Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356"

Transcript

1 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Υποχρέωση αναγγελίας επισυµβάντος ατυχήµατος στις αρµόδιες αρχές..σ. περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) ιεθνής Σύµβαση Βρυξελλών 1968 (κυρ. ν. 1814/88, ισχύς από ), όπως τροποποιήθηκε από τη διεθνή Σύµβαση Ντονόστια Σαν Σεµπαστιάν 1989 (κυρ. ν. 2004/92, ισχύς από ) για τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Στα αντικειµενικά όρια της ισχύος της περιλαµβάνονται και οι υποθέσεις που ανακύπτουν από τη σύµβαση ναυτολόγησης. Αν οι διάδικοι κατοικούν ή εδρεύουν σε διάφορα Κράτη, το ικαστήριο εξετάζει αν συντρέχει η διεθνής δικαιοδοσία λόγω της γενικής δωσιδικίας της κατοικίας του εναγοµένου (άρθρο 2 παρ. 1) λόγω άλλης ειδικής δωσιδικίας (άρθρα 5-15) ή λόγω ρητής παρέκτασης (άρθρο 17 όπως ισχύει). ιεθνής Σύµβαση Ρώµης 1980 (κυρ. ν. 1792/88, ισχύς από ) για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές. Προβλέπει ότι η σύµβαση καταρχήν διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα συµβαλλόµενα µέρη. Αν δεν έχει γίνει επιλογή, η σύµβαση εργασίας διέπεται (α) από το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόµενος παρέχει συνήθως την εργασία του ε εκτέλεση της σύµβασης, ακόµη και αν έχει αποσπασθεί προσωρινά σε άλλη χώρα, ή (β) αν δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε µία µόνο χώρα, από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που τον προσέλαβε, εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύµβαση εργασίας συνδέεται στενότερα µε άλλη χώρα, οπότε εφαρµοστέο είναι το δίκαιο αυτής. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 ΑΚ, 1, 2 και 3 της Σύµβασης της Ρώµης 1980, 914 ΑΚ, 1 και 16 του κ.ν. 551/15 και 66 ΚΙΝ συνάγεται ότι η ευθύνη από ναυτεργατικό ατύχηµα δεν ταυτίζεται µε την ευθύνη από αδικοπραξία. ε ρυθµίζεται από το άρθρο 26 ΑΚ αλλά από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτικής εργασίας δηλ. εκείνο που ορίζεται από το άρθρο 25 ΑΚ ή µετά την από το άρθρο 3 παρ. 1 ΣΡ. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνεται σε ολόκληρο µε τον εργοδότη για κάθε υποχρέωση που απορρέει από το συµφωνητικό πρόσληψης ή τη σύµβαση νατυολόγησης που έχει συνάψει µε το ναυτικό. Η ευθύνη του αντιπροσώπου του αλλοδαπού εργοδότη ρυθµίζεται σε κάθε περίπτωση από το Ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις του ν. 762/78 αποτελούν κανόνες άµεσης εφαρµογής κατ άρθρ. 7 παρ. 2 ΣΡ και περιέχουν συγχρόνως λανθάνοντες κανόνες ιδ.δ.δ. που καθορίζει ως εφαρµοστέο δίκαιο για την ευθύνη του αντιπροσώπου τη lex fori. Συµφωνητικό πρόσληψης ή προσύµφωνο ναυτικής εργασίας. Αποτελεί ιδιότυπη οριστική συµφωνία. Παράγει αποτελέσµατα ανάλογα µε τη βούληση των συµβαλλοµένων κατ άρθρ. 361 ΑΚ. εν απαιτείται η τήρηση τύπου ούτε η καταχώρησή της στο ναυτολόγιο. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Έννοια. Συνιστά και ο κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή αυτής θάνατος του ναυτικού, όταν αυτός είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν ανάγεται αποκλειστικά στην οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και δε θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτέλεσής της. Ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρο. 16 κν 551/1915. ο παθών από ναυτεργατικό ατύχηµα ή σε περίπτωση θανάτου του σοι συγγενείς του, δικαιούνται να εγείρουν αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν κατ άρθρ.297, 298, 914 και 922 ΑΚ πλήρη αποζηµίωση µόνο αν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν ή έχει επέλθει σε εργασία, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη τήρηση των διατάξεων αυτών. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των συγγενών θανόντος ναυτικού. Για τη θεµελίωσή της αρκεί το κοινό πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν. Υποχρέωση αναγγελίας επισυµβάντος ατυχήµατος στις αρµόδιες Αρχές ώστε να φροντίσουν για τον άµεσο εντοπισµό και παροχή βοήθειας προς διάσωση των επιβαινόντων. Καθιδρύεται από τους ισχύοντες νόµους (άρθρ. 12 κν 551/1915, 1 επ. ν. 762/1978), τη Σ περί

2 «προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα» (SOLAS) 1974 (κυρ.ν. 1045/80), τα κρατούντα χρηστά ναυτιλιακά συναλλακτικά ήθη και από τη γενική αρχή του εργατικού δικαίου περί υποχρέωσης του εργοδότη έναντι του εργαζοµένου πρόνοιας, επίδειξης επιµέλειας, σύνεσης και προσοχής σχετικά µε τη διασφάλιση της ζωής και υγείας, σωµατικής ακεραιότητάς του αλλά και αποφυγής επιδείνωσης επικίνδυνης γι αυτόν κατάστασης. Ναυτολόγηση Α Μηχανικού σε αλιευτικό πλοίο. Αιφνίδια και οριστική απώλεια κάθε επικοινωνίας µε το πλοίο ενώ βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό. Κρίση περί βύθισης του πλοίου και θανάτου του ναυτικού, ο οποίος οφείλεται σε βίαιο συµβάν που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας και µε αφορµή αυτή. Εργατικό ατύχηµα. Έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ότι το ατύχηµα και ο εξ αυτού θάνατος του ναυτικού προκλήθηκαν λόγω µη τήρησης από τον εργοδότη διατάξεων νόµων, διαταγµάτων και κανονισµών που προβλέπουν µέτρα ασφαλείας των εργαζοµένων. εν οφείλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε το κοινό αστικό δίκαιο. Μη ύπαρξη τακτικής επικοινωνίας της πλοιοκτήτριας εταιρείας µε το πλοίο ώστε να ενηµερώνεται συνεχώς για τις επικρατούσες συνθήκες. Παράλειψη της πλοιοκτήτριας να προβεί σε άµεση αναγγελία του επισυµβάντος ατυχήµατος προς τις αρµόδιες αρχές. Αµέλεια πλοιοκτήτριας και αντιπροσώπου αυτής. Αιτιώδης συνάφεια µε το επελθόν ζηµιογόνο αποτέλεσµα. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης του συγγενών του θανόντος ναυτικού. Πρόεδρος: ΕΥ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγήτρια: ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ικηγόροι: Ι. Σαβράµης, Γ. Τρανταλίδης Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ιεθνούς Συµβάσεως των Βρυξελλών "για τη διεθνή δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις" και των δύο τροποποιητικών της Πρωτοκόλλων που κυρώθηκε µε τον Ν. 1814/1988 και άρχισε να ισχύει από , καθώς και την τροποποιητική Σύµβαση Ντονόστια -Σαν Σεµπάστιαν, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2004/1992 και άρχισε να ισχύει από , η Σύµβαση εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του ικαστηρίου στα αντικειµενικά δε όρια της ισχύος της περιλαµβάνονται και οι υποθέσεις που ανακύπτουν από τη σύµβαση ναυτολογήσεως. Κατά την εφαρµογή αυτής, όταν πρόκειται για υπόθεση που οι διάδικοι κατοικούν ή εδρεύουν σε διάφορα Κράτη, το ικαστήριο εξετάζει αν συντρέχει η διεθνής δικαιοδοσία του, λόγω της γενικής δωσιδικίας της κατοικίας του εναγοµένου (άρθρ. 2 παρ. 1), ή λόγω άλλης ειδικής δωσιδικίας από τις αναφερόµενες στα άρθρα 5-15 ή λόγω ρητής παρεκτάσεως κατά το άρθρο 17 της Συµβάσεως αυτής, όπως τροποποιήθηκε µε τη Σύµβαση Ντονόστια - Σαν Σεµπάστιαν της Εξ άλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του ΑΚ, 1, 2 και 3 της Συµβάσεως της Ρώµης του 1980, που κυρώθηκε µε τον Ν. 1792/1988 και ισχύει από , 914 ΑΚ, 1 και 16 του Ν. 551/1915 και 66 ΚΙΝ συνάγεται ότι η ευθύνη από ναυτεργατικό ατύχηµα που είναι διάφορη και δεν ταυτίζεται µε την ευθύνη από αδικοπραξία, έχει δε, ως προϋπόθεση το βίαιον συµβάν που αποτελεί τον πυρήνα της εννοίας του εν λόγω ατυχήµατος και λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση ή εξ αφορµής της εργασίας δεν ρυθµίζεται από το, κατά το άρθρο 26 ΑΚ εφαρµοστέο δίκαιο επί των ενοχών που απορρέουν από αδίκηµα, αλλά από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτικής εργασίας, δηλαδή εκείνο που ορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 25 ΑΚ και είναι το δίκαιο στο οποίο τα µέρη υπεβλήθησαν και εν ελλείψει τούτου, το εξ όλων των συνθηκών αρµόζον, ή επί συµβάσεων ναυτικής εργασίας που καταρτίσθηκαν µετά την , από της οποίας άρχισε η ισχύς της, ως άνω, οικουµενικού χαρακτήρα διεθνούς συµβάσεως, εκείνο που ορίζεται απ` αυτήν και είναι επίσης προεχόντως κατ` άρθρον 3 παρ. 1 αυτής, το δίκαιο στο οποίο τα µέρη υπεβλήθησαν. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 3 της Συµβάσεως αυτής, εφόσον δεν έχει γίνει επιλογή ή σύµβαση εργασίας διέπεται, α) από το δίκαιο της Χώρας, όπου ο εργαζόµενος παρέχει συνήθως την εργασία του σε εκτέλεση της συµβάσεως, ακόµα και αν έχει αποσπαστεί προσωρινά σε άλλη Χώρα, ή β) αν ο εργαζόµενος δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε µια µόνο Χώρα, από το δίκαιο της Χώρας όπου βρίσκεται η

3 εγκατάσταση που τον προσέλαβε, εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύµβαση εργασίας συνδέεται στενότερα µε άλλη Χώρα, οπότε εφαρµοστέο είναι το δίκαιο της άλλης αυτής Χώρας (βλ. ΑΠ 356/2002 ΕΝ 30, 97 επ. Εφ. Πειρ. 501/2001 ΕΝ 29, 437, Ζωής Παπασιώπη -Πασιά "Η Κοινοτική σύµβαση της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, όπως ισχύει στην Ελλάδα" εκδ σελ. 27). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1, 2 του Ν. 762/78 προκύπτει ότι, αν ο εργοδότης του ναυτικού είναι αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρεία, ο αντιπρόσωπος αυτής που συνήψε στην Ελλάδα µε ναυτικό σύµβαση παροχής εργασίας σε πλοίο του εργοδότη, ευθύνεται σε ολόκληρο µε αυτόν για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σχέση ναυτικής εργασίας. Η σύµβαση προσλήψεως του ναυτικού για να ναυτολογηθεί σε πλοίο, που χαρακτηρίζεται ως προσύµφωνο ή συµφωνητικό προσλήψεως, αποτελεί ιδιότυπη οριστική συµφωνία, η οποία, κατά το άρθρο 361 ΑΚ παράγει αποτελέσµατα ανάλογα µε τη βούληση των συµβαλλοµένων, για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση τύπου, ούτε η καταχώριση της στο ναυτολόγιο. Εποµένως, αν αυτή έγινε στην Ελλάδα, υπάρχει σε ολόκληρο, αυτοτέλής εκ του Νόµου, ευθύνη των υποχρέων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν απ` αυτήν ή τη σύµβαση ναυτολογήσεως που επακολούθησε (ΑΠ 424/95 ΕΝ 24, 124, ΑΠ 168/1999 ΕΝ 27, 278,. Καµβύση: Ναυτεργατικό ίκαιον 1994, σελ. 415). Εξ` άλλου, από την ίδια διάταξη του άρθρου 1 Ν. 762/78 προκύπτει ότι, η κατά τη διάταξη αυτή ευθύνη του αντιπροσώπου του αλλοδαπού εργοδότη, ρυθµίζεται σε κάθε περίπτωση από το Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα από τον εν λόγω Νόµο, οι διατάξεις του οποίου αποτελούν κανόνες άµεσης εφαρµογής, κατ` άρθρον 7 παρ. 2 της.σ. της Ρώµης, (από τις οποίες το δίκαιο της Χώρας στην οποία ισχύουν, δεν επιτρέπει παρέκκλιση), συγχρόνως δε οι διατάξεις του Ν. 762/78 περιέχουν λανθάνοντες κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που καθορίζει ως εφαρµοστέο δίκαιο για την ευθύνη του αντιπροσώπου την LΕΧ FΟRΙ (Α.Π. 168/1999 ΕΝ 27, 278 εποµ. Εφ. Πειρ. 65/1997 Νοµολογία Ναυτικού Τµήµατος Εφ. Πειρ σελ. 189, ΕΠ 704/2002 ΕΝ 30, 370). Στην προκειµένη περίπτωση, από την επανεκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθµίου ικαστηρίου και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα των εναγοµένων Ι.Ν., η οποία περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλουµένη απόφαση πρακτικά δηµοσίας συνεδριάσεως του ίδιου, ως άνω ικαστηρίου, από τη νοµίµως, µετά προηγουµένης εµπρόθεσµη κλήτευση των εναγοµένων, κατ` άρθρον 671 ΚΠολ, ληφθείσα ενώπιον της Συµβολαιογράφου Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Ε.Λ. υπ` αρ....ένορκη βεβαίωση της µάρτυρος των εναγόντων Σ.Κ., καθώς και απ` όλα τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και προσκοµίζουν, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του ικαστηρίου αυτού, τα ακόλουθα πραγµατικά γεγονότα: Ο Ι.Λ., ναυτικός κατ` επάγγελµα, υιός των δύο πρώτων εναγόντων και αδελφός των δύο τελευταίων, ο οποίος είχε διαζευχθεί µε τη (µηδιάδικο) νόµιµη σύζυγο του Α.Κ. µε την οποία απέκτησαν τρία τέκνα, διέµενε στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης στην πατρική οικία του. Απ` εκεί, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσεως που δέχθηκε από τον πρώτο εναγόµενο Αλ. Κ. µε τον οποίο τον συνέδεε προηγούµενη ναυτολόγηση του, στο ίδιο, ως κατωτέρω πλοίο «C»,) ταξίδεψε και ήλθε στον Πειραιά, προκειµένου να ναυτολογηθεί στο πλοίο αυτό. Κατόπιν αυτών, στον Πειραιά, στις αρχές Ιανουαρίου 1997 µεταξύ αυτού Ι.Λ. και του α` εναγοµένου, ο οποίος ενεργούσε ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα (κατά την έννοια του άρθρου 1 επ. Ν. 762/78, που προαναφέρθηκε) της β` εναγοµένης -αλλοδαπής εταιρείας «Κ.Ε. LTD» που εδρεύει στην ΤΕΜΑ της Γκάνας, πλοιοκτήτριας του υπό σηµαία Γκάνας, αλιευτικού πλοίου «C», κ.ο.χ. 169,46 καταρτίσθηκε ατύπως προσύµφωνο ναυτικής εργασίας, δυνάµει του οποίου προσλήφθηκε για να ναυτολογηθεί επ` αυτού, ως Α` Μηχανικός αντί µηνιαίων αποδοχών δραχµών. Σε εκτέλεση του προσυµφώνου αυτού ταξίδεψε προς συνάντηση του πλοίου, το οποίο ναυλοχούσε στην ΤΕΜΑ της Γκάνας, στο οποίο επιβιβάσθηκε και ναυτολογήθηκε την µε την, ως άνω, ειδικότητα του.[...] Συνεπώς, εφόσον το, ως άνω, προσύµφωνο καταρτίσθηκε στον Πειραιά, όπου κατοικεί και ο πρώτος εναγόµενος, ο οποίος ενήργησε µε την ως άνω ιδιότητα, η ένδικη αγωγή αρµοδίως και παραδεκτώς εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του πρωτοβαθµίου ικαστηρίου, ως έχοντος υλική και τοπική αρµοδιότητα κατ` άρθρον 16 αρ. 2, 22, 33, 37 παρ. 1 του ΚΠολ, 51 παρ. 1, 2, 3Α, 3Β, 6 Ν. 2172/1993,1 εποµ..σ. Βρυξελλών και.σ. Ντονόστια -Σαν Σεµπάστιαν και συνακόλουθα

4 κατ` άρθρον 3 παρ. 1 ΚΠολ, διεθνή δικαιοδοσία. [...] Περαιτέρω, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά µέσα, δεν αποδείχθηκε επιλογή κατ` άρθρον 6 παρ. 1 και 2 εδαφ. α` της Συµβάσεως της Ρώµης, του εφαρµοστέου επί της ενδίκου διαφοράς δικαίου. Πλην όµως, εφόσον οι ένδικες αξιώσεις απορρέουν από ναυτεργατικό ατύχηµα, ρυθµίζονται κατά τα λεπτοµερώς αναφερθέντα στην αρχή της παρούσας, από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτικής εργασίας, κατ` άρθρον 25 ΑΚ και 3 της Συµβάσεως της Ρώµης και όχι, από το κατ` άρθρον 26 ΑΚ εφαρµοστέο δίκαιο, όπως αβασίµως υποστηρίζουν οι εναγόµενοιεκκαλούντες. Εποµένως, ερευνητέο είναι το δίκαιο που διέπει την ένδικη σύµβαση ναυτικής εργασία. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, από το σύνολο των ακολούθων περιστάσεων συνάγεται ότι, η ένδικη σύµβαση συνδέεται στενότερα µε την Ελλάδα. Και τούτο διότι, η ένδικη σύµβαση (προσύµφωνο) ναυτικής εργασίας, καταρτίσθηκε στον Πειραιά, όπου κατοικεί ο α` εναγόµενος, οι µηνιαίες αποδοχές του ναυτικού Ι.Λ., συµφωνήθηκαν σε Ελληνικό νόµισµα, οι Αξιωµατικοί του πληρώµατος (πλοίαρχος -Α` Μηχανικός) ήσαν Ελληνες, ενώ, όπως προανακριτικώς ενόρκως κατέθεσε ο µάρτυς Ε.Λ. το πλοίο αυτό, στο οποίο διαρκώς ναυτολογούντο Ελληνες Αξιωµατικοί, ήταν κυρίως Ελληνικών συµφερόντων. Κατ` ακολουθίαν, εφαρµοστέο επί της ενδίκου διαφοράς δίκαιο είναι το Ελληνικό, εφόσον, η ένδικη σύµβαση είναι στενότερα συνδεδεµένη µε την Ελλάδα. [...] Κατά την έννοια του άρθρου 1 Ν. 551/1915 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», όπως κωδικοποιήθηκε µε το από 24-7/ Β.., ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα και έχει εφαρµογή, κατά το άρθρο 66 του ΚΙΝ και επί ατυχηµάτων ναυτικών, εργατικό ατύχηµα συνιστά ο κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή αυτή θάνατος του ναυτικού, όταν αυτός είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν ανάγεται αποκλειστικά στην οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και το οποίο δεν θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτελέσεως της (Ολ. Α.Π. 937/75 ΕΕργ. 35, 5, Α.Π. 274/2000 ΕΝ 29, 105, Ε.Π. 109/95 ΕΝ 23,206). Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου Νόµου 551/1915 προκύπτει ότι, ο ναυτικός που έπαθε από εργατικό ατύχηµα ανικανότητα ή σε περίπτωση θανάτου του, οι κατά το άρθρο 6 του ίδιου Νόµου συγγενείς του, έχουν το δικαίωµα ν` ασκήσουν την, από το κοινό αστικό δίκαιο προσήκουσα αξίωση αποζηµιώσεως και να ζητήσουν, σύµφωνα µε τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ, πλήρη αποζηµίωση, µόνον αν το ατύχηµα µπορεί ν` αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων απ` αυτόν προσώπων ή εάν επέλθει σε εργασία ή επιχείρηση στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων Νόµων, ιαταγµάτων ή Κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων σ` αυτές, βρίσκεται δε σε κάθε περίπτωση σε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη τήρηση των διατάξεων αυτών. Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες, οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, δηλαδή προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων. εν αρκεί δηλαδή ότι το ατύχηµα επήλθε από τη µη τήρηση όρων οι οποίοι επιβάλλονται µόνον από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση προνοίας και την απαιτουµένη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη Νόµου, τα ως άνω συγκεκριµένα µέτρα προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων, (βλ. σχετ. Ολ. Α.Π. 26/1995 Ελλ. /νη 37, 38). Εξ άλλου, πέραν της περιουσιακής αποζηµιώσεως, τα µέλη της οικογενείας του θανόντος, µπορούν ν` απαιτήσουν χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, η αξίωση για την οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο (άρθρ. 914, 922, 926, 932 ΑΚ), σε τρόπο ώστε, για τη θεµελίωση της δεν απαιτείται το ειδικό πταίσµα της µη τηρήσεως επιβαλλοµένων όρων ασφαλείας, αλλά αρκεί το, κατά το κοινό δίκαιο πταίσµα του εργοδότη ή του, απ` αυτόν προστηθέντος και αιτιώδης συνάφεια της προηγηθείσας υπαίτιας πράξεως ή παραλείψεως του υποχρέουµε το τελικό ζηµιογόνο αποτέλεσµα (βλ. σχετ. Ολ. Α.Π. 1117/86 Ελλ. /νη 28, 113, Α.Π. 356/2002 ΕΝ 30,97 επ, ΑΠ 1486/99 ΕΝ 24, 222, Ε.Π. 193/99 ΕΝ 27, 6 επ. Στην προκειµένη περίπτωση, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκε περαιτέρω ότι, το πλοίο «C», έτους κατασκευής 1962, µετά προηγηθείσα περίοδο παροπλισµού του στο λιµένα LΟΜΕ της υτικής Αφρικής, επαναδραστηριοποιήθηκε από του έτους 1992 περίπου, µε αντικείµενο της ναυτικής αποστολής του, την αλιεία γαρίδας (γαριδάδικο). Κατά τη ναυτολόγηση του Ι.Λ. σ` αυτό, ήταν ελλιµενισµένο στο λιµένα ΤΕΜΑ της Γκάνας και

5 εκτελούντο επισκευαστικές εργασίες σ` αυτό (στους καταψύκτες, το κατάστρωµα του, εργασίες βαψίµατος) ενόψει ενάρξεως νέας αλιευτικής περιόδου. Στην περιοχή αυτή της. Αφρικής, δραστηροποιούντο επίσης και άλλα αλιευτικά σκάφη µε ναυτικούς Έλληνες αξιωµατικούς και αλλοδαπό πλήρωµα, όπως το «Α», ιδίων περίπου οικονοµικών συµφερόντων, µε Πλοίαρχο τον Ι.Π. (ο οποίος είχε ναυτολογηθεί προηγουµένως ως Πλοίαρχος του «C», επί τρεις αλιευτικές περιόδους από το 1992 έως το 1996) και µηχανικό τον Γ.Ζ. (ο οποίος επίσης είχε προηγουµένως ναυτολογηθεί στο «C», το «ΑΦ» µε πλοίαρχο (Πρακτικό) τον Θ.Μ. (ο οποίος είχε προηγουµένως ναυτολογηθεί στο «Α») το «Φ» µε Πλοίαρχο (Πρακτικό) τον Ε.Λ. Επίσης, στο πλοίο «C» είχε προηγουµένως ναυτολογηθεί ως Πλοίαρχος (Ψαροκαπετάνιος) ο Γ.Γ. από δε τις αρχές Μαρτίου 1997 ναυτολογήθηκε σ` αυτό, ως Πλοίαρχος ο Β.Π., ο οποίος µαζί µε τον Ι.Λ., ως Μηχανικό και επτά Γκανέζους ναυτικούς, αποτελούσαν το πλήρωµα του πλοίου αυτού. Οι ως άνω Ελληνες Αξιωµατικοί, ακολουθώντας την ισχύουσα και επιβαλλοµένη από τις συνθήκες εργασίας τους ναυτιλιακή Πρακτική, επικοινωνούσαν τακτικώς µεταξύ τους, έχοντας καθιερώσει ηµερήσια «ραδιοτηλεφωνικά ραντεβού». Στις , περίπου, το πλοίο «C» µε το ως άνω πλήρωµα, αναχώρησε από το λιµάνι ΤΕΜΑ της Γκάνας για τη Μαδαγασκάρη, στα χωρικά ύδατα της οποίας επρόκειτο να αλιεύσει γαρίδες και µάλιστα η αναχώρηση του αυτή, συναρτήθηκε µε την έναρξη της αλιευτικής περιόδου στη Μαδαγασκάρη, την οποία δεν έπρεπε να απωλέσει, παρότι, όπως κατέθεσε ενώπιον του Α` Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς η Μ.Σ. σύζυγος του Β.Π., ο συζυγός της είχε ζητήσει να διενεργηθεί προηγουµένως έλεγχος του πλοίου από ιεθνή Νηογνώµονα, πλην όµως, όπως χαρακτηριστικά διευκρίνησε «ο Κάππας βιαζόντανε και έφυγε το καράβι». Για τον ίδιο τόπο αλιείας είχε αναχωρήσει επίσης από το λιµένα ΤΕΜΑ της Γκάνας, το αλιευτικό «Α» µε Πλοίαρχο τον Ι.Π., το οποίο προηγήθηκε χρονικά, έφθασε στη Μαδαγασκάρη την και ανέµενε εκεί το «C» µε το οποίο είχαν αποσταλεί ανταλλακτικά για το «Α», το «C» όµως δεν έφθασε ποτέ στον ως άνω, προορισµό του. Ειδικότερα, η Μ.Σ. και ο α` ενάγων Κ.Λ., επικοινώνησαν, αντίστοιχα µε τους οικείους της, Β.Π. και Ι.Λ. για τελευταία φορά στις , όπως βεβαίωσαν σχετικώς ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς. Ο προαναφερθείς Πλοίαρχος του Α/Κ «ΑΦ» Θ.Μ. επικοινώνησε για τελευταία φορά µε τον «Πλοίαρχο Π.» στις 5 Απριλίου το βράδυ γύρω στις και έκτοτε δεν ξαναβγήκε στο ραδιοτηλέφωνο παρότι τον καλούσαν συνέχεια όλα τα ψαράδικα που ήταν στην περιοχή» [...]. Την επόµενη ηµέρα προσπάθειες επικοινωνίας µε το «C», απέβησαν οµοίως άκαρπες και ο Γ.Ζ. επικοινώνησε τηλεφωνικώς στην Ελλάδα µε τον ανιψιό του α` εναγοµένου καθ` όσον, όπως εξηγεί στην ίδια κατάθεση του «ήταν το µοναδικό τηλέφωνο που είχαν από τους ιδιοκτήτες στην Ελλάδα» και προσθέτει «είπα... τις ανησυχίες µου... τον ρώτησα εάν ξέρει τίποτε σχετικό, αυτός µου απάντησε ότι δεν ξέρει τίποτε και ότι θα ενηµερώσει το θείο του Αλ. Κ.», προσθέτει δε ότι συνέχισαν οι ως άνω ναυτικοί τις άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας µε το «C», Ο δε Γ. Ζ., για δεύτερη φορά επικοινώνησε µε τον «ανιψιό του Κ. και αυτός του είπε ότι ενηµέρωσε το θείο του και ότι ο θείος του θα ενηµέρωνε το ΥΕΝ». [...] Περαιτέρω, καθόσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά το, ως άνω τελευταίο ταξείδι του «C» από τη Γκάνα στη Μαδαγασκάρη και κατά το χρόνο τελευταίας επικοινωνίας µ` αυτό, θα πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα: Ο προαναφερθείς µάρτυρας Θ.Μ., στην από συµπληρωµατική έκθεση ενόρκου εξετάσεως του, µε σαφήνεια κατέθεσε ότι κατά τις συνοµιλίες που είχε, µέσω ραδιοτηλεφώνου µε τον Πλοίαρχο -Π. του έλεγε ότι ο καιρός είναι καλός και δεν αντιµετώπιζε κανένα πρόβληµα στο ταξίδι του. Τα ίδια επίσης προκύπτουν από την προανακριτική κατάθεση του µάρτυρα Ε.Λ. Οµοίως και η Μ.Σ., κατέθεσε ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς, ότι ο καιρός ήταν καλός. Το πλοίο, όπως προαναφέρθηκε, ήταν µεν παλιό, αφού είχε ναυπηγηθεί το έτος 1962, αλλά η κατάσταση του ήταν γενικά καλή και δεν είχαν γίνει πριν από τον απόπλου ουσιαστικές µετασκευές, εκτός από τις προαναφερθείσες και συγκεκριµένα άλλαξε το κατάστρωµα που ήταν επικαλυµµένο µε τσιµέντο σε απλό ξύλινο, επισκευάσθηκαν οι "φούρνοι" καταψύξεως και έγιναν εργασίες βαψίµατος. Οι ως άνω όµως εργασίες και µετασκευές δεν αποδείχθηκε ότι επέφεραν οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στην ευστάθεια του, ούτε και αποδείχθηκε ότι διατυπώθηκε σχετικό παράπονο γι` αυτήν, κατά τη διάρκεια του τελευταίου πλ ου. [...] Επί πλέον, οι συγκεκριµένες συνθήκες και περιστάσεις που

6 συνέτρεξαν, κατά το χρόνο διακοπής κάθε επικοινωνίας µε το πλοίο και τους ναυτικούς του, ελλείψει περί αυτών αµέσου αποδείξεως, πρέπει να ερευνηθούν µε βάση το σύνολο των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν, ώστε µέσω αυτών, να εξαχθεί συµπέρασµα περί της τύχης του πλοίου και των ναυτικών του, που από τότε δεν ανεβρέθηκαν, ώστε ο θάνατος τους και εκείνος του Ι.Λ. ν` αποδίδεται ως συνοµολογούµενος, σε ναυτικό ατύχηµα που επήλθε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, στο ως άνω πλοίο και σε εκτέλεση αυτής. Άλλωστε, όπως κατωτέρω εκτίθεται, η διαπίστωση των ως άνω αιτίων εκµηδενίσθηκε και από την παράλειψη των εναγοµένων να ειδοποιήσουν εγκαίρως οποιαδήποτε αρµοδία Αρχή, µε αποτέλεσµα να µην ευρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που θα οδηγούσε σε παροχή επαρκούς εξηγήσεως περί των αιτίων αυτών. Έτσι, το γεγονός ότι ταξίδευε µε καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς να µεταφέρει φορτίο και ιδίως επικίνδυνο ώστε να παρουσιάζει την πιθανότητα βυθίσεως, λόγω ασταθείας, ακόµη και στη περίπτωση που τυχόν ενυπήρχε τέτοιο πρόβληµα, κρίνεται ελάχιστα πειστική, στη συγκεκριµένη περίπτωση, πολύ περισσότερο αφού το πλοίο ταξίδευε ήδη επί αρκετές ηµέρες, είχε ήδη παραλλάξει το DYRΒΑΝ Ν. Αφρικής, χωρίς ο Πλοίαρχος να διατυπώσει οποιοδήποτε παράπονο στους παραπλέοντες µε τα λοιπά αλιευτικά σκάφη, ως άνω, συναδέλφους του και εποµένως βύθιση αυτού, εξ αιτίας ασταθείας του, ως µόνης ενεργού και πρόσφορης αιτίας, χωρίς παρεµβολή άλλου αιτίου, δεν παρουσιάζεται πειστική και είναι απορριπτέα ως αβάσιµη κατ` ουσίαν. Επίσης, ο ισχυρισµός των εναγόντων, σύµφωνα µε το οποίον, πληµµελείς επισκευές του πλοίου οδήγησαν στη δηµιουργία ρήγµατος µε συνέπεια την εισροή υδάτων και τη βύθιση, από ανατροπή, του πλοίου «C» δεν προσεπιβεβαιώθηκε µε πειστικότητα από κανένα αποδεικτικό µέσο και είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, πέραν και ανεξαρτήτως του ότι, αν, παρά την αποκρουοµένη από το ικαστήριο αυτό άποψη, ο ισχυρισµός αυτός ανταπεκρίνετο στην πραγµατικότητα ευλόγως θα είχε δοθεί ο χρόνος στους ναυτικούς του «C» να εκπέµψουν σήµα κινδύνου SOS και να ειδοποιήσουν τα λοιπά, ως άνω, σκάφη το οποίο όµως δεν έπραξαν. Επίσης, από τα προσκοµιζόµενα µετ` επικλήσεως από τους εναγοµένους δύο Πιστοποιητικά Συντήρησης και οκιµής Φουσκωτής σωσίβιας σχεδίας προκύπτει, ότι το σκάφος "C" ήταν εφοδιασµένο µε µία φουσκωτή σωσίβια σχεδία τύπου 1063 για 6 άτοµα, και από µία ακόµη φουσκωτή σωσίβια σχεδία ΗRS -Α , για 20 άτοµα, οι οποίες είχαν συντηρηθεί τελευταία φορά τον 8o του 1992 και έπρεπε να συντηρηθούν πάλι όχι αργότερα από το 2o του 1998, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν στο πλοίο έντυπες οδηγίες για τον τρόπο χρήσεως των µέσων αυτών ούτε ότι ο Ι.Λ. εκβιάσθηκε ν` ακολουθήσει το ταξίδι προς Μαδαγασκάρη, ως µέλος του πληρώµατος του πλοίου αυτού και κατ` ακολουθίαν, οι περί του αντιθέτου ισχυρισµοί των εναγόντων δεν παρουσιάζονται πειστικοί και είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. Εξ άλλου, η έλλειψη αναφοράς οποιουδήποτε προβλήµατος του «C» προς τα λοιπά, ως άνω, σκάφη µε τα οποία επικοινωνούσε τακτικώς, κατά τα προεκτεθέντα καθώς και η έλλειψη εκποµπής σήµατος κινδύνου (S.O.S), υποδηλώνουν προδήλως ότι το συµβάν που προκάλεσε διακοπή κάθε επαφής και επικοινωνίας µε το πλοίο από τότε, επήλθε ξαφνικά και κάτω από συνθήκες και περιστάσεις που, έως τότε δεν προµήνυαν τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. [...]. Με βάση τα προεκτεθέντα δεν αποδείχθηκε ότι, το πλοίο «C» κατά το ως άνω, τελευταίο ταξίδι του εµφάνισε αστάθεια λόγω µετασκευών, και ήταν αναξιόπλοο, ούτε ότι υπήρχε έλλειψη σωστικών µέσων. Ακόµη περισσότερο, και αν ακόµη ήθελε γίνει δεκτή, παρά την αποκρουοµένη από το ικαστήριο αυτό άποψη, ότι το πλοίο, κατά το τελευταίο αυτό ταξίδι, εµφάνισε προβλήµατα ασταθείας, δεν αποδείχθηκε, µε βάση τα προεκτεθέντα ότι τα προβλήµατα αυτά απετέλεσαν την αιτία του ναυαγίου. Σε ενίσχυση των ανωτέρω έρχεται άλλωστε και το σκεπτικό της 1230/2002 αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς, µε την οποία ο Α.Κ., κηρύχθηκε αθώος. Τα ανωτέρω άλλωστε δεν είναι δυνατόν να µεταβληθούν από το µετ` επικλήσεως προσκοµιζόµενο από τους ενάγοντες από τηλεαντιγράφηµα της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Νιγηρία µε το οποίο, ο εκεί Πρέσβης, αφού, εκθέτε, τι, ήλθαν σ` επαφή µε τους ιδιοκτήτες και πληρώµατα Ελληνικών αλιευτικών που εργάζονται µε βάση τη Γκάνα, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, επεξηγεί ότι «Οι ανωτέρω δεν ήταν σε θέση να παράσχουν συγκεκριµένες πληροφορίες για τη τύχη του σκάφους και πληρώµατος» και καταλήγει ότι γενική εντύπωση τους ήταν ότι το πλοίο ευρίσκετο σε πολύ άσχηµη κατάσταση πριν τον απόπλου για Μαδαγασκάρη και για το λόγο αυτό βυθίστηκε», καθόσον µ` αυτά µεταφέρονται γενικόλογες απόψεις χωρίς οποιοδήποτε συγκεκριµένο

7 στοιχείο. Επίσης, τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να µεταβληθούν από τη µη προσκοµιδή Πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του πλοίου, αφού, παρά την έλλειψη αυτή, δεν αποδείχθηκε, µε βάση τα προεκτεθέντα, πρόβληµα αξιοπλοΐας του «C» κατά το τελευταίο ταξίδι του. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δεν ασκεί έννοµη επιρροή στη συγκεκριµένη περίπτωση, η έλλειψη επικλήσεως και καθορισµού του συγκεκριµένου Νηογνώµονος που παρακολουθούσε το πλοίο αυτό, αφού ούτε το τελευταίο αυτό αποδείχθηκε ότι συνδέεται αιτιωδώς, µε το ως άνω επελθόν αποτέλεσµα, πέραν και ανεξαρτήτως του ότι ο Ι.Π. εξεταζόµενος ενόρκως προανακριτικώς κατέθεσε σχετικώς ότι «Στο πλοίο ερχόνταν Γκανέζος Επιθεωρητής...». Κατ` ακολουθίαν των προεκτεθέντων δεν αποδείχθηκε ότι το ένδικο ατύχηµα και ο συνεπεία αυτού επελθών θάνατος του Ι.Λ., προκλήθηκε λόγω µη τηρήσεως εκ µέρους των εναγοµένων διατάξεων ισχύοντων Νόµων, ιαταγµάτων και Κανονισµών που προβλέπουν ειδικά µέτρα και όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, ούτε βεβαίως ότι τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη τήρηση αυτών και εποµένως οι ένδικες αξιώσεις αποζηµιώσεως των α` και β` εναγόντων που θεµελιώνονται στις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, είναι απορριπτέες ως αβάσιµες. [...] Περαιτέρω, µε βάση τα προεκτεθέντα, αποδείχθηκε ότι το ένδικο ατύχηµα οφείλεται σε βίαιο συµβάν, το οποίο έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας και µε αφορµή αυτή στο πλοίο, και εποµένως συνιστά εργατικό ατύχηµα, κατά την έννοια του Κ.Ν. 551/1915 (µε βάση το οποίο όµως οι ενάγοντες διευκρίνισαν ήδη ότι δεν ζητούν αποζηµίωση από την οποία άλλωστε µε βάση τον Νόµο αυτό, έχουν αποκοπεί, αφού ο Ι.Λ. ήταν πατέρας τριών ανηλίκων τέκνων). Περαιτέρω, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκε όµως ότι οι ενάγοντες δικαιούνται χρηµατικής ικανοποιήσεως, για τη ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο του συγγενούς τους, καθόσον οι εναγόµενοι επέδειξαν εντελώς αµελή συµπεριφορά, αφού δεν κατέβαλαν την προσοχή που µπορούσαν και έπρεπε να επιδείξουν και την οποία κάθε µέσο συνετό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο κύκλο µ` αυτούς όφειλε και µπορούσε να επιδείξει, προς αποτροπή του, ως άνω, ζηµιογόνου αποτελέσµατος (βλ. σχετ. Γεωργιάδη- Σταθόπουλου: Αστικός Κώδιξ εκδ. 1979, τόµος ΙΙ στο άρθρο 330 εδαφ. 2 επ., 26 επ., 39 επ.). Οπως δε στην αρχή της παρούσας λεπτοµερώς αναφέρθηκε, για την αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν απαιτείται το ειδικό πταίσµα της µη τηρήσεως επιβαλλοµένων όρων ασφαλείας των εργαζοµένων, αλλ` αρκεί το, κατά το κοινό δίκαιο (άρθρ. 299, 914, 922, 932 ΑΚ, πταίσµα του εργοδότη ή του απ` αυτόν προστηθέντος (βλ. σχετ. Ολ. Α.Π. 1117/1986, Α.Π. 356/2002, Εφ. Πειρ. 83/94, 109/95, 193/99, 598/2002 ο.α.). Ειδικότερα, ενώ µε βάση τους ισχύοντες Νόµους (άρθρ. 12 Ν. 551/1915, 1 επ. Ν. 762/78, οι διατάξεις των οποίων, κατά τα λεπτοµερώς προεκτεθέντα είναι αναγκαστικού δικαίου και αµέσου εφαρµογής (Α.Π. 168/99, Ε.Π. 65/97, ΕΠ 704/2002 Ο.α, Ε.Π. 501/2001 ΕΝ 29,437). Κανονισµό 11 παρ. γ` της ιεθνούς Συµβάσεως περί «προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα», (SOLAS) (κύρωση αυτού µε Ν. 1045/80) που προβλέπει την επικαλουµένη από τους ενάγοντες υποχρέωση αναφοράς εκ µέρους του πλοιοκτήτου επισυµβάντος ατυχήµατος στο πλοίο, το ταχύτερο δυνατό στην αρµοδία Αρχή, µε την οποία όµως διάταξη, καθόσον αφορά την υποχρέωση αυτή και µόνο δεν καθορίζονται ειδικά µέτρα ασφαλείας), τα κρατούν τα χρηστά ναυτιλιακά συναλλακτικά ήθη και τη βάσει αυτών και των αρχών της καλής πίστεως παγκοσµίως διαµορφωθείσα ναυτιλιακή πρακτική, την εξυπακουοµένη, µε βάση τη γενική αρχή του εργατικού δικαίου υποχρέωση προνοίας του εργοδότου έναντι του εργαζοµένου, επιδείξεως επιµελείας, συνέσεως και προσοχής καθόσον αφορά τη διασφάλιση της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας του και αποφυγή επιδεινώσεως επικινδύνου γι` αυτόν καταστάσεως (βλ. σχετικώς Στυλιανού Βλαστού: Ατοµικό Εργατικό ίκαιο: Εκδ. 1994, τόµος ΙΙ εδαφ. 941 επ, 945 επ, 955) καθιδρύεται υποχρέωση αναγγελίας επισυµβάντος ατυχήµατος προς τις αρµόδιες Αρχές, ούτως ώστε αυτές να επιµεληθούν «αµελλητί» για τον εντοπισµό και παροχή βοηθείας προς διάσωση των επιβαινόντων, οι εναγόµενοι σε καµιά άµεση αναγγελία δεν προέβησαν προς τις αρµόδιες Αρχές, παρότι ειδοποιήθηκε ο α` εναγόµενος κατά τον προεκτεθέντα τρόπο. Άλλωστε, µε βάση τη διαµορφωµένη παγκοσµίας ναυτιλιακή πρακτική η πλοιοκτήτρια -β` εναγόµένη θα έπρεπε να επικοινωνεί τακτικώς και η ίδια µε το πλοίο της, ώστε να ενηµερώνεται συνεχώς για τις επικρατούσες σ` αυτό συνθήκες και περιστάσεις, ενόψει µάλιστα και των δυσχερειών που παρουσιάζονται και οι οποίες είναι σύµφυτες µε τη φύση του ναυτικού επαγγέλµατος και

8 της ναυτιλίας, αλλά και ενόψει τουότι, το πλοίο ταξίδευε προς τη Μαδαγασκάρη, σ` ένα αρκετά µεγάλο ταξίδι στον Ινδικό Ωκεανό, εκτός δε των συνήθων δυσχερειών, υπήρχαν καίρια ζητήµατα προς διευθέτηση, αφού το πλοίο είχε ήδη διαγραφεί από το Νηολόγιο της Γκάνας, επρόκειτο να νηολογηθεί στη Μαδαγασκάρη, να εκδοθεί εκεί άδεια αλιείας, να φθάσει εγκαίρως εκεί για να προλάβει την αλιευτική περίοδο, για τα οποία θέµατα επεβάλετο επίσης συχνή επικοινωνία µε το πλοίο αυτό. Πλην όµως, δεν αποδείχθηκε εκ µέρουςτων εναγοµένων, επιµέλεια επικοινωνίας µε το πλοίο ούτε κυρίως αναγγελίας του επισυµβάντος ατυχήµατος, ιδίως κατά το ζωτικό και κρίσιµο χρονικό διάστηµα των 2-3 ηµερών που ακολούθησε τη διακοπή επικοινωνίας µε το «C» µε αποτέλεσµα συνεπεία αυτού, ν` αποκλεισθεί εντελώς κάθε δυνατότητα έρευνας, εντοπισµού, παροχής βοήθειας στο πλοίο και τους ναυτικούς του. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι, συνεπεία της ως άνω παραλείψεως, ούτε καν το στίγµα που απωλέσθηκαν δεν εντοπίσθηκε, αλλά περιγράφεται γενικόλογα ως η περιοχή µεταξύ λιµένος DURΒΑΝ Ν. Αφρικής και Μαδαγασκάρης, δηλαδή τµήµα του Ινδικού Ωκεανού (βλ. σχετ. το, ως άνω τηλεαντιγράφηµα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία). Μετά πάροδο µηνός οι εναγόµενοι ειδοποίησαν το Y.Ε.Ν. και τις αρµόδιες Αρχές. Μάλιστα, στο προαναφερθέν φύλλο της εφηµερίδας το «Ε» αναγράφεται ότι το YΕΝ ειδοποιήθηκε στις Αµέσως µετά την αναγγελία άρχισαν έρευνες, οι οποίες, αν ληφθεί υπόcη το µέγεθος του Ινδικού Ωκεανού που απλώνεται µεταξύ του λιµένος DURΒΑΝ Ν. Αφρικής και Μαδαγασκάρης, τα θαλάσσια ρεύµατα, αλλά κυρίως ο διαδραµών ικανός χρόνος, ουδέν απέδωσαν, ούτε ήταν δυνατό ν` αποδώσουν και δεν ανευρέθη ίχνος ούτε του πλοίου, ούτε των ναυτικών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό της αµελούς αυτής συµπεριφοράς, ότι η ως άνω απώλεια, κατ` αρχήν απεκρύβη και από τους συγγενείς των Ελλήνων ναυτικών, ενώ έναντι των αποδοχών του Β.Π., καταβλήθηκε σε λογαριασµό του της Εµπορικής Τράπεζας από την "Α.Κ. ΟΕ" ποσό δραχµών την , δηλαδή µετά πάροδο αρκετών ηµερών από της ως άνω απωλείας, ως εάν τίποτε απολύτως δεν είχε συµβεί και ο Β. Π, εξακολουθούσε να εργάζεται κανονικώς, όπως και προηγουµένως, (βλ. ταυτόχρονη εντολή -επιταγή της ως άνω Τράπεζας και κατάθεση µάρτυρος Μ.Σ.). Οµοίως χαρακτηριστικό της αµελούς αυτής συµπεριφοράς είναι ότι ο α` εναγόµενος εξεταζόµενος προανακριτικώς την αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση µε το πλοίο αυτό και µεταξύ άλλων δήλωσε ότι «δεν έχει καµιά σχέση µε το πλοίο και δεν γνωρίζει τίποτε για την τύχη του και των µελών του πληρώµατος του...», στη συνέχεια όµως απολογούµενος ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς και σε αντίθετη της ως άνω καταθέσεως του, καθόρισε τη σχέση που τον συνέδεε µε τη β` εναγοµένη, δέχθηκε ότι «ως µεσάζων µεσολάβησε να πιάσει δουλειά ο Λ. στο πλοίο αυτό, ότι από ενδιαφέρον για τους ανθρώπους τηλεφωνούσε αυτός µετά το ναυάγιο στις οικογένειες... γιατί στη Γκάνα δεν έχουν καλές επικοινωνίες, καθώς και ότι το πλοίο πήρε εντολή απόπλου µάλλον από τη β` εναγοµένη». Αλλά και ο Α.Κ. κατέθεσε προανακριτικώς την ότι πληροφορήθηκε την εξαφάνιση του «C» πρώτα από την τηλεόραση, ερχόµενος σε πλήρη αντίθεση µε όσα κατέθεσε ο Γ.Z. ο οποίος ως τρίτος και έχοντας άµεση και ιδία αντίληψη εµφανίζεται περισσότερο αντικειµενικός και πειστικός, όπως ανωτέρω λεπτοµερώς αναφέρθηκαν και σύµφωνα µε τα οποία ο ίδιος ειδοποίησε τον Α. Κ. αµέσως µετά τη διακοπή επικοινωνίας µε το «C» και σε δεύτερη επικοινωνία µαζί του ο τελευταίος του είπε ότι ενηµέρωσε τον α` εναγόµενο (όπως του είχε ζητήσει ο Γ. Ζ., και για το οποίο έγινε η τηλεφωνική κλήση) και ότι αυτός (α` εναγόµενος) θα ενηµερώσει το Υ.Ε.Ν. Με βάση τα ανωτέρω, τα οποία εκτέθηκαν αναλυτικώς ακριβώς για να διαφανεί το µέγεθος της επιδειχθείσας αµελούς συµπεριφοράς των εναγοµένων θεµελιώνεται αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της αµελείας αυτής, ως νοµίµου λόγου ευθύνης αυτών και του επελθόντος ζηµιογόνου αποτελέσµατος της απωλείας του πλοίου και των ναυτικών, µεταξύ των οποίων του Ι.Λ., η αποτροπή του οποίου, µε την αµελητί δηλαδή χωρίς υπαίτια βραδύτητα, παροχή βοηθείας προς εντοπισµό και διάσωση των επιβαινόντων, αποκλείσθηκε (και) από την εκ µέρους των εναγοµένων παράλειψη εκπληρώσεως της επιβαλλοµένης σ` αυτούς, δυνάµει των λεπτοµερώς προεκτεθέντων κυρίας και πρωταρχικής υποχρεώσεως προς αναγγελία της παντελούς διακοπής επικοινωνίας µε µικρό πλοίο που έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό, αν ληφθεί µάλιστα υπόψη ότι παρέµειναν τελικώς άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες επελεύσεως του ενδίκου ατυχήµατος, αλλά ακόµη και µε την φεροµένη ως επικρατέστερη απ` αυτές της βυθίσεως του λόγω εµπλοκής (συγκρούσεως) µε άλλο πλοίο από κανένα αποδεικτικό µέσο

9 δεν αποκλείσθηκε η επιβίωση των ναυτικών στη θάλασσα, κατά το γενικώς παραδεδεγµένο σύντοµο χρονικό διάστηµα επιβιώσεως ανθρώπου, κάτω από παρόµοιες συνθήκες για τη διάσωση των οποίων, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, θα έσπευδαν, εάν είχαν ειδοποιηθεί οι Αρχές. Περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες, που ανήκουν στην οικογένεια του θανόντες ναυτικού (κατά την έννοια του άρθρου 932 εδαφ. τελ. ΑΚ, βλ. σχετ. Γεωργιάδη Σταθόπουλοu Α.Κ., Ο.α. στο άρθρο 932 εδαφ. 15), διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις µ` αυτόν. Ο αιφνίδιος θάνατος του, µε βάση όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά, ως προς το επελθόν ναυτεργατικό ατύχηµα, το βαθµό πταίσµατος των εναγοµένων, όπως ανωτέρω προσδιορίσθηκε το στενό συγγενικό δεσµό που υπήρχε ανάµεσα στους ενάγοντες (γονείς και αδελφούς) και τον παθόντα τα αισθήµατα αγάπης που έτρεφαν γι` αυτόν, τις συνέπειες που είχε η απώλεια για αυτούς, της ηλικίας του παθόντος που διήγε το 38ο έτος της ηλικίας του (ηµεροµηνία γεννήσεως ), της κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως των µερών, προκάλεσε στους ενάγοντες ψυχικό πόνο, στενοχώρια, αγχώδη κατάσταση και γενικά ψυχική οδύνη. Εποµένως, πρέπει να λάβουν αντιστάθµισµα για να υπερνικήσουν το ψυχικό τους πόνο από την απώλεια του υιού και αδελφού τους και κατ` ακολουθία δικαιούνται χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης. Με τα δεδοµένα αυτά πρέπει να επιδικασθεί σε καθένα των δύο πρώτων εναγόντων -γονέων, µε τους οποίους διέµενε ο παθών, κατά τα προεκτεθέντα, το ποσό των Ευρώ και σε καθένα των δύο τελευταίων -εναγόντων το ποσό των Ευρώ, τα οποία, κατά τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής κρίνονται εύλογα, κατά την κρίση του ικαστηρίου αυτού, για να καταστεί δυνατή η ηθική παρηγορία και ανακούφιση αυτών, δεκτών καθισταµένων, ως και µερικώς κατ`ουσία βασίµων του 5ου και 6ου λόγων εφέσεως των εναγόντων και απορριπτοµένου, ως αβασίµου, του περί του αντιθέτου 4ου λόγου εφέσεως των εναγοµένων. [...]

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351

Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση Του Γιώργου Κουτίνα (*) Είναι γεγονός πως η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι ευρύτερες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διαδικασία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΕΠΕΙΓΟΝ ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 26.4.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001).

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 21/29-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 212/2013 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

στη διάθεση τους εργάσθηκαν εντατικά επί 37 ημέρες και εκτέλεσαν τις περιγραφόμενες στην αγωγή θαλάσσιες και χερσαίες εργασίες, τις οποίες

στη διάθεση τους εργάσθηκαν εντατικά επί 37 ημέρες και εκτέλεσαν τις περιγραφόμενες στην αγωγή θαλάσσιες και χερσαίες εργασίες, τις οποίες Η κρινόμενη από 17/4/2003 (με αριθμό εκθέσεως 464/2003 έφεση του πρωτοδίκως εναγομένου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο" κατά της 5887/2002 οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225)

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) (Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Μιαούλη 33, Πάτρα, ΤΚ 262 22 τηλ. 2610-314.085, φαξ 2610-314.470. κιν. 6974-45.66.51 e-mail: v-anton@otenet.gr Πάτρα, 4 Ιουνίου 2013. Προς το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031

Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 Εφετείου Πειραιά: 44/2001 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 1031 ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ναυτεργατικό ατύχηµα. Κρίση ότι η εκδηλωθείσα, οπωσδήποτε µετά την απόλυσή του από το πλοίο ψυχική ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Περίληψη: Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα και όχι

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφάλειας: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφάλειας: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφάλειας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Αρ. Πρωτ.: Βαθμ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ κ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 185 35 Πληροφορίες : NIKOΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα