4ο Πεπιθεπειακό ςνέδπιο Βοπειοαναηολικού Αιγαίος 2ο ςνέδπιο Καπδιαγγειακών Παθήζεων «Ημέπερ Καλύμνος» 8-9 Ιοςνίος 2012, Κάλςμνορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4ο Πεπιθεπειακό ςνέδπιο Βοπειοαναηολικού Αιγαίος 2ο ςνέδπιο Καπδιαγγειακών Παθήζεων «Ημέπερ Καλύμνος» 8-9 Ιοςνίος 2012, Κάλςμνορ"

Transcript

1 4ο Πεπιθεπειακό ςνέδπιο Βοπειοαναηολικού Αιγαίος 2ο ςνέδπιο Καπδιαγγειακών Παθήζεων «Ημέπερ Καλύμνος» 8-9 Ιοςνίος 2012, Κάλςμνορ «Πρωτογενής Αγγειοπλαστική (Primary PCI) στον Ελληνικό χώρο» Ι. Κανακάκηρ Διεςθςνηήρ Καπδιολογίαρ Θεπαπεςηική Κλινική Πανεπιζηημίος Αθηνών ΓΝΑ «Αλεξάνδπα»

2 Reperfusion in AMI : Background

3

4 Keely et al. Lancet 2003.

5

6 Keely et al. Lancet 2003.

7 Long-term clinical outcome in the DANAMI-2 study Nielsen P H et al. Circulation 2010;121:

8

9 Ενδείξειρ Ππωηογενούρ Αγγειοπλαζηικήρ

10

11

12

13 Delays in Patients Transferred for PCI Μiedema M et al. Circulation 2011;124:

14

15

16

17

18

19 Reperfusion Therapies Differ in Countries 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CZ SLO DE CH NO DK PL HR SE HU BE IL IT FIN AT FR SK ES LAT UK BG PO SRB GR TR RO P-PCI Thrombolysis No reperfusion

20 For 40% of the Greek population distance to cath lab covered in less than 2 hours Athens Network 10

21 PATRAS UNIVERCITY HOSPITAL (PUH) 24 hours / 7 days covered Geographical Area Covered by the catheterization laboratory of UH Patras for ppci GH Agrinio 3,5% GH Mesolongi 9% HC K. Achaia 2% UH Patras 62% GH Ag. Andreas 5% HC Nafpaktos 7% GH Aigio 8% GH Pyrgos 3% HC Krestena 0,5%

22 SFL Registry Preliminary Results

23 PCI Centers: 2011

24 Annual hospital admissions for ACS STEMIs/NSTEMIs: 202 / / year STEMIs: 108 / inhabitants / year

25 Proportion of Hospitalized Patients with Acute Coronary Syndrome Global Registry of Acute Coronary Events patients in 113 hospitals in 14 countries Deutsches Herzzentrum Munich Rechts der Isar PCI patients in 2 university clinics during 10 years NSTEMI STEMI SAP/uSAP Fox et al., JAMA 2007 Ndrepepa et al., Cardiology 2009

26 PCI Procedures Total Athens Metro Thess/niki Metro Rest of Greece

27 Primary PCI numbers: Greece Athens Metro Thess/niki Metro Rest of Greece

28 Primary PCI numbers in Greece 95 ppci / million / year in ppci / million / year in 2011

29

30 Reperfusion Therapies in Greece Thrombolysis pts Rescue PCI 7,40% Pharmacoinvasive 6,40%

31 Primary PCI Athens area

32 STEMI In hospital mortality ,7 4, TL p-pci No reperfusion Rescue PCI

33 STEMI ppci patients Time Delays Thrombolysis Symptoms FMC FMC needle ppci Symptoms FMC FMC PCI center Door Balloon FMC Balloon 136,91 min 62,17 min 142,41 min 129,11 min 53,41 min 182,52 min

34 Ratio Total PCI/Primary PCI: Total PCI Primary PCI ,8% 10,2% 15,5% 23%

35

36 37%

37 PATIENTS RELATED BARRIERS Goal The majority of patients call EMS Action Education & Media campaign Program ACT NOW SAVE LIVES Regions: a) Athens and b) Patras Possible difficulties False calls Lack of capacity

38 Stent for Life Public Campaign In those countries/regions where PPCI network is established and functioning key objectives are: Increase disease awareness among public Educate patients and public to recognize AMI symptoms ACT quickly and call emergency ambulance car Educate about PPCI and its life saving indication

39 How Can We Improve Patient Delay Public Awareness Campaign Save a Life by knowing the signs of a heart attack and acting quickly to call emergency medical services so the best treatment can be received in the fastest possible timeframe

40 Various Delays Terkelsten CJ, et al. JAMA 2010;304(7):

41 EMS RELATED BARRIERS Goal EMS call-ems arrival min Ambulance equipped with 12 leads ECG Trained paramedics to diagnose AMI Transfer of pts directly to PPCI hospitals By pass Non-PCI hospitals and ICUs Action Possible difficulties Organization of EMS (call to arrival time) Ambulance will be equiped with ECG Education of EMS staff Better coordination with ppci center on duty Financial deficit Cath lab overload with STEMI pts

42 ΥΜΠΕΡΑΜΑ (Ι) Tα απνηειέζκαηα ηεο Δζληθήο Καηαγξαθήο ηωλ Ο.Σ.Σ. (SFL) είλαη ελδεηθηηθά ηεο πξνόδνπ πνπ επεηεύρζε ζηε ζεξαπεία ηνπ Ο.Δ.Μ. ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε ρώξα καο. Αλεμάξηεηα από ηελ κέρξη ζήκεξα πξόνδν πηζηεύνπκε όηη ε πξωηνβνπιία Stent for Life ηεο Δπξωπαϊθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο πξέπεη λα ζπλερηζζεί κε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή θαη λα επεθηαζεί ζε όιε ηε ρώξα.

43 ΥΜΠΕΡΑΜΑ (ΙΙ) Μεηά ηελ αξρηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ PPCI s ωο ζεξαπεία επαλαηκάηωζεο ηωλ STEMI) πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο Βξάρπλζε ηωλ ρξόλωλ επαλαηκάηωζεο Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ ηνπηθώλ δηθηύωλ πξωηνγελνύο αγγεηνπιαζηηθήο Δπέθηαζε θαη ζε άιιεο θξηηηθέο θαηαζηάζεηο ηωλ Ο.Σ.Σ. όπωο: Ο.Δ.Μ. κε θαηάζπαζε ηνπ ST-δηαζηήκαηνο θαη ζπλερηδόκελε ηζραηκία θαη Ο.Δ.Μ. κε νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα Γηεπθόιπλζε ζηελ εθαξκνγή λέωλ ηερλνινγηώλ θαη θαξκάθωλ πνπ απνδεδεηγκέλα βειηηώλνπλ ηελ έθβαζε ηωλ αζζελώλ κε Ο.Δ.Μ.

Η αντιμετώπιση του ΟΕΜ στην Ευρώπη σήμερα

Η αντιμετώπιση του ΟΕΜ στην Ευρώπη σήμερα 10o ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ ΙΚΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Θεσσαλονίκη 19-21 Μαΐου 2011 Η αντιμετώπιση του ΟΕΜ στην Ευρώπη σήμερα Ι. Κανακάκης ιευθυντής Καρδιολογίας Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωηογενής αγγειοπλαζηική: Καηάζηαζη ζηην Δλλάδα - Προοπηικές

Πρωηογενής αγγειοπλαζηική: Καηάζηαζη ζηην Δλλάδα - Προοπηικές NEW TRENDS IN CARDIOLOGY 11-12 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Πρωηογενής αγγειοπλαζηική: Καηάζηαζη ζηην Δλλάδα - Προοπηικές Ι. Κανακάκης Διεςθςνηήρ Αιμοδςναμικού Τμήμαηορ Θεπαπεςηική Κλινική Πανεπιζηημίος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

Annual Report 2013 1

Annual Report 2013 1 Annual Report 2013 1 Contents MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD...page 4 MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE...page 6 MESSAGE FROM THE MANAGER...page 8 MEMBERS OF THE BOARD... page

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Βιογραφικό σημείωμα Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Ιατρός Παθολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Γρ. Φούσας. 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014

Στέφανος Γρ. Φούσας. 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014 Στέφανος Γρ. Φούσας 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014 Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες και αναμένεται να γίνει το ίδιο και στις αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Καρδιολογικό τήα

Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Καρδιολογικό τήα Οξύ έφραγα υοκαρδίου: Η αντιετώπισή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σήερα Στέφανος Γρ. Φούσας ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Καρδιολογικό τήα Ασθενής 54 ετών, καπνιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ Στέφανος Γρ. Φούσας M.D, FESC, FACC Θεσσαλονίκη 29/05/2015 ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Σταφροσ Β. Κωνςταντινίδησ, MD, PhD, FESC Καθηγητήσ Καρδιολογίασ Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ skonst@med.duth.gr Professor, Clinical Trials in Antithrombotic

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Μια αναδρομική μελέτη

Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Μια αναδρομική μελέτη Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Κριτήρια της σύγχρονης αντιμετώπισης ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο Εξορθολογισμού στον Τομέα της Υγείας

Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο Εξορθολογισμού στον Τομέα της Υγείας Οι Νέες Τεχνολογίες ως Εργαλείο Εξορθολογισμού στον Τομέα της Υγείας Κλινική Διακυβέρνηση Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός Συνεργάτης Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185 Research article Eρευνητική εργασία Evaluation of dangerousness of Greek mental patients S. Martinaki, 1 Ch. Tsopelas, 2 D. Ploumpidis, 1 A. Douzenis, 3 H. Tzavara, 4 P. Skapinakis,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

GOOD RESULTS IN PSYCHIATRIC HEALTH CARE AND FACTORS AFFECTING THEM IN FINLAND AND IN GREECE

GOOD RESULTS IN PSYCHIATRIC HEALTH CARE AND FACTORS AFFECTING THEM IN FINLAND AND IN GREECE GOOD RESULTS IN PSYCHIATRIC HEALTH CARE AND FACTORS AFFECTING THEM IN FINLAND AND IN GREECE HELMI TIRI Faculty of Medicine, Department of Nursing Science and Health Administration, University of Oulu Joint

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

Management in child and adolescent psychiatry: How does it look in the Balkans? Psychiatriki 2014, 25:48 54

Management in child and adolescent psychiatry: How does it look in the Balkans? Psychiatriki 2014, 25:48 54 48 PSYCHIATRIKI 25 (1), 2014 Research article Eρευνητική εργασία Management in child and adolescent psychiatry: How does it look in the Balkans? M. Pejovic-Milovancevic, 1,2 V. Miletic, 3 D. Anagnostopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρύαςη και Βιολογικού παρϊγοντεσ. Έμφαςη ςτισ πρόςφατεσ δημοςιεύςεισ και ανακοινώςεισ. Δημότριοσ Ιωαννύδησ

Ψωρύαςη και Βιολογικού παρϊγοντεσ. Έμφαςη ςτισ πρόςφατεσ δημοςιεύςεισ και ανακοινώςεισ. Δημότριοσ Ιωαννύδησ Ψωρύαςη και Βιολογικού παρϊγοντεσ. Έμφαςη ςτισ πρόςφατεσ δημοςιεύςεισ και ανακοινώςεισ Δημότριοσ Ιωαννύδησ Καθηγητόσ Δερματολογύασ Διευθυντόσ, Α Δερματολογικό Κλινικό Α.Π.Θ. Νοςοκομεύο Αφροδιςύων και Δερματικών

Διαβάστε περισσότερα

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289 Action 2 Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA April 12 Coordinated by: In the framework of the LIFE09

Διαβάστε περισσότερα

Health promotion activities for senior citizens Prevention of accidents at home

Health promotion activities for senior citizens Prevention of accidents at home Health promotion activities for senior citizens Prevention of accidents at home Dimitrakopoulou E., Karnaki P., Frouzi E., & Linos A. 9th European IUHPE Conference on Health Promotion "Health and Quality

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree.

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree. Assurance of Support Οξηζκέλνη κεηαλάζηεο ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ Assurance of Support (AoS) πξνηνύ ηνπο ρνξεγεζεί ε βίδα ηνπο γηα δηακνλή ζηελ Απζηξαιία. Τν Department of Immigration and Citizenship θξίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ, MD, FESC, FRSPH, FASA, FACS, FESB Μονάδα Αθηροζκλήρωζης, Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράηειο Νοζοκομείο, Θεζζαλονίκη. Diet Poor Nutrition

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_28/08/2011_453933 Kathimerini 28 August 2011 (Kathimerini is one of the daily newspapers in Greece) Translation by Google Translate with corrections by

Διαβάστε περισσότερα