαζηθό ζέκα ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε, σο κία κνξθή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ 21 νπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα