ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Θέμα: «Άπζη πεπιοπιζμών ηηρ Ππάξηρ Νομοθεηικού Πεπιεσομένος ηηρ (Α 84) για ηη διενέπγεια ζςναλλαγών ζηιρ ελληνικέρ οπγανωμένερ αγοπέρ επί σπημαηοπιζηωηικών μέζων» Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο: α. ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 18 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 18εο Ινπιίνπ 2015 «Επείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηε ζέζπηζε πεξηνξηζκψλ ζηελ αλάιεςε κεηξεηψλ θαη ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ λφκσλ 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 θαη 4334/2015» (Α 84), β. ηνπ π.δ. 111/2014 «Οξγαληζκφο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α 178), φπσο ηζρχεη, δ. ηνπ π.δ. 45/2015 «Δηνξηζκφο Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ» (Α 73), ε. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (Α 98). 2. Τελ αλάγθε λα ηξνπνπνηεζνχλ πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο ζπλαιιαγψλ θαη πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν πξψην ηεο απφ 18 Ινπιίνπ 2015 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α 84). 3. Τελ απφ 31/07/2015 εηζήγεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο. 4. Τελ απφ 30/07/2015 εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 5. Τελ εηζήγεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπζηεκηθήο Επζηάζεηαο. 6. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ Άξζξν 1 1

2 Καηά παξέθθιηζε ησλ παξ. 4 θαη 6 θαη ηνπ ζηνηρείνπ δ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 18 Ινπιίνπ 2015 Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ( Α 84), επηηξέπνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ απφ Ίδξπκα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο σο άλσ Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 1. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζηελ Ειιάδα κέζσ ησλ νηθείσλ ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ α) γηα ηελ εθθαζάξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο αζθαιεηψλ (margin), θαη ην δηαθαλνληζκφ, κέρξη θαη ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν, ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007 (Α 195), ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε Οξγαλσκέλεο Αγνξέο θαη Πνιπκεξείο Μεραληζκνχο Δηαπξαγκάηεπζεο (εθεμήο ΠΜΔ) ζηελ Ειιάδα (εθεμήο «Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα»), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ ηπρφλ εμφδσλ θαη πξνκεζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο θαη β) γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο ρξεκάησλ θαη ελ γέλεη ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ απφ ηνπο εθδφηεο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, ελδεηθηηθψο ιφγσ ηαθηηθήο ιήμεο ηνπο, εηαηξηθψλ ή παξεκθεξψλ πξάμεσλ (πιεξσκέο ηνθνκεξηδίσλ, κεξηζκάησλ θαη άιιεο ζρεηηθέο κνξθέο εζφδσλ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη Εάλ πξφθεηηαη γηα αγνξά Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ή ην άλνηγκα ζέζεσλ επί παξαγψγσλ ζε Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα, ηφηε πξέπεη λα έρεη πηζησζεί, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, κε λέα θεθάιαηα ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο/ δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο αγνξάο Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ή αλνίγκαηνο θαη δηαηήξεζεο ζέζεσλ επί παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (δ) έσο (η) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά, ή ν ινγαξηαζκφο πειαηείαο πνπ ηεξεί ν παξέρσλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε Ίδξπκα, απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. Ωο λέα θεθάιαηα λννχληαη απηά πνπ πηζηψλνληαη ζηνπο νηθείνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην Ίδξπκα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο (εθεμήο «λέα θεθάιαηα») θαη πξνέξρνληαη α) απφ έκβαζκα εμσηεξηθνχ, β) απφ ην πξντφλ πψιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ ηνπ ζηνηρείνπ γ ηνπ σο άλσ άξζξνπ 5, γ) απφ επηζηξνθή αζθαιεηψλ (margin), ε θάιπςε ησλ νπνίσλ αξρηθά πξνήιζε απφ θεθάιαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, δ, ε θαη δ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δ) απφ ρξεκαηηθέο δηαλνκέο ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, ζπλδεφκελεο κε ηα νηθεία ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ελδεηθηηθψο ιφγσ ηαθηηθήο ιήμεο ηνπο, εηαηξηθψλ ή παξεκθεξψλ πξάμεσλ (πιεξσκέο ηνθνκεξηδίσλ, κεξηζκάησλ θαη άιιεο ζρεηηθέο κνξθέο εζφδσλ), ε) απφ πηζηψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ζέζεηο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ησλ πεξηπηψζεσλ (δ) έσο (η) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, ζη) απφ πθηζηάκελα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ειεχζεξα πηζησηηθά ππφινηπα δηθαηνχρσλ ζε επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε Ιδξχκαηα απφ εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3606/2007 πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ειιάδα θαη δ) απφ θαηαβνιή ζε κεηξεηά ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη εηαηξίεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία εθηεινχλ ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο, ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο ησλ Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ πνπ 2

3 παξαγγέιινληαη λα απνθηεζνχλ. Πξνο ππνδνρή ησλ λέσλ θεθαιαίσλ, ηα ηδξχκαηα δχλαληαη, θαηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 6 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηεο απφ 18 Ινπιίνπ 2015 Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, λα αλνίγνπλ ή πξνζζέηνπλ λένπο εηδηθνχ ηχπνπ ινγαξηαζκνχο ή ππνινγαξηαζκνχο, πξφζζεηνπο ζε ή ζπλδεδεκέλνπο κε πθηζηάκελνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, θαηφπηλ αηηήκαηνο δηθαηνχρνπ ηνπο. Οη ελ ιφγσ εηδηθνχ ηχπνπ ινγαξηαζκνί ή ππνινγαξηαζκνί ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθψο πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαη ζ απηνχο ζα πηζηψλνληαη κφλνλ λέα θεθάιαηα. Κεθάιαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο σο άλσ εηδηθνχ ηχπνπ ινγαξηαζκνχο / ππνινγαξηαζκνχο, ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο, πέξαλ ηνπ ζθνπνχ ηεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ηεο παξ. 1, δελ λννχληαη πιένλ λέα θεθάιαηα. 3. Επηηξέπνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ εληφο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Όηαλ δηελεξγνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ (i) ζπλαιιαγψλ εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε Οξγαλσκέλεο Αγνξέο θαη ΠΜΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ειιάδα, (ii) ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη πξνο θάιπςε ππνρξεψζεσλ εθπξφζεζκνπ δηαθαλνληζκνχ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (failed trades) θαη iii) γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ παξνρήο αζθαιεηψλ (margin), β) γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ απφ επελδπηηθέο πξάμεηο ΟΣΕΚΑ ηνπ λ. 4099/2012 (Α 250) πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ΟΕΕ ηνπ λ. 4209/2013 (Α 253)πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαρείξηζεο ΑΕΔΟΕΕ πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αλψλπκσλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ λ. 3371/2005 (Α 178) αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ηνπ λ.δ. 400/1970 (Α 10) ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ/ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. γ) φηαλ δηελεξγνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ απφ ζέζεηο επί παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (δ) έσο (η) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, γηα ηε ρξνληθή κεηαθχιηζε απηψλ (rollover), γηα ηηο αλάγθεο θάιπςεο κε κεηξεηά ηνπ εκεξήζηνπ ή ηειηθνχ δηαθαλνληζκνχ ηνπο (mark-to-market), θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ειιεηκκάησλ πεξηζσξίσλ αζθάιεηαο γηα ραξηνθπιάθηα αζθαιείαο ηνπ λ. 2843/2000 (Α 219), πνπ πθίζηαλην κέρξη θαη ηελ 26ε Ινπλίνπ δ) φηαλ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πθηζηάκελσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο ζηηο πάγησλ εληνιψλ γηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο πξνο ΟΣΕΚΑ αδεηνδνηεκέλνπο απφ ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή πξνο ΟΕΕ ή πξνο ακνηβαία θεθάιαηα unit-linked ζην πιαίζην απνηακηεπηηθψλ-επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ / ινγαξηαζκψλ. 4. Επηηξέπνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζηελ Ειιάδα γηα ηελ απφθηεζε α) λενεθδηδφκελσλ Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην αχμεζεο θεθαιαίνπ ή έθδνζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη β) θάζε είδνπο ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ειιάδα, πξνο αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο. 3

4 5. Τν πξντφλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ επί Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ ηεο πεξίπη. β ηεο παξ. 1, δχλαηαη λα πηζηψλεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κέρξη θαη ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ, θαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ γηλφηαλ ε εθθαζάξηζε θαη ν δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ νηθείνπ επελδπηηθνχ ινγαξηαζκνχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο ηεο 28εο Ινπλίνπ Εθφζνλ νη νηθείεο ζπλαιιαγέο θαηαξηίδνληαη εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ΠΜΔ, ν αηηνχκελνο ηε κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ θαη ην δηαθαλνληζκφ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζην Ίδξπκα ή ην αξκφδην γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ λνκηθφ πξφζσπν πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο απηήο, πξνζθνκίδνληαο, ελδεηθηηθά, ηα ζηνηρεία εληνιήο ή ην έληππν δηαθαλνληζκνχ, ζε ειεθηξνληθή ή έγραξηε κνξθή, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαθαλνληζκνχ, ή θαη άιια ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηελέξγεηά ηεο. Ωο ινγαξηαζκνί ηεξνχκελνη ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λννχληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ αληηθξίδνληαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαη ην IBAN ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο θέξεη ην πξφζεκν GR. Η πίζησζε ηνπ πξντφληνο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κέρξη θαη ηνπ ηειηθνχ δηθαηνχρνπ θαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα λένπο επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο, εθφζνλ ηα θεθάιαηα κέζσ ησλ νπνίσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη αγνξέο ή ην άλνηγκα ζέζεσλ επί παξαγψγσλ έρνπλ εηζξεχζεη απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ. 6. Επηηξέπνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ απφ Ίδξπκα, θαη εθηφο Ειιάδνο, γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε επαλεπέλδπζε δηαζεζίκσλ α) ΟΣΕΚΑ ηνπ λ. 4099/2012, φπσο ηζρχεη, πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ΟΕΕ ηνπ λ. 4209/2013 πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαρείξηζεο ΑΕΔΟΕΕ πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, β) αλψλπκσλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ λ. 3371/2005, γ) αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ηνπ λ.δ. 400/1970, δ) ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο θαη ε) αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ/ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα νπνία δηαζέζηκα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ εμσηεξηθνχ. Η επαλεπέλδπζε ζα γίλεηαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζχκθσλα κε ηε ζεκεξηλή επελδπηηθή πνιηηηθή ησλ αλσηέξσ, δελ ζα ππεξβαίλεη ζε αμία, ηελ εθάζηνηε δηακνξθνχκελε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ είλαη επελδεδπκέλν ζην εμσηεξηθφ θαηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, θαη ζα αθνξά ηδίσο ηα δηαζέζηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ πσιήζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη ΠΜΔ ηνπ εμσηεξηθνχ, εμφθιεζε ηέηνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή δηαλνκέο ζπλδεφκελεο κε απηά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Άξζξν 2 Η απαγφξεπζε ηνπ ζηνηρείνπ γ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 18 Ινπιίνπ 2015 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ δελ θαηαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε ζεκαηνθχιαθα εθηφο Ειιάδνο πξνο εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ επί ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Εθφζνλ νη νηθείεο ζπλαιιαγέο θαηαξηίδνληαη εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ΠΜΔ, φπσο ελδεηθηηθψο ζε πεξίπησζε 4

5 ζχζηαζεο ελερχξνπ, ν αηηνχκελνο ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ δηαθαλνληζκνχ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηνλ νηθείν ζεκαηνθχιαθα πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο, πξνζθνκίδνληαο, ελδεηθηηθά, ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληνιή κεηαθνξάο ηίηισλ, ην έληππν δηαθαλνληζκνχ ζε ειεθηξνληθή ή έγραξηε κνξθή πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαη ηεο ππνθείκελεο ζπλαιιαγήο ή άιια ζηνηρεία απηήο, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηελέξγεηά ηεο. Η παξνχζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Τποςπγόρ Εςκλείδηρ Σζακαλώηορ 5

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα