ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Πότισμα θεπμοκηπίων Απαιτήσειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνηίζκαηνο ζε έλα ζεξκνθήπην. Υπάξρνπλ θπηά ηξηώλ εηδώλ. Τα θπηά ηύπνπ 1 είλαη πδξόβηα θπηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κία ιηκλνύια όπνπ ην επίπεδν ηνπ λεξνύ πξέπεη λα δηαηεξεζεί κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο. Τα θπηά ηύπνπ 2 πξέπεη λα πνηίδνληαη γηα 3 ιεπηά όηαλ ην αληίζηνηρν αηζζεηήξην πγξαζίαο ελεξγνπνηεζεί θαη ηα θπηά ηύπνπ 3 πξέπεη λα πνηίδνληαη γηα 2 ιεπηά. θάζε λύρηα όηαλ ηα αληίζηνηρα αηζζεηήξηα πγξαζίαο θαη θσηηζκνύ ελεξγνπνηεζνύλ. Τν απηόκαην πόηηζκα κπνξεί θπζηθά λα ηίζεηαη εθηόο. Επίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηνπ πνηίζκαηνο ησλ θπηώλ 2 & 3. Επίζεο κπνξεί λα ειέγρεηαη ν εμαεξηζκόο θαη ν θιηκαηηζκόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Λύση Πότισμα των υςτών τύπος 1. Τν επίπεδν ηνπ λεξνύ ζηε ιηκλνύια δηαηεξείηαη πάληνηε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν κε ηε βνήζεηα θινηεξνδηαθνπηώλ γηα ηε κεγίζηε θαη ηελ ειαρίζηε ηηκή (ζπλδένληαη ζηηο εηζόδνπο I0.11 θαη I0.2). Πότισμα των υςτών τύπος 2. Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.3 ην ζύζηεκα πνηίζκαηνο ηίζεηαη εληόο γηα 3 ιεπηά θάζε θνξά πνπ ην ρώκα ζηεγλώλεη. Πότισμα των υςτών τύπος 3. Όηαλ θσηνθύηηαξν Ι0.5 ελεξγνπνηείηαη., θαη ην ρώκα έρεη ζηεγλώζεη κέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.4 ην ζύζηεκα πνηίζκαηνο ηίζεηαη εληόο γηα 2 ιεπηά. Μέζσ ηνπ δηαθόπηε S1 (Ι0.0) ελεξγνπνηείηαη ην ρεηξνθίλεην πόηηζκα. Εξαεπισμόρ - κλιματισμόρ Με ην αηζζεηήξην (ζεξκνζηάηεο ρώξνπ) Ι0.6 ελεξγνπνηείηαη γηα 5 ιεπηά ην βεληηιαηέξ εμαεξηζκνύ θαη παξάιιεια ελεξγνπνηείηαη θαη ν θιηκαηηζκόο (ζέξκαλζε ή ςύμε).

2 Εξαπτήματα - S I0.1 Φινηεξνδηαθόπηεο γηα ηε κεγίζηε ηηκή (επαθή NC) - I0.2 Φινηεξνδηαθόπηεο γηα ηελ ειαρίζηε ηηκή (επαθή NO) - I0.3 Υγξαζηόκεηξν (επαθή NO) - I0.4 Υγξαζηόκεηξν (επαθή NO) - I0.5 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - Ι0.6 Αηζζεηήξην - I0.0 Δηαθόπηεο γηα απηόκαην θαη ρεηξνθίλεην πόηηζκα - Q0.1 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 1 - Q0.2 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 2 - Q0.3 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 3 - Q0.4 Εμαεξηζκόο - Q0.5 Θέξκαλζε - Q0.6 Ψύμε - S1 Δηαθόπηεο ON-OFF-ΟΝ Παπατηπήσειρ Μαδί κε ην πόηηζκα κπνξεί επίζεο λα ειεγρζεί ν θσηηζκόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ην S7-200.

3 ΑΣΚΗΣΗ 2 Φωτισμόρ μίαρ βιτπίναρ καταστήματορ Απαιτήσειρ Τν S7-200 πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην θσηηζκό κίαο βηηξίλαο θαηαζηήκαηνο. Υπάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθέο νκάδεο θσηηζηηθώλ. Μία γηα θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Q0.0), κία γηα επηπξόζζεην θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνγεύκαηνο (Q0.2), κία γηα ειάρηζην θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (Q0.1) θαη κία γηα ζπνηάθηα πνπ θσηίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (Q0.4). Λύση Μέζσ ηνπ κπνπηόλ S1 πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ είζνδν I0.1 κπνξνύλ λα αλάςνπλ όιεο νη νκάδεο θσηηζηηθώλ ζηαδηαθά ζε 1 ιεπηό ε πξώηε, ζε 2 ιεπηά ε δεύηεξε, ζε 3 ιεπηά ε ηξίηε θαη ζε ιεπηά 4 ε ηέηαξηε θαη λα παξακείλνπλ αλακέλεο έσο όηνπ δώζνπκε εληνιή από ην κπνπηόλ S2 είζνδνο Ι0.2 λα ζβήλνπλ πάιη ζηαδηαθά. H νκάδα θσηηζηηθώλ 1 ζηελ έμνδν Q0.1 αλάβεη ην πξσί γηα 8ώξεο από ην άλνηγκα ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ ηνπ θιεηδνδηαθόπηε (κπνπηόλ) S3 είζνδνο Ι0.3. Η απνγεπκαηηλή νκάδα θσηηζηηθώλ 2 αλάβεη γηα 3 ώξεο (εθόζνλ έρνπλ ζβήζεη ηα θσηηζηηθά ηεο 1 εο νκάδαο), όηαλ ν θσηνδηαθόπηεο δώζεη εληνιή γηα ρακειή ζηάζκε θσηηζκνύ ζηελ είζνδν I0.4 θαη ζβήλεη κεηά από 1 ώξα αθνύ αλάςνπλ ηα θώηα ηηο νκάδαο 3. Η νκάδα θσηηζηηθώλ 3 ζηελ Q0.3 αλαιακβάλεη ηνλ ειάρηζην θσηηζκό αθνύ ν θσηνδηαθόπηεο Ι0.5 έρεη δώζεη εληνιή γηα κεδεληθή ζηάζκε θσηηζκνύ (λύρηα). Μέζσ ελόο αληρλεπηνύ θηλήζεσο ζηελ είζνδν I0.6 αλάβνπλ γηα 2,5 ιεπηά ηα ζπνηάθηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ (νκάδα θσηηζηηθώλ 4 ζηελ έμνδν Q0.4). Εξαπτήματα - S I0.1 Μπνπηόλ S1 (επαθή NO) - I0.2 Μπνπηόλ S2 (επαθή NO) - I0.3 Μπνπηόλ S3 (επαθή NO) - Ι0.4 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - I0.5 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - I0.6 Αληρλεπηήο θηλήζεσο (επαθή NO) - Q0.1 Οκάδα θσηηζηηθώλ 1 - Q0.2 Οκάδα θσηηζηηθώλ 2 - Q0.3 Οκάδα θσηηζηηθώλ 3 (ειάρηζηνο θσηηζκόο) - Q0.4 Οκάδα θσηηζηηθώλ 4 (ζπνηάθηα) Παπατηπήσειρ Οη ρξνληθέο πεξίνδνη ηνπ θσηηζκνύ κπνξνύλ επθόισο λα κεηαβιεζνύλ νπνηεδήπνηε είλαη απηό επηζπκεηό. Μπνξνύλ εύθνια λα επηιερζνύλ άιινη ζπλδπαζκνί θσηηζηηθώλ νκάδσλ.

4 ΑΣΚΗΣΗ 3 Εποπτεία χώπων σταθμεύσεωρ Απαιτήσειρ Σε έλα ρώξν ζηαζκεύζεωο απηνθηλήηωλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο δηαζεζίκωλ ζέζεωλ. Τα θαλάξηα ζηελ είζνδν πξόθεηηαη λα κεηαβιεζνύλ απηνκάηωο από πξάζηλν ζε θόθθηλν όηαλ θαηαιεθζνύλ όιεο νη ζέζεηο ζηαζκεύζεωο. Μόιηο θάπνηα ζέζε ειεπζεξωζεί ηα θαλάξηα κεηαβάιινληαη μαλά ζε πξάζηλν ώζηε λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζην ρώξν ζηαζκεύζεωο. Λύση Τα νρήκαηα πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ έμω από ην ρώξν ζηαζκεύζεωο κεηξνύληαη κέζω αηζζεηήξωλ (ζηηο εηζόδνπο I0.1 θαη I0.2) κε ηε βνήζεηα ηνπ απαξηζκεηώλ πνπ βξίζθνληαη ελζωκαηωκέλνη ζην S Όηαλ έλα όρεκα εηζέξρεηαη ζην ρώξν ζηαζκεύζεωο (I0.1) ν απαξηζκεηήο πξνζζέηεη 1 ζην ζύλνιν θαη όηαλ έλα όρεκα αθήλεη ην ρώξν ζηαζκεύζεωο (I0.2) ν απαξηζκεηήο ειαηηώλεη θαηά 1 ην ζύλνιν. Η απαξηζκεηηθή θαηεύζπλζε (κπξνζηά ή πίζω) ζηνλ απαξηζκεηή νξίδεηαη από ηελ I0.2 θαη ηελ πεγή ξεύκαηνο. Όηαλ ε παξάκεηξνο set έρεη νινθιεξωζεί ηα θαλάξηα αιιάδνπλ ρξώκα ζηελ Q0.1. Μέζω ηνπ κπνπηόλ ζηελ I0.3 νη ηηκέο ηεο απαξηζκήζεωο θαη ε έμνδνο Q0.1 κπνξνύλ λα γίλνπλ reset. Εξαπτήματα - S I0.1 Αηζζεηήξην εηζόδνπ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Αηζζεηήξην εμόδνπ (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Μπνπηόλ reset (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Ρειέ θαλαξηνύ (Μεηαβιεηή επαθή) Παπατηπήσειρ Η παξνύζα ηηκή ηνπ απαξηζκεηή κπνξεί επθόιωο λα δείρλεηαη ζε θάπνηα νζόλε. Η κέγηζηε ηηκή ηνπ απαξηζκεηή κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά βνύιεζε. Τν ζύζηεκα κπνξεί επθόιωο λα επεθηαζεί. Γηα παξάδεηγκα, λα θιεηζηεί ε είζνδνο όηαλ είλαη θαηεηιεκκέλεο όιεο νη ζέζεηο ζηαζκεύζεωο ή λα κεηαβάιινπκε ηελ ηηκή ζηνλ απαξηζκεηή (θαηεηιιεκέλε ζέζε γηα εξγαδνκέλνπο ζε εηαηξεία).

5 ΑΚΗΗ 4 Έλεγχορ Ρολών Απαιτήσειρ Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ηων πολλών (πανηζούπια) ενόρ ζπιηιού. Μέζω ενόρ διακόπηη (επιλογέα) μποπεί να επιλεγεί σειποκίνηηη ή αςηόμαηη λειηοςπγία. Αναλόγωρ ηηρ θωηεινόηηηαρ. Λύση Χειποκίνηηη λειηοςπγία. Μέζω ηων διακοπηών ζηιρ ειζόδοςρ Ι0.2 (άνοιγμα) και I0.3 (κλείζιμο) ηα πολλά μποπούν να ανοίξοςν ή να κλείζοςν σειποκίνηηα, απκεί ο διακόπηηρ επιλογέαρ ζηην είζοδο I0.6 να μην είναι ζηο αςηόμαηο. Αςηόμαηη λειηοςπγία. Για ηην αςηόμαηη λειηοςπγία ο διακόπηηρ επιλογέαρ (I0.6) ππέπει να είναι ζηο αςηόμαηο. Εάν ο θωηοδιακόπηηρ ζηην είζοδο I0.1 ενεπγοποιηθεί, ηα πολλά κλείνοςν μεηά από 5 λεπηά., ηο ππωί μόλιρ απενεπγοποιηθεί ο θωηοδιακόπηηρ και αθού πεπάζοςν 4 λεπηά ηα πολά ανοίγοςν. Οι ηεπμαηικοί διακόπηερ ζηιρ ειζόδοςρ I0.4 και I0.5 καθοπίζοςν ηη θέζη ηων πολλών δηλαδή εάν αςηά είναι ανοισηά ή κλειζηά. Εξαπτήματα - S I0.1 Φωηοδιακόπηηρ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Χειποκίνηηορ διακόπηηρ ππορ ηα πάνω (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Χειποκίνηηορ διακόπηηρ ππορ ηα κάηω (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Τεπμαηικόρ διακόπηηρ «πολλά ανοισηά» (Επαθή ΝC) - I0.5 Τεπμαηικόρ διακόπηηρ «πολλά κλειζηά» (Επαθή ΝC) - I0.6 Διακόπηηρ επιλογέαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «αςηόμαηο» - Q0.1 Άνοιγμα πολών - Q0.2 Κλείζιμο πολών Παπατηπήσειρ Οι σπόνοι μποπούν εςκόλωρ να πποζαπμοζηούν για κάθε πεπίπηωζη. Δύο πεπιοσέρ/καηαζηάζειρ μποπούν να ελεγσθούν με διαθοπεηικό ηπόπο μέζω ηων δύο διαθεζίμων εξόδων πος απέμειναν.

6 ΑΣΚΗΣΗ 5 Έλεγσορ Αναδεςηήπα Κπέμαρ Απαιηήζειρ Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ενόρ αναδεςηήπα κπέμαρ ζε ένα γαλακηοκομείο. Μέζω ενόρ διακόπηη (επιλογέα) μποπεί να επιλεγεί αςηόμαηη ή άμεζη λειηοςπγία. Τα ζθάλμαηα ανισνεύονηαι μέζω μίαρ ενδεικηικήρ λςσνίαρ και μίαρ ησηηικήρ κόπναρ. Λύζη Ο διακόπηηρ με ηον οποίο επιλέγεηαι ο ηπόπορ λειηοςπγίαρ ηίθεηαι ζηο αςηόμαηο (I0.1), ο αναδεςηήπαρ ζηην (Q0.1) εκκινά αμέζωρ. Αςηόμαηη λειηοςπγία ζημαίνει όηι ο αναδεςηήπαρ ηίθεηαι ενηόρ και εκηόρ ζε πποκαθοπιζμένα διαζηήμαηα (15 δεςηεπόλεπηα ενηόρ, 10 δεςηεπόλεπηα διάλειμμα). Ο αναδεςηήπαρ λειηοςπγεί ζε αςηά ηα σπονικά διαζηήμαηα μέσπι ο διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ηεθεί ζηο 0. Με άμεζη λειηοςπγία (I0.2 ηίθεηαι ωρ «άμεζη λειηοςπγία») ο αναδεςηήπαρ λειηοςπγεί σωπίρ να ζηαμαηά. Εάν ενεπγοποιηθεί ο αζθαλειοδιακόπηηρ ηος κινηηήπορ (ζηην I0.3) η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ (Q0.2) και η κόπνα ηος ζςναγεπμού (Q0.3) ενεπγοποιούνηαι. Τα διαζηήμαηα μεηαξύ ηων ζημάηων ηηρ κόπναρ ηίθενηαι σπηζιμοποιώνηαρ ηη γεννήηπια παλμών ζηα 3 δεςηεπόλπηα. Το ζήμα ηηρ κόπναρ μποπεί να διακοπεί μέζω ενόρ μποςηόν απενεπγοποιήζεωρ ηηρ κόπναρ ζηην I0.4. Όηαν γίνει αποκαηάζηαζη ηος ζθάλμαηορ η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ και η κόπνα ηίθενηαι εκηόρ. Με ηο μποςηόν «έλεγσορ ηος ζςναγεπμού» ζηην I0.5 μποπούν να ελεγσθούν ηόζο η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ όζο και η κόπνα. Εξαπηήμαηα - S I0.1 Διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «αςηόμαηο» (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «σειποκίνηηο» (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Επαθή αζθαλειοδιακόπηη ηος κινηηήπα για ηο ζςναγεπμό (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Μποςηόν reset ηηρ κόπναρ (Επαθή ΝΟ) - I0.5 Μποςηόν ελέγσος ηος ζςναγεπμού (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Αναδεςηήπαρ - Q0.2 Ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ - Q0.3 Κόπνα ζςναγεπμού Παπαηηπήζειρ Τα σπονικά διαζηήμαηα ηος αναδεςηήπα μποπούν να μεηαβληθούν καηά ηο επιθςμηηό. Απαιηούνηαι λιγόηεπα εξαπηήμαηα από ζςμβαηικέρ λύζειρ

7 ΑΣΚΗΣΗ 6 Έλεγσορ Διαδοσήρ ηων Μησανών για Σςγκόλληζη Καλωδίων Μεγάληρ Διαηομήρ Απαιηήζειρ Η αθνινπζία ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζπγθνιιήζεωο πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά γξάκκα. Η ελεξγνπνίεζε είλαη δπλαηή κόλν κέζω ελόο ελεξγνπνηνύκελνπ από πόδη κπνπηόλ. Σε πεξίπηωζε εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο ν θύθινο δηαθόπηεηαη ακέζωο θαη πξέπεη λα μεθηλήζεη εμ νινθιήξνπ από ηελ αξρή. Λύζη Η δηαδηθαζία ζπγθνιιήζεωο εθθηλά από έλα κπνπηόλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην πόδη ζηελ I0.1. Πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ εζθαικέλε ιεηηνπξγία θαη θαζπζηέξεζε ζηελ πιεπξά ηνπ ρεηξηζηή. Όηαλ πηεζηεί ην κπνπηόλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην πόδη ην πέξαο ηνπ θαιωδίνπ πηέδεηαη πξνο ηα πάλω ζηε ζύλδεζε. Τν ίδην κπνπηόλ πξέπεη λα πηεζηεί κέζα ζε 3 δεπηεξόιεπηα γηα λα ζπλδέζεη ηα πέξαηα ηωλ θαιωδίωλ (βαιβίδα ζηελ Q0.2). Η ρξνληθή πεξίνδνο ηωλ 3 δεπηεξνιέπηωλ ππνδειώλεηαη κέζω ελόο ιακπηήξνο ζηελ Q0.1. Εάλ ην κπνπηόλ πηεζηεί μαλά κέζα ζε 3 δεπηεξόιεπηα ιακβάλεη ρώξα ε ζπγθόιιεζε. Όηαλ ην ίδην κπνπηόλ πηεζηεί μαλά ην θαιώδην κεηαθέξεηαη θαη κεηαθέξεηαη πεξαηηέξω (βαιβίδα ζηελ Q0.3). Εάλ γίλεη ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηζωξίνπ ηωλ 3 δεπηεξνιέπηωλ από ηε ζηηγκή πνπ ην κπνπηόλ πξωηνπηεζηεί, ε βαιβίδα ζπλδέζεωο απειεπζεξώλεη ακέζωο ην θαιώδην θαη δελ ζπγθνιιάηαη. Ο θύθινο πξέπεη λα μεθηλήζεη μαλά από ηελ αξρή. Εξαπηήμαηα - S I0.1 Μπνπηόλ πνπ ιεηηνπξγεί κε ην πόδη (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Λακπηήξαο ελδείμεωο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ (3sec) - Q0.2 Βαιβίδα γηα ζύλδεζε ηνπ θαιωδίνπ - Q0.3 Βαιβίδα γηα απειεπζέξωζε ηνπ θαιωδίνπ Παπαηηπήζειρ Οη πξνθαζνξηζκέλνη ρξόλνη κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αλά πάζα ζηηγκή. Με ην S7-200 ην θύθιωκα απηό, ην νπνίν θαλνληθά ρξεηάδεηαη έλαλ αξηζκό εμαξηεκάηωλ ζε κία θαηαλνκή ηξηώλ ζεηξώλ, είλαη κία ιύζε πνπ εμνηθνλνκεί ρώξν θαη θόζηνο.

8 ΑΣΚΗΣΗ 7 Φωτισμός Εξωτερικών Χώρων Απαιτήσεις Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ηος εξωηεπικού θωηιζμού ενόρ κηιπίος. Υπάπσοςν δύο είδη θωηιζμού: Ο κύπιορ και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ με σειποκίνηηη ή αςηόμαηη λειηοςπγία. Ο κύπιορ θωηιζμόρ ηίθεηαι ζε λειηοςπγία για ηο ζύνολο ηος σπόνος ενεπγοποιήζεωρ και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ ενεπγοποιείηαι μόνο ζε ζςγκεκπιμένερ σπονικέρ ζηιγμέρ και όηαν ενεπγοποιηθεί έναρ ανισνεςηήρ κινήζεωρ. Ο θωηιζμόρ ζε γενικέρ γπαμμέρ ενεπγοποιείηαι όηαν είναι ζκοηάδι. Λύση Σηην αςηόμαηη λειηοςπγία ο κύπιορ θωηιζμόρ (ζηην Q0.1) ηίθεηαι ενηόρ 50 δεςηεπόλεπηα μεηά από ηην ενεπγοποίηζη ηος θωηοδιακόπηη (είζοδορ I0.1). Ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ (ζηην Q0.2) ηίθεηαι ενηόρ μέζω ηος ανισνεςηού κινήζεωρ (είζοδορ I0.2) για 90 δεςηεπόλεπηα. Σηην σειποκίνηηη λειηοςπγία ηόζο ο κύπιορ όζο και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ ενεπγοποιούνηαι μέζω ηος μποςηόν S1 (είζοδορ I0.4) και απενεπγοποιούνηαι μέζω ηος μποςηόν S2 (είζοδορι0.5) αθού έσει ενεπγοποιηθεί ο θωηοδιακόπηηρ (είζοδορ I0.1). Εξαρτήματα - I0.1 Φωηοδιακόπηηρ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Ανισνεςηήρ κινήζεωρ (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Διακόπηηρ αςηομάηος λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Διακόπηηρ ON σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝΟ) - I0.5 Διακόπηηρ OFF σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝC) - Q0.1 Κύπιορ θωηιζμόρ - Q0.2 Δεςηεπεύων θωηιζμόρ Παρατηρήσεις Εξοικονόμηζη ενεπγείαρ λόγω ηηρ ζεύξεωρ ηος σπονοδιακόπηος, ηος ανισνεςηού κινήζεωρ και ηος θωηοδιακόπηος. Οι σπόνοι μποπούν να ηεθούν ανεξάπηηηοι ο έναρ από ηον άλλον. Το ζύζηημα θωηιζμού μποπεί εςκόλωρ να επεκηαθεί. Για παπάδειγμα μποπούν να πποζηεθούν ζώνερ ανισνεςηών κινήζεωρ ή άλλερ ομάδερ θωηιζμού για να είναι πεπιζζόηεπο εςκπινή ηα ζύνοπα μεηαξύ ηων διαθόπων πεπιοσών

9 ΑΣΚΗΣΗ 8 Έλεγχορ μίαρ μηχανήρ πποζδέζεωρ Απαιηήζειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόζδεζε ηωλ ζωιήλωλ θαπζαεξίωλ. Η δηαδηθαζία δελ πξέπεη λα μεθηλήζεη εθηόο εάλ είλαη παξόληεο ηόζν ν ζωιήλαο όζν θαη ν πξνζαξκνζηήο ηεο ζπλδέζεωο κε απηόλ. Εάλ έλα από απηά είλαη ειαηηωκαηηθό ή απόλ ηόηε ζα δεηρλεί από κία ελδεηθηηθή ιπρλία. Λύζη Έλαο δηαθόπηεο εγγύηεηνο ζηελ είζνδν I0.1 αληρλεύεη εάλ είλαη παξώλ έλαο δηαθόπηεο (γηα ην ζθνπό απηό ηίζεηαη έλα on delay γηα 1 sec). Τόηε ν ζωιήλαο θξαηείηαη ζθηρηά ζηε ζέζε ηνπ κέζω ηεο ζωιελνεηδνύο βαιβίδνο πνπ ζπλδέεηαη ζηελ έμνδν Q0.1. Εάλ είλαη επίζεο παξώλ ν πξνζαξκνγέαο ηεο ζπλδέζεωο (αηζζεηήξαο ζηελ είζνδν I0.2), ν ζωιήλαο ε δηαδηθαζία αθήλεηαη λα εμειηρζεί θαη δίλεηαη ην πξάζηλν θωο γηα ηελ πξόζδεζή ηνπ κε reset ηνπ ξειαί εμνπζηνδνηήζεωο ζηελ έμνδν Q0.2 (Q0.2=0). Μία δηαδηθαζία εμνπζηνδνηήζεωο δηαξθεί 5sec. Απηόο είλαη ν ρξνληθόο πεξηνξηζκόο γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε. Εάλ δελ αληρλεπηεί ζωιήλαο κέζα ζηα 5 απηά δεπηεξόιεπηα αθπξώλεηαη ε πξόζδεζε ζέηνληαο ην ξειαί εμνπζηνδνηήζεωο Q0.2 (Q0.2=1). Εάλ έλα εμάξηεκα αλαγλωξίδεηαη ωο ειαηηωκαηηθό ή ειιηπέο ηόηε απηό ζα δεηρλεί από κία ελδεηθηηθή ιπρλία ζηελ έμνδν Q0.3. Μέζω ηεο I0.3 ην ζθάικα κπνξεί λα αλαγλωξηζηεί θαη λα απνκαθξπλζεί ην ειαηηωκαηηθό εμάξηεκα. Ο ζωιήλαο αθήλεηαη θαη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά από ηελ αξρή. Εξαπηήμαηα - I0.1 Αηζζεηήξαο «ζωιήλαο είλαη παξώλ» (επαθή NΟ) - I0.2 Αηζζεηήξαο «πξνζαξκνζηήο ζπλδέζεωο είλαη παξώλ» (επαθή NO) - I0.3 Μπνπηόλ αλαγλωξίζεωο ζθάικαηνο (επαθή NO) - Q0.1 Σωιελνεηδήο βαιβίδα γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ θπιίλδξνπ - Q0.2 Ρειέ εμνπζηνδνηήζεωο - Q0.3 Ελδεηθηηθή ιπρλία ζθάικαηνο Μπνξεί επθόιωο λα επεθηαζεί. Απαηηνύληαη ιηγόηεξα εμαξηήκαηα Παπαηηπήζειρ

10 ΑΣΚΗΣΗ 9 Έλεγτος διάβαζες πεδών Έλεγτος διάβαζες πεδών ζε δρόμο ηατείας κσκλοθορίας Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηάβαζεο πεδώλ ζε δξόκν ηαρείαο θπθινθνξίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζεκαηνδόηεο. Οη ζεκαηνδόηεο είλαη ζπλέρεηα πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο. Όηαλ πηεζηεί θάπνην από ηα κπνπηόλ Ι0.1 (επαθήο θαλνληθά αλνηρηή NO ) πνπ είλαη έλα ζε θάζε ζηύιν ηόηε: κεηά ρξόλν 50 sec αλάβεη πνξηνθαιί γηα ηα απηνθίλεηα γηα 5 sec θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα πεδνύο κεηά ρξόλν 55 sec αλάβεη θόθθηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη πξάζηλν γηα πεδνύο κεηά ρξόλν 70 sec αλάβεη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα ηα απηνθίλεηα κεηά ρξόλν 75 sec αλάβεη πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο Γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ θύθινπ πξέπεη λα πεξάζνπλ 120 sec Δίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θπθινθνξίαο Μπνπηόλ 50sec 5sec 15sec 5sec 50sec 5sec 15sec 5sec Έμνδνη Q0.0 ΠΡ. ΑΥΤ Q0.1 Π0. ΑΥΤ Q0.2 ΚΟ. ΑΥΤ Q0.3 ΠΡ.ΠΕ Q0.4 ΚΟ.ΠΕ Φξόλνη ιεηηνπξγίαο 0-50 sec ΠΡ.ΑΥΤ Q0.0 ΚΟ.ΠΕ Q sec ΠΟ.ΑΥΤ Q0.1 ΚΟ.ΠΕ Q sec ΠΡ.ΠΕ Q0.4 ΚΟ.ΑΥΤ Q sec ΚΟ.ΑΥΤ Q0.2 ΚΟ.ΠΕ Q sec Επαλάιεςε θύθινπ αθνύ έρνπλ πεξάζεη 120 sec.

11 ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΡΟΥ Απαιτήσεις Ο σώπορ έσει δύο αιζθηηήπερ κίνηζηρ, δύο αιζθηηήπερ ζηα ανοίγμαηα (πόπηερ παπάθςπα ) και ένα αιζθηηήπα πςπαζθάλειαρ ηα οποία ενεπγοποιούν ηο ζςναγεπμό μεηά από 10 sec. Να ενεπγοποιείηαι με ηον κωδικό όπος ο κάθε απιθμόρ ανηιζηοισεί ζε παηήμαηα ενόρ διακόπηη και επικύπωζη με ηο enter, και να απενεπγοποιείηαι με ηον κωδικό όπος ο κάθε απιθμόρ ανηιζηοισεί ζε παηήμαηα ενόρ διακόπηη και επικύπωζη με ηο enter. Σε πεπίπηωζη λάθοςρ κωδικού ενεπγοποιείηαι ο ζςναγεπμόρ έωρ όηος πληκηπολογηθεί ο ζωζηόρ κωδικόρ Η απενεπγοποίηζη να γίνεηαι άμεζα και η ενεπγοποίηζη ζε 5sec. Το ζύζηημα έσει έξοδο ζςναγεπμού για εζωηεπική ζειπήνα, έξοδο ζςναγεπμού για εξωηεπική ζειπήνα, έξοδο για ενδεικηική λςσνία ζςναγεπμού, ξεσωπιζηέρ εξόδοςρ για ενεπγοποίηζη ηηλεθωνηηή ζε πεπίπηωζη ζςναγεπμού και ζε πεπίπηωζη θωηιάρ, και έξοδο ενεπγοποίηζηρ ηος ζςζηήμαηορ μεηά ηην ειζαγωγή ηος κωδικού ενεπγοποίηζηρ.

12 ΑΣΚΗΣΗ 11 Έιεγρνο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο κε δύν θηλεηήξεο Η δηαδηθαζία πξέπεη λα κπνξεί λα ζηακαηάεη θαη λα ζπλερίδεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο δηαθόπηεο "Stop" Ι0.2 θαη "Start" Ι0.1 ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Η ιπρλία Η1 "RUN" παξακέλεη αλακκέλε θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο Q0.0. Σηελ κεηαθνξηθή ηαηλία ππάξρνπλ θάδνη νη νπνίνη κεηαθέξνληαη όηαλ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο Νν 1, έμνδνο Q0.0. Μόιηο ν πξώηνο θάδνο θζάζεη ζηελ επζεία θόξηωζεο ην αηζζεηήξην Ι0.3 ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα Νν 1. Σηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ν θηλεηήξαο Νν 2, έμνδνο Q0.1 θαη κεηαηνπίδεη αξηζηεξά ηνλ θάδν ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηε ε βαιβίδα θόξηωζεο θαη ζηακαηάεη ζην ζεκείν θόξηωζεο από ην αηζζεηήξην Ι0.4 θαη κεηά από 1 ιεπηό αλνίγεη ηελ βαιβίδα θόξηωζεο Κ1 Q0.4. Τν γέκηζκα ηνπ θάδνπ (αλώηαην όξην) ειέγρεηαη από ην αηζζεηήξην Ι0.5 ην νπνίν ζηακαηάεη ηελ βαιβίδα θόξηωζεο Κ1 Q0.4. Όηαλ ε βαιβίδα Κ1 είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιπρλία Η2 "Γεκίζκαηνο" πξέπεη λα είλαη αλακκέλε, θαζ'όιε ηε δηάξθεηα πνπ ν θάδνο γεκίδεη. Σηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη αληίζηξνθα ν θηλεηήξαο Νν 2, έμνδνο Q0.5 θαη κεηαηνπίδεη δεμηά ηνλ θάδν ζηελ κεηαθνξηθή ηαηλία κέρξηο όηνπ ζηακαηίζεη από ην αηζζεηήξην Ι0.6. Σηε ζπλέρεηα κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.6 ελεξγνπνηεί ν θηλεηήξαο Νν 1 κεηά από 30 δεπηεξόιεπηα γηα λα κεηαθηλεζεί ν γεκάηνο θάδνο.

13 ΑΚΗΗ 12 AYTOMATH ΠΟΡΣΑ ςνήθωρ ζςνανηάμε ζςζηήμαηα με αςηόμαηερ πόπηερ ζηιρ ειζόδοςρ ηων ζούπεπ μάπκεη, ζηα δημόζια κηήπια, ζηιρ ηπάπεζερ, ζηα νοζοκομεία κ.η.λ. Απαιηήζειρ για μια αςηόμαηη πόπηα: Όηαν κάποιορ πληζιάζει από ηον εξωηεπικό σώπο ο εξωηεπικόρ ςπέπςθπορ ανισνεςηήρ κίνηζηρ B1 ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Κλειζηή» (NC) S1, θα ππέπει να ανοίγει αςηόμαηα ηην πόπηα. Η πόπηα θα ππέπει να μένει ανοισηή έωρ όηος ηο θωηοκύηηαπο ςπεπύθπων F1 να μην ανισνεύζει κίνηζη ανάμεζά ηηρ και ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Ανοισηή» (NC) S2 να κλείζει ηην πόπηα μεηά από 20 δεςηεπόλεπηα. Όηαν κάποιορ πληζιάζει από ηον εζωηεπικό σώπο ο εζωηεπικόρ ςπέπςθπορ ανισνεςηήρ κίνηζηρ B3 ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Κλειζηή» (NC) S1, θα ππέπει να ανοίγει αςηόμαηα ηην πόπηα. Η πόπηα θα ππέπει να μένει ανοισηή έωρ όηος ηο θωηοκύηηαπο ςπεπύθπων F1 να μην ανισνεύζει κίνηζη ανάμεζά ηηρ και ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Ανοισηή» (NC) S2 να κλείζει ηην πόπηα μεηά από 20 δεςηεπόλεπηα. Επίζηρ ςπάπσοςν και ηπειρ διακόπηερ, έναρ επιλογήρ αςηόμαηηρ και σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ, έναρ διακόπηηρ ON πος ανοίγει ηην πόπηα και έναρ διακόπηηρ OFF πος κλείνει ηην πόπηα.

14 ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο ζκοπόρ ενόρ ζςζηήμαηορ εξαεπιζμού είναι είηε να παπέσει θπέζκο αέπα ζε ένα σώπο είηε να εξάγει ηον πολςκαιπιζμένο αέπα από έναν σώπο. Ο σώπορ πεπιέσει έναν ανεμιζηήπα εξαγωγήρ και έναν ανεμιζηήπα θπέζκος αέπα, και οι δύο ανεμιζηήπερ εποπηεύονηαι από αιζθηηήπια ποήρ. Η πίεζη ζηο δωμάηιο δεν ππέπει να ςπεπβεί ηην αημοζθαιπική πίεζη ζε πεπίπηωζη πος ηην ςπεπβεί ζηαμαηούν και οι δύο κινηηήπερ. Ο ανεμιζηήπαρ θπέζκος αέπα ππέπει να ενεπγοποιείηαι μόνο εθόζον η αξιόπιζηη λειηοςπγία ηος ανεμιζηήπα εξαγωγήρ επιβεβαιώνεηαι από ηο αιζθηηήπιο ποήρ. Μία πποειδοποιηηική λςσνία δείσνει εάν κάποιορ από ηοςρ ανεμιζηήπερ παύζει να λειηοςπγεί. Εάν, ηα αιζθηηήπια ποήρ δεν ανισνεύζοςν ποή αέπα, ηο ζύζηημα απενεπγοποιείηαι μεηά από μία μικπή καθςζηέπηζη και ενεπγοποιείηαι η ένδειξη ζθάλμαηορ. Η επιβεβαίωζη γίνεηαι με ηο πάηημα ηος διακόπηη Stop. Εξαπηήμαηα πος σπηζιμοποιούνηαι K1 Ρελέ ιζσύορ κινηηήπα 1 K2 Ρελέ ιζσύορ κινηηήπα 2 S0 (NC) Διακόπηηρ STOP S1 (NO) Διακόπηηρ START S2 (NO) Αιζθηηήπιο ποήρ S3 (NO) Αιζθηηήπιο ποήρ H1 Ενδεικηική λςσνία παύζηρ λειηοςπγίαρ H2 Ενδεικηική λςσνία ένδειξηρ ζθάλμαηορ

15 ΑΣΚΗΣΗ 14 Δύν δεμακελέο νη νπνίεο ειέγρνληαη από ηα αηζζεηήξηα πάλω νξίνπ Ι0.0 & Ι0.1 θαη θάηω νξίνπ Ι0.2 & Ι0.3 γεκίδνπλ από κηα θεληξηθή δεμακελή κέζω ηωλ ειεθηξνβαλώλ Q0.0 & Q0.1 Τελ θεληξηθή δεμακελή ηελ ειέγρεη ωο πξνο ην πάλω όξην ηεο ζηάζκεο θινηεξνδηαθόπηεο Ι0.4, ελώ έλαο άιινο θινηεξνδηαθόπηεο Ι0.5 ωο πξνο ην θάηω όξην ηεο ζηάζκεο θαη ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από δύν αληιίεο Q0.2 θαη Q0.3. Κάζε θνξά κπνξεί λα είλαη ζε ιεηηνπξγία κόλν κία αληιία. Οη αληιίεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία όηαλ ε ζηάζκε ηεο θύξηαο δεμακελήο πέζεη θάηω από ην θάηω όξην κέζα ζηε δεμακελή θαη ζηακαηνύλ όηαλ ε ζηάζκε ππεξβεί ην πάλω όξην. Όηαλ ε ζηάζκε μαλαπέζεη θάηω από ην θάηω όξην εθθηλεί ε αληιία πνπ δελ ήηαλ πξηλ ζε ιεηηνπξγία ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θπθιηθή ελαιιαγή ηωλ αληιηώλ.

16 ΑΣΚΗΣΗ 15 Σε μια αποθήκη μπαίνοςν και βγαίνοςν ειδικά κοςηιά μέζω δςο ηαινιών μεηαθοπάρ. Σηην είζοδο ςπάπσει ένα θωηοκύηηαπο (Ι0.0) πος μεηπάει ηα κοςηιά πος μπαίνοςν και ζηην έξοδο ςπάπσει ένα άλλο θωηοκύηηαπο (Ι0.1) πος μεηπάει ηα κοςηιά πος βγαίνοςν από ηην αποθήκη. Θέλοςμε να ανάβει μια ενδεικηική λςσνία (Q0.0) όηαν μέζα ζηην αποθήκη ςπάπσοςν 30 κοςηιά. Με ένα μποςηόν (Ι0.2) απενεπγοποιούμε (RESET) ηον απαπιθμηηή. Εάν ζηην αποθήκη μποςν 25 και παπαπάνω ζςνεσόμενα κοςηιά σωπίρ να βγει κανένα ηόηε ανάβει μια δεύηεπη ενδεικηική λςσνία (Q0.1), η οποία ζβήνει με ηην ππώηη έξοδο κοςηιού.

17 ΑΣΚΗΣΗ 16 Να γξαθηεί έλα πξόγξακκα ζηνλ πξνγξακκαηηδόκελν ινγηθό ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε (θαλάξη). Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνδόηε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε έλα κπνπηόλ από ην θέληξν ειέγρνπ ηεο πόιεο. ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνδόηε αλαβνζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη (θαη ην ΚΟΚΚΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο) γηα έλα (1) ιεπηό θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη θαη ην ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ). Σν ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο παξακέλεη αλακκέλν γηα είθνζη πέληε (25) δεπηεξόιεπηα (θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη γηα ηνπο πεδνύο) ελώ ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα ηξηάληα (30) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ). Σν ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα ηξηάληα (30) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΡΑΙΝΟ). ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα δέθα (10) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη θαη ην ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ). Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα παηεζεί έλα κπνπηόλ δηαθνπήο από ην θέληξν ειέγρνπ ηεο πόιεο, νπόηε θαη κπνξεί λα μαλαξρίζεη ε δηαδηθαζία από ηελ αξρή. ην ζηύιν ηνπ ζεκαηνδόηε ππάξρεη έλα κπνπηόλ γηα πεδνύο, ην νπνίν κπνξεί λα παηεζεί από θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα δηαθόςεη ην ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη γηα ηα νρήκαηα. Αλ παηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ θαλαξηνύ θαη πξηλ ηα 20 δεπηεξόιεπηα πεξηνξίδεη ην ρξόλν ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ θαλαξηνύ ζηα 20 δεπηεξόιεπηα. Αλ παηεζεί ζε θάζε άιιε πεξίπησζε (κεηά ηα 20 δεπηεξόιεπηα ή ζε άιιν ρξώκα θαλαξηνύ) δελ έρεη θακία επίδξαζε ζην ζεκαηνδόηε.

18 ΑΣΚΗΣΗ 17 Να γπαθηεί ένα ππόγπαμμα ζηον ππογπαμμαηιζόμενο λογικό ελεγκηή για ηον έλεγσο ηηρ αλλαγήρ θοπάρ πεπιζηποθήρ ενόρ ηπιθαζικού κινηηήπα ηος οποίος η εκκίνηζη ππέπει να γίνει καηά Αζηέπα Τπίγωνο. Χπηζιμοποιείζηε πένηε μποςηόν: S1 S3 S2 S4 S0 (απιζηεπή θοπά) (δεξιά θοπά) (ζηαμάηημα απιζηεπά) (ζηαμάηημα δεξιά) (ζηαμάηημα) Η αναζηποθή να μποπεί να γίνει μόνο εθόζον έσει πποηγοςμένωρ παηηθεί ηο ανηίζηοισο ή ηο γενικό STOP. Αν παηηθούν ηα δύο μποςηόν εκκίνηζηρ ηαςηόσπονα να μη δημιοςπγείηαι επικίνδςνη καηάζηαζη. Η επαθή (NC) ηος θεπμικού πποζηαζίαρ να ενζωμαηωθεί ζηον αςηομαηιζμό. Η επαθή ηος σπονικού Κ5 κλείνει με πποηεπαιόηηηα καηά ηη διέγεπζη ηος σπονικού και ανοίγει με καθςζηέπηζη, ενώ η επαθή κλείνει με καθςζηέπηζη.

19 S4 S3

20

21 ΑΣΚΗΣΗ 18 Μια μεηαθοπική ηαινία μεηαθέπει ηα κομμάηια από ηπειρ θέζειρ απσικήρ ζςναπμολόγηζηρ. Σε κάθε θέζη ςπάπσοςν ένα μποςηόν (S1, S2, S3) και μία λςσνία (Η1, Η2, Η3). Καηά ηην απσική ζςναπμολόγηζη ηων κομμαηιών η ηαινία δεν κινείηαι και οι λάμπερ είναι αναμμένερ. Κάθε κομμάηι πος ολοκληπώνεηαι ηοποθεηείηαι ζηην ηαινία και καηόπιν παηιέηαι ηο ανηίζηοισο μποςηόν και ζβήνει η ανηίζηοιση λάμπα. Αθού ηοποθεηηθούν ζηην ηαινία ηα κομμάηια και από ηιρ ηπειρ θέζειρ απσικήρ ζςναπμολόγηζηρ ξεκινά η ηαινία με καθςζηέπηζη 5 sec και ανάβει η λάμπα Η4 ζηην θέζη ηελικήρ ζςναπμολόγηζηρ. Για να ολοκληπωθεί η μεηαθοπά ηων κομμαηιών η ηαινία λειηοςπγεί 15 sec. Μόλιρ η ηαινία ζηαμαηήζει κάποιορ σειπιζηήρ παηάει ηο μποςηόν S4, ζβήνει η Η4 και ανάβοςν οι λάμπερ Η1, Η2, Η3 για να ξεκινήζει ξανά η ίδια διαδικαζία. ΘΕΣΗ 4 H1 x H2 x H3 x M H4 x S1 ΘΕΣΗ 1 S2 ΘΕΣΗ 2 S3 ΘΕΣΗ 3 S4

22

23 ΑΣΚΗΣΗ 19 Ένα σπημαηοκιβώηιο πποζηαηεύεηαι από ένα μικπό PLC με ηον εξήρ ηπόπο: μπποζηά ζηο σπημαηοκιβώηιο ςπάπσει ένα πληκηπολόγιο 8 πλήκηπων (ζσήμα 1) και ζςνδέεηαι με ηο PLC με ηην ανηιζηοισία ηος ζσήμαηορ 2. Κάθε πάηημα πλήκηπος δίνει ένα παλμό ζηην ανηίζηοιση είζοδο ηος PLC. Για να ανοίξει ηο σπημαηοκιβώηιο (Q0.0) ππέπει να πληκηπολογηθεί ο απιθμόρ 312 με αςηή ηη ζειπά και να παηηθεί ηο πλήκηπο ENTER, όπος επικςπώνει ηον κωδικό και ανάβει ένα λαμπάκι (Q0.1). Αν πληκηπολογήζοςμε λάθορ απιθμό και παηήζοςμε ENTER ανάβει ένα άλλο λαμπάκι (Q0.2), ηο οποίο μαρ πποειδοποιεί όηι κάναμε λάθορ και δεν άνοιξε ηο σπημαηοκιβώηιο και έσοςμε άλλερ δύο πποζπάθειερ. Αν αποηύσοςμε και ζηιρ ηπειρ πποζπάθειερ ηόηε σηςπάει έναρ ζςναγεπμόρ (Q0.3) και ζβήνει ηο λαμπάκι πποειδοποίηζηρ (Q0.2). Για να ζηαμαηήζει ο ζςναγεπμόρ ππέπει να πληκηπολογήζοςμε ηον απιθμό 24 με αςηή ηη ζειπά και να παηήζοςμε ηο πλήκηπο STOP, σωπίρ πάλι να ανοίξει ηο σπημαηοκιβώηιο. Εάν παηήζοςμε πεπιζζόηεπα από 3 πλήκηπα ζηην ππώηη πεπίπηωζη ή πεπιζζόηεπα από 2 ζηη δεύηεπη, ηόηε ηο PLC ζςγκπαηεί ζηη μνήμα ηος ηα 3 ή 2 ππώηα ανηίζηοισα =Ι 0.3 4=Ι =Ι 0.2 5=Ι =Ι 0.1 6=Ι 0.6 ΕNTER STOP ΕΝΤΕR=Ι 0.0 STOP=Ι 0.7 Σχήμα 1 Σχήμα 2

24 ΑΣΚΗΣΗ 20 Δύο κινηηήπερ λειηοςπγούν ζύμθωνα με ηο παπακάηω διάγπαμμα όπος Ι0.0 είναι ο γενικόρ διακόπηηρ ηων δύο κινηηήπων, Ι0.1 είναι ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα (Q0.0), και Ι0.2 είναι ο διακόπηηρ ηος δεύηεπος κινηηήπα (Q0.1). Για να λειηοςπγήζει ο ππώηορ κινηηήπαρ ππέπει οι διακόπηερ Ι0.0 και Ι0.1 να είναι κλειζηοί. Για να λειηοςπγήζει ο δεύηεπορ κινηηήπαρ ππέπει και οι ηπειρ διακόπηερ Ι0.0, Ι0.1 και Ι0.2 να είναι κλειζηοί και ξεκινάει με σπονική καθςζηέπηζη t2 ωρ ππορ ηον ππώηο κινηηήπα. Όηαν ανοίγει ο γενικόρ διακόπηηρ ή ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα και είναι ζε λειηοςπγία ο δεύηεπορ κινηηήπαρ, ππώηα ζηαμαηά ο δεύηεπορ κινηηήπαρ και μεηά από σπόνο t4 ζηαμαηά και ο ππώηορ, ενώ αν ανοίξει ο γενικόρ διακόπηηρ ή ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα και δεν είναι ζε λειηοςπγία ο δεύηεπορ κινηηήπαρ, ηόηε ζηαμαηά αμέζωρ ο ππώηορ κινηηήπαρ. Το άνοιγμα ηος διακόπηη ηος δεύηεπος κινηηήπα ζηαμαηά μονάσα ηο δεύηεπο κινηηήπα. I 0.0 I 0.1 I 0.2 Q 0.0 t1 t3 t4 Q 0.1 t2

25

26 ΑΣΚΗΣΗ 21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Απαιτήσεις Δύν δεμακελέο θαη ηξεηο αληιίεο απνηεινύλ ζύζηεκα ύδξεπζεο πόιεο. Σε θάζε δεμακελή ππάξρνπλ ηξεηο θινηεξνδηαθόπηεο: άλω, κεζαίαο θαη θάηω ζηάζκεο. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη κεηαμύ κεζαίαο θαη άλω ζηάζκεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηξεηο αληιίεο θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε δεύηεξε δεμακελή κε λεξό, αλάινγα κε ηε δήηεζε ηεο πόιεωο. Η δήηεζε θαζνξίδεηαη ωο εμήο: αλ ε ζηάζκε ηεο δεύηεξεο δεμακελήο βξίζθεηαη κεηαμύ θαηωηέξαο θαη κέζεο ζηάζκεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ δύν αληιίεο, αλ βξίζθεηαη κεηαμύ κέζεο θαη άλω ζηάζκεο λα ιεηηνπξγεί κία αληιία θαη αλ βξίζθεηαη θάηω από ηελ θάηω ζηάζκε λα ιεηηνπξγνύλ θαη νη ηξεηο αληιίεο. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη κεηαμύ κεζαίαο θαη θαηώηεξεο ζηάζκεο λα δνπιεύνπλ νη δύν αληιίεο αλεμάξηεηα από ηε δήηεζε θαη κέρξη ε δεύηεξε δεμακελή λα θηάζεη ζην άλω όξην. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη θάηω από ην θαηώηεξν όξην, λα κελ ιεηηνπξγεί θακία αληιία.

27 ΑΣΚΗΣΗ 22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Απαιτήσεις Τέζζεξηο αληιίεο ιεηηνπξγνύλ αλάινγα κε ηε δήηεζε αληιηνζηαζίνπ. Τν αληιηνζηάζην έρεη 5 θινηεξνδηαθόπηεο, ζε δηάθνξα ύςε ηεο δεμακελήο. Όηαλ ελεξγνπνηνύληαη ηα αληίζηνηρα θινηέξ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ν αληίζηνηρνο αξηζκόο αληιηώλ. Η ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ γίλεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε δήηεζε απμεζεί από δύν ζε ηξεηο αληιίεο θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ε αληιία 1 θαη 2, ζα ελεξγνπνηεζεί ε αληιία 3, ελώ αλ κεησζεί πάιη ε δήηεζε από ηξεηο αληιίεο ζε δύν ζα ζβήζεη ε 1. Η ελεξγνπνίεζε ησλ αληιηώλ γίλεηαη αλά 2sec.

28 ΑΣΚΗΣΗ 23 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Απαιτήσεις Σε κηα πνιπθαηνηθία 3 νξόθωλ (ηζόγεην, πξώηνο, δεύηεξνο, ηξίηνο όξνθνο) ιεηηνπξγεί αλειθπζηήξαο κε ηελ εμήο ινγηθή: ηα 4 κπνπηόλ εληόο ηνπ ζαιάκνπ έρνπλ πξνηεξαηόηεηα. Τα ηέζζεξα κπνπηόλ εθηόο ηνπ ζαιάκνπ (έλα ζε θάζε όξνθν) έρνπλ πξνηεξαηόηεηα αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζαιάκνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη από 4 βνεζεηηθνύο κάξθεξ, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη κε αληίζηνηρα ρξνληθά (απόζηαζε ελόο νξόθνπ 10sec, 2 νξόθωλ: 20sec θαη 3 νξόθωλ: 30sec). Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ζάιακνο βξίζθεηαη ζην ηζόγεην θαη παηεζνύλ ηα εμωηεξηθό κπνπηόλ 1 θαη 2, πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζην 1 αλεμάξηεηα αλ παηήζεθε πξώηα ην 2. Η άλνδνο θαη ε θάζνδνο πξνζδηνξίδνληαη κέζω δύν εμόδωλ. (Γηα ηελ παξνύζα άζθεζε, ζηνλ πξνζνκνηωηή λα ρξεζηκνπνηεζεί ε CPU-214)

29 ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ Μια κςλιόμενη ζκάλα ενεπγοποιείηαι μέζω ενόρ διακόπηη Ι0.1 Μέζω ενόρ αιζθηηηπίος Ι0.0 μεηπάει πόζα άηομα ειζέπσονηαι ζηην ζκάλα και ενόρ άλλος αιζθηηηπίος Ι0.2 πόζα άηομα εξέπσονηαι από ηην ζκάλα. Όηαν εξέλθοςν όλα ηα άηομα και μεηά από 1 λεπηό απενεπγοποιείηαι η ζκάλα αςηόμαηα.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port )

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) WiFiPort Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) 1. ςνοπηική πεπιγπαθή To WiFiPort βαζηδόκελν ζην TCP/IP Stack ηεο Microchip θαη ην MRF24WB0MA 2.4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα