ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Πότισμα θεπμοκηπίων Απαιτήσειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνηίζκαηνο ζε έλα ζεξκνθήπην. Υπάξρνπλ θπηά ηξηώλ εηδώλ. Τα θπηά ηύπνπ 1 είλαη πδξόβηα θπηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κία ιηκλνύια όπνπ ην επίπεδν ηνπ λεξνύ πξέπεη λα δηαηεξεζεί κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο. Τα θπηά ηύπνπ 2 πξέπεη λα πνηίδνληαη γηα 3 ιεπηά όηαλ ην αληίζηνηρν αηζζεηήξην πγξαζίαο ελεξγνπνηεζεί θαη ηα θπηά ηύπνπ 3 πξέπεη λα πνηίδνληαη γηα 2 ιεπηά. θάζε λύρηα όηαλ ηα αληίζηνηρα αηζζεηήξηα πγξαζίαο θαη θσηηζκνύ ελεξγνπνηεζνύλ. Τν απηόκαην πόηηζκα κπνξεί θπζηθά λα ηίζεηαη εθηόο. Επίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηνπ πνηίζκαηνο ησλ θπηώλ 2 & 3. Επίζεο κπνξεί λα ειέγρεηαη ν εμαεξηζκόο θαη ν θιηκαηηζκόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Λύση Πότισμα των υςτών τύπος 1. Τν επίπεδν ηνπ λεξνύ ζηε ιηκλνύια δηαηεξείηαη πάληνηε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν κε ηε βνήζεηα θινηεξνδηαθνπηώλ γηα ηε κεγίζηε θαη ηελ ειαρίζηε ηηκή (ζπλδένληαη ζηηο εηζόδνπο I0.11 θαη I0.2). Πότισμα των υςτών τύπος 2. Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.3 ην ζύζηεκα πνηίζκαηνο ηίζεηαη εληόο γηα 3 ιεπηά θάζε θνξά πνπ ην ρώκα ζηεγλώλεη. Πότισμα των υςτών τύπος 3. Όηαλ θσηνθύηηαξν Ι0.5 ελεξγνπνηείηαη., θαη ην ρώκα έρεη ζηεγλώζεη κέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.4 ην ζύζηεκα πνηίζκαηνο ηίζεηαη εληόο γηα 2 ιεπηά. Μέζσ ηνπ δηαθόπηε S1 (Ι0.0) ελεξγνπνηείηαη ην ρεηξνθίλεην πόηηζκα. Εξαεπισμόρ - κλιματισμόρ Με ην αηζζεηήξην (ζεξκνζηάηεο ρώξνπ) Ι0.6 ελεξγνπνηείηαη γηα 5 ιεπηά ην βεληηιαηέξ εμαεξηζκνύ θαη παξάιιεια ελεξγνπνηείηαη θαη ν θιηκαηηζκόο (ζέξκαλζε ή ςύμε).

2 Εξαπτήματα - S I0.1 Φινηεξνδηαθόπηεο γηα ηε κεγίζηε ηηκή (επαθή NC) - I0.2 Φινηεξνδηαθόπηεο γηα ηελ ειαρίζηε ηηκή (επαθή NO) - I0.3 Υγξαζηόκεηξν (επαθή NO) - I0.4 Υγξαζηόκεηξν (επαθή NO) - I0.5 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - Ι0.6 Αηζζεηήξην - I0.0 Δηαθόπηεο γηα απηόκαην θαη ρεηξνθίλεην πόηηζκα - Q0.1 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 1 - Q0.2 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 2 - Q0.3 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 3 - Q0.4 Εμαεξηζκόο - Q0.5 Θέξκαλζε - Q0.6 Ψύμε - S1 Δηαθόπηεο ON-OFF-ΟΝ Παπατηπήσειρ Μαδί κε ην πόηηζκα κπνξεί επίζεο λα ειεγρζεί ν θσηηζκόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ην S7-200.

3 ΑΣΚΗΣΗ 2 Φωτισμόρ μίαρ βιτπίναρ καταστήματορ Απαιτήσειρ Τν S7-200 πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην θσηηζκό κίαο βηηξίλαο θαηαζηήκαηνο. Υπάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθέο νκάδεο θσηηζηηθώλ. Μία γηα θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Q0.0), κία γηα επηπξόζζεην θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνγεύκαηνο (Q0.2), κία γηα ειάρηζην θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (Q0.1) θαη κία γηα ζπνηάθηα πνπ θσηίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (Q0.4). Λύση Μέζσ ηνπ κπνπηόλ S1 πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ είζνδν I0.1 κπνξνύλ λα αλάςνπλ όιεο νη νκάδεο θσηηζηηθώλ ζηαδηαθά ζε 1 ιεπηό ε πξώηε, ζε 2 ιεπηά ε δεύηεξε, ζε 3 ιεπηά ε ηξίηε θαη ζε ιεπηά 4 ε ηέηαξηε θαη λα παξακείλνπλ αλακέλεο έσο όηνπ δώζνπκε εληνιή από ην κπνπηόλ S2 είζνδνο Ι0.2 λα ζβήλνπλ πάιη ζηαδηαθά. H νκάδα θσηηζηηθώλ 1 ζηελ έμνδν Q0.1 αλάβεη ην πξσί γηα 8ώξεο από ην άλνηγκα ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ ηνπ θιεηδνδηαθόπηε (κπνπηόλ) S3 είζνδνο Ι0.3. Η απνγεπκαηηλή νκάδα θσηηζηηθώλ 2 αλάβεη γηα 3 ώξεο (εθόζνλ έρνπλ ζβήζεη ηα θσηηζηηθά ηεο 1 εο νκάδαο), όηαλ ν θσηνδηαθόπηεο δώζεη εληνιή γηα ρακειή ζηάζκε θσηηζκνύ ζηελ είζνδν I0.4 θαη ζβήλεη κεηά από 1 ώξα αθνύ αλάςνπλ ηα θώηα ηηο νκάδαο 3. Η νκάδα θσηηζηηθώλ 3 ζηελ Q0.3 αλαιακβάλεη ηνλ ειάρηζην θσηηζκό αθνύ ν θσηνδηαθόπηεο Ι0.5 έρεη δώζεη εληνιή γηα κεδεληθή ζηάζκε θσηηζκνύ (λύρηα). Μέζσ ελόο αληρλεπηνύ θηλήζεσο ζηελ είζνδν I0.6 αλάβνπλ γηα 2,5 ιεπηά ηα ζπνηάθηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ (νκάδα θσηηζηηθώλ 4 ζηελ έμνδν Q0.4). Εξαπτήματα - S I0.1 Μπνπηόλ S1 (επαθή NO) - I0.2 Μπνπηόλ S2 (επαθή NO) - I0.3 Μπνπηόλ S3 (επαθή NO) - Ι0.4 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - I0.5 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - I0.6 Αληρλεπηήο θηλήζεσο (επαθή NO) - Q0.1 Οκάδα θσηηζηηθώλ 1 - Q0.2 Οκάδα θσηηζηηθώλ 2 - Q0.3 Οκάδα θσηηζηηθώλ 3 (ειάρηζηνο θσηηζκόο) - Q0.4 Οκάδα θσηηζηηθώλ 4 (ζπνηάθηα) Παπατηπήσειρ Οη ρξνληθέο πεξίνδνη ηνπ θσηηζκνύ κπνξνύλ επθόισο λα κεηαβιεζνύλ νπνηεδήπνηε είλαη απηό επηζπκεηό. Μπνξνύλ εύθνια λα επηιερζνύλ άιινη ζπλδπαζκνί θσηηζηηθώλ νκάδσλ.

4 ΑΣΚΗΣΗ 3 Εποπτεία χώπων σταθμεύσεωρ Απαιτήσειρ Σε έλα ρώξν ζηαζκεύζεωο απηνθηλήηωλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο δηαζεζίκωλ ζέζεωλ. Τα θαλάξηα ζηελ είζνδν πξόθεηηαη λα κεηαβιεζνύλ απηνκάηωο από πξάζηλν ζε θόθθηλν όηαλ θαηαιεθζνύλ όιεο νη ζέζεηο ζηαζκεύζεωο. Μόιηο θάπνηα ζέζε ειεπζεξωζεί ηα θαλάξηα κεηαβάιινληαη μαλά ζε πξάζηλν ώζηε λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζην ρώξν ζηαζκεύζεωο. Λύση Τα νρήκαηα πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ έμω από ην ρώξν ζηαζκεύζεωο κεηξνύληαη κέζω αηζζεηήξωλ (ζηηο εηζόδνπο I0.1 θαη I0.2) κε ηε βνήζεηα ηνπ απαξηζκεηώλ πνπ βξίζθνληαη ελζωκαηωκέλνη ζην S Όηαλ έλα όρεκα εηζέξρεηαη ζην ρώξν ζηαζκεύζεωο (I0.1) ν απαξηζκεηήο πξνζζέηεη 1 ζην ζύλνιν θαη όηαλ έλα όρεκα αθήλεη ην ρώξν ζηαζκεύζεωο (I0.2) ν απαξηζκεηήο ειαηηώλεη θαηά 1 ην ζύλνιν. Η απαξηζκεηηθή θαηεύζπλζε (κπξνζηά ή πίζω) ζηνλ απαξηζκεηή νξίδεηαη από ηελ I0.2 θαη ηελ πεγή ξεύκαηνο. Όηαλ ε παξάκεηξνο set έρεη νινθιεξωζεί ηα θαλάξηα αιιάδνπλ ρξώκα ζηελ Q0.1. Μέζω ηνπ κπνπηόλ ζηελ I0.3 νη ηηκέο ηεο απαξηζκήζεωο θαη ε έμνδνο Q0.1 κπνξνύλ λα γίλνπλ reset. Εξαπτήματα - S I0.1 Αηζζεηήξην εηζόδνπ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Αηζζεηήξην εμόδνπ (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Μπνπηόλ reset (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Ρειέ θαλαξηνύ (Μεηαβιεηή επαθή) Παπατηπήσειρ Η παξνύζα ηηκή ηνπ απαξηζκεηή κπνξεί επθόιωο λα δείρλεηαη ζε θάπνηα νζόλε. Η κέγηζηε ηηκή ηνπ απαξηζκεηή κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά βνύιεζε. Τν ζύζηεκα κπνξεί επθόιωο λα επεθηαζεί. Γηα παξάδεηγκα, λα θιεηζηεί ε είζνδνο όηαλ είλαη θαηεηιεκκέλεο όιεο νη ζέζεηο ζηαζκεύζεωο ή λα κεηαβάιινπκε ηελ ηηκή ζηνλ απαξηζκεηή (θαηεηιιεκέλε ζέζε γηα εξγαδνκέλνπο ζε εηαηξεία).

5 ΑΚΗΗ 4 Έλεγχορ Ρολών Απαιτήσειρ Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ηων πολλών (πανηζούπια) ενόρ ζπιηιού. Μέζω ενόρ διακόπηη (επιλογέα) μποπεί να επιλεγεί σειποκίνηηη ή αςηόμαηη λειηοςπγία. Αναλόγωρ ηηρ θωηεινόηηηαρ. Λύση Χειποκίνηηη λειηοςπγία. Μέζω ηων διακοπηών ζηιρ ειζόδοςρ Ι0.2 (άνοιγμα) και I0.3 (κλείζιμο) ηα πολλά μποπούν να ανοίξοςν ή να κλείζοςν σειποκίνηηα, απκεί ο διακόπηηρ επιλογέαρ ζηην είζοδο I0.6 να μην είναι ζηο αςηόμαηο. Αςηόμαηη λειηοςπγία. Για ηην αςηόμαηη λειηοςπγία ο διακόπηηρ επιλογέαρ (I0.6) ππέπει να είναι ζηο αςηόμαηο. Εάν ο θωηοδιακόπηηρ ζηην είζοδο I0.1 ενεπγοποιηθεί, ηα πολλά κλείνοςν μεηά από 5 λεπηά., ηο ππωί μόλιρ απενεπγοποιηθεί ο θωηοδιακόπηηρ και αθού πεπάζοςν 4 λεπηά ηα πολά ανοίγοςν. Οι ηεπμαηικοί διακόπηερ ζηιρ ειζόδοςρ I0.4 και I0.5 καθοπίζοςν ηη θέζη ηων πολλών δηλαδή εάν αςηά είναι ανοισηά ή κλειζηά. Εξαπτήματα - S I0.1 Φωηοδιακόπηηρ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Χειποκίνηηορ διακόπηηρ ππορ ηα πάνω (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Χειποκίνηηορ διακόπηηρ ππορ ηα κάηω (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Τεπμαηικόρ διακόπηηρ «πολλά ανοισηά» (Επαθή ΝC) - I0.5 Τεπμαηικόρ διακόπηηρ «πολλά κλειζηά» (Επαθή ΝC) - I0.6 Διακόπηηρ επιλογέαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «αςηόμαηο» - Q0.1 Άνοιγμα πολών - Q0.2 Κλείζιμο πολών Παπατηπήσειρ Οι σπόνοι μποπούν εςκόλωρ να πποζαπμοζηούν για κάθε πεπίπηωζη. Δύο πεπιοσέρ/καηαζηάζειρ μποπούν να ελεγσθούν με διαθοπεηικό ηπόπο μέζω ηων δύο διαθεζίμων εξόδων πος απέμειναν.

6 ΑΣΚΗΣΗ 5 Έλεγσορ Αναδεςηήπα Κπέμαρ Απαιηήζειρ Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ενόρ αναδεςηήπα κπέμαρ ζε ένα γαλακηοκομείο. Μέζω ενόρ διακόπηη (επιλογέα) μποπεί να επιλεγεί αςηόμαηη ή άμεζη λειηοςπγία. Τα ζθάλμαηα ανισνεύονηαι μέζω μίαρ ενδεικηικήρ λςσνίαρ και μίαρ ησηηικήρ κόπναρ. Λύζη Ο διακόπηηρ με ηον οποίο επιλέγεηαι ο ηπόπορ λειηοςπγίαρ ηίθεηαι ζηο αςηόμαηο (I0.1), ο αναδεςηήπαρ ζηην (Q0.1) εκκινά αμέζωρ. Αςηόμαηη λειηοςπγία ζημαίνει όηι ο αναδεςηήπαρ ηίθεηαι ενηόρ και εκηόρ ζε πποκαθοπιζμένα διαζηήμαηα (15 δεςηεπόλεπηα ενηόρ, 10 δεςηεπόλεπηα διάλειμμα). Ο αναδεςηήπαρ λειηοςπγεί ζε αςηά ηα σπονικά διαζηήμαηα μέσπι ο διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ηεθεί ζηο 0. Με άμεζη λειηοςπγία (I0.2 ηίθεηαι ωρ «άμεζη λειηοςπγία») ο αναδεςηήπαρ λειηοςπγεί σωπίρ να ζηαμαηά. Εάν ενεπγοποιηθεί ο αζθαλειοδιακόπηηρ ηος κινηηήπορ (ζηην I0.3) η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ (Q0.2) και η κόπνα ηος ζςναγεπμού (Q0.3) ενεπγοποιούνηαι. Τα διαζηήμαηα μεηαξύ ηων ζημάηων ηηρ κόπναρ ηίθενηαι σπηζιμοποιώνηαρ ηη γεννήηπια παλμών ζηα 3 δεςηεπόλπηα. Το ζήμα ηηρ κόπναρ μποπεί να διακοπεί μέζω ενόρ μποςηόν απενεπγοποιήζεωρ ηηρ κόπναρ ζηην I0.4. Όηαν γίνει αποκαηάζηαζη ηος ζθάλμαηορ η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ και η κόπνα ηίθενηαι εκηόρ. Με ηο μποςηόν «έλεγσορ ηος ζςναγεπμού» ζηην I0.5 μποπούν να ελεγσθούν ηόζο η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ όζο και η κόπνα. Εξαπηήμαηα - S I0.1 Διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «αςηόμαηο» (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «σειποκίνηηο» (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Επαθή αζθαλειοδιακόπηη ηος κινηηήπα για ηο ζςναγεπμό (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Μποςηόν reset ηηρ κόπναρ (Επαθή ΝΟ) - I0.5 Μποςηόν ελέγσος ηος ζςναγεπμού (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Αναδεςηήπαρ - Q0.2 Ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ - Q0.3 Κόπνα ζςναγεπμού Παπαηηπήζειρ Τα σπονικά διαζηήμαηα ηος αναδεςηήπα μποπούν να μεηαβληθούν καηά ηο επιθςμηηό. Απαιηούνηαι λιγόηεπα εξαπηήμαηα από ζςμβαηικέρ λύζειρ

7 ΑΣΚΗΣΗ 6 Έλεγσορ Διαδοσήρ ηων Μησανών για Σςγκόλληζη Καλωδίων Μεγάληρ Διαηομήρ Απαιηήζειρ Η αθνινπζία ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζπγθνιιήζεωο πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά γξάκκα. Η ελεξγνπνίεζε είλαη δπλαηή κόλν κέζω ελόο ελεξγνπνηνύκελνπ από πόδη κπνπηόλ. Σε πεξίπηωζε εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο ν θύθινο δηαθόπηεηαη ακέζωο θαη πξέπεη λα μεθηλήζεη εμ νινθιήξνπ από ηελ αξρή. Λύζη Η δηαδηθαζία ζπγθνιιήζεωο εθθηλά από έλα κπνπηόλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην πόδη ζηελ I0.1. Πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ εζθαικέλε ιεηηνπξγία θαη θαζπζηέξεζε ζηελ πιεπξά ηνπ ρεηξηζηή. Όηαλ πηεζηεί ην κπνπηόλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην πόδη ην πέξαο ηνπ θαιωδίνπ πηέδεηαη πξνο ηα πάλω ζηε ζύλδεζε. Τν ίδην κπνπηόλ πξέπεη λα πηεζηεί κέζα ζε 3 δεπηεξόιεπηα γηα λα ζπλδέζεη ηα πέξαηα ηωλ θαιωδίωλ (βαιβίδα ζηελ Q0.2). Η ρξνληθή πεξίνδνο ηωλ 3 δεπηεξνιέπηωλ ππνδειώλεηαη κέζω ελόο ιακπηήξνο ζηελ Q0.1. Εάλ ην κπνπηόλ πηεζηεί μαλά κέζα ζε 3 δεπηεξόιεπηα ιακβάλεη ρώξα ε ζπγθόιιεζε. Όηαλ ην ίδην κπνπηόλ πηεζηεί μαλά ην θαιώδην κεηαθέξεηαη θαη κεηαθέξεηαη πεξαηηέξω (βαιβίδα ζηελ Q0.3). Εάλ γίλεη ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηζωξίνπ ηωλ 3 δεπηεξνιέπηωλ από ηε ζηηγκή πνπ ην κπνπηόλ πξωηνπηεζηεί, ε βαιβίδα ζπλδέζεωο απειεπζεξώλεη ακέζωο ην θαιώδην θαη δελ ζπγθνιιάηαη. Ο θύθινο πξέπεη λα μεθηλήζεη μαλά από ηελ αξρή. Εξαπηήμαηα - S I0.1 Μπνπηόλ πνπ ιεηηνπξγεί κε ην πόδη (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Λακπηήξαο ελδείμεωο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ (3sec) - Q0.2 Βαιβίδα γηα ζύλδεζε ηνπ θαιωδίνπ - Q0.3 Βαιβίδα γηα απειεπζέξωζε ηνπ θαιωδίνπ Παπαηηπήζειρ Οη πξνθαζνξηζκέλνη ρξόλνη κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αλά πάζα ζηηγκή. Με ην S7-200 ην θύθιωκα απηό, ην νπνίν θαλνληθά ρξεηάδεηαη έλαλ αξηζκό εμαξηεκάηωλ ζε κία θαηαλνκή ηξηώλ ζεηξώλ, είλαη κία ιύζε πνπ εμνηθνλνκεί ρώξν θαη θόζηνο.

8 ΑΣΚΗΣΗ 7 Φωτισμός Εξωτερικών Χώρων Απαιτήσεις Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ηος εξωηεπικού θωηιζμού ενόρ κηιπίος. Υπάπσοςν δύο είδη θωηιζμού: Ο κύπιορ και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ με σειποκίνηηη ή αςηόμαηη λειηοςπγία. Ο κύπιορ θωηιζμόρ ηίθεηαι ζε λειηοςπγία για ηο ζύνολο ηος σπόνος ενεπγοποιήζεωρ και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ ενεπγοποιείηαι μόνο ζε ζςγκεκπιμένερ σπονικέρ ζηιγμέρ και όηαν ενεπγοποιηθεί έναρ ανισνεςηήρ κινήζεωρ. Ο θωηιζμόρ ζε γενικέρ γπαμμέρ ενεπγοποιείηαι όηαν είναι ζκοηάδι. Λύση Σηην αςηόμαηη λειηοςπγία ο κύπιορ θωηιζμόρ (ζηην Q0.1) ηίθεηαι ενηόρ 50 δεςηεπόλεπηα μεηά από ηην ενεπγοποίηζη ηος θωηοδιακόπηη (είζοδορ I0.1). Ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ (ζηην Q0.2) ηίθεηαι ενηόρ μέζω ηος ανισνεςηού κινήζεωρ (είζοδορ I0.2) για 90 δεςηεπόλεπηα. Σηην σειποκίνηηη λειηοςπγία ηόζο ο κύπιορ όζο και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ ενεπγοποιούνηαι μέζω ηος μποςηόν S1 (είζοδορ I0.4) και απενεπγοποιούνηαι μέζω ηος μποςηόν S2 (είζοδορι0.5) αθού έσει ενεπγοποιηθεί ο θωηοδιακόπηηρ (είζοδορ I0.1). Εξαρτήματα - I0.1 Φωηοδιακόπηηρ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Ανισνεςηήρ κινήζεωρ (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Διακόπηηρ αςηομάηος λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Διακόπηηρ ON σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝΟ) - I0.5 Διακόπηηρ OFF σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝC) - Q0.1 Κύπιορ θωηιζμόρ - Q0.2 Δεςηεπεύων θωηιζμόρ Παρατηρήσεις Εξοικονόμηζη ενεπγείαρ λόγω ηηρ ζεύξεωρ ηος σπονοδιακόπηος, ηος ανισνεςηού κινήζεωρ και ηος θωηοδιακόπηος. Οι σπόνοι μποπούν να ηεθούν ανεξάπηηηοι ο έναρ από ηον άλλον. Το ζύζηημα θωηιζμού μποπεί εςκόλωρ να επεκηαθεί. Για παπάδειγμα μποπούν να πποζηεθούν ζώνερ ανισνεςηών κινήζεωρ ή άλλερ ομάδερ θωηιζμού για να είναι πεπιζζόηεπο εςκπινή ηα ζύνοπα μεηαξύ ηων διαθόπων πεπιοσών

9 ΑΣΚΗΣΗ 8 Έλεγχορ μίαρ μηχανήρ πποζδέζεωρ Απαιηήζειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόζδεζε ηωλ ζωιήλωλ θαπζαεξίωλ. Η δηαδηθαζία δελ πξέπεη λα μεθηλήζεη εθηόο εάλ είλαη παξόληεο ηόζν ν ζωιήλαο όζν θαη ν πξνζαξκνζηήο ηεο ζπλδέζεωο κε απηόλ. Εάλ έλα από απηά είλαη ειαηηωκαηηθό ή απόλ ηόηε ζα δεηρλεί από κία ελδεηθηηθή ιπρλία. Λύζη Έλαο δηαθόπηεο εγγύηεηνο ζηελ είζνδν I0.1 αληρλεύεη εάλ είλαη παξώλ έλαο δηαθόπηεο (γηα ην ζθνπό απηό ηίζεηαη έλα on delay γηα 1 sec). Τόηε ν ζωιήλαο θξαηείηαη ζθηρηά ζηε ζέζε ηνπ κέζω ηεο ζωιελνεηδνύο βαιβίδνο πνπ ζπλδέεηαη ζηελ έμνδν Q0.1. Εάλ είλαη επίζεο παξώλ ν πξνζαξκνγέαο ηεο ζπλδέζεωο (αηζζεηήξαο ζηελ είζνδν I0.2), ν ζωιήλαο ε δηαδηθαζία αθήλεηαη λα εμειηρζεί θαη δίλεηαη ην πξάζηλν θωο γηα ηελ πξόζδεζή ηνπ κε reset ηνπ ξειαί εμνπζηνδνηήζεωο ζηελ έμνδν Q0.2 (Q0.2=0). Μία δηαδηθαζία εμνπζηνδνηήζεωο δηαξθεί 5sec. Απηόο είλαη ν ρξνληθόο πεξηνξηζκόο γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε. Εάλ δελ αληρλεπηεί ζωιήλαο κέζα ζηα 5 απηά δεπηεξόιεπηα αθπξώλεηαη ε πξόζδεζε ζέηνληαο ην ξειαί εμνπζηνδνηήζεωο Q0.2 (Q0.2=1). Εάλ έλα εμάξηεκα αλαγλωξίδεηαη ωο ειαηηωκαηηθό ή ειιηπέο ηόηε απηό ζα δεηρλεί από κία ελδεηθηηθή ιπρλία ζηελ έμνδν Q0.3. Μέζω ηεο I0.3 ην ζθάικα κπνξεί λα αλαγλωξηζηεί θαη λα απνκαθξπλζεί ην ειαηηωκαηηθό εμάξηεκα. Ο ζωιήλαο αθήλεηαη θαη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά από ηελ αξρή. Εξαπηήμαηα - I0.1 Αηζζεηήξαο «ζωιήλαο είλαη παξώλ» (επαθή NΟ) - I0.2 Αηζζεηήξαο «πξνζαξκνζηήο ζπλδέζεωο είλαη παξώλ» (επαθή NO) - I0.3 Μπνπηόλ αλαγλωξίζεωο ζθάικαηνο (επαθή NO) - Q0.1 Σωιελνεηδήο βαιβίδα γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ θπιίλδξνπ - Q0.2 Ρειέ εμνπζηνδνηήζεωο - Q0.3 Ελδεηθηηθή ιπρλία ζθάικαηνο Μπνξεί επθόιωο λα επεθηαζεί. Απαηηνύληαη ιηγόηεξα εμαξηήκαηα Παπαηηπήζειρ

10 ΑΣΚΗΣΗ 9 Έλεγτος διάβαζες πεδών Έλεγτος διάβαζες πεδών ζε δρόμο ηατείας κσκλοθορίας Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηάβαζεο πεδώλ ζε δξόκν ηαρείαο θπθινθνξίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζεκαηνδόηεο. Οη ζεκαηνδόηεο είλαη ζπλέρεηα πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο. Όηαλ πηεζηεί θάπνην από ηα κπνπηόλ Ι0.1 (επαθήο θαλνληθά αλνηρηή NO ) πνπ είλαη έλα ζε θάζε ζηύιν ηόηε: κεηά ρξόλν 50 sec αλάβεη πνξηνθαιί γηα ηα απηνθίλεηα γηα 5 sec θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα πεδνύο κεηά ρξόλν 55 sec αλάβεη θόθθηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη πξάζηλν γηα πεδνύο κεηά ρξόλν 70 sec αλάβεη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα ηα απηνθίλεηα κεηά ρξόλν 75 sec αλάβεη πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο Γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ θύθινπ πξέπεη λα πεξάζνπλ 120 sec Δίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θπθινθνξίαο Μπνπηόλ 50sec 5sec 15sec 5sec 50sec 5sec 15sec 5sec Έμνδνη Q0.0 ΠΡ. ΑΥΤ Q0.1 Π0. ΑΥΤ Q0.2 ΚΟ. ΑΥΤ Q0.3 ΠΡ.ΠΕ Q0.4 ΚΟ.ΠΕ Φξόλνη ιεηηνπξγίαο 0-50 sec ΠΡ.ΑΥΤ Q0.0 ΚΟ.ΠΕ Q sec ΠΟ.ΑΥΤ Q0.1 ΚΟ.ΠΕ Q sec ΠΡ.ΠΕ Q0.4 ΚΟ.ΑΥΤ Q sec ΚΟ.ΑΥΤ Q0.2 ΚΟ.ΠΕ Q sec Επαλάιεςε θύθινπ αθνύ έρνπλ πεξάζεη 120 sec.

11 ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΡΟΥ Απαιτήσεις Ο σώπορ έσει δύο αιζθηηήπερ κίνηζηρ, δύο αιζθηηήπερ ζηα ανοίγμαηα (πόπηερ παπάθςπα ) και ένα αιζθηηήπα πςπαζθάλειαρ ηα οποία ενεπγοποιούν ηο ζςναγεπμό μεηά από 10 sec. Να ενεπγοποιείηαι με ηον κωδικό όπος ο κάθε απιθμόρ ανηιζηοισεί ζε παηήμαηα ενόρ διακόπηη και επικύπωζη με ηο enter, και να απενεπγοποιείηαι με ηον κωδικό όπος ο κάθε απιθμόρ ανηιζηοισεί ζε παηήμαηα ενόρ διακόπηη και επικύπωζη με ηο enter. Σε πεπίπηωζη λάθοςρ κωδικού ενεπγοποιείηαι ο ζςναγεπμόρ έωρ όηος πληκηπολογηθεί ο ζωζηόρ κωδικόρ Η απενεπγοποίηζη να γίνεηαι άμεζα και η ενεπγοποίηζη ζε 5sec. Το ζύζηημα έσει έξοδο ζςναγεπμού για εζωηεπική ζειπήνα, έξοδο ζςναγεπμού για εξωηεπική ζειπήνα, έξοδο για ενδεικηική λςσνία ζςναγεπμού, ξεσωπιζηέρ εξόδοςρ για ενεπγοποίηζη ηηλεθωνηηή ζε πεπίπηωζη ζςναγεπμού και ζε πεπίπηωζη θωηιάρ, και έξοδο ενεπγοποίηζηρ ηος ζςζηήμαηορ μεηά ηην ειζαγωγή ηος κωδικού ενεπγοποίηζηρ.

12 ΑΣΚΗΣΗ 11 Έιεγρνο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο κε δύν θηλεηήξεο Η δηαδηθαζία πξέπεη λα κπνξεί λα ζηακαηάεη θαη λα ζπλερίδεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο δηαθόπηεο "Stop" Ι0.2 θαη "Start" Ι0.1 ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Η ιπρλία Η1 "RUN" παξακέλεη αλακκέλε θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο Q0.0. Σηελ κεηαθνξηθή ηαηλία ππάξρνπλ θάδνη νη νπνίνη κεηαθέξνληαη όηαλ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο Νν 1, έμνδνο Q0.0. Μόιηο ν πξώηνο θάδνο θζάζεη ζηελ επζεία θόξηωζεο ην αηζζεηήξην Ι0.3 ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα Νν 1. Σηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ν θηλεηήξαο Νν 2, έμνδνο Q0.1 θαη κεηαηνπίδεη αξηζηεξά ηνλ θάδν ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηε ε βαιβίδα θόξηωζεο θαη ζηακαηάεη ζην ζεκείν θόξηωζεο από ην αηζζεηήξην Ι0.4 θαη κεηά από 1 ιεπηό αλνίγεη ηελ βαιβίδα θόξηωζεο Κ1 Q0.4. Τν γέκηζκα ηνπ θάδνπ (αλώηαην όξην) ειέγρεηαη από ην αηζζεηήξην Ι0.5 ην νπνίν ζηακαηάεη ηελ βαιβίδα θόξηωζεο Κ1 Q0.4. Όηαλ ε βαιβίδα Κ1 είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιπρλία Η2 "Γεκίζκαηνο" πξέπεη λα είλαη αλακκέλε, θαζ'όιε ηε δηάξθεηα πνπ ν θάδνο γεκίδεη. Σηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη αληίζηξνθα ν θηλεηήξαο Νν 2, έμνδνο Q0.5 θαη κεηαηνπίδεη δεμηά ηνλ θάδν ζηελ κεηαθνξηθή ηαηλία κέρξηο όηνπ ζηακαηίζεη από ην αηζζεηήξην Ι0.6. Σηε ζπλέρεηα κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.6 ελεξγνπνηεί ν θηλεηήξαο Νν 1 κεηά από 30 δεπηεξόιεπηα γηα λα κεηαθηλεζεί ν γεκάηνο θάδνο.

13 ΑΚΗΗ 12 AYTOMATH ΠΟΡΣΑ ςνήθωρ ζςνανηάμε ζςζηήμαηα με αςηόμαηερ πόπηερ ζηιρ ειζόδοςρ ηων ζούπεπ μάπκεη, ζηα δημόζια κηήπια, ζηιρ ηπάπεζερ, ζηα νοζοκομεία κ.η.λ. Απαιηήζειρ για μια αςηόμαηη πόπηα: Όηαν κάποιορ πληζιάζει από ηον εξωηεπικό σώπο ο εξωηεπικόρ ςπέπςθπορ ανισνεςηήρ κίνηζηρ B1 ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Κλειζηή» (NC) S1, θα ππέπει να ανοίγει αςηόμαηα ηην πόπηα. Η πόπηα θα ππέπει να μένει ανοισηή έωρ όηος ηο θωηοκύηηαπο ςπεπύθπων F1 να μην ανισνεύζει κίνηζη ανάμεζά ηηρ και ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Ανοισηή» (NC) S2 να κλείζει ηην πόπηα μεηά από 20 δεςηεπόλεπηα. Όηαν κάποιορ πληζιάζει από ηον εζωηεπικό σώπο ο εζωηεπικόρ ςπέπςθπορ ανισνεςηήρ κίνηζηρ B3 ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Κλειζηή» (NC) S1, θα ππέπει να ανοίγει αςηόμαηα ηην πόπηα. Η πόπηα θα ππέπει να μένει ανοισηή έωρ όηος ηο θωηοκύηηαπο ςπεπύθπων F1 να μην ανισνεύζει κίνηζη ανάμεζά ηηρ και ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Ανοισηή» (NC) S2 να κλείζει ηην πόπηα μεηά από 20 δεςηεπόλεπηα. Επίζηρ ςπάπσοςν και ηπειρ διακόπηερ, έναρ επιλογήρ αςηόμαηηρ και σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ, έναρ διακόπηηρ ON πος ανοίγει ηην πόπηα και έναρ διακόπηηρ OFF πος κλείνει ηην πόπηα.

14 ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο ζκοπόρ ενόρ ζςζηήμαηορ εξαεπιζμού είναι είηε να παπέσει θπέζκο αέπα ζε ένα σώπο είηε να εξάγει ηον πολςκαιπιζμένο αέπα από έναν σώπο. Ο σώπορ πεπιέσει έναν ανεμιζηήπα εξαγωγήρ και έναν ανεμιζηήπα θπέζκος αέπα, και οι δύο ανεμιζηήπερ εποπηεύονηαι από αιζθηηήπια ποήρ. Η πίεζη ζηο δωμάηιο δεν ππέπει να ςπεπβεί ηην αημοζθαιπική πίεζη ζε πεπίπηωζη πος ηην ςπεπβεί ζηαμαηούν και οι δύο κινηηήπερ. Ο ανεμιζηήπαρ θπέζκος αέπα ππέπει να ενεπγοποιείηαι μόνο εθόζον η αξιόπιζηη λειηοςπγία ηος ανεμιζηήπα εξαγωγήρ επιβεβαιώνεηαι από ηο αιζθηηήπιο ποήρ. Μία πποειδοποιηηική λςσνία δείσνει εάν κάποιορ από ηοςρ ανεμιζηήπερ παύζει να λειηοςπγεί. Εάν, ηα αιζθηηήπια ποήρ δεν ανισνεύζοςν ποή αέπα, ηο ζύζηημα απενεπγοποιείηαι μεηά από μία μικπή καθςζηέπηζη και ενεπγοποιείηαι η ένδειξη ζθάλμαηορ. Η επιβεβαίωζη γίνεηαι με ηο πάηημα ηος διακόπηη Stop. Εξαπηήμαηα πος σπηζιμοποιούνηαι K1 Ρελέ ιζσύορ κινηηήπα 1 K2 Ρελέ ιζσύορ κινηηήπα 2 S0 (NC) Διακόπηηρ STOP S1 (NO) Διακόπηηρ START S2 (NO) Αιζθηηήπιο ποήρ S3 (NO) Αιζθηηήπιο ποήρ H1 Ενδεικηική λςσνία παύζηρ λειηοςπγίαρ H2 Ενδεικηική λςσνία ένδειξηρ ζθάλμαηορ

15 ΑΣΚΗΣΗ 14 Δύν δεμακελέο νη νπνίεο ειέγρνληαη από ηα αηζζεηήξηα πάλω νξίνπ Ι0.0 & Ι0.1 θαη θάηω νξίνπ Ι0.2 & Ι0.3 γεκίδνπλ από κηα θεληξηθή δεμακελή κέζω ηωλ ειεθηξνβαλώλ Q0.0 & Q0.1 Τελ θεληξηθή δεμακελή ηελ ειέγρεη ωο πξνο ην πάλω όξην ηεο ζηάζκεο θινηεξνδηαθόπηεο Ι0.4, ελώ έλαο άιινο θινηεξνδηαθόπηεο Ι0.5 ωο πξνο ην θάηω όξην ηεο ζηάζκεο θαη ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από δύν αληιίεο Q0.2 θαη Q0.3. Κάζε θνξά κπνξεί λα είλαη ζε ιεηηνπξγία κόλν κία αληιία. Οη αληιίεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία όηαλ ε ζηάζκε ηεο θύξηαο δεμακελήο πέζεη θάηω από ην θάηω όξην κέζα ζηε δεμακελή θαη ζηακαηνύλ όηαλ ε ζηάζκε ππεξβεί ην πάλω όξην. Όηαλ ε ζηάζκε μαλαπέζεη θάηω από ην θάηω όξην εθθηλεί ε αληιία πνπ δελ ήηαλ πξηλ ζε ιεηηνπξγία ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θπθιηθή ελαιιαγή ηωλ αληιηώλ.

16 ΑΣΚΗΣΗ 15 Σε μια αποθήκη μπαίνοςν και βγαίνοςν ειδικά κοςηιά μέζω δςο ηαινιών μεηαθοπάρ. Σηην είζοδο ςπάπσει ένα θωηοκύηηαπο (Ι0.0) πος μεηπάει ηα κοςηιά πος μπαίνοςν και ζηην έξοδο ςπάπσει ένα άλλο θωηοκύηηαπο (Ι0.1) πος μεηπάει ηα κοςηιά πος βγαίνοςν από ηην αποθήκη. Θέλοςμε να ανάβει μια ενδεικηική λςσνία (Q0.0) όηαν μέζα ζηην αποθήκη ςπάπσοςν 30 κοςηιά. Με ένα μποςηόν (Ι0.2) απενεπγοποιούμε (RESET) ηον απαπιθμηηή. Εάν ζηην αποθήκη μποςν 25 και παπαπάνω ζςνεσόμενα κοςηιά σωπίρ να βγει κανένα ηόηε ανάβει μια δεύηεπη ενδεικηική λςσνία (Q0.1), η οποία ζβήνει με ηην ππώηη έξοδο κοςηιού.

17 ΑΣΚΗΣΗ 16 Να γξαθηεί έλα πξόγξακκα ζηνλ πξνγξακκαηηδόκελν ινγηθό ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε (θαλάξη). Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνδόηε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε έλα κπνπηόλ από ην θέληξν ειέγρνπ ηεο πόιεο. ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνδόηε αλαβνζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη (θαη ην ΚΟΚΚΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο) γηα έλα (1) ιεπηό θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη θαη ην ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ). Σν ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο παξακέλεη αλακκέλν γηα είθνζη πέληε (25) δεπηεξόιεπηα (θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη γηα ηνπο πεδνύο) ελώ ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα ηξηάληα (30) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ). Σν ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα ηξηάληα (30) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΡΑΙΝΟ). ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα δέθα (10) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη θαη ην ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ). Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα παηεζεί έλα κπνπηόλ δηαθνπήο από ην θέληξν ειέγρνπ ηεο πόιεο, νπόηε θαη κπνξεί λα μαλαξρίζεη ε δηαδηθαζία από ηελ αξρή. ην ζηύιν ηνπ ζεκαηνδόηε ππάξρεη έλα κπνπηόλ γηα πεδνύο, ην νπνίν κπνξεί λα παηεζεί από θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα δηαθόςεη ην ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη γηα ηα νρήκαηα. Αλ παηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ θαλαξηνύ θαη πξηλ ηα 20 δεπηεξόιεπηα πεξηνξίδεη ην ρξόλν ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ θαλαξηνύ ζηα 20 δεπηεξόιεπηα. Αλ παηεζεί ζε θάζε άιιε πεξίπησζε (κεηά ηα 20 δεπηεξόιεπηα ή ζε άιιν ρξώκα θαλαξηνύ) δελ έρεη θακία επίδξαζε ζην ζεκαηνδόηε.

18 ΑΣΚΗΣΗ 17 Να γπαθηεί ένα ππόγπαμμα ζηον ππογπαμμαηιζόμενο λογικό ελεγκηή για ηον έλεγσο ηηρ αλλαγήρ θοπάρ πεπιζηποθήρ ενόρ ηπιθαζικού κινηηήπα ηος οποίος η εκκίνηζη ππέπει να γίνει καηά Αζηέπα Τπίγωνο. Χπηζιμοποιείζηε πένηε μποςηόν: S1 S3 S2 S4 S0 (απιζηεπή θοπά) (δεξιά θοπά) (ζηαμάηημα απιζηεπά) (ζηαμάηημα δεξιά) (ζηαμάηημα) Η αναζηποθή να μποπεί να γίνει μόνο εθόζον έσει πποηγοςμένωρ παηηθεί ηο ανηίζηοισο ή ηο γενικό STOP. Αν παηηθούν ηα δύο μποςηόν εκκίνηζηρ ηαςηόσπονα να μη δημιοςπγείηαι επικίνδςνη καηάζηαζη. Η επαθή (NC) ηος θεπμικού πποζηαζίαρ να ενζωμαηωθεί ζηον αςηομαηιζμό. Η επαθή ηος σπονικού Κ5 κλείνει με πποηεπαιόηηηα καηά ηη διέγεπζη ηος σπονικού και ανοίγει με καθςζηέπηζη, ενώ η επαθή κλείνει με καθςζηέπηζη.

19 S4 S3

20

21 ΑΣΚΗΣΗ 18 Μια μεηαθοπική ηαινία μεηαθέπει ηα κομμάηια από ηπειρ θέζειρ απσικήρ ζςναπμολόγηζηρ. Σε κάθε θέζη ςπάπσοςν ένα μποςηόν (S1, S2, S3) και μία λςσνία (Η1, Η2, Η3). Καηά ηην απσική ζςναπμολόγηζη ηων κομμαηιών η ηαινία δεν κινείηαι και οι λάμπερ είναι αναμμένερ. Κάθε κομμάηι πος ολοκληπώνεηαι ηοποθεηείηαι ζηην ηαινία και καηόπιν παηιέηαι ηο ανηίζηοισο μποςηόν και ζβήνει η ανηίζηοιση λάμπα. Αθού ηοποθεηηθούν ζηην ηαινία ηα κομμάηια και από ηιρ ηπειρ θέζειρ απσικήρ ζςναπμολόγηζηρ ξεκινά η ηαινία με καθςζηέπηζη 5 sec και ανάβει η λάμπα Η4 ζηην θέζη ηελικήρ ζςναπμολόγηζηρ. Για να ολοκληπωθεί η μεηαθοπά ηων κομμαηιών η ηαινία λειηοςπγεί 15 sec. Μόλιρ η ηαινία ζηαμαηήζει κάποιορ σειπιζηήρ παηάει ηο μποςηόν S4, ζβήνει η Η4 και ανάβοςν οι λάμπερ Η1, Η2, Η3 για να ξεκινήζει ξανά η ίδια διαδικαζία. ΘΕΣΗ 4 H1 x H2 x H3 x M H4 x S1 ΘΕΣΗ 1 S2 ΘΕΣΗ 2 S3 ΘΕΣΗ 3 S4

22

23 ΑΣΚΗΣΗ 19 Ένα σπημαηοκιβώηιο πποζηαηεύεηαι από ένα μικπό PLC με ηον εξήρ ηπόπο: μπποζηά ζηο σπημαηοκιβώηιο ςπάπσει ένα πληκηπολόγιο 8 πλήκηπων (ζσήμα 1) και ζςνδέεηαι με ηο PLC με ηην ανηιζηοισία ηος ζσήμαηορ 2. Κάθε πάηημα πλήκηπος δίνει ένα παλμό ζηην ανηίζηοιση είζοδο ηος PLC. Για να ανοίξει ηο σπημαηοκιβώηιο (Q0.0) ππέπει να πληκηπολογηθεί ο απιθμόρ 312 με αςηή ηη ζειπά και να παηηθεί ηο πλήκηπο ENTER, όπος επικςπώνει ηον κωδικό και ανάβει ένα λαμπάκι (Q0.1). Αν πληκηπολογήζοςμε λάθορ απιθμό και παηήζοςμε ENTER ανάβει ένα άλλο λαμπάκι (Q0.2), ηο οποίο μαρ πποειδοποιεί όηι κάναμε λάθορ και δεν άνοιξε ηο σπημαηοκιβώηιο και έσοςμε άλλερ δύο πποζπάθειερ. Αν αποηύσοςμε και ζηιρ ηπειρ πποζπάθειερ ηόηε σηςπάει έναρ ζςναγεπμόρ (Q0.3) και ζβήνει ηο λαμπάκι πποειδοποίηζηρ (Q0.2). Για να ζηαμαηήζει ο ζςναγεπμόρ ππέπει να πληκηπολογήζοςμε ηον απιθμό 24 με αςηή ηη ζειπά και να παηήζοςμε ηο πλήκηπο STOP, σωπίρ πάλι να ανοίξει ηο σπημαηοκιβώηιο. Εάν παηήζοςμε πεπιζζόηεπα από 3 πλήκηπα ζηην ππώηη πεπίπηωζη ή πεπιζζόηεπα από 2 ζηη δεύηεπη, ηόηε ηο PLC ζςγκπαηεί ζηη μνήμα ηος ηα 3 ή 2 ππώηα ανηίζηοισα =Ι 0.3 4=Ι =Ι 0.2 5=Ι =Ι 0.1 6=Ι 0.6 ΕNTER STOP ΕΝΤΕR=Ι 0.0 STOP=Ι 0.7 Σχήμα 1 Σχήμα 2

24 ΑΣΚΗΣΗ 20 Δύο κινηηήπερ λειηοςπγούν ζύμθωνα με ηο παπακάηω διάγπαμμα όπος Ι0.0 είναι ο γενικόρ διακόπηηρ ηων δύο κινηηήπων, Ι0.1 είναι ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα (Q0.0), και Ι0.2 είναι ο διακόπηηρ ηος δεύηεπος κινηηήπα (Q0.1). Για να λειηοςπγήζει ο ππώηορ κινηηήπαρ ππέπει οι διακόπηερ Ι0.0 και Ι0.1 να είναι κλειζηοί. Για να λειηοςπγήζει ο δεύηεπορ κινηηήπαρ ππέπει και οι ηπειρ διακόπηερ Ι0.0, Ι0.1 και Ι0.2 να είναι κλειζηοί και ξεκινάει με σπονική καθςζηέπηζη t2 ωρ ππορ ηον ππώηο κινηηήπα. Όηαν ανοίγει ο γενικόρ διακόπηηρ ή ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα και είναι ζε λειηοςπγία ο δεύηεπορ κινηηήπαρ, ππώηα ζηαμαηά ο δεύηεπορ κινηηήπαρ και μεηά από σπόνο t4 ζηαμαηά και ο ππώηορ, ενώ αν ανοίξει ο γενικόρ διακόπηηρ ή ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα και δεν είναι ζε λειηοςπγία ο δεύηεπορ κινηηήπαρ, ηόηε ζηαμαηά αμέζωρ ο ππώηορ κινηηήπαρ. Το άνοιγμα ηος διακόπηη ηος δεύηεπος κινηηήπα ζηαμαηά μονάσα ηο δεύηεπο κινηηήπα. I 0.0 I 0.1 I 0.2 Q 0.0 t1 t3 t4 Q 0.1 t2

25

26 ΑΣΚΗΣΗ 21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Απαιτήσεις Δύν δεμακελέο θαη ηξεηο αληιίεο απνηεινύλ ζύζηεκα ύδξεπζεο πόιεο. Σε θάζε δεμακελή ππάξρνπλ ηξεηο θινηεξνδηαθόπηεο: άλω, κεζαίαο θαη θάηω ζηάζκεο. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη κεηαμύ κεζαίαο θαη άλω ζηάζκεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηξεηο αληιίεο θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε δεύηεξε δεμακελή κε λεξό, αλάινγα κε ηε δήηεζε ηεο πόιεωο. Η δήηεζε θαζνξίδεηαη ωο εμήο: αλ ε ζηάζκε ηεο δεύηεξεο δεμακελήο βξίζθεηαη κεηαμύ θαηωηέξαο θαη κέζεο ζηάζκεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ δύν αληιίεο, αλ βξίζθεηαη κεηαμύ κέζεο θαη άλω ζηάζκεο λα ιεηηνπξγεί κία αληιία θαη αλ βξίζθεηαη θάηω από ηελ θάηω ζηάζκε λα ιεηηνπξγνύλ θαη νη ηξεηο αληιίεο. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη κεηαμύ κεζαίαο θαη θαηώηεξεο ζηάζκεο λα δνπιεύνπλ νη δύν αληιίεο αλεμάξηεηα από ηε δήηεζε θαη κέρξη ε δεύηεξε δεμακελή λα θηάζεη ζην άλω όξην. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη θάηω από ην θαηώηεξν όξην, λα κελ ιεηηνπξγεί θακία αληιία.

27 ΑΣΚΗΣΗ 22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Απαιτήσεις Τέζζεξηο αληιίεο ιεηηνπξγνύλ αλάινγα κε ηε δήηεζε αληιηνζηαζίνπ. Τν αληιηνζηάζην έρεη 5 θινηεξνδηαθόπηεο, ζε δηάθνξα ύςε ηεο δεμακελήο. Όηαλ ελεξγνπνηνύληαη ηα αληίζηνηρα θινηέξ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ν αληίζηνηρνο αξηζκόο αληιηώλ. Η ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ γίλεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε δήηεζε απμεζεί από δύν ζε ηξεηο αληιίεο θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ε αληιία 1 θαη 2, ζα ελεξγνπνηεζεί ε αληιία 3, ελώ αλ κεησζεί πάιη ε δήηεζε από ηξεηο αληιίεο ζε δύν ζα ζβήζεη ε 1. Η ελεξγνπνίεζε ησλ αληιηώλ γίλεηαη αλά 2sec.

28 ΑΣΚΗΣΗ 23 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Απαιτήσεις Σε κηα πνιπθαηνηθία 3 νξόθωλ (ηζόγεην, πξώηνο, δεύηεξνο, ηξίηνο όξνθνο) ιεηηνπξγεί αλειθπζηήξαο κε ηελ εμήο ινγηθή: ηα 4 κπνπηόλ εληόο ηνπ ζαιάκνπ έρνπλ πξνηεξαηόηεηα. Τα ηέζζεξα κπνπηόλ εθηόο ηνπ ζαιάκνπ (έλα ζε θάζε όξνθν) έρνπλ πξνηεξαηόηεηα αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζαιάκνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη από 4 βνεζεηηθνύο κάξθεξ, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη κε αληίζηνηρα ρξνληθά (απόζηαζε ελόο νξόθνπ 10sec, 2 νξόθωλ: 20sec θαη 3 νξόθωλ: 30sec). Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ζάιακνο βξίζθεηαη ζην ηζόγεην θαη παηεζνύλ ηα εμωηεξηθό κπνπηόλ 1 θαη 2, πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζην 1 αλεμάξηεηα αλ παηήζεθε πξώηα ην 2. Η άλνδνο θαη ε θάζνδνο πξνζδηνξίδνληαη κέζω δύν εμόδωλ. (Γηα ηελ παξνύζα άζθεζε, ζηνλ πξνζνκνηωηή λα ρξεζηκνπνηεζεί ε CPU-214)

29 ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ Μια κςλιόμενη ζκάλα ενεπγοποιείηαι μέζω ενόρ διακόπηη Ι0.1 Μέζω ενόρ αιζθηηηπίος Ι0.0 μεηπάει πόζα άηομα ειζέπσονηαι ζηην ζκάλα και ενόρ άλλος αιζθηηηπίος Ι0.2 πόζα άηομα εξέπσονηαι από ηην ζκάλα. Όηαν εξέλθοςν όλα ηα άηομα και μεηά από 1 λεπηό απενεπγοποιείηαι η ζκάλα αςηόμαηα.

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

απολαύζηε ηη ζωή ζηο ζπίηι, ζώνηαρ έξςπνα

απολαύζηε ηη ζωή ζηο ζπίηι, ζώνηαρ έξςπνα απολαύζηε ηη ζωή ζηο ζπίηι, ζώνηαρ έξςπνα η έξςπνη λύζη πος κάνει ηη ζωή πιο εύκολη Οηθηαθόο Απηνµαηηζµόο ζεµαίλεη ηερλνινγία πνπ αληαπνδίδεη: ην «Έμππλν πίηη» είλαη έλαο θόζµνο πξσηνπνξηαθώλ ιύζεσλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα