Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 1. Τελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3283/2004 «Αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ακνηβαία θεθάιαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α /210/2004). 2. Τν άξζξν 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α /98/2005). ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Άπθπο 1 Οπιζμοί και ζκοπόρ 1. Όπνπ ζηελ απφθαζε απηή αλαθέξνληαη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ λννχληαη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο: (α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ, ή (β) ζε ηξίην εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θξάηνο. 2. Η απφθαζε απηή θαζνξίδεη ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζε νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα δηαζέζνπλ κεξίδηα ή κεηνρέο ηνπο ζηελ Διιάδα. Άπθπο 2 Γιάθεζη ζηην Δλλάδα 1. H δηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, επηηξέπεηαη κφλν ζε επαγγεικαηίεο πειάηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3606/ Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο νθείιεη λα απαληήζεη ζηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (ή ζηελ εηαηξεία δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) πνπ αηηείηαη άδεηα γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ ζηελ Διιάδα εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηήλ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 1

2 Άπθπο 3 Ανηιππόζωπορ ζηην Δλλάδα 1. Γηα ηε δηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα απαηηείηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (ή ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) κε αληηπξφζσπν. Ωο αληηπξφζσπνη δχλαληαη λα ελεξγνχλ κφλν ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηελ Διιάδα ή είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα κε κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο εθφζνλ ε θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Π.Δ.Υ.), νη αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ.) θαζψο θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ θαη έρνπλ εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγνχλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα. 2. Σε πεξίπησζε πνπ ν αληηπξφζσπνο είλαη Α.Δ.Γ.Α.Κ. ή Δ.Π.Δ.Υ. ή εηαηξεία δηαρείξηζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ θαη έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ν νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (ή ε εηαηξεία δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) ζπλάπηεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο θαη κε πηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν ζα δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο απφ θαη πξνο ηνπο κεξηδηνχρνπο ή κεηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. Άπθπο 4 Απαιηούμενα δικαιολογηηικά Η αίηεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθνχ επελδχζεσλ (ή ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζήο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ κε ζπκβαηηθή κνξθή) γηα ηελ παξνρή άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο,, ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: (α) ηε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο ηνπ άιινπ θξάηνπο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αξκφδηα απηή αξρή, (β) ηνλ θαλνληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία κε θαηαζηαηηθή κνξθή, (γ) ην ελεκεξσηηθφ δειηίν (πιήξεο θαη απινπνηεκέλν, εθφζνλ πθίζηαληαη) ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, (δ) ηελ ηειεπηαία ειεγκέλε απφ λφκηκνπο ειεγθηέο εηήζηα έθζεζε θαη ηελ ηειεπηαία εμακεληαία έθζεζε (εθφζνλ πθίζηαηαη), (ε) πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο απφ θαη πξνο ηνπο κεξηδηνχρνπο ή κεηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, (ζη) ηε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ην πηζησηηθφ ίδξπκα (εθφζνλ, ν αληηπξφζσπνο είλαη Α.Δ.Γ.Α.Κ. ή Δ.Π.Δ.Υ. ή εηαηξεία δηαρείξηζεο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ θαη έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα), (δ) ζρέδην ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ηπρφλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζα απεπζχλνπλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ. 2

3 Άπθπο 5 Ππόζθεηοι Όποι και Πποϋποθέζειρ 1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απαηηνχληαη επηπξνζζέησο ηα εμήο: (α) εμαηξνπκέλσλ ηπρφλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία, ε θχιαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ λα έρεη αλαηεζεί ζε ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε επνπηεία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε απηήλ πνπ πξνβιέπεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία, (β) ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ λα έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 2. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα ζέηεη, θαηά πεξίπησζε, πξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ζέκαηα φπσο, ελδεηθηηθά, ε επελδπηηθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή εμαγνξψλ θαη νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ελέρεη ε επέλδπζε ζε κεξίδηα ή κεηνρέο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. Άπθπο 6 Έναπξη διάθεζηρ και διαθήμιζηρ 1. Ο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ δχλαηαη λα δηαζέηεη θαη δηαθεκίδεη ηα κεξίδηα ή ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ Διιάδα, κεηά ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ ηεο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 2. Ο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, κέζσ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, παξαδίδεη δσξεάλ ζε απηφλ πνπ επηζπκεί λα θαηαζηεί κεξηδηνχρνο ή κέηνρφο ηνπ, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ, ην απινπνηεκέλν ελεκεξσηηθφ δειηίν, εθφζνλ πθίζηαηαη, ή ελαιιαθηηθά, ην πιήξεο ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη εθφζνλ ν κεξηδηνχρνο ή κέηνρνο αηηεζεί, ηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά έγγξαθα θαη ηελ ηειεπηαία δεκνζηεπζείζα εηήζηα ή εμακεληαία έθζεζε. 3. Δπηπξνζζέησο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3283/2004, φιεο νη δεκνζηεχζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη θάζε ελεκεξσηηθφ ή δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο άκεζα. 4. Δθφζνλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαπηζηψζεη φηη απφ δεκνζηεχζεηο ή αλαθνηλψζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ππάξρεη θίλδπλνο παξαπιάλεζεο ή εζθαικέλεο πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, δεηά απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ λα πξνβεί, κε δηθά ηνπ έμνδα, ζε δηεπθξηληζηηθέο ή δηνξζσηηθέο δεκνζηεχζεηο. 5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο απφθαζεο 1/462/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Καλνληζκφο ζπκπεξηθνξάο ΑΔΓΑΚ θαη ΑΔΔΦ» (ΦΔΚ Β /297/ ) εθαξκφδνληαη θαη σο πξνο ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ) θαη ηε δηαθήκηζε ή αλαθνίλσζε απνδφζεσλ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 6. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3283/2004 εθαξκφδεηαη θαη σο πξνο ηε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν, εθφζνλ απηά ππνινγίδνληαη ζε εκεξήζηα βάζε, δηαθνξεηηθά ζηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπ έγγξαθα. 3

4 Άπθπο 7 Δςθύνη οπγανιζμού ζςλλογικών επενδύζεων και ανηιπποζώπος 1. Οη δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 2/462/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Οξγάλσζε δηθηχνπ δηάζεζεο κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ» (ΦΔΚ Β /297/ ) εθαξκφδνληαη θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. 2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο επζχλεο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ν αληηπξφζσπφο ηνπ ζηελ Διιάδα επζχλεηαη: (α) γηα ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ησλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, (β) γηα ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη, (γ) γηα ηηο πξάμεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηάζεζε ησλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη (δ) γηα ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο θαη ήζνπο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ θαη γηα ηελ επαξθή θαηάξηηζή ηνπο κε ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο, εθνδηάδνπλ απηά κε πηζηνπνηεηηθφ ζπλεξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο πνπ επηδεηθλχεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο κεξηδηνχρνπο ή κεηφρνπο. Άπθπο 8 Δνημέπωζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ Ο νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ππνβάιιεη, γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ηνπνζεηήζεηο Διιήλσλ επελδπηψλ ζε απηφλ, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Πίλαθα. Άπθπο 9 Ανάκληζη ηηρ Άδειαρ Γιάθεζηρ Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθαιεί ηελ άδεηα δηάζεζεο κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ζηελ Διιάδα ελφο νξγαληζκνχ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, εθφζνλ απηφο: (α) δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο δηάζεζεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε εληφο δψδεθα (12) κελψλ ή παξαηηεζεί ξεηά απφ απηήλ, ή (β) έιαβε ηελ άδεηα δηάζεζεο βάζεη ςεπδψλ δειψζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν, ή (γ) δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα δηάζεζεο, ή (δ) έρεη δηαπξάμεη ζνβαξέο ή/θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Άπθπο 10 Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Οξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη άδεηα απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ή κεηνρέο ηνπο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3283/2004, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο. 4

5 Άπθπο 11 Καηαπγούμενερ διαηάξειρ Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ην ηκήκα Ι ηεο απφθαζεο 4/129/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «α) Γηάζεζε κεξηδίσλ αιινδαπψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 49γ ηνπ Ν. 1969/1991. β) Δπζχλε αληηπξνζψπσλ ΟΣΔΚΑ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ» (ΦΔΚ Β /453). Άπθπο 12 Έναπξη ιζσύορ 1. Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 3. Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η Γξακκαηέαο Ο Πξφεδξνο Ο Α Αληηπξφεδξνο Ο Β Αληηπξφεδξνο Αλαζηάζηνο Θ.Γαβξηειίδεο Γ Γεψξγηνο Π. Φαληδεληθνιάνπ Ξελνθψλ Γ. Απισλίηεο Τα κέιε 5

6 α/α ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ (Ο..Δ.) (Ζμεπομηνία) Ονομαζία Ο..Δ. Νόμιζμα Ο..Δ. ςνολικά ηοισεία Ο..Δ. Απιθμόρ Μεπιδίων ή Μεηοσών Δνεπγηηικό (ΔΤΡΩ) Μεπίδια ή Μεηοσέρ πος έσοςν διαηεθεί ζηην Δλλάδα* Απιθμόρ Μεπιδίων ή Μεηοσών Δνεπγηηικό (ΔΤΡΩ) ΤΝΟΛΟ * Σα ζηοισεία αθοπούν ηα ζςνολικά διαηεθένηα μεπίδια ή μεηοσέρ (πωλήζειρ μείον εξαγοπέρ) και ηο ενεπγηηικό ηων Ο..Δ. καηά ηην ηελεςηαία επγάζιμη ημέπα έκαζηος ημεπολογιακού ηπιμήνος. 6

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα