EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα"

Transcript

1 ΑΝΣΙΓΡΑΦΔ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΣΟΥΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΦΤΛΟ Αγόξη 1 Κνξίηζη 2 EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Γνλέα 201 Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ παηδηνύ ζαο; ΖΜΔΗΧΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΔΡΧΣΖΘΔΗ. Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΠΗΛΔΥΘΔΗ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ Υξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 202 Καη γηα ζθνπνύο επηβεβαίσζεο, ζπλνιηθά πόζα παηδηά ειηθίαο 0-17 δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΓΡΑΦΔ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ Παηδηά ειηθίαο 0-17 ρξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 203 Καη πνηεο είλαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ άιισλ παηδηώλ πνπ δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ A 0-4 ρξνλώλ ρξνλώλ ρξνλώλ 3 17 ρξνλώλ θαη άλσ Ση ειηθία έρεηε; ΖΜΔΗΧΔ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ Υξνλώλ 99 Κακία απάληεζε 205 ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΣΟ ΦΤΛΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΟΝΟ Άλδξαο 1 Γπλαίθα 2 1

2 206 Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε <ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟ ΠΑΙΓΙ>; ΓΔΚΣΖ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ B Παηέξαο / Μεηέξα 1 Παηξηόο/ Μεηξηά 2 Αλάδνρνο γνλέαο 3 Αδειθόο/ αδειθή (πεξηιακβαλνκέλνπ πηνζεηεκέλνπ αδειθνύ/ αδειθήο) 4 Δηεξνζαιήο αδειθόο/ αδειθή (πεξηιακβαλνκέλνπ πηνζεηεκέλνπ, εηεξνζαιή αδειθνύ/ αδειθήο 5 Παππνύο/ γηαγηά 6 Άιινο ζπγγελήο 7 Άιινο κε ζπγγελήο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έλνηθσλ) πλνιηθά πόζνη ελήιηθεο ειηθίαο 18+ δνπλ ζην λνηθνθπξηό; ΓΡΑΦΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ Δλήιηθεο ειηθίαο 18+ ρξνλώλ 99 Κακία απάληεζε ΡΧΣΖΔ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΑΠΟ ΔΝΑ ΔΝΖΛΗΚΔ ΖΛΗΚΗΑ 18+ ΣΖΝ ΔΡ. 207, ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡ Θα ιέγαηε όηη ην λνηθνθπξηό ζαο είλαη κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή νηθνγέλεηα δύν γνληώλ; ΑΝ Ο ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΗΓΟΤΡΟ (ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΑΝΑΤΣΑΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ), ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΔΡΔΤΝΖΔ ΚΑΗ ΡΧΣΖΔ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟ ΔΝΖΛΗΚΑ 18+ ΜΔ ΓΟΝΗΚΟ ΡΟΛΟ: ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΠΑΣΡΗΟ/ ΜΖΣΡΗΑ, ΠΑΠΠΟΤ/ ΓΗΑΓΗΑ, ΤΝΣΡΟΦΟ, ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ/ Ζ ΑΓΔΛΦΟ/ Ζ Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 1 Οηθνγέλεηα δύν γνληώλ 2 Άιιν 3 ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 209 Καη κπνξείηε λα κνπ πείηε παξαθαιώ ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεηε νινθιεξώζεη; ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ C ΡΩΣΖΔ ΟΟΤ ΕΟΤΝ Δ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΤΟ ΓΟΝΗΩΝ (ΗΜΔΙΧΔ 2 ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ 208) ΑΛΛΙΧ ΠΗΓΑΙΝΔΣΔ ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ Καη πνην είλαη ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ πνπ έρεη νινθιεξώζεη ν άιινο θεδεκόλαο ηνπ παηδηνύ ζην λνηθνθπξηό; ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ- ΓΔΙΞΔ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ C ΞΑΝΑ 209 Δξσηώκελνο Αγξάκκαηνο / Με νινθιεξσκέλν Γεκνηηθό 1 1 Οινθιεξσκέλν Γεκνηηθό 2 2 Οινθιεξσκέλν 3ηαμην Γπκλάζην 3 3 Οινθιεξσκέλεο 3ηάμεηο 6ηάμηνπ Γπκλάζηνπ 4 4 Οινθιεξσκέλν Λύθεην ή 6ηάμην Γπκλάζην 5 5 Αθαδεκίεο/ ρνιέο/κνιέγηα 2εηνύο θνίηεζεο θαη άιιεο 6 6 κεηαιπθηαθέο ζπνπδέο θαηάξηηζεο Παλεπηζηήκην/ Κνιέγην 4εηνύο θνίηεζεο /Μεηαπηπρηαθέο 7 7 πνπδέο Γηδαθηνξηθό / Μεηαδηδαθηνξηθό νο Γνλέαο/ θεδεκόλαο 2

3 *** ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ! ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΡΧΣΖΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ ΣΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ 209 ΚΑΗ 210 (ΟΠΟΤ ΗΥΤΔΗ)*** ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 211 Πνηα είλαη ε θύξηα γιώζζα πνπ κηιάηε ζην ζπίηη; ΜΖΝ ΓΗΑΒΑΔΗ ΠΡΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ Αιβαληθά 1 Ηξιαλδηθά 17 Αξαβηθά 2 Κνπξδηθά 18 Βνπιγάξηθα 3 Ληζνπαληθά 19 Ηζπαληθά ηεο Καηαινλίαο 4 Ννξβεγηθά 20 Κξναηηθά 5 Πνισληθά 21 Σζέρηθα 6 Πνξηνγαιηθά 22 Γαλέδηθα 7 Ρνπκάληθα 23 Οιιαλδηθά 8 Ρσζηθά 24 Αγγιηθά 9 θνηζέδηθα 25 Δζζνληθά 10 ινβέληθα 26 Φηλιαλδηθά 11 Ηζπαληθά 27 Γαιιηθά 12 νπεδηθά 28 Γεξκαληθά 13 Σνύξθηθα 29 Διιεληθά 14 Οπθξαληθά 30 Οπγγξηθά 15 Οπαιηθά 31 Ηηαιηθά 16 Άιιν (Γηεπθξίληζε) Θα ιέγαηε όηη ην ΠΑΙΓΙ Α αλήθεη ζε θάπνηα νκάδα ελαληίνλ ηεο νπνίαο γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε απηή ηελ ρώξα (γηα παξάδεηγκα, όζνλ αθνξά ηελ εζληθόηεηα, ηελ γιώζζα, ηελ ζξεζθεία ή άιινπο παξάγνληεο), ή κήπσο όρη; Ναη 1 Μεξηθώο, λαη 2 Όρη Μήπσο ην παηδί ζα έρεη θάπνηα από ηηο παξαθάησ δπζθνιίεο; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ D A σκαηηθή δπζθνιία (αλαπεξία) 1 B Αξξώζηηα 2 C Ννεηηθή δπζθνιία (πζηέξεζε) 3 D Γπζθνιία (πξόβιεκα) ζπκπεξηθνξάο 4 E Μαζεζηαθή δπζθνιία 5 F Άιιε δπζθνιία 6 Κακία από απηέο θεθηόκελνη ην παηδί ζαο, γηα πνην από απηά πνπ ζα ζαο δηαβάζσ, αλεζπρείηε πνιύ; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΑ ΗΥΤΟΤΝ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ E A Γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε 1 B Γηα ην όηη κπνξεί λα ηπγράλνπλ άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο από άιια παηδηά 2 C Γηα ηελ θαηαλάισζε ππεξβνιηθήο πνζόηεηαο αιθνόι / Γηα ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ 3 E Γηα πξόζβαζε ζε αθαηάιιειν πιηθό ζην Ίληεξλεη/ δηαδίθηπν 4 F Γηα πηζαλή επηθνηλσλία κε μέλνπο ζην Ίληεξλεη/ δηαδίθηπν 5 G Γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο 6 H Γηα ην ελδερόκελν λα πέζνπλ ζύκαηα εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο 7 I Γηα ηπρόλ κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία 8 J Γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο ζην δξόκν 9 Γηα θαλέλα από απηά (ΑΤΘΟΡΜΖΣΑ) 10 Γηα θάηη άιιν (ΑΤΘΟΡΜΖΣΑ) 11 3

4 215 Δζείο πξνζσπηθά ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν; Ναη 1 Όρη 2 Κακία ΑΠΑΝΣΖΖ 99 ΡΧΣΖΔ ΟΛΟΤ ΟΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΡΟΧΠΗΚΑ (ΚΧΓΗΚΟ 1 ΣΖΝ ΔΡ. 215). ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡ Υξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη ζε νπνηνδήπνηε από ηνπο αθόινπζνπο ρώξνπο; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΑ ΗΥΤΟΤΝ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ F ην ζπίηη 1 ηελ εξγαζία ή ζην θνιέγην 2 Από ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν 3 ε θάπνηνλ άιιν ρώξν/ από θάπνπ αιινύ Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη; - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ G Καζεκεξηλά ή ζρεδόλ θαζεκεξηλά θνξέο ηελ εβδνκάδα θνξέο ην κήλα 3 Ληγόηεξν ζπρλά Πόζε απηνπεπνίζεζε αηζζάλεζηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη; ΜΟΝΟ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ H Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά κεγάιε 3 Πνιύ κεγάιε 4 ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ Σώξα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνλ/ ηελ <ΟΝΟΜΑ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ>. 219 Από όηη γλσξίδεηε, ζε πνηνλ από απηνύο ηνπο ρώξνπο ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη ην παηδί ζαο απηό ηνλ θαηξό; Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα επόκελα ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ H ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΙΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ I Ναη Όρη Γελ μέξσ A ην ππλνδσκάηηό ηνπ (ή ζε θάπνην άιιν δηθό ηνπ ρώξν) ζην ζπίηη B ην ζαιόλη (ή θάπνην άιιν θνηλόρξεζην δσκάηην) ζην ζπίηη C ην ζρνιείν ή ζην θνιέγην D ε θάπνην internet café (cybercafé) E ε θάπνηα δεκόζηα βηβιηνζήθε ή άιιν δεκόζην ρώξν F ην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ ηνπ G ην ζπίηη θάπνηνπ ζπγγελή H Όηαλ είλαη έμσ (π.ρ. κέζσ θηλεηνύ, itouch, Blackberry) 4

5 Οη γνλείο πνιιέο θνξέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην πώο ηα παηδηά ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην ίληεξλεη θαη απηό εμαξηάηαη από πνιιά πξάγκαηα. Μαο ελδηαθέξεη εζείο ηη θάλεηε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, ζθεθηόκελνο ζπγθεθξηκέλα ηνλ/ ηελ (ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ) Όηαλ απαληάηε απηέο ηηο εξσηήζεηο παξαθαιώ λα ζθέθηεζηε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΗ πνπ ν/ ε [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ] ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη θαη πείηε καο ηη θάλεηε εζείο (ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) πξνζσπηθά κε ην παηδί ζαο. ΔΡΔΤΝΗΣΗ ΗΜΔΙΧΔ ΟΣΙ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΧΣΗΔΙ, ΓΙΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΔ ΓΤΟ ΓΟΝΔΙ/ ΚΗΓΔΜΟΝΔ ΣΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΡΧΣΗΔ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔ ΣΟΤ ΓΤΟ ΓΟΝΔΙ/ ΚΗΓΔΜΟΝΔ(ΓΗΛΑΓΗ ΓΙΑΒΑΔ ΣΙ ΛΔΞΔΙ Δ ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΔΙ (Ή Η ΤΝΣΡΟΦΟ Α/ ΑΛΛΟ ΚΗΓΔΜΟΝΑ) 220 Ση από ηα αθόινπζα πξάγκαηα θάλεηε εζείο (ή ε ζύληξνθνο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) κεξηθέο θνξέο κε ην παηδί ζαο (αλ θάλεηε θάηη από απηά);. Απιά πέζηε κνπ πνηα γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζηελ απάληεζή ζαο. αο ππελζπκίδσ λα κνπ πείηε γη απηά πνπ θάλεηε εζείο πξνζσπηθά. ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΌ ΣΟ A Χ ΣΟ E ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ J. Ναη Όρη Γελ μέξσ A Σνπ/ ηεο κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ θάλεη ζην ίληεξλεη B Κάζνκαη καδί ηνπ/ ηεο ελώ ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη (βιέπσ ηη θάλεη ρσξίο λα επεκβαίλσ όκσο) C Μέλσ θάπνπ θνληά όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη D Δλζαξξύλσ ην παηδί κνπ λα εμεξεπλά θαη λα καζαίλεη πξάγκαηα ζην ίληεξλεη από κόλνο ηνπ/ κόλε ηεο E Κάλνπκε καδί θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην ίληεξλεη 221 Γηα θάζε έλα από απηά ηα πξάγκαηα, παξαθαιώ πέζηε κνπ εάλ επηηξέπεηαη ζην παηδί ζαο λα θάλεη θάηη από απηά ηα πξάγκαηα ζπλέρεηα, κε ηελ άδεηά ζαο (ή ηελ άδεηα ηεο ζπληξόθνπ ζαο ή ηνπ άιινπ θεδεκόλα) ή ηελ επίβιεςή ζαο, ή δελ ηνπ επηηξέπεηαη ΚΑΘΟΛΟΤ. A ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ K. Δπηηξέπε ηαη Να ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο άκεζεο απνζηνιήο κελπκάησλ (instant me ssaging, π.ρ. MSN) Δπηηξέπεηαη κε ηελ άδεηά κνπ/ ππό ηελ επίβιεςε κνπ Απαγνξεύ εηαη Γελ μέξσ B Να θαηεβάδεη ηαηλίεο ή κνπζηθή από ην ίληεξλεη C Να βιέπεη βίληεν θιηπ ζην ίληεξλεη (π.ρ. YouTube) D E F Να έρεη ην δηθό ηνπ/ ηεο θνηλσληθό πξνθίι (social networking profile) Να δίλεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε άιινπο ζην ίληεξλεη (γηα παξάδεηγκα, πιήξεο όλνκα, δηεύζπλζε, ηειέθσλν) Να αλεβάδεη θσηνγξαθίεο, βίληεν ή κνπζηθή γηα λα κνηξάδεηαη κε άιινπο

6 222 Έρεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) θάλεη νηηδήπνηε από απηά ηα πξάγκαηα κε ην παηδί ζαο; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ L. Ναη Όρη Γελ μέξσ A Σνλ/ ηελ έρσ βνεζήζεη όηαλ είρε δπζθνιία λα θάλεη θάηη ή λα βξεη θάηη ζην ίληεξλεη B Σνπ/ ηεο εμήγεζα γηαηί θάπνηεο ηζηνζειίδεο είλαη θαιέο ή θαθέο C Έδσζα ζπκβνπιέο γηα αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη D Δηζεγήζεθα ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε άιια άηνκα ζην ίληεξλεη E Βνήζεζα ζην παξειζόλ όηαλ θάηη ηνλ/ ηελ αλαζηάησζε ή αλεζύρεζε F Γεληθά, ηνπ/ ηεο κίιεζα ζρεηηθά κε ηη πξέπεη λα θάλεη εάλ θάηη ηνλ/ ηελ αλεζπρήζεη ή αλαζηαηώζεη ζην ίληεξλεη ΡΧΣΗΔ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΟ ΠΑΙΓΙ-ΣΟΥΟ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ ΣΟ ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΛΑΓΗ ΚΧΓΙΚΟ1 ΣΟ A Η ΣΟ B ΣΗ ΔΡΧΣΗΗ 219 ΑΛΛΙΧ ΠΗΓΑΙΝΔ ΣΗΝ ΔΡΧΣΗΗ Όηαλ ην παηδί ζαο ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη ζην ζπίηη, κήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ειέγρεηε θάπνηεο θνξέο νηηδήπνηε από ηα; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ M. Ναη Όρη Γελ μέξσ Γελ ηζρύεη A Ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέθζεθε 99 Σα κελύκαηα ζην πξνζσπηθό ηνπ/ ηεο ή ζηνλ B κέζεληδεξ 99 Σν πξνθίι ηνπ/ ηεο ζην θνηλσληθό δίθηπν/ θνηλόηεηα (social C network) 99 Σνπο θίινπο ή άιιεο επαθέο πνπ έρνπλ πξνζζέζεη ζην D πξνθίι ηνπο ζην θνηλσληθό δίθηπν/ θνηλόηεηα (social network) ή ζηνλ κέζεληδεξ Μήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ρξεζηκνπνηείηε νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί ζαο ΠΙΟ ΤΥΝΑ; Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα αθόινπζα ΓΙΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ N. Yes No Don t know A Γνληθόο έιεγρνο ή άιιν ινγηζκηθό πνπ λα θηιηξάξεη ή λα κπινθάξεη θάπνηνπο ηύπνπο ηζηνζειίδσλ. Με απηό ελλννύκε ινγηζκηθό πνπ εκπνδίδεη ην παηδί λα επηζθεθηεί ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ή ζηακαηάεη θάπνηνπ είδνπο ελέξγεηεο ζην ίληεξλεη B Γνληθόο έιεγρνο ή άιιν ινγηζκηθό πνπ λα παξαθνινπζεί πνηεο ηζηνζειίδεο έρνπλ επηζθεθζεί. Με απηό ελλννύκε έλα ινγηζκηθό πνπ θξαηέη αξρείν κε όια ηα sites πνπ έρεη επηζθεθζεί ην παηδί ζαο έηζη ώζηε λα ειέγμεηε αξγόηεξα ηη έθαλε ζην ίληεξλεη t C Μηα ππεξεζία ή ζπκβόιαην πνπ λα πεξηνξίδεη ην ρξόλν πνπ δαπαλνύλ ζην δηαδίθηπν D Λνγηζκηθό πνπ λα απνηξέπεη ελνριεηηθή αιιεινγξαθία ή ηνύο ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ Καη πάιη, όηαλ απαληάηε απηέο ηηο εξσηήζεηο παξαθαιώ λα ζθέθηεζηε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΗ πνπ ν/ ε [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ] ρξεζηκνπνηεί ην ίληεξλεη. 225 Θα ιέγαηε όηη ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη από ην παηδί ζαο βνεζνύλ λα βειηηώζεηε ηελ εκπεηξία ηνπ παηδηνύ ζαο κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη, ή όρη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ πνιύ ή ιίγν; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν 2 ΟΥΗ 3 6

7 226 Μηιώληαο γηα ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη από ην παηδί ζαο, πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα θάλεηε πεξηζζόηεξα ή όρη; ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ πνιύ ή ιίγν; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν πεξηζζόηεξν 2 ΟΥΗ Μήπσο (εζείο ή ε ζύληξνθόο ζαο/ άιινο θεδεκόλαο) θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθά απηέο ηηο κέξεο επεηδή ην παηδί ζαο είρε ελνριεζεί από θάηη ζην ίληεξλεη ζην παξειζόλ; ΝΑΗ, πνιύ 1 ΝΑΗ, ιίγν 2 ΟΥΗ 3 Σα παηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζην ίληεξλεη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Κάπνηε νη εκπεηξίεο απηέο είλαη πνιύ ζεηηθέο. Κάπνηε κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο. Οη επόκελεο εξσηήζεηο αθνξνύλ ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο εκπεηξίεο. Τπελζπκίδσ όηη όηαλ κηιάκε γηα ην ίληεξλεη, ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ηερλνινγία (δει. Η/Τ ή θηλεηό ηειέθσλν) ή ρώξνο (δει. ζπίηη, ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ) όπνπ ην παηδί ζαο θάλεη ρξήζε ηνπ ίληεξλεη. 228 Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΥΡΟΝΟ, πόζν ζπρλά, ην παηδί ζαο έρεη δεη ή βηώζεη θάπνηα εκπεηξία ζην ίληεξλεη πνπ λα ην έρεη αλαζηαηώζεη κε θάπνηνλ ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ην έθαλε λα αηζζαλζεί άβνια, αλαζηαησκέλν ή λα αηζζαλζεί όηη δελ ζα έπξεπε λα ην είρε δεη; - ΑΝ ΕΖΣΖΘΔΗ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΣΧΜΔΝΟ.. ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΞΖ ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ Η ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ, ΚΑΣΗ ΠΟΤ ΣΑ ΔΚΑΝΔ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΟΤΝ ΔΝΟΥΛΖΜΔΝΑ, ΑΝΑΣΑΣΩΜΔΝΑ Ζ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΟΤΝ ΟΣΗ ΓΔΝ ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΣΟ ΔΗΥΑΝ ΓΔΗ. ΣΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΣΑΣΩΜΔΝΑ ΓΔΝ ΖΜΑΗΝΔΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΟΣΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΑΝ ΝΑ ΑΝΣΔΞΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΤΣΔ ΖΜΑΗΝΔΗ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΗΘΑΝΔΣΑΗ ΔΝΟΥΟ Ζ ΝΑ ΡΗΥΝΔΗ ΣΟ ΦΣΑΗΞΗΜΟ ΠΑΝΩ ΣΟΤ. ΑΚΟΜΑ ΓΔΝ ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΑΥΖΜΑ ΝΔΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ. ΓΖΛΑΓΖ ΑΝ Ζ ΟΜΑΓΑ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΥΑΔΗ ΔΝΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΒΑΔΗ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΔΝΟΥΩΡΖΘΔΗ ΑΛΛΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΔΝΝΟΟΤΜΔ. Ναη 1 Όρη 2 Πξνηηκώ λα κελ πσ 3 ΡΧΣΖΔ ΟΛΟΤ ΟΟΤ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΔΥΔΗ ΑΝΑΣΑΣΧΘΔΗ (ΚΧΓΗΚΟ 1 ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 228). ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ Πόζν ζπρλά ην παηδί ζαο έρεη δεη ή έρεη δήζεη ζην ίληεξλεη θάηη πνπ λα ην είρε αλαζηαηώζεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ O A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα 1 B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα 2 C Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα 3 D Ληγόηεξν ζπρλά 4 7

8 230 Μπνξείηε λα κνπ πείηε θάπνην πεξηζηαηηθό πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθό θαη αλαζηάησζε πνιύ ην παηδί ζαο; ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΡΧΣΖΖ.. ΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΦΔΡΔΗ Ο ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ 231 θεθηόκελνο εθείλε ηελ θνξά, πόζν αλαζηαησκέλν αηζζάλζεθε ην παηδί ζαο γηα ην πεξηζηαηηθό; ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ P A Πνιύ αλαζηαησκέλν 1 B ρεηηθά αλαζηαησκέλν 2 C Ληγάθη αλαζηαησκέλν 3 D Καζόινπ αλαζηαησκέλν 4 ΝΑ ΔΡΧΣΗΘΟΤΝ ΟΛΟΙ 232 Σνπο ΔΠΟΜΔΝΟΤ 6 κήλεο, πόζν πηζαλόλ είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ην παηδί ζαο λα βηώζεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζα ηνλ αλαζηαηώζεη ή ζα ηνλ αλεζπρήζεη; Μπνξεί λα είλαη θάηη πνπ λα δ νπλ, λα θάλνπλ on line ή λα ηνπο ζηαιεί θάηη. - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ Q Καζόινπ πηζαλό 1 Όρη πνιύ πηζαλό 2 Αξθεηά πηζαλό 3 Πνιύ πηζαλό ε πνην βαζκό, αηζζάλεζηε όηη κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο κε ν,ηηδήπνηε ηνλ/ ηελ αλαζηαηώλεη ή αλεζπρεί από ην ίληεξλεη; - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ R Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά 3 Πνιύ ε πνην βαζκό, πηζηεύεηε όηη ην παηδί ζαο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί απηά πνπ ηνλ/ ηελ αλαζηαηώλνπλ ή αλεζπρνύλ από ην ίληεξλεη; ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ R ΞΑΝΑ Καζόινπ 1 Όρη θαη ηόζν 2 Αξθεηά 3 Πνιύ 4 8

9 235 Γηα ηα αθόινπζα πνπ ζα ζαο δηαβάζσ, παξαθαιώ πέζηε κνπ από όηη γλσξίδεηε, θαηά πόζν έρνπλ ζπκβεί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζην παηδί ζαο ΓΙΑΒΑΔ a)-g) Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ A Έρεη γλσξίζεη θάπνηνλ πξνζσπηθά πνπ αξρηθά γλσξίζηεθαλ κέζσ ηνπ ίληεξλεη B C D E F G Έρεη δεη θάπνηεο εηθόλεο ζην ίληεξλεη πνπ είλαη εκθαλώο ζεμνπαιηθέο γηα παξάδεηγκα, εηθόλεο κε γπκλνύο αλζξώπνπο ή πνπ θάλνπλ ζεμ Έρεη δερηεί άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζην ίληεξλεη από θάπνηα αιια παηδηά ή εθήβνπο (Απηό πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθά πεηξάγκαηα πνπ λα είλαη ελνριεηηθά γηα ηνλ ίδην/ ηελ ίδηα, ή ζθόπηκν απνθιεηζκό από θάπνηα πξάγκαηα) Έρεη ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα ζε θάπνηνλ ζην ίληεξλεη (Απηό πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθά πεηξάγκαηα πνπ λα είλαη ελνριεηηθά γηα απηό ην άηνκν, ή ζθόπηκν απνθιεηζκό από θάπνηα πξάγκαηα) Έρεη δεη ή ηνπ έρνπλ ζηαιεί κελύκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη Έρεη ζηείιεη ζε θάπνηνλ άιιν κελύκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη Έρεη δεη επηζεηηθέο ή βίαηεο εηθόλεο αλζξώπσλ πνπ επηηίζεληαη ή ζθνηώλνπλ ζην ίληεξλεη. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ραξαθηήξεο ζε θαξηνύλ ή παηγλίδηα αιιά θαη πξαγκαηηθνύο αλζξώπνπο Ναη Όρη Γελ μέξσ 236 ΓΗΑ ΓΟΝΔΗ ΠΑΗΓΗΧΝ ΖΛΗΚΗΑ 9-10 ΥΡΟΝΧΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΞΔΚΗΝΑ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ ΛΔΓΟΝΣΑ ΓΔΝ ΘΑ ΡΧΣΗΟΤΜΔ ΣΟ ΠΑΙΓΙ Α ΓΙΑ ΑΤΣΑ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΑΛΛΑ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΞΔΡΟΤΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΦΗ Α. A Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΠΔΡΑΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ, ην παηδί ζαο έρεη δεη θάπνηα ηζηνζειίδα όπνπ ζπδεηνύληαη ή ελζαξξύλνληαη ηα αθόινπζα πξάγκαηα; Με ζπκπεξηιάβεηε ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ζεηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία ή ηελ εθπαίδεπζε, απιά πέζηε κνπ γηα ηζηνζειίδεο πνπ θαίλεηαη όηη ελζαξξύλνπλ ή βνεζνύλ ζην λα πξνβεί θάπνηνο ζε θαηαζηξνθηθέο πξάμεηο ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ E ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ S ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο πνπ κπνξείο λα πιεγώζεηο ή λα θάλεηο θαθό ζηνλ εαπηό ζνπ B Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο απηνθηνλίαο C Άηνκα πνπ κηινύλ γηα ηξόπνπο λα πάζεηο βνπιηκία ή αλνξεμία D Άλζξσπνη απνζηέιινπλ κελύκαηα κίζνπο γηα λα επηηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή άηνκα E Άηνκα κηινύλ ή κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηα λαξθσηηθά 237 Από όηη γλσξίδεηε, ηνλ ΠΔΡΑΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ, ηη από ηα αθόινπζα, έρεη ζπκβεί ζην παηδί ζαο ζην δηαδίθηπν; ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ T ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ A Κάπνηνο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ ηεο πιεξνθνξίεο κε επώδπλν ηξόπν B Ο Ζ/Τ πξνζβιήζεθε από θάπνηνλ ηό C D Έρεη ράζεη ρξήκαηα/ έρεη πέζεη ζύκα απάηεο ζην ίληεξλεη (ελλννύκε πξαγκαηηθά ρξήκαηα, όρη πιαζκαηηθά ζε θάπνην παηγλίδη ζην θνκπηνύηεξ) Κάπνηνο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην κπζηηθό ηνπ θσδηθό (password) γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ή γηα λα πξνζπνηεζεί/ λα θάλεη πσο είλαη ην παηδί ζαο 9

10 238 Γεληθά από πνύ παίξλεηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα εξγαιεία αζθάιεηαο θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ U A Από ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο 1 B Από ηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά 2 C Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ίληεξλεη 3 D Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε 4 E Οξγαληζκνύο πξναγσγήο ηεο επεκεξίαο ηνπ παηδηνύ/ θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 5 F Ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 6 G Καηαζθεπαζηέο θαη ιηαλέκπνξνπο πνπ πσινύλ ηα πξντόληα 7 H Φίινπο θαη ζπγγελείο 8 I Από ην παηδί κνπ 9 J Από άιιεο πεγέο 10 Από πνπζελά, δελ παίξλσ πιεξνθνξίεο γηα απηά Καη από πνπ ζα ζέιαηε λα παίξλεηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα εξγαιεία αζθάιεηαο θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη ζην κέιινλ; ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ - ΓΔΙΞΔ ΚΑΡΣΑ U ΞΑΝΑ A Από ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο 1 B Από ηελ ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά 2 C Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ίληεξλεη 3 D Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε 4 E Οξγαληζκνύο πξναγσγήο ηεο επεκεξίαο ηνπ παηδηνύ/ θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα 5 F Ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 6 G Καηαζθεπαζηέο θαη ιηαλέκπνξνπο πνπ πσινύλ ηα πξντόληα 7 H Φίινπο θαη ζπγγελείο 8 I Από ην παηδί κνπ 9 J Από άιιεο πεγέο 10 Από πνπζελά, δελ ζέισ άιιεο πιεξνθνξίεο γηα απηά 11 *ΣΔΛΟ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΓΟΝΔΑ* ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ: ΔΛΔΓΞΔ ΝΑ ΒΔΒΑΗΧΘΔΗ ΟΣΗ Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΥΟΤΝ ΠΔΡΑΣΔΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΔΠΑΦΧΝ ΠΡΟΥΧΡΑ ΣΖΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 10

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε 1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα... κπάηζες Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα