Οη πνιηηηθέο καο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη πνιηηηθέο καο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία"

Transcript

1 Οη πνιηηηθέο καο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία Corallia,

2 Οη ππιψλεο Δπελδπηηθφο Νφκνο ΔΤΔΑΝ Πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ Ψεθηαθή Σηξαηεγηθή Φηιηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ Κίλεκα StartUp Greece 2

3 Ο λένο Δπελδπηηθφο Νφκνο Ν. 3908/2011

4 Ο λένο Νφκνο εθθξάδεη ηελ έκθαζε ζηελ παξαγσγή, ηελ θαηλνηνκία, ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ πξάζηλε αλάπηπμε ην ζεβαζκφ ζην δεκφζην ρξήκα, θαζψο έρεη πξνυπνινγηζκφ ζπγθεθξηκέλν, πιαθφλ γηα θάζε θαζεζηψο, αμηνθξαηηθή αμηνιφγεζε, ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ηε λέα αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 4

5 Καηεγνξίεο επελδχζεσλ Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Γεληθά θαζεζηψηα Πεξηθεξεηαθήο Σπλνρήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ Μεγάισλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ Δηδηθά θαζεζηψηα Οινθιεξσκέλσλ Πνιπεηψλ Δπηρ. Σρεδίσλ Σπλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο (Clusters) 5

6 Μέζα ελίζρπζεο Φνξναπαιιαγέο Δπηρνξεγήζεηο θεθαιαίνπ Σηαζεξή ζρέζε 3 πξνο 1 Δπηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) Δπηδνηνχκελα δάλεηα κε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΤΔΑΝ 6

7 Οη Δληζρχζεηο γηα ην ,2 δηο - 3 δηο θνξναπαιιαγέο - 1,2 δηο επηδνηήζεηο εθ. θαζεζηψο πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο εθ. θαζεζηψο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο εθ. θαζεζηψο λεαληθήο επηρ/θφηεηαο - 50 εθ. θαζεζηψο ζπλέξγεηαο & δηθηχσζεο

8 Α πξνθήξπμε Γεληθά Καζεζηψηα Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο: 1 δηο επξψ θνξναπαιιαγέο Τερλνινγηθή Αλάπηπμεο: 100 εθαη. επξψ επηρνξήγεζε θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο + 40 εθαη. επξψ θνξναπαιιαγέο Καζεζηψο Πεξηθεξεηαθήο Σπλνρήο: 500 εθαη. επξψ επηρνξήγεζε θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εθαη. επξψ θνξναπαιιαγέο

9 Α πξνθήξπμε Δηδηθά Καζεζηψηα Καζεζηψο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ: 150 εθαη. επξψ επηρνξήγεζε θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Καζεζηψο Σπλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο: 50 εθαη. επξψ επηρνξήγεζε θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Καζεζηψο κεγάισλ Δπελδπηηθψλ Σρεδίσλ: 1 δηο επξψ θνξναπαιιαγέο 9

10 Καηεγνξία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ θαηλνηνκία θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ηερλνινγηθά ηελ επηρείξεζε ηνπο, κε επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθά ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο θαζψο θαη επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο θιάδνπο : α) παξνρήο λεξνχ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εμπγίαλζεο, β) ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, γ)επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξνβιέπεη φια ηα είδε ησλ εληζρχζεσλ. Τν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο leasing κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην 80% ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο ελίζρπζεο. 10

11 Καηεγνξία πλέξγεηαο & Γηθηχσζεο Σηφρνο ε ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ κε ηα νπνία: αμηνπνηνχλ ηα αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα δεκηνπξγνχλ θαη αμηνπνηνχλ ππνδνκέο ζπληεινχλ ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 11

12 Καηεγνξία πλέξγεηαο & Γηθηχσζεο (2) Πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο επηβξαβεχεηαη ε θνηλή δξάζε νκάδσλ επηρεηξήζεσλ Μνξθή Κνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο 10 ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ινηπνχο Ννκνχο ηεο Δπηθξάηεηαο 5 ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο Σηα ζρήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ Κ-Μ ηεο ΔΔ θαζψο θαη Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Δξεπλεηηθνί Φνξείο θαη Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε πνζνζηφ έσο 20% 12

13 Καηεγνξία πλέξγεηαο & Γηθηχσζεο (3) Σα εληζρπφκελα επελδπηηθά ζρέδηα ζα πεξηιακβάλνπλ θνηλέο δξάζεηο φπσο: - δεκηνπξγία θνηλψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ παξαγσγήο, ειέγρνπ πνηφηεηαο, απνζήθεπζεο, δηθηχσλ δηαλνκήο δηαθίλεζεο θαη έθζεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ - αλάπηπμε θνηλνχ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη ζπζηήκαηνο δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ - θνηλή πηζηνπνίεζε θαη ζήκα πνηφηεηαο - θνηλή εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θιπ 13

14 Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο κε 3 απιά βήκαηα 1. Ηιεθηξνληθή εγγξαθή ζην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ Λήςε πξνζσπηθνχ θσδηθνχ. 3. Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ζην ΠΣΚΔ-Δπ. φισλ ηα ηερλννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 4. Δθηχπσζε ηεο αίηεζεο θαη έληππε ππνβνιή φινπ ηνπ επελδπηηθνχ θαθέινπ ζην αξκφδην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ. 14

15

16

17 ε 6 κήλεο φιε ε δηαδηθαζία! Προζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ τθσ υποβαλλόμενθσ αίτθςθσ από τουσ υπαλλιλουσ του Γραφείου Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτών. Σε περίπτωςθ που λείπουν απαραίτθτα δικαιολογθτικά ι ςτοιχεία ο επενδυτισ κα μπορεί να τα υποβάλλει μζςα ςε διάςτθμα 10 θμερών. Ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρώνονται εντόσ 40 θμερών από τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ των φακζλων. 17

18 ε 6 κήλεο φιε ε δηαδηθαζία (2) Ο επενδυτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί θλεκτρονικά τθν εξζλιξθ τθσ πρόταςθσ του. Ανάρτθςθ προςωρινοφ πίνακα αποτελεςμάτων, διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων. Ανάρτθςθ τελικοφ πίνακα αποτελεςμάτων Όλθ θ διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ δεν κα ξεπερνά τουσ 6 μινεσ. 18

19 «Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ηνπ ΔΣΔΑΝ 19

20 Γξάζεηο Ύςνο δαλείνπ ( ) Διάρηζηνκέγηζην Πφξνη ( ) ΣΑΜΔΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ γηα ζπλεπέλδπζε Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Τερλνινγηθή Αλάπηπμε, Πεξηθεξεηαθή Σπλνρή, Οινθιεξσκέλα Πνιπεηή Δπηρεηξεκαηηθά Σρέδηα θαη Σπλέξγεηα - Γηθηχσζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Νέσλ Δμσζηξέθεηα Θεκαηηθφο Τνπξηζκφο, Αθαιάησζε, Γηαρείξηζε Απνξξηκάησλ, Πξάζηλεο Υπνδνκέο, Πξάζηλεο Δθαξκνγέο, ΑΠΔ Καηλνηφκα Μεηαπνίεζε, Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, Τξφθηκα, Πνηά πλνιηθνί πφξνη ζπλεπέλδπζεο:

21 Δπλντθνί φξνη Δπηιέγεηαη ε ηξάπεδα πνπ ζα πξνζθέξεη ην ρακειφηεξν επηηφθην γηα θάζε δξάζε Τν πξνζθεξφκελν επηηφθην ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ ππνινγίδεηαη λα θπκαίλεηαη γχξσ ζην 4% Η δηάξθεηα ησλ δαλείσλ ζα είλαη καθξνπξφζεζκε έσο 10 ρξφληα κε πεξίνδν ράξηηνο πνπ κπνξεί λα θηάλεη έσο 2 ρξφληα 21

22 Πνηεο επηρεηξήζεηο αθνξά Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο είλαη: Οη πνιχ κηθξέο, κηθξέο, θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξεο (θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ). Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε απφ παιαηφηεξα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΤΔΑΝ Α.Δ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή γηα ηηο ππφ ίδξπζε άδεηα εγθαηάζηαζεο ή λφκηκε απαιιαγή απφ απηή (θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ) 22

23 Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 23

24 «Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» Πξφγξακκα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (πξνθήξπμε ηέιε Μαΐνπ) Έρεη πξνυπνινγηζκφ χςνπο 30 εθ. Δπξψ Αθνξά πθηζηάκελεο κηθξέο ή πνιχ κηθξέο, θαζψο θαη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκα πξντφληα, ππεξεζίεο θ.α. Σηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαιχπηεηαη έλα επξχ θάζκα ελεξγεηψλ, απφ ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ICT, δηακφξθσζε εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, αλάπηπμε πξσηνηχπσλ, πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ, πξνβνιή θ.α 24

25 «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα» Έρεη πξνυπνινγηζκφ 100 εθαη. επξψ. Αθνξά κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Υπνζηεξίδνληαη θαη Οκάδεο (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ) Πνιχ Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Καιχπηεηαη έλα επξχ θάζκα ελεξγεηψλ φπσο: Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο γηα ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ, Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο Δλέξγεηεο πξνβνιήο ζε αγνξέο ζηφρνπο 25

26 «πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε & ελδπλάκσζε λέσλ & επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ» Δληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λέαο/λεαληθήο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πιέγκα δξάζεσλ παλειιήληαο εκβέιεηαο (αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, coaching, mentoring, δηθηπψζεηο) Γηακφξθσζε κίαο ζχκπξαμεο θνηλφηεηαο (partnership) θνξέσλ, ζπιινγηθνηήησλ θαη δηθηχσλ λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, παλεπηζηεκίσλ θιπ. 26

27 «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί - Clusters» 1ε Φάζε: Έθδνζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο πξνθαηαξθηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξνο δπλεηηθνχο ζπληνληζηέο ησλ ππνςήθησλ clusters ή πξνο πθηζηάκελα clusters. (Ηνχληνο 2011) 2ε Φάζε: Έθδνζε πξνθήξπμεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ clusters. Απεπζχλεηαη ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 επηρεηξήζεηο. Δπηινγή φζσλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο σξίκαλζεο ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ Καηά ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε - ζπλαληήζεηο ΓΓΒ πληνληζηή Δπηρεηξήζεσλ θαη ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζεο σξηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. Κιήζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ππνβάινπλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ ζα αμηνινγεζεί θαη εθ φζνλ επηιεγεί ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ. ηελ Β θάζε δελ ζα είλαη απνθιεηζηηθά απνδεθηά cluster πνπ κεηείραλ ζηελ Α Φάζε 27

28 Φηιηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ Business Friendly Greece 28

29 «Δπηρείξεζε ζε 1 εκέξα - ζε 1 ζηάζε ζην κηζφ θφζηνο» Μηα θαη κνλαδηθή δηαδηθαζία Σχζηαζε επηρείξεζεο θαη άκεζε έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 1 εκέξα ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο Δπξχ δίθηπν ζεκείσλ επαθήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο : - 59 θαηαζηήκαηα εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ ζπκβνιαηνγξαθηθά γξαθεία - ζηελ επφκελε θάζε 52 επηιεγκέλα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ Γηα παξάδεηγκα, ε ίδξπζε ΔΠΔ, γίλεηαη: - ζε έλα κφλν ζεκείν αληί γηα 8, - κε κία θαη κνλαδηθή δηαδηθαζία αληί γηα 11, - ζε κία κέξα αληί γηα 38 29

30 Δπφκελα βήκαηα.. Αξρέο Μαΐνπ ςεθίδεηαη ην λνκνζρέδην γηα απινπνίεζε αδεηνδφηεζεο ζε κεηαπνίεζε θαη ηερληθά επαγγέικαηα «One Stop Shop» αδεηνδνηήζεσλ Τν επφκελν δηάζηεκα λνκνζρέδην γηα ηελ άξζε 63 γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ 30

31 StartUp Greece «Βάδνπκε ηελ Διιάδα κπξνζηά» 31

32 Ση Κάλνπκε Ψεθηαθή πιαηθφξκα πιεξνθφξεζεο θαη δηθηχσζεο Σπλδπαζκφο κηαο online θνηλφηεηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε κηα βάζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο εηδηθεπκέλεο ζηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξείλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο Τη θάλεη «δηαθνξεηηθφ» ην startupgreece; Crowdsourcing: ζην startupgreece ε παξαγσγή ηεο γλψζεο είλαη κία δηαξθήο, ηζφηηκε θαη ζπιινγηθή δηαδηθαζία Q&As θαη Q&A forum: Σην startupgreece ε πνιχηηκε γλψζε, ε ρξεζηηθή πιεξνθνξία, νη ππεχζπλεο απαληήζεηο γίλνληαη ππφζεζε θαη επζχλε φισλ Matching: ην startupgreece εληνπίδεη απηφκαηα πεξηερφκελν πνπ ελδηαθέξεη ηα κέιε ηνπ, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζσζηά φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηά

33 Πνηνη Δίκαζηε Μηα πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο Με ηε ζηήξημε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Νενιαίαο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο, ηνπ Corallia, ηεο Μνλάδαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνπ Διιελν- Ακεξηθαληθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Σπγθεληξψλνπκε θαη εκπιέθνπκε δπλακηθά ζηελ ίδηα πιαηθφξκα λένπο θαη λένπο επηρεηξεκαηίεο, start-ups θαη θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξείλ θαη ηελ θαηλνηνκία Η πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή είλαη αλνηρηή ζε φινπο

34

35

36

37

38 Kickstarting Greece Join Today!

39 Φεθηαθή ηξαηεγηθή 39

40 Βαζηθνί Άμνλεο Πνιηηηθήο 1. Υποδομζσ ΤΠΕ 2. Δημόςια Διοίκηςη Δημόςια Ζργα ΤΠΕ 3. Κρατικζσ Ενιςχφςεισ 4. Νεανική & Καινοτόμοσ Επιχειρηματικότητα

41 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (1/3) Υξεκαηνδφηεζε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ Αιιεινζπκπιεξνχκελνη άμνλεο: Δλίζρπζε ηεο Πξνζθνξάο (ICT for Growth): 120 εθ Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ & επηρεηξήζεσλ ΤΠΔ Δλίζρπζε ηεο Εήηεζεο (ICT for Market): 180 εθ Δλζσκάησζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή αγνξά Ήδε ζε δηαβνχιεπζε έσο 21/4 ε λέα δξάζε digi-mobile 41

42 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (2/3) Χρηματοδότηςη νζων και καινοτόμων επιχειρήςεων, μζςω των 2 αλληλοςυμπληροφμενων αξόνων: Μεθοδολογία: Υλοποίθςθ δράςεων ςε κφκλουσ και ςε ςτάδια Επιβράβευςθ τθσ εφαρμογισ τθσ καινοτομίασ ςτθν επιχειρθματικότθτα από τθν ίδρυςθ ζωσ τθν ωρίμανςθ Αξιοποίθςθ εργαλείων για άμεςθ ρευςτότθτα (τεχνολογικό κουπόνι) Ενίςχυςθ ζνταςθσ εργαςίασ - επιδοτοφμενεσ κζςεισ εργαςίασ ςε Έρευνα και Ανάπτυξθ 42

43 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (3/3) Αξιοποίηςη τησ πρωτοβουλίασ JEREMIE εκ για δράςεισ & επιχειρήςεισ ΤΠΕ: Seed capital Co-investment ICT venture capital fund Συγχρθματοδότθςθ δανείων κατά 50% επιμερίηοντασ το ρίςκο (ςε ςτάδιο επιλογισ χρθματοπιςτωτικών οργανιςμών) 43

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα