Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ"

Transcript

1 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Περί Εσωτερικής Πληροφόρησης ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Πληρωμές, Δώρα και άλλες απολαβές Συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υγεία & Ασφάλεια Πρόληψη διακρίσεων και παρενόχλησης Περιβάλλον ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Προστασία και Ακρίβεια πληροφοριών Προστασία Περιουσιακών στοιχείων και Πόρων του Ομίλου ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Εσωτερικός Eλεγχος ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Ετοιμότητα Συνιστώμενη προσέγγιση σε περίπτωση αμφιβολιών Παραβάσεις του Κώδικα ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θάρρος, ακεραιότητα, δέσμευση, αφοσίωση στους άλλους και προτεραιότητα στα συμφέροντα του Ομίλου είναι τα θεμέλια της φιλοσοφίας μας για την Διοίκηση. Περιμένουμε από κάθε εργαζόμενο και κάθε στέλεχος να δείχνει έμπρακτα την δέσμευσή του με αυτές τις αξίες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής μας. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ LAFARGE Στόχος του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, που συμπληρώνει τις Αρχές Δράσης της LAFARGE, είναι ο καθορισμός προτύπων συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς και τα πρόσωπα που παρέχουν υλικά και υπηρεσίες για λογαριασμότου Ομίλου όπως αντιπρόσωποι, πράκτορες και σύμβουλοι. Αυτοί οι κανόνες δεν ρυθμίζουν κάθε περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει αλλά θέτουν βασικές αρχές που καθοδηγούν τους εργαζόμενους και τα στελέχη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εάν οποιαδήποτε διατύπωση του Κώδικα είναι ασαφής ή μη λεπτομερής, ο εργαζόμενος πρέπει να ζητά τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας για τον χειρισμότης κατάστασης. Τέλος, επειδή ορισμένες απότις αρχές που περιέχονται στον Κώδικα απορρέουν από νόμους ή κανονιστικές διατάξεις, η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα μπορεί να συνεπάγεται αστική ή ακόμη και ποινική ευθύνη του παραβάτη. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που εκθέτονται κατωτέρω, οι οποίοι αποτελούν μέρος των καθηκόντων τους και εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης πίστης και ορθής εκτέλεσης καθηκόντων, και να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται από τα μέλη της ομάδας ή των ατόμων που εποπτεύουν. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Η συμμόρφωση με τη Νομοθεσία είναι θεμελιώδης αρχή των πολιτικών του Ομίλου. Απαιτείται από όλους τους εργαζόμενους να σέβονται και να εφαρμόζουν τους νόμους και τους κανονισμούς. Καθώς ο Oμιλος Lafarge εδρεύει στην Γαλλία και οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να εφαρμόζεται και η γαλλική νομοθεσία επιπλέον της ισχύουσας Ελληνικής. Επίσης, ο Oμιλος Lafarge έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά την συμμόρφωση και προώθηση αρχών, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, η απαγόρευση της παιδικής εργασίας, η εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία και η βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν αναμένουμε όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη να γίνουν ειδήμονες στους διάφορους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητές τους, απαιτούμε όμως να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν πότε πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από τους Προϊσταμένους τους ή τη Νομική Υπηρεσία. Πέρα απότη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, αναμένουμε απόόλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα και με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας όσον αφορά τις συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή κρατικούς φορείς. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη πρέπει να μεριμνούν ώστε όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές να έχουν δίκαιη μεταχείριση, εφαρμόζοντας δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεί ένα απότα θεμελιώδη στοιχεία της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην οποία πιστεύει ο Oμιλος. Η Lafarge έχει προσδιορίσει την Εταιρική Πολιτική σε θέματα ανταγωνισμού και εμπορίου, η οποία είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία που ισχύει στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται ο Oμιλος Lafarge. Αυτή η πολιτική, συνοψίζοντας τους εμπορικούς και αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς, περιγράφει εκτενώς τις αρχές και τις στρατηγικές του Ομίλου και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα και ελέγχους με σκοπόνα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες που εκτελούνται από τις εταιρίες του Ομίλου είναι σύμφωνες με το Νομοθετικόπλαίσιο. Σύνοψη των κύριων εμπορικών και αντιμονοπωλιακών κανονισμών είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση Σε περίπτωση παράβασης, και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ενδέχεται να κινηθούν νομικές διαδικασίες κατά των παραβατών. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

5 Διοίκησης που εμπλέκονται σε αντιμονοπωλιακά και εμπορικά θέματα, πρέπει να είναι ενήμεροι για τις πολιτικές του Ομίλου και να τις τηρούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της Διοίκησης πρέπει να αναφέρει στο προϊστάμενότου ή τη Νομική Υπηρεσία κάθε ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε μεμονωμένες περιπτώσεις και πρέπει να ενημερώνει άμεσα τη Νομική Υπηρεσία σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία απόοποιαδήποτε αρχή υπεύθυνη για αντιμονοπωλιακά θέματα ή απόοποιοδήποτε υπερεθνικόοργανισμό. Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο να προσφέρει, να υποσχεθεί ή να δώσει οποιοδήποτε αδικαιολόγητο χρηματικό ή άλλο όφελος, είτε άμεσα είτε μέσω ενδιάμεσων, σε δημόσιο ή ιδιωτικό λειτουργό, με σκοπό να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση ή να επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης, για την οποία ενδιαφέρεται ο Oμιλος. Εργαζόμενος ή στέλεχος Διοίκησης που δωροδοκεί, ενώ εκτελεί τα καθήκοντά του, υπόκειται σε αστικές ή ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Περί Εσωτερικής Πληροφόρησης Κάθε μη-δημοσιευμένη ή προνομιακή πληροφόρηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ ή/και της Lafarge πρέπει να τηρείται απολύτως εμπιστευτική έως ότου δημοσιοποιηθεί απότα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Χρηματιστηρίου. Κάθε εργαζόμενος, μέλος της Διοίκησης ή μέτοχος που έχει πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες ή προνομιακές πληροφορίες οφείλει να τηρεί αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές και να απέχει απόκάθε συναλλαγή σε μετοχές του Ομίλου είτε για δικότου λογαριασμόείτε για λογαριασμότρίτου, άμεσα ή έμμεσα. Η χρήση μη δημοσιοποιημένων ή προνομιακών πληροφοριών για ίδιο οικονομικόόφελος, η γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους ή η παροχή συμβουλών σε τρίτους οι οποίοι μπορεί να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες, δεν συνιστά απλώς παράβαση των κανόνων του Ομίλου αλλά είναι και παράνομη. Ως μέρος της πολιτικής της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ για την εσωτερική πληροφόρηση, τα μέλη της διοίκησης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι που, λόγω των καθηκόντων τους, έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, απαιτείται να επιβεβαιώνουν εγγράφως τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανόνα. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 5

6 ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν το προσωπικόσυμφέρον κάποιου προσώπου συγκρούεται με τα συμφέροντα του Ομίλου στο πλαίσιο μια επαγγελματικής σχέσης. Τα μέλη της διοίκησης, οι εργαζόμενοι και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί απότο ΔιοικητικόΣυμβούλιο αρμοδιότητες, πρέπει να αποφεύγουν κάθε άμεση ή έμμεση σχέση, επιρροή ή δραστηριότητα που μπορεί να μειώσει ή να φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει την ικανότητά τους να λάβουν αντικειμενικές και δίκαιες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αν και ο πλήρης ορισμός του τι συνιστά σύγκρουση καθηκόντων είναι δύσκολο να δοθεί, οι καταστάσεις που αναφέρονται κατωτέρω μπορεί να δημιουργήσουν περιπτώσεις σύγκρουσης καθηκόντων. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να εμφανισθούν όταν κάποιο μέλος της διοίκησης ή εργαζόμενος ή μέλος των οικογενειών τους: Eχει επιχειρηματική σχέση με ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή, στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης ή υλοποίησης συμφωνίας ή εκτέλεσης εντολής για εταιρία του Ομίλου. Eχει οικονομικά συμφέροντα ή συμμετοχή σε κέρδη εταιρίας ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή του Ομίλου. Κατέχει διοικητική, διευθυντική, υπαλληλική θέση ή θέση συνεργάτη, αντιπρόσωπου ή συμβούλου σε εταιρία η οποία είναι ανταγωνιστής, πελάτης ή προμηθευτής του Ομίλου. Οικειοποιείται ή χρησιμοποιεί κάθε όφελος ή ευκαιρία που έρχεται σε γνώση του στα πλαίσια της εργασίας του ή της θέσης που κατέχει. Συμβάλλεται άμεσα ή έμμεσα με τον Oμιλο (εκτός της εργασιακής σύμβασης ή της σύμβασης εντολής ή διαχείρισης και εκπροσώπησης), εκτός εάν έχει λάβει ειδική έγκριση. Αποδέχεται χρηματικά ποσά, δάνεια, εγγυήσεις ή υπηρεσίες με αντάλλαγμα την άσκηση της επιρροής του σε απόφαση που λαμβάνεται από εταιρία του Ομίλου. Καθώς η σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, κάθε εργαζόμενος ή στέλεχος πρέπει να απευθύνεται στη Νομική Υπηρεσία σε περίπτωση αμφιβολιών σε δεδομένη περίπτωση. ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

7 Πληρωμές, Δώρα και άλλες απολαβές Απαγορεύεται στα μέλη της διοίκησης και τους εργαζόμενους να αποδέχονται δώρα, πληρωμές ή άλλες απολαβές οποιασδήποτε φύσεως απόανταγωνιστές, πελάτες ή προμηθευτές του Ομίλου. Ωστόσο, η αποδοχή δώρων μικρής αξίας, εκτός μετρητών, επιτρέπεται στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηματικών πρακτικών και όταν δεν συνιστά παράβαση νόμου ή κανονισμού. Συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες Ο Oμιλος σέβεται το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης, ως ενεργοί πολίτες, μπορεί να συμμετέχουν ή να επιθυμούν να συμμετέχουν στα κοινά. Ωστόσο, όλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη διοίκησης που συμμετέχουν στα κοινά, πρέπει να αποφεύγουν την ηθική ή οικονομική δέσμευση του Ομίλου σε αυτές τις δραστηριότητες. Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος ή μέλος διοίκησης, που τυγχάνει να εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται απότο Κράτος ή απόκυβερνητικόφορέα ή απόδημόσιο οργανισμόπρέπει να απέχει απότη λήψη απόφασης που επηρεάζει τον Oμιλο (όπως χορήγηση άδειας, έγκριση ή ανάθεση σύμβασης κλπ). Η παρούσα πολιτική δεν αφορά συνδικαλιστικές δραστηριότητες. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 7

8 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υγεία & Ασφάλεια Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για τον Oμιλο. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη διοίκησης προσδοκούν να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, και αναμένουμε απόκάθε έναν να συμπράττει στην διαμόρφωση αυτού του περιβάλλοντος ενεργώντας με υπεύθυνο τρόπο. Η Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας του Ομίλου εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους, τα μέλη της διοίκησης, τους εργολάβους και κάθε τρίτο που παρέχει υπηρεσίες στον Oμιλο. Την πολιτική αυτή διαχειριζόμαστε και παρακολουθούμε ενεργά, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των μελών διοίκησης και των εργολάβων. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του με συνέπεια στους κανόνες υγείας και ασφάλειας που ισχύουν στην περιοχή ευθύνης του και να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται απόκαιρόσε καιρό. Η πολιτική Υγείας & Ασφάλειας του Ομίλου είναι αναρτημένη σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο τοπικόδίκτυο στη βάση δεδομένων «Υγεία και Ασφάλεια», καθώς και στην διεύθυνση Πρόληψη διακρίσεων και παρενόχλησης Μία απότις δεσμεύσεις του Ομίλου ως εργοδότη είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους και τα στελέχη του ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την αναγνώριση, την εξέλιξη και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ανεξαρτήτως της καταγωγής ή των πεποιθήσεων και δεν ανέχεται οποιουδήποτε είδους διακρίσεις ή παρενοχλήσεις. Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών περιλαμβάνουν υποτιμητικά σχόλια σε σχέση με φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη φυσική ανικανότητα, την ηλικία ή τα θρησκευτικά πιστεύω ή ανεπιθύμητη προσέγγιση συνοδευόμενη από υπαινιγμούς σεξουαλικής φύσεως. Τέτοιου είδους συμπεριφορές απαγορεύονται απολύτως. Το κείμενο της Πολιτικής Απασχόλησης του Ομίλου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Περιβάλλον Ως μέρος της δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη, η ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ, ως μέλος της Lafarge, εδώ και χρόνια έχει ενσωματώσει τα περιβαλλοντικά θέματα στη στρατηγική και την κουλτούρα της. Σε σχέση με αυτό, οι δεσμεύσεις του Ομίλου καλύπτουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

9 φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, βλαβερών αέριων ρύπων και εκλύσεων στο νερό, τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Η Πολιτική Περιβάλλοντος του Ομίλου προσδιορίζει τις δεσμεύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες, την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων και έργων μεγάλων τροποποιήσεων, τους πόρους, την εκπαίδευση και έρευνα, τις προμήθειες, την υπευθυνότητα διαχείρισης προϊόντων και τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης, στα όρια των αρμοδιοτήτων του πρέπει να συμμετέχει στις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις του Ομίλου μέσω της εφαρμογής των ισχυόντων νόμων και κανονισμών και της πολιτικής Περιβάλλοντος του Ομίλου. Κάθε εργαζόμενος ή μέλος της διοίκησης πρέπει να αναφέρει στα άτομα που είναι αρμόδια κάθε παράβαση ή ενδεχόμενη έκθεση του Oμίλου σε κινδύνους, που έρχονται σε γνώση του. Η πολιτική Περιβάλλοντος του Ομίλου είναι αναρτημένη σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο τοπικόδίκτυο και στη διεύθυνση ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 9

10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Προστασία και Ακρίβεια πληροφοριών Για τη σωστή διοίκηση του Ομίλου απαιτείται η διαβίβαση στους αρμόδιους αποδέκτες αξιόπιστων πληροφοριών, οι οποίες τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν αντικειμενικούς ελέγχους και αναλύσεις. Απαιτείται επίσης η προστασία αυτών των πληροφοριών στο βαθμόπου πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές. Η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και εγκαθιστά διαδικασίες για τη διαφύλαξη και τον έλεγχο της πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και εγγράφων. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται όλες οι μη δημοσιοποιημένες στρατηγικές, οικονομοτεχνικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες, όπως τύποι, διεργασίες, βιομηχανική τεχνογνωσία, βιομηχανικά, επιχειρηματικά, οικονομικά και στρατηγικά πλάνα, οικονομικοί προϋπολογισμοί, επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, έρευνες αγοράς, αρχεία πελατών προμηθευτών, εμπορικά μυστικά, η αποκάλυψη των οποίων θα ήταν επιβλαβής για τον Oμιλο. Παρομοίως, ο χειρισμός και η επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης, τους πελάτες και τους προμηθευτές πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μεταβολή ή ανάρμοστη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας αφορά και πληροφορίες που λαμβάνονται απόσυνεργάτες του Ομίλου και συνεχίζει και μετά την λήξη της εργασιακής σχέσης. Προστασία Περιουσιακών στοιχείων και Πόρων του Ομίλου Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση της περιουσίας και των πόρων του Ομίλου καθώς και για την προστασία αυτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η πνευματική ιδιοκτησία, όπως εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καθώς και εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πάγια και οικονομικοί πόροι του Ομίλου. Η περιουσία και οι πόροι του Ομίλου πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον επιχειρηματικόσκοπόγια τον οποίο αποκτήθηκαν ή βάσει του πλαισίου που έχει θεσπισθεί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πλην των εταιρικών, εκτός εάν τέτοια χρήση έχει εγκριθεί ρητά μέσα από ισχύουσες διαδικασίες. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία της περιουσίας του Ομίλου απόφθορά, μεταβολή, δόλια ενέργεια, απώλεια ή κλοπή. ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

11 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η ακρίβεια της οικονομικής πληροφόρησης είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του Ομίλου καθώς και για τη δημοσιοποίηση ορθών και αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων. Τα αρχεία, τα βιβλία, οι λογαριασμοί καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών του Ομίλου πρέπει να απεικονίζουν σωστά τις συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί και πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές καθώς και με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου. Παρομοίως, οι λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικών εκθέσεων του Ομίλου πρέπει να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη και ακριβή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των εταιριών. Εργαζόμενοι και μέλη της διοίκησης οι οποίοι συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις πρέπει να επιδεικνύουν ακρίβεια, ειλικρίνεια και διασφάλιση ότι κάθε εγγραφή είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. και την τεκμηρίωση των τιμολογίων, των εξόδων και κάθε άλλου στοιχείου που καταχωρείται στα βιβλία. Απαγορεύεται να υπάρχουν μη καταχωρημένα κεφάλαια, στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή το κανονιστικόπλαίσιο και έχει ελεγχθεί απότους εξωτερικούς ελεγκτές σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που ισχύουν για τα λογιστικά βιβλία περιλαμβάνονται στην διαδικασία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ και στις οικονομικές πολιτικές της Lafarge. Οι δημοσιευμένες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις ή οι εκθέσεις που προορίζονται για τις κρατικές αρχές πρέπει να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη, δίκαιη, ακριβή και επίκαιρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας και του Ομίλου. Αναμένεται απόκάθε έναν και όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες που αφορούν την καταχώρηση ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 11

12 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ο ρόλος του συστήματος ελέγχου είναι ουσιώδης για την λειτουργία των Εταιριών. Åχει σχεδιαστεί για να παρέχει στην Διοίκηση της εταιρίας επαρκή διασφάλιση αναφορικά με: Την αξιοπιστία των οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών Την προστασία των περιουσιακών στοιχείων Τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες Την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της διοίκησης Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Επιφορτισμένη με την καθιέρωση, εφαρμογή και παρακολούθηση των συστημάτων ελέγχου είναι η διοίκηση της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει: Τη θέσπιση και συντήρηση κατάλληλου περιβάλλοντος ελέγχου, Την αξιολόγηση των επιχειρηματικών και οικονομικών κινδύνων, Την εφαρμογή των συστημάτων ελέγχου, Τη διάχυση των πληροφοριών εντός και εκτός του Ομίλου, Την παρακολούθηση της διαδικασίας. ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

13 Εσωτερικός Eλεγχος Ο Εσωτερικός Eλεγχος διενεργεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεών του απότη Διοίκηση της Εταιρίας. Οι αρχές και οι διαδικασίες που διέπουν τον ΕσωτερικόEλεγχο περιλαμβάνονται στον ΚανονισμόΛειτουργίας της Διεύθυνσης Ελέγχου. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης οφείλουν να συνεργάζονται με τα πρόσωπα που διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους ή ελεγκτικές διαδικασίες και πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται. Επίσης, απαγορεύεται να παρεμποδίζουν με κάθε τρόπο τις ελεγκτικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκτελούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές, ή να αποκρύπτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στις Εκθέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και να εφαρμόζουν έγκαιρα τις συστάσεις και τις συμφωνημένες διορθωτικές ενέργειες. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 13

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Ετοιμότητα Οι εργαζόμενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται και απότους ίδιους και απότους άλλους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι που γνωρίζουν ή έχουν βάσιμη υπόνοια για ενέργεια ή πρακτική που είναι παράνομη, ανήθικη ή που απαγορεύεται απότον Κώδικα πρέπει να το αναφέρουν άμεσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο ΓενικόΔιευθυντή Ανθρώπινων Πόρων ή στο Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η LAFARGE διαθέτει ειδική τηλεφωνική γραμμή, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν παρατηρούμενες παραβάσεις του Κώδικα. Αυτή η γραμμή είναι ένα αποτελεσματικόεργαλείο προστασίας των εργαζομένων που δεν μπορούν να κάνουν αναφορές στη διοικητική τους ιεραρχία. Αφορά παραβάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού, διαφθοράς, εσωτερικής πληροφόρησης, προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και παραβάσεις και ατασθαλίες των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων. Oταν απαιτείται, η ταυτότητα του εργαζομένου που έχει αναφέρει παράβαση του Κώδικα πρέπει να κρατείται εμπιστευτική. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη. Αντιστρόφως, απαγορεύεται να ληφθούν μέτρα κατά εργαζομένου, ο οποίος ανέφερε παράβαση Κώδικα με καλή πίστη. ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

15 Συνιστώμενη προσέγγιση σε περίπτωση αμφιβολιών Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η λήψη απόφασης σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα μπορεί να είναι δύσκολη ή περίπλοκη. Σε αυτές τις καταστάσεις είναι σπουδαίο να υπάρχει ένας τρόπος προσέγ-γισης των διαφόρων θεμάτων: Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα στοιχεία: είναι προτιμότερο να έχει κανείς σφαιρική εικόνα της κατάστασης πριν λάβει την απόφαση. Αποσαφηνίστε τον ρόλο και την αρμοδιότητά σας: στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρμοδιότητες είναι μοιρασμένες. Συζητήστε το θέμα με τους συναδέλφους σας. Συζητήστε το πρόβλημα με τον προϊστάμενό σας: αυτή είναι η βασικότερη αρχή που πρέπει να ακολουθείτε σε όλες τις περιπτώσεις. Να θυμάστε ότι είναι ευθύνη του προϊσταμένου σας να σας βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων. Ζητήστε βοήθεια από την Νομική Υπηρεσία: εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή κάποιου νόμου ή κανονισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Νομική Υπηρεσία. Παραβάσεις του Κώδικα Ο Κώδικας θέτει κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Περισσότερες λεπτομέρειες σε συγκεκριμένες αρχές και κανόνες του Κώδικα περιλαμβάνονται στον «ΟδηγόΕφαρμογής Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πολιτικές & Διαδικασίες». κάνουν σε περίπτωση που κάποιο απότα αναφερόμενα θέματα επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων τους. Μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα θεωρείται παράπτωμα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς μπορεί να υποβάλει τον εργαζόμενο ή το μέλος της διοίκησης σε πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης να διαβάσουν αυτές τις πολιτικές, ενώ απαιτείται να το ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 15

16 ΑΓΕΤ Ηρακλής Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, Αθήνα τηλ.: ,

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της

Κώδικας Δεοντολογίας της Κώδικας Δεοντολογίας της Στον Κώδικα αυτό, η MetLife και η Εταιρεία μας αναφέρονται στη MetLife Inc. και σε όλες τις θυγατρικές της. Θυγατρική σημαίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Καθημερινά, με το σωστό τρόπο για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης www.delhaizegroup.com 2 περιεχόμενα μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) μήνυμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ Αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον Οδηγό επιτυχίας της PMI, ο οποίος ενημερώνει και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα