Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ"

Transcript

1 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Περί Εσωτερικής Πληροφόρησης ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Πληρωμές, Δώρα και άλλες απολαβές Συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υγεία & Ασφάλεια Πρόληψη διακρίσεων και παρενόχλησης Περιβάλλον ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Προστασία και Ακρίβεια πληροφοριών Προστασία Περιουσιακών στοιχείων και Πόρων του Ομίλου ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Εσωτερικός Eλεγχος ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Ετοιμότητα Συνιστώμενη προσέγγιση σε περίπτωση αμφιβολιών Παραβάσεις του Κώδικα ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θάρρος, ακεραιότητα, δέσμευση, αφοσίωση στους άλλους και προτεραιότητα στα συμφέροντα του Ομίλου είναι τα θεμέλια της φιλοσοφίας μας για την Διοίκηση. Περιμένουμε από κάθε εργαζόμενο και κάθε στέλεχος να δείχνει έμπρακτα την δέσμευσή του με αυτές τις αξίες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής μας. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ LAFARGE Στόχος του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, που συμπληρώνει τις Αρχές Δράσης της LAFARGE, είναι ο καθορισμός προτύπων συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς και τα πρόσωπα που παρέχουν υλικά και υπηρεσίες για λογαριασμότου Ομίλου όπως αντιπρόσωποι, πράκτορες και σύμβουλοι. Αυτοί οι κανόνες δεν ρυθμίζουν κάθε περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει αλλά θέτουν βασικές αρχές που καθοδηγούν τους εργαζόμενους και τα στελέχη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εάν οποιαδήποτε διατύπωση του Κώδικα είναι ασαφής ή μη λεπτομερής, ο εργαζόμενος πρέπει να ζητά τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας για τον χειρισμότης κατάστασης. Τέλος, επειδή ορισμένες απότις αρχές που περιέχονται στον Κώδικα απορρέουν από νόμους ή κανονιστικές διατάξεις, η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα μπορεί να συνεπάγεται αστική ή ακόμη και ποινική ευθύνη του παραβάτη. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που εκθέτονται κατωτέρω, οι οποίοι αποτελούν μέρος των καθηκόντων τους και εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης πίστης και ορθής εκτέλεσης καθηκόντων, και να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται από τα μέλη της ομάδας ή των ατόμων που εποπτεύουν. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Η συμμόρφωση με τη Νομοθεσία είναι θεμελιώδης αρχή των πολιτικών του Ομίλου. Απαιτείται από όλους τους εργαζόμενους να σέβονται και να εφαρμόζουν τους νόμους και τους κανονισμούς. Καθώς ο Oμιλος Lafarge εδρεύει στην Γαλλία και οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να εφαρμόζεται και η γαλλική νομοθεσία επιπλέον της ισχύουσας Ελληνικής. Επίσης, ο Oμιλος Lafarge έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά την συμμόρφωση και προώθηση αρχών, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, η απαγόρευση της παιδικής εργασίας, η εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία και η βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν αναμένουμε όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη να γίνουν ειδήμονες στους διάφορους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητές τους, απαιτούμε όμως να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν πότε πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από τους Προϊσταμένους τους ή τη Νομική Υπηρεσία. Πέρα απότη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, αναμένουμε απόόλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα και με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας όσον αφορά τις συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή κρατικούς φορείς. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη πρέπει να μεριμνούν ώστε όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές να έχουν δίκαιη μεταχείριση, εφαρμόζοντας δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεί ένα απότα θεμελιώδη στοιχεία της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην οποία πιστεύει ο Oμιλος. Η Lafarge έχει προσδιορίσει την Εταιρική Πολιτική σε θέματα ανταγωνισμού και εμπορίου, η οποία είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία που ισχύει στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται ο Oμιλος Lafarge. Αυτή η πολιτική, συνοψίζοντας τους εμπορικούς και αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς, περιγράφει εκτενώς τις αρχές και τις στρατηγικές του Ομίλου και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα και ελέγχους με σκοπόνα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες που εκτελούνται από τις εταιρίες του Ομίλου είναι σύμφωνες με το Νομοθετικόπλαίσιο. Σύνοψη των κύριων εμπορικών και αντιμονοπωλιακών κανονισμών είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση Σε περίπτωση παράβασης, και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ενδέχεται να κινηθούν νομικές διαδικασίες κατά των παραβατών. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

5 Διοίκησης που εμπλέκονται σε αντιμονοπωλιακά και εμπορικά θέματα, πρέπει να είναι ενήμεροι για τις πολιτικές του Ομίλου και να τις τηρούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της Διοίκησης πρέπει να αναφέρει στο προϊστάμενότου ή τη Νομική Υπηρεσία κάθε ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε μεμονωμένες περιπτώσεις και πρέπει να ενημερώνει άμεσα τη Νομική Υπηρεσία σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία απόοποιαδήποτε αρχή υπεύθυνη για αντιμονοπωλιακά θέματα ή απόοποιοδήποτε υπερεθνικόοργανισμό. Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο να προσφέρει, να υποσχεθεί ή να δώσει οποιοδήποτε αδικαιολόγητο χρηματικό ή άλλο όφελος, είτε άμεσα είτε μέσω ενδιάμεσων, σε δημόσιο ή ιδιωτικό λειτουργό, με σκοπό να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση ή να επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης, για την οποία ενδιαφέρεται ο Oμιλος. Εργαζόμενος ή στέλεχος Διοίκησης που δωροδοκεί, ενώ εκτελεί τα καθήκοντά του, υπόκειται σε αστικές ή ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Περί Εσωτερικής Πληροφόρησης Κάθε μη-δημοσιευμένη ή προνομιακή πληροφόρηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ ή/και της Lafarge πρέπει να τηρείται απολύτως εμπιστευτική έως ότου δημοσιοποιηθεί απότα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Χρηματιστηρίου. Κάθε εργαζόμενος, μέλος της Διοίκησης ή μέτοχος που έχει πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες ή προνομιακές πληροφορίες οφείλει να τηρεί αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές και να απέχει απόκάθε συναλλαγή σε μετοχές του Ομίλου είτε για δικότου λογαριασμόείτε για λογαριασμότρίτου, άμεσα ή έμμεσα. Η χρήση μη δημοσιοποιημένων ή προνομιακών πληροφοριών για ίδιο οικονομικόόφελος, η γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους ή η παροχή συμβουλών σε τρίτους οι οποίοι μπορεί να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες, δεν συνιστά απλώς παράβαση των κανόνων του Ομίλου αλλά είναι και παράνομη. Ως μέρος της πολιτικής της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ για την εσωτερική πληροφόρηση, τα μέλη της διοίκησης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι που, λόγω των καθηκόντων τους, έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, απαιτείται να επιβεβαιώνουν εγγράφως τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανόνα. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 5

6 ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν το προσωπικόσυμφέρον κάποιου προσώπου συγκρούεται με τα συμφέροντα του Ομίλου στο πλαίσιο μια επαγγελματικής σχέσης. Τα μέλη της διοίκησης, οι εργαζόμενοι και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί απότο ΔιοικητικόΣυμβούλιο αρμοδιότητες, πρέπει να αποφεύγουν κάθε άμεση ή έμμεση σχέση, επιρροή ή δραστηριότητα που μπορεί να μειώσει ή να φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει την ικανότητά τους να λάβουν αντικειμενικές και δίκαιες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αν και ο πλήρης ορισμός του τι συνιστά σύγκρουση καθηκόντων είναι δύσκολο να δοθεί, οι καταστάσεις που αναφέρονται κατωτέρω μπορεί να δημιουργήσουν περιπτώσεις σύγκρουσης καθηκόντων. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να εμφανισθούν όταν κάποιο μέλος της διοίκησης ή εργαζόμενος ή μέλος των οικογενειών τους: Eχει επιχειρηματική σχέση με ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή, στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης ή υλοποίησης συμφωνίας ή εκτέλεσης εντολής για εταιρία του Ομίλου. Eχει οικονομικά συμφέροντα ή συμμετοχή σε κέρδη εταιρίας ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή του Ομίλου. Κατέχει διοικητική, διευθυντική, υπαλληλική θέση ή θέση συνεργάτη, αντιπρόσωπου ή συμβούλου σε εταιρία η οποία είναι ανταγωνιστής, πελάτης ή προμηθευτής του Ομίλου. Οικειοποιείται ή χρησιμοποιεί κάθε όφελος ή ευκαιρία που έρχεται σε γνώση του στα πλαίσια της εργασίας του ή της θέσης που κατέχει. Συμβάλλεται άμεσα ή έμμεσα με τον Oμιλο (εκτός της εργασιακής σύμβασης ή της σύμβασης εντολής ή διαχείρισης και εκπροσώπησης), εκτός εάν έχει λάβει ειδική έγκριση. Αποδέχεται χρηματικά ποσά, δάνεια, εγγυήσεις ή υπηρεσίες με αντάλλαγμα την άσκηση της επιρροής του σε απόφαση που λαμβάνεται από εταιρία του Ομίλου. Καθώς η σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, κάθε εργαζόμενος ή στέλεχος πρέπει να απευθύνεται στη Νομική Υπηρεσία σε περίπτωση αμφιβολιών σε δεδομένη περίπτωση. ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

7 Πληρωμές, Δώρα και άλλες απολαβές Απαγορεύεται στα μέλη της διοίκησης και τους εργαζόμενους να αποδέχονται δώρα, πληρωμές ή άλλες απολαβές οποιασδήποτε φύσεως απόανταγωνιστές, πελάτες ή προμηθευτές του Ομίλου. Ωστόσο, η αποδοχή δώρων μικρής αξίας, εκτός μετρητών, επιτρέπεται στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηματικών πρακτικών και όταν δεν συνιστά παράβαση νόμου ή κανονισμού. Συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες Ο Oμιλος σέβεται το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης, ως ενεργοί πολίτες, μπορεί να συμμετέχουν ή να επιθυμούν να συμμετέχουν στα κοινά. Ωστόσο, όλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη διοίκησης που συμμετέχουν στα κοινά, πρέπει να αποφεύγουν την ηθική ή οικονομική δέσμευση του Ομίλου σε αυτές τις δραστηριότητες. Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος ή μέλος διοίκησης, που τυγχάνει να εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται απότο Κράτος ή απόκυβερνητικόφορέα ή απόδημόσιο οργανισμόπρέπει να απέχει απότη λήψη απόφασης που επηρεάζει τον Oμιλο (όπως χορήγηση άδειας, έγκριση ή ανάθεση σύμβασης κλπ). Η παρούσα πολιτική δεν αφορά συνδικαλιστικές δραστηριότητες. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 7

8 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υγεία & Ασφάλεια Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για τον Oμιλο. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη διοίκησης προσδοκούν να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, και αναμένουμε απόκάθε έναν να συμπράττει στην διαμόρφωση αυτού του περιβάλλοντος ενεργώντας με υπεύθυνο τρόπο. Η Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας του Ομίλου εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους, τα μέλη της διοίκησης, τους εργολάβους και κάθε τρίτο που παρέχει υπηρεσίες στον Oμιλο. Την πολιτική αυτή διαχειριζόμαστε και παρακολουθούμε ενεργά, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των μελών διοίκησης και των εργολάβων. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του με συνέπεια στους κανόνες υγείας και ασφάλειας που ισχύουν στην περιοχή ευθύνης του και να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται απόκαιρόσε καιρό. Η πολιτική Υγείας & Ασφάλειας του Ομίλου είναι αναρτημένη σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο τοπικόδίκτυο στη βάση δεδομένων «Υγεία και Ασφάλεια», καθώς και στην διεύθυνση Πρόληψη διακρίσεων και παρενόχλησης Μία απότις δεσμεύσεις του Ομίλου ως εργοδότη είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους και τα στελέχη του ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την αναγνώριση, την εξέλιξη και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ανεξαρτήτως της καταγωγής ή των πεποιθήσεων και δεν ανέχεται οποιουδήποτε είδους διακρίσεις ή παρενοχλήσεις. Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών περιλαμβάνουν υποτιμητικά σχόλια σε σχέση με φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη φυσική ανικανότητα, την ηλικία ή τα θρησκευτικά πιστεύω ή ανεπιθύμητη προσέγγιση συνοδευόμενη από υπαινιγμούς σεξουαλικής φύσεως. Τέτοιου είδους συμπεριφορές απαγορεύονται απολύτως. Το κείμενο της Πολιτικής Απασχόλησης του Ομίλου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Περιβάλλον Ως μέρος της δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη, η ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ, ως μέλος της Lafarge, εδώ και χρόνια έχει ενσωματώσει τα περιβαλλοντικά θέματα στη στρατηγική και την κουλτούρα της. Σε σχέση με αυτό, οι δεσμεύσεις του Ομίλου καλύπτουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

9 φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, βλαβερών αέριων ρύπων και εκλύσεων στο νερό, τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Η Πολιτική Περιβάλλοντος του Ομίλου προσδιορίζει τις δεσμεύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες, την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων και έργων μεγάλων τροποποιήσεων, τους πόρους, την εκπαίδευση και έρευνα, τις προμήθειες, την υπευθυνότητα διαχείρισης προϊόντων και τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης, στα όρια των αρμοδιοτήτων του πρέπει να συμμετέχει στις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις του Ομίλου μέσω της εφαρμογής των ισχυόντων νόμων και κανονισμών και της πολιτικής Περιβάλλοντος του Ομίλου. Κάθε εργαζόμενος ή μέλος της διοίκησης πρέπει να αναφέρει στα άτομα που είναι αρμόδια κάθε παράβαση ή ενδεχόμενη έκθεση του Oμίλου σε κινδύνους, που έρχονται σε γνώση του. Η πολιτική Περιβάλλοντος του Ομίλου είναι αναρτημένη σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο τοπικόδίκτυο και στη διεύθυνση ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 9

10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Προστασία και Ακρίβεια πληροφοριών Για τη σωστή διοίκηση του Ομίλου απαιτείται η διαβίβαση στους αρμόδιους αποδέκτες αξιόπιστων πληροφοριών, οι οποίες τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν αντικειμενικούς ελέγχους και αναλύσεις. Απαιτείται επίσης η προστασία αυτών των πληροφοριών στο βαθμόπου πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές. Η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και εγκαθιστά διαδικασίες για τη διαφύλαξη και τον έλεγχο της πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και εγγράφων. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται όλες οι μη δημοσιοποιημένες στρατηγικές, οικονομοτεχνικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες, όπως τύποι, διεργασίες, βιομηχανική τεχνογνωσία, βιομηχανικά, επιχειρηματικά, οικονομικά και στρατηγικά πλάνα, οικονομικοί προϋπολογισμοί, επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, έρευνες αγοράς, αρχεία πελατών προμηθευτών, εμπορικά μυστικά, η αποκάλυψη των οποίων θα ήταν επιβλαβής για τον Oμιλο. Παρομοίως, ο χειρισμός και η επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης, τους πελάτες και τους προμηθευτές πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μεταβολή ή ανάρμοστη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας αφορά και πληροφορίες που λαμβάνονται απόσυνεργάτες του Ομίλου και συνεχίζει και μετά την λήξη της εργασιακής σχέσης. Προστασία Περιουσιακών στοιχείων και Πόρων του Ομίλου Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση της περιουσίας και των πόρων του Ομίλου καθώς και για την προστασία αυτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η πνευματική ιδιοκτησία, όπως εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καθώς και εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πάγια και οικονομικοί πόροι του Ομίλου. Η περιουσία και οι πόροι του Ομίλου πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον επιχειρηματικόσκοπόγια τον οποίο αποκτήθηκαν ή βάσει του πλαισίου που έχει θεσπισθεί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πλην των εταιρικών, εκτός εάν τέτοια χρήση έχει εγκριθεί ρητά μέσα από ισχύουσες διαδικασίες. Κάθε εργαζόμενος και μέλος της διοίκησης οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία της περιουσίας του Ομίλου απόφθορά, μεταβολή, δόλια ενέργεια, απώλεια ή κλοπή. ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

11 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η ακρίβεια της οικονομικής πληροφόρησης είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του Ομίλου καθώς και για τη δημοσιοποίηση ορθών και αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων. Τα αρχεία, τα βιβλία, οι λογαριασμοί καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών του Ομίλου πρέπει να απεικονίζουν σωστά τις συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί και πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές καθώς και με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου. Παρομοίως, οι λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικών εκθέσεων του Ομίλου πρέπει να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη και ακριβή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των εταιριών. Εργαζόμενοι και μέλη της διοίκησης οι οποίοι συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις πρέπει να επιδεικνύουν ακρίβεια, ειλικρίνεια και διασφάλιση ότι κάθε εγγραφή είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. και την τεκμηρίωση των τιμολογίων, των εξόδων και κάθε άλλου στοιχείου που καταχωρείται στα βιβλία. Απαγορεύεται να υπάρχουν μη καταχωρημένα κεφάλαια, στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή το κανονιστικόπλαίσιο και έχει ελεγχθεί απότους εξωτερικούς ελεγκτές σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που ισχύουν για τα λογιστικά βιβλία περιλαμβάνονται στην διαδικασία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ και στις οικονομικές πολιτικές της Lafarge. Οι δημοσιευμένες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις ή οι εκθέσεις που προορίζονται για τις κρατικές αρχές πρέπει να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη, δίκαιη, ακριβή και επίκαιρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας και του Ομίλου. Αναμένεται απόκάθε έναν και όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες που αφορούν την καταχώρηση ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 11

12 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ο ρόλος του συστήματος ελέγχου είναι ουσιώδης για την λειτουργία των Εταιριών. Åχει σχεδιαστεί για να παρέχει στην Διοίκηση της εταιρίας επαρκή διασφάλιση αναφορικά με: Την αξιοπιστία των οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών Την προστασία των περιουσιακών στοιχείων Τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες Την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της διοίκησης Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Επιφορτισμένη με την καθιέρωση, εφαρμογή και παρακολούθηση των συστημάτων ελέγχου είναι η διοίκηση της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει: Τη θέσπιση και συντήρηση κατάλληλου περιβάλλοντος ελέγχου, Την αξιολόγηση των επιχειρηματικών και οικονομικών κινδύνων, Την εφαρμογή των συστημάτων ελέγχου, Τη διάχυση των πληροφοριών εντός και εκτός του Ομίλου, Την παρακολούθηση της διαδικασίας. ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

13 Εσωτερικός Eλεγχος Ο Εσωτερικός Eλεγχος διενεργεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεών του απότη Διοίκηση της Εταιρίας. Οι αρχές και οι διαδικασίες που διέπουν τον ΕσωτερικόEλεγχο περιλαμβάνονται στον ΚανονισμόΛειτουργίας της Διεύθυνσης Ελέγχου. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης οφείλουν να συνεργάζονται με τα πρόσωπα που διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους ή ελεγκτικές διαδικασίες και πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται. Επίσης, απαγορεύεται να παρεμποδίζουν με κάθε τρόπο τις ελεγκτικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκτελούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές, ή να αποκρύπτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Oλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στις Εκθέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και να εφαρμόζουν έγκαιρα τις συστάσεις και τις συμφωνημένες διορθωτικές ενέργειες. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 13

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Ετοιμότητα Οι εργαζόμενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται και απότους ίδιους και απότους άλλους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι που γνωρίζουν ή έχουν βάσιμη υπόνοια για ενέργεια ή πρακτική που είναι παράνομη, ανήθικη ή που απαγορεύεται απότον Κώδικα πρέπει να το αναφέρουν άμεσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο ΓενικόΔιευθυντή Ανθρώπινων Πόρων ή στο Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η LAFARGE διαθέτει ειδική τηλεφωνική γραμμή, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν παρατηρούμενες παραβάσεις του Κώδικα. Αυτή η γραμμή είναι ένα αποτελεσματικόεργαλείο προστασίας των εργαζομένων που δεν μπορούν να κάνουν αναφορές στη διοικητική τους ιεραρχία. Αφορά παραβάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού, διαφθοράς, εσωτερικής πληροφόρησης, προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και παραβάσεις και ατασθαλίες των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων. Oταν απαιτείται, η ταυτότητα του εργαζομένου που έχει αναφέρει παράβαση του Κώδικα πρέπει να κρατείται εμπιστευτική. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη. Αντιστρόφως, απαγορεύεται να ληφθούν μέτρα κατά εργαζομένου, ο οποίος ανέφερε παράβαση Κώδικα με καλή πίστη. ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

15 Συνιστώμενη προσέγγιση σε περίπτωση αμφιβολιών Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η λήψη απόφασης σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα μπορεί να είναι δύσκολη ή περίπλοκη. Σε αυτές τις καταστάσεις είναι σπουδαίο να υπάρχει ένας τρόπος προσέγ-γισης των διαφόρων θεμάτων: Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα στοιχεία: είναι προτιμότερο να έχει κανείς σφαιρική εικόνα της κατάστασης πριν λάβει την απόφαση. Αποσαφηνίστε τον ρόλο και την αρμοδιότητά σας: στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρμοδιότητες είναι μοιρασμένες. Συζητήστε το θέμα με τους συναδέλφους σας. Συζητήστε το πρόβλημα με τον προϊστάμενό σας: αυτή είναι η βασικότερη αρχή που πρέπει να ακολουθείτε σε όλες τις περιπτώσεις. Να θυμάστε ότι είναι ευθύνη του προϊσταμένου σας να σας βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων. Ζητήστε βοήθεια από την Νομική Υπηρεσία: εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή κάποιου νόμου ή κανονισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Νομική Υπηρεσία. Παραβάσεις του Κώδικα Ο Κώδικας θέτει κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Περισσότερες λεπτομέρειες σε συγκεκριμένες αρχές και κανόνες του Κώδικα περιλαμβάνονται στον «ΟδηγόΕφαρμογής Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Πολιτικές & Διαδικασίες». κάνουν σε περίπτωση που κάποιο απότα αναφερόμενα θέματα επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων τους. Μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα θεωρείται παράπτωμα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς μπορεί να υποβάλει τον εργαζόμενο ή το μέλος της διοίκησης σε πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους και τα μέλη της διοίκησης να διαβάσουν αυτές τις πολιτικές, ενώ απαιτείται να το ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 15

16 ΑΓΕΤ Ηρακλής Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, Αθήνα τηλ.: ,

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα