Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση"

Transcript

1 Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

2 Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης (Assignment)

3 Αλγόριθµοι Brute-Force Σε αυτή την κατηγορία εµπίπτουν όλοι οι αλγόριθµοι οι οποίοι πηγάζουν απευθείας από τη διατύπωση του προβλήµατος και τον ορισµό των διαφόρων «εννοιών» που συνεπάγονται από τη φύση του προβλήµατος. Πλέον Γενική Μέθοδος: Τα πλείστα προβλήµατα µε λύση έχουν µια λύση που εµπίπτει σε αυτή την κατηγορία Μπορεί να είναι πολύ καλή και πρακτική µέθοδος για προβλήµατα που η είσοδος είναι µικρού ή µεσαίου µεγέθους. Συνήθως η λύση που προκύπτει χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο δεν είναι αποδοτική

4 Προβλήµατα Αναζήτησης Είσοδος: Λίστα A[0,,n-1], Κλειδί Κ Έξοδος: Η θέση του κλειδιού στη λίστα (εάν υπάρχει) Search(A[], K) i=0 While i<n and A[i]!= K i=i+1; If i<n return i; return -1; Search2(A[], K) i=0 A[n]= K; While A[i]!= K i=i+1; If i<n return i; return -1; Καλύτερη Περίπτωση: Χειρότερη Περίπτωση:

5 Προβλήµατα Ταξινόµησης Είσοδος: Λίστα A[0,,n-1] Έξοδος: Ταξινοµηµένη λίστα A[0,,n-1] sort(a[]) for i=0 to n-2 min= i; for j=i+1 to n-1 if A[j] < A[min] min= j; swap(a[i],a[min]);

6 Selection Sort sort(a[0 n-1]) for i=0 to n-2 min= i; for j=i+1 to n-1 if A[j] < A[min] min= j; swap(a[i],a[min]);

7 Απόδοση Selection Sort sort(a[0 n-1]) for i=0 to n-2 min= i; for j=i+1 to n-1 if A[j] < A[min] min= j; swap(a[i],a[min]); Τι να υπολογίσουµε; Καλύτερη, χειρότερη ή µέση περίπτωση;

8 Αναζήτηση σειράς χαρακτήρων (string) Είσοδος: Λίστες T[0,,n-1], s[0,,k-1], k<n Έξοδος: Θέση στην οποία εµφανίζεται το s στην T stringmatch(t[0 n-1],s[0,,k-1]) for i=0 to n-k j=0; while (j<k && s[j]=t[i+j]) j=j+1; if j=k return i; return -1; Χειρότερη περίπτωση;

9 Πρόβληµα εύρεσης των δύο πλησιέστερων σηµείων Δεδοµένης µιας λίστας µε n σηµεία {P 0,,P n-1 } βρείτε ποια δύο σηµεία έχουν την µικρότερη απόσταση. Απόσταση µεταξύ δύο σηµείων σε χώρο D διαστάσεων: ( ) = x a,i x b,i d P a, P b D i=1 ( ) 2 Για παράδειγµα σε δυσδιάστατο χώρο, d ( P a, P b ) = ( x a,1 x ) 2 b,1 + ( x a,2 x ) 2 b,2 = ( x a x b ) 2 + ( y a y b ) 2

10 Πλησιέστερα Σηµεία ClosestPoints(P[0 n-1]) dmin= infinity; for i=0 to n-2 for j=i+1 to n-1 d= sqrt((x i -x j ) 2 +(y i -y j ) 2 ); if d < dmin return p1, p2; dmin= d; p1=i, p2=j;

11 Πρόβληµα εύρεσης του κυρτού χώρου που εµπερικλείει ένα σύνολο από σηµεία Κυρτός (convex) χώρος: Ένας χώρος είναι κυρτός εάν για κάθε δύο σηµεία που ανήκουν στον χώρο, όλα τα σηµεία που βρίσκονται στο τµήµα της ευθείας που ενώνει τα δύο σηµεία ανήκει επίσης στον χώρο Για παράδειγµα σε δυσδιάστατο χώρο, Κυρτός χώρος Μη Κυρτός χώρος

12 Πρόβληµα εύρεσης του κυρτού χώρου που εµπερικλείει ένα σύνολο από σηµεία Δεδοµένης µιας λίστας µε n σηµεία {P 1,,P n } βρείτε το µικρότερο κυρτό χώρο που εµπερικλείει όλα τα σηµεία {P 1,,P n } (convex hull). Θεώρηµα: Το convex hull ενός συνόλου από σηµεία {P 1,,P n } (n>2) είναι ένα πολύγωνο του οποίου οι γωνίες είναι κάποιο από τα σηµεία του συνόλου {P 1,,P n }. Για παράδειγµα σε δυσδιάστατο χώρο,

13 Convex Hull ConvexHall(P[1 n]) for i=1 to n-1 for j=i+1 to n findline(p i,p j ); k=1; P=getNextPoint; while (k<n-2) and sameside(p); k=k+1; P=getNextPoint; if k=n-2 (P i,p j ) on boundary;

14 Γεωµετρία

15 Βελτιστοποίηση Λύστε το πιο κάτω πρόβληµα βελτιστοποίησης

16 Βελτιστοποίηση minimize(f,x0,x1,y0,y1,n) d=(x1-x0)/(n-1); e=(y1-y0)/(n-1); min= infinity; for i=0 to n-1 for j=0 to n-1 if f(x0+i*d, y0+j*e)<min; min= f(x0+i*d, y0+j*e); xm=x0+i*d; ym= y0+j*e; return min, xm, ym;

17 Πρόβληµα του Περιοδεύων Πωλητή (Traveling Salesman Problem (TSP)) Ένας πωλητής θέλει να επισκεφτεί n πόλεις και να επιστρέψει στο σηµείο από όπου ξεκίνησε µε το πιο «γρήγορο» τρόπο. Δεν πρέπει να επισκεφτεί µια πόλη περισσότερες από µια φορές Βρείτε το πιο σύντοµο Hamiltonian Circuit. Hamiltonian Circuit: είναι ένα µονοπάτι το οποίο επισκέπτεται όλους τους κόµβους του γράφου από µία φορά και επιστρέφει στο σηµείο από όπου ξεκίνησε. Α 2 Β C 1 D

18 Πρόβληµα του Περιοδεύων Πωλητή (Traveling Salesman Problem (TSP)) Βρέστε όλα τα πιθανά µονοπάτια Κρατήστε εκείνο µε το χαµηλότερο κόστος Α 2 Β C 1 D Α C D B Α C= Α D B C Α C= Α C B D Α C= Α D C B Α C=18

19 Πρόβληµα του Περιοδεύων Πωλητή (Traveling Salesman Problem (TSP)) Πιθανή λύση: Πλεονεκτικός (greedy) αλγόριθµος Σε κάθε κόµβο επιλέγω την ακµή µε το µικρότερο κόστος! Α Β 5 1 E 1 5 C 8 D Στη γενική περίπτωση, ο αλγόριθµος ΔΕΝ βρίσκει τη βέλτιστη λύση.

20 Knapsack Problem Ένας ορειβάτης προγραµµατίζει την επόµενη του περιπέτεια. Στο σακίδιο του µπορεί να µεταφέρει µέχρι n κιλά. Υπάρχουν m αντικείµενα τα οποία µπορεί να του χρησιµεύσουν Κάθε αντικείµενο ζυγίζει w i κιλά Η «χρησιµότητα» του κάθε αντικειµένου δίνεται από ένα δείκτη y i. Βοηθήστε τον ορειβάτη να βρει πώς να γεµίσει το σακίδιο του έτσι ώστε να µεγιστοποιήσει τη συνολική «χρησιµότητα» όλων των αντικειµένων που θα πάρει µαζί του. Παραδείγµατα στα οποία το πιο πάνω πρόβληµα εφαρµόζει

21 Knapsack Problem: Παράδειγµα Το σακίδιο µπορεί να χωρέσει 10 κιλά Υπάρχουν 4 αντικείµενα 1. Βάρος= 7, χρησιµότητα= Βάρος= 3, χρησιµότητα= Βάρος= 4, χρησιµότητα= Βάρος= 5, χρησιµότητα= 25 Όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί: Συνδυασµός Βάρος Τιµή Συνδυασµός Βάρος Τιµή {Άδειο} 0 0 {1,4} 12 - {1} 7 42 {2,3} 7 52 {2} 3 12 {2,4} 8 37 {3} 4 40 {3,4} 9 65 {4} 5 25 {1,2,3}, {1,2,4} - {1,2} {1,3,4}, {2,3,4} - {1,3} 11 - {1,2,3,4} -

22 Πρόβληµα Ανάθεσης (Assignment) Υπάρχουν n φοιτητές και n προβλήµατα. Για την καλύτερη κατανοµή του φόρτου εργασίας ο κάθε φοιτητής θα λύσει ένα από τα προβλήµατα. Εάν ο φοιτητής i επιχειρήσει το πρόβληµα j τότε θα πάρει b ij βαθµούς Πως πρέπει να κατανεµηθούν τα προβλήµατα έτσι ώστε να µεγιστοποιηθεί ο βαθµός ολόκληρης της τάξης; Άλλα παραδείγµατα στα οποία εφαρµόζει αυτό το πρόβληµα

23 Παράδειγµα Προβλήµατος Ανάθεσης Υποθέστε πως υπάρχουν 4 φοιτητές και 4 προβλήµατα και οι βαθµοί φαίνονται πιο κάτω. Φοιτ. 1 Φοιτ. 2 Φοιτ. 3 Φοιτ. 4 Πρόβ Πρόβ Πρόβ Πρόβ Το διάνυσµα [φ 1, φ 2, φ 3, φ 4 ] αντιπροσωπεύει το φοιτητή που θα λύσει το πρόβληµα 1, 2, 3, και 4 αντίστοιχα Βρείτε όλες τις πιθανές αναθέσεις (permutations) και υπολογίστε το συνολικό βαθµό Πόσες οι πιθανές αναθέσεις υπάρχουν;

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Πρόβλημα 1 Το πρώτο πρόβλημα λύνεται με τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού. Για να το λύσουμε με Δυναμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση»

Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση» Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση» Διδάσκων: Ε. Χαρμανδάρης Θέμα: «Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, ακριβείς, ευριστικές και ενδιαφέρουσες λύσεις» Φώτογλου Ιωακείμ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 1 Άγγελος Σιφαλέρας sifalera@uom.gr 4 η Διάλεξη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 2 Knapsack Problem, (1/9) Ένας επενδυτής διαθέτει ένα χρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοημοσύνη 04 Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης (Blind Search Algorithms) Εφαρμόζονται σε προβλήματα στα οποία δεν υπάρχει πληροφορία που να επιτρέπει αξιολόγηση των καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη 08 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος ενός προβλήματος καθιστά απαγορευτική τη χρήση κλασικών μεθόδων αναζήτησης για την επίλυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS By Charalampos Papamanthou SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

9 Τριγωνισμοί Delaunay

9 Τριγωνισμοί Delaunay 9 Τριγωνισμοί Delaunay Παρεμβολή καθ ύψος Ότανσεπροηγούμενακεϕάλαιααναϕερθήκαμεσεχάρτεςενόςτμήματοςτης επιϕάνειας της Γης, υποθέσαμε σιωπηρά ότι δεν υπάρχουν υψομετρικές διαϕορές. Η παραδοχή αυτή πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Προσεγγιστικές ισορροπίες Nash Πειραµατική και Θεωρητική εργασία για εύρεση αποδοτικών αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων Έλεγχος Αλγορίθμων. Απόδοση Προγραμμάτων. Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα. Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Παραδείγματα. Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα βελτιστοποίησης Γραμμικά προγράμματα Ακέραια προγράμματα Τετραγωνικά προγράμματα Διατύπωση προβλήματος Σύμβαση λύσης Κεφάλαιο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani, Κεφάλαιο 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, Jon Kleinberg, Eva Tardos, Κεφάλαιο 4) 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ενότητα 10 Γράφοι (ή γραφήµατα) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο από σηµεία (που λέγονται κόµβοι) και ένα σύνολο από γραµµές (που λέγονται ακµές)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής Παράλληλοι Αλγόριθμοι Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Επιμέλεια: Ιωάννης Δουράτσος Κυριάκος Ισπόγλου Ιωάννα Τζανέτου Επίβλεψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ Περίγραµµα Εισαγωγή Στοιχεία Πολυπλοκότητας Ηλίας Κ. Σάββας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Email: savvas@teilar teilar.gr Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ . Π Π Δ Ε Χρονικά Γραφήματα Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ Υποβάλλεται προς εκπλήρωση των απαιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Μαθηματικών 4 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταιριάσματα. Γράφημα. Ταίριασμα (matching) τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του

Ταιριάσματα. Γράφημα. Ταίριασμα (matching) τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του Ταιριάσματα Γράφημα Ταίριασμα (matching) Σύνολο ακμών τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του Θέλουμε να βρούμε ένα μέγιστο ταίριασμα (δηλαδή με μέγιστο αριθμό ακμών) Ταιριάσματα

Διαβάστε περισσότερα