13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι"

Transcript

1 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ

2 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ ΑΛΑΞΖΟΩΛ Α.Π. ΑΟΓΝΛΑΡΔΠ ΒΝΙΝ ΑΚΔΑ Α.Π. ΑΚΔΑ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝΠ Α.Π. ΚΔΓΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 94 ΞΙΑΗΑΠ Α.Π. ΞΑΠΘΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ Α.Π.Α.Θ. ΑΟΖΠ Α.Π.Α.Κ.Θ. ΗΟΗΠ ΘΑΒΑΙΑ Α.Π.Θ.Α. ΚΑΟΝΠΗ Α.Π.Ι. ΘΔΠΠΑΙΝΠ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖ ΔΛΩΠΖ ΡΟΗΘΑΙΩΛ ΑΠΡΔΟΑΠ Λ.Α.Π. ΑΚΔΑ ΦΑΔΘΩΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Ξ.Α.Π.Θ.Α.Ξ. ΑΔΡΝΗ ΘΟΖΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖ 13 ος Ξανελληνίος Θςπέλλος Κπάζκεη με Θαπόηζι ΞΔΟΗΝΓΝΠ 2010 Γιοπγάνωζη:ΝΠΔΘΘ 2

3 Ιακβάλνληαο ππ όςηλ Ρνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. Ρηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ πεξί εθρσξήζεσο αξκνδηνηήησλ ζηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο Ρνλ αζιεηηθό λόκν 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λόκνπο 3057/02 θαη 3262/04 Ρελ κε αξ.πξση. ΞΑ 25189/ πεξί «Θαλνληζκνύ εγγξαθώλ κεηαγξαθώλ Διιήλσλ αζιεηώλ αζιεηξηώλ Νκνζπνλδίαο Πσκαηείσλ Διιήλσλ Θαιαζνζθαηξηζηώλ κε Θαξόηζη (Ν.Π.Δ.Θ.Θ.) Ρελ κε αξ.πξση. ΞΑ 30009/ ΦΔΘ 1273/ πεξί εληάμεσο νκνγελώλ θαη αιινπαδώλ αζιεηώλ αζιεηξηώλ ζηα Διιεληθά αζιεηηθά ζσκαηεία θαιαζνζθαίξηζεο κε θαξόηζη θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα Διιεληθά Ξξσηαζιήκαηα θαη ηνπο αγώλεο Θππέιινπ ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ Ρo 13 Ν Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος Ρελ επζύλε γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ θππέιινπ θέξεη ε Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο θαη Θππέιινπ (Δ.Ξ.Θ.) πνπ θαηαξηίζηεθε από ην Γ.Π. ηεο ΝΠΔΘΘ. 2. Ρν 13 ν Ξαλειιήλην Θύπειιν κε Θαξόηζη 2010, ζα μεθηλήζεη ζηηο 20, (1 ε αγσληζηηθή) θαη ζα πεξαησζεί ζηηο 17,18, (ηειηθόο FINAL FOUR). 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζην 13 ν Ξαλειιήλην Θύπειιν Κπάζθεη κε Θαξόηζη, έρνπλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ηα εμήο αζιεηηθά ζσκαηεία: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑκεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΦΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΥΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ ΑΛΑΞΖΟΥΛ Α.Π. ΑΟΓΝΛΑΡΔΠ ΒΝΙΝ ΑΚΔΑ Α.Π. ΑΚΔΑ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝΠ Α.Π. ΚΔΓΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 94 ΞΙΑΗΑΠ Α.Π. ΞΑΠΘΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ Α.Π.Α.Θ. ΑΟΖΠ Α.Π.Α.Κ.Θ. ΗΟΗΠ ΘΑΒΑΙΑ Α.Π.Θ.Α. ΚΑΟΝΠΗ Α.Π.Ι. ΘΔΠΠΑΙΝΠ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΑΠΡΔΟΑΠ Λ.Α.Π. ΑΚΔΑ ΦΑΔΘΥΛ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Ξ.Α.Π.Θ.Α.Ξ. ΑΔΡΝΗ ΘΟΖΡΖΠ 4. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ 13 νπ θππέιινπ, ε Δ.Ξ.Θ κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.Π ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ., απνθάζηζε ηα εμήο: Α) Ζ νκάδα ΑΛΑΠΑκεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΦΑΠ» αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ 13 νπ θππέιινπ θαη γηα ην ιόγν απηό πεξλάεη απεπζείαο ζην FINAL FOUR. Β) Νη πξώηνη ηνπ Βνξείνπ θαη Λνηίνπ νκίινπ ηνπ 15 νπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο πεξλνύλ απεπζείαο ζην FINAL FOUR. Γ) Νη ππόινηπεο νκάδεο αγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, ρσξηδόκελεο ζε δύν (2) νκίινπο, Βόξεην θαη Λόηην. Ν όκηινο ηνπ Βνξξά ρσξίδεηαη ζε Καθεδνλία θαη Θεζζαιία. Κεηά από θιήξσζε πνπ έγηλε ζηα γξαθεία ηεο Νκνζπνλδίαο, παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ Αζηέξα Νιπκπηαθνύ ρσξηνύ, ζηηο 19/10/2010, ην πξόγξακκα δηεμαγσγήο ηνπ θππέιινπ είλαη ην αθόινπζν: 3

4 Ζμεπομηνίερ διεξαγωγήρ: Βόπειορ όμιλορ Λόηιορ όμιλορ 1 η αγωνιζηική: 20,21/11 1 η αγωνιζηική: 27,28/11 2 η αγωνιζηική: 27,28/11 2 η αγωνιζηική: 4,5,/12 3 η αγωνιζηική: 4,5/12 3 η αγωνιζηική: 11,12/12 4 η αγωνιζηική: 11,12/12 Final four : 17,18,19/12 5. Νη αζιεηέο δελ κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ κε θαλέιεο κε λνύκεξν κεγαιύηεξν ηνπ 15 θαη κηθξόηεξν ηνπ Ζ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. αζινζεηεί θύπειιν θαη κεηάιιηα γηα ηνλ θππειινύρν. 7. Classification Ρν ζπλνιηθό classification όισλ ησλ αζιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα ζηελ πεληάδα ηεο νκάδαο είλαη 14,5 (εθηόο από ηελ νκάδα ηνπ Ξνληηαθνύ ΑκεΑ, πνπ αγσλίδεηαη κε 15). Λένη αζιεηέο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά ζην άζιεκα ιακβάλνπλ ηελ θαλνληθή ηνπο θαηεγνξία (CLASS), αιιά γηα ΓΝ εζσηεξηθά πξσηαζιήκαηα (2 έηε) ζπκκεηέρνπλ κε 0,5 ιηγόηεξν. Πηνπο θαηαιόγνπο ζα αλαγξάθεηαη ην θαλνληθό classification κε ηελ ππνζεκείσζε όηη πξόθεηηαη γηα πξσηνεκθαληδόκελν αζιεηή. Λένη αζιεηέο θάησ ησλ 18 εηώλ μεθηλνύλ κε ηελ ειάρηζηε θαηεγνξία, ε νπνία αλεβαίλεη 0,5 πόλην αλά έηνο, έηζη ώζηε ζηα 18 λα ζπκκεηέρνπλ ζην εζσηεξηθό πξσηάζιεκα κε ηελ θαλνληθή ηνπο θαηεγνξία. Πηνπο θαηαιόγνπο αλαγξάθεηαη ην θαλνληθό classification κε ηελ ππνζεκείσζε όηη πξόθεηηαη γηα αζιεηή θάησ ησλ 18 εηώλ. Ζ ξύζκηζε απηή πξνηείλεηαη κε ηε ινγηθή όηη δελ ππάξρεη αληίζηνηρα πξσηάζιεκα παίδσλ θνξαζίδσλ, εθήβσλ λεαλίδσλ. Νη γπλαίθεο αζιήηξηεο πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα παίδνπλ κε 1,0 πόλην ιηγόηεξν αθνύ έρνπλ λα αληαγσληζηνύλ άλδξεο αζιεηέο πνπ βηνινγηθά κπτθά είλαη αλώηεξνη. 4

5 Πσκαηεία πνπ ζεσξνύλ όηη θάπνηνο νη αζιεηήο-έο πξέπεη λα επαλαμηνινγεζνύλ, όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ηνπο θαηαθεύγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακαξηπξίαο (PROTEST). Απνζηέιινπλ γηα ηνλ εθάζηνηε αζιεηή-έο ζηελ νκνζπνλδία κηα έθζεζε κέζα ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα επαλαμηνινγεζνύλ ν αζιεηήο-έο. Ρν θόζηνο ηεο επαλαμηνιόγεζεο θαιύπηεηαη από ην ζσκαηείν, όπσο θαη ηα έμνδα γηα ηνλ θαηεγνξηνπνηεηή (Classifier). H δηαδηθαζία ηνπ PROTEST ηηκάηαη 50 επξώ, ηα νπνία πξνθαηαβάιινληαη ζηελ νκνζπνλδία. Δπηπιένλ πξνθαηαβάιινληαη θαη ηα έμνδα γηα ηνλ θαηεγνξηνπνηεηή (Classifier). Ρν ζσκαηείν δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλαμηνιόγεζε ηνπ ίδηνπ αζιεηή γηα έλαλ ρξόλν εθηόο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε λένπ ηξαπκαηηζκνύ, πνπ δπζθνιεύεη ιεηηνπξγηθά έλαλ ζπγθεθξηκέλν αζιεηή. Πηελ πεξίπησζε απηή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο από θξαηηθό λνζνθνκείν. Ξξέπεη όκσο λα απνζηαιεί μαλά έθζεζε ζηελ Νκνζπνλδία, ώζηε λα θξηζεί αλ ν ζπγθεθξηκέλνο αζιεηήο πξέπεη λα επαλαμηνινγεζεί ή όρη. Πηελ πεξίπησζε πνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο PROTEST αιιάμεη ε θαηεγνξία ηνπ αζιεηή απηή ζα ηζρύζεη από ηελ επόκελε αγσληζηηθή ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο. Γίλεηαη θαηεγνξία ζε αζιεηέο κόλν όηαλ εκθαλίδνληαη κε ην αγσληζηηθό ηνπο ακαμίδην. Ηζρύνπλ νη θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηα ζσκαηεία ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. θαη ππάξρνπλ ζην αξρείν ηεο. Δπιηπέπεηαι η ζςμμεηοσή και απηιμελών παικηών ζηο ππωηάθλημα. Θάζε νκάδα ζα κπνξεί λα έρεη κέρξη δύν (2) αξηηκειείο παίθηεο ζην ξόζηεξ ηεο, εθ ησλ νπνίσλ κόλν ν έλαο ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πεληάδα, βαζκνινγνύκελνο κε 4,5 classification. 8. Αλαβνιή αγώλα επηηξέπεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 46 ηνπ Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν αλαβιεζείο αγώλαο πξέπεη λα δηεμαρζεί πξηλ από ηελ επόκελε αγσληζηηθή. Πε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο απνθαζίδεη ε Δ.Ξ.Θ.. 9. Παλ αγσληζηηθή νξίδεηαη θάζε εβδνκάδα ε εκέξα ηνπ Παββάηνπ ή ηεο Θπξηαθήο 10. Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα : Γηα ηελ εηνηκόηεηα ησλ γεπέδσλ (θσηεηλνύο πηλάθεο γεπέδσλ, θύιια αγώλα, δείθηεο ζθαικάησλ, ηόμν γηα ηδάκπσι θιπ). Λα ελεκεξώλνπλ ηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο κάθε ΡΟΗΡΖ γηα ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ηνπο εάλ απηό δελ έρεη γίλεη ζηελ αξρή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. Λα έρνπλ άδεηα αγώλα από ηελ αξκόδηα αξρή θαη λα ππάξρεη αζηπλνκηθή δύλακε ζην γήπεδν, ζύκθσλα κε ην λόκν. Λα ππάξρεη παξνπζία γηαηξνύ ή θηλεηήο ηαηξηθήο κνλάδαο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα Λα ππάξρεη ζέζε θαη ηξαπέδη ζην γήπεδν γηα ηνλ παξαηεξεηή πνπ ζα νξίδεηαη από ηελ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. 11. Νη θνκηζάξηνη εθηόο ησλ ινηπώλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ππνρξενύληαη λα απνζηέιινπλ θσηνηππία ηνπ ιεπθνύ ζηειέρνπο ηνπ θύιινπ αγώλα ζηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο εληόο 24 σξώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα κε fax ζηα γξαθεία ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. θαη εληόο 10 εκεξώλ ην πξσηόηππν. 12. Απαγνξεύεηαη ξεηώο λα ζπκκεηέρεη ζε αγώλα ηνπ 13 νπ θππέιινπ αζιεηήο, ν νπνίνο ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΓΔΙΡΗΝ ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηε θσηνγξαθία ηνπ, ην classification θαη ηε βεβαίσζε ηεο ηαηξηθήο ηνπ εμέηαζεο. 13. Ζ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα. Δπζύλε έρνπλ ηα νηθεία ζσκαηεία ηα νπνία θαινύληαη λα επηκειεζνύλ ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο ησλ αζιεηώλ ηνπο ε νπνία θαη ζα βεβαηώλεηαη επί ηνπ δειηίνπ θάζε αζιεηή. 14. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ηηκσξίεο ελζηάζεηο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο κνξθέο πεηζαξρηθώλ ή δενληνινγηθώλ παξαπησκάησλ, πνπ αθνξνύλ, παίρηεο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο, δηαηηεηέο, ζσκαηεία κέιε Ν.Π.Δ.Θ.Θ., ή άιινπο εκπιεθόκελνπο ζην άζιεκα, απηέο ζα ειέγρνληαη εθδηθάδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. θαη ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο. 15. Νξίδεηαη κέγηζηνο αξηζκόο παηρηώλ πνπ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε αγώλα ν αξηζκόο δώδεθα (12) θαη ν αλώηεξνο αξηζκόο πξνπνλεηώλ, παξαγόλησλ, βνεζώλ, δύν (2). Αλώηεξνο αξηζκόο αηόκσλ ζηνλ πάγθν δεθαηέζζεξα(14). Ρα νλόκαηα ησλ βνεζώλ θαη ησλ παξαγόλησλ ζα γξάθνληαη ζην θύιιν αγώλα ππνρξεσηηθά. 5

6 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ 1. Κέγηζηνο αξηζκόο απνζηνιήο 12 παίρηεο + 1 Ξξνπνλεηήο + 1 Ππλνδόο ηα έμνδα ησλ νπνίσλ ζα θαηαβάιιεη ε Ν.Π.Δ.Θ.Θ. 2. Γηα ηηο νκάδεο πνπ δελ ζπκπιεξώλνπλ 12 παίρηεο ε απνζηνιή ηνπο ζα είλαη όζνη είλαη νη παίρηεο ηνπο + 1 Ξξνπνλεηήο + 1 Ππλνδόο. 3. Νηθνλνκηθά ζα θαιύπηνληαη κόλν απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ απνζηνιή ηεο Νκάδαο. Παλ απνζηνιή Νκάδαο νξίδεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ παηρηώλ (μόνο αςηοί πος έσοςν Γεληίο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. και έσοςν δηλωθεί ζηην αθληηική δύναμη ηων ζωμαηείων), έλαο πξνπνλεηήο θαη έλαο ζπλνδόο. Ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ αζιεηώλ θάζε απνζηνιήο ζα βεβαηώλεηαη από ηνλ θνκηζάξην θαη ηνλ πξνπνλεηή ηνπ θηινμελνύκελνπ ζσκαηείνπ επί ηνπ θύιινπ αγώλνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ. 4. Νξίδεηαη κέγηζηνο αξηζκόο γηα θάζε απνζηνιή ηα 5 απηνθίλεηα. 5. Θαζνξίδεηαη ε ηηκή ησλ 0,18 ην ρηιηόκεηξν ζαλ ακνηβή νδνηπνξηθώλ ησλ νκάδσλ. 6. Νη νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα πιεξώλνπλ όια ηα έμνδα πνπ αθνξνύλ ηνπο αγώλεο ηνπο όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 7. Από ηελ παξνύζα αγσληζηηθή πεξίνδν νη θάζε κνξθήο απνδεκηώζεηο παξαηεξεηώλ, δηαηηεηώλ, θνκηζάξησλ θαη θξηηώλ θαηαβάιινληαη από ηελ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. 8. Ρν παξάβνιν απνδνρήο έλζηαζεο από ηελ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. νξίδεηαη ζηα 150,00 θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν λόκνο. 9. Θαζνξηζκόο ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ: ΑΘΖΛΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΙΑΟΗΠΑ ΑΘΖΛΑ ΒΝΙΝΠ ΑΘΖΛΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΘΖΛΑ ΘΑΒΑΙΑ ΑΘΖΛΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΑΘΖΛΑ ΜΑΛΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΙΑΟΗΠΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΒΝΙΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΜΑΛΘΖ ΙΑΟΗΠΑ ΒΝΙΝΠ ΙΑΟΗΠΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΒΑΙΑ ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΙΑΟΗΠΑ ΜΑΛΘΖ ΒΝΙΝΠ ΡΟΗΘΑΙΑ ΒΝΙΝΠ ΘΑΒΑΙΑ ΒΝΙΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΒΝΙΝΠ ΜΑΛΘΖ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΒΑΙΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΡΟΗΘΑΙΑ ΜΑΛΘΖ ΘΑΒΑΙΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑ ΘΑΒΑΙΑ ΜΑΛΘΖ ΘΑΟΓΗΡΠΑ - ΜΑΛΘΖ 1000 Σηιηόκεηξα 750 Σηιηόκεηξα 650 Σηιηόκεηξα 670 Σηιηόκεηξα 1410 Σηιηόκεηξα 600 Σηιηόκεηξα 1470 Σηιηόκεηξα 370 Σηιηόκεηξα 470 Σηιηόκεηξα 500 Σηιηόκεηξα 330 Σηιηόκεηξα 450 Σηιηόκεηξα 450 Σηιηόκεηξα 120 Σηιηόκεηξα 130 Σηιηόκεηξα 700 Σηιηόκεηξα 140 Σηιηόκεηξα 750 Σηιηόκεηξα 250 Σηιηόκεηξα 820 Σηιηόκεηξα 230 Σηιηόκεηξα 860 Σηιηόκεηξα 830 Σηιηόκεηξα 50 Σηιηόκεηξα 870 Σηιηόκεηξα 780 Σηιηόκεηξα 130 Σηιηόκεηξα 870 Σηιηόκεηξα 6

7 Γηα ηα Σαληά θαη ηελ Οόδν ζα ηζρύζνπλ νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ησλ Αζελώλ, ελώ γηα ηα εηζηηήξηα πνπ απαηηνύληαη γηα ην πινίν ζα κεξηκλνύλ νη ζύιινγνη. 10. Ζ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. δηθαηνινγεί δηαλπθηεξεύζεηο γηα ηηο απνζηνιέο όηαλ νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο κεη επηζηξνθήο είλαη κεγαιύηεξεο ησλ 600ρικ. θαη παξέρεη: α) Γίθιηλν δσκάηην ή ηξίθιηλν β) Θάζε απνζηνιή δηθαηνύηαη κάμηκνπκ επηά (7) δίθιηλα δσκάηηα ή γ) Γύν γεύκαηα ( 10,00 γηα ην θάζε γεύκα ζύλνιν 20,00) δ) 6,00 αλά αζιεηή γηα δηάθνξα έμνδα, ζε απόζηαζε πάλσ από 350 ρηιηόκεηξα θαη κηθξόηεξε από 600 ρηιηόκεηξα κεη επηζηξνθήο. ε) Ζ Νκνζπνλδία δελ θαιύπηεη θαλέλα έμηξα έμνδν ή δεκηέο πνπ γίλνπλ ζηα μελνδνρεία, ζηα απηνθίλεηα ή ζε άιινπο ρώξνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ απνζηνιώλ. ζη) Γηα ηα ηαμίδηα από θαη πξνο ηελ Θξήηε, Οόδν ε Ν.Π.Δ.Θ.Θ. νξίδεη ην πνζό ησλ 1.200,00 πνπ αθνξνύλ όια ηα έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γεπκάησλ εθηόο από ηα ηπρόλ νδνηπνξηθά πνπ ππνινγίδνληαη δηαθνξεηηθά. Ζ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. επηζεκαίλεη ζηνπο ζπιιόγνπο πσο ηα παξαπάλσ έμνδα απνηεινύλ ην κέγηζην πνπ δηθαηνινγεί θαη αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ νη απνζηνιέο απνηεινύληαη από ιηγόηεξα άηνκα, ηα επηπιένλ θαηαβιεζέληα πνζά (ηζρύεη θαη γηα ηα εηζηηήξηα ησλ θαξαβηώλ γηα ηελ Θξήηε Αζήλα Οόδν) ζα παξαθξαηνύληαη από ηα έμνδα ηεο επόκελεο απνζηνιήο. Ν έιεγρνο ζα γίλεηαη από ηα θύιια αγώλνο αιιά θαη από ηηο εθζέζεηο ησλ θνκηζάξησλ πνπ ζα ππάξρνπλ ζηνπο αγώλεο θαη ζα νξίδνληαη από ηελ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. Ρν Γ.Π. θαη ε Δ.Ξ.Θ. ηεο Ν.Π.Δ.Θ.Θ. ζαο εύρνληαη θαιή επηηπρία. Για ηην Δπιηποπή Ξπωηαθλήμαηορ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Ν ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΣΑΟΖΠ ΞΔΟΓΗΘΖΠ ΖΙΗΑΠ ΕΝΟΝΠ 7

8 ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΑΘΙΖΡΗΘΩΛ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ ΡΖΠ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. ΠΩΚΑΡΔΗΝ ΞΔΘΛΝΠ ΠΩΚΑΡΔΗΝ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙ/ΛΝ ΦΑΜ ΗΟΗΠ ΘΑΒΑΙΑ ΑΟΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΠ ΞΑΠΘΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ ΑΚΔΑ ΑΔΡΝΗ ΘΟΖΡΖΠ ΑΟΓΝΛΑΡΔΠ ΒΝΙΝ ΦΑΔΘΥΛ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝΠ ΚΑΟΝΠΗ ΚΔΓΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 94 ΞΙΑΗΑΠ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖ ΔΛ. ΡΟΗΘΑΙΥΛ «ΑΠΡΔΟΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΥΟΗΝ ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΗΑΠ ΒΗΕΗΘΗΓΖΠ ΡΑΠΝΠ ΣΟΠΝΒΔΟΓΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΞΑΡΠΗΝΟΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΠΗΑΣΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΚΗΣΑΙΖΠ ΘΙΑΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΘΑΒΖΠ 16, Ρ.Θ ΘΑΒΑΙΑ ΘΖΒΥΛ 8, Ρ.Θ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ 14, Ρ.Θ ΙΑΟΗΠΑ ΗΓΟΚΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ, ΙΔΥΦ. ΣΑΠΗΑΠ 9 ε ΠΡΑΠΖ, Ρ.Θ Λ. ΙΗΝΠΗΑ ΔΚΝΗΟΝ ΜΑΛΘΖΠ ΡΘ ΤΣΗΑΡΟΔΗΝ ΣΑΛΗΥΛ,ΛΔΑ ΘΓΥΛΗΑ, ΓΑΙΑΡΑΠ ΣΑΛΗΥΛ, Ρ.Θ ΣΑΛΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ ΘΥΚΑΠ ΕΑΣΝ 82, ΒΝΙΝΠ ΚΑΛΗΑΡΖΠ ΡΑΠΝΠ ΙΑΘΝΟΑΘΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΓΗΥΟΑΠ ΒΑΦΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΑΛΥΙΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΚΔΟΓΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΠΡΟΑΡΝΓΑΘΖ ΠΝΦΗΑ ΞΙΑΠΡΖΟΑ 53, Ρ.Θ ΘΑΟΓΗΡΠΑ 13 Ν ΣΙΚ. ΟΝΓΝ-ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΑ ΟΝΓΝΠ, ΗΔΟΝ ΙΝΣΝ 5, Ρ.Θ ΚΑΟΝΠΗ ΟΖΓΑ ΦΔΟΟΑΗΝ 110 ΠΘΗΔΠ ΘΔΠ/ΘΖΠ ΡΘ ΗΝΙΗΔΡΑΠ ΑΓΑΚ 15, 42100, ΡΟΗΘΑΙΑ ΡΔΟΡΗΞΖ ΘΑΡΥ ΞΑΡΖΠΗΑ ΖΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝ 13 Α ΞΑΟΑΙΗΑ ΑΣΑΗΑΠ Ν.Π.Δ.Θ.Θ. ΡΖΙ. : ΦΑΜ : web : 8

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252)

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε αλώηαην εηήζην όξην, αλά Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα