Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,14 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 20 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 118

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 5 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 11 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 13 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 15 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Γενικών αρχών Συστήματος ILSaS 17 C3.1 Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του ILSaS 17 C3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος ILSaS 17 C3.3 Διαλειτουργικότητα 18 C3.4 Πολυκαναλική προσέγγιση 18 C3.5 Ανοιχτά δεδομένα 19 C3.6 Απαιτήσεις Ασφάλειας 19 C3.7 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 20 C3.8 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 20 C4. Πίνακες Συμμόρφωσης για Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 20 C4.1 Τεχνικές απαιτήσεις του ILSaS 20 C4.2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων - Υποσυστημάτων ILSaS 23 C4.2.1 Απαιτήσεις βιβλιογραφικού ελέγχου (καταλογογράφηση, αντίτυπα κ.λπ.) 23 C4.2.2 Απαιτήσεις στα καθιερωμένα αρχεία 31 C4.2.3 Απαιτήσεις κυκλοφορίας Υλικού 35 C4.2.4 Απαιτήσεις Πρόσκτησης Υλικού 47 C4.2.5 Απαιτήσεις ελέγχου Περιοδικών Εκδόσεων 52 C4.2.6 Απαιτήσεις στο Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) 59 C4.2.7 Απαιτήσεις σε σχέση με συστήματα απογραφής υλικού 72 C4.2.8 Απαιτήσεις σε σχέση με συστήματα αυτόματου δανεισμού και επιστροφών 73 C4.2.9 Απαιτήσεις σε σχέση με εκτυπώσεις βιβλιοθηκών (ταξ. Επισημάτων, barcodes κλπ.) 75 C Απαιτήσεις σε σχέση με στατιστικά στοιχεία χρήσης βιβλιοθηκών 76 C Απαιτήσεις διαχείρισης ψηφιακών τεκμηρίων και βάσεων 77 C Απαιτήσεις διαχείρισης Κλειστών Συλλογών 86 Σελίδα 2 από 118

3 C Απαιτήσεις Διαδανεισμού 89 C Απαιτήσεις αναφορικά με το περιβάλλον διεπαφής (Interface) προσωπικού και χρηστών 95 C4.3 Γενικές απαιτήσεις μεταφοράς δεδομένων 97 C5. Πίνακες συμμόρφωσης για ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 101 C5.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 101 C5.2 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 102 C5.3 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 105 C5.4 Απαιτήσεις του backup 105 C6. Πίνακες Συμμόρφωσης για μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 107 C6.1 Απαιτήσεις υποστήριξης εγκατάστασης ILSaS 107 C6.2 Περιγραφή απαιτήσεων παραμετροποίησης ILSaS 107 C6.3 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Αναδόχου 108 C6.4 Μεθοδολογία Διοίκησης ILSaS από Ανάδοχο 108 C6.5 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 108 C6.6 Πίνακας Παραδοτέων 108 C6.7 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 108 C7. Ποιοτικά χαρακτηριστικά συστήματος 110 C7.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά συναφών εγκαταστάσεων και απαιτήσεις επίδειξης 110 C8. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 111 C8.1 Πληροφοριακό Σύστημα 112 C8.1.1 Εξοπλισμός 112 C8.1.2 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης (Ο.Π.Σ.Β.) 112 C8.1.3 Πρόσθετες Εφαρμογές για ILSaS 112 C8.1.4 Προσφερόμενες υπηρεσίες (μεταφορά εγγραφών κ.ά.) 113 C8.1.5 Άλλες δαπάνες 113 C8.1.6 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή) 113 C8.2 Εκπαίδευση χρηστών 114 C8.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 114 C8.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 115 C8.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή Έργου) 116 C8.5.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 1 ο έτος 116 C8.5.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 2 ο έτος 116 C8.5.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 3 ο έτος 116 C8.5.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 4 ο έτος 117 C8.5.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 5 ο έτος 117 C8.5.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 6 ο έτος 117 Σελίδα 3 από 118

4 C8.5.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 7 ο έτος 117 C8.5.8 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας 118 Σελίδα 4 από 118

5 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ΟΔΗΓΙΑ Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. ΟΔΗΓΙΑ ΙΙ: Παρατηρήστε ότι: Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12). C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ Σελίδα 5 από 118

6 β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. Σελίδα 6 από 118

7 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 7 από 118

8 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 118

9 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν Σελίδα 9 από 118

10 περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 118

11 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Αναθέτουσα Αρχή Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας Σελίδα 11 από 118

12 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 12 από 118

13 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Αναθέτουσα Αρχή Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 13 από 118

14 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 14 από 118

15 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: Υπεύθυνος έργου, Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου, Τεχνικός Υποστήριξης, System Librarian, Librarian κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 15 από 118

16 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 16 από 118

17 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Γενικών αρχών Συστήματος ILSaS C3.1 Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του ILSaS C3.1.1 C3.1.2 C3.1.3 C3.1.4 C3.1.5 C3.1.6 Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Ο.Π.Σ.Β. Παρουσίαση της υλοποίησης του έργου ILSaS με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Παρουσίαση από τον υποψήφιο Ανάδοχο του προσφερόμενου ILS ως Ο.Π.Σ.Β. Παρουσίαση άλλων προγραμμάτων που ο υποψήφιος προσφέρει συμπληρωματικά στο ILS για να υποστηρίξει το Ο.Π.Σ.Β. Το προσφερόμενο Ο.Π.Σ.Β. πρέπει να είναι η τελευταία (πιο πρόσφατη) έκδοση που υποστηρίζει η μητρική εταιρεία σε περιβάλλον παραγωγής. Να αναφερθεί ο κωδικός της προσφερόμενης έκδοσης. Το προσφερόμενο Ο.Π.Σ.Β. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) αντίστοιχες κοινοπρακτικές εγκαταστάσεις σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού που διατηρούν συνεργατικά μοντέλα λειτουργίας. Το προσφερόμενο Ο.Π.Σ.Β. πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παραμετρικής χρήσης όψεων (views). Έτσι, για παράδειγμα, μια Βιβλιοθήκη θα έχει τη δυνατότητα χρήσης της δικής της εικόνας μόνο ή, εναλλακτικά, ολόκληρης της κοινοπραξίας. C3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος ILSaS C3.2.1 Το σύστημα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων τουλάχιστον (3-tier). C3.2.2 Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τις υποδομές που παρέχονται από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. C3.2.3 Σχέδιο προτεινόμενης Αρχιτεκτονικής από τον Ανάδοχο. C O Ανάδοχος επιθυμητό είναι να παρουσιάσει πώς η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική προσαρμόζεται στις υποδομές της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. C Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη αρχιτεκτονική θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για scalability, load balancing, high availability, security, metering και interoperability. C O Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει πώς επηρεάζονται τα επί μέρους συστατικά του (servers, βάσεις δεδομένων κ.λπ.) στην περίπτωση ενσωμάτωσης βιβλιοθηκών πλέον των αρχικών. C O Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει πώς το σύστημα θα συνεργάζεται με βιβλιοθήκες που δεν ανήκουν στο ILSaS. C O Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει πώς το σύστημα θα αντιμετωπίσει περιπτώσεις δικτυακής αποτυχίας μεταξύ βιβλιοθήκης-μέλους και κεντρικού συστήματος. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία η αρχιτεκτονική και το σύστημα που προτείνεται διασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της κάθε βιβλιοθήκης-μέλους. Σελίδα 17 από 118

18 C Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα επιμέρους λογισμικά που προτείνει μέσα από την προσφορά του για την υλοποίηση των επιπέδων αρχιτεκτονικής, καθώς και τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν. C Επιθυμητό είναι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να οδηγεί σε λύσεις υλοποίησης στα επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής (βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών κ.λπ.) που δεν είναι διαδεδομένες και υποκρύπτουν δέσμευση με συγκεκριμένο κατασκευαστή. C3.3 Διαλειτουργικότητα C3.3.1 Δυνατότητες Διαλειτουργικότητας. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα υποστηριζόμενα πρότυπα για την αποθήκευση των δεδομένων εφαρμογής. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα για την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα για την επικοινωνία με εσωτερικά συστήματα και υποδομές. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τις δυνατότητες, τον τρόπο και την προτεινόμενη μεθοδολογία για την πιστοποίηση χρηστών. C Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει (σε ηλεκτρονική μορφή) τα κατάλληλα εργαλεία για την τεκμηρίωση του υποστηριζόμενου σχήματος βάσης δεδομένων. C3.3.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει δυνατότητες διασύνδεσης με συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα υποδομών, όπως αυτά των Γραμματειών, των Οικονομικών Υπηρεσιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι λειτουργίες που πρέπει να προσφέρονται: Α. Ανταλλαγή δεδομένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (εγγραφή μελών και έλεγχος εγκυρότητας μέλους, έκδοση βεβαιώσεων μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων προς τη βιβλιοθήκη κ.λπ.). C3.3.3 Β. Ανταλλαγή λοιπών δεδομένων (οικονομικά δεδομένα κλπ). Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει άλλες δυνατότητες διασύνδεσης στο προσφερόμενο σύστημα. C3.4 Πολυκαναλική προσέγγιση C3.4.1 Υποστήριξη πρόσβασης από τελικό χρήστη. C Διαδικτυακή πρόσβαση (web access) από υπολογιστήταμπλέτα και κινητό τηλέφωνο μέσω ειδικής πύλης (mobile portal). C Αναφορά ύπαρξης ειδικής εφαρμογής για πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή-ταμπλέτα. C3.4.2 Ειδοποίηση / διάδραση με χρήστες. Σελίδα 18 από 118

19 C Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τις περιπτώσεις και την τεχνολογία υλοποίησης επικοινωνίας και διάδρασης με τους χρήστες του συστήματος. C Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης ή όχι αποστολής μηνυμάτων γραπτού κειμένου (sms). C3.5 Ανοιχτά δεδομένα C3.5.1 Επίπεδα πρόσβασης. C C C C Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα για την υποστήριξη διαφορετικών πολιτικών πρόσβασης. Το σύστημα πρέπει να προσφέρει μηχανισμούς για τον ορισμό διαφορετικών πολιτικών πρόσβασης και αδειών χρήσης στα δεδομένα. Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στα ψηφιακά δεδομένα κάτω από συγκεκριμένες άδειες χρήσης. Το σύστημα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με το είδος του χρήστη, τη βιβλιοθήκη στην οποία είναι μέλος και την πολιτική πρόσβασης που ισχύει για τα δεδομένα. C3.6 Απαιτήσεις Ασφάλειας C3.6.1 Προδιαγραφές ασφαλείας. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται σε επίπεδο υλικού και δικτύου σε θέματα ασφάλειας. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει, να προσφέρει και να παραμετροποιήσει δωρεάν όλα τα λογισμικά υποδομής, συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών ασφαλείας (antivirus κ.λπ.), καθώς και να προβεί στις απαραίτητες αναβαθμίσεις/διορθώσεις. C Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να παραμετροποιήσει στο προσφερόμενο Ο.Π.Σ.Β. όλες τις απαραίτητες προσαρμογές σε σχέση με την ασφάλεια του συστήματος. C Το σύστημα πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένο μηχανισμό για τον εντοπισμό λαθών και καταγραφής ύποπτων ή μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων σε αυτό. C Το σύστημα πρέπει να προσφέρει υποδομές για τη συνεργασία με μηχανισμούς single point sign in. C Το σύστημα πρέπει να προσφέρει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών πελάτη (web client ή standalone client) και του κεντρικού συστήματος. C Το σύστημα πρέπει να προσφέρει διαβαθμισμένη πρόσβαση εσωτερικών χρηστών με δικαιώματα ανάλογα με τη βιβλιοθήκη και το ρόλο τους. Σελίδα 19 από 118

20 C3.7 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος C3.7.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτική μελέτη σχετικά με την απόκριση (response) του συστήματος σε σχέση με τη λειτουργία των διαφόρων υποσυστημάτων (αναζήτηση, καταλογογράφηση, δανεισμός, βάση δεδομένων κ.λπ.) με βάση την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και διάφορα σενάρια χρήσης (utilization). Ως απόκριση ορίζεται ο χρόνος π.χ. απάντησης σε μια αναζήτηση, σε μια ενέργεια του βιβλιοθηκονόμου (απλή ή σύνθετη), στον αριθμό συναλλαγών στη βάση δεδομένων (transactions) ανά δευτερόλεπτο κ.λπ. Ο Ανάδοχος πρέπει να απαντήσει με βάση τη διαστασιολόγηση που προκύπτει από τον παρόντα αριθμό βιβλιοθηκών και χρηστών αλλά και το μέγιστο δυνατό φόρτο που η προτεινόμενη λύση μπορεί να υποστηρίξει χωρίς αλλαγές, καθώς και τις δυνατότητες επέκτασής του. C3.7.2 Ο Ανάδοχος επιθυμητό είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες του συστήματος σε σχέση με εργαλεία ή υποδομές κοινωνικής δικτύωσης (WEB 2.0). C3.8 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας C3.8.1 Πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ). C3.8.2 Το σύστημα είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας ( και μάλιστα σε επίπεδο ΑΑ ή ανώτερο. C4. Πίνακες Συμμόρφωσης για Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου C4.1 Τεχνικές απαιτήσεις του ILSaS C4.1.1 C4.1.2 C4.1.3 Τεχνικές απαιτήσεις ILSaS Το σύστημα πρέπει να ενσωματώνει σύγχρονες και ώριμες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού (software) πληροφοριακών συστημάτων οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σε παραγωγική λειτουργία σε ανάλογες εφαρμογές, έτσι ώστε η προσφορά υπηρεσιών της βιβλιοθήκης στο ευρύ κοινό αφενός να μην είναι αβέβαιη και αφετέρου να ανθίσταται στην απαξίωση. Το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογίες που υπακούουν είτε σε επίσημα πιστοποιημένα είτε σε de facto ευρείας αποδοχής τεχνολογικά standards, τα οποία δε θα προκαθορίζουν δεσμευτικά την επιλογή κατασκευαστών και προμηθευτών. Το σύστημα πρέπει να δομείται σε διακριτά επίπεδα Υλικού, Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών, με υψηλό δείκτη συμβατότητας μεταξύ Σελίδα 20 από 118

21 τους. Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με διαφορετικούς web clients, δηλαδή να λειτουργεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα C4.1.4 φυλλομετρητών (browsers) (π.χ. με υποστήριξη για διάφορες εκδόσεις του Internet Explorer, Netscape, Mozilla κ.λπ.), για τα τμήματα και τα υποσυστήματά του που είναι βασισμένα σε web based τεχνολογίες. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετικά C4.1.5 hardware platforms (π.χ., PC, laptop, tablet PC κ.λπ.) που χρησιμοποιούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και εκδόσεις (Windows, Mac, Linux, κ.λπ. ) στο επίπεδο τελικών χρηστών και στο επίπεδο των system librarians της βιβλιοθήκης. Οι εφαρμογές που θα αποτελούν ή θα βασίζονται σε C4.1.6 βάσεις δεδομένων πρέπει να κάνουν χρήση ενός «γενικού σκοπού» Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ./DBMS), το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων των δεδομένων των εφαρμογών με ενιαίο τρόπο. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο C4.1.7 χαρακτήρων UNICODE στη φυσική του κωδικοποίηση ή σε κωδικοποίηση UTF-8, τόσο εσωτερικά όσο και στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με το χρήστη. C4.1.8 Υποστήριξη προτύπου UNICODE στο σύστημα της σχεσιακής βάσης (Σ.Δ.Β.Δ./DBMS). C4.1.9 Είναι επιθυμητή η υποστήριξη ελληνικών πολυτονικών. C Το σύστημα πρέπει να είναι μία εφαρμογή διακριτών επιπέδων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ομαλή λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της βιβλιοθήκης. C Το σύστημα πρέπει να διαθέτει σε επίπεδο εφαρμογής τουλάχιστον υψηλού επιπέδου ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και από κακόβουλες ενέργειες. Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία C πολλαπλών επίπεδων χρηστών και να ορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης για τον καθένα από αυτούς. Η σχεσιακή βάση δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ./DBMS) του C συστήματος πρέπει να είναι αξιόπιστη στη λειτουργία της και να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής. Η σχεσιακή βάση δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ./DBMS) του C συστήματος πρέπει να υποστηρίζει τις σύγχρονες τεχνικές Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) όπως αυτές περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Να αναφερθεί το μοντέλο πρόσβασης των τελικών C χρηστών στο σύστημα, μέσω του δημόσιου καταλόγου - OPAC. Προτιμάται η ελεύθερη πρόσβαση των τελικών χρηστών χωρίς περιορισμούς. Αν απαιτείται η αγορά αδειών χρήσης να αναφερθεί ο προτεινόμενος αριθμός σε σχέση με την παρούσα διαστασιολόγηση του έργου αλλά και να δοθεί ο επιπλέον αριθμός που θα απαιτούνται ανά συγκεκριμένο αριθμό νέων τελικών χρηστών C Να αναφερθεί το μοντέλο πρόσβασης των βιβλιοθηκονόμων στο σύστημα, μέσω διαδικτύου ή ειδικής εφαρμογής πελάτη. Προτιμάται η ελεύθερη πρόσβαση των βιβλιοθηκονόμων χωρίς περιορισμούς. Αν απαιτείται η αγορά αδειών χρήσης να αναφερθεί ο προτεινόμενος αριθμός σε σχέση με την παρούσα διαστασιολόγηση του έργου αλλά και να δοθεί ο επιπλέον αριθμός που θα απαιτούνται ανά συγκεκριμένο αριθμό νέων βιβλιοθηκονόμων. C Το σύστημα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά 100% στους Σελίδα 21 από 118

22 C C C C C C C C C C C C τελικούς χρήστες χωρίς περιορισμούς που απορρέουν από τις άδειες χρήσης πρόσβασης στον web opac κατά το ελάχιστο στο δίκτυο της βιβλιοθήκης. Το σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα που θα επιτρέπει την αναβάθμιση σε λογισμικό και την κλιμάκωσή του σε υλικό, με τρόπο που επιπλέον θα εξασφαλίζει την ομαλή προσαρμογή του σε περίπτωση που θα απαιτηθούν επεκτάσεις/τροποποιήσεις στις αρχικές προδιαγραφές, προστατεύοντας έτσι κατά το δυνατό την αρχική επένδυση. Η δομή του συστήματος πρέπει να επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών μεθόδων πιστοποίησης των χρηστών και να αναγνωρίζει διαφορετικούς ρόλους και κατηγορίες χρηστών (π.χ., IP address συνδεδεμένη με εξωτερικό σύστημα αναγνώρισης, URLs, κωδικούς εισόδου, LDAP κ.λπ.). Το σύστημα πρέπει να παρέχει διαλειτουργικότητα βασισμένη στα ανοιχτά πρότυπα και τα apis τα οποία θα προσφέρονται για τη σύνδεση της Βάσης Δεδομένων με τρίτα συστήματα, καθώς και εφαρμογές που πρέπει να έχουν αναπτυχθεί με χρήση δόκιμων τεχνολογιών π.χ. SOAP, RestFul WebService, WSDL. Το σύστημα μαζί με τα υποσυστήματά του πρέπει να χαρακτηρίζεται από λειτουργική αποδοτικότητα (functional efficiency) και υψηλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα. Τα βασικά συστήματα εξυπηρετητών (application servers, web servers) πρέπει να είναι τέτοιων δυνατοτήτων, ώστε η μέση απασχόλησή τους, (average utilization) με βάση όλα τα στοιχεία που δίνονται στην περιγραφή αρχιτεκτονικής του συστήματος, να μην υπερβαίνει το 60%. Δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης (auditing) σε εσωτερική πληροφορία των συστημάτων. Το σύστημα πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές. Για το επίπεδο λογισμικού εφαρμογών, η ανοιχτή αρχιτεκτονική είναι ο αρθρωτός (modular) σχεδιασμός σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών, ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο (expandable) με την έννοια της εύκολης ενσωμάτωσης επιπλέον λειτουργιών/υπηρεσιών. Το σύστημα είναι επιθυμητό να διαθέτει εργαλείο profiling για τον εντοπισμό των προβλημάτων απόδοσης (performance bottleneck) των εφαρμογών. Το σύστημα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων τουλάχιστον (3-tier). Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη λειτουργία πολλαπλών παραρτημάτων (branches) με ιδιότητες λειτουργίας είτε ως αυτόνομων παραρτημάτων είτε ως παραρτημάτων μιας ενιαίας οντότητας στο ίδιο υπολογιστικό σύστημα. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα σε όλα τα υποσυστήματα. Αν ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει άμεσα την Ελληνική έκδοση όλων των υποσυστημάτων πρέπει να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο δεσμεύεται να παραδώσει κάθε υποσύστημα εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών και χωρίς επιπλέον κόστος. Σε κάθε περίπτωση η παράδοση δεν πρέπει να ξεπερνά το έτος Το σύστημα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης βασισμένης στην τεχνολογία SSL. Σελίδα 22 από 118

23 C4.2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων - Υποσυστημάτων ILSaS C4.2.1 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες του βιβλιογραφικού ελέγχου (καταλογογράφηση, αντίτυπα κ.λπ.) μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος. C4.2.2 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες της διαχείρισης των καθιερωμένων αρχείων μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος. C4.2.3 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες της κυκλοφορίας του υλικού των βιβλιοθηκών ILSaS μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος. C4.2.4 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες της πρόσκτησης υλικού των βιβλιοθηκών ILSaS μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος. C4.2.5 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες ελέγχου της κυκλοφορίας των περιοδικών εκδόσεων των βιβλιοθηκών ILSaS μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος. C4.2.6 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες αναζήτησης των χρηστών στο δημόσιο κατάλογο των βιβλιοθηκών ILSaS μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος και μέσω WebOpac εφαρμογής πρόσβασης σε αυτόν. C4.2.7 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες της απογραφής υλικού των βιβλιοθηκών ILSaS. C4.2.8 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες αυτόματου δανεισμού και επιστροφής υλικού των βιβλιοθηκών ILSaS και να συνδέεται με αντίστοιχα συστήματα. C4.2.9 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις εκτυπώσεις που χρειάζονται οι βιβλιοθήκες ILSaS (ταξ. Επισημάτων, barcodes κ.λπ.). C Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων χρήσης των βιβλιοθηκών ILSaS. C Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τη διαχείριση κλειστών συλλογών μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος. C Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία του διαδανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών μέσω αντίστοιχου υποσυστήματος ή μέσω άλλης προσφερόμενης εφαρμογής. C Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις απαιτήσεις αναφορικά με το περιβάλλον διεπαφής (interface) προσωπικού και χρηστών του ILSaS. C4.2.1 Απαιτήσεις βιβλιογραφικού ελέγχου (καταλογογράφηση, αντίτυπα κ.λπ.) Σελίδα 23 από 118

24 I. ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ C Το υποσύστημα υποστηρίζει πλήρως το μορφότυπο MARC21 για βιβλιογραφικά δεδομένα. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τις ενημερώσεις του μορφότυπου MARC21 για βιβλιογραφικά δεδομένα. C Το υποσύστημα δεν έχει άλλο όριο παρά ό,τι προσδιορίζεται από το πρότυπο MARC21 σε ό,τι αφορά στο μήκος της εγγραφής (record length). Αν το όριο είναι κατώτερο αναφέρετε όριο. C Το υποσύστημα δεν έχει άλλο όριο παρά ό,τι προσδιορίζεται από το πρότυπο MARC21 σε ό,τι αφορά στο μέγεθος των πεδίων (field size). Αν το όριο είναι κατώτερο αναφέρετε όριο. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα προσδιορισμού τοπικών πεδίων 9XX και X9X (το 490 εξαιρείται). C Το υποσύστημα μπορεί να αποθηκεύσει εγγραφές MARC21 που βασίζονται στο πρότυπο RDA. C Το υποσύστημα παρέχει εύκολο και φιλικό τρόπο πρωτότυπης καταλογογράφησης με τη χρήση προσχεδιασμένων, παραμετρικά οριζόμενων φορμών. C Το υποσύστημα επιτρέπει στο βιβλιοθηκονόμο συστημάτων (systems librarian) να σχεδιάζει τις φόρμες εργασίας. C Το υποσύστημα επιτρέπει την ύπαρξη απεριόριστου αριθμού φορμών εργασίας. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τον ορισμό προκαθορισμένων τιμών (default values) για οποιοδήποτε πεδίο μιας βιβλιογραφικής εγγραφής. C Προκαθορισμένα δεδομένα πεδίων και σταθερών τιμών μπορεί να οριστούν : C ανά Βιβλιοθήκη, C ανά χρήστη. C Κατά τη δημιουργία των εγγραφών παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για όλα τα πεδία του MARC21, τη χρήση και τις ιδιότητες αυτών. C Το παραπάνω είναι προσαρμόσιμο ανά Βιβλιοθήκη. C Το υποσύστημα επιτρέπει την ανάκτηση και επεξεργασία όλων των εγγραφών MARC της βάσης. C Η ανάκτηση των εγγραφών στο υποσύστημα της καταλογογράφησης πρέπει να γίνεται με αναζήτηση σε όλα τα ορισμένα ευρετήρια της βάσης. C Το υποσύστημα επιτρέπει επεξεργασία MARC εγγραφών σε πλήρη οθόνη. C Το υποσύστημα επιτρέπει την επεξεργασία όλων των πεδίων της MARC εγγραφής. C Το υποσύστημα επιτρέπει πλήρη πρόσβαση στο Leader (000) της εγγραφής (εκτός των θέσεων αυτόματων τιμών). C Το υποσύστημα υποστηρίζει την ύπαρξη της κύριας (master) βιβλιογραφικής εγγραφής η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλους τους ταξιθετικούς, ταξινομικούς αριθμούς, τις σημειώσεις, τις θεματικές επικεφαλίδες, τα τοπικά πεδία κ.λπ. άλλων βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν τη master εγγραφή. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από όλες τις βιβλιοθήκες. C Το υποσύστημα υποστηρίζει την ανάκτηση και τροποποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών από τη στιγμή που αυτές έχουν εισαχθεί στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων. C Το υποσύστημα παρέχει δυνατότητα δυναμικής προσθαφαίρεσης πεδίων και υποπεδίων κατά τη δημιουργία μιας εγγραφής. Σελίδα 24 από 118

25 C Το υποσύστημα υποστηρίζει δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου κατά τη διαδικασία καταλογογράφησης μιας εγγραφής. C Κατά τη δημιουργία ή την τροποποίηση εγγραφών, η εισαγωγή διακριτικών (diacritics) και ειδικών χαρακτήρων (special characters) γίνεται με ένα εύκολο μέσο (π.χ. με επιλογή από pop up οθόνη). C Το υποσύστημα υποστηρίζει δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας περισσοτέρων από μία βιβλιογραφικών εγγραφών. C Το υποσύστημα υποστηρίζει δυνατότητα αντιγραφής πεδίων και υποπεδίων και των δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εγγραφών. C Το υποσύστημα υποστηρίζει δυνατότητα κλωνοποίησης εγγραφής (αντιγραφή ολόκληρης της βιβλιογραφικής εγγραφής). C Το υποσύστημα υποστηρίζει δυνατότητα συγχώνευσης εγγραφών. C Το υποσύστημα υποστηρίζει ορθογραφικό έλεγχο κατά την καταχώριση των βιβλιογραφικών δεδομένων. C Το υποσύστημα δίνει σε κάθε εγγραφή μοναδικό αριθμό εισαγωγής. C Το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα ενημερώσεων των εγγραφών άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν και να εμφανίζουν άμεσα την εγγραφή στον κατάλογο. C Το υποσύστημα προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής κανόνων ελέγχου και επικύρωσης των εγγραφών στο σύνολό τους. Π.χ. το υποσύστημα δεν πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία MARC21 εγγραφών των οποίων υποχρεωτικά πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί. Επίσης, δεν πρέπει να επιτρέπεται η επανάληψη μη επαναλαμβανόμενων πεδίων και υποπεδίων στα πλαίσια μιας εγγραφής (Συντακτικός έλεγχος MARC21). C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης των πινάκων των κανόνων ελέγχου και επικύρωσης για κάθε ενημέρωση του μορφότυπου. C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής κανόνων ελέγχου και επικύρωσης των εγγραφών για τοπικά πεδία. C Το υποσύστημα υποστηρίζει την ημιτελή εισαγωγή μιας βιβλιογραφικής εγγραφής εφόσον η πλήρης εγγραφή δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη (εξαιρούνται τα υποχρεωτικά πεδία βάσει μορφότυπου). C Το υποσύστημα δεν επιτρέπει τη διαγραφή μιας βιβλιογραφικής εγγραφής εφόσον υπάρχουν εγγραφές holdings ή τεκμηρίων που συνδέονται με αυτή. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τη χρήση εργαλείου σφαιρικής ανίχνευσης και αντικατάστασης δεδομένων που αφορούν σε όλα τα πεδία, υποπεδία, δείκτες και δεδομένα των βιβλιογραφικών εγγραφών, των holdings και των αντιτύπων, με χρήση κριτηρίων επιλογής. C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μίας βιβλιογραφικής εγγραφής με αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση εξωτερικών εφαρμογών (αρχεία word, αρχεία εικόνων, αρχεία pdf κ.λπ.). C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μιας βιβλιογραφικής εγγραφής με ιστοσελίδες του διαδικτύου από το υποσύστημα της καταλογογράφησης. Σελίδα 25 από 118

26 C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα αυτόματου ελέγχου και ενημέρωσης των URL του πεδίου 856. C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής και λειτουργικότητας των πεδίων διασυνδέσεων (76X-78X: Linking Entry Fields). C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής των πεδίων διασυνδέσεων (76X-78X: Linking Entry Fields) μεταξύ των εγγραφών. C Το υποσύστημα έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα μετατροπής δεδομένων από : C UNIMARC σε MARC21, C MARC21 σε UNIMARC, C Dublin Core σε MARC21, C MARC21 σε Dublin Core. C Το υποσύστημα επιτρέπει την εμφάνιση εγγραφής που είναι σε επεξεργασία από άλλο χρήστη. C Το υποσύστημα εμφανίζει μήνυμα προειδοποίησης (π.χ. «Εγγραφή σε χρήση/υπό επεξεργασία»), όταν ο χρήστης προσπαθεί να επεξεργαστεί εγγραφή που είναι σε χρήση από άλλο χειριστή ή ανοιχτή σε άλλο υποσύστημα. C Κατά τη διάρκεια εμφάνισης των παραπάνω προειδοποιητικών μηνυμάτων οι υπόλοιπες διεργασίες παραμένουν σε λειτουργία. C Το υποσύστημα μπορεί επιλεκτικά να αποκρύψει ή να εμφανίσει εγγραφές και αντίτυπα στον κατάλογο των χρηστών, με βάση τιμές που εντοπίζονται στη MARC εγγραφή, σε holdings και/ή στα αντίτυπα. C Το υποσύστημα υποστηρίζει το κλείδωμα βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμένων όρων σε επίπεδο χειριστών του συστήματος για: C το σύνολο της επεξεργασίας της εγγραφής, C την εισαγωγή πεδίων, C την εισαγωγή υποπεδίων, C την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, C τη διαγραφή πεδίων, C τη διαγραφή υποπεδίων, C τη διαγραφή δεδομένων, C την εμφάνιση της εγγραφής σε άλλα υποσυστήματα εκτός καταλογογράφησης (μορφή εμφάνισης). C Το υποσύστημα υποστηρίζει το κλείδωμα βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμένων όρων σε επίπεδο βιβλιοθηκών (ιδιοκτησίας εγγραφής). C Το υποσύστημα υποστηρίζει αυτόματη επικύρωση δεδομένων σε σχέση με τα ευρετήρια σάρωσης (αλφαβητικά ευρετήρια browse indexes) για τα παρακάτω δεδομένα πεδίων: C ταξινομικό / ταξιθετικό αριθμό, C LCCN, C ISBN/ISSN, C αριθμό ελέγχου συστήματος (MARC 035). C Το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αντιστοίχισης των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών που έχουν προσδιοριστεί ότι υπόκεινται σε έλεγχο ως προς το αρχείο καθιερωμένων όρων. C Η προαναφερόμενη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από τη βιβλιοθήκη. C Ενημέρωση των καταλογογράφων κατά την εισαγωγή δεδομένων σε πεδία που υπόκεινται σε έλεγχο για την ύπαρξη καθιερωμένου τύπου και αυτόματη μεταφορά στοιχείων από το αντίστοιχο αρχείο Σελίδα 26 από 118

27 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C καθιερωμένων όρων στα αντίστοιχα πεδία/υποπεδία της εγγραφής που καταλογογραφείται. IΙ. MARC εγγραφές για holdings Το υποσύστημα υποστηρίζει το μορφότυπο MARC21 για holdings. Το υποσύστημα υποστηρίζει τις ενημερώσεις του μορφότυπου MARC21 για holdings. Το υποσύστημα επιθυμητό είναι να υποστηρίζει τη χρήση των MARC21 holdings εγγραφών σε περιληπτικό (summary level) και αναλυτικό επίπεδο (detailed level) ως χωριστές φυσικές οντότητες ή/και ως ενσωματωμένα πεδία μέσα σε μια βιβλιογραφική ή άλλη εγγραφή. Το υποσύστημα προβάλλει στο προσωπικό την πλήρη εγγραφή του MARC21 για holdings. Το υποσύστημα επιτρέπει σε έναν εξουσιοδοτημένο χειριστή να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε μια εγγραφή MARC21 για holdings. Το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας της MARC21 για holdings εγγραφής σε επίπεδο πλήρους οθόνης (full screen mode), συμπεριλαμβανομένων και των σταθερών πεδίων. Το υποσύστημα επιτρέπει σε έναν εξουσιοδοτημένο χειριστή την προσθήκη επιπλέον πεδίων σε μία εγγραφή. Το υποσύστημα επιτρέπει σε έναν εξουσιοδοτημένο χειριστή να διαγράφει πεδία σε μία εγγραφή. Το υποσύστημα παρέχει φόρμες δημιουργίας και επεξεργασίας MARC21 εγγραφών holdings. Το υποσύστημα επιτρέπει το συσχετισμό μιας MARC21 εγγραφής για holdings με αντίστοιχη βιβλιογραφική εγγραφή η οποία υπάρχει αποθηκευμένη στο σύστημα. Το υποσύστημα επιτρέπει το συσχετισμό πολλαπλών MARC21 holdings εγγραφών και τη σύνδεσή τους με μία βιβλιογραφική εγγραφή. Το υποσύστημα προσφέρει τη δυνατότητα ώστε διαφορετικές βιβλιοθήκες με αντίστοιχες MARC21 holdings εγγραφές να μπορούν να τις συσχετίσουν με μια MARC βιβλιογραφική εγγραφή. Το υποσύστημα επιθυμητό είναι να προσφέρει τo συσχετισμό μίας εγγραφής holdings με περισσότερες από μία βιβλιογραφικές εγγραφές (π.χ. χρήση σε «Δεμένο με»). Το υποσύστημα προσφέρει τη δυνατότητα ώστε όταν πολλαπλές εγγραφές holdings μοιράζονται την ίδια βιβλιογραφική εγγραφή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά ταξιθετικά σχήματα. Το υποσύστημα επιτρέπει οι αναζητήσεις στο δημόσιο κατάλογο να περιορίζονται στα holdings μιας βιβλιοθήκης ιδρύματος και/ή ενός παραρτήματος ή στα holdings μιαs ομάδας βιβλιοθηκών ή/και παραρτημάτων. Το υποσύστημα είναι σε θέση να εξάγει MARC21 εγγραφές για holdings από τη βάση δεδομένων σε πλήρη μορφή MARC21 τυποποίησης. Το υποσύστημα επιτρέπει την προβολή των τρεχόντων τευχών σε φθίνουσα ή αύξουσα ταξινομική σειρά. Το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα προβολής των holdings στον κατάλογο χρηστών σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/NISO Z39.71 «Holdings Statements for Bibliographic Items». Προκειμένου για MARC21 εγγραφές για holdings οι οποίες σχετίζονται με περιοδικές εκδόσεις το πρόγραμμα διαχείρισης του check in αυτόματα Σελίδα 27 από 118

28 C C παράγει αντίστοιχες MARC21 εγγραφές για τα holdings. Επιλεγμένες εγγραφές holdings μπορούν να αποκρύπτονται από τον κατάλογο χρηστών. Οι επιλεγμένες εγγραφές holdings που αποκρύπτονται από τον κατάλογο χρηστών είναι ορατές στον κατάλογο προσωπικού. Σελίδα 28 από 118 IΙΙ. Τεκμήρια - Απαιτήσεις για τη διαχείριση τεκμηρίων C Το υποσύστημα επιτρέπει τη διαχείριση τεκμηρίων για όλους του τύπους υλικού. C Το υποσύστημα επιτρέπει τη σύνδεση κάθε βιβλιογραφικής εγγραφής με μία ή περισσότερες εγγραφές τεκμηρίων, οι οποίες μπορούν να περιγραφούν και να διαχειριστούν ανεξάρτητα δίχως επανάληψη των δεδομένων της βιβλιογραφικής εγγραφής. C Η διαχείριση των τεκμηρίων περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: C γραμμωτός κώδικας (barcode), C αριθμός τεκμηρίου, C ταξιθετικός αριθμός, C βιβλιοθήκη, C παράρτημα βιβλιοθήκης, C συλλογή, C τοποθεσία, C τρέχουσα κατάσταση, C ημερομηνία δημιουργίας, C ημερομηνία ενημέρωσης, 0 ημερομηνία επιστροφής (σε περίπτωση δανεισμού), C C ημερομηνία τελευταίας απογραφής, 2 C πλήθος δανεισμών, 3 C σημειώσεις για το κοινό (ελεύθερο πεδίο), 4 C σημειώσεις που αφορούν στο υποσύστημα 5 κυκλοφορίας υλικού (δανεισμού), C σημειώσεις εσωτερικής χρήσης για το προσωπικό, 6 C τελευταίος χειριστής που επεξεργάστηκε το τεκμήριο, 7 C αριθμός τόμου/μέρους, 8 C αριθμός αντιτύπου. 9 C Το υποσύστημα επιθυμητό είναι να κρατά ιστορικό ως προς τα δεδομένα των τεκμηρίων (όπως πληροφορίες διάσωσης αλλαγών). C Το υποσύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταφοράς τεκμηρίων από μια βιβλιογραφική εγγραφή σε μια άλλη, μαζί με όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες (προσκτήσεις, δανεισμοί κ.λπ.). C Το υποσύστημα επιθυμητό είναι να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταφοράς τεκμηρίων από μια βιβλιογραφική εγγραφή σε μια άλλη, όταν αυτό είναι δανεισμένο. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τη διεξαγωγή ελέγχων επικύρωσης κατά την εισαγωγή νέων τεκμηρίων. C Το υποσύστημα επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χειριστές να διαγράψουν μαζικά τεκμήρια με κριτήρια

29 που ορίζονται από το χειριστή (user defined criteria). C Το υποσύστημα υποστηρίζει μαζικές αλλαγές σε επιλεγμένες τιμές των πεδίων (π.χ. μαζική αλλαγή της κατάστασης δεκαπέντε (15) τεκμηρίων από «Στη Βιβλιοθήκη» σε «Αποσύρθηκε»). C Το υποσύστημα επιτρέπει τη μαζική δημιουργία τεκμηρίων με κριτήρια που ορίζονται από το χειριστή. C Το υποσύστημα επιτρέπει τη σάρωση των αριθμών των γραμμωτών κωδίκων στο αντίστοιχο πεδίο με τη βοήθεια αναγνωστών γραμμωτού κώδικα χειρός. C Το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης του γραμμωτού κώδικα του τεκμηρίου με άλλον χωρίς να χάνονται οι υπάρχουσες συνδεδεμένες με το αντίτυπο πληροφορίες (προσκτήσεων, δανεισμού κ.ά.). C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μιας εγγραφής τεκμηρίου με ιστοσελίδες του διαδικτύου. C Το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα απαγόρευσης στις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες να τροποποιήσουν ή/και να διαγράψουν πληροφορίες αντιτύπων άλλων βιβλιοθηκών. C Το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής προκαθορισμένων τιμών των τεκμηρίων ανά βιβλιοθήκη. C Το υποσύστημα επιθυμητό είναι να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής προκαθορισμένων τιμών των τεκμηρίων ανά χειριστή. C Το υποσύστημα ενημερώνει το χειριστή με οπτικό και ηχητικό μήνυμα όταν πρόκειται να διαγράψει το τελευταίο τεκμήριο της εγγραφής. IV. Εισαγωγή/Εξαγωγή Δεδομένων C Το υποσύστημα υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων (εισαγωγή και εξαγωγή) όλων των MARC21 δεδομένων. C Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των MARC21 δεδομένων που υπάρχουν στο υποσύστημα είναι εφικτή χωρίς την παρέμβαση του Αναδόχου και χωρίς την προσθήκη επιπλέον κόστους όταν πραγματοποιείται μία τέτοια κίνηση. C Κατά την ανταλλαγή δεδομένων διατηρούνται όλοι οι προσδιοριστές περιεχομένου (content designators) και τα δεδομένα. C Κατά την ανταλλαγή δεδομένων μπορούν να διατηρούνται όλα τα τοπικά προσδιορισμένα πεδία 9XX και X9X (το 490 εξαιρείται) καθώς και τα δεδομένα τους. C Το υποσύστημα υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή διακριτών MARC εγγραφών, ξεχωριστών ή/και σετ εγγραφών από: C δισκέτες, C CD, C ftp, C άλλα μέσα. C Το υποσύστημα περιλαμβάνει ένα τυποποιημένο πρόγραμμα για τη φόρτωση και εκφόρτωση MARC βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμένων όρων από και προς διάφορες πηγές και μορφότυπα (formats). C Πέρα από τη δυνατότητα φορτώματος MARC εγγραφών σε batch mode μέσα από τη χρήση προσφερόμενων βοηθητικών προγραμμάτων είναι εφικτή η χρήση ενσωματωμένου Z39.50 client για την ανάκτηση και αντιγραφή MARC εγγραφών. C Ως αποτέλεσμα της χρήσης της προαναφερόμενης δυνατότητας, το υποσύστημα άμεσα, χωρίς την Σελίδα 29 από 118

30 παρέμβαση του προσωπικού ή κάποιας batch διαδικασίας: C τοποθετεί τις εγγραφές στο υποσύστημα καταλογογράφησης έτοιμες για επεξεργασία, C διεξάγει έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη του αντίστοιχου τίτλου βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, C προειδοποιεί το προσωπικό για τυχόν διπλοεγγραφές μέσω συναφών μηνυμάτων. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενεργειών (δημιουργία, αποκοπή, μετονομασία) πάνω σε πεδία, υποπεδία των υπό εισαγωγή εγγραφών και τη δημιουργία φίλτρων. C Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων πεδίων και υποπεδίων κατά τη διαδικασία φόρτωσης βιβλιογραφικών εγγραφών (μαζικών αλλά και μεμονωμένων μέσω Ζ39.50 client). C Το υποσύστημα δεν πρέπει να απορρίπτει τις διπλοεγγραφές αλλά να τις κρατάει σε αρχείο επισκόπησης. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα ελέγχου λαθών των προς φόρτωση εγγραφών. C Το υποσύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα εξαγωγής βιβλιογραφικών εγγραφών με όλες τις πληροφορίες holdings και αντιτύπων παραμετρικά. C Το υποσύστημα επιθυμητό είναι να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων από και σε ASCII αρχεία, μέσω ειδικών προγραμμάτων που παρέχει το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS). V. Εμφάνιση - Αναφορές - Εκτυπώσεις Καταλογογράφησης C Εμφάνιση των εγγραφών βάσει μορφών που ορίζονται και είναι επιθυμητές από την εκάστοτε βιβλιοθήκη αλλά και προκαθορισμένων μορφών MARC21 και ISBD. C Το υποσύστημα υποστηρίζει την παραγωγή αναλυτικών αναφορών με όλα τα στοιχεία των βιβλιογραφικών εγγραφών, βάσει κριτηρίων που συμπεριλαμβάνουν τιμές από ένα ή περισσότερα πεδία, όπως ορίζονται από τη βιβλιοθήκη. C Δυνατότητα παραγωγής στατιστικών αναφορών για το υλικό του καταλόγου (εγγραφές ανά κατηγορία υλικού, πλήθος τεκμηρίων ανά κατηγορία υλικού, ανά χειριστή κ.λπ.). C Δυνατότητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων των παραπάνω αναφορών στην οθόνη, δυνατότητα εκτύπωσής τους σε κεντρικούς ή σε τοπικούς εκτυπωτές, καθώς επίσης και δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σε αποθηκευτικά μέσα με τη μορφή αρχείων με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους. C Το υποσύστημα δίνει δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών ράχης με τον ταξινομικό/ταξιθετικό αριθμό σε προκαθορισμένα πρότυπα ετικετών καθώς και σε προσαρμοζόμενες φόρμες. C Η κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να προσδιορίσει τα στοιχεία που θα εμπεριέχονται στην ετικέτα ράχης, τη θέση που θα κατέχουν τα στοιχεία στην ετικέτα κ.λπ. C Το υποσύστημα επιθυμητό είναι να δίνει δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών τσέπης. C Το υποσύστημα παρέχει τη δυνατότητα η εκτύπωση των ετικετών να γίνεται άμεσα, μαζικά ή ανά ετικέτα, ανάλογα με την επιλογή του χειριστή του συστήματος. C Εκτύπωση των εγγραφών σε μορφές που ορίζονται στο C Σελίδα 30 από 118

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 INVESTING IN OUR FUTURE The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%.

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%. Σχόλια επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο: «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS Integrated Library System as Service) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA & Β Α Ρ Β Α Ρ Α Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Ο Υ L I B R A R I A N - C U T L I B R A R Y Π Α Ν Η Σ Κ Ι Τ Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΙ7469Β7Ι ΩΨΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 34/2013

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 34/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 34/2013 «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων, του Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές } Προϋπολογισµός: Αναθέτουσα Αρχή:{ ήµος Χανίων } 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ4Ν469Β7Ι-ΒΝΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Υποστήριξης Ατόμων & Φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υποέργο 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης Ατόμων / Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής προσφορών Χανιά, 26.5.2017 Αρ. Πρωτ: 4083 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου για Ιωάννα Κάβαλου/ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

εικ.1 Λογαριασμός χρήστη

εικ.1 Λογαριασμός χρήστη ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ» ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το συνεργατικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Sierra της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου εμπλουτίστηκε με τη νέα υπηρεσία «Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Προϋπολογισμός: 475.000,00 (με ΦΠΑ) 386.178,86 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Σκύδρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκύδρας Προϋπολογισμός: 134.573,17 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) «Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής της Ελληνικής Εθνικής Βιβλιογραφίας μέσω ενός Συνεργατικού Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)» 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1 Παρουσίαση ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής α. Ύψος Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» κωδικός ΟΠΣ «304216» ΣΑΕ «3458» Ενάριθμος «2011ΣΕ34580038» Δράση Δ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 21.

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 21. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας» Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: 145.000 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 178.350 (με ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα