ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 184/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 184/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 21 εκεµβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 184/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών», προϋπολογισµού ,96 µε το Φ.Π.Α. Από το πρακτικό της 24 ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα στις 13 εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ήµου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ήµαρχος -Πρόεδρος 1.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 2.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 1 ο Τακτικό Μέλος 2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος 3.- Ζορµπά Ανθή, 2 ο Τακτικό Μέλος 3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 4.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 5.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 6.- Σίµος Ευάγγελος, 5 ο Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το πέµπτο (5 ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : Από την /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Προµηθειών), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθµ. µελέτης 1/2012) του διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών» προϋπολογισµού ,96 µε το Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την έγκρισή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 4 της Υ.Α /93 περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και επίσης τις σχετικές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. Η εν λόγω µελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙ ΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,96 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙ ΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,96 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια διαφόρων τροφίµων, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ήµου Πετρούπολης. Η δαπάνη για την προµήθεια τροφίµων προϋπολογίσθηκε συνολικά στο ποσό των ,96 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών» του προϋπολογισµού του ήµου Πετρούπολης. Συγκεκριµένα η προµήθεια τροφίµων αφορά στην: α) Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,18, β) Προµήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,63, γ) Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,00, δ) Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατεψυγµένα) για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,25 και ε) Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,90. Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό ηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα και αυγά, είδη οπωρολαχανοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, τα είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγµένα), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/

4 Για τα είδη αρτοποιείου και παντοπωλείου (πλην ελαιόλαδα-αυγά), η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πετρούπολη 26/11/2012 Πετρούπολη 26/11/2012 H Συντάξασα Η /ΝΤΡΙΑ Σπηλιά Αικατερίνη ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙ ΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,96 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται στην προµήθεια ειδών Παντοπωλείου (αλάτι, αλεύρι, πάστες κλπ.), ειδών Οπωρολαχανοπωλείου (φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κ.λ.π.), ειδών Κρεοπωλείου (νωπά κρέατα και πουλερικά), ειδών Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγµένα) και ειδών Αρτοποιείου (Ψωµί, αρτοσκευάσµατα, τυροπιτάκια, κ.λ.π.), προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των βρεφών και νηπίων των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Πετρούπολης. Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Είδη Παντοπωλείου: Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε την δεδoµένη παραγγελία του κάθε Σταθµού και στις ποσότητες που αναγράφονται για το κάθε ένα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Τα χορηγούµενα είδη θα είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, περί επισήµανσης. Η µεταφορά τους θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα καθαρά και απολυµασµένα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 5

6 Ειδικότερα: Αλάτι : Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτµιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώµα και το υδατικό του διάλυµα να εµφανίζει ελαφριά µόνο θολερότητα και να πληρεί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία ή σε δοχείο των 500 γραµµαρίων. Αλεύρι : Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο νοείται αποκλειστικά και µόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 κιλού. Αλεύρι τύπου φαρίνα : Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 κιλού. Κατεψυγµένα λαχανικά (αρακάς, ανάµικτα, φασόλια πλατιά, φασόλια στρογγυλά κλπ.): Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α ποιότητας, συσκευασµένα, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειοµένης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ό,τι αφορά στην συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 κιλού. H µεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά, απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Άνθος αραβοσίτου : Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία 160 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Αυγά νωπά : Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπηµένα Α κατηγορίας, µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων, βάρους γραµµαρίων, κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται µε ζύγιση ορισµένου αριθµού αυγών κατ εκτίµηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι : α) συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, µε τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.π.), β) συσκευασµένα σε πλαστική συσκευασία µε αριθµό αυγών ανάλογα µε τις ανάγκες των παιδικών σταθµών και µε τις απαιτούµενες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου κατηγορία αυγού Α, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λπ.) Τα αυγά θα παραδίδονται σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Βανίλιες άρωµα : Θα διατίθεται σε συσκευασία των 5 x 3 γραµµαρίων. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. 6

7 Βούτυρο αγελαδινό: Θα διατίθεται χύµα σε κεσέ ή σε συσκευασία 1 κιλού. Nα πληρεί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδος 10% λιπαρά: Γιαούρτι πλήρες ή κατά περίπτωση ηµιαποβουτυρωµένο αγελάδος χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει µετά από πήξη αποκλειστικά και µόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονοµασία φύσης και προέλευσης, µε την επίδραση καλλιέργειας ζύµης που προκαλεί ειδική γι αυτό ζύµωση. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 1 κιλού. Γάλα νωπό παστεριωµένο: πρέπει να είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης µε διάρκεια ζωής όχι µεγαλύτερη των (5) ηµερών, να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 71,7 βαθµούς κελσίου για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναµος συνδυασµός) ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσµατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξειδάσης. Αµέσως µετά την παστερίωση να ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν, σε θερµοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 βαθµούς κελσίου. Να περιέχει λίπος 3,5 % µε ειδικό βάρος στους 20 βαθµούς κελσίου 1028 γραµµάρια ανά λίτρο και το στερεό υπόλειµµα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Λ.Λ.) 8,5%. Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούµενο σε γάλα µε 3,5% λιπαρής ουσίας. Πιστοποιηµένο κατά HACCP (σύστηµα της υγιεινής τροφίµων) και κατά ISO 9001 (σύστηµα διασφάλισης ποιότητας). Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. εν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλατος. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 1 λίτρου. Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωµένο» «γάλα» στο σήµα καταλληλότητας του προϊόντος καθώς και η διάρκεια θερµοκρασίας συντήρησης. άφνη σε φύλλα: Θα διατίθεται σε συσκευασία 25 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. υόσµος : Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία 30 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο ελληνικής παραγωγής µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χηµικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. Η µεταφορά του θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 7

8 Αλλαντικά (ζαµπόν-µπέϊκον): Θα διατίθενται φρεσκοκοµµένα, για άµεση κατανάλωση, ανάλογα µε τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Ζάχαρη : Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 κιλού. Ζελέ φρούτων: Θα διατίθεται σε συσκευασία δύο τεµαχίων των 100 γραµµαρίων έκαστο. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Ηλιέλαιο: Ελληνικής παραγωγής µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χηµικές σταθερές του ηλιέλαιου θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ηλιέλαιο θα διατίθεται σε συσκευασία ενός 1 κιλού σε πλαστικό δοχείο. Η µεταφορά του θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Κακάο σοκολατούχο ρόφηµα: Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Κακάο απλό: Θα διατίθεται σε συσκευασία πακέτου των 125 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Κανέλα τριµµένη ή άκοπη: Θα διατίθενται σε συσκευασία των 50 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Κίµινο τριµµένο: Θα διατίθεται σε συσκευασία 50 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Κοµπόστες φρούτων : Θα διατίθενται σε συσκευασία 1 κιλού. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Κορν Φλέϊκς : Είναι το προϊόν µε βάση τα σιτηρά, προοριζόµενο για πρωϊνό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραµµαρίων. Κρέµα γάλακτος : Θα διατίθεται σε συσκευασία 1 lt. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Κρέµα καραµελέ (σκόνη προς παρασκευή): Θα διατίθεται σε συσκευασία δύο τεµαχίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Κρέµα µπεσαµέλ : Θα διατίθεται σε συσκευασία γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Μανιτάρια: Θα διατίθενται σε συσκευασία 460 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληρεί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γραµµαρίων. 8

9 Μαρµελάδα : Να είναι σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Σε συσκευασία γραµµαρίων ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα µε τις ανάγκες του ιδρύµατος, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. Μέλι: Μέλι Ανθέων ή Θυµαρίσιο: Κατά προτίµηση εγχώριο. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 900 γραµµαρίων, ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα µε τις ανάγκες του ιδρύµατος. Μπέικιν πάουντερ: Θα διατίθεται σε συσκευασία 3 x 20 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Μπισκότα τύπου Μιράντα: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των γραµµαρίων. Μπισκότα τύπου Πτι-µπερ: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των γραµµαρίων. Ξύδι : Να προέρχεται µόνο από οξική ζύµωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των ml σε πλαστική φιάλη. Πάστες-Ζυµαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό µακαρονάκι, σουσαµάκι, πεπονάκι κλπ) χυλοπίτες. Τα ζυµαρικά θα είναι παρασκευασµένα από σιµιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης µακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιµο, να είναι σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθενται σε διάφανη συσκευασία 500 γραµµαρίων. Πιπέρι µαύρο: Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία 50 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Πουρές: Από εκλεκτές πατάτες Α ποιότητας οι οποίες µετά από κατάλληλη επεξεργασία εµφανίζονται σε νιφάδες. Θα διατίθεται σε συσκευασία γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Οσπρια: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (ρεβύθια, φακές ψιλές-χονδρές, φασόλια γίγαντες, φασόλια ξερά µέτρια κ.λπ.) και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γραµµαρίων. Ρίγανη: Θα διατίθεται σε συσκευασία 25 γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (καρολίνα, Μπονέτ, σούπας γλασσέ) και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραµµαρίων. Σιµιγδάλι χονδρό-ψιλό: Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Σοκολατάκια Σοκολατάκια εορταστικά: Θα διατίθεται σε συσκευασία πλαστική των 400 γραµµαρίων ή των 3 κιλών αντίστοιχα, ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα µε τις ανάγκες του ιδρύµατος, που θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις. 9

10 Σκεύασµα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού µε κακάο και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 400 γραµµαρίων, ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα µε τις ανάγκες του ιδρύµατος, που θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις. Τοµατοχυµός: πλούσιος πυκνός, φυσικός χυµός τοµάτας χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ. Τοµατοπελτές: Θα διατίθεται σε συσκευασία τύπου κονσέρβας των 410 γρ. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Τυροκοµικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο ή Ε.Ε.). Όλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίµµατα αποκλείονται). Τα χορηγούµενα είδη, καθώς και η διακίνησή τους θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσεως και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.. 56/95 και 119/97. Ο χηµικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των µικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσµευτικός. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ιδρύµατος. Φρυγανιές σίτου : Θα διατίθεται σε συσκευασία γραµµαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Φύλλο κρούστας και φύλλο σφολιάτας: Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Η µεταφορά θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερµοκρασία µεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυµασµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία γρ. και γραµµαρίων αντίστοιχα. Ψωµί του τοστ: Θα διατίθεται σε συσκευασία των γραµµαρίων, φέτες ψωµιού από αλεύρι σίτου, µε ευδιάκριτη την ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος, σε διάφανη πλαστική συσκευασία. Το προϊόν θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Χυµός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυµός φρούτων ορίζεται το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν, που λαµβάνεται από υγιή και ώριµα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, µε µηχανικές µεθόδους λήψης και έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. Λοιπά είδη Παντοπωλείου: Όλα τα προµηθευόµενα είδη (αµµωνία, γαρύφαλλο άκοπο, ζάχαρη άχνη, καραµέλες ζελεδάκια, µαγιά, σόδα φαγητού, κορν φλάουερ κλπ.) πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα 10

11 Τροφίµων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονοµικές, αγορανοµικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασµένα σε άθικτα καθαρά µέσα µε όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική. Είδη Οπωροπωλείου: Τα χορηγούµενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγµένα από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο. Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων. Η µεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών θα ισχύσουν οι εκάστοτε αγορανοµικές και υγειονοµικές διατάξεις. Είδη Κρεοπωλείου: Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές ιατάξεις και ειδικότερα: Κιµάς µόσχου: Από κρέας µόσχου Α ποιότητας άνευ οστού, εγχώριας παραγωγής, κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από µικρά και υγιή ζώα (ηλικίας µικρότερης των 18 µηνών), από εγκεκριµένα σφαγεία και σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύµφωνα µε το Π.. 410/94 ο τεµαχισµός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις τεµαχισµού και να φέρει τις απαραίτητες σηµάνσεις (σφραγίδα και αριθµό έγκρισης εγκατάστασης τεµαχισµού) για την συντήρηση διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.. όπως ισχύουν τροποποιηµένες σύµφωνα µε το Π.. 203/98. Κρέας µόσχου νωπό Α ποιότητας άνευ οστού: Αυτοτελές τεµάχιο εγχώριας παραγωγής, κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από µικρά και υγιή ζώα (ηλικίας µικρότερης των 18 µηνών), από εγκεκριµένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούµενες σηµάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύµφωνα µε το Π.. 410/94 ο τεµαχισµός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις τεµαχισµού και να φέρει τις απαραίτητες σηµάνσεις (σφραγίδα και 11

12 αριθµό έγκρισης εγκατάστασης τεµαχισµού) για την συντήρηση διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.. όπως ισχύουν τροποποιηµένες σύµφωνα µε το Π.. 203/98. Κοτόπουλα νωπά : Τύπου 65 % Τα παραδιδόµενα νωπά κοτόπουλα καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα µεταφορικά µέσα της χορηγήτριας εταιρείας θα πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις, καθώς και να είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Aκόµη θα πρέπει να είναι: Πρώτης (1 ης ) κατηγορίας, ανέπαφα, καθαρά (χωρία κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσίες ή αίµα), χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή, χωρίς σπασµένα κόκαλα, σοβαρούς µώλωπες ή εκδορές και χωρίς εγκαύµατα ψύξης. Τύπου 65%, δηλαδή σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλι, τα πόδια κοµµένα στους ταρσούς, χωρίς τα όργανα του πεπτικού συστήµατος και χωρίς συκώτι, καρδιά, στοµάχι. Να προέρχονται από εγκεκριµένο πτηνοσφαγείο και να φέρουν την απαραίτητη κονκάρδα στην οποία αναγράφεται ο κωδικός του σφαγείου και η ηµεροµηνία ανάλωσής τους. Να συνοδεύονται µε το απαραίτητο πιστοποιητικό καταλληλότητας του κτηνιατρικού ελέγχου. Τα νωπά κοτόπουλα να παραδίδονται την πρώτη ή το πολύ δεύτερη ηµέρα από την ηµεροµηνία σφαγής τους (βάσει πιστοποιητικού). Να είναι ολόκληρα, σε ατοµική συσκευασία µε δίσκους πολυστερίνης µε απορροφητικά πανάκια ή δίσκους που έχουν απορροφητικές ικανότητες µε διαφανή µεµβράνη (stretch film). Η µεταφορά των προιόντων να γίνεται µε µεταφορικά µέσα (ψυγεία) καθαρά, απολυµασµένα (το σχετικό πιστοποιητικό απολύµανσης να επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται) µε καταγραφικά θερµόµετρα. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Χοιρινό: Από κρέας Α' ποιότητας, εγχώριας παραγωγής, κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από µικρά και υγιή ζώα (ηλικίας µικρότερης των 18 µηνών), από εγκεκριµένα σφαγεία και σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύµφωνα µε το Π.. 410/94 ο τεµαχισµός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις τεµαχισµού και να φέρει τις απαραίτητες σηµάνσεις (σφραγίδα και αριθµό έγκρισης εγκατάστασης τεµαχισµού) για την συντήρηση διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.. όπως ισχύουν τροποποιηµένες σύµφωνα µε το Π.. 203/98. Είδη Ιχθυοπωλείου: Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια, θα είναι πρώτης ποιότητας καταψυγµένα κατά µονάδα (IQF) και θα είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ηµεροµηνία καταψύξεως, ηµεροµηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθµός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο µε το είδος και τις απαιτήσεις του Ιδρύµατος. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ιάταγµα. Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα ψάρια θα είναι οι εξής κατηγορίες : 12

13 γλώσσα φιλέτο πέρκα φιλέτο βακαλάος φιλέτο βακαλάος ολόκληρος Α/Κ Κοκκινόψαρο Ισλανδίας Α/Κ κατψ 700 γρ. Όλα τα κατεψυγµένα ψάρια θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και κοινοτικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Είδη Αρτοποιείου: Όλα τα είδη αρτοποιείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και όχι πολυκαιρισµένα.ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή από µισό αλεύρι ολικής άλεσης και µισό κοινό, όλα πρώτης ποιότητας, παραδιδόµενος 3 µε 4 ώρες µετά τον κλιβανισµό του, δικαιολογηµένης της νοµίµου µείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψηµένος και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πετρούπολη 26/11/2012 Πετρούπολη 26/11/2012 H Συντάξασα Η /ΝΤΡΙΑ Σπηλιά Αικατερίνη ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙ ΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,96 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια διαφόρων τροφίµων. β) Τόπος παράδοσης των τροφίµων ορίζεται ο χώρος των Παιδικών Σταθµών. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίµων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήµατα στους Παιδικούς Σταθµούς και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η µεταφορά των τροφίµων θα γίνεται και µε ειδικά µέσα µεταφοράς, το οποίο αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της άδειας κυκλοφορίας. γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,96 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Πετρούπολης, έτους ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η προµήθεια διέπεται από: 1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 2) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ ) Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης. 5) Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 6) Τις διατάξεις του Ν. 2286/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ ) Την αριθµ. 287/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας τροφίµων Παιδικών Σταθµών. 14

15 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: α) ιακήρυξη δηµοπρασίας. β) Τεχνική Έκθεση γ) Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφικό Τιµολόγιο δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων. ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. στ) Τιµολόγιο Προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 26 της 11389/93 Υ.Α., ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκάστου προσφερόµενου είδους τροφίµου µε το Φ.Π.Α. και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου είσπραξης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τραπέζης. 2. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, µε ποινή µη αποδοχής της συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3) µηνών (συν πλην δύο ηµερών) από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται n σύµβαση, χωρίς το ΦΠΑ, δίνεται δε µε εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της υπ αριθµ /93 Υ.Α.. 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Για τα ελαιόλαδα και αυγά, είδη οπωρολαχανοπωλείου, είδη κρεοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγµένα), η προσφερόµενη έκπτωση στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισµα, είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 15

16 Σηµειώνεται δε, ότι για τα είδη αρτοποιείου και του παντοπωλείου (πλην ελαιόλαδα-αυγά), η προσφερόµενη τιµή του αναδόχου είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Ο ήµος έχει το δικαίωµα αναγκαίων αυξοµειώσεων των ποσοτήτων, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των Παιδικών Σταθµών, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισµού της προµήθειας. Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου. Η προµήθεια για κάθε είδος θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά για µέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των τροφίµων της µελέτης είτε για ορισµένα από αυτά. Η Υπηρεσία µπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για το σύνολο των τροφίµων είτε σε ένα διαγωνιζόµενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονοµικότερη, είτε σε περισσοτέρους προµηθευτές, η προσφορά των οποίων κρίθηκε οικονοµικότερη για το προσφερόµενο από αυτούς είδος τροφίµου. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο ανάδοχος του εκάστου προσφερόµενου είδους τροφίµου της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της συµβάσεως και να καταθέσει κατά το άρθρο 4, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίµων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήµων κρατικών φορέων. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών, να εφοδιάσει τους Παιδικούς Σταθµούς µε την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίµων. Ειδικότερα, για την προµήθεια γάλακτος και αρτοσκευασµάτων, ο εφοδιασµός θα γίνεται αυθηµερόν. Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυµα και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 16

17 προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή µέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε δυο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του τροφίµου ή στη µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφαση του το ηµοτικό Συµβούλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό τροφίµου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής στους Παιδικούς Σταθµούς των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων τροφίµων, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των τροφίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου κάθε τµηµατικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόµενες νόµιµες κρατήσεις µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωµή τιµολόγιο από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Τα αντίστοιχα χρηµατικά εντάλµατα θα εξοφλούνται από την ταµειακή υπηρεσία του ήµου Πετρούπολης. ΑΡΘΡΟ 9 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσίευσης, χαρτόσηµα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ήµου. Τον ίδιο βαρύνουν και οι νόµιµες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα πληρωµής του. 17

18 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πετρούπολη 26/11/2012 Πετρούπολη 26/11/2012 H Συντάξασα Η /ΝΤΡΙΑ Σπηλιά Αικατερίνη ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙ ΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,96 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά στην προµήθεια τροφίµων, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ήµου Πετρούπολης και θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια Τροφίµων Παιδικών Σταθµών» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Πετρούπολης έτους Συγκεκριµένα η προµήθεια τροφίµων αφορά : α) Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,18, β) Προµήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,63, γ) Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,00, δ) Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατεψυγµένα) για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,25 και ε) Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αξίας µέχρι ,90. Οι ενδεικτικές τιµές για την ανωτέρω προµήθεια έχουν ως εξής: 19

20 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΑΠΑΝΗ Σακούλα 500 Aλάτι 1 γρ ,71 70,80 οχείο 500 Αλάτι 2 γρ. 50 0,88 44,25 3 Αλεύρι 100 κιλό 25 1,25 31,25 4 Αλεύρι τύπου Φαρίνα κιλό 80 1,55 123,89 5 Αµµωνία Τεµ. 25 γρ. 15 0,22 3,32 6 Ανάµικτα λαχανικά κατεψυγµένα Συσκ. 1 κιλού 60 1,28 76,99 7 Άνθος αραβοσίτου Συσκ. 160 γρ. 50 1,08 54,20 8 Αρακάς κατεψυγµένος Συσκ. 1 κιλού 120 1,88 225,66 9 Αυγά κοινά άνω 55 gr. Τεµ ,22 442,48 Συσκ. 5 x 3 Βανίλιες 50 0,31 15,49 10 γρ. 11 Βούτυρο αγελαδινό κιλό 14 7,04 98,50 12 Γαρύφαλλο άκοπο Συσκ. 25 γρ. 15 0,95 14,27 13 Γιαούρτι 10 % λιπαρά 1 kgr Τεµ ,50 875,00 14 Γάλα φρέσκο παστεριωµένο Συσκ. 1 lt , ,92 15 άφνη σε φύλλα Συσκ. 25 γρ. 30 0,50 14,93 υόσµος ξερός σε φύλλα ή Συσκ. 30 γρ. 20 1,48 29,65 16 τριµµένος 17 Ελαιόλαδο παρθένο σπιτικό Συσκ. 1 lt , ,15 18 Ζαµπόν κιλό 3 7,70 23,10 19 Ζάχαρη κιλό 250 1,17 293,14 20 Ζάχαρη άχνη Συσκ. 500 γρ. 10 0,88 8,85 21 Ζελέ Συσκ. 2 τεµ ,28 128,32 22 Ηλιέλαιο κιλό 30 2,01 60,40 23 Κακάο σοκολατούχο ρόφηµα Συσκ. 500 γρ ,65 530,97 24 Κακάο απλό Συσκ. 125 γρ. 50 1,15 57,52 25 Κανέλα τριµµένη ή άκοπη Συσκ. 50 γρ. 70 0,51 35,62 26 Καραµέλες ζελεδάκια 400 gr Συσκ. 400 γρ , ,15 27 Κίµινο τριµµένο Συσκ. 50 γρ. 10 0,72 7,19 28 Κοµπόστες φρούτων Συσκ. 1 κιλού 500 1,70 851,77 Συσκ. 500 Κορν φλέϊκς 500 1,60 801,99 29 γρ. 30 Κορν φλάουερ Τεµ. 10 1,00 9,96 31 Κρέµα γάλακτος Συσκ. 1 lt 100 3,74 373,89 Κρέµα καραµελέ (σκόνη προς Συσκ. 2 τεµ. 20 1,27 25,44 32 παρασκευή) 33 Κρέµα µπεσαµέλ Συσκ. 174 γρ. 50 1,39 69,69 Συσκ. 3 x 9 Μαγιά 30 0,77 23,23 34 γρ. 35 Μανιτάρια Συσκ. 460 γρ. 4 2,19 8,76 20

21 36 Μαργαρίνη soft Συσκ. 250 γρ ,25 750,00 37 Μαρµελάδα Συσκ. 450 γρ ,08 644,69 38 Μέλι ανθέων ή θυµαρίσιο Συσκ. 900 γρ , ,60 Συσκ. 3 x 20 Μπέϊκιν Πάουντερ 10 0,33 3,32 39 γρ. 40 Μπέϊκον κιλό 3 10,12 30,37 41 Μπισκότα τύπου Μιράντα Συσκ. 250 γρ ,27 534,29 42 Μπισκότα τύπου Πτι - Μπερ Συσκ. 225 γρ ,94 376,11 Συσκ Ξύδι 200 0,31 61, ml 44 Πάστες διάφορες Συσκ. 500 γρ , ,44 45 Πιπέρι Συσκ. 50 γρ ,00 149,34 46 Πουρές Συσκ. 250 γρ , ,90 47 Ρεβύθια Συσκ. 500 γρ ,24 185,84 48 Ρίγανη τριµµένη Συσκ. 25 γρ ,44 70,80 49 Ρύζι τύπου καρολίνα Συσκ. 500 γρ ,02 203,54 50 Ρύζι τύπου Μπονέτ Συσκ. 500 γρ ,77 774,34 51 Ρύζι σούπας γλασσέ Συσκ. 500 γρ ,88 88,50 52 Σιµιγδάλι χονδρό - ψιλό Συσκ. 500 γρ. 80 0,93 74,34 53 Σόδα φαγητού Συσκ. 400 γρ. 8 1,16 9,29 54 Σοκολατάκια Συσκ. 400 γρ. 40 4,15 165,93 55 Σοκολατάκια πασχαλινά Συσκ. 3 kg 30 5,75 172,57 Σκεύασµα προς επάλειψη τύπου Συσκ. 400 γρ. 60 1,88 112,83 56 Μερέντα 57 Τοµατοχυµός απλός συσκ. χάρτινη Συσκ. 500 γρ ,53 265,49 58 Τοµατοπελτές Συσκ. 410 γρ ,64 818,58 59 Τυρί τύπου γκούντα κιλό 80 6,31 504,42 60 Τυρί τύπου κασέρι εγχώριο κιλό 400 8, ,27 61 Τυρί φέτα εγχώρια κιλό , ,17 62 Τυρί Κεφαλοτύρι κιλό , ,77 63 Φακές ψιλές - χονδρές Συσκ. 500 γρ ,00 497,79 64 Φασόλια γίγαντες Συσκ. 500 γρ. 20 2,88 57,52 Φασόλια ολόκληρα κατεψυγµένα 65 (πλατιά) Συσκ. 1 kgr 150 2,17 325,22 Φασόλια ολόκληρα κατεψυγµένα 66 (στρογγυλά) Συσκ. 1 kgr 150 2,02 303,65 67 Φασόλια ξερά µέτρια Συσκ. 500 γρ ,15 230,09 68 Φρυγανιές Συσκ. 250 γρ ,19 358,41 69 Φύλλο κρούστας Συσκ. 450 γρ. 50 1,46 73,01 70 Φύλλο σφολιάτα Συσκ. 650 γρ. 50 2,17 108,41 71 Χυλοπίτες εγχώριες Συσκ. 500 γρ ,17 703,54 72 Ψωµί τοστ Συσκ. 680 γρ ,79 215,04 Σύνολο 51939,09 ΦΠΑ 13% 6752,08 ΣΥΝΟΛΟ 58691,18 73 Φυσικός χυµός φρούτων (κοκτέϊλ) Συσκ. 1 lt 800 0,97 772,36 21

22 ΦΠΑ 23% 23% 177,64 ΣΥΝΟΛΟ 950,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ 59641,18 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤ/ΠΟΛΗ 26/11/2012 Η Συντάξασα ΠΕΤ/ΠΟΛΗ 26/11/2012 Η ιευθύντρια Σπηλιά Αικατερίνη Παπουτσά Ευαγγελία ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΑΠΑΝΗ 1 Αγγούρια τεµ ,31 371,68 2 Άνιθος έµα 120 γρ. 60 0,31 18,58 3 Αρακάς κιλό 50 1,71 85,73 4 Αχλάδια Κρυστάλια εγχώρια κιλό , ,80 5 Βερύκοκα κιλό 150 1,81 272,12 6 Καρότα κιλό 300 0,55 165,93 7 Καρπούζια κιλό ,50 796,46 8 Κεράσια κιλό 200 2,21 442,48 9 Κλιµεντίνες - Μανταρίνια κιλό 500 1,21 602,88 10 Κολοκυθάκια κιλό 300 0,83 248,89 11 Κρεµµύδια ξερά κιλό ,33 331,86 12 Κρεµµύδια φρέσκα κιλό 50 0,94 47,01 13 Λάχανο κιλό 400 0,50 199,12 14 Λεµόνια κιλό 800 1, ,73 15 Μαϊντανός έµα 170 γρ. 70 0,31 21,68 16 Μαρούλι τεµ ,41 409,29 17 Μελιτζάνες φλάσκες κιλό 80 1,22 97,35 18 Μήλα Στάρκιν κιλό , ,89 19 Μήλα Γκόλντεν κιλό , ,49 20 Μπανάνες κιλό , ,42 21 Ντοµάτες Α ποιότητας κιλό , ,98 22 Πατάτες εγχώριες κιλό , ,96 23 Πεπόνι κιλό 700 1,32 921,46 24 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές κιλό 20 1,49 29,87 25 Πιπεριές κόκκινες κιλό 5 2,49 12,44 26 Πιπεριές κίτρινες κιλό 5 2,63 13,16 22

23 27 Πιπεριές πορτοκαλί κιλό 5 2,82 14,10 28 Πιπεριές κέρατο κιλό 5 1,49 7,47 29 Πιπεριές φλωρίνης κιλό 5 1,94 9,68 30 Πορτοκάλια Α ποιότητας κιλό ,66 796,46 31 Πράσα κιλό 50 1,07 53,65 32 Ροδάκινα κιλό 300 1,81 544,25 33 Σέλινο κιλό 100 0,94 94,03 34 Σκόρδα τεµ ,42 84,07 35 Σπανάκι κιλό 400 1,16 464,60 36 Σταφύλια σταφίδα κιλό 500 1,92 962,39 37 Φασολάκια φρέσκα µπαρµπούνια-τσαούλια κιλό 300 1,55 464,60 38 Φράουλες κιλό 200 2, Σύνολο 23346,57 ΦΠΑ 13% 3035,05 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ 26381,63 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤ/ΠΟΛΗ 26/11/2012 ΠΕΤ/ΠΟΛΗ 26/11/2012 Η Συντάξασα Η ιευθύντρια Σπηλιά Αικατερίνη Παπουτσά Ευαγγελία Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤA ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ ΑΠΑΝΗ 1 Μοσχάρι νωπό νεαρό ζώο (κιµάς) κιλό , ,99 2 Μοσχάρι νωπό νεαρό ζώο ( χωρίς κόκαλο) κιλό 800 8, ,57 3 Κοτόπουλο νωπό κιλό , ,05 4 Χοιρινό µπούτι ΧΚ κιλό 200 4,42 883,19 Σύνολο 25270,80 ΦΠΑ 13% 3285,20 ΣΥΝΟΛΟ 28556,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤ/ΠΟΛΗ 26/11/2012 ΠΕΤ/ΠΟΛΗ 26/11/2012 Η Συντάξασα Η ιευθύντρια 23

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα