ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Πότισμα θεπμοκηπίων Απαιτήσειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνηίζκαηνο ζε έλα ζεξκνθήπην. Υπάξρνπλ θπηά ηξηώλ εηδώλ. Τα θπηά ηύπνπ 1 είλαη πδξόβηα θπηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κία ιηκλνύια όπνπ ην επίπεδν ηνπ λεξνύ πξέπεη λα δηαηεξεζεί κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο. Τα θπηά ηύπνπ 2 πξέπεη λα πνηίδνληαη γηα 3 ιεπηά όηαλ ην αληίζηνηρν αηζζεηήξην πγξαζίαο ελεξγνπνηεζεί θαη ηα θπηά ηύπνπ 3 πξέπεη λα πνηίδνληαη γηα 2 ιεπηά. θάζε λύρηα όηαλ ηα αληίζηνηρα αηζζεηήξηα πγξαζίαο θαη θσηηζκνύ ελεξγνπνηεζνύλ. Τν απηόκαην πόηηζκα κπνξεί θπζηθά λα ηίζεηαη εθηόο. Επίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηνπ πνηίζκαηνο ησλ θπηώλ 2 & 3. Επίζεο κπνξεί λα ειέγρεηαη ν εμαεξηζκόο θαη ν θιηκαηηζκόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Λύση Πότισμα των υςτών τύπος 1. Τν επίπεδν ηνπ λεξνύ ζηε ιηκλνύια δηαηεξείηαη πάληνηε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν κε ηε βνήζεηα θινηεξνδηαθνπηώλ γηα ηε κεγίζηε θαη ηελ ειαρίζηε ηηκή (ζπλδένληαη ζηηο εηζόδνπο I0.11 θαη I0.2). Πότισμα των υςτών τύπος 2. Μέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.3 ην ζύζηεκα πνηίζκαηνο ηίζεηαη εληόο γηα 3 ιεπηά θάζε θνξά πνπ ην ρώκα ζηεγλώλεη. Πότισμα των υςτών τύπος 3. Όηαλ θσηνθύηηαξν Ι0.5 ελεξγνπνηείηαη., θαη ην ρώκα έρεη ζηεγλώζεη κέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.4 ην ζύζηεκα πνηίζκαηνο ηίζεηαη εληόο γηα 2 ιεπηά. Μέζσ ηνπ δηαθόπηε S1 (Ι0.0) ελεξγνπνηείηαη ην ρεηξνθίλεην πόηηζκα. Εξαεπισμόρ - κλιματισμόρ Με ην αηζζεηήξην (ζεξκνζηάηεο ρώξνπ) Ι0.6 ελεξγνπνηείηαη γηα 5 ιεπηά ην βεληηιαηέξ εμαεξηζκνύ θαη παξάιιεια ελεξγνπνηείηαη θαη ν θιηκαηηζκόο (ζέξκαλζε ή ςύμε).

2 Εξαπτήματα - S I0.1 Φινηεξνδηαθόπηεο γηα ηε κεγίζηε ηηκή (επαθή NC) - I0.2 Φινηεξνδηαθόπηεο γηα ηελ ειαρίζηε ηηκή (επαθή NO) - I0.3 Υγξαζηόκεηξν (επαθή NO) - I0.4 Υγξαζηόκεηξν (επαθή NO) - I0.5 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - Ι0.6 Αηζζεηήξην - I0.0 Δηαθόπηεο γηα απηόκαην θαη ρεηξνθίλεην πόηηζκα - Q0.1 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 1 - Q0.2 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 2 - Q0.3 Ηιεθηξνβάλα γηα ην πόηηζκα ησλ θπηώλ ηύπνπ 3 - Q0.4 Εμαεξηζκόο - Q0.5 Θέξκαλζε - Q0.6 Ψύμε - S1 Δηαθόπηεο ON-OFF-ΟΝ Παπατηπήσειρ Μαδί κε ην πόηηζκα κπνξεί επίζεο λα ειεγρζεί ν θσηηζκόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ην S7-200.

3 ΑΣΚΗΣΗ 2 Φωτισμόρ μίαρ βιτπίναρ καταστήματορ Απαιτήσειρ Τν S7-200 πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην θσηηζκό κίαο βηηξίλαο θαηαζηήκαηνο. Υπάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθέο νκάδεο θσηηζηηθώλ. Μία γηα θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Q0.0), κία γηα επηπξόζζεην θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνγεύκαηνο (Q0.2), κία γηα ειάρηζην θσηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (Q0.1) θαη κία γηα ζπνηάθηα πνπ θσηίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (Q0.4). Λύση Μέζσ ηνπ κπνπηόλ S1 πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ είζνδν I0.1 κπνξνύλ λα αλάςνπλ όιεο νη νκάδεο θσηηζηηθώλ ζηαδηαθά ζε 1 ιεπηό ε πξώηε, ζε 2 ιεπηά ε δεύηεξε, ζε 3 ιεπηά ε ηξίηε θαη ζε ιεπηά 4 ε ηέηαξηε θαη λα παξακείλνπλ αλακέλεο έσο όηνπ δώζνπκε εληνιή από ην κπνπηόλ S2 είζνδνο Ι0.2 λα ζβήλνπλ πάιη ζηαδηαθά. H νκάδα θσηηζηηθώλ 1 ζηελ έμνδν Q0.1 αλάβεη ην πξσί γηα 8ώξεο από ην άλνηγκα ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ ηνπ θιεηδνδηαθόπηε (κπνπηόλ) S3 είζνδνο Ι0.3. Η απνγεπκαηηλή νκάδα θσηηζηηθώλ 2 αλάβεη γηα 3 ώξεο (εθόζνλ έρνπλ ζβήζεη ηα θσηηζηηθά ηεο 1 εο νκάδαο), όηαλ ν θσηνδηαθόπηεο δώζεη εληνιή γηα ρακειή ζηάζκε θσηηζκνύ ζηελ είζνδν I0.4 θαη ζβήλεη κεηά από 1 ώξα αθνύ αλάςνπλ ηα θώηα ηηο νκάδαο 3. Η νκάδα θσηηζηηθώλ 3 ζηελ Q0.3 αλαιακβάλεη ηνλ ειάρηζην θσηηζκό αθνύ ν θσηνδηαθόπηεο Ι0.5 έρεη δώζεη εληνιή γηα κεδεληθή ζηάζκε θσηηζκνύ (λύρηα). Μέζσ ελόο αληρλεπηνύ θηλήζεσο ζηελ είζνδν I0.6 αλάβνπλ γηα 2,5 ιεπηά ηα ζπνηάθηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ (νκάδα θσηηζηηθώλ 4 ζηελ έμνδν Q0.4). Εξαπτήματα - S I0.1 Μπνπηόλ S1 (επαθή NO) - I0.2 Μπνπηόλ S2 (επαθή NO) - I0.3 Μπνπηόλ S3 (επαθή NO) - Ι0.4 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - I0.5 Φσηνδηαθόπηεο (επαθή NO) - I0.6 Αληρλεπηήο θηλήζεσο (επαθή NO) - Q0.1 Οκάδα θσηηζηηθώλ 1 - Q0.2 Οκάδα θσηηζηηθώλ 2 - Q0.3 Οκάδα θσηηζηηθώλ 3 (ειάρηζηνο θσηηζκόο) - Q0.4 Οκάδα θσηηζηηθώλ 4 (ζπνηάθηα) Παπατηπήσειρ Οη ρξνληθέο πεξίνδνη ηνπ θσηηζκνύ κπνξνύλ επθόισο λα κεηαβιεζνύλ νπνηεδήπνηε είλαη απηό επηζπκεηό. Μπνξνύλ εύθνια λα επηιερζνύλ άιινη ζπλδπαζκνί θσηηζηηθώλ νκάδσλ.

4 ΑΣΚΗΣΗ 3 Εποπτεία χώπων σταθμεύσεωρ Απαιτήσειρ Σε έλα ρώξν ζηαζκεύζεωο απηνθηλήηωλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο δηαζεζίκωλ ζέζεωλ. Τα θαλάξηα ζηελ είζνδν πξόθεηηαη λα κεηαβιεζνύλ απηνκάηωο από πξάζηλν ζε θόθθηλν όηαλ θαηαιεθζνύλ όιεο νη ζέζεηο ζηαζκεύζεωο. Μόιηο θάπνηα ζέζε ειεπζεξωζεί ηα θαλάξηα κεηαβάιινληαη μαλά ζε πξάζηλν ώζηε λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζην ρώξν ζηαζκεύζεωο. Λύση Τα νρήκαηα πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ έμω από ην ρώξν ζηαζκεύζεωο κεηξνύληαη κέζω αηζζεηήξωλ (ζηηο εηζόδνπο I0.1 θαη I0.2) κε ηε βνήζεηα ηνπ απαξηζκεηώλ πνπ βξίζθνληαη ελζωκαηωκέλνη ζην S Όηαλ έλα όρεκα εηζέξρεηαη ζην ρώξν ζηαζκεύζεωο (I0.1) ν απαξηζκεηήο πξνζζέηεη 1 ζην ζύλνιν θαη όηαλ έλα όρεκα αθήλεη ην ρώξν ζηαζκεύζεωο (I0.2) ν απαξηζκεηήο ειαηηώλεη θαηά 1 ην ζύλνιν. Η απαξηζκεηηθή θαηεύζπλζε (κπξνζηά ή πίζω) ζηνλ απαξηζκεηή νξίδεηαη από ηελ I0.2 θαη ηελ πεγή ξεύκαηνο. Όηαλ ε παξάκεηξνο set έρεη νινθιεξωζεί ηα θαλάξηα αιιάδνπλ ρξώκα ζηελ Q0.1. Μέζω ηνπ κπνπηόλ ζηελ I0.3 νη ηηκέο ηεο απαξηζκήζεωο θαη ε έμνδνο Q0.1 κπνξνύλ λα γίλνπλ reset. Εξαπτήματα - S I0.1 Αηζζεηήξην εηζόδνπ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Αηζζεηήξην εμόδνπ (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Μπνπηόλ reset (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Ρειέ θαλαξηνύ (Μεηαβιεηή επαθή) Παπατηπήσειρ Η παξνύζα ηηκή ηνπ απαξηζκεηή κπνξεί επθόιωο λα δείρλεηαη ζε θάπνηα νζόλε. Η κέγηζηε ηηκή ηνπ απαξηζκεηή κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά βνύιεζε. Τν ζύζηεκα κπνξεί επθόιωο λα επεθηαζεί. Γηα παξάδεηγκα, λα θιεηζηεί ε είζνδνο όηαλ είλαη θαηεηιεκκέλεο όιεο νη ζέζεηο ζηαζκεύζεωο ή λα κεηαβάιινπκε ηελ ηηκή ζηνλ απαξηζκεηή (θαηεηιιεκέλε ζέζε γηα εξγαδνκέλνπο ζε εηαηξεία).

5 ΑΚΗΗ 4 Έλεγχορ Ρολών Απαιτήσειρ Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ηων πολλών (πανηζούπια) ενόρ ζπιηιού. Μέζω ενόρ διακόπηη (επιλογέα) μποπεί να επιλεγεί σειποκίνηηη ή αςηόμαηη λειηοςπγία. Αναλόγωρ ηηρ θωηεινόηηηαρ. Λύση Χειποκίνηηη λειηοςπγία. Μέζω ηων διακοπηών ζηιρ ειζόδοςρ Ι0.2 (άνοιγμα) και I0.3 (κλείζιμο) ηα πολλά μποπούν να ανοίξοςν ή να κλείζοςν σειποκίνηηα, απκεί ο διακόπηηρ επιλογέαρ ζηην είζοδο I0.6 να μην είναι ζηο αςηόμαηο. Αςηόμαηη λειηοςπγία. Για ηην αςηόμαηη λειηοςπγία ο διακόπηηρ επιλογέαρ (I0.6) ππέπει να είναι ζηο αςηόμαηο. Εάν ο θωηοδιακόπηηρ ζηην είζοδο I0.1 ενεπγοποιηθεί, ηα πολλά κλείνοςν μεηά από 5 λεπηά., ηο ππωί μόλιρ απενεπγοποιηθεί ο θωηοδιακόπηηρ και αθού πεπάζοςν 4 λεπηά ηα πολά ανοίγοςν. Οι ηεπμαηικοί διακόπηερ ζηιρ ειζόδοςρ I0.4 και I0.5 καθοπίζοςν ηη θέζη ηων πολλών δηλαδή εάν αςηά είναι ανοισηά ή κλειζηά. Εξαπτήματα - S I0.1 Φωηοδιακόπηηρ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Χειποκίνηηορ διακόπηηρ ππορ ηα πάνω (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Χειποκίνηηορ διακόπηηρ ππορ ηα κάηω (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Τεπμαηικόρ διακόπηηρ «πολλά ανοισηά» (Επαθή ΝC) - I0.5 Τεπμαηικόρ διακόπηηρ «πολλά κλειζηά» (Επαθή ΝC) - I0.6 Διακόπηηρ επιλογέαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «αςηόμαηο» - Q0.1 Άνοιγμα πολών - Q0.2 Κλείζιμο πολών Παπατηπήσειρ Οι σπόνοι μποπούν εςκόλωρ να πποζαπμοζηούν για κάθε πεπίπηωζη. Δύο πεπιοσέρ/καηαζηάζειρ μποπούν να ελεγσθούν με διαθοπεηικό ηπόπο μέζω ηων δύο διαθεζίμων εξόδων πος απέμειναν.

6 ΑΣΚΗΣΗ 5 Έλεγσορ Αναδεςηήπα Κπέμαρ Απαιηήζειρ Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ενόρ αναδεςηήπα κπέμαρ ζε ένα γαλακηοκομείο. Μέζω ενόρ διακόπηη (επιλογέα) μποπεί να επιλεγεί αςηόμαηη ή άμεζη λειηοςπγία. Τα ζθάλμαηα ανισνεύονηαι μέζω μίαρ ενδεικηικήρ λςσνίαρ και μίαρ ησηηικήρ κόπναρ. Λύζη Ο διακόπηηρ με ηον οποίο επιλέγεηαι ο ηπόπορ λειηοςπγίαρ ηίθεηαι ζηο αςηόμαηο (I0.1), ο αναδεςηήπαρ ζηην (Q0.1) εκκινά αμέζωρ. Αςηόμαηη λειηοςπγία ζημαίνει όηι ο αναδεςηήπαρ ηίθεηαι ενηόρ και εκηόρ ζε πποκαθοπιζμένα διαζηήμαηα (15 δεςηεπόλεπηα ενηόρ, 10 δεςηεπόλεπηα διάλειμμα). Ο αναδεςηήπαρ λειηοςπγεί ζε αςηά ηα σπονικά διαζηήμαηα μέσπι ο διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ηεθεί ζηο 0. Με άμεζη λειηοςπγία (I0.2 ηίθεηαι ωρ «άμεζη λειηοςπγία») ο αναδεςηήπαρ λειηοςπγεί σωπίρ να ζηαμαηά. Εάν ενεπγοποιηθεί ο αζθαλειοδιακόπηηρ ηος κινηηήπορ (ζηην I0.3) η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ (Q0.2) και η κόπνα ηος ζςναγεπμού (Q0.3) ενεπγοποιούνηαι. Τα διαζηήμαηα μεηαξύ ηων ζημάηων ηηρ κόπναρ ηίθενηαι σπηζιμοποιώνηαρ ηη γεννήηπια παλμών ζηα 3 δεςηεπόλπηα. Το ζήμα ηηρ κόπναρ μποπεί να διακοπεί μέζω ενόρ μποςηόν απενεπγοποιήζεωρ ηηρ κόπναρ ζηην I0.4. Όηαν γίνει αποκαηάζηαζη ηος ζθάλμαηορ η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ και η κόπνα ηίθενηαι εκηόρ. Με ηο μποςηόν «έλεγσορ ηος ζςναγεπμού» ζηην I0.5 μποπούν να ελεγσθούν ηόζο η ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ όζο και η κόπνα. Εξαπηήμαηα - S I0.1 Διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «αςηόμαηο» (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Διακόπηηρ επιλογέαρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ο οποίορ ηίθεηαι ζηο «σειποκίνηηο» (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Επαθή αζθαλειοδιακόπηη ηος κινηηήπα για ηο ζςναγεπμό (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Μποςηόν reset ηηρ κόπναρ (Επαθή ΝΟ) - I0.5 Μποςηόν ελέγσος ηος ζςναγεπμού (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Αναδεςηήπαρ - Q0.2 Ενδεικηική λςσνία ζθάλμαηορ - Q0.3 Κόπνα ζςναγεπμού Παπαηηπήζειρ Τα σπονικά διαζηήμαηα ηος αναδεςηήπα μποπούν να μεηαβληθούν καηά ηο επιθςμηηό. Απαιηούνηαι λιγόηεπα εξαπηήμαηα από ζςμβαηικέρ λύζειρ

7 ΑΣΚΗΣΗ 6 Έλεγσορ Διαδοσήρ ηων Μησανών για Σςγκόλληζη Καλωδίων Μεγάληρ Διαηομήρ Απαιηήζειρ Η αθνινπζία ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζπγθνιιήζεωο πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά γξάκκα. Η ελεξγνπνίεζε είλαη δπλαηή κόλν κέζω ελόο ελεξγνπνηνύκελνπ από πόδη κπνπηόλ. Σε πεξίπηωζε εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο ν θύθινο δηαθόπηεηαη ακέζωο θαη πξέπεη λα μεθηλήζεη εμ νινθιήξνπ από ηελ αξρή. Λύζη Η δηαδηθαζία ζπγθνιιήζεωο εθθηλά από έλα κπνπηόλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην πόδη ζηελ I0.1. Πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ εζθαικέλε ιεηηνπξγία θαη θαζπζηέξεζε ζηελ πιεπξά ηνπ ρεηξηζηή. Όηαλ πηεζηεί ην κπνπηόλ πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ην πόδη ην πέξαο ηνπ θαιωδίνπ πηέδεηαη πξνο ηα πάλω ζηε ζύλδεζε. Τν ίδην κπνπηόλ πξέπεη λα πηεζηεί κέζα ζε 3 δεπηεξόιεπηα γηα λα ζπλδέζεη ηα πέξαηα ηωλ θαιωδίωλ (βαιβίδα ζηελ Q0.2). Η ρξνληθή πεξίνδνο ηωλ 3 δεπηεξνιέπηωλ ππνδειώλεηαη κέζω ελόο ιακπηήξνο ζηελ Q0.1. Εάλ ην κπνπηόλ πηεζηεί μαλά κέζα ζε 3 δεπηεξόιεπηα ιακβάλεη ρώξα ε ζπγθόιιεζε. Όηαλ ην ίδην κπνπηόλ πηεζηεί μαλά ην θαιώδην κεηαθέξεηαη θαη κεηαθέξεηαη πεξαηηέξω (βαιβίδα ζηελ Q0.3). Εάλ γίλεη ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηζωξίνπ ηωλ 3 δεπηεξνιέπηωλ από ηε ζηηγκή πνπ ην κπνπηόλ πξωηνπηεζηεί, ε βαιβίδα ζπλδέζεωο απειεπζεξώλεη ακέζωο ην θαιώδην θαη δελ ζπγθνιιάηαη. Ο θύθινο πξέπεη λα μεθηλήζεη μαλά από ηελ αξρή. Εξαπηήμαηα - S I0.1 Μπνπηόλ πνπ ιεηηνπξγεί κε ην πόδη (Επαθή ΝΟ) - Q0.1 Λακπηήξαο ελδείμεωο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ (3sec) - Q0.2 Βαιβίδα γηα ζύλδεζε ηνπ θαιωδίνπ - Q0.3 Βαιβίδα γηα απειεπζέξωζε ηνπ θαιωδίνπ Παπαηηπήζειρ Οη πξνθαζνξηζκέλνη ρξόλνη κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αλά πάζα ζηηγκή. Με ην S7-200 ην θύθιωκα απηό, ην νπνίν θαλνληθά ρξεηάδεηαη έλαλ αξηζκό εμαξηεκάηωλ ζε κία θαηαλνκή ηξηώλ ζεηξώλ, είλαη κία ιύζε πνπ εμνηθνλνκεί ρώξν θαη θόζηνο.

8 ΑΣΚΗΣΗ 7 Φωτισμός Εξωτερικών Χώρων Απαιτήσεις Το S7-200 ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηον έλεγσο ηος εξωηεπικού θωηιζμού ενόρ κηιπίος. Υπάπσοςν δύο είδη θωηιζμού: Ο κύπιορ και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ με σειποκίνηηη ή αςηόμαηη λειηοςπγία. Ο κύπιορ θωηιζμόρ ηίθεηαι ζε λειηοςπγία για ηο ζύνολο ηος σπόνος ενεπγοποιήζεωρ και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ ενεπγοποιείηαι μόνο ζε ζςγκεκπιμένερ σπονικέρ ζηιγμέρ και όηαν ενεπγοποιηθεί έναρ ανισνεςηήρ κινήζεωρ. Ο θωηιζμόρ ζε γενικέρ γπαμμέρ ενεπγοποιείηαι όηαν είναι ζκοηάδι. Λύση Σηην αςηόμαηη λειηοςπγία ο κύπιορ θωηιζμόρ (ζηην Q0.1) ηίθεηαι ενηόρ 50 δεςηεπόλεπηα μεηά από ηην ενεπγοποίηζη ηος θωηοδιακόπηη (είζοδορ I0.1). Ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ (ζηην Q0.2) ηίθεηαι ενηόρ μέζω ηος ανισνεςηού κινήζεωρ (είζοδορ I0.2) για 90 δεςηεπόλεπηα. Σηην σειποκίνηηη λειηοςπγία ηόζο ο κύπιορ όζο και ο δεςηεπεύων θωηιζμόρ ενεπγοποιούνηαι μέζω ηος μποςηόν S1 (είζοδορ I0.4) και απενεπγοποιούνηαι μέζω ηος μποςηόν S2 (είζοδορι0.5) αθού έσει ενεπγοποιηθεί ο θωηοδιακόπηηρ (είζοδορ I0.1). Εξαρτήματα - I0.1 Φωηοδιακόπηηρ (Επαθή ΝΟ) - I0.2 Ανισνεςηήρ κινήζεωρ (Επαθή ΝΟ) - I0.3 Διακόπηηρ αςηομάηος λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝΟ) - I0.4 Διακόπηηρ ON σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝΟ) - I0.5 Διακόπηηρ OFF σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ (Επαθή ΝC) - Q0.1 Κύπιορ θωηιζμόρ - Q0.2 Δεςηεπεύων θωηιζμόρ Παρατηρήσεις Εξοικονόμηζη ενεπγείαρ λόγω ηηρ ζεύξεωρ ηος σπονοδιακόπηος, ηος ανισνεςηού κινήζεωρ και ηος θωηοδιακόπηος. Οι σπόνοι μποπούν να ηεθούν ανεξάπηηηοι ο έναρ από ηον άλλον. Το ζύζηημα θωηιζμού μποπεί εςκόλωρ να επεκηαθεί. Για παπάδειγμα μποπούν να πποζηεθούν ζώνερ ανισνεςηών κινήζεωρ ή άλλερ ομάδερ θωηιζμού για να είναι πεπιζζόηεπο εςκπινή ηα ζύνοπα μεηαξύ ηων διαθόπων πεπιοσών

9 ΑΣΚΗΣΗ 8 Έλεγχορ μίαρ μηχανήρ πποζδέζεωρ Απαιηήζειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόζδεζε ηωλ ζωιήλωλ θαπζαεξίωλ. Η δηαδηθαζία δελ πξέπεη λα μεθηλήζεη εθηόο εάλ είλαη παξόληεο ηόζν ν ζωιήλαο όζν θαη ν πξνζαξκνζηήο ηεο ζπλδέζεωο κε απηόλ. Εάλ έλα από απηά είλαη ειαηηωκαηηθό ή απόλ ηόηε ζα δεηρλεί από κία ελδεηθηηθή ιπρλία. Λύζη Έλαο δηαθόπηεο εγγύηεηνο ζηελ είζνδν I0.1 αληρλεύεη εάλ είλαη παξώλ έλαο δηαθόπηεο (γηα ην ζθνπό απηό ηίζεηαη έλα on delay γηα 1 sec). Τόηε ν ζωιήλαο θξαηείηαη ζθηρηά ζηε ζέζε ηνπ κέζω ηεο ζωιελνεηδνύο βαιβίδνο πνπ ζπλδέεηαη ζηελ έμνδν Q0.1. Εάλ είλαη επίζεο παξώλ ν πξνζαξκνγέαο ηεο ζπλδέζεωο (αηζζεηήξαο ζηελ είζνδν I0.2), ν ζωιήλαο ε δηαδηθαζία αθήλεηαη λα εμειηρζεί θαη δίλεηαη ην πξάζηλν θωο γηα ηελ πξόζδεζή ηνπ κε reset ηνπ ξειαί εμνπζηνδνηήζεωο ζηελ έμνδν Q0.2 (Q0.2=0). Μία δηαδηθαζία εμνπζηνδνηήζεωο δηαξθεί 5sec. Απηόο είλαη ν ρξνληθόο πεξηνξηζκόο γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε. Εάλ δελ αληρλεπηεί ζωιήλαο κέζα ζηα 5 απηά δεπηεξόιεπηα αθπξώλεηαη ε πξόζδεζε ζέηνληαο ην ξειαί εμνπζηνδνηήζεωο Q0.2 (Q0.2=1). Εάλ έλα εμάξηεκα αλαγλωξίδεηαη ωο ειαηηωκαηηθό ή ειιηπέο ηόηε απηό ζα δεηρλεί από κία ελδεηθηηθή ιπρλία ζηελ έμνδν Q0.3. Μέζω ηεο I0.3 ην ζθάικα κπνξεί λα αλαγλωξηζηεί θαη λα απνκαθξπλζεί ην ειαηηωκαηηθό εμάξηεκα. Ο ζωιήλαο αθήλεηαη θαη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά από ηελ αξρή. Εξαπηήμαηα - I0.1 Αηζζεηήξαο «ζωιήλαο είλαη παξώλ» (επαθή NΟ) - I0.2 Αηζζεηήξαο «πξνζαξκνζηήο ζπλδέζεωο είλαη παξώλ» (επαθή NO) - I0.3 Μπνπηόλ αλαγλωξίζεωο ζθάικαηνο (επαθή NO) - Q0.1 Σωιελνεηδήο βαιβίδα γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ θπιίλδξνπ - Q0.2 Ρειέ εμνπζηνδνηήζεωο - Q0.3 Ελδεηθηηθή ιπρλία ζθάικαηνο Μπνξεί επθόιωο λα επεθηαζεί. Απαηηνύληαη ιηγόηεξα εμαξηήκαηα Παπαηηπήζειρ

10 ΑΣΚΗΣΗ 9 Έλεγτος διάβαζες πεδών Έλεγτος διάβαζες πεδών ζε δρόμο ηατείας κσκλοθορίας Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηάβαζεο πεδώλ ζε δξόκν ηαρείαο θπθινθνξίαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζεκαηνδόηεο. Οη ζεκαηνδόηεο είλαη ζπλέρεηα πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο. Όηαλ πηεζηεί θάπνην από ηα κπνπηόλ Ι0.1 (επαθήο θαλνληθά αλνηρηή NO ) πνπ είλαη έλα ζε θάζε ζηύιν ηόηε: κεηά ρξόλν 50 sec αλάβεη πνξηνθαιί γηα ηα απηνθίλεηα γηα 5 sec θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα πεδνύο κεηά ρξόλν 55 sec αλάβεη θόθθηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη πξάζηλν γηα πεδνύο κεηά ρξόλν 70 sec αλάβεη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα ηα απηνθίλεηα κεηά ρξόλν 75 sec αλάβεη πξάζηλν γηα ηα απηνθίλεηα θαη παξακέλεη θόθθηλν γηα ηνπο πεδνύο Γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ θύθινπ πξέπεη λα πεξάζνπλ 120 sec Δίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θπθινθνξίαο Μπνπηόλ 50sec 5sec 15sec 5sec 50sec 5sec 15sec 5sec Έμνδνη Q0.0 ΠΡ. ΑΥΤ Q0.1 Π0. ΑΥΤ Q0.2 ΚΟ. ΑΥΤ Q0.3 ΠΡ.ΠΕ Q0.4 ΚΟ.ΠΕ Φξόλνη ιεηηνπξγίαο 0-50 sec ΠΡ.ΑΥΤ Q0.0 ΚΟ.ΠΕ Q sec ΠΟ.ΑΥΤ Q0.1 ΚΟ.ΠΕ Q sec ΠΡ.ΠΕ Q0.4 ΚΟ.ΑΥΤ Q sec ΚΟ.ΑΥΤ Q0.2 ΚΟ.ΠΕ Q sec Επαλάιεςε θύθινπ αθνύ έρνπλ πεξάζεη 120 sec.

11 ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΡΟΥ Απαιτήσεις Ο σώπορ έσει δύο αιζθηηήπερ κίνηζηρ, δύο αιζθηηήπερ ζηα ανοίγμαηα (πόπηερ παπάθςπα ) και ένα αιζθηηήπα πςπαζθάλειαρ ηα οποία ενεπγοποιούν ηο ζςναγεπμό μεηά από 10 sec. Να ενεπγοποιείηαι με ηον κωδικό όπος ο κάθε απιθμόρ ανηιζηοισεί ζε παηήμαηα ενόρ διακόπηη και επικύπωζη με ηο enter, και να απενεπγοποιείηαι με ηον κωδικό όπος ο κάθε απιθμόρ ανηιζηοισεί ζε παηήμαηα ενόρ διακόπηη και επικύπωζη με ηο enter. Σε πεπίπηωζη λάθοςρ κωδικού ενεπγοποιείηαι ο ζςναγεπμόρ έωρ όηος πληκηπολογηθεί ο ζωζηόρ κωδικόρ Η απενεπγοποίηζη να γίνεηαι άμεζα και η ενεπγοποίηζη ζε 5sec. Το ζύζηημα έσει έξοδο ζςναγεπμού για εζωηεπική ζειπήνα, έξοδο ζςναγεπμού για εξωηεπική ζειπήνα, έξοδο για ενδεικηική λςσνία ζςναγεπμού, ξεσωπιζηέρ εξόδοςρ για ενεπγοποίηζη ηηλεθωνηηή ζε πεπίπηωζη ζςναγεπμού και ζε πεπίπηωζη θωηιάρ, και έξοδο ενεπγοποίηζηρ ηος ζςζηήμαηορ μεηά ηην ειζαγωγή ηος κωδικού ενεπγοποίηζηρ.

12 ΑΣΚΗΣΗ 11 Έιεγρνο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο κε δύν θηλεηήξεο Η δηαδηθαζία πξέπεη λα κπνξεί λα ζηακαηάεη θαη λα ζπλερίδεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο δηαθόπηεο "Stop" Ι0.2 θαη "Start" Ι0.1 ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Η ιπρλία Η1 "RUN" παξακέλεη αλακκέλε θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο Q0.0. Σηελ κεηαθνξηθή ηαηλία ππάξρνπλ θάδνη νη νπνίνη κεηαθέξνληαη όηαλ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο Νν 1, έμνδνο Q0.0. Μόιηο ν πξώηνο θάδνο θζάζεη ζηελ επζεία θόξηωζεο ην αηζζεηήξην Ι0.3 ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα Νν 1. Σηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ν θηλεηήξαο Νν 2, έμνδνο Q0.1 θαη κεηαηνπίδεη αξηζηεξά ηνλ θάδν ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηε ε βαιβίδα θόξηωζεο θαη ζηακαηάεη ζην ζεκείν θόξηωζεο από ην αηζζεηήξην Ι0.4 θαη κεηά από 1 ιεπηό αλνίγεη ηελ βαιβίδα θόξηωζεο Κ1 Q0.4. Τν γέκηζκα ηνπ θάδνπ (αλώηαην όξην) ειέγρεηαη από ην αηζζεηήξην Ι0.5 ην νπνίν ζηακαηάεη ηελ βαιβίδα θόξηωζεο Κ1 Q0.4. Όηαλ ε βαιβίδα Κ1 είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιπρλία Η2 "Γεκίζκαηνο" πξέπεη λα είλαη αλακκέλε, θαζ'όιε ηε δηάξθεηα πνπ ν θάδνο γεκίδεη. Σηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη αληίζηξνθα ν θηλεηήξαο Νν 2, έμνδνο Q0.5 θαη κεηαηνπίδεη δεμηά ηνλ θάδν ζηελ κεηαθνξηθή ηαηλία κέρξηο όηνπ ζηακαηίζεη από ην αηζζεηήξην Ι0.6. Σηε ζπλέρεηα κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζεηεξίνπ Ι0.6 ελεξγνπνηεί ν θηλεηήξαο Νν 1 κεηά από 30 δεπηεξόιεπηα γηα λα κεηαθηλεζεί ν γεκάηνο θάδνο.

13 ΑΚΗΗ 12 AYTOMATH ΠΟΡΣΑ ςνήθωρ ζςνανηάμε ζςζηήμαηα με αςηόμαηερ πόπηερ ζηιρ ειζόδοςρ ηων ζούπεπ μάπκεη, ζηα δημόζια κηήπια, ζηιρ ηπάπεζερ, ζηα νοζοκομεία κ.η.λ. Απαιηήζειρ για μια αςηόμαηη πόπηα: Όηαν κάποιορ πληζιάζει από ηον εξωηεπικό σώπο ο εξωηεπικόρ ςπέπςθπορ ανισνεςηήρ κίνηζηρ B1 ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Κλειζηή» (NC) S1, θα ππέπει να ανοίγει αςηόμαηα ηην πόπηα. Η πόπηα θα ππέπει να μένει ανοισηή έωρ όηος ηο θωηοκύηηαπο ςπεπύθπων F1 να μην ανισνεύζει κίνηζη ανάμεζά ηηρ και ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Ανοισηή» (NC) S2 να κλείζει ηην πόπηα μεηά από 20 δεςηεπόλεπηα. Όηαν κάποιορ πληζιάζει από ηον εζωηεπικό σώπο ο εζωηεπικόρ ςπέπςθπορ ανισνεςηήρ κίνηζηρ B3 ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Κλειζηή» (NC) S1, θα ππέπει να ανοίγει αςηόμαηα ηην πόπηα. Η πόπηα θα ππέπει να μένει ανοισηή έωρ όηος ηο θωηοκύηηαπο ςπεπύθπων F1 να μην ανισνεύζει κίνηζη ανάμεζά ηηρ και ζε ζςνδςαζμό με ηον ηεπμαηικό διακόπηη «Πόπηα Ανοισηή» (NC) S2 να κλείζει ηην πόπηα μεηά από 20 δεςηεπόλεπηα. Επίζηρ ςπάπσοςν και ηπειρ διακόπηερ, έναρ επιλογήρ αςηόμαηηρ και σειποκίνηηηρ λειηοςπγίαρ, έναρ διακόπηηρ ON πος ανοίγει ηην πόπηα και έναρ διακόπηηρ OFF πος κλείνει ηην πόπηα.

14 ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο ζκοπόρ ενόρ ζςζηήμαηορ εξαεπιζμού είναι είηε να παπέσει θπέζκο αέπα ζε ένα σώπο είηε να εξάγει ηον πολςκαιπιζμένο αέπα από έναν σώπο. Ο σώπορ πεπιέσει έναν ανεμιζηήπα εξαγωγήρ και έναν ανεμιζηήπα θπέζκος αέπα, και οι δύο ανεμιζηήπερ εποπηεύονηαι από αιζθηηήπια ποήρ. Η πίεζη ζηο δωμάηιο δεν ππέπει να ςπεπβεί ηην αημοζθαιπική πίεζη ζε πεπίπηωζη πος ηην ςπεπβεί ζηαμαηούν και οι δύο κινηηήπερ. Ο ανεμιζηήπαρ θπέζκος αέπα ππέπει να ενεπγοποιείηαι μόνο εθόζον η αξιόπιζηη λειηοςπγία ηος ανεμιζηήπα εξαγωγήρ επιβεβαιώνεηαι από ηο αιζθηηήπιο ποήρ. Μία πποειδοποιηηική λςσνία δείσνει εάν κάποιορ από ηοςρ ανεμιζηήπερ παύζει να λειηοςπγεί. Εάν, ηα αιζθηηήπια ποήρ δεν ανισνεύζοςν ποή αέπα, ηο ζύζηημα απενεπγοποιείηαι μεηά από μία μικπή καθςζηέπηζη και ενεπγοποιείηαι η ένδειξη ζθάλμαηορ. Η επιβεβαίωζη γίνεηαι με ηο πάηημα ηος διακόπηη Stop. Εξαπηήμαηα πος σπηζιμοποιούνηαι K1 Ρελέ ιζσύορ κινηηήπα 1 K2 Ρελέ ιζσύορ κινηηήπα 2 S0 (NC) Διακόπηηρ STOP S1 (NO) Διακόπηηρ START S2 (NO) Αιζθηηήπιο ποήρ S3 (NO) Αιζθηηήπιο ποήρ H1 Ενδεικηική λςσνία παύζηρ λειηοςπγίαρ H2 Ενδεικηική λςσνία ένδειξηρ ζθάλμαηορ

15 ΑΣΚΗΣΗ 14 Δύν δεμακελέο νη νπνίεο ειέγρνληαη από ηα αηζζεηήξηα πάλω νξίνπ Ι0.0 & Ι0.1 θαη θάηω νξίνπ Ι0.2 & Ι0.3 γεκίδνπλ από κηα θεληξηθή δεμακελή κέζω ηωλ ειεθηξνβαλώλ Q0.0 & Q0.1 Τελ θεληξηθή δεμακελή ηελ ειέγρεη ωο πξνο ην πάλω όξην ηεο ζηάζκεο θινηεξνδηαθόπηεο Ι0.4, ελώ έλαο άιινο θινηεξνδηαθόπηεο Ι0.5 ωο πξνο ην θάηω όξην ηεο ζηάζκεο θαη ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από δύν αληιίεο Q0.2 θαη Q0.3. Κάζε θνξά κπνξεί λα είλαη ζε ιεηηνπξγία κόλν κία αληιία. Οη αληιίεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία όηαλ ε ζηάζκε ηεο θύξηαο δεμακελήο πέζεη θάηω από ην θάηω όξην κέζα ζηε δεμακελή θαη ζηακαηνύλ όηαλ ε ζηάζκε ππεξβεί ην πάλω όξην. Όηαλ ε ζηάζκε μαλαπέζεη θάηω από ην θάηω όξην εθθηλεί ε αληιία πνπ δελ ήηαλ πξηλ ζε ιεηηνπξγία ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θπθιηθή ελαιιαγή ηωλ αληιηώλ.

16 ΑΣΚΗΣΗ 15 Σε μια αποθήκη μπαίνοςν και βγαίνοςν ειδικά κοςηιά μέζω δςο ηαινιών μεηαθοπάρ. Σηην είζοδο ςπάπσει ένα θωηοκύηηαπο (Ι0.0) πος μεηπάει ηα κοςηιά πος μπαίνοςν και ζηην έξοδο ςπάπσει ένα άλλο θωηοκύηηαπο (Ι0.1) πος μεηπάει ηα κοςηιά πος βγαίνοςν από ηην αποθήκη. Θέλοςμε να ανάβει μια ενδεικηική λςσνία (Q0.0) όηαν μέζα ζηην αποθήκη ςπάπσοςν 30 κοςηιά. Με ένα μποςηόν (Ι0.2) απενεπγοποιούμε (RESET) ηον απαπιθμηηή. Εάν ζηην αποθήκη μποςν 25 και παπαπάνω ζςνεσόμενα κοςηιά σωπίρ να βγει κανένα ηόηε ανάβει μια δεύηεπη ενδεικηική λςσνία (Q0.1), η οποία ζβήνει με ηην ππώηη έξοδο κοςηιού.

17 ΑΣΚΗΣΗ 16 Να γξαθηεί έλα πξόγξακκα ζηνλ πξνγξακκαηηδόκελν ινγηθό ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε (θαλάξη). Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνδόηε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε έλα κπνπηόλ από ην θέληξν ειέγρνπ ηεο πόιεο. ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεκαηνδόηε αλαβνζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη (θαη ην ΚΟΚΚΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο) γηα έλα (1) ιεπηό θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη θαη ην ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ). Σν ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο παξακέλεη αλακκέλν γηα είθνζη πέληε (25) δεπηεξόιεπηα (θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη γηα ηνπο πεδνύο) ελώ ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα ηξηάληα (30) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ). Σν ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα ηξηάληα (30) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΡΑΙΝΟ). ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ θαλάξη παξακέλεη αλακκέλν γηα δέθα (10) δεπηεξόιεπηα θαη κεηά αλάβεη ην ΚΟΚΚΙΝΟ θαλάξη θαη ην ΠΡΑΙΝΟ γηα ηνπο πεδνύο (ελώ ηαπηόρξνλα ζβήλεη ην ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ). Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα παηεζεί έλα κπνπηόλ δηαθνπήο από ην θέληξν ειέγρνπ ηεο πόιεο, νπόηε θαη κπνξεί λα μαλαξρίζεη ε δηαδηθαζία από ηελ αξρή. ην ζηύιν ηνπ ζεκαηνδόηε ππάξρεη έλα κπνπηόλ γηα πεδνύο, ην νπνίν κπνξεί λα παηεζεί από θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα δηαθόςεη ην ΠΡΑΙΝΟ θαλάξη γηα ηα νρήκαηα. Αλ παηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ θαλαξηνύ θαη πξηλ ηα 20 δεπηεξόιεπηα πεξηνξίδεη ην ρξόλν ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ θαλαξηνύ ζηα 20 δεπηεξόιεπηα. Αλ παηεζεί ζε θάζε άιιε πεξίπησζε (κεηά ηα 20 δεπηεξόιεπηα ή ζε άιιν ρξώκα θαλαξηνύ) δελ έρεη θακία επίδξαζε ζην ζεκαηνδόηε.

18 ΑΣΚΗΣΗ 17 Να γπαθηεί ένα ππόγπαμμα ζηον ππογπαμμαηιζόμενο λογικό ελεγκηή για ηον έλεγσο ηηρ αλλαγήρ θοπάρ πεπιζηποθήρ ενόρ ηπιθαζικού κινηηήπα ηος οποίος η εκκίνηζη ππέπει να γίνει καηά Αζηέπα Τπίγωνο. Χπηζιμοποιείζηε πένηε μποςηόν: S1 S3 S2 S4 S0 (απιζηεπή θοπά) (δεξιά θοπά) (ζηαμάηημα απιζηεπά) (ζηαμάηημα δεξιά) (ζηαμάηημα) Η αναζηποθή να μποπεί να γίνει μόνο εθόζον έσει πποηγοςμένωρ παηηθεί ηο ανηίζηοισο ή ηο γενικό STOP. Αν παηηθούν ηα δύο μποςηόν εκκίνηζηρ ηαςηόσπονα να μη δημιοςπγείηαι επικίνδςνη καηάζηαζη. Η επαθή (NC) ηος θεπμικού πποζηαζίαρ να ενζωμαηωθεί ζηον αςηομαηιζμό. Η επαθή ηος σπονικού Κ5 κλείνει με πποηεπαιόηηηα καηά ηη διέγεπζη ηος σπονικού και ανοίγει με καθςζηέπηζη, ενώ η επαθή κλείνει με καθςζηέπηζη.

19 S4 S3

20

21 ΑΣΚΗΣΗ 18 Μια μεηαθοπική ηαινία μεηαθέπει ηα κομμάηια από ηπειρ θέζειρ απσικήρ ζςναπμολόγηζηρ. Σε κάθε θέζη ςπάπσοςν ένα μποςηόν (S1, S2, S3) και μία λςσνία (Η1, Η2, Η3). Καηά ηην απσική ζςναπμολόγηζη ηων κομμαηιών η ηαινία δεν κινείηαι και οι λάμπερ είναι αναμμένερ. Κάθε κομμάηι πος ολοκληπώνεηαι ηοποθεηείηαι ζηην ηαινία και καηόπιν παηιέηαι ηο ανηίζηοισο μποςηόν και ζβήνει η ανηίζηοιση λάμπα. Αθού ηοποθεηηθούν ζηην ηαινία ηα κομμάηια και από ηιρ ηπειρ θέζειρ απσικήρ ζςναπμολόγηζηρ ξεκινά η ηαινία με καθςζηέπηζη 5 sec και ανάβει η λάμπα Η4 ζηην θέζη ηελικήρ ζςναπμολόγηζηρ. Για να ολοκληπωθεί η μεηαθοπά ηων κομμαηιών η ηαινία λειηοςπγεί 15 sec. Μόλιρ η ηαινία ζηαμαηήζει κάποιορ σειπιζηήρ παηάει ηο μποςηόν S4, ζβήνει η Η4 και ανάβοςν οι λάμπερ Η1, Η2, Η3 για να ξεκινήζει ξανά η ίδια διαδικαζία. ΘΕΣΗ 4 H1 x H2 x H3 x M H4 x S1 ΘΕΣΗ 1 S2 ΘΕΣΗ 2 S3 ΘΕΣΗ 3 S4

22

23 ΑΣΚΗΣΗ 19 Ένα σπημαηοκιβώηιο πποζηαηεύεηαι από ένα μικπό PLC με ηον εξήρ ηπόπο: μπποζηά ζηο σπημαηοκιβώηιο ςπάπσει ένα πληκηπολόγιο 8 πλήκηπων (ζσήμα 1) και ζςνδέεηαι με ηο PLC με ηην ανηιζηοισία ηος ζσήμαηορ 2. Κάθε πάηημα πλήκηπος δίνει ένα παλμό ζηην ανηίζηοιση είζοδο ηος PLC. Για να ανοίξει ηο σπημαηοκιβώηιο (Q0.0) ππέπει να πληκηπολογηθεί ο απιθμόρ 312 με αςηή ηη ζειπά και να παηηθεί ηο πλήκηπο ENTER, όπος επικςπώνει ηον κωδικό και ανάβει ένα λαμπάκι (Q0.1). Αν πληκηπολογήζοςμε λάθορ απιθμό και παηήζοςμε ENTER ανάβει ένα άλλο λαμπάκι (Q0.2), ηο οποίο μαρ πποειδοποιεί όηι κάναμε λάθορ και δεν άνοιξε ηο σπημαηοκιβώηιο και έσοςμε άλλερ δύο πποζπάθειερ. Αν αποηύσοςμε και ζηιρ ηπειρ πποζπάθειερ ηόηε σηςπάει έναρ ζςναγεπμόρ (Q0.3) και ζβήνει ηο λαμπάκι πποειδοποίηζηρ (Q0.2). Για να ζηαμαηήζει ο ζςναγεπμόρ ππέπει να πληκηπολογήζοςμε ηον απιθμό 24 με αςηή ηη ζειπά και να παηήζοςμε ηο πλήκηπο STOP, σωπίρ πάλι να ανοίξει ηο σπημαηοκιβώηιο. Εάν παηήζοςμε πεπιζζόηεπα από 3 πλήκηπα ζηην ππώηη πεπίπηωζη ή πεπιζζόηεπα από 2 ζηη δεύηεπη, ηόηε ηο PLC ζςγκπαηεί ζηη μνήμα ηος ηα 3 ή 2 ππώηα ανηίζηοισα =Ι 0.3 4=Ι =Ι 0.2 5=Ι =Ι 0.1 6=Ι 0.6 ΕNTER STOP ΕΝΤΕR=Ι 0.0 STOP=Ι 0.7 Σχήμα 1 Σχήμα 2

24 ΑΣΚΗΣΗ 20 Δύο κινηηήπερ λειηοςπγούν ζύμθωνα με ηο παπακάηω διάγπαμμα όπος Ι0.0 είναι ο γενικόρ διακόπηηρ ηων δύο κινηηήπων, Ι0.1 είναι ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα (Q0.0), και Ι0.2 είναι ο διακόπηηρ ηος δεύηεπος κινηηήπα (Q0.1). Για να λειηοςπγήζει ο ππώηορ κινηηήπαρ ππέπει οι διακόπηερ Ι0.0 και Ι0.1 να είναι κλειζηοί. Για να λειηοςπγήζει ο δεύηεπορ κινηηήπαρ ππέπει και οι ηπειρ διακόπηερ Ι0.0, Ι0.1 και Ι0.2 να είναι κλειζηοί και ξεκινάει με σπονική καθςζηέπηζη t2 ωρ ππορ ηον ππώηο κινηηήπα. Όηαν ανοίγει ο γενικόρ διακόπηηρ ή ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα και είναι ζε λειηοςπγία ο δεύηεπορ κινηηήπαρ, ππώηα ζηαμαηά ο δεύηεπορ κινηηήπαρ και μεηά από σπόνο t4 ζηαμαηά και ο ππώηορ, ενώ αν ανοίξει ο γενικόρ διακόπηηρ ή ο διακόπηηρ ηος ππώηος κινηηήπα και δεν είναι ζε λειηοςπγία ο δεύηεπορ κινηηήπαρ, ηόηε ζηαμαηά αμέζωρ ο ππώηορ κινηηήπαρ. Το άνοιγμα ηος διακόπηη ηος δεύηεπος κινηηήπα ζηαμαηά μονάσα ηο δεύηεπο κινηηήπα. I 0.0 I 0.1 I 0.2 Q 0.0 t1 t3 t4 Q 0.1 t2

25

26 ΑΣΚΗΣΗ 21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Απαιτήσεις Δύν δεμακελέο θαη ηξεηο αληιίεο απνηεινύλ ζύζηεκα ύδξεπζεο πόιεο. Σε θάζε δεμακελή ππάξρνπλ ηξεηο θινηεξνδηαθόπηεο: άλω, κεζαίαο θαη θάηω ζηάζκεο. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη κεηαμύ κεζαίαο θαη άλω ζηάζκεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηξεηο αληιίεο θαη λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε δεύηεξε δεμακελή κε λεξό, αλάινγα κε ηε δήηεζε ηεο πόιεωο. Η δήηεζε θαζνξίδεηαη ωο εμήο: αλ ε ζηάζκε ηεο δεύηεξεο δεμακελήο βξίζθεηαη κεηαμύ θαηωηέξαο θαη κέζεο ζηάζκεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ δύν αληιίεο, αλ βξίζθεηαη κεηαμύ κέζεο θαη άλω ζηάζκεο λα ιεηηνπξγεί κία αληιία θαη αλ βξίζθεηαη θάηω από ηελ θάηω ζηάζκε λα ιεηηνπξγνύλ θαη νη ηξεηο αληιίεο. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη κεηαμύ κεζαίαο θαη θαηώηεξεο ζηάζκεο λα δνπιεύνπλ νη δύν αληιίεο αλεμάξηεηα από ηε δήηεζε θαη κέρξη ε δεύηεξε δεμακελή λα θηάζεη ζην άλω όξην. Όηαλ ε πξώηε δεμακελή βξίζθεηαη θάηω από ην θαηώηεξν όξην, λα κελ ιεηηνπξγεί θακία αληιία.

27 ΑΣΚΗΣΗ 22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Απαιτήσεις Τέζζεξηο αληιίεο ιεηηνπξγνύλ αλάινγα κε ηε δήηεζε αληιηνζηαζίνπ. Τν αληιηνζηάζην έρεη 5 θινηεξνδηαθόπηεο, ζε δηάθνξα ύςε ηεο δεμακελήο. Όηαλ ελεξγνπνηνύληαη ηα αληίζηνηρα θινηέξ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ν αληίζηνηρνο αξηζκόο αληιηώλ. Η ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ γίλεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε δήηεζε απμεζεί από δύν ζε ηξεηο αληιίεο θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ε αληιία 1 θαη 2, ζα ελεξγνπνηεζεί ε αληιία 3, ελώ αλ κεησζεί πάιη ε δήηεζε από ηξεηο αληιίεο ζε δύν ζα ζβήζεη ε 1. Η ελεξγνπνίεζε ησλ αληιηώλ γίλεηαη αλά 2sec.

28 ΑΣΚΗΣΗ 23 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Απαιτήσεις Σε κηα πνιπθαηνηθία 3 νξόθωλ (ηζόγεην, πξώηνο, δεύηεξνο, ηξίηνο όξνθνο) ιεηηνπξγεί αλειθπζηήξαο κε ηελ εμήο ινγηθή: ηα 4 κπνπηόλ εληόο ηνπ ζαιάκνπ έρνπλ πξνηεξαηόηεηα. Τα ηέζζεξα κπνπηόλ εθηόο ηνπ ζαιάκνπ (έλα ζε θάζε όξνθν) έρνπλ πξνηεξαηόηεηα αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζαιάκνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη από 4 βνεζεηηθνύο κάξθεξ, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη κε αληίζηνηρα ρξνληθά (απόζηαζε ελόο νξόθνπ 10sec, 2 νξόθωλ: 20sec θαη 3 νξόθωλ: 30sec). Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ζάιακνο βξίζθεηαη ζην ηζόγεην θαη παηεζνύλ ηα εμωηεξηθό κπνπηόλ 1 θαη 2, πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζην 1 αλεμάξηεηα αλ παηήζεθε πξώηα ην 2. Η άλνδνο θαη ε θάζνδνο πξνζδηνξίδνληαη κέζω δύν εμόδωλ. (Γηα ηελ παξνύζα άζθεζε, ζηνλ πξνζνκνηωηή λα ρξεζηκνπνηεζεί ε CPU-214)

29 ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ Μια κςλιόμενη ζκάλα ενεπγοποιείηαι μέζω ενόρ διακόπηη Ι0.1 Μέζω ενόρ αιζθηηηπίος Ι0.0 μεηπάει πόζα άηομα ειζέπσονηαι ζηην ζκάλα και ενόρ άλλος αιζθηηηπίος Ι0.2 πόζα άηομα εξέπσονηαι από ηην ζκάλα. Όηαν εξέλθοςν όλα ηα άηομα και μεηά από 1 λεπηό απενεπγοποιείηαι η ζκάλα αςηόμαηα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦ Τ ΣΗΜΑΣΑ ΑΡΙΘΜΗ Η ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 425 = 4 εκατοντϊδεσ 2 δεκϊδεσ 5 μονϊδεσ 4 * 2* 5* 4 * 2* 5* 4 *2 2* 5* 94257 = 9* 4* 2* 5* 7* * 9*5 4*4 5*2 7* * 2*3 Για τον προηγούμενο αριθμό Θϋτοντασ β= (η βϊςη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 0 ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΟΜΟΙΟΘΔΣΟ ΗΜΔΙΟΤ Ολνκάδνπκε ομοιοθεζία με κένηπο ηο ζημείο και λόγο ην γεωκεηξηθό κεηαζρεκαηηζκό κε ηνλ νπνίν ζε θάζε ζεκείν ηνπ επηπέδνπ αληηζηνηρνύκε έλα θαη κόλν ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα