ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62)"

Transcript

1 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: Υαξ: Θεςςαλονύκη, Aρ. Πρωτ.: 39 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62) Σο Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ (εφεξόσ: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, εύναι υπεύθυνοσ φορϋασ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «Δημιουργία πρωτότυπησ μεθοδολογίασ εκπαιδευτικών ςεναρίων βαςιςμένων ςε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών ςεναρίων για τα μαθήματα τησ Ελληνικήσ Γλώςςασ ςτην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευςη» ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, ςτουσ άξονεσ προτεραιότητασ του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη», ςύμφωνα με την υπ' αριθμ / Απόφαςη Ένταξησ ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη» του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Η Πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Ένωςη (Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο) και το Ελληνικό Δημόςιο. Σο ΚΕΓ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν για την υλοπούηςη τησ ανωτϋρω Πρϊξησ, προτύθεται να απαςχολόςει ϋωσ δεκαεννιϊ (19) ςυνεργϊτεσ, εξειδικευμϋνο επιςτημονικό προςωπικό με ςυμβϊςεισ ανϊθεςησ ϋργου, για ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα, διϊρκειασ ϋωσ ϋντεκα (11) μόνεσ με δυνατότητα ανανϋωςησ μϋχρι τη λόξη του ϋργου. Για τον ςκοπό αυτό, καλεύ τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβϊλουν πρόταςη υποψηφιότητασ ςτην παρούςα πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Σο ΚΕΓ ενδιαφϋρεται ςτο πλαύςιο του ϋργου «Δημιουργύα πρωτότυπησ μεθοδολογύασ εκπαιδευτικών ςεναρύων βαςιςμϋνων ςε ΤΠΕ και δημιουργύα εκπαιδευτικών ςεναρύων για τα μαθόματα τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ ςτην Α /βϊθμια και Β /βϊθμια εκπαύδευςη» να απαςχολόςει ϋωσ δεκαϋξι (16) μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτο πλαύςιο του ακόλουθου παραδοτϋου: «Πιλοτικό εφαρμογό και αξιολόγηςη αντιπροςωπευτικού αριθμού ςεναρύων από κϊθε τύπο ςε διαφοροποιημϋνεσ εκπαιδευτικϋσ ςυνθόκεσ πραγματικόσ τϊξησ» (Π3.2.5). Σο ΚΕΓ ϋχει όδη ξεκινόςει τη ςυνεργαςύα με ενδεικτικό αριθμό ςχολεύων και εκπαιδευτικών από τη δημόςια και ιδιωτικό εκπαύδευςη, οι οπούοι/εσ ςυνεργϊζονται μϋςω διαδικτυακών κοινοτότων για την παραγωγό και δοκιμό ευρεύασ ϋκταςησ πρωτότυπων διδακτικών ςεναρύων που εςτιϊζουν ςτη δημιουργικό αξιοπούηςη των ψηφιακών τεχνολογιών ςτη διδαςκαλύα των γλωςςικών μαθημϊτων. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικού Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που θα επιλεγούν θα πλαιςιώςουν τισ υπϊρχουςεσ ομϊδεσ (ανϊ βαθμύδα εκπαύδευςησ και γνωςτικό αντικεύμενο) και θα (ςυν)εργαςτούν προσ την ύδια κατεύθυνςη. Η επιλογό των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεύ με βϊςη τα ακόλουθα κριτόρια: την προηγούμενη εμπειρύα τουσ ςτην αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςτην εκπαύδευςη, τισ επιπλϋον ςπουδϋσ τουσ, την ενδεχόμενη επιμορφωτικό τουσ εμπειρύα και τη ςυμμετοχό τουσ ςε επιμορφώςεισ ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ, καθώσ και τη διϊθεςό τουσ για διδακτικό αξιοπούηςη πρωτότυπων ςεναρύων ςε μεγϊλη ϋκταςη. Δυνατότητα ςυμμετοχόσ θα ϋχουν και εκπαιδευτικού από ιδιωτικϊ ςχολεύα για κϊθε βαθμύδα εκπαύδευςησ. Επειδό το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεύ το τρϋχον ςχολικό ϋτοσ (14-5), θα προτιμηθούν εκπαιδευτικού που διδϊςκουν γλωςςικϊ μαθόματα ςε περιςςότερεσ από μύα τϊξεισ ό και ςε περιςςότερα από ϋνα τμόματα τησ ύδιασ τϊξησ, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η μεγαλύτερη δυνατό ευελιξύα ωσ προσ τη διδακτικό αξιοπούηςη των διαθϋςιμων ςεναρύων ανϊ γνωςτικό αντικεύμενο και βαθμύδα εκπαύδευςησ. Όςοι/εσ επιλεγούν θα απαςχοληθούν με ςυμβϊςεισ ανϊθεςησ ϋργου [χρονικό διϊςτημα, διϊρκειασ ϋωσ ϋντεκα (11) μόνεσ με δυνατότητα ανανϋωςησ μϋχρι τη λόξη του ϋργου] ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ του παραδοτϋου ϋργου που θα αναλϊβουν. Σο χρονικό διϊςτημα των ςυμβϊςεων ανϊθεςησ ϋργου θα αφιερωθεύ ςτη διδακτικό αξιοπούηςη ςεναρύων με χρόςη των ΣΠΕ ςτα διδακτικϊ αντικεύμενα των αρχαύων ελληνικών, τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ και τησ νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ. Οι εκπαιδευτικού που θα επιλεγούν, θα ϋχουν την υποχρϋωςη να ςυνεργϊζονται από απόςταςη με το προςωπικό του ΚΕΓ, που απαςχολεύται ςτο ύδιο ϋργο, και με τον Επιςτημονικό Τπεύθυνο του ϋργου, του οπούου οφεύλουν να ακολουθούν τισ υποδεύξεισ για την καλό εκτϋλεςη του ϋργου. Επιπλϋον, οι εκπαιδευτικού που θα επιλεγούν οφεύλουν να ςυνεργϊζονται και με τον υπεύθυνο των επιμϋρουσ δρϊςεων, καθώσ και με τισ επιςτημονικϋσ και ερευνητικϋσ ομϊδεσ του ϋργου, και να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε όλεσ τισ φϊςεισ του: ενημϋρωςη-επιμόρφωςη από απόςταςη, ϋνταξη και ενεργό ςυμμετοχό ςτισ διαδικτυακϋσ κοινότητεσ, δοκιμό πρωτότυπων ςεναρύων για τη διδαςκαλύα των φιλολογικών μαθημϊτων με δημιουργικό αξιοπούηςη των ΣΠΕ, ςυλλογό δεδομϋνων για τον τρόπο ειςαγωγόσ και αξιοπούηςησ των ςεναρύων, διημερύδεσ/ημερύδεσ/επιςτημονικϋσ ςυναντόςεισ πληροφόρηςησ και προβολόσ του ϋργου. Οι εκπαιδευτικού που θα πϊρουν μϋροσ ςτο πρόγραμμα οφεύλουν να υπηρετούν ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ Ελλϊδασ κατϊ το τρϋχον ςχολικό ϋτοσ (14-5). Δεν θα μπορούν, δηλαδό, να αποςπαςτούν ςε γραφεύα/φορεύσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. για το παραπϊνω 2

3 χρονικό διϊςτημα ούτε να εύναι χολικού/ϋσ ύμβουλοι ό Διευθυντϋσ/Διευθύντριεσ που δεν κϊνουν μϊθημα ςε τϊξη ούτε να παρουςιϊςουν οποιαδόποτε ϊλλη υπηρεςιακό μεταβολό που θα παρακωλύει τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ τουσ προσ το ϋργο. Επύςησ, ϋχουν την υποχρϋωςη να υπηρετούν ςτη βαθμύδα για την οπούα θα επιλεγούν (Γυμνϊςιο ό Γενικό Λύκειο) και να διδϊςκουν το μϊθημα (Νεοελληνικό γλώςςα, Νεοελληνικό λογοτεχνύα, Αρχαύα Ελληνικό Γλώςςα και Γραμματεύα) για το οπούο θα επιλεγούν. Επύςησ, θα φροντύςουν για την ενημϋρωςη του Διευθυντό/τησ Διευθύντριασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ ςτην οπούα υπηρετούν ςχετικϊ με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο εν λόγω πρόγραμμα, διαςφαλύζοντασ τη ςχετικό υποςτόριξό του/τησ και τη διαβεβαύωςη ότι διδϊςκουν το μϊθημα/τα μαθόματα για το οπούο/τα οπούα κϊνουν αύτηςη και ότι υπϊρχουν διαθϋςιμεσ υποδομϋσ ςε νϋεσ τεχνολογύεσ για τισ ανϊγκεσ του ϋργου. Επύςησ, το ΚΕΓ ενδιαφϋρεται να απαςχολόςει ϋωσ δύο (2) ςυνεργϊτεσ ςτο αντικεύμενο «Πιλοτικό εφαρμογό και αξιολόγηςη αντιπροςωπευτικού αριθμού ςεναρύων από κϊθε τύπο ςε διαφοροποιημϋνεσ εκπαιδευτικϋσ ςυνθόκεσ πραγματικόσ τϊξησ» (Π3.2.5), ςτο πλαύςιο του οπούου θα αναλϊβουν τη ςυλλογό και επεξεργαςύα ποςοτικών δεδομϋνων (ερωτηματολόγια) που ϋχουν ςχϋςη με την καθημερινό εκτόσ ςχολεύου χρόςη των ΣΠΕ από παιδιϊ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Διευκρινύζεται ότι εύναι απαραύτητη προώπόθεςη η φυςικό παρουςύα των ςυνεργατών ςτουσ χώρουσ και ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ΚΕΓ ςτη Θεςςαλονύκη. Σϋλοσ, το ΚΕΓ ενδιαφϋρεται να απαςχολόςει ϋωσ ϋναν (1) ςυνεργϊτη για την οικονομικό υποςτόριξη / διαχεύριςη τησ Πρϊξησ, ςτο πλαύςιο του ακόλουθου παραδοτϋου: «Διοικητικό Οικονομικό Τποςτόριξη τησ Πρϊξησ» (Π3.6.1.). Προςοχό: α) Το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ δεν αναλαμβϊνει δϋςμευςη ωσ προσ τη ςύναψη ςύμβαςησ, για λόγουσ που ςχετύζονται με την πορεύα ανϊπτυξησ του φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου. Επύςησ, ϋχει το δικαύωμα να μην προχωρόςει ςτη ςύναψη ςύμβαςησ αν για οποιοδόποτε λόγο διακοπεύ το πρόγραμμα ό η χρηματοδότηςό του. β) Για την υπογραφό ςύμβαςησ ϋργου ςτη ςυγκεκριμϋνη ςυγχρηματοδοτούμενη Πρϊξη, απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η μη υπϋρβαςη των μηνιαύων ορύων αμοιβών από παρϊλληλη απαςχόληςη ςε ϊλλεσ ςυγχρηματοδοτούμενεσ Πρϊξεισ που υλοποιεύ το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ. 3 ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ: Θα απαςχοληθούν: α) ϋωσ δύο (2) εκπαιδευτικού Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, που ανόκουν αποκλειςτικϊ ςτον κλϊδο ΠΕ70 (Δαςκϊλων), διδϊςκουν ςτην Α τϊξη και απαςχολούνται ςτο ημερόςιο ωρολόγιο πρόγραμμα (όχι ολοόμερα) (κωδικόσ θϋςησ: 62ς-001) β) ϋωσ δϋκα (10) φιλόλογοι Γυμναςύου, ωσ εξόσ: ϋωσ πϋντε (5) για το μϊθημα Νεοελληνικό γλώςςα, με επιθυμητό κατανομό ςτισ ακόλουθεσ τϊξεισ (κωδικόσ θϋςησ: 62ς-002):

4 Α τϊξη: 1 Β τϊξη: 2 Γ τϊξη: 2 ϋωσ πϋντε (5) για το μϊθημα Αρχαύα Ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα, με επιθυμητό κατανομό ςτισ ακόλουθεσ τϊξεισ (κωδικόσ θϋςησ: 62ς-003): Α τϊξη: 2 Β τϊξη: 3 γ) ϋωσ τϋςςερισ (4) φιλόλογοι Λυκεύου, που υπηρετούν ςε Γενικϊ Λύκεια και όχι ςε ΕΠΑΛ-ΕΠΑ, ωσ εξόσ: ϋωσ τϋςςερισ (4) για το μϊθημα Νεοελληνικό λογοτεχνύα που διδϊςκουν ςε Β και Γ τϊξη ό μόνο ςε Γ τϊξη (κωδικόσ θϋςησ: 62ς-004) δ) ϋωσ δύο (2) φιλόλογοι, μεταπτυχιακού φοιτητϋσ α κύκλου με εμπειρύα ςτην ϋρευνα ςε ςχϋςη με ψηφιακϋσ πρακτικϋσ γραμματιςμού παιδιών/εφόβων (κωδικόσ θϋςησ: 62ς-005) ε) ϋωσ ϋνασ (1) ςυνεργϊτησ για την οικονομικό υποςτόριξη / διαχεύριςη τησ Πρϊξησ (κωδ. Θϋςησ: 62ς-006) 4 ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΝΕΚΣΙΜΗΘΟΤΝ: Οι ςυνεργϊτεσ θα πρϋπει να πληρούν ςυγκεκριμϋνα τυπικϊ και ουςιαςτικϊ προςόντα, τα οπούα περιγρϊφονται ακολούθωσ. Α) Η επιλογό των εκπαιδευτικών (θϋςεισ με κωδικούσ από 62ς-001 ϋωσ και 62ς- 004) θα πραγματοποιηθεύ ςυνεκτιμώντασ τα ακόλουθα κριτόρια: 1. Αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ωσ επιμορφώτρια/τόσ β επιπϋδου ςτα Πανεπιςτημιακϊ Κϋντρα Επιμόρφωςησ (ΠΑΚΕ) ό ςτα Κϋντρα τόριξησ Επιμόρφωςησ (ΚΕ). 2. Παρακολούθηςη προγρϊμματοσ επιμόρφωςησ ςτην αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςτη διδαςκαλύα (ΠΑΚΕ ό ΚΕ β επιπϋδου ό ϊλλο πρόγραμμα ανϊλογησ ϋκταςησ και περιεχομϋνου). [ημ. Γύνεται δεκτό και βεβαύωςη παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊ την τρϋχουςα ό προηγούμενη επιμορφωτικό περύοδο.] 3. Μεταπτυχιακόσ ό διδακτορικόσ τύτλοσ ςπουδών: (α) ςτη διδακτικό του γνωςτικού αντικειμϋνου (νεοελληνικό γλώςςα ό λογοτεχνύα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα) ό (β) ςτο γνωςτικό αντικεύμενο (νεοελληνικό γλώςςα ό λογοτεχνύα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα) ό (γ) ςε ϊλλο γνωςτικό αντικεύμενο ό (δ) ϊλλεσ μετεκπαιδεύςεισ ετόςιασ τουλϊχιςτον διϊρκειασ (π.χ. μετεκπαύδευςη ςτο διδαςκαλεύο) 4. Δημοςιεύςεισ ςχετικϋσ με: (α) τη διδακτικό του γνωςτικού αντικειμϋνου (νεοελληνικό γλώςςα ό λογοτεχνύα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα) με ΣΠΕ, ό/και (β) τη διδακτικό του γνωςτικού αντικειμϋνου (νεοελληνικό γλώςςα ό λογοτεχνύα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα), ό/και (γ) το γνωςτικό αντικεύμενο (νεοελληνικό γλώςςα ό λογοτεχνύα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα) 5. υμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα ςχετικϊ με τη διδαςκαλύα των

5 γλωςςικών μαθημϊτων (νεοελληνικό γλώςςα, νεοελληνικό λογοτεχνύα, αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα) με ΣΠΕ ό/και ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα ςχετικϊ με την ανϊπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδαςκαλύα των γλωςςικών μαθημϊτων (νεοελληνικό γλώςςα, νεοελληνικό λογοτεχνύα, αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα) με ΣΠΕ ό/και ςε πρωτοβουλύεσ ςε ςχολικό επύπεδο ςχετικϋσ με την αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτα γλωςςικϊ μαθόματα (νεοελληνικό γλώςςα, νεοελληνικό λογοτεχνύα, αρχαύα ελληνικό γλώςςαγραμματεύα) (ςτο πλαύςιο ςυγκεκριμϋνων και αναγνωριςμϋνων ελληνικών ό/και ευρωπαώκών προγραμμϊτων). 6. Επιπλϋον, θα πραγματοποιηθεύ ςυνϋντευξη από ειδικό επιτροπό με ςκοπό να ελεγχθούν γνώςεισ και δεξιότητεσ του/τησ υποψόφιου/ιασ ςχετικϊ με τουσ τρόπουσ αξιοπούηςησ των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα των μαθημϊτων τησ ελληνικόσ γλώςςασ. ΣΤΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ: 1. Βεβαύωςη του Διευθυντό/ τησ Διευθύντριασ τησ τρϋχουςασ ςχολικόσ μονϊδασ που θα πιςτοποιεύ τα ακόλουθα: α) ότι ϋχει λϊβει γνώςη τησ ςχετικόσ δραςτηριότητασ και ότι θα την υποςτηρύξει, β) ότι ο/η εκπαιδευτικόσ διδϊςκει το μϊθημα / τα μαθόματα για το οπούο/τα οπούα ϋχει κϊνει αύτηςη γ) ότι υπϊρχουν ςτη ςχολικό μονϊδα διαθϋςιμεσ υποδομϋσ ςε νϋεσ τεχνολογύεσ για τισ ανϊγκεσ του προγρϊμματοσ (όπωσ, εργαςτόριο πληροφορικόσ για την α/θμια, δεύτερο, ενδεχομϋνωσ, εργαςτόριο πληροφορικόσ για τη β/θμια, διαδραςτικού πύνακεσ, φορητού Η/Τ και προτζϋκτορεσ). 5 Β) Έωσ δύο (2) φιλόλογοι, μεταπτυχιακού φοιτητϋσ α κύκλου με εμπειρύα ςτην ϋρευνα ςε ςχϋςη με ψηφιακϋσ πρακτικϋσ γραμματιςμού παιδιών/εφόβων (κωδικόσ θϋςησ: 62ς-005): 1. Πτυχύο Σμόματοσ Υιλολογύασ (ό ιςότιμοσ τύτλοσ Πανεπιςτημύου του εξωτερικού αναγνωριςμϋνοσ από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π., εφόςον πρόκειται για ϋλληνεσ υπηκόουσ). 2. Αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτην ϋρευνα ςε ςχϋςη με ψηφιακϋσ πρακτικϋσ γραμματιςμού παιδιών/εφόβων. 3. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Τ. Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν: 4. Ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια και ημερύδεσ ό/και δημοςιεύςεισ ςχετικϋσ με τη διερεύνηςη των ψηφιακών πρακτικών γραμματιςμού παιδιών/εφόβων. Γ) Έωσ ϋνασ (1) ςυνεργϊτησ για την οικονομικό υποςτόριξη / διαχεύριςη τησ Πρϊξησ (κωδ. Θϋςησ: 62ς-006): Απαραύτητα προςόντα: 1. Πτυχύο ΠΕ ό ΣΕ ειδικότητασ Λογιςτικόσ

6 2. Αποδεδειγμϋνη προώπηρεςύα (τουλϊχιςτον 2 ετών) ςε οικονομικό διαχεύριςη ϋργων ΕΠΑ ό ϊλλων ερευνητικών προγραμμϊτων. 3. Πιςτοποιημϋνα καλό γνώςη Η/Τ (προγρϊμματα word, excel, internet, ηλεκτρονικό αλληλογραφύα). Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν: 1. Αποδεδειγμϋνη προώπηρεςύα ςε: διαχεύριςη προγραμμϊτων μιςθοδοςύασ και διαχεύριςησ προςωπικού (μϋςω Ενιαύασ Αρχόσ Πληρωμών), διπλογραφικό μηχανογραφημϋνη λογιςτικό και διαχεύριςη λογιςτηρύου (ενδεικτικϊ προγρϊμματα: OTS, XLINE, Κεφϊλαιο, Εμπορικό Διαχεύριςη) 2. Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2). 6 Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τον κωδικό θϋςησ 62ς-005 απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η φυςικό παρουςύα των ςυνεργατών ςτουσ χώρουσ και ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ΚΕΓ ςτη Θεςςαλονύκη. Θα κληθούν να παραχωρόςουν ςυνϋντευξη οι υποψόφιοι των οπούων οι αιτόςεισ κρύνονται ϋγκυρεσ κατϊ τον ϋλεγχο τησ αρμόδιασ επιτροπόσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϋντευξησ θα εξεταςτεύ η εξοικεύωςη των υποψηφύων με τη διερεύνηςη (ποιοτικό και ποςοτικό) των ψηφιακών πρακτικών γραμματιςμού παιδιών/εφόβων, καθώσ και το γενικό τουσ προφύλ.

7 Πύνακασ μοριοδότηςησ για τουσ κωδικούσ θϋςησ: 62ς-001, 62ς ς-003 & 62ς α/α Κριτόριο 1. Αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ωσ επιμορφώτρια/τόσ β επιπϋδου ςτα Πανεπιςτημιακϊ Κϋντρα Επιμόρφωςησ (ΠΑΚΕ) ό ςτα Κϋντρα τόριξησ Επιμόρφωςησ (ΚΕ) 2. Παρακολούθηςη προγρϊμματοσ επιμόρφωςησ ςτην αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα (ΠΑΚΕ ό ΚΕ β επιπϋδου ό ϊλλο πρόγραμμα ανϊλογησ ϋκταςησ και περιεχομϋνου) Μϋγιςτη Βαθμολογύα 3. Διδακτορικόσ (α) ό μεταπτυχιακόσ τύτλοσ ςπουδών (β) ςτη διδακτικό του γνωςτικού αντικειμϋνου (νεοελληνικό γλώςςα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα ό νεοελληνικό λογοτεχνύα) ό διδακτορικόσ (γ) ό μεταπτυχιακόσ τύτλοσ ςπουδών (δ) ςτο γνωςτικό αντικεύμενο (νεοελληνικό γλώςςα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα ό νεοελληνικό λογοτεχνύα) ό διδακτορικόσ ό μεταπτυχιακόσ τύτλοσ ςπουδών ςε ϊλλο γνωςτικό αντικεύμενο (ε) ό ϊλλεσ μετεκπαιδεύςεισ ετόςιασ τουλϊχιςτον διϊρκειασ (π.χ. μετεκπαύδευςη ςτο διδαςκαλεύο) (ςτ) 4. Δημοςιεύςεισ ςχετικϋσ με (α) τη διδακτικό του γνωςτικού αντικειμϋνου (νεοελληνικό γλώςςα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςαγραμματεύα ό νεοελληνικό λογοτεχνύα) με ΣΠΕ, ό/και (β) τη διδακτικό του γνωςτικού αντικειμϋνου (νεοελληνικό γλώςςα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα, ό νεοελληνικό λογοτεχνύα), ό/και (γ) το γνωςτικό αντικεύμενο (νεοελληνικό γλώςςα ό αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα ό νεοελληνικό λογοτεχνύα) (9 μόρια για την περύπτωςη [α], 7 μόρια για την περύπτωςη [β] και 5 μόρια για την περύπτωςη [γ]. Αναγνωρύζονται μϋχρι δύο δημοςιεύςεισ.) 5. υμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα ςχετικϊ με τη διδαςκαλύα των γλωςςικών μαθημϊτων (νεοελληνικό γλώςςα, αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα ό νεοελληνικό λογοτεχνύα) ό/και ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα ςχετικϊ με την ανϊπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδαςκαλύα των γλωςςικών μαθημϊτων (νεοελληνικό γλώςςα, αρχαύα ελληνικό γλώςςαγραμματεύα ό νεοελληνικό λογοτεχνύα) ό/και ςε πρωτοβουλύεσ ςε ςχολικό επύπεδο (ςτο πλαύςιο δηλαδό τησ διδακτικόσ αξιοπούηςησ των ΣΠΕ) ςχετικϋσ με την αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτα γλωςςικϊ μαθόματα (νεοελληνικό γλώςςα, αρχαύα ελληνικό γλώςςα-γραμματεύα ό νεοελληνικό λογοτεχνύα) (ςτο πλαύςιο ςυγκεκριμϋνων και αναγνωριςμϋνων ελληνικών ό/και ευρωπαώκών προγραμμϊτων) (Δϋκα μόρια για κϊθε πρόγραμμα με μϋγιςτο αριθμό μορύων τα ) 6. υνϋντευξη κατϊ την οπούα ελϋγχονται γνώςεισ και δεξιότητεσ ςχετικϊ με τουσ τρόπουσ αξιοπούηςησ των ΣΠΕ ςτη διδαςκαλύα των μαθημϊτων ελληνικόσ γλώςςασ 22 (α) (β) 18 (γ) 16 (δ) 14 (ε) 12 (ςτ) ύνολο Βαθμολογύασ Κριτηρύων 140

8 8 Πύνακασ μοριοδότηςησ για τον κωδικό θϋςησ: 62ς-005 α/α Κριτόριο Πτυχύο Σμόματοσ Υιλολογύασ (ό ιςότιμοσ τύτλοσ Πανεπιςτημύου του εξωτερικού αναγνωριςμϋνοσ από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π., εφόςον πρόκειται για ϋλληνεσ υπηκόουσ). Αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτην ϋρευνα ςε ςχϋςη με ψηφιακϋσ πρακτικϋσ γραμματιςμού παιδιών/εφόβων. (9 μόρια ανϊ μεταπτυχιακό εργαςύα /ερευνητικό πρόγραμμα με μϋγιςτο αριθμό μορύων τα 18) 3. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Τ. Μϋγιςτη Βαθμολογύα Ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια και ημερύδεσ ό/και δημοςιεύςεισ ςχετικϋσ με τη διερεύνηςη των ψηφιακών πρακτικών γραμματιςμού παιδιών/εφόβων (9 μόρια ανϊ ανακούνωςη/δημοςύευςη με μϋγιςτο αριθμό μορύων τα 18) υνϋντευξη κατϊ την οπούα εξετϊζεται η εξοικεύωςη του υποψηφύου με τη διερεύνηςη (ποιοτικό και ποςοτικό) των ψηφιακών πρακτικών γραμματιςμού παιδιών/εφόβων και το γενικό του προφύλ. ύνολο Βαθμολογύασ Κριτηρύων 86

9 Πύνακασ μοριοδότηςησ για τη θϋςη με κωδ: 62ς-006 α/α Κριτόριο 1. Αποδεδειγμϋνη προώπηρεςύα (τουλϊχιςτον 2 ετών) ςε οικονομικό διαχεύριςη ϋργων ΕΠΑ ό ϊλλων ερευνητικών προγραμμϊτων. (Δύο μόρια για κϊθε ϋτοσ προώπηρεςύασ με μϋγιςτο αριθμό μορύων τα εύκοςι) 9 Μϋγιςτη Βαθμολογύα 2. Πιςτοποιημϋνα καλό γνώςη Η/Τ (προγρϊμματα word, excel, internet, ηλεκτρονικό αλληλογραφύα) Αποδεδειγμϋνη προώπηρεςύα ςε διαχεύριςη προγραμμϊτων μιςθοδοςύασ και διαχεύριςησ προςωπικού (μϋςω Ενιαύασ Αρχόσ Πληρωμών). (Δύο μόρια για κϊθε ϋτοσ προώπηρεςύασ με μϋγιςτο αριθμό μορύων τα δεκατϋςςερα) 4. Αποδεδειγμϋνη προώπηρεςύα (τουλϊχιςτον 2 ετών) ςε διπλογραφικό μηχανογραφημϋνη λογιςτικό. (Δύο μόρια για κϊθε ϋτοσ προώπηρεςύασ με μϋγιςτο αριθμό μορύων τα εύκοςι) 5. Αποδεδειγμϋνη προώπηρεςύα (τουλϊχιςτον 2 ετών) διαχεύριςη λογιςτηρύου (ενδεικτικϊ προγρϊμματα: OTS, XLINE, Κεφϊλαιο, Εμπορικό Διαχεύριςη) (Δύο μόρια για κϊθε ϋτοσ προώπηρεςύασ με μϋγιςτο αριθμό μορύων τα εύκοςι) Πιςτοποιημϋνα καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2) υνϋντευξη (ςε θϋματα ςχετικϊ με το αντικεύμενο τησ θϋςησ). 10 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 100 Οι υποψόφιοι μπορούν να καταθϋτουν οποιοδόποτε ςυναφϋσ προσ το αντικεύμενο τησ πρόςκληςησ ςτοιχεύο που μπορεύ να βοηθόςει ςτη διαμόρφωςη ορθόσ γνώμησ για την εμπειρύα, τισ γνώςεισ και την καταλληλότητϊ τουσ. Επύςησ, προαιρετικϊ, μπορούν να γρϊψουν ϋνα ςύντομο κεύμενο ςτο οπούο θα αιτιολογούν την επιθυμύα ςυμμετοχόσ τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα, ςυςχετύζοντϊσ την με την διδακτικό τουσ εμπειρύα. ημειώνεται ότι, εφόςον οι μεταπτυχιακού ό διδακτορικού τύτλοι ςπουδών ϋχουν χορηγηθεύ από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρϋπει να ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικϊ αναγνώριςησ και ιςοτιμύασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.). Η ιδιότητα του φοιτητό, μεταπτυχιακού φοιτητό ό υποψόφιου διδϊκτορα αποδεικνύεται με βεβαύωςη επιβλϋποντα καθηγητό ό ιςότιμη βεβαύωςη του αρμόδιου Σμόματοσ τησ χολόσ. Η υπό εκπόνηςη κύρια μεταπτυχιακό εργαςύα ό υπό εκπόνηςη διδακτορικό διατριβό αποδεικνύεται με βεβαύωςη του επιβλϋποντα καθηγητό, η οπούα θα βεβαιώνει ότι η μεταπτυχιακό εργαςύα/διδακτορικό διατριβό βρύςκεται ςε ςτϊδιο ολοκλόρωςησ. Η ςυμμετοχό ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα (με την ιδιότητα του επιμορφωτό ό του επιμορφωμϋνου) ό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα αποδεικνύεται με ςχετικό ςύμβαςη ό πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αρμόδιου φορϋα υλοπούηςησ.

10 Η εμπειρύα ςτην ανϊπτυξη ό/και επεξεργαςύα εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού αποδεικνύεται με αντύγραφο ςχετικών ςυμβϊςεων και ςυμπληρωματικϊ, εφόςον απαιτεύται για να προςδιοριςτεύ το αντικεύμενο εργαςύασ, βεβαύωςη από τον εργοδότη. Εναλλακτικϊ, η εμπειρύα μπορεύ να αποδεικνύεται με αντύγραφο τησ ςελύδασ τύτλου ό τησ ςελύδασ δόλωςησ δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ τησ κϊθε ϋντυπησ ϋκδοςησ ό, εφόςον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, με αναφορϊ (καταγραφό του URL) ςτο ηλεκτρονικό περιβϊλλον, ςτο οπούο ϋχει αναρτηθεύ το υλικό, ό με την προςκόμιςη του ύδιου του ψηφιακού προώόντοσ. Η εμπειρύα ςτην ανϊπτυξη ςτο διαδύκτυο ολοκληρωμϋνων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων (δηλαδό ςελύδων ςτο διαδύκτυο που περιϋχουν κεύμενα, οπτικοακουςτικό υλικό, αςκόςεισ, χϊρτεσ, παιχνύδια κλπ.) ό μεμονωμϋνων ψηφιακών εφαρμογών (λ.χ. μεμονωμϋνεσ ιςτοςελύδεσ με εκπαιδευτικό οπτικο-ακουςτικό υλικό, όπωσ διαδραςτικϋσ γλωςςικϋσ αςκόςεισ, παιχνύδια πολυμεςικϋσ εφαρμογϋσ κ.ϊ.) αποδεικνύεται με εκτύπωςη ιςτοςελύδων όπου καταγρϊφεται το μενού πλοόγηςησ και αναφϋρεται το όνομα του δημιουργού και το URL. Η ςυγγραφό ϊρθρων, δημοςιεύςεων, μελετημϊτων αποδεικνύεται με τη ςελύδα τύτλου και τη ςελύδα περιεχομϋνων του επιςτημονικού περιοδικού ό των πρακτικών ςυνεδρύων ό του αυτοτελούσ/ςυλλογικού τόμου, όπου αυτϊ περιϋχονται. Η ανακούνωςη/ειςόγηςη ςε ςυνϋδριο ό ημερύδα αποδεικνύεται με βεβαύωςη από την αρμόδια οργανωτικό επιτροπό ό τον φορϋα διοργϊνωςησ, από την οπούα προκύπτει η ςυμμετοχό του αιτούντοσ με ανακούνωςη. υμπληρωματικϊ, εϊν αυτό δεν γύνεται ςαφϋσ ςτη βεβαύωςη, απαιτεύται η προςκόμιςη του προγρϊμματοσ εργαςιών του ςυνεδρύου / τησ ημερύδασ. Εφόςον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, απαιτεύται αναφορϊ ςτο ηλεκτρονικό περιβϊλλον ςτο οπούο ϋχει αναρτηθεύ το υλικό (καταγραφό του URL). ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να φαύνεται ρητϊ το όνομα του ςυγγραφϋα. Για την πιςτοπούηςη υλοπούηςησ ςχολικών προγραμμϊτων/πρωτοβουλιών ςε ςχολικό επύπεδο που μπορεύ να ϋχουν ςχϋςη με την αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτα γλωςςικϊ μαθόματα απαιτεύται ςύντομη περιγραφό (8-10 ςειρϋσ για κϊθε πρόγραμμα), βεβαύωςη από την οικεύα Πρωτοβϊθμια ό Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη ό βεβαύωςη του επιςτημονικού υπεύθυνου ό πρακτικό του οικεύου ςυλλόγου διδαςκόντων ό οποιοδόποτε πιςτοποιητικό βεβαύωςη που να πιςτοποιεύ τη διεξαγωγό του προγρϊμματοσ. Οι ϊρρενεσ υποψόφιοι για όλουσ τουσ κωδικούσ θϋςεων πρϋπει να ϋχουν εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ τουσ υποχρεώςεισ ό να ϋχουν απαλλαγεύ νόμιμα από αυτϋσ ό αποδεδειγμϋνα να ϋχουν αναβολό από τον τρατό για χρονικό διϊςτημα ύςο ό μεγαλύτερο τησ απαςχόληςησ με ςύμβαςη ανϊθεςησ ϋργου. 1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: Για την κατϊθεςη τησ πρόταςόσ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μπορούν να προμηθεύονται τα ςχετικϊ ϋντυπα ("Έντυπο Πρόταςησ Τποψηφιότητασ"), εύτε από την ιςτοςελύδα του ΚΕΓ ( ςτην επιλογό "Ανακοινώςεισ- Προκηρύξεισ") εύτε από τα γραφεύα του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα κρα), Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκη. Οι υποψόφιοι/εσ, ςτον φϊκελο που θα καταθϋςουν, υποβϊλλουν: (α)-έντυπο Πρόταςησ Τποψηφιότητασ (ςύμφωνα με τo υπόδειγμα που

11 διατύθεται), (β)-βιογραφικό ημεύωμα, που θα ςυνοδεύεται, προαιρετικϊ, από ϋνα ςύντομο κεύμενο ςτο οπούο θα αιτιολογεύται η επιθυμύα ςυμμετοχόσ ςτο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα ςε ςχϋςη με τη διδακτικό τουσ εμπειρύα, (γ) Ειδικϊ για τισ θϋςεισ με κωδικό 62ς-001, 62ς-002, 62ς-003 & 62ς-004, βεβαύωςη τησ Διευθύντριασ/του Διευθυντό τησ ςχολικόσ μονϊδασ που θα πιςτοποιεύ ότι: α) ϋχει λϊβει γνώςη τησ ςχετικόσ δραςτηριότητασ και ότι θα την υποςτηρύξει, β) ότι ο/η εκπαιδευτικόσ διδϊςκει το μϊθημα / τα μαθόματα για το οπούο/τα οπούα κϊνει αύτηςη, γ) υπϊρχουν ςτη ςχολικό μονϊδα διαθϋςιμεσ υποδομϋσ ςε νϋεσ τεχνολογύεσ για τισ ανϊγκεσ του προγρϊμματοσ (ςύμφωνα με τα υποδεύγματα που διατύθενται) και (δ)-τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ (φωτοτυπύα). ημειώνεται ότι, εφόςον κϊποιοσ/α επιθυμεύ να εύναι υποψόφιοσ/α για περιςςότερεσ από μύα θϋςεισ, ςυμπληρώνει αντύςτοιχο αριθμό Εντύπων Πρόταςησ Τποψηφιότητασ, ςημειώνοντασ τον κατϊλληλο κωδικό για κϊθε θϋςη, και επιςυνϊπτει ξεχωριςτϊ δικαιολογητικϊ. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα υπϊρχει αναντιςτοιχύα προςόντων, βαθμολογιών ό οποιωνδόποτε ϊλλων ςτοιχεύων μεταξύ του ςυμπληρωμϋνου Εντύπου Πρόταςησ Τποψηφιότητασ και του Βιογραφικού ημειώματοσ, υπεριςχύουν και λαμβϊνονται υπόψη μόνο τα ςτοιχεύα που δηλώνονται ςτο Έντυπο. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα δεν υποβϊλλονται κϊποια από τα δικαιολογητικϊ που επικαλεύται ςτην αύτηςό του ο/η υποψόφιοσ/α, θεωρεύται ότι δεν υποβλόθηκαν και, επομϋνωσ, δεν λαμβϊνονται υπόψη. Η πληρότητα των δικαιολογητικών πρϋπει να υφύςταται κατϊ την υποβολό τησ πρόταςησ υποψηφιότητασ. Προςόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ δε λαμβϊνονται υπόψη. 1 Σα αντύγραφα τύτλων ςπουδών, πιςτοποιόςεων και βεβαιώςεων απαςχόληςησ, καθώσ και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που θα τεκμηριώνει τα ςτοιχεύα τησ ϋντυπησ πρόταςησ, ςυνυποβϊλλονται μαζύ με το Έντυπο Πρόταςησ Τποψηφιότητασ, το βιογραφικό ςημεύωμα, το κεύμενο αιτιολόγηςησ ςυμμετοχόσ και τη βεβαύωςη Διευθυντό/Διευθύντριασ ςτον φϊκελο υποψηφιότητασ του/τησ κϊθε υποψηφύου/ασ. Σα ανωτϋρω κατατύθενται ό αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ (ΕΛΣΑ ό courier) ςτην ακόλουθη διεύθυνςη (Προςοχό: το εξωτερικό μϋροσ του φακϋλου αναγρϊφεται η ϋνδειξη που ακολουθεύ): Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ Καραμαούνα 1 (Πλατεύα κρα) Καλαμαριϊ, Θεςςαλονύκη "Για την Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ κωδ. 62 " ε περύπτωςη κατϊ την οπούα η πρόταςη κατατύθεται ιδιοχεύρωσ από τον/την υποψόφιο/α ό από νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο, ο αρμόδιοσ υπϊλληλοσ

12 παραλαβόσ των Προτϊςεων δεν παρϋχει οδηγύεσ (ό καθ οιονδόποτε τρόπο ςυμβουλϋσ) για τον τρόπο ςυμπλόρωςησ των εντύπων, επιμελεύται, όμωσ, τα Έντυπα Πρόταςησ Τποψηφιότητασ να εύναι υπογεγραμμϋνα. Δεν γίνονται δεκτέσ και απορρίπτονται: (α)-προτϊςεισ που αποςτϋλλονται με FAX ό . (β)-προτϊςεισ που δεν ϋχουν χρηςιμοποιόςει το προβλεπόμενο από την πρόςκληςη Έντυπο Πρόταςησ Τποψηφιότητασ. 1 ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: Από 21 Νοεμβρύου 14 μϋχρι και 01 Δεκεμβρύου 14. Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτϊςεισ υποψηφύων που θα κατατεθούν ό θα αποςταλούν ταχυδρομικϊ µε ςυςτημϋνη επιςτολό, ςτη διεύθυνςη: Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα κρα), Καλαμαριϊ, Θεςςαλονύκη. την περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ, το εμπρόθεςμο τησ πρόταςησ κρύνεται από την ημερομηνύα τησ ταχυδρομικόσ ςόμανςησ (των ΕΛΣΑ ό τησ εταιρύασ courier) που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ. Μη εμπρόθεςμη υποβολό τησ πρόταςησ επιφϋρει την ακυρότητα τησ ανωτϋρω υποβαλλόμενησ πρόταςησ. ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ: Σα αποτελϋςματα τησ παρούςασ πρόςκληςησ δημοςιοποιούνται με καταχώρηςό τουσ ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του ΚΕΓ ( ςτην επιλογό «Ανακοινώςεισ-Προκηρύξεισ») και παρϊλληλα γύνεται ανϊρτηςό τουσ ςτον Πύνακα Ανακοινώςεων ςτα γραφεύα του ΚΕΓ για διϊςτημα πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών από την ϋκδοςό τουσ. ΕΝΣΑΕΙ Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτο ΚΕΓ ιδιοχεύρωσ ό με εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο ό ταχυδρομικϊ (ΕΛΣΑ ό courier). την περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ, ο φϊκελοσ θα πρϋπει να φϋρει την ϋνδειξη «Ένςταςη. Πρόςκληςη με Κωδικό:..». Σο εμπρόθεςμο τησ ϋνςταςησ κρύνεται από την ημερομηνύα τησ ταχυδρομικόσ ςόμανςησ που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ. Μη εμπρόθεςμη υποβολό επιφϋρει την ακυρότητα τησ ανωτϋρω υποβληθεύςησ ϋνςταςησ και τη μη εξϋταςη τησ. Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται εντόσ ςφραγιςμϋνου φακϋλου διϊςταςησ Α4 ςτη διεύθυνςη: Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα κρα), Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ, υπόψη τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων, μϋςα ςτην αποκλειςτικό προθεςμύα τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την επόμενη τησ ανϊρτηςησ των αποτελεςμϊτων ςτην ιςτοςελύδα του ΚΕΓ. Εϊν η τελευταύα ημϋρα τησ ανωτϋρω προθεςμύασ υποβολόσ των ενςτϊςεων εύναι ϊββατο ό ημϋρα αργύασ των Δημοςύων Τπηρεςιών ςτην ϋδρα του ΚΕΓ, τότε η προθεςμύα παρατεύνεται αυτοδικαύωσ μϋχρι και την πρώτη εργϊςιμη ημϋρα μετϊ την αργύα. Ενςτϊςεισ που περιϋρχονται ςτην υπηρεςύα με οποιονδόποτε τρόπο μετϊ την παρϋλευςη τησ ανωτϋρω προθεςμύασ θεωρούνται εκπρόθεςμεσ, λαμβϊνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλϊ δεν εξετϊζονται.

13 1 Επύςησ, υπενθυμύζεται το δικαύωμα πρόςβαςησ των υποψηφύων ςτουσ ατομικούσ φακϋλουσ και ςτα ατομικϊ φύλλα αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ των υπολούπων υποψηφύων καθώσ και των προώποθϋςεων αςκόςεώσ του. ημειώνεται ότι το δικαύωμα τησ πρόςβαςησ ςτα ατομικϊ φύλλα αξιολόγηςησ των ϊλλων υποψηφύων, αςκεύται υπϋρ του αιτούντοσ υπό τον όρο τόρηςησ των προβλεπομϋνων ςτο υπό ςτοιχεύα Γ/ΕΞ/4163-1/ ϋγγραφο τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, ότοι όταν ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του το ϋννομο ςυμφϋρον τησ υπερϊςπιςησ των δικαιωμϊτων του ενώπιον των αρμοδύων δικαςτηρύων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ: Η παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ θα δημοςιευθεύ ςτον ιςτοχώρο του Κ.Ε.Γ. ( Για αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την υποβολό υποψηφιοτότων, τη ςυμπλόρωςη των αιτόςεων, το επιςτημονικό περιεχόμενο του ϋργου και ϊλλεσ διαδικαςτικϋσ διευκρινύςεισ μπορεύτε να απευθύνεςτε: (α) ωσ προσ τισ θϋςεισ με κωδικό 62ς-001, 62ς-002, 62ς-003, 62ς-004 & 62ς- 005: κατϊ τισ ώρεσ 12:30-14:30 ςτην κα Β. Αδϊμπα, ςτα τηλϋφωνα & και ηλεκτρονικϊ ςτο (β) ωσ προσ τη θϋςη με κωδικό 62ς-006 μπορεύτε να απευθύνεςτε κατϊ τισ ώρεσ 12:30-14:00 ςτην κ. Νικολϋτα Κουκουφύκη, ςτα τηλϋφωνα & και ηλεκτρονικϊ ςτο Για περαιτϋρω πληροφορύεσ για το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη», το θεςμικό πλαύςιο υλοπούηςησ των πρϊξεων που εντϊςςονται ςτο εν λόγω Ε.Π., τουσ νομικούσ κανόνεσ που διϋπουν το ϋργο και ϊλλα ςχετικϊ ζητόματα μπορεύτε να απευθύνεςτε ςτον κ. Γεώργιο Βλϊχο, τηλ: και , Ο Πρόεδροσ του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ Καθηγητόσ Ι.Ν. Καζϊζησ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15 Ιουνύου 2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 30560 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 4/ MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 4/ MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΨΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 22-12-2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 39163 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax: 210-3898086

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Θ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Θ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Τηλ.: +30 2310 459101 Φαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Προηγμϋνεσ δικτυακϋσ υπηρεςύεσ για την ερευνητικό και ακαδημαώκό κοινότητα» και «Προηγμϋνεσ υπολογιςτικϋσ υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Αειφόροσ Αγροτικό Παραγωγό και Διαχεύριςη Περιβϊλλοντοσ» Οδηγόσ πουδών ακαδ. ϋτοσ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα

Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα http://www.enl.auth.gr/conferences.html Η Ελληνική Εταιρία Αγγλικών πουδών/ Ηellenic Association for the Study of English (ΕΕΑ/ HASE) ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ερέτρια, 09-01-2014 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Αρ. Πρωτ.: 220 Δ/νςη: Ευδήμου Κραταιμένουσ Σαχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. : Ελ. αραντίδου Σηλ : 22293-50126 ΥΑΞ : 22293-50156 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Τηλ.: +30 23 4591 Φαξ: +30 23 4597 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci «Διαςφϊλιςη Ποιότητασ ςτην Οργϊνωςη Κινητικότητασ Leonardo Da Vinci, PLM: Η περύπτωςη των προγραμμϊτων του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιςτημύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα!

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα! Από την Αθηναΰκή Ομαδική δράςη: Τα Μάτια τησ Αλήθειασ Φωτογραφία: Γιάννησ Χιωτόπουλοσ Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα