ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ. Κωδ.: Αζήλα Πληροθορίες: Σηλέθωνο: Fax: ΦΔΚ19 Α/2014 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΟΛ ΠΡΟ : Ω Π.Γ ΘΔΜΑ: «Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά Απφδνζεο Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.)/ Μεηαβνιήο ηνηρείσλ θαη Έλαξμεο / Μεηαβνιήο θαη Γηαθνπήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο». Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο λ.4174 (ΦΔΚ 170 Α), φπσο ηζρχεη. 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2 ηεο παξ. Δ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α ) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην «άξζξν πξψην» ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 284/88 (ΦΔΚ 128 Α ) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 185/2009 (Α 213) «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» θαη ηνπ Π.Γ.189/2009 (Α 221) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ σλ Τπνπξγείσλ». 6. Σελ ππ αξηζκ. 1/ (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α), φπσο ηζρχεη.

2 8. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ Άξζξν 1. Δγγξαθή ζην θνξνινγηθφ κεηξψν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 1.ε θάζε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ ή λνκηθή νληφηεηα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.) λ.4174/2013 (ΦΔΚ 170Α ), εκεδαπφ ή αιινδαπφ, πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζηεί ππφρξεν ζε θαηαβνιή ή παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή ζε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε δήισζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα απηνχ, απνδίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε εληαίνο θαη κνλαδηθφο Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ππνθαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, απνζεθψλ) πνπ δηαζέηεη εληφο θαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην θνξνινγηθφ Μεηξψν. 2. Ζ απφδνζε Α.Φ.Μ. ζηα θπζηθά πξφζσπα, δηελεξγείηαη, κε ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ εληχπνπ Μ1 «Γήισζε Απφδνζεο Α.Φ.Μ./ Μεηαβνιήο Αηνκηθψλ ηνηρείσλ» ελψ ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ζηηο λνκηθέο νληφηεηεο, δηελεξγείηαη, κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Μ3 «Γήισζε Έλαξμεο /Μεηαβνιήο Δξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ». 3. Ο Α.Φ.Μ. πεξηιακβάλεη ελλέα (9) αξηζκεηηθά ςεθία. 4. ηα θπζηθά πξφζσπα, απνδίδεηαη Α.Φ.Μ., ηνπ νπνίνπ ην πξψην αξηζκεηηθφ ςεθίν αξρίδεη απφ 1 ή 2 ή 3 ή 4. ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο απνδίδεηαη Α.Φ.Μ. ηνπ νπνίνπ ην πξψην αξηζκεηηθφ ςεθίν αξρίδεη απφ 7 ή 8 ή 9. Οη Α.Φ.Μ. πνπ έρνπλ απνδνζεί θαη ην πξψην απφ ηα ελλέα ςεθία ηνπο αξρίδεη απφ κεδέλ (0), αθνξνχλ θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο. 5. Ο Α.Φ.Μ πνπ απνδίδεηαη ζηα θπζηθά πξφζσπα, δηαηεξείηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη δελ κεηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ φπσο, νλνκαηεπψλπκν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, είδνο θαη αξηζκφο ηαπηφηεηαο. Ο Α.Φ.Μ. πνπ απνδίδεηαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο, παξακέλεη ν ίδηνο, θαη δελ επεξεάδεηαη απφ κεηαβνιέο σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 6. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ππνβνιήο δήισζεο δηαθνπήο απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ν Α.Φ.Μ. απελεξγνπνηείηαη θαη δε ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε θακία ζπλαιιαγή, παξά κφλν, γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ρξήζε πξηλ ην ζάλαην ή ηε δηαθνπή αληίζηνηρα. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ρξεζηκνπνηεί ηνλ ελ ιφγσ Α.Φ.Μ., γηα ηελ επηβνιή θαη βεβαίσζε νπνηνπδήπνηε θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ή θπξψζεσλ θαη γηα ηελ είζπξαμε απηψλ. 7. Σα πξφζσπα, ζηα νπνία έρεη απνδνζεί Α.Φ.Μ. κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ζεσξείηαη φηη, έρνπλ εγγξαθεί ζην θνξνινγηθφ Μεηξψν. 8. Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) απνδίδεηαη επίζεο θαη ζηα παξαθάησ πξφζσπα: α. ηηο έγγακεο γπλαίθεο πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ κε ην ζχδπγφ ηνπο δήισζε θνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε άλσ ησλ 18 εηψλ, πνπ δειψλνληαη θάζε θνξά ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. β. ε φζνπο απνθηνχλ επηβαηηθφ ή θνξηεγφ απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο, κνηνζηθιέηα άλσ ησλ 50 θ.ε., κεράλεκα έξγσλ γεληθά, ζθάθνο αλαςπρήο, αεξνπιάλν, ειηθφπηεξν ή αλεκφπηεξν ή θάζε άιιν κέζν, θαζψο θαη ζηα πξφζσπα ζηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα ηθαλφηεηαο νδήγεζεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο. 2

3 γ. ηνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ Οκνξξχζκσλ, Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ, ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ησλ Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ, ζηα κέιε ησλ Κνηλνπξαμηψλ, ησλ Κνηλσληψλ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, ζηνλ πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ζηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ αληίζηνηρα. δ. ηα πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο θεθαιαίνπ ιφγσ απφθηεζεο θηλεηψλ ή αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, θαζψο θαη εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επ απηψλ. ε. ε φζνπο ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο εθπξνζσπψληαο λφκηκα θνξνινγνχκελνπο, είηε κε εληνιή αξκφδηνπ νξγάλνπ, είηε ησλ ηδίσλ ησλ ππφρξεσλ, φπσο εθθαζαξηζηήο, θεδεκφλαο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο, θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο, θνξνινγηθφο εθπξφζσπνο (αξζξ. 8 Κ.Φ.Γ.). ζη. ηα Τπνπξγεία, ζηηο απηνηειείο Γεληθέο Γξακκαηείεο, ζηηο απνθεληξσκέλεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηνπο Γήκνπο, ζηηο Κνηλφηεηεο, ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο Υψξαο, ζηηο λνκηθέο νληφηεηεο, αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ή γξαθείσλ πνπ δηαζέηνπλ, πέξαλ ηεο έδξαο ηνπο. δ. ηα αιινδαπά Φπζηθά, Ννκηθά Πξφζσπα θαη Ννκηθέο Οληφηεηεο πνπ θαηνηθνχλ ή έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ρψξα κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο θαη δεηνχλ ηελ επηζηξνθή θφξνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή αγνξάδνπλ αθίλεην ή κεηαβηβάδνπλ κεηνρέο ή είλαη ππφρξεα ζε θαηαβνιή θφξνπ ή ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη/κέιε, κέιε Γ.., δηαρεηξηζηέο ή λφκηκνη εθπξφζσπνη, ζε εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο. ε. ηηο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζην πξφζσπν πνπ νξίδεηαη ηδξπηήο. Ο Α.Φ.Μ. πνπ απνδφζεθε ζε ππφ ίδξπζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, παξακέλεη ν ίδηνο θαη κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ. Ο Α.Φ.Μ. ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο, δελ αιιάδεη, αλ ππνβιεζνχλ δειψζεηο κεηαβνιήο σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή ή ηελ επσλπκία ηνπ ππφ ίδξπζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνπ ηδξπηή. ζ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο λφκνπ. Άξζξν 2 Τπνρξεσηηθή αλαγξαθή ηνπ Α.Φ.Μ. Ο ΑΦΜ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά: 1. ε φιεο ηηο δειψζεηο, ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηα ηζνδχγηα φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο θαη ηδίαλ δηαηάμεηο ησλ θνξνινγηψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ΚΦΓ θαζψο θαη ζηηο δειψζεηο απφδνζεο θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ. 2. ε φια ηα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη αθνξνχλ ζηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ή ζηε δήισζε εηζνδεκάησλ ησλ ππφρξεσλ, θαζψο θαη ζηα απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην. 3. ε φια ηα ζπκβφιαηα πνπ θαηαξηίδνληαη θαη αθνξνχλ κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ επί αθηλήηνπ δηθαηψκαηνο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαζψο θαη ζηελ έθζεζε πιεηζηεξηαζκνχ ζε πεξίπησζε εθνχζηνπ ή αλαγθαζηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ γηα φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, ε κεηαγξαθή ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη ρσξίο ηε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ, ν Α.Φ.Μ. αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν κεηαγξαθήο. 4. ηα ζπζηαηηθά έγγξαθα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ, γηα κέιε/εηαίξνπο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ. 5. ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, ππέξ ησλ επηρνξεγνχκελσλ, απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή εθηφο Πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκψλ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή Ννκηθψλ πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Δπίζεο ζηα ρξεκαηηθά 3

4 εληάικαηα πιεξσκήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο είζπξαμεο ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ. 6. ηηο άδεηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο θαη ζηηο άδεηεο θπθινθνξίαο, παληφο ηχπνπ, νρεκάησλ θαη ζθαθψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, αξρέο. 7. ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηνπο ππφρξενπο απφδνζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαζψο θαη ζηα βηβιηάξηα αζθάιηζεο φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 8. ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή αγαζψλ, απφ ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ θαηνηθία, έδξα, ππνθαηάζηεκα ή γξαθείν ζηελ Διιάδα. Δμαηξνχληαη νη αιινδαπνί θαη νκνγελείο πνπ εγθαζίζηαληαη κφληκα ζηελ Διιάδα, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο νηθνζθεπήο ηνπο. 9. ε φινπο ηνπο ππφρξενπο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ηίηινπο είζπξαμεο γηα βεβαίσζε νθεηιψλ ηνπο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή ηξίησλ. 10. ηνπο ηίηινπο πιεξσκήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 11. ε φιεο ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, πνπ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, πξνβιέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ. 12. ε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο ( έληππε ή ειεθηξνληθή) ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ην θνξνινγνχκελν ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Άξζξν 3 Γήισζε Απφδνζεο ΑΦΜ/Μεηαβνιήο Αηνκηθψλ ηνηρείσλ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ Γηθαηνινγεηηθά 1. Γηα ηελ απφδνζε Α.Φ.Μ. ζηα θπζηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, ππνβάιιεηαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ην έληππν Μ1 «Γήισζε Απφδνζεο ΑΦΜ/ Μεηαβνιήο Αηνκηθψλ ηνηρείσλ» Με ην έληππν απηφ, δειψλνληαη: α) Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ ήηνη, Δπψλπκν, Όλνκα, Δπψλπκν θαη Όλνκα Παηέξα, Δπψλπκν θαη Όλνκα Μεηέξαο, εκεξνκελία γέλλεζεο, ηφπνο γέλλεζεο ζηελ Διιάδα ή ρψξα γέλλεζεο ζην εμσηεξηθφ. β) Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ ήηνη, είδνο-αξηζκφο-εκεξνκελία έθδνζεο-εθδνχζα αξρή. γ) Ζ ππεθνφηεηα, ην επάγγεικα θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. δ) Ζ πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ. Ωο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, νη Έιιελεο ππήθννη αλαγξάθνπλ ηελ αζηπλνκηθή ή ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αζηπλνκηθή έρεη αληηθαηαζηαζεί (Αζηπλνκία- Διιεληθφο ηξαηφο-ναπηηθφ Αεξνπνξία θ.ι.π) ελψ νη Έιιελεο θάηνηθνη εμσηεξηθνχ πνπ δελ έρνπλ εθδψζεη αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ην Διιεληθφ ηνπο δηαβαηήξην, ζε ηζρχ. Οη αιινδαπνί ππήθννη ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο αλαγξάθνπλ ην δηαβαηήξηφ ηνπο ή ηελ ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο ηνπο, νη Οκνγελείο, ην Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο θαη νη αιινδαπνί ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ην δηαβαηήξηφ ηνπο. ε πεξίπησζε, πνπ ηα εκεδαπά θπζηθά πξφζσπα ζηεξνχληαη ηαπηφηεηαο (αλήιηθνη) ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ππνβάιιεηαη θαη γηα ηνπο αλειίθνπο ππεθνφηεηαο αιινδαπήο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν θαη επηθπξσκέλν. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, επηδεηθλχνληαη ππνρξεσηηθά κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Μ1 θαη θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν απηψλ. Δπηπιένλ, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θάηνηθνη Διιάδνο, ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θαη άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 4

5 Σα ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ, δειψλνληαη ζην έληππν Μ1 κε Διιεληθνχο ή Λαηηληθνχο ραξαθηήξεο ή Λαηηληθνχο θαη Διιεληθνχο ραξαθηήξεο, εθφζνλ απνηππψλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην πξνζθνκηδφκελν ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θαη θαηαρσξνχληαη αληίζηνηρα, ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. 2. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο παξαπάλσ δήισζεο, ππνβάιιεηαη ε ίδηα δήισζε, σο κεηαβνιή, κε ηελ αλαγξαθή, κφλν ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε, ηα ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή δηθαηνινγεηηθά. 3. Με ηελ παξαπάλσ δήισζε, ζπλππνβάιιεηαη απφ ην ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν θαη ην έληππν Μ7 «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνπκέλνπ». Με ην έληππν απηφ, ν ππφρξενο δειψλεη ηε ζρέζε ηνπ κε άιια πξφζσπα, πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε ή ζηελ εθπξνζψπεζή ηνπ. Ζ ίδηα δήισζε, ζπλππνβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί ή κεηαβιεζεί κηα ηέηνηα ζρέζε. 4. Δηδηθά ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, θπζηθνχ πξνζψπνπ κε επηηεδεπκαηία, ε δήισζε απηή, ππνβάιιεηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ θιεξνλφκσλ ή ησλ εγγπηέξσλ ζπγγελψλ ζπλππνβάιινληαο ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ θαη Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνπκέλνπ (έληππν Μ7), ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έληππν Μ1 ππνβάιιεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, θαηαηίζεηαη θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζηνηρείνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΑΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Άξζξν 4 Γήισζε Έλαξμεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Σα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ηε ζχζηαζή ηνπο ζηηο Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο (Τ.Μ.), ππνρξενχληαη, λα ππνβάιινπλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Ζ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε δε ζεσξείηαη ζπλαιιαγή. Δηδηθά ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνβάιινπλ ηε δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ή ζην νηθείν Μεηξψν ή Βηβιίν πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ή απφ ην έγγξαθν ζχζηαζήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε. 1.Σα θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ ην έληππν Μ2 «Γήισζε Έλαξμεο/ Μεηαβνιήο Δξγαζηψλ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ», ζπκπιεξψλνληαο ηελ έλδεημε «Έλαξμε», 2. Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, εκεδαπά θαη αιινδαπά, ππνβάιινπλ έληππν Μ3 «Γήισζε Έλαξμεο/Μεηαβνιήο Δξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ», ζπκπιεξψλνληαο ηελ έλδεημε «Έλαξμε». Ζ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, αλαγξάθεηαη επί ηνπ εληχπνπ ηεο δήισζεο, φπσο αθξηβψο αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ή ην ζπζηαηηθφ ηνπ έγγξαθν ή ην έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε χπαξμή ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη ζπζηαηηθφ έγγξαθν. 3. Ο ηδξπηήο ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο ππνβάιιεη ην έληππν Μ5 «Γήισζε ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο». ηε δήισζε απηή, σο επσλπκία ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο θαηά πεξίπησζε, αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ ηδξπηή θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο. 5

6 Με ηελ ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ δήισζεο, ζπλππνβάιιεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ην ππφ ίδξπζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, δελ έρεη λφκηκα ζπζηαζεί. Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθά δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ππφ ίδξπζε επηρείξεζε, ππνβάιιεηαη ην ίδην έληππν, σο κεηαβνιή. Με ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ζπλππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηνλ ηδξπηή, δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο ίδξπζεο. Άξζξν 5 πλππνβαιιφκελεο Γειψζεηο Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά, θαηά πεξίπησζε, νη παξαθάησ έληππεο δειψζεηο : 1) «Γήισζε Γξαζηεξηνηήησλ Δπηρείξεζεο» (Μ6). ηε δήισζε απηή, δειψλνληαη νη επί πιένλ δξαζηεξηφηεηεο, πέξαλ απηψλ, πνπ έρνπλ ήδε δεισζεί κε ηα έληππα Μ2 ή Μ3. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, δειψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Ολνκαηνινγία Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 2) «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνχκελνπ» (Μ7). Ζ δήισζε απηή, ππνβάιιεηαη απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηηο ζρέζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο. 3) «Γήισζε Μειψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» (Μ8). Ζ δήισζε απηή, ππνβάιιεηαη κφλν απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε ηελ αλαγξαθή ησλ κειψλ ηνπο ή ησλ εηαίξσλ ηνπο, ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ είδνπο ζπκκεηνρήο ηνπο. 4) «Γήισζε ηνηρείσλ Έδξαο Αιινδαπήο Δπηρείξεζεο» (Μ9). Ζ δήισζε απηή, ππνβάιιεηαη απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο αλεμάξηεηα αλ αζθνχλ ή φρη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαζψο θαη απφ ηα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα, πνπ νξίδνπλ λφκηκν εθπξφζσπν, θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν ή θνξνινγηθφ εθπξφζσπν (παξ.1 άξζξνπ 8 ηνπ ΚΦΓ) θαηά πεξίπησζε. 5) «Γήισζε Δγθαηάζηαζεο Δζσηεξηθνχ» (Μ10). Τπνβάιιεηαη ρσξηζηή δήισζε γηα θάζε κία εγθαηάζηαζε (ππνθαηάζηεκα, απνζήθε, θ.ι.π.) πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 6) «Γήισζε Δγθαηάζηαζεο Δμσηεξηθνχ» (Μ11). Τπνβάιιεηαη ρσξηζηή δήισζε, γηα θάζε κία εγθαηάζηαζε, πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 7) «Γήισζε Πσιήζεσλ απφ Απφζηαζε» (Μ12). Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο απφ απφζηαζε απφ ηελ Διιάδα πξνο άιιν θξάηνο κέινο θαη θνξνινγνχληαη ζην άιιν θξάηνο κέινο. Άξζξν 6 Γηθαηνινγεηηθά Σα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 1. ηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηεο έδξαο θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη, ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο ή ππνκίζζσζεο λνκίκσο ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ. ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α) πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ρψξνπ. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο έδξαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. 6

7 2. Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, εηαίξνπο/κέιε Οκνξξχζκσλ ή Δηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ, Κνηλνπξαμηψλ θαη Κνηλσληψλ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαζψο θαη κέιε ηνπ Γ.. Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 3. Βεβαίσζε ειέγρνπ ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, φπνπ απαηηείηαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 4. Πξνέγθξηζε ίδξπζεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α), φπσο ηζρχεη. 5. ηηο πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ππεθφσλ ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ θαηνηθνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ε ζρεηηθή άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Ζ ίδηα άδεηα, πξνζθνκίδεηαη θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο νκνξξχζκσλ κειψλ ζε πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο σο δηαρεηξηζηψλ ή σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ή αληηπξνζψπσλ, ζε θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. 6. Δπηπιένλ, ηα εκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα θαη νη Ννκηθέο Οληφηεηεο ζπλππνβάιινπλ, θαηά πεξίπησζε θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Οη Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο, νη Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε ζχζηαζή ηνπο ζηηο Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο (Τ.Μ..), ππνβάιινπλ ηε δήισζε έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη πξνζθνκίδνπλ, θαηά πεξίπησζε, ην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ηελ αλαθνίλσζε ή ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, θαηαρψξεζήο ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ, πξνζθνκίδνπλ ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν, θαηαρσξεκέλν ζην νηθείν Μεηξψν ή βηβιίν, φπνπ απαηηείηαη. β. Οη Κνηλσλίεο Αζηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ζπζηήλνληαη γηα ηε ζπλεθκεηάιιεπζε θνηλνχ πξάγκαηνο θηλεηνχ ή αθηλήηνπ, ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ ζπληδηνθηεζίαο. Δηδηθά γηα ηε ζπλεθκεηάιιεπζε απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζθαθψλ ζπλππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο απηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ε άδεηα, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζα πξνζθνκηζηεί άκεζα, κεηά ηελ έθδνζή ηεο. Οη Κνηλσλίεο θιεξνλφκσλ, ππνβάιινπλ ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, πηζηνπνηεηηθφ εγγπηέξσλ ζπγγελψλ θαη βεβαίσζε πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο. Αλ έρεη δεκνζηεπηεί δηαζήθε, πξνζθνκίδεηαη απηή, κε ην απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζήο ηεο. γ. Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ πνπ ηδξχνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ππνβάιινπλ: - Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Διιάδα. - Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. - Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο, γηα ηελ χπαξμε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινπλ θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε κνξθή Ο.Δ. θαη Δ.Δ., εθφζνλ κέζσ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο αζθνχλ εκπνξία ζηελ Διιάδα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αζθνχλ εκπνξία κέζσ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, αληί ηεο αλαθνίλσζεο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ππνβάιινπλ θαηαζηαηηθφ επίζεκα κεηαθξαζκέλν. δ. Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3427/2005, ππνβάιινπλ: - Σν Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηππσζεί ην ΦΔΚ, ππνβάιιεηαη 7

8 επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε ελ ιφγσ άδεηα. - Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86 απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζα πξνζθνκηζηεί ην ΦΔΚ ακέζσο, κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ. - Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ, πεξί εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο ζηελ Διιάδα. ε. Οη αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 378/68 θαη ηνπ λ. 27/75 φπσο ηζρχνπλ, ππνβάιινπλ: - Σν Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηππσζεί ην ΦΔΚ, ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε ελ ιφγσ άδεηα. - Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86 απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζα πξνζθνκηζηεί ην ΦΔΚ ακέζσο κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ. - Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ, πεξί εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο ζηελ Διιάδα. ζη. Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ζχκβαζε έξγνπ ζηελ Διιάδα: - χκβαζε έξγνπ. - Σν έγγξαθν ζχζηαζήο ηνπο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. - Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα. - Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηελ χπαξμή ηνπο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. δ. Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, ππνβάιινπλ: - Σν ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. - Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηελ χπαξμή ηνπο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. - Έγγξαθε δήισζε κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα ηνλ νξηζκφ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΦΓ, επίζεκα κεηαθξαζκέλν. Άξζξν 7 Γήισζε Μεηαβνιήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 1. Σα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ππνρξενχληαη, λα ελεκεξψλνπλ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ζηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε δηεχζπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έδξα ή ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαζψο θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο, πνπ παξαζρέζεθαλ, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ην ρξφλν πνπ έγηλαλ νη κεηαβνιέο ή απφ ην ρξφλν έθδνζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΖ., φπνπ απαηηείηαη. Σα θπζηθά πξφζσπα, ππνβάιινπλ ην έληππν Μ2 «Γήισζε Έλαξμεο/ Μεηαβνιήο Δξγαζηψλ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνβάιινπλ ην έληππν Μ3 «Γήισζε Έλαξμεο/ Μεηαβνιήο Δξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ», ζπκπιεξψλνληαο ηελ έλδεημε «Μεηαβνιή». Με ηε δήισζε κεηαβνιήο, ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά, φπνπ απαηηείηαη, νη δειψζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο. 2. Ζ ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε αδξάλεηα θαζψο θαη ε επαλαιεηηνπξγία ηεο, γλσζηνπνηνχληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ηελ ππνβνιή δήισζεο κεηαβνιήο. Με ηελ ίδηα 8

9 δήισζε, ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ κε ηε ιχζε ηνπο ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, δειψλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε εθθαζάξηζε, πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ή ην ζηνηρείν εθείλν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ιχζε ηνπο (π.ρ. θαηαζηαηηθφ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο). 3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ νιφθιεξε ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αιιά νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (επνρηθέο επηρεηξήζεηο), δειψλνπλ ηελ επνρηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα είηε κε δήισζε έλαξμεο είηε κε δήισζε κεηαβνιήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άξζξν 8 Γήισζε Γηαθνπήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 1. Σα θπζηθά πξφζσπα ηεο παξνχζαο, ππνρξενχληαη, λα ππνβάιινπλ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ην έληππν Μ4 «Γήισζε Γηαθνπήο Δξγαζηψλ». ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ζπλέρηζεο ηεο επηρείξεζεο, ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, ε δήισζε δηαθνπήο ππνβάιιεηαη, ηαπηφρξνλα κε ηε δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαη πάλησο, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο, απφ ηνπο θιεξνλφκνπο. ε πεξίπησζε κε ζπλέρηζεο ηεο επηρείξεζεο, ε δήισζε δηαθνπήο ππνβάιιεηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ θιεξνλφκν, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1847 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 2. Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο, ππνβάιινπλ ην ίδην έληππν, εληφο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο ή απφ ηελ αλαθνίλσζε δηαγξαθήο ηνπο απφ ην Γ.Δ.ΜΖ φπνπ απαηηείηαη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα, δελ ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, ππνβάιινπλ ην ίδην έληππν, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιχζε ηνπο ή ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαηά πεξίπησζε. 3. Πξηλ ηελ θαηαρψξεζε ηεο δήισζεο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, αθπξψλνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζεσξεκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ε ζεψξεζε ησλ νπνίσλ, δηελεξγήζεθε απφ ην ρξφλν παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνχ ππνζπζηήκαηνο TAXIS, ζε θάζε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ( Γ.Ο.Τ.) θαη ππνβάιιεηαη απφ ην θνξνινγνχκελν ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ, κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ πθίζηαληαη απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο, πάγηα ή εκπνξεχζηκα, ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο. 4. Ζ δηαθνπή ηεο επηρείξεζεο, νινθιεξψλεηαη, αλεμάξηεηα ηεο χπαξμεο βεβαησκέλσλ ρξεψλ ή ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 5. Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο δήισζεο απηήο ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία δηαθνπήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Άξζξν 9 Απελεξγνπνίεζε Α.Φ.Μ. 1.ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη, θπζηθφ πξφζσπν, δηαζέηεη πέξαλ ηνπ ελφο ΑΦΜ, απελεξγνπνηνχληαη, νη επί πιένλ Α.Φ.Μ. Γηα ηελ απελεξγνπνίεζε Α.Φ.Μ. θπζηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιιεηαη απφ ην θνξνινγνχκελν, ην έληππν Μ13 «Γήισζε απελεξγνπνίεζεο Α.Φ.Μ.». Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε νίθνζελ ελέξγεηεο, πξνβαίλεη ζε απελεξγνπνίεζε ησλ Α.Φ.Μ. πέξαλ ηνπ ελφο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο, κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ, δελ πξνζέξρεηαη λα ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή δήισζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν Α.Φ.Μ. πνπ παξακέλεη, επηιέγεηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κεηά ηελ δηελέξγεηα ζρεηηθνχ ειέγρνπ. 9

10 2.Δπίζεο, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε απελεξγνπνίεζε Α.Φ.Μ. κε νίθνζελ ελέξγεηεο, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε πιαζηφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, γηα ηελ απφδνζε Α.Φ.Μ. Άξζξν 10 Λνηπέο δηαηάμεηο 1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ππνβάιινληαη νη δειψζεηο έλαξμεο εξγαζηψλ Φπζηθψλ ή κε Φπζηθψλ Πξνζψπσλ έληππα Μ2 θαη Μ3 αληίζηνηρα θαζψο θαη ηα έληππα Μ7 «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνπκέλνπ» θαη Μ9 «Γήισζε ηνηρείσλ Έδξαο Αιινδαπήο Δπηρείξεζεο». Οη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη κε ηηο Α.Τ.Ο ΠΟΛ 1113/ θαη ΠΟΛ 1126/ φπσο ηζρχεη, εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ απφδνζε Α.Φ.Μ./Έλαξμε εξγαζηψλ, ζηα αλαθεξφκελα ζ απηέο πξφζσπα. Γηα ηηο ππνθείκελεο ζην θφξν επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο δελ νξίδνπλ θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν, έρνπλ εθαξκνγή νη Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1113/ θαη ΠΟΛ 1126/ φπσο ηζρχεη. 2. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2166/1993, εθαξκφδεηαη ε Α.Τ.Ο /2696/0014/ΠΟΛ1145/ Οη δειψζεηο ηεο παξνχζαο, ζπκπιεξψλνληαη θαη ππνβάιινληαη εηο απινχλ, απφ ην θνξνινγνχκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη επέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/86. Όηαλ νη ελ ιφγσ δειψζεηο ππνβάιινληαη απφ ηξίην πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή. 4.Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξνχζαο ρνξεγείηαη ε αληίζηνηρε βεβαίσζε, ε νπνία θπιάζζεηαη απφ ην θνξνινγνχκελν ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη επηδεηθλχεηαη ζε νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν ή ζε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ θνξέα, φπνπ απαηηείηαη. Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί, λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη φηη πξέπεη, λα δηελεξγεζεί επηηφπηνο έιεγρνο (απηνςία ) γηα ηελ χπαξμε ηεο έδξαο. Οη δειψζεηο ηεο παξνχζαο δελ αλαθαινχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε θαηαρψξεζή ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. 5. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 7 θαη 8 δηαπηζηψλεηαη φηη, ζίγνληαη ζέκαηα, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, αληηκεησπίδνληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ ειεγθηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ. 6. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε νίθνζελ ελέξγεηεο, κπνξεί, λα πξνβαίλεη ζηελ απφδνζε Α.Φ.Μ. ή ζε ελεκέξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ δηαπηζηψλεη φηη, έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο, ηηο νπνίεο νη θνξνινγνχκελνη δελ έρνπλ δειψζεη, εθφζνλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε νίθνζελ ελέξγεηεο, κπνξεί λα ελεκεξψλεη ην θνξνινγηθφ Μεηξψν, κε ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ, κε κφλν δηθαηνινγεηηθφ ηε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, κε ηελ εκεξνκελία γάκνπ ή δηαδπγίνπ, βάζεη ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ ή ηνπ δηαδεπθηεξίνπ θαηά πεξίπησζε, κε ηελ ελεκέξσζή ηεο απφ νπνηαδήπνηε πεγή. Ζ ζρεηηθή δήισζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε, «ππνβάιιεηαη απφ ηελ Τπεξεζία». Ζ βεβαίσζε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο απηήο, ζα αξρεηνζεηείηαη ζην θάθειν ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 10

11 7. ε θάζε πεξίπησζε, πνπ θνξνινγνχκελνο παξαιείςεη, λα ππνβάιιεη ηηο δειψζεηο ηεο παξνχζαο ή ηηο ππνβάιιεη εθπξφζεζκα, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. ( λ. 4174/2013) θαηά πεξίπησζε. 8. Σα έληππα ησλ δειψζεσλ ησλ άξζξσλ 3,4,5,7 θαη 8 ηεο παξνχζαο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013), κε ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ πξντζρχνπζεο απηνχ απνθάζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηαξγεζνχλ, κε λεψηεξε απφθαζε. Άξζξν 11 Έλαξμε ηζρχνο Ζ Απφθαζε απηή ηζρχεη απφ 1/1/2014. Ζ Απφθαζε απηή, λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, θαηαξγνχληαη, ε /842/ΓΜ/ Α.Τ.Ο.(ΦΔΚ193/Β) θαη ε /2627/ΓΜ/ΠΟΛ 1102/ Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ1062/Β) φπσο απηέο, έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΖ ΘΔΟΥΑΡΖ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Δζληθφ ηππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε) - Γ.Ο.Τ. - Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e- ππεξεζίεο ) γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ - Γ/λζε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο (e εθαξκνγέο) - Γ.Δ.Φ (Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ) ΗΗ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Απνδέθηεο Πίλαθα Α (εθηφο ησλ αξηζκψλ 1 & 4 ) - Απνδέθηεο Πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκ. 1) - Απνδέθηεο Πίλαθα Γ - Απνδέθηεο Πίλαθα Γ - Απνδέθηεο Πίλαθα Δ - Απνδέθηεο Πίλαθα η - Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. - Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ - Απνδέθηεο Πίλαθα Θ - Απνδέθηεο Πίλαθα Η - Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΑ - Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΒ 11

12 - Απνδέθηεο πίλαθαο ΗΓ - Απνδέθηεο πίλαθα ΗΔ - Απνδέθηεο πίλαθα ΗΣ - Απνδέθηεο πίλαθα ΗΕ - Απνδέθηεο πίλαθα ΗΖ - Απνδέθηεο πίλαθα ΗΘ - Απνδέθηεο πίλαθα Κ - Απνδέθηεο πίλαθα ΚΑ - Απνδέθηεο πίλαθα ΚΒ - Απνδέθηεο πίλαθα ΚΓ - Σξάπεδα Γεκνζηνλνκηθψλ Γεδνκέλσλ - Γ/λζε Δπνπηείαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Δκ. Μπελάθε θαη Νηθεηαξά 1, Αζήλα) - Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Κάληγγνο Αζήλα Εζωηερική διανομή Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Η. ηνπξλάξα Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ. Γ.Μαπξαγάλε Γξαθείν Αλαπι. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Υ. ηατθνχξα Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Θενράξε Γξαθεία Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ηκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Σκήκα Γ ( 30 αληίγξαθα ) 12

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών.

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς επιηηδεύμαηος οικονομικού έηοσς 2012 ζηις περιπηώζεις εκπρόθεζμης διακοπής δραζηηριόηηηας επιηηδεσμαηιών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑ Α 2. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΔΚ: 3511/Β / Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛ TMHMA Γ 2. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΓΓΔ TMHMA Β

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΔΚ: 3511/Β / Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛ TMHMA Γ 2. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΓΓΔ TMHMA Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Ι. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Δ, Σ 2. Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α 3. Γ/ΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ B 2.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα