FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE /11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt"

Transcript

1 GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM

2 Scope of delivery / Opseg isporuke / Set livrat Обем на доставката / Συσκευασία / Lieferumfang Assembly instructions / Upute za sastavljanje / Instrucţiuni de montaj Упътване / Οδηγίες συναρμολόγησης / Montageanleitung CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM

3 66231/ GB CY Model No.: Z15900 Version: 06/2011 FOOD MILL INSTRUCTIONS WARNING! PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! THIS IS NOT A TOY! KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Read the operating instructions carefully and use the product as described in the instructions to avoid injury and damage. We accept no responsibility for damage resulting from failure to comply with the safety instructions. Terms used in these safety instructions: points to further/additional information. Intended use Only for private use. Not for commercial use. Suitable for straining sauces, soups, and soft-cooked fruit and vegetables. Using a small knife, cut the fruit or vegetables into small pieces and place them in the container. NOTES FOR THE USER NOTE: The friction causes mechanical noises, which in no way affect the functioning of the strainer. 1. ASSEMBLY Choose attachment, put it into the strainer with the curve upwards, so that the notches fit into the gaps. Put the turning handle in the hole in the attachment, then put the end of the vertical bar in one of the openings, pull the other end straight down and put it into the other opening from below. 2. TO DISMANTLE To dismantle the item carefully push one end of the vertical bar downwards and swivel it sideways out of the hole. Make sure that you do not unnecessarily scratch the surface, then simply take the handle and attachment out. Cleaning and Care If cleaning by hand do not use pointed or sharp objects. Disposal Please dispose of this item in accordance with local waste disposal regulations. Disposing of the packaging Dispose of all packaging components in an environmentally friendly manner CB 7 Manual_re.indd 2 6/7/2011 4:07:47 PM

4 HR Broj modela.: Z15900 Verzija: 06/2011 PASIRKA UPUTE ZA RUKOVANJE OPREZ! PRIJE UPORABE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA RUKOVANJE! UPUTE ZA RUKOVANJE BRIŽLJIVO SAČUVATI! OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA! ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE. Pažljivo pročitajte sigurnosne upute te primjenjujte artikl isključivo na način opisan u uputama, kako biste izbjegli tjelesne povrede i materijalne štete. Za štete nastale nepravilnim rukovanjem i nepridržavanjem sigurnosnih uputa ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Znakovi korišteni u ovim uputama: Ukazuje na dodatne/dopunske informacije. Upotreba sukladno namjeni Samo za privatnu uporabu. Nije namijenjeno za profesionalnu uporabu. Prikladno za protiskivanje meko kuhanog voća i povrća kao i umaka i juha. Narežite voce ili povrce nožem u sitne komade i umetnite ih u posudu. UPUTE ZA UPOTREBU NAPOMENA: Tijekom ribanja stvara se mehanička buka koja nipošto ne utječe na funkcioniranje mlina tj. sprave za usitnjavanje povrća. 1. SASTAVLJANJE Odaberite željeni umetak. Postavite ga u mlin s ispupčenim dijelom okrenutim prema gore, tako da se urez pravilno smjesti u šupljine. Šipku ručice za okretanje ugurajte u rupu na umetku. Zatim umetnite jedan kraj pridržnog stremena u neki od otvora. Drugi kraj pritisnite ravno prema dolje i umetnite ga odozdo u drugi otvor. 2. RASTAVLJANJE Kod rastavljanja potrebno je pažljivo pritisnuti jedan kraj pridržnog stremena prema dolje i bočno ga zakrenuti iz otvora. Pripazite kako ne biste pritom nepotrebno izgrebli površinu. Nakon toga jednostavno možete izvaditi ručicu na okretanje i umetak. Čišćenje i održavanje Kod ručnog pranja ne upotrjebljavajte oštre i šiljaste predmete. Odlaganje: Proizvod odložiti sukladno propisima o odlaganju otpada. Odlaganje pakiranja: Sve dijelove pakiranja zbrinite na način neškodljiv za okoliš CB 7 Manual_re.indd 3 6/7/2011 4:07:47 PM

5 66231/ RO SITĂ PENTRU PASAT Model-nr.: Z15900 Versiune: 06/2011 MANUAL DE UTILIZARE ATENŢIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIŢI MANUALUL DE UTILIZARE! PĂSTRAŢI BINE MANUALUL DE UTILIZARE! ACEST ARTICOL NU ESTE O JUCĂRIE! NU LĂSAŢI SĂ AJUNGĂ PE MÂNA COPIILOR. Citiţi cu atenţie indicaţiile de siguranţă şi folosiţi articolul numai aşa cum s-a descris în manual, pentru a împiedica accidente şi daune materiale. Pentru daunele cauzate de o manipulare incorectă şi nerespectarea indicaţiilor de siguranţă nu se preia nicio răspundere. Semne folosite în acest manual: Atrage atenţia asupra informaţiilor suplimentare/complementare. Utilizare conform scopului Domeniu de utilizare: În gospodăriile personale numai pentru utilizarea privată. Nu este destinat utilizării comerciale. Pentru zdrobirea fructelor şi legumelor fierte cât şi pentru prepararea de sosuri şi supe. Tăiaţi fructele sau legumele, cu cuţitul, în bucăţi mici şi introduceţi-le în recipient. INDICAŢII PRIVIND UTILIZAREA INDICAŢIE: INDICAŢIE: Frecarea cauzează zgomote mecanice, care însă nu limitează funcţionalitatea zdrobitorului. 1. MONTARE Alegeţi elementul de zdrobire dorit. Puneţi-l cu încovoierea în sus în zdrobitor astfel încât, crestăturile să se afle exact în cavităţi. Introduceţi biela în orificiul din elementul de zdrobit. Introduceţi acum un capăt al mânerului în unul din orificii. Acum apăsaţi celălalt capăt drept în jos şi introduceţi-l de jos în celălalt orificiu. 2. DEMONTARE Pentru demontare apăsaţi un capăt al mânerului cu atenţie în jos şi întoarceţi-l lateral din cavitate. Aveţi grijă să nu zgâriaţi inutil în acest timp suprafaţa. Apoi biela şi elementul de zdrobit se pot scoate simplu. Curăţare şi întreţinere La clătirea cu mâna nu folosiţi obiecte ascuţite. Înlăturare Înlăturaţi articolul conform prevederilor oficiale locale. Înlăturarea ambalajului Înlăturaţi toate materialele de ambalaj în mod ecologic CB 7 Manual_re.indd 4 6/7/2011 4:07:47 PM

6 BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ Модел : Z15900 Версия: 06/2011 УПЪТВАНЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ! ПАЗЕТЕ ГРИЖЛИВО УПЪТВАНЕТО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ! ТОЗИ АРТИКУЛ НЕ Е ИГРАЧКА! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДА ПОПАДНЕ В РЪЦЕТЕ НА ДЕЦА. Прочетете внимателно инструкциите за безопасност и използвайте артикула само, както е описано в упътването, за да избегнете наранявания и щети. Не носим отговорност за щети поради неправилна употреба и неспазване на инструкциите за безопасност. Знаци, използвани в настоящото упътване: Обръща внимание на допълнителна/допълваща информация. Правилна употреба Област на приложение: В дома Само за частна употреба. Не е за промишлена употреба. За пасиране на варени плодове и зеленчуци, както и на сосове и супи. Нарежете плодовете или зеленчуците с нож на малки парчета и ги сложете в съда. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ИНСТРУКЦИЯ: УКАЗАНИЕ: Триенето произвежда механични шумове, които в никакъв случай не намаляват функционалната пригодност на мелницата. 1. СГЛОБЯВАНЕ Изберете желаната приставка с издадената част нагоре в мелницата, така че издадените части да влязат точно в прорезите. Вкарайте пръта на ръчката в отвора на приставката. Сега вкарайте единия край на захващащата скоба в един от отворите. Сега натиснете другия край точно надолу и го вкарайте отдолу в другия отвор. 2. РАЗГЛОБЯВАНЕ За разглобяване натиснете единия край на захващащата скоба внимателно надолу или го преместете встрани от отвора. Внимавайте при това да не драскате ненужно повърхността. След това просто извадете ръчката и приставката. Почистване и поддръжка При миене на ръка не използвайте режещи или остри предмети. Изхвърляне Изхвърлете артикула съгласно разпоредбите на местните инстанции. Изхвърляне на опаковката Изхвърлете всички опаковъчни материали, без да вредите на околната среда CB 7 Manual_re.indd 5 6/7/2011 4:07:47 PM

7 66231/ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Αρ. μοντέλου: Z15900 Έκδοση: 06/2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ! ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφάλειας και χρησιμοποιήστε το παρόν τεμάχιο μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες, προς αποφυγή τραυματισμών και βλαβών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε μη ορθό χειρισμό και μη τήρηση των υποδείξεων ασφάλειας. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες: Υπόδειξη για πρόσθετες/συμπληρωματικές πληροφορίες. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς Τομέας εφαρμογής: Οικιακή χρήση Μόνο για ιδιωτική χρήση. Δεν προορίζεται για επαγγελματική εφαρμογή. Για άλεσμα μαγειρεμένων φρούτων και λαχανικών και σαλτσών και σουπών Κόψτε τα φρούτα ή τα λαχανικά με ένα μαχαίρι σε μικρά κομμάτια και τοποθετήστε τα μέσα στο δοχείο. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Η τριβή δημιουργεί μηχανικούς θορύβους, οι οποίοι δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τη λειτουργική ικανότητα του μύλου. 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Επιλέξτε το επιθυμητό εργαλείο. Τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα προς τα πάνω μέσα στο μύλο, έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται ακριβώς μέσα στις αυλακώσεις Περάστε το μοχλό μέσα στην οπή στο εργαλείο. Εισάγετε στο σημείο αυτό το ένα άκρο μοχλού σε ένα εκ των δύο ανοιγμάτων. Τώρα συνδέστε το άλλο άκρο προς τα κάτω και οδηγήστε το από κάτω μέσα στο άλλο άνοιγμα. 2. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Για την αποσυναρμολόγηση, πιέστε ένα άκρο του μοχλού προς τα κάτω και περιστρέψτε το έξω από το άνοιγμα. Φροντίστε ώστε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια. Τελικά, αφαιρέστε απλά τη μανιβέλα και το εργαλείο. Καθαρισμός και συντήρηση Κατά το πλύσιμο στο χέρι, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα. Απόρριψη Απορρίψτε το τεμάχιο σύμφωνα με τους τοπικούς, υπηρεσιακούς κανονισμούς. Απόρριψη συσκευασίας Παραδώστε όλα τα υλικά συσκευασίας σε διαδικασία φιλοπεριβαλλοντικής απόρριψης CB 7 Manual_re.indd 6 6/7/2011 4:07:47 PM

8 DE AT CH PASSIERMÜHLE Modell-Nr.: Z15900 Version: 06/2011 BEDIENUNGSANLEITUNG ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! DIESER ARTIKEL IST KEIN SPIELZEUG! NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und verwenden Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Für Schäden durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise wird keine Verantwortung übernommen. In dieser Anleitung verwendete Zeichen: Weist auf zusätzliche/ergänzende Informationen hin. Bestimmungsgemäße Verwendung Nur zur privaten Nutzung. Nicht für den gewerblichen Einsatz. Zum Passieren von weich gekochtem Obst und Gemüse wie von Saucen und Suppen geeignet. Schneiden Sie das Obst oder Gemüse mit einem Messer in kleine Stücke und geben diese in den Behälter. HINWEISE ZUM GEBRAUCH HINWEIS: Das Reiben verursacht mechanische Geräusche, die allerdings die Funktionsfähigkeit der Mühle keinesfalls beeinträchtigen. 1. ZUSAMMENBAU Wählen Sie den gewünschten Einsatz. Legen Sie ihn mit der Wölbung nach oben in die Mühle, so dass die Kerben dabei genau in den Aussparungen liegen. Führen Sie die Kurbelstange in das Loch im Einsatz. Stecken Sie nun ein Ende des Haltebügels in eine der Öffnungen. Nun drücken Sie das andere Ende gerade nach unten und führen Sie es von unten in die andere Öffnung. 2. ZERLEGEN Zum Zerlegen drücken Sie ein Ende des Haltebügels vorsichtig nach unten und schwenken ihn seitlich aus der Öffnung. Achten Sie darauf, dass Sie dabei die Oberfläche nicht unnötig zerkratzen. Anschließend lassen sich Kurbel und Einsatz einfach herausnehmen. Reinigen und Pflegen Beim Spülen von Hand bitte keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden. Entsorgung Den Artikel entsprechend den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Verpackung entsorgen Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu CB 7 Manual_re.indd 7 6/7/2011 4:07:47 PM

9 66231/ 8 IAN Milomex Ltd. c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK CB 7 Manual_re.indd 8 6/7/2011 4:07:47 PM

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

VCR120WD VCR144WD VCR168WD

VCR120WD VCR144WD VCR168WD VCR120WD VCR144WD VCR168WD Rechargeable vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Aspirateur rechargeable Aspirator fara fir, reincarcabil Usisivač na baterije Прахосмукачка със зарядно устройство GB GR

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR BATTERY & ALTERNATOR TESTER BATTERY & ALTERNATOR TESTER Operating instructions DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR Instrucţiuni de utilizare EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

JIGSAW PSTK 730 A1. JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ JIGSAW PSTK 730 A1 JIGSAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας PENDELHUBSTICHSÄGE

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC PLANER PEH 30 A1

ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung 2 [el] Οδηγíες χρήσεως 7 [en] Instruction manual 12 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12 M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung Sicherheitshinweise... 2 Ursachen für Schäden...3

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) BARISTA BARISTA PROFI Be di e nung s a nl e i t ung I ns t r uc t i onma nua l Οδηγ ί ε ςχ ρήσης Liebe Kundin, lieber Kunde mit der BARISTA / BARISTA PROFI haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας

Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας ECM BA2012_Classika2_RZ.indd 3 07.05.12 12:05 Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

*9000598662* 9000598662 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5..

*9000598662* 9000598662 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. *9000598662* 9000598662 [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεω...7 [en] Instruction manual... 11 Ø Inhaltsverzeichnis Sicherheitshinweise...

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA2xx DE GR EN. ELX12542_Franca_Espresso_Button_AEG_3lang.indd 1 2009-06-10 10:29:55

ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA2xx DE GR EN. ELX12542_Franca_Espresso_Button_AEG_3lang.indd 1 2009-06-10 10:29:55 ESPRESSO MAKER CREMAPRESSO MODEL EA2xx DE EN ELX12542_Franca_Espresso_Button_AEG_3lang.indd 1 2009-06-10 10:29:55 DE Anleitung...3 14 Bitte lesen Sie vor dem erstmaligen Betrieb der Maschine die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα