Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356"

Transcript

1 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Υποχρέωση αναγγελίας επισυµβάντος ατυχήµατος στις αρµόδιες αρχές..σ. περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) ιεθνής Σύµβαση Βρυξελλών 1968 (κυρ. ν. 1814/88, ισχύς από ), όπως τροποποιήθηκε από τη διεθνή Σύµβαση Ντονόστια Σαν Σεµπαστιάν 1989 (κυρ. ν. 2004/92, ισχύς από ) για τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Στα αντικειµενικά όρια της ισχύος της περιλαµβάνονται και οι υποθέσεις που ανακύπτουν από τη σύµβαση ναυτολόγησης. Αν οι διάδικοι κατοικούν ή εδρεύουν σε διάφορα Κράτη, το ικαστήριο εξετάζει αν συντρέχει η διεθνής δικαιοδοσία λόγω της γενικής δωσιδικίας της κατοικίας του εναγοµένου (άρθρο 2 παρ. 1) λόγω άλλης ειδικής δωσιδικίας (άρθρα 5-15) ή λόγω ρητής παρέκτασης (άρθρο 17 όπως ισχύει). ιεθνής Σύµβαση Ρώµης 1980 (κυρ. ν. 1792/88, ισχύς από ) για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές. Προβλέπει ότι η σύµβαση καταρχήν διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα συµβαλλόµενα µέρη. Αν δεν έχει γίνει επιλογή, η σύµβαση εργασίας διέπεται (α) από το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόµενος παρέχει συνήθως την εργασία του ε εκτέλεση της σύµβασης, ακόµη και αν έχει αποσπασθεί προσωρινά σε άλλη χώρα, ή (β) αν δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε µία µόνο χώρα, από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που τον προσέλαβε, εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύµβαση εργασίας συνδέεται στενότερα µε άλλη χώρα, οπότε εφαρµοστέο είναι το δίκαιο αυτής. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 ΑΚ, 1, 2 και 3 της Σύµβασης της Ρώµης 1980, 914 ΑΚ, 1 και 16 του κ.ν. 551/15 και 66 ΚΙΝ συνάγεται ότι η ευθύνη από ναυτεργατικό ατύχηµα δεν ταυτίζεται µε την ευθύνη από αδικοπραξία. ε ρυθµίζεται από το άρθρο 26 ΑΚ αλλά από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτικής εργασίας δηλ. εκείνο που ορίζεται από το άρθρο 25 ΑΚ ή µετά την από το άρθρο 3 παρ. 1 ΣΡ. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνεται σε ολόκληρο µε τον εργοδότη για κάθε υποχρέωση που απορρέει από το συµφωνητικό πρόσληψης ή τη σύµβαση νατυολόγησης που έχει συνάψει µε το ναυτικό. Η ευθύνη του αντιπροσώπου του αλλοδαπού εργοδότη ρυθµίζεται σε κάθε περίπτωση από το Ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις του ν. 762/78 αποτελούν κανόνες άµεσης εφαρµογής κατ άρθρ. 7 παρ. 2 ΣΡ και περιέχουν συγχρόνως λανθάνοντες κανόνες ιδ.δ.δ. που καθορίζει ως εφαρµοστέο δίκαιο για την ευθύνη του αντιπροσώπου τη lex fori. Συµφωνητικό πρόσληψης ή προσύµφωνο ναυτικής εργασίας. Αποτελεί ιδιότυπη οριστική συµφωνία. Παράγει αποτελέσµατα ανάλογα µε τη βούληση των συµβαλλοµένων κατ άρθρ. 361 ΑΚ. εν απαιτείται η τήρηση τύπου ούτε η καταχώρησή της στο ναυτολόγιο. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Έννοια. Συνιστά και ο κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή αυτής θάνατος του ναυτικού, όταν αυτός είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν ανάγεται αποκλειστικά στην οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και δε θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτέλεσής της. Ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρο. 16 κν 551/1915. ο παθών από ναυτεργατικό ατύχηµα ή σε περίπτωση θανάτου του σοι συγγενείς του, δικαιούνται να εγείρουν αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν κατ άρθρ.297, 298, 914 και 922 ΑΚ πλήρη αποζηµίωση µόνο αν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν ή έχει επέλθει σε εργασία, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη τήρηση των διατάξεων αυτών. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των συγγενών θανόντος ναυτικού. Για τη θεµελίωσή της αρκεί το κοινό πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν. Υποχρέωση αναγγελίας επισυµβάντος ατυχήµατος στις αρµόδιες Αρχές ώστε να φροντίσουν για τον άµεσο εντοπισµό και παροχή βοήθειας προς διάσωση των επιβαινόντων. Καθιδρύεται από τους ισχύοντες νόµους (άρθρ. 12 κν 551/1915, 1 επ. ν. 762/1978), τη Σ περί

2 «προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα» (SOLAS) 1974 (κυρ.ν. 1045/80), τα κρατούντα χρηστά ναυτιλιακά συναλλακτικά ήθη και από τη γενική αρχή του εργατικού δικαίου περί υποχρέωσης του εργοδότη έναντι του εργαζοµένου πρόνοιας, επίδειξης επιµέλειας, σύνεσης και προσοχής σχετικά µε τη διασφάλιση της ζωής και υγείας, σωµατικής ακεραιότητάς του αλλά και αποφυγής επιδείνωσης επικίνδυνης γι αυτόν κατάστασης. Ναυτολόγηση Α Μηχανικού σε αλιευτικό πλοίο. Αιφνίδια και οριστική απώλεια κάθε επικοινωνίας µε το πλοίο ενώ βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό. Κρίση περί βύθισης του πλοίου και θανάτου του ναυτικού, ο οποίος οφείλεται σε βίαιο συµβάν που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας και µε αφορµή αυτή. Εργατικό ατύχηµα. Έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ότι το ατύχηµα και ο εξ αυτού θάνατος του ναυτικού προκλήθηκαν λόγω µη τήρησης από τον εργοδότη διατάξεων νόµων, διαταγµάτων και κανονισµών που προβλέπουν µέτρα ασφαλείας των εργαζοµένων. εν οφείλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε το κοινό αστικό δίκαιο. Μη ύπαρξη τακτικής επικοινωνίας της πλοιοκτήτριας εταιρείας µε το πλοίο ώστε να ενηµερώνεται συνεχώς για τις επικρατούσες συνθήκες. Παράλειψη της πλοιοκτήτριας να προβεί σε άµεση αναγγελία του επισυµβάντος ατυχήµατος προς τις αρµόδιες αρχές. Αµέλεια πλοιοκτήτριας και αντιπροσώπου αυτής. Αιτιώδης συνάφεια µε το επελθόν ζηµιογόνο αποτέλεσµα. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης του συγγενών του θανόντος ναυτικού. Πρόεδρος: ΕΥ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγήτρια: ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ικηγόροι: Ι. Σαβράµης, Γ. Τρανταλίδης Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ιεθνούς Συµβάσεως των Βρυξελλών "για τη διεθνή δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις" και των δύο τροποποιητικών της Πρωτοκόλλων που κυρώθηκε µε τον Ν. 1814/1988 και άρχισε να ισχύει από , καθώς και την τροποποιητική Σύµβαση Ντονόστια -Σαν Σεµπάστιαν, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2004/1992 και άρχισε να ισχύει από , η Σύµβαση εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του ικαστηρίου στα αντικειµενικά δε όρια της ισχύος της περιλαµβάνονται και οι υποθέσεις που ανακύπτουν από τη σύµβαση ναυτολογήσεως. Κατά την εφαρµογή αυτής, όταν πρόκειται για υπόθεση που οι διάδικοι κατοικούν ή εδρεύουν σε διάφορα Κράτη, το ικαστήριο εξετάζει αν συντρέχει η διεθνής δικαιοδοσία του, λόγω της γενικής δωσιδικίας της κατοικίας του εναγοµένου (άρθρ. 2 παρ. 1), ή λόγω άλλης ειδικής δωσιδικίας από τις αναφερόµενες στα άρθρα 5-15 ή λόγω ρητής παρεκτάσεως κατά το άρθρο 17 της Συµβάσεως αυτής, όπως τροποποιήθηκε µε τη Σύµβαση Ντονόστια - Σαν Σεµπάστιαν της Εξ άλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του ΑΚ, 1, 2 και 3 της Συµβάσεως της Ρώµης του 1980, που κυρώθηκε µε τον Ν. 1792/1988 και ισχύει από , 914 ΑΚ, 1 και 16 του Ν. 551/1915 και 66 ΚΙΝ συνάγεται ότι η ευθύνη από ναυτεργατικό ατύχηµα που είναι διάφορη και δεν ταυτίζεται µε την ευθύνη από αδικοπραξία, έχει δε, ως προϋπόθεση το βίαιον συµβάν που αποτελεί τον πυρήνα της εννοίας του εν λόγω ατυχήµατος και λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση ή εξ αφορµής της εργασίας δεν ρυθµίζεται από το, κατά το άρθρο 26 ΑΚ εφαρµοστέο δίκαιο επί των ενοχών που απορρέουν από αδίκηµα, αλλά από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτικής εργασίας, δηλαδή εκείνο που ορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 25 ΑΚ και είναι το δίκαιο στο οποίο τα µέρη υπεβλήθησαν και εν ελλείψει τούτου, το εξ όλων των συνθηκών αρµόζον, ή επί συµβάσεων ναυτικής εργασίας που καταρτίσθηκαν µετά την , από της οποίας άρχισε η ισχύς της, ως άνω, οικουµενικού χαρακτήρα διεθνούς συµβάσεως, εκείνο που ορίζεται απ` αυτήν και είναι επίσης προεχόντως κατ` άρθρον 3 παρ. 1 αυτής, το δίκαιο στο οποίο τα µέρη υπεβλήθησαν. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 3 της Συµβάσεως αυτής, εφόσον δεν έχει γίνει επιλογή ή σύµβαση εργασίας διέπεται, α) από το δίκαιο της Χώρας, όπου ο εργαζόµενος παρέχει συνήθως την εργασία του σε εκτέλεση της συµβάσεως, ακόµα και αν έχει αποσπαστεί προσωρινά σε άλλη Χώρα, ή β) αν ο εργαζόµενος δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε µια µόνο Χώρα, από το δίκαιο της Χώρας όπου βρίσκεται η

3 εγκατάσταση που τον προσέλαβε, εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύµβαση εργασίας συνδέεται στενότερα µε άλλη Χώρα, οπότε εφαρµοστέο είναι το δίκαιο της άλλης αυτής Χώρας (βλ. ΑΠ 356/2002 ΕΝ 30, 97 επ. Εφ. Πειρ. 501/2001 ΕΝ 29, 437, Ζωής Παπασιώπη -Πασιά "Η Κοινοτική σύµβαση της Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, όπως ισχύει στην Ελλάδα" εκδ σελ. 27). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1, 2 του Ν. 762/78 προκύπτει ότι, αν ο εργοδότης του ναυτικού είναι αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρεία, ο αντιπρόσωπος αυτής που συνήψε στην Ελλάδα µε ναυτικό σύµβαση παροχής εργασίας σε πλοίο του εργοδότη, ευθύνεται σε ολόκληρο µε αυτόν για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σχέση ναυτικής εργασίας. Η σύµβαση προσλήψεως του ναυτικού για να ναυτολογηθεί σε πλοίο, που χαρακτηρίζεται ως προσύµφωνο ή συµφωνητικό προσλήψεως, αποτελεί ιδιότυπη οριστική συµφωνία, η οποία, κατά το άρθρο 361 ΑΚ παράγει αποτελέσµατα ανάλογα µε τη βούληση των συµβαλλοµένων, για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση τύπου, ούτε η καταχώριση της στο ναυτολόγιο. Εποµένως, αν αυτή έγινε στην Ελλάδα, υπάρχει σε ολόκληρο, αυτοτέλής εκ του Νόµου, ευθύνη των υποχρέων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν απ` αυτήν ή τη σύµβαση ναυτολογήσεως που επακολούθησε (ΑΠ 424/95 ΕΝ 24, 124, ΑΠ 168/1999 ΕΝ 27, 278,. Καµβύση: Ναυτεργατικό ίκαιον 1994, σελ. 415). Εξ` άλλου, από την ίδια διάταξη του άρθρου 1 Ν. 762/78 προκύπτει ότι, η κατά τη διάταξη αυτή ευθύνη του αντιπροσώπου του αλλοδαπού εργοδότη, ρυθµίζεται σε κάθε περίπτωση από το Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα από τον εν λόγω Νόµο, οι διατάξεις του οποίου αποτελούν κανόνες άµεσης εφαρµογής, κατ` άρθρον 7 παρ. 2 της.σ. της Ρώµης, (από τις οποίες το δίκαιο της Χώρας στην οποία ισχύουν, δεν επιτρέπει παρέκκλιση), συγχρόνως δε οι διατάξεις του Ν. 762/78 περιέχουν λανθάνοντες κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που καθορίζει ως εφαρµοστέο δίκαιο για την ευθύνη του αντιπροσώπου την LΕΧ FΟRΙ (Α.Π. 168/1999 ΕΝ 27, 278 εποµ. Εφ. Πειρ. 65/1997 Νοµολογία Ναυτικού Τµήµατος Εφ. Πειρ σελ. 189, ΕΠ 704/2002 ΕΝ 30, 370). Στην προκειµένη περίπτωση, από την επανεκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθµίου ικαστηρίου και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα των εναγοµένων Ι.Ν., η οποία περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλουµένη απόφαση πρακτικά δηµοσίας συνεδριάσεως του ίδιου, ως άνω ικαστηρίου, από τη νοµίµως, µετά προηγουµένης εµπρόθεσµη κλήτευση των εναγοµένων, κατ` άρθρον 671 ΚΠολ, ληφθείσα ενώπιον της Συµβολαιογράφου Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Ε.Λ. υπ` αρ....ένορκη βεβαίωση της µάρτυρος των εναγόντων Σ.Κ., καθώς και απ` όλα τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και προσκοµίζουν, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του ικαστηρίου αυτού, τα ακόλουθα πραγµατικά γεγονότα: Ο Ι.Λ., ναυτικός κατ` επάγγελµα, υιός των δύο πρώτων εναγόντων και αδελφός των δύο τελευταίων, ο οποίος είχε διαζευχθεί µε τη (µηδιάδικο) νόµιµη σύζυγο του Α.Κ. µε την οποία απέκτησαν τρία τέκνα, διέµενε στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης στην πατρική οικία του. Απ` εκεί, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσεως που δέχθηκε από τον πρώτο εναγόµενο Αλ. Κ. µε τον οποίο τον συνέδεε προηγούµενη ναυτολόγηση του, στο ίδιο, ως κατωτέρω πλοίο «C»,) ταξίδεψε και ήλθε στον Πειραιά, προκειµένου να ναυτολογηθεί στο πλοίο αυτό. Κατόπιν αυτών, στον Πειραιά, στις αρχές Ιανουαρίου 1997 µεταξύ αυτού Ι.Λ. και του α` εναγοµένου, ο οποίος ενεργούσε ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα (κατά την έννοια του άρθρου 1 επ. Ν. 762/78, που προαναφέρθηκε) της β` εναγοµένης -αλλοδαπής εταιρείας «Κ.Ε. LTD» που εδρεύει στην ΤΕΜΑ της Γκάνας, πλοιοκτήτριας του υπό σηµαία Γκάνας, αλιευτικού πλοίου «C», κ.ο.χ. 169,46 καταρτίσθηκε ατύπως προσύµφωνο ναυτικής εργασίας, δυνάµει του οποίου προσλήφθηκε για να ναυτολογηθεί επ` αυτού, ως Α` Μηχανικός αντί µηνιαίων αποδοχών δραχµών. Σε εκτέλεση του προσυµφώνου αυτού ταξίδεψε προς συνάντηση του πλοίου, το οποίο ναυλοχούσε στην ΤΕΜΑ της Γκάνας, στο οποίο επιβιβάσθηκε και ναυτολογήθηκε την µε την, ως άνω, ειδικότητα του.[...] Συνεπώς, εφόσον το, ως άνω, προσύµφωνο καταρτίσθηκε στον Πειραιά, όπου κατοικεί και ο πρώτος εναγόµενος, ο οποίος ενήργησε µε την ως άνω ιδιότητα, η ένδικη αγωγή αρµοδίως και παραδεκτώς εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του πρωτοβαθµίου ικαστηρίου, ως έχοντος υλική και τοπική αρµοδιότητα κατ` άρθρον 16 αρ. 2, 22, 33, 37 παρ. 1 του ΚΠολ, 51 παρ. 1, 2, 3Α, 3Β, 6 Ν. 2172/1993,1 εποµ..σ. Βρυξελλών και.σ. Ντονόστια -Σαν Σεµπάστιαν και συνακόλουθα

4 κατ` άρθρον 3 παρ. 1 ΚΠολ, διεθνή δικαιοδοσία. [...] Περαιτέρω, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά µέσα, δεν αποδείχθηκε επιλογή κατ` άρθρον 6 παρ. 1 και 2 εδαφ. α` της Συµβάσεως της Ρώµης, του εφαρµοστέου επί της ενδίκου διαφοράς δικαίου. Πλην όµως, εφόσον οι ένδικες αξιώσεις απορρέουν από ναυτεργατικό ατύχηµα, ρυθµίζονται κατά τα λεπτοµερώς αναφερθέντα στην αρχή της παρούσας, από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ναυτικής εργασίας, κατ` άρθρον 25 ΑΚ και 3 της Συµβάσεως της Ρώµης και όχι, από το κατ` άρθρον 26 ΑΚ εφαρµοστέο δίκαιο, όπως αβασίµως υποστηρίζουν οι εναγόµενοιεκκαλούντες. Εποµένως, ερευνητέο είναι το δίκαιο που διέπει την ένδικη σύµβαση ναυτικής εργασία. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, από το σύνολο των ακολούθων περιστάσεων συνάγεται ότι, η ένδικη σύµβαση συνδέεται στενότερα µε την Ελλάδα. Και τούτο διότι, η ένδικη σύµβαση (προσύµφωνο) ναυτικής εργασίας, καταρτίσθηκε στον Πειραιά, όπου κατοικεί ο α` εναγόµενος, οι µηνιαίες αποδοχές του ναυτικού Ι.Λ., συµφωνήθηκαν σε Ελληνικό νόµισµα, οι Αξιωµατικοί του πληρώµατος (πλοίαρχος -Α` Μηχανικός) ήσαν Ελληνες, ενώ, όπως προανακριτικώς ενόρκως κατέθεσε ο µάρτυς Ε.Λ. το πλοίο αυτό, στο οποίο διαρκώς ναυτολογούντο Ελληνες Αξιωµατικοί, ήταν κυρίως Ελληνικών συµφερόντων. Κατ` ακολουθίαν, εφαρµοστέο επί της ενδίκου διαφοράς δίκαιο είναι το Ελληνικό, εφόσον, η ένδικη σύµβαση είναι στενότερα συνδεδεµένη µε την Ελλάδα. [...] Κατά την έννοια του άρθρου 1 Ν. 551/1915 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», όπως κωδικοποιήθηκε µε το από 24-7/ Β.., ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα και έχει εφαρµογή, κατά το άρθρο 66 του ΚΙΝ και επί ατυχηµάτων ναυτικών, εργατικό ατύχηµα συνιστά ο κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή αυτή θάνατος του ναυτικού, όταν αυτός είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, το οποίο δεν ανάγεται αποκλειστικά στην οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και το οποίο δεν θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτελέσεως της (Ολ. Α.Π. 937/75 ΕΕργ. 35, 5, Α.Π. 274/2000 ΕΝ 29, 105, Ε.Π. 109/95 ΕΝ 23,206). Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου Νόµου 551/1915 προκύπτει ότι, ο ναυτικός που έπαθε από εργατικό ατύχηµα ανικανότητα ή σε περίπτωση θανάτου του, οι κατά το άρθρο 6 του ίδιου Νόµου συγγενείς του, έχουν το δικαίωµα ν` ασκήσουν την, από το κοινό αστικό δίκαιο προσήκουσα αξίωση αποζηµιώσεως και να ζητήσουν, σύµφωνα µε τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ, πλήρη αποζηµίωση, µόνον αν το ατύχηµα µπορεί ν` αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων απ` αυτόν προσώπων ή εάν επέλθει σε εργασία ή επιχείρηση στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων Νόµων, ιαταγµάτων ή Κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων σ` αυτές, βρίσκεται δε σε κάθε περίπτωση σε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη τήρηση των διατάξεων αυτών. Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες, οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, δηλαδή προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων. εν αρκεί δηλαδή ότι το ατύχηµα επήλθε από τη µη τήρηση όρων οι οποίοι επιβάλλονται µόνον από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση προνοίας και την απαιτουµένη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη Νόµου, τα ως άνω συγκεκριµένα µέτρα προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων, (βλ. σχετ. Ολ. Α.Π. 26/1995 Ελλ. /νη 37, 38). Εξ άλλου, πέραν της περιουσιακής αποζηµιώσεως, τα µέλη της οικογενείας του θανόντος, µπορούν ν` απαιτήσουν χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, η αξίωση για την οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο (άρθρ. 914, 922, 926, 932 ΑΚ), σε τρόπο ώστε, για τη θεµελίωση της δεν απαιτείται το ειδικό πταίσµα της µη τηρήσεως επιβαλλοµένων όρων ασφαλείας, αλλά αρκεί το, κατά το κοινό δίκαιο πταίσµα του εργοδότη ή του, απ` αυτόν προστηθέντος και αιτιώδης συνάφεια της προηγηθείσας υπαίτιας πράξεως ή παραλείψεως του υποχρέουµε το τελικό ζηµιογόνο αποτέλεσµα (βλ. σχετ. Ολ. Α.Π. 1117/86 Ελλ. /νη 28, 113, Α.Π. 356/2002 ΕΝ 30,97 επ, ΑΠ 1486/99 ΕΝ 24, 222, Ε.Π. 193/99 ΕΝ 27, 6 επ. Στην προκειµένη περίπτωση, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκε περαιτέρω ότι, το πλοίο «C», έτους κατασκευής 1962, µετά προηγηθείσα περίοδο παροπλισµού του στο λιµένα LΟΜΕ της υτικής Αφρικής, επαναδραστηριοποιήθηκε από του έτους 1992 περίπου, µε αντικείµενο της ναυτικής αποστολής του, την αλιεία γαρίδας (γαριδάδικο). Κατά τη ναυτολόγηση του Ι.Λ. σ` αυτό, ήταν ελλιµενισµένο στο λιµένα ΤΕΜΑ της Γκάνας και

5 εκτελούντο επισκευαστικές εργασίες σ` αυτό (στους καταψύκτες, το κατάστρωµα του, εργασίες βαψίµατος) ενόψει ενάρξεως νέας αλιευτικής περιόδου. Στην περιοχή αυτή της. Αφρικής, δραστηροποιούντο επίσης και άλλα αλιευτικά σκάφη µε ναυτικούς Έλληνες αξιωµατικούς και αλλοδαπό πλήρωµα, όπως το «Α», ιδίων περίπου οικονοµικών συµφερόντων, µε Πλοίαρχο τον Ι.Π. (ο οποίος είχε ναυτολογηθεί προηγουµένως ως Πλοίαρχος του «C», επί τρεις αλιευτικές περιόδους από το 1992 έως το 1996) και µηχανικό τον Γ.Ζ. (ο οποίος επίσης είχε προηγουµένως ναυτολογηθεί στο «C», το «ΑΦ» µε πλοίαρχο (Πρακτικό) τον Θ.Μ. (ο οποίος είχε προηγουµένως ναυτολογηθεί στο «Α») το «Φ» µε Πλοίαρχο (Πρακτικό) τον Ε.Λ. Επίσης, στο πλοίο «C» είχε προηγουµένως ναυτολογηθεί ως Πλοίαρχος (Ψαροκαπετάνιος) ο Γ.Γ. από δε τις αρχές Μαρτίου 1997 ναυτολογήθηκε σ` αυτό, ως Πλοίαρχος ο Β.Π., ο οποίος µαζί µε τον Ι.Λ., ως Μηχανικό και επτά Γκανέζους ναυτικούς, αποτελούσαν το πλήρωµα του πλοίου αυτού. Οι ως άνω Ελληνες Αξιωµατικοί, ακολουθώντας την ισχύουσα και επιβαλλοµένη από τις συνθήκες εργασίας τους ναυτιλιακή Πρακτική, επικοινωνούσαν τακτικώς µεταξύ τους, έχοντας καθιερώσει ηµερήσια «ραδιοτηλεφωνικά ραντεβού». Στις , περίπου, το πλοίο «C» µε το ως άνω πλήρωµα, αναχώρησε από το λιµάνι ΤΕΜΑ της Γκάνας για τη Μαδαγασκάρη, στα χωρικά ύδατα της οποίας επρόκειτο να αλιεύσει γαρίδες και µάλιστα η αναχώρηση του αυτή, συναρτήθηκε µε την έναρξη της αλιευτικής περιόδου στη Μαδαγασκάρη, την οποία δεν έπρεπε να απωλέσει, παρότι, όπως κατέθεσε ενώπιον του Α` Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς η Μ.Σ. σύζυγος του Β.Π., ο συζυγός της είχε ζητήσει να διενεργηθεί προηγουµένως έλεγχος του πλοίου από ιεθνή Νηογνώµονα, πλην όµως, όπως χαρακτηριστικά διευκρίνησε «ο Κάππας βιαζόντανε και έφυγε το καράβι». Για τον ίδιο τόπο αλιείας είχε αναχωρήσει επίσης από το λιµένα ΤΕΜΑ της Γκάνας, το αλιευτικό «Α» µε Πλοίαρχο τον Ι.Π., το οποίο προηγήθηκε χρονικά, έφθασε στη Μαδαγασκάρη την και ανέµενε εκεί το «C» µε το οποίο είχαν αποσταλεί ανταλλακτικά για το «Α», το «C» όµως δεν έφθασε ποτέ στον ως άνω, προορισµό του. Ειδικότερα, η Μ.Σ. και ο α` ενάγων Κ.Λ., επικοινώνησαν, αντίστοιχα µε τους οικείους της, Β.Π. και Ι.Λ. για τελευταία φορά στις , όπως βεβαίωσαν σχετικώς ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς. Ο προαναφερθείς Πλοίαρχος του Α/Κ «ΑΦ» Θ.Μ. επικοινώνησε για τελευταία φορά µε τον «Πλοίαρχο Π.» στις 5 Απριλίου το βράδυ γύρω στις και έκτοτε δεν ξαναβγήκε στο ραδιοτηλέφωνο παρότι τον καλούσαν συνέχεια όλα τα ψαράδικα που ήταν στην περιοχή» [...]. Την επόµενη ηµέρα προσπάθειες επικοινωνίας µε το «C», απέβησαν οµοίως άκαρπες και ο Γ.Ζ. επικοινώνησε τηλεφωνικώς στην Ελλάδα µε τον ανιψιό του α` εναγοµένου καθ` όσον, όπως εξηγεί στην ίδια κατάθεση του «ήταν το µοναδικό τηλέφωνο που είχαν από τους ιδιοκτήτες στην Ελλάδα» και προσθέτει «είπα... τις ανησυχίες µου... τον ρώτησα εάν ξέρει τίποτε σχετικό, αυτός µου απάντησε ότι δεν ξέρει τίποτε και ότι θα ενηµερώσει το θείο του Αλ. Κ.», προσθέτει δε ότι συνέχισαν οι ως άνω ναυτικοί τις άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας µε το «C», Ο δε Γ. Ζ., για δεύτερη φορά επικοινώνησε µε τον «ανιψιό του Κ. και αυτός του είπε ότι ενηµέρωσε το θείο του και ότι ο θείος του θα ενηµέρωνε το ΥΕΝ». [...] Περαιτέρω, καθόσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά το, ως άνω τελευταίο ταξείδι του «C» από τη Γκάνα στη Μαδαγασκάρη και κατά το χρόνο τελευταίας επικοινωνίας µ` αυτό, θα πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα: Ο προαναφερθείς µάρτυρας Θ.Μ., στην από συµπληρωµατική έκθεση ενόρκου εξετάσεως του, µε σαφήνεια κατέθεσε ότι κατά τις συνοµιλίες που είχε, µέσω ραδιοτηλεφώνου µε τον Πλοίαρχο -Π. του έλεγε ότι ο καιρός είναι καλός και δεν αντιµετώπιζε κανένα πρόβληµα στο ταξίδι του. Τα ίδια επίσης προκύπτουν από την προανακριτική κατάθεση του µάρτυρα Ε.Λ. Οµοίως και η Μ.Σ., κατέθεσε ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς, ότι ο καιρός ήταν καλός. Το πλοίο, όπως προαναφέρθηκε, ήταν µεν παλιό, αφού είχε ναυπηγηθεί το έτος 1962, αλλά η κατάσταση του ήταν γενικά καλή και δεν είχαν γίνει πριν από τον απόπλου ουσιαστικές µετασκευές, εκτός από τις προαναφερθείσες και συγκεκριµένα άλλαξε το κατάστρωµα που ήταν επικαλυµµένο µε τσιµέντο σε απλό ξύλινο, επισκευάσθηκαν οι "φούρνοι" καταψύξεως και έγιναν εργασίες βαψίµατος. Οι ως άνω όµως εργασίες και µετασκευές δεν αποδείχθηκε ότι επέφεραν οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στην ευστάθεια του, ούτε και αποδείχθηκε ότι διατυπώθηκε σχετικό παράπονο γι` αυτήν, κατά τη διάρκεια του τελευταίου πλ ου. [...] Επί πλέον, οι συγκεκριµένες συνθήκες και περιστάσεις που

6 συνέτρεξαν, κατά το χρόνο διακοπής κάθε επικοινωνίας µε το πλοίο και τους ναυτικούς του, ελλείψει περί αυτών αµέσου αποδείξεως, πρέπει να ερευνηθούν µε βάση το σύνολο των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν, ώστε µέσω αυτών, να εξαχθεί συµπέρασµα περί της τύχης του πλοίου και των ναυτικών του, που από τότε δεν ανεβρέθηκαν, ώστε ο θάνατος τους και εκείνος του Ι.Λ. ν` αποδίδεται ως συνοµολογούµενος, σε ναυτικό ατύχηµα που επήλθε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, στο ως άνω πλοίο και σε εκτέλεση αυτής. Άλλωστε, όπως κατωτέρω εκτίθεται, η διαπίστωση των ως άνω αιτίων εκµηδενίσθηκε και από την παράλειψη των εναγοµένων να ειδοποιήσουν εγκαίρως οποιαδήποτε αρµοδία Αρχή, µε αποτέλεσµα να µην ευρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που θα οδηγούσε σε παροχή επαρκούς εξηγήσεως περί των αιτίων αυτών. Έτσι, το γεγονός ότι ταξίδευε µε καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς να µεταφέρει φορτίο και ιδίως επικίνδυνο ώστε να παρουσιάζει την πιθανότητα βυθίσεως, λόγω ασταθείας, ακόµη και στη περίπτωση που τυχόν ενυπήρχε τέτοιο πρόβληµα, κρίνεται ελάχιστα πειστική, στη συγκεκριµένη περίπτωση, πολύ περισσότερο αφού το πλοίο ταξίδευε ήδη επί αρκετές ηµέρες, είχε ήδη παραλλάξει το DYRΒΑΝ Ν. Αφρικής, χωρίς ο Πλοίαρχος να διατυπώσει οποιοδήποτε παράπονο στους παραπλέοντες µε τα λοιπά αλιευτικά σκάφη, ως άνω, συναδέλφους του και εποµένως βύθιση αυτού, εξ αιτίας ασταθείας του, ως µόνης ενεργού και πρόσφορης αιτίας, χωρίς παρεµβολή άλλου αιτίου, δεν παρουσιάζεται πειστική και είναι απορριπτέα ως αβάσιµη κατ` ουσίαν. Επίσης, ο ισχυρισµός των εναγόντων, σύµφωνα µε το οποίον, πληµµελείς επισκευές του πλοίου οδήγησαν στη δηµιουργία ρήγµατος µε συνέπεια την εισροή υδάτων και τη βύθιση, από ανατροπή, του πλοίου «C» δεν προσεπιβεβαιώθηκε µε πειστικότητα από κανένα αποδεικτικό µέσο και είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, πέραν και ανεξαρτήτως του ότι, αν, παρά την αποκρουοµένη από το ικαστήριο αυτό άποψη, ο ισχυρισµός αυτός ανταπεκρίνετο στην πραγµατικότητα ευλόγως θα είχε δοθεί ο χρόνος στους ναυτικούς του «C» να εκπέµψουν σήµα κινδύνου SOS και να ειδοποιήσουν τα λοιπά, ως άνω, σκάφη το οποίο όµως δεν έπραξαν. Επίσης, από τα προσκοµιζόµενα µετ` επικλήσεως από τους εναγοµένους δύο Πιστοποιητικά Συντήρησης και οκιµής Φουσκωτής σωσίβιας σχεδίας προκύπτει, ότι το σκάφος "C" ήταν εφοδιασµένο µε µία φουσκωτή σωσίβια σχεδία τύπου 1063 για 6 άτοµα, και από µία ακόµη φουσκωτή σωσίβια σχεδία ΗRS -Α , για 20 άτοµα, οι οποίες είχαν συντηρηθεί τελευταία φορά τον 8o του 1992 και έπρεπε να συντηρηθούν πάλι όχι αργότερα από το 2o του 1998, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν στο πλοίο έντυπες οδηγίες για τον τρόπο χρήσεως των µέσων αυτών ούτε ότι ο Ι.Λ. εκβιάσθηκε ν` ακολουθήσει το ταξίδι προς Μαδαγασκάρη, ως µέλος του πληρώµατος του πλοίου αυτού και κατ` ακολουθίαν, οι περί του αντιθέτου ισχυρισµοί των εναγόντων δεν παρουσιάζονται πειστικοί και είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. Εξ άλλου, η έλλειψη αναφοράς οποιουδήποτε προβλήµατος του «C» προς τα λοιπά, ως άνω, σκάφη µε τα οποία επικοινωνούσε τακτικώς, κατά τα προεκτεθέντα καθώς και η έλλειψη εκποµπής σήµατος κινδύνου (S.O.S), υποδηλώνουν προδήλως ότι το συµβάν που προκάλεσε διακοπή κάθε επαφής και επικοινωνίας µε το πλοίο από τότε, επήλθε ξαφνικά και κάτω από συνθήκες και περιστάσεις που, έως τότε δεν προµήνυαν τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. [...]. Με βάση τα προεκτεθέντα δεν αποδείχθηκε ότι, το πλοίο «C» κατά το ως άνω, τελευταίο ταξίδι του εµφάνισε αστάθεια λόγω µετασκευών, και ήταν αναξιόπλοο, ούτε ότι υπήρχε έλλειψη σωστικών µέσων. Ακόµη περισσότερο, και αν ακόµη ήθελε γίνει δεκτή, παρά την αποκρουοµένη από το ικαστήριο αυτό άποψη, ότι το πλοίο, κατά το τελευταίο αυτό ταξίδι, εµφάνισε προβλήµατα ασταθείας, δεν αποδείχθηκε, µε βάση τα προεκτεθέντα ότι τα προβλήµατα αυτά απετέλεσαν την αιτία του ναυαγίου. Σε ενίσχυση των ανωτέρω έρχεται άλλωστε και το σκεπτικό της 1230/2002 αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς, µε την οποία ο Α.Κ., κηρύχθηκε αθώος. Τα ανωτέρω άλλωστε δεν είναι δυνατόν να µεταβληθούν από το µετ` επικλήσεως προσκοµιζόµενο από τους ενάγοντες από τηλεαντιγράφηµα της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Νιγηρία µε το οποίο, ο εκεί Πρέσβης, αφού, εκθέτε, τι, ήλθαν σ` επαφή µε τους ιδιοκτήτες και πληρώµατα Ελληνικών αλιευτικών που εργάζονται µε βάση τη Γκάνα, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, επεξηγεί ότι «Οι ανωτέρω δεν ήταν σε θέση να παράσχουν συγκεκριµένες πληροφορίες για τη τύχη του σκάφους και πληρώµατος» και καταλήγει ότι γενική εντύπωση τους ήταν ότι το πλοίο ευρίσκετο σε πολύ άσχηµη κατάσταση πριν τον απόπλου για Μαδαγασκάρη και για το λόγο αυτό βυθίστηκε», καθόσον µ` αυτά µεταφέρονται γενικόλογες απόψεις χωρίς οποιοδήποτε συγκεκριµένο

7 στοιχείο. Επίσης, τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να µεταβληθούν από τη µη προσκοµιδή Πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του πλοίου, αφού, παρά την έλλειψη αυτή, δεν αποδείχθηκε, µε βάση τα προεκτεθέντα, πρόβληµα αξιοπλοΐας του «C» κατά το τελευταίο ταξίδι του. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δεν ασκεί έννοµη επιρροή στη συγκεκριµένη περίπτωση, η έλλειψη επικλήσεως και καθορισµού του συγκεκριµένου Νηογνώµονος που παρακολουθούσε το πλοίο αυτό, αφού ούτε το τελευταίο αυτό αποδείχθηκε ότι συνδέεται αιτιωδώς, µε το ως άνω επελθόν αποτέλεσµα, πέραν και ανεξαρτήτως του ότι ο Ι.Π. εξεταζόµενος ενόρκως προανακριτικώς κατέθεσε σχετικώς ότι «Στο πλοίο ερχόνταν Γκανέζος Επιθεωρητής...». Κατ` ακολουθίαν των προεκτεθέντων δεν αποδείχθηκε ότι το ένδικο ατύχηµα και ο συνεπεία αυτού επελθών θάνατος του Ι.Λ., προκλήθηκε λόγω µη τηρήσεως εκ µέρους των εναγοµένων διατάξεων ισχύοντων Νόµων, ιαταγµάτων και Κανονισµών που προβλέπουν ειδικά µέτρα και όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, ούτε βεβαίως ότι τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη τήρηση αυτών και εποµένως οι ένδικες αξιώσεις αποζηµιώσεως των α` και β` εναγόντων που θεµελιώνονται στις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, είναι απορριπτέες ως αβάσιµες. [...] Περαιτέρω, µε βάση τα προεκτεθέντα, αποδείχθηκε ότι το ένδικο ατύχηµα οφείλεται σε βίαιο συµβάν, το οποίο έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας και µε αφορµή αυτή στο πλοίο, και εποµένως συνιστά εργατικό ατύχηµα, κατά την έννοια του Κ.Ν. 551/1915 (µε βάση το οποίο όµως οι ενάγοντες διευκρίνισαν ήδη ότι δεν ζητούν αποζηµίωση από την οποία άλλωστε µε βάση τον Νόµο αυτό, έχουν αποκοπεί, αφού ο Ι.Λ. ήταν πατέρας τριών ανηλίκων τέκνων). Περαιτέρω, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκε όµως ότι οι ενάγοντες δικαιούνται χρηµατικής ικανοποιήσεως, για τη ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο του συγγενούς τους, καθόσον οι εναγόµενοι επέδειξαν εντελώς αµελή συµπεριφορά, αφού δεν κατέβαλαν την προσοχή που µπορούσαν και έπρεπε να επιδείξουν και την οποία κάθε µέσο συνετό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο κύκλο µ` αυτούς όφειλε και µπορούσε να επιδείξει, προς αποτροπή του, ως άνω, ζηµιογόνου αποτελέσµατος (βλ. σχετ. Γεωργιάδη- Σταθόπουλου: Αστικός Κώδιξ εκδ. 1979, τόµος ΙΙ στο άρθρο 330 εδαφ. 2 επ., 26 επ., 39 επ.). Οπως δε στην αρχή της παρούσας λεπτοµερώς αναφέρθηκε, για την αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν απαιτείται το ειδικό πταίσµα της µη τηρήσεως επιβαλλοµένων όρων ασφαλείας των εργαζοµένων, αλλ` αρκεί το, κατά το κοινό δίκαιο (άρθρ. 299, 914, 922, 932 ΑΚ, πταίσµα του εργοδότη ή του απ` αυτόν προστηθέντος (βλ. σχετ. Ολ. Α.Π. 1117/1986, Α.Π. 356/2002, Εφ. Πειρ. 83/94, 109/95, 193/99, 598/2002 ο.α.). Ειδικότερα, ενώ µε βάση τους ισχύοντες Νόµους (άρθρ. 12 Ν. 551/1915, 1 επ. Ν. 762/78, οι διατάξεις των οποίων, κατά τα λεπτοµερώς προεκτεθέντα είναι αναγκαστικού δικαίου και αµέσου εφαρµογής (Α.Π. 168/99, Ε.Π. 65/97, ΕΠ 704/2002 Ο.α, Ε.Π. 501/2001 ΕΝ 29,437). Κανονισµό 11 παρ. γ` της ιεθνούς Συµβάσεως περί «προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα», (SOLAS) (κύρωση αυτού µε Ν. 1045/80) που προβλέπει την επικαλουµένη από τους ενάγοντες υποχρέωση αναφοράς εκ µέρους του πλοιοκτήτου επισυµβάντος ατυχήµατος στο πλοίο, το ταχύτερο δυνατό στην αρµοδία Αρχή, µε την οποία όµως διάταξη, καθόσον αφορά την υποχρέωση αυτή και µόνο δεν καθορίζονται ειδικά µέτρα ασφαλείας), τα κρατούν τα χρηστά ναυτιλιακά συναλλακτικά ήθη και τη βάσει αυτών και των αρχών της καλής πίστεως παγκοσµίως διαµορφωθείσα ναυτιλιακή πρακτική, την εξυπακουοµένη, µε βάση τη γενική αρχή του εργατικού δικαίου υποχρέωση προνοίας του εργοδότου έναντι του εργαζοµένου, επιδείξεως επιµελείας, συνέσεως και προσοχής καθόσον αφορά τη διασφάλιση της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας του και αποφυγή επιδεινώσεως επικινδύνου γι` αυτόν καταστάσεως (βλ. σχετικώς Στυλιανού Βλαστού: Ατοµικό Εργατικό ίκαιο: Εκδ. 1994, τόµος ΙΙ εδαφ. 941 επ, 945 επ, 955) καθιδρύεται υποχρέωση αναγγελίας επισυµβάντος ατυχήµατος προς τις αρµόδιες Αρχές, ούτως ώστε αυτές να επιµεληθούν «αµελλητί» για τον εντοπισµό και παροχή βοηθείας προς διάσωση των επιβαινόντων, οι εναγόµενοι σε καµιά άµεση αναγγελία δεν προέβησαν προς τις αρµόδιες Αρχές, παρότι ειδοποιήθηκε ο α` εναγόµενος κατά τον προεκτεθέντα τρόπο. Άλλωστε, µε βάση τη διαµορφωµένη παγκοσµίας ναυτιλιακή πρακτική η πλοιοκτήτρια -β` εναγόµένη θα έπρεπε να επικοινωνεί τακτικώς και η ίδια µε το πλοίο της, ώστε να ενηµερώνεται συνεχώς για τις επικρατούσες σ` αυτό συνθήκες και περιστάσεις, ενόψει µάλιστα και των δυσχερειών που παρουσιάζονται και οι οποίες είναι σύµφυτες µε τη φύση του ναυτικού επαγγέλµατος και

8 της ναυτιλίας, αλλά και ενόψει τουότι, το πλοίο ταξίδευε προς τη Μαδαγασκάρη, σ` ένα αρκετά µεγάλο ταξίδι στον Ινδικό Ωκεανό, εκτός δε των συνήθων δυσχερειών, υπήρχαν καίρια ζητήµατα προς διευθέτηση, αφού το πλοίο είχε ήδη διαγραφεί από το Νηολόγιο της Γκάνας, επρόκειτο να νηολογηθεί στη Μαδαγασκάρη, να εκδοθεί εκεί άδεια αλιείας, να φθάσει εγκαίρως εκεί για να προλάβει την αλιευτική περίοδο, για τα οποία θέµατα επεβάλετο επίσης συχνή επικοινωνία µε το πλοίο αυτό. Πλην όµως, δεν αποδείχθηκε εκ µέρουςτων εναγοµένων, επιµέλεια επικοινωνίας µε το πλοίο ούτε κυρίως αναγγελίας του επισυµβάντος ατυχήµατος, ιδίως κατά το ζωτικό και κρίσιµο χρονικό διάστηµα των 2-3 ηµερών που ακολούθησε τη διακοπή επικοινωνίας µε το «C» µε αποτέλεσµα συνεπεία αυτού, ν` αποκλεισθεί εντελώς κάθε δυνατότητα έρευνας, εντοπισµού, παροχής βοήθειας στο πλοίο και τους ναυτικούς του. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι, συνεπεία της ως άνω παραλείψεως, ούτε καν το στίγµα που απωλέσθηκαν δεν εντοπίσθηκε, αλλά περιγράφεται γενικόλογα ως η περιοχή µεταξύ λιµένος DURΒΑΝ Ν. Αφρικής και Μαδαγασκάρης, δηλαδή τµήµα του Ινδικού Ωκεανού (βλ. σχετ. το, ως άνω τηλεαντιγράφηµα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία). Μετά πάροδο µηνός οι εναγόµενοι ειδοποίησαν το Y.Ε.Ν. και τις αρµόδιες Αρχές. Μάλιστα, στο προαναφερθέν φύλλο της εφηµερίδας το «Ε» αναγράφεται ότι το YΕΝ ειδοποιήθηκε στις Αµέσως µετά την αναγγελία άρχισαν έρευνες, οι οποίες, αν ληφθεί υπόcη το µέγεθος του Ινδικού Ωκεανού που απλώνεται µεταξύ του λιµένος DURΒΑΝ Ν. Αφρικής και Μαδαγασκάρης, τα θαλάσσια ρεύµατα, αλλά κυρίως ο διαδραµών ικανός χρόνος, ουδέν απέδωσαν, ούτε ήταν δυνατό ν` αποδώσουν και δεν ανευρέθη ίχνος ούτε του πλοίου, ούτε των ναυτικών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό της αµελούς αυτής συµπεριφοράς, ότι η ως άνω απώλεια, κατ` αρχήν απεκρύβη και από τους συγγενείς των Ελλήνων ναυτικών, ενώ έναντι των αποδοχών του Β.Π., καταβλήθηκε σε λογαριασµό του της Εµπορικής Τράπεζας από την "Α.Κ. ΟΕ" ποσό δραχµών την , δηλαδή µετά πάροδο αρκετών ηµερών από της ως άνω απωλείας, ως εάν τίποτε απολύτως δεν είχε συµβεί και ο Β. Π, εξακολουθούσε να εργάζεται κανονικώς, όπως και προηγουµένως, (βλ. ταυτόχρονη εντολή -επιταγή της ως άνω Τράπεζας και κατάθεση µάρτυρος Μ.Σ.). Οµοίως χαρακτηριστικό της αµελούς αυτής συµπεριφοράς είναι ότι ο α` εναγόµενος εξεταζόµενος προανακριτικώς την αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση µε το πλοίο αυτό και µεταξύ άλλων δήλωσε ότι «δεν έχει καµιά σχέση µε το πλοίο και δεν γνωρίζει τίποτε για την τύχη του και των µελών του πληρώµατος του...», στη συνέχεια όµως απολογούµενος ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πειραιώς και σε αντίθετη της ως άνω καταθέσεως του, καθόρισε τη σχέση που τον συνέδεε µε τη β` εναγοµένη, δέχθηκε ότι «ως µεσάζων µεσολάβησε να πιάσει δουλειά ο Λ. στο πλοίο αυτό, ότι από ενδιαφέρον για τους ανθρώπους τηλεφωνούσε αυτός µετά το ναυάγιο στις οικογένειες... γιατί στη Γκάνα δεν έχουν καλές επικοινωνίες, καθώς και ότι το πλοίο πήρε εντολή απόπλου µάλλον από τη β` εναγοµένη». Αλλά και ο Α.Κ. κατέθεσε προανακριτικώς την ότι πληροφορήθηκε την εξαφάνιση του «C» πρώτα από την τηλεόραση, ερχόµενος σε πλήρη αντίθεση µε όσα κατέθεσε ο Γ.Z. ο οποίος ως τρίτος και έχοντας άµεση και ιδία αντίληψη εµφανίζεται περισσότερο αντικειµενικός και πειστικός, όπως ανωτέρω λεπτοµερώς αναφέρθηκαν και σύµφωνα µε τα οποία ο ίδιος ειδοποίησε τον Α. Κ. αµέσως µετά τη διακοπή επικοινωνίας µε το «C» και σε δεύτερη επικοινωνία µαζί του ο τελευταίος του είπε ότι ενηµέρωσε τον α` εναγόµενο (όπως του είχε ζητήσει ο Γ. Ζ., και για το οποίο έγινε η τηλεφωνική κλήση) και ότι αυτός (α` εναγόµενος) θα ενηµερώσει το Υ.Ε.Ν. Με βάση τα ανωτέρω, τα οποία εκτέθηκαν αναλυτικώς ακριβώς για να διαφανεί το µέγεθος της επιδειχθείσας αµελούς συµπεριφοράς των εναγοµένων θεµελιώνεται αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της αµελείας αυτής, ως νοµίµου λόγου ευθύνης αυτών και του επελθόντος ζηµιογόνου αποτελέσµατος της απωλείας του πλοίου και των ναυτικών, µεταξύ των οποίων του Ι.Λ., η αποτροπή του οποίου, µε την αµελητί δηλαδή χωρίς υπαίτια βραδύτητα, παροχή βοηθείας προς εντοπισµό και διάσωση των επιβαινόντων, αποκλείσθηκε (και) από την εκ µέρους των εναγοµένων παράλειψη εκπληρώσεως της επιβαλλοµένης σ` αυτούς, δυνάµει των λεπτοµερώς προεκτεθέντων κυρίας και πρωταρχικής υποχρεώσεως προς αναγγελία της παντελούς διακοπής επικοινωνίας µε µικρό πλοίο που έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό, αν ληφθεί µάλιστα υπόψη ότι παρέµειναν τελικώς άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες επελεύσεως του ενδίκου ατυχήµατος, αλλά ακόµη και µε την φεροµένη ως επικρατέστερη απ` αυτές της βυθίσεως του λόγω εµπλοκής (συγκρούσεως) µε άλλο πλοίο από κανένα αποδεικτικό µέσο

9 δεν αποκλείσθηκε η επιβίωση των ναυτικών στη θάλασσα, κατά το γενικώς παραδεδεγµένο σύντοµο χρονικό διάστηµα επιβιώσεως ανθρώπου, κάτω από παρόµοιες συνθήκες για τη διάσωση των οποίων, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, θα έσπευδαν, εάν είχαν ειδοποιηθεί οι Αρχές. Περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά µέσα, αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες, που ανήκουν στην οικογένεια του θανόντες ναυτικού (κατά την έννοια του άρθρου 932 εδαφ. τελ. ΑΚ, βλ. σχετ. Γεωργιάδη Σταθόπουλοu Α.Κ., Ο.α. στο άρθρο 932 εδαφ. 15), διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις µ` αυτόν. Ο αιφνίδιος θάνατος του, µε βάση όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά, ως προς το επελθόν ναυτεργατικό ατύχηµα, το βαθµό πταίσµατος των εναγοµένων, όπως ανωτέρω προσδιορίσθηκε το στενό συγγενικό δεσµό που υπήρχε ανάµεσα στους ενάγοντες (γονείς και αδελφούς) και τον παθόντα τα αισθήµατα αγάπης που έτρεφαν γι` αυτόν, τις συνέπειες που είχε η απώλεια για αυτούς, της ηλικίας του παθόντος που διήγε το 38ο έτος της ηλικίας του (ηµεροµηνία γεννήσεως ), της κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως των µερών, προκάλεσε στους ενάγοντες ψυχικό πόνο, στενοχώρια, αγχώδη κατάσταση και γενικά ψυχική οδύνη. Εποµένως, πρέπει να λάβουν αντιστάθµισµα για να υπερνικήσουν το ψυχικό τους πόνο από την απώλεια του υιού και αδελφού τους και κατ` ακολουθία δικαιούνται χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης. Με τα δεδοµένα αυτά πρέπει να επιδικασθεί σε καθένα των δύο πρώτων εναγόντων -γονέων, µε τους οποίους διέµενε ο παθών, κατά τα προεκτεθέντα, το ποσό των Ευρώ και σε καθένα των δύο τελευταίων -εναγόντων το ποσό των Ευρώ, τα οποία, κατά τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής κρίνονται εύλογα, κατά την κρίση του ικαστηρίου αυτού, για να καταστεί δυνατή η ηθική παρηγορία και ανακούφιση αυτών, δεκτών καθισταµένων, ως και µερικώς κατ`ουσία βασίµων του 5ου και 6ου λόγων εφέσεως των εναγόντων και απορριπτοµένου, ως αβασίµου, του περί του αντιθέτου 4ου λόγου εφέσεως των εναγοµένων. [...]

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437

Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Εφετείου Πειραιά: 501/2001 Πηγή: Ε.Ν.. 29/01 σελ.437 Σοβαρά εγκαύµατα Μηχανικού. Πλήρης ολική ανικανότητα. Σ Βρυξελών 1968. Σ Ρώµης 1980. εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο το οποίο διέπει τη σύµβαση ναυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377

Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 Εφετείο Πειραιώς: 598/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/01 σελ. 377 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα. Συµβιβασµός. Πραγµατογνωµοσύνη. Ευθύνη κοινού δικαίου για εργατικό ατύχηµα οφειλόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99

Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Εφετείου Πειραιά: 75/03 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 99 Αυτοκινητιστικό ατύχηµα κατά τη µετάβαση στην οικογενειακή εστία. Εργατικό εξ αφορµής της εργασίας. Πλήρης πρόσκαιρη ανικανότητα. Υπολογισµός αποζηµίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 4963/1997 Πηγή: ΕΕ 2/1998, σελ. 204 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος εργαζοµένου - Ειδική αµέλεια εργοδότη - χρηµατική ικανοποίηση - Συντηρητική κατάσχεση. Οι παροχές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου

Πρόεδρος: ο Πρωτοδίκης κ. Γεώργ. Μικρούδης ικηγόροι: οι κυρίες Κυριακή Μπάλτα-Παυλάκη, Μαρία Σωτηροπούλου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 18/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 62/03 σελ. 857 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ Εργατικό ατύχηµα ναυτικού. Για την προστασία του ναυτικού που ασθένησε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 1088/03 Πηγή: Ε.Ν. 32/04 σελ. 22

Εφετείου Πειραιά: 1088/03 Πηγή: Ε.Ν. 32/04 σελ. 22 Εφετείου Πειραιά: 1088/03 Πηγή: Ε.Ν. 32/04 σελ. 22 Θάνατος ναυτικού σε ναυάγιο..σ. περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) 1974..Σ. περί διεθνών γραµµών φόρτωσης 1966. ευθύνη κοινού δικαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Περίληψη: Ναυτικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προήλθε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε από βίαιο συµβάν κάτω από µη κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2006 Αριθμ. πρωτ. 1016.2.3 Ειδική Επιστήμονας: Κ. Πρεβεζάνου Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγματος και τον Ν.3094/2003 εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151

ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151 ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 81/1994 Πηγή: Ε.Ν.. 22/94 σελ. 151 Μη τήρηση των ειδικών διατάξεων για τους όρους ασφαλείας εις την εργασία. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Έµφραγµα του µυοκαρδίου ευρισκόµενο εις αιτιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην

Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 810/96 Πηγή: Ε. Ν.. 25/97 σελ. 157 Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώτο θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351

Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Αρείου Πάγου: 1014/2003, B2 Πολιτικό Τµήµα Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 351 Ατύχηµα εξ αφορµής της εργασίας. Αποτελεί και η µετά την εκδήλωση της νόσου εξακολούθηση της παραµονής του ναυτικού στο πλοίο χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα