Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού Αποθετηρίου & ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: ,34 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Αποστολής στην πηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: HH/MM/EE Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: HH/MM/EE Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EE & ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 71

2 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. ποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 11 C2. πόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 13 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 15 C3.1 Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Αντικειμένου 15 C3.2 Πίνακας Απαιτήσεων Λογικής και Φυσικής Αρχιτεκτονικής Συστημάτων 15 C3.3 Πίνακας Τεχνολογιών και Μέσων λοποίησης Έργου 18 C3.4 Πίνακας Λειτουργικών Ενοτήτων 19 C3.4.1 Ομαδοποίηση Περιεχομένου 19 C3.4.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου 20 C3.4.3 Κατάθεση / Εισαγωγή Δεδομένων 22 C3.4.4 Εξαγωγή / Μεταφορά Περιεχομένου 25 C3.4.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών 28 C3.4.6 Αναζήτηση / Πλοήγηση Περιεχομένου 29 C3.4.7 Διαχείριση Συστημάτων 30 C3.4.8 πηρεσίες Εξατομίκευσης 33 C3.4.9 Διαχείριση Μεταδεδομένων 34 C Μετάπτωση Δεδομένων 35 C Σύστημα Αυτόματης εγκατάστασης & παραμετροποίησης 36 C Ψηφιοποίηση / Εμπλουτισμός 37 C3.5 Διαλειτουργικότητα 41 C3.6 Πολυκαναλική Προσέγγιση 42 C3.7 Ανοικτά Δεδομένα 42 C3.8 Ασφάλεια 43 C3.9 Ευχρηστία Συστήματος 43 C3.10 Προσβασιμότητα 44 C3.11 Χρονοδιάγραμμα και φάσεις έργου 45 C3.12 Πίνακας Παραδοτέων 46 C3.13 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 48 Σελίδα 2 από 71

3 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C3.14 Ελάχιστες προδιαγραφές πηρεσιών 48 C πηρεσίες Εκπαίδευσης 48 C πηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 49 C πηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 50 C Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 51 C3.15 Μεθοδολογία Διοίκησης και λοποίησης Έργου 52 C Μέθοδοι και Τεχνικές λοποίησης και ποστήριξης 52 C Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου 53 C Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου 55 C Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου 55 C Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου 56 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 58 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 58 C4.1.1 Εφαρμογές (βλ. Α3.4.12) 58 C4.1.2 πηρεσίες (βλ. Α3.1, Α3.4.1 Α3.4.12) 58 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 59 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 59 C4.4 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 60 C4.4.1 Σχέδιο Σύμβασης 60 Σελίδα 3 από 71

4 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. ποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις Σελίδα 4 από 71

5 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ Σελίδα 5 από 71

6 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 71

7 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε Σελίδα 7 από 71

8 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 71

9 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 9 από 71

10 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 71

11 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 11 από 71

12 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 12 από 71

13 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C2. πόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: E mail: ΕΚΠΑΙΔΕΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 13 από 71

14 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης / / / / / / / / Σελίδα 14 από 71

15 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Στους παρακάτω πίνακες, όπου γίνεται αναφορά "σε όλα τα συστήματα", ή "Το κάθε σύστημα" και όχι ρητά κάποιο συγκεκριμένο από αυτά εννοείται ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα πρέπει να καλύπτει οπωσδήποτε τα συστήματα του αναβαθμισμένου αποθετηρίου (EPrints) και έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών και συνεδρίων ως σύνολο (OJS/OCS), από το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτεται τουλάχιστον σύστημα OJS. Όπου αναφέρονται οι έννοιες του "τεκμηρίου", εννοείται ο συνδυασμός ενός ψηφιακού αντικειμένου (ψηφιακού αρχείου) με τα μεταδεδομένα που το συνοδεύουν. Όπου αναφέρεται η έννοια της "συλλογής" εννοείται η ομαδοποίηση κατά ομοειδή τεκμήρια, τύπους χρηστών, άλλες συλλογές σε υποενότητες. Οι παραδοχές αυτές ισχύουν για όλα τα συστήματα που περιγράφονται. C3.1 Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Αντικειμένου C3.1.1 Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου υλοποίησης του συστήματος του Ιδρυματικού Αποθετηρίου από τον Ανάδοχο C3.1.2 Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου υλοποίησης των συστημάτων της διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών και συνεδρίων από τον Ανάδοχο C3.1.3 Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα και ο κώδικας θα πρέπει να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. C3.1.4 Η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνει σε μια από τις διανομές που υποστηρίζονται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας C3.1.5 Η διανομή του λειτουργικού συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι μια από τις ελεύθερα διαθέσιμες διανομές Linux C3.2 Πίνακας Απαιτήσεων Λογικής και Φυσικής Αρχιτεκτονικής Συστημάτων C3.2.1 Τα προτεινόμενα συστήματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να ακολουθούν τη διαστρωματωμένη (layered) αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων τουλάχιστον (3 tier) (άξονας 1) και τη λογική αρχιτεκτονική των υπηρεσιών διαχείρισης της ροής Σελίδα 15 από 71

16 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης κυκλοφορίας υλικού (άξονας 2). C3.2.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να Π παρουσιάσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία η προτεινόμενη υλοποίηση θα επιτρέψει τη συνεργασία των συστημάτων με πληροφοριακά συστήματα πιστοποίησης του Ιδρύματος (LDAP server, Shibboleth) C3.2.3 To σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του άξονα 1 του υποέργου θα πρέπει να είναι το σύστημα ανοιχτού κώδικα διαχείρισης αποθετηρίου E prints C3.2.4 Το σύστημα που θα Y χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του άξονα 2 θα πρέπει να είναι το σύστημα ανοιχτού κώδικα διαχείρισης περιοδικών και συνεδρίων OJS/OCS. C3.2.5 Η πολιτική λειτουργίας του συστήματος για το ίδρυμα θα πρέπει να είναι μία εγκατάσταση για την έκδοση και υποστήριξη για έναν αριθμό περιοδικών. C3.2.5A Για όλες τις εγκαταστάσεις που y θα γίνουν θα πρέπει να υπάρχει μία κοινή σελίδα υποδοχής προς το χρήστη, η οποία θα τον ανακατευθύνει στην περιήγηση του κάθε περιοδικού C3.2.5B Θα πρέπει να γίνει μια (1) Y εγκατάσταση του συστήματος OJS, η οποία θα περιλαμβάνει την έκδοση ενός νέου ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης C3.2.5Γ Θα πρέπει να γίνουν πέντε (5) Y εγκαταστάσεις του συστήματος OJS, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πέντε ψηφιοποιημένα περιοδικά της υπηρεσίας «ΨΗΦΙΔΑ» έκαστη: SEEJE, Παιδαγωγική Επιθεώρηση Τόπος Επιστημονική Επετηρίδα ΑΒΣΘ Επιστημονική Επετηρίδα Παν/μίου Μακεδονίας C3.2.5Δ Θα πρέπει να γίνουν τρεις (3) Y εγκαταστάσεις του συστήματος OJS, η κάθεμια για ένα ξεχωριστό περιοδικό με δυνατότητα αποκλειστικής ηλεκτρονικής έκδοσης στη βάση της ανοικτής πρόσβασης οι οποίες θα περιλαμβάνουν: Δύο (2) τρέχοντα περιοδικά (εξασφαλισμένη συμφωνία με ΙΜΧΑ για Balkan Studies & Βαλκανικά Σύμμεικτα) & Το περιοδικό με σημασία για την πρόσφατη ελληνική οικονομική ιστορία Νέα Οικονομία ( ) C3.2.6 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να Σελίδα 16 από 71

17 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης αναφέρει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση των τεκμηρίων από τα παλαιότερα συστήματα της ΒΚΠ στα ζητούμενα από την ΑΑ. C3.2.7 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα επιμέρους λογισμικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά του για την υλοποίηση των επιπέδων αρχιτεκτονικής, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει. C3.2.8 Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να οδηγεί σε λύσεις υλοποίησης στα επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής (βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών κ.λπ.) που δεν είναι διαδεδομένες και υποκρύπτουν δέσμευση με συγκεκριμένο κατασκευαστή. C3.2.9 Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των συστημάτων των αξόνων, όπως επίσης και οποιεσδήποτε εξαρτήσεις άλλου λογισμικού, θα πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα και συμβατά με το λειτουργικό σύστημα των προσφερόμενων διακομιστών από τη ΒΚΠ ΠΑΜΑΚ C Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη πολύγλωσσης επικοινωνίας με κύριες γλώσσες την Ελληνική και Αγγλική με τον ανάλογο μηχανισμό εναλλαγής ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα. C Η μετάφραση στις δύο γλώσσες θα πρέπει να γίνει σε όλα τα περιβάλλοντα των συστημάτων, και αυτό της πρόσβασης των χρηστών αλλά και αυτό της πρόσβασης των διαχειριστών, όπως επίσης και όλα τα κείμενα της βοήθειας που θα παρέχονται στους χρήστες. C Η βοήθεια που εμφανίζεται στο Y χρήστη θα πρέπει να είναι πάντοτε στην κατάλληλη γλώσσα, ανάλογα με το περιβάλλον γλώσσας που χρησιμοποιείται από το χρήστη C Τα συστήματα βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να υποστηρίζουν την κατάλληλη κωδικοποίηση, έτσι ώστε να υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες του συστήματος και ιδιαίτερα η ελληνική και στην καταχώρηση, αλλά και στην ανάκτηση δεδομένων χωρίς προβλήματα C Η τοποθέτηση των αρχείων της Y βάσης δεδομένων του κάθε συστήματος Σελίδα 17 από 71

18 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να γίνει στο εξωτερικό σύστημα σκληρών δίσκων RAID που θα παρασχεθεί από την ΒΚΠ ΠΑΜΑΚ και μόνο αν δεν είναι τεχνικά ή για άλλο λόγο εφικτή η τοποθέτηση των αρχείων στο σύστημα αυτό να τοποθετηθούν απευθείας στους δίσκους των διακομιστών εγκατάστασης C3.3 Πίνακας Τεχνολογιών και Μέσων λοποίησης Έργου C3.3.1 Η Εγκατάσταση όλων των συστημάτων που αναφέρονται θα πρέπει να γίνει σε λειτουργικό σύστημα Linux με kernel έκδοσης ή μεταγενέστερης C3.3.2 Για το κάθε σύστημα που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτήσεων (Perl modules, βιβλιοθήκες, κλπ), που θα χρειάζεται το σύστημα (operating system και αναπτυσσόμενο λογισμικό) για την απρόσκοπτη λειτουργία του C3.3.3 H εγκατάσταση των συστημάτων που αναφέρονται θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν τη συνέχιση της ανάπτυξής του και την διενέργεια μελλοντικών αναβαθμίσεων. Θα πρέπει όλα τα αρχεία του πηγαίου κώδικα όλων των συστημάτων που θα εγκατασταθούν (όχι απαραίτητα και των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως MySQL, ή Postgresql) να είναι προσβάσιμα και οι αλλαγές που χρειάζεται να αντικατοπτριστούν στο σύστημα να μπορούν να εφαρμοστούν στα αρχεία αυτά C3.3.4 Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να υιοθετούν μια αρθρωτή αρχιτεκτονική ως βάση για την ανάπτυξη τους. C3.3.5 Το λογισμικό των συστημάτω που θα αναπτυχθούν και θα αφορά είτε τη βασική τους εγκατάσταση, ή τις επεκτάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες προγραμματιστικές πλατφόρμες για εύκολη παραμετροποίηση και υλοποίηση πιθανών επεκτάσεων. C3.3.6 Τα συστήματα των αξόνων 1 και 2 θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του LDAP πρωτοκόλλου με καταλόγους χρηστών του ιδρύματος ή/και, να διαθέτει μηχανισμούς single sign on πιστοποίησης (π.χ. Shibboleth). Σελίδα 18 από 71

19 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C3.3.7 Τα συστήματα του άξονα 1 και 2 πρέπει να υποστηρίζουν το OAI PMH, για να επιτρέπουν την ανάκτηση και το metadata harvesting των μεταδεδομένων από/σε εξωτερικούς συσσωρευτές. C3.3.8 Το αποθετήριο θα πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό ροών εργασιών, δυναμική διασύνδεση τουλάχιστον με τη βάση ROMEO για πολιτικές περιοδικών σε πνευματικά δικαιώματα, έλεγχος καθιερώσεων και υποστήριξη βασικών στοιχείων μοντέλου CERIF C3.3.9 Tα συστήματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να υποστηρίζουν την περιγραφή της εσωτερικής δομής των τεκμηρίων τους, χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχήματα μεταδεδομένων (π.χ. DIDL, OAI ORE, METS, Dublin Core). C Τα συστήματα θα πρέπει να υποστηρίζουν Unicode κωδικοποίηση. C Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση όλων των προσαρμογών του γραφικού περιβάλλοντος των διεπαφών χρήστη (χρωμάτων, εικόνων, λογοτύπων, σύνδεσμους προς εξωτερικούς & εσωτερικούς ιστότοπους, κλπ) των πακέτων λογισμικού των συστημάτων που θα εγκατασταθούν από την προκαθορισμένη μορφή που έχουν αυτά στην πρώτη εγκατάστασή τους σε μορφή με βάση τις απαιτήσεις της ΑΑ που θα του υποδειχτούν. C3.4 Πίνακας Λειτουργικών Ενοτήτων C3.4.1 Ομαδοποίηση Περιεχομένου C Το κάθε σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής δομής ομαδοποίησης των ψηφιακών αντικειμένων του (τεκμήρια, άρθρα περιοδικού, εισήγηση συνεδρίου, κλπ) C A απεριόριστου αριθμού επιπέδων. C B απεριόριστου αριθμού υποενοτήτων (συλλογή, τεύχη περιοδικού, αίθουσα συνεδρίου, κλπ) σε κάθε επίπεδο. C Το κάθε σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης μεταβολής της δενδρικής δομής ομαδοποίησης, κατά την περίοδο λειτουργίας του συστήματος. Σελίδα 19 από 71

20 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C Α Το κάθε σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης ενός ψηφιακού αντικειμένου ή και μιας ομάδας αυτών από μία ενότητα (συλλογή, τεύχος, κλπ) σε μία άλλη. C Β Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης μιας υποενότητας σε νέα θέση στο σχήμα ομαδοποίησης. C Γ Το κάθε σύστημα θα πρέπει να διατηρεί ακέραιο το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του μεταφερόμενου τεκμηρίου, άρθρου, κλπ ή συλλογής, τεύχους, κλπ. C Δ Το κάθε σύστημα πρέπει να ενημερώνει τον διαχειριστή για πιθανά σφάλματα ή ασυμβατότητες που προκύπτουν από την μεταβολή του σχήματος ομαδοποίησης C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την συσχέτιση ενός ψηφιακού αντικειμένου σε περισσότερες της μίας ενότητες, χωρίς φυσική αναπαραγωγή του περιεχομένου του ψηφιακού αντικειμένου. C Το κάθε σύστημα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένων τιμών για συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων των ψηφιακών αντικειμένων μιας ή περισσοτέρων υποενοτήτων που αυτό ανήκει. C ποστήριξη της δυνατότητας Π συσχέτισης και/ή αποσυσχέτισης των ίδιων προ συμπληρωμένων πεδίων μεταδεδομένων σε πολλές υποενότητες ταυτόχρονα C Το κάθε σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει μια βασική παραμετροποίηση της διεπαφής του χρήστη ανά υποενότητα (π.χ. κείμενο περιγραφής, λογότυπο). C3.4.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για ανάγνωση: C Α σε επίπεδο ψηφιακού αρχείου. C B σε επίπεδο τεκμηρίου (συνδυασμού ψηφιακού αρχείου και μεταδεδομένα αυτού) C Γ σε επίπεδο υποενότητας (συλλογής, τεύχους, αίθουσας, κλπ) C Δ για μεμονωμένους χρήστες. C Ε για ομάδες χρηστών. Σελίδα 20 από 71

21 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για επεξεργασία των ψηφιακών αντικειμένων και μεταδεδομένων που υποβάλλονται σε μια υποενότητα: C A για μεμονωμένους χρήστες. C B για ομάδες χρηστών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό άδειας χρήσης: C Α σε επίπεδο ψηφιακού αρχείου. C Β σε επίπεδο τεκμηρίου (συνδυασμού ψηφιακού αρχείου και μεταδεδομένα αυτού). C Γ σε επίπεδο υποενότητας (συλλογής, τεύχους, αίθουσας, κλπ). C Δ εκφρασμένης σε μορφή αναγνώσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. Creative Commons licenses). C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού προεπιλεγμένης άδειας χρήσης σε επίπεδο υποενότητας, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα ψηφιακά αντικείμενα και μεταδεδομένα που περιέχει. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα τοποθέτησης χρονικού περιορισμού πρόσβασης (embargo) σε κάποια ψηφιακά αντικείμενα και μεταδεδομένα για όλες τις ομάδες χρηστών, μετά το πέρας του οποίου τα δικαιώματα πρόσβασης επαναπροσδιορίζονται με βάση την πολιτική του ιδρύματος. C Το κάθε σύστημα πρέπει να απαγορεύει την πρόσβαση σε ψηφιακά αντικείμενα και μεταδεδομένα που έχουν διαγραφεί ή αποσυρθεί από αυτό. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης με κριτήριο την τοποθεσία του χρήστη (δηλ. IP διεύθυνση). C Το κάθε σύστημα πρέπει να χρησιμοποιεί και το μηχανισμό πιστοποίησης του ιδρύματος για την πιστοποίηση των χρηστών (LDAP, Shibboleth). C ποστήριξη ιεραρχικής δομής ελέγχου πρόσβασης του προσωπικού στη διαχείριση του κάθε συστήματος, στα ψηφιακά αντικείμενα και στις υποενότητες αυτών. C A Η ιεραρχική δομή θα πρέπει να κλιμακώνει την ελεγχόμενη πρόσβαση και διαχείριση, είτε ολόκληρου του συστήματος και Σελίδα 21 από 71

22 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης οποιουδήποτε σημείου αυτού (super administrators), είτε συγκεκριμένων υποτμημάτων του (segment administrator ανά συλλογή, τεύχος περιοδικού, κλπ) C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού ομάδων χρηστών από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υποενότητες. C Η υπηρεσία metadata Π harvesting θα είναι ανοικτή σε όλα τα ψηφιακά αντικείμενα και μεταδεδομένα των οποίων τα μεταδεδομένα είναι προσβάσιμα δημόσια. Όσα μεταδεδομένα δεν είναι προσβάσιμα για λόγους διατήρησης απορρήτου, ή άλλους λόγους, δε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συλλογή των μεταδεδομένων και διάθεση αυτών σε τρίτους μέσω της διαδικασίας harvesting C Η υπηρεσία metadata Π harvesting θα πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί να εκτελείται περιοδικά έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει τεκμήρια μόλις αυτά περιέλθουν σε «δημόσια» προβολή C3.4.3 Κατάθεση / Εισαγωγή Δεδομένων C Το κάθε σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαδικασίας «κατάθεσης»: C Α με σαφή και διακριτά βήματα. C Β χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των βημάτων. C Γ ανά υποενότητα ψηφιακών αντικειμένων. C Δ με δυνατότητα συμμετοχής μεμονωμένων χρηστών. C Ε με δυνατότητα συμμετοχής ομάδων χρηστών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης: C A για μεμονωμένους χρήστες. C Β για ομάδες χρηστών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης (π.χ. ορισμός βημάτων και χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά). C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη μεταφόρτωση αρχείων: C Α μέσω γραφικής διεπαφής. C Β μέσω κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να Σελίδα 22 από 71

23 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης επιτρέπει τον έλεγχο ενός υποβαλλόμενου τεκμηρίου και την αποδοχή ή απόρριψή του. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων ελέγχου υποβαλλόμενων τεκμηρίων: C Α για μεμονωμένους χρήστες. C Β για ομάδες χρηστών. C Γ σε επίπεδο τεκμηρίου. C Δ σε επίπεδο υποενότητας. C Το κάθε σύστημα είναι επιθυμητό να πληροφορεί κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών που εμπλέκεται σε μια διαδικασία κατάθεσης: C Α για τις ενέργειες που καλείται Π να πραγματοποιήσει. C Β για το τρέχον στάδιο της Π διαδικασίας κατάθεσης. C Γ για τους υπόλοιπους Π εμπλεκόμενους χρήστες ή ομάδες χρηστών. C Δ για το σύνολο των Π διαδικασιών κατάθεσης στις οποίες έχει εμπλακεί και των αντίστοιχων ενεργειών του. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει κατά την κατάθεση ενός τεκμηρίου φόρμα κατάθεσης: C Α με υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων, ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου. C Β με δυνατότητα συμπλήρωσης ενός πεδίου μεταδεδομένων με τιμές από προκαθορισμένες λίστες. C Γ χωρίς περιορισμό στο πλήθος πεδίων μεταδεδομένων. C Δ χωρίς περιορισμό στο πλήθος των αρχείων που μπορεί να περιλάβει ένα κατατιθέμενο τεκμήριο. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή της φόρμας εισαγωγής μεταδεδομένων για διαφορετικά είδη υποβαλλόμενων τεκμηρίων. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη συνοδεία της κατάθεσης ενός τεκμηρίου από αντίστοιχη άδεια χρήσης. C Το αποθετήριο (άξονας 1) πρέπει να παρέχει σε κάποιο βήμα της διαδικασίας κατάθεσης, ένα σύνδεσμο προς υπηρεσίες ενημέρωσης των καταθετών σχετικά με τις ισχύουσες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε εκδότη (π.χ. SHERPA/RoMEO). C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την κατάθεση μόνο μεταδεδομένων (χωρίς σχετικό τεκμήριο), που μπορεί να περιέχουν Σελίδα 23 από 71

24 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης αναφορές σε αρχεία αποθηκευμένα σε εξωτερικά συστήματα. C Το κάθε σύστημα πρέπει να χειρίζεται το τεκμήριο ως ενιαία μονάδα, διατηρώντας τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών μερών του, στην περίπτωση τεκμηρίων που αποτελούνται από περισσότερα του ενός αρχεία. C Το κάθε σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων εκφρασμένων σε κατάλληλη μορφή που διατηρεί τη δομή και την ιεραρχία τους: C A ποστήριξη εισαγωγής μεταδεδομένων μαζί με τα σχετιζόμενα με αυτά ψηφιακά αρχεία, μέσω XML αρχείων ιεραρχικά οργανωμένων σε μία ή περισσότερες δομές καταλόγου, ή οποιασδήποτε άλλη μορφή οργάνωσης κριθεί κατάλληλη. C B Τα εισαγόμενα XML αρχεία θα πρέπει να είναι είτε μορφής εσωτερικής του συστήματος που δημιουργείται κατά την εξαγωγή μεταδεδομένων, είτε σε μορφή METS, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική εισαγωγή μεταδεδομένων από άλλο καταθετήριο, ή/και ψηφιακή βιβλιοθήκη που υποστηρίζει εξαγωγή μεταδεδομένων στο πρότυπο ΜΕΤS C Γ Η λειτουργία της εισαγωγής των μεταδεδομένων θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε με τη δημιουργία της ιεραρχικής (ή άλλης) δομής χειροκίνητα, είτε μέσω των ιεραρχικών ή άλλων δομών που θα δημιουργούνται μέσω των μεθόδων εξαγωγής μεταδεδομένων που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. C Το αποθετήριο είναι Π επιθυμητό να παρέχει μια αναφορά σε κάθε περίπτωση μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων, που θα περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν κατά τη διαδικασία, καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. C Το αποθετήριο (άξονας 1) θα πρέπει να παρέχει την υπηρεσία αναδρομικής συλλογής, μεταφόρτωσης & μετατροπής format ψηφιακών αντικειμένων μέσω ανάπτυξης ενδιάμεσου συστήματος δεξαμενής διαχείρισης: C A Παροχή δυνατότητας σε έναν εξωτερικό χρήστη, μέσω μιας φόρμας, να μπορεί να εισάγει μόνος του το τεκμήριό του, χωρίς να απαιτείται από αυτόν/αυτήν να συμπληρώσει σύνθετες πληροφορίες που να αφορούν το Σελίδα 24 από 71

25 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης τεκμήριό του παρά μόνο μερικά βασικά στοιχεία, όπως τον τίτλο, τον υπότιτλο (εάν υπάρχει), το όνομα συγγραφέα και το ίδιο το ψηφιακό αρχείο. C Β Κατά την ολοκλήρωση της υποβολής, το τεκμήριο προς δημοσίευση θα πρέπει να τίθεται σε αναμονή προς έγκριση από έναν ή περισσότερους βιβλιοθηκονόμους προτού δημοσιευθεί στον ιστότοπο του καταθετηρίου C Γ Τα «υπο υποβολή» τεκμήρια θα πρέπει να ανακτώνται μέσα από το σύστημα όπου υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος θα αναζητά και άλλες εγγραφές του κάθε υποβαλλόμενου τεκμηρίου με βάση ένα ή περισσότερα από τα βασικά στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης κατά την υποβολή. C Δ Ο βιβλιοθηκονόμος θα πρέπει μέσα από τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα να μπορεί να επιλέξει το σύνολο μεταδεδομένων που αντιπροσωπεύει καλύτερα το τεκμήριο και να ενσωματώνει τις δύο εγγραφές, μαζί με το οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο που μπορεί να υπάρχει. C Ε Οι «περιττές» εγγραφές (επιπλέον αποτελέσματα αναζήτησης), θα πρέπει να μπορούν να διαγράφονται από τον βιβλιοθηκονόμο και να μην επιστρέφονται σε μεταγενέστερες αναζητήσεις.. C Z Ο ανάδοχος θα πρέπει να Y εκτελέσει τη διαδικασία αυτή της διασύνδεσης υπαρχόντων μεταδεδομένων με ψηφιακά αντικείμενα για τουλάχιστον ψηφιακά αντικείμενα ερευνητικών εργασιών μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης μεταδεδομένων από το σύστημα της «ΨΗΦΙΔΑΣ» που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο C3.4.4 Εξαγωγή / Μεταφορά Περιεχομένου C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την επιλεκτική εξαγωγή σε XML αρχεία: C Α μεμονωμένων τεκμηρίων. C Β μεμονωμένων υπο ενοτήτων. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση της εσωτερικής δομής του περιεχομένου (τεκμήρια, συλλογές) κατά την εξαγωγή του, Σελίδα 25 από 71

26 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης διατηρώντας τις συνδέσεις μεταξύ: C Α τεκμηρίων αρχείων. C Β τεκμηρίων μεταδεδομένων. C Γ τεκμηρίων υποενοτήτων. C Η διαδικασία εξαγωγής για κάθε σύστημα θα πρέπει να τοποθετεί τα μεταδεδομένα κατά την εξαγωγή τους είτε σε ιεραρχικές δομές καταλόγων, χωρισμένων ανάλογα με την εξαγόμενη συλλογή και / ή τεκμήριο ανά συλλογή, είτε σε μια άλλη μορφή που να καθιστά την διαχείριση των μεταδεδομένων αποδοτική και εύκολη τοποθέτησή τους στο μέσο αποθήκευσης να είναι συμβατή με τη μέθοδο εξαγωγής που ακολουθήθηκε, έτσι ώστε να είναι εύκολη η διαχείρισή τους. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει μια αναφορά σε κάθε περίπτωση μαζικής εξαγωγής τεκμηρίων, που θα περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν κατά τη διαδικασία, καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. C Το αποθετήριο (άξονας 1), το XML Schema των εξαγόμενων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη «μεταφορά» των δεδομένων από μια εγκατάσταση E prints σε μια άλλη είτε αυτές είναι διαφορετικές είτε όχι: C Α Θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζεται με κάποιο τρόπο η λειτουργία όπου το εσωτερικό αναγνωριστικό ID, ή και άλλα «εσωτερικά» στοιχεία που διαθέτει το εξαγόμενο τεκμήριο και αφορούν μια συγκεκριμένη εγκατάσταση Ε Prints, να μπορούν να διαχωριστούν αφαιρεθούν, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί ελεύθερα σε μια άλλη εγκατάσταση, όπου εκεί θα λάβει εκ νέου τα εσωτερικά στοιχεία εκείνης της εγκατάστασης. C Β Θα πρέπει να μπορεί να γίνει και εξαγωγή των μεταδεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εισαχθούν πίσω στην ίδια εγκατάσταση Ε prints σε περίπτωση όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, εννοώντας ότι θα πρέπει (μέσω διαφορετικής επιλογής) να μπορεί να γίνει εξαγωγή των μεταδεδομένων μαζί με όλα τα «εσωτερικά» στοιχεία μιας εγκατάστασης C Το αποθετήριο (άξονας 1) πρέπει να παρέχει διεπαφή εξαγωγής των μεταδεδομένων του μέσω του Σελίδα 26 από 71

27 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης πρωτοκόλλου OAI PMH. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει διεπαφή εξαγωγής των τεκμηρίων του μέσω του πρωτοκόλλου OAI ORE. C Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να επιτρέπει την εξαγωγή του περιεχομένου του (τεκμήρια, συλλογές τεκμηρίων) σε μορφή METS. C Το αποθετήριο θα πρέπει να επιτρέπει συμπληρωματικά την εισαγωγή εξαγωγή εγγραφών σε/από XML, εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών εγγραφών (π.χ. ZOTERO) & εξωτερικές υπηρεσίες (πχ. Crossref) με ενσωματωμένα plugins Π Σελίδα 27 από 71

28 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C3.4.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών C Όλα τα αναγνωριστικά (URIs) που ανατίθενται από το κάθε σύστημα πρέπει να επιλύονται σε αντίστοιχο έγκυρο URL που περιέχει μια αναπαράσταση της περιγραφόμενης οντότητας (είτε αυτή είναι τεκμήριο είτε υπο ενότητα). C Το κάθε σύστημα πρέπει να απαγορεύει σε οποιοδήποτε χρήστη τη μεταβολή των αναγνωριστικών που αυτό αναθέτει. C Το κάθε σύστημα πρέπει να αναθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (URI) σε κάθε τεκμήριο. C Το κάθε σύστημα πρέπει να αναθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (URI) σε κάθε υπο ενότητα ψηφιακών αντικειμένων (συλλογή, τεύχος, κλπ). C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης ενός μοναδικού και μόνιμου αναγνωριστικού σε κάθε τεκμήριο. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης ενός μοναδικού και μόνιμου αναγνωριστικού σε κάθε ομάδα υπο ενότητα ψηφιακών αντικειμένων (συλλογή, τεύχος, κλπ) C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει, κατά την αρχική παραμετροποίησή του, τον προσδιορισμό του σχήματος των αναγνωριστικών που θα χρησιμοποιήσει. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει, κατά την διάρκεια λειτουργίας του, τον επανακαθορισμό του σχήματος των αναγνωριστικών που χρησιμοποιεί και την αναδρομική ανάθεσή τους στα ψηφιακά αντικείμενα και υποενότητες που αυτό περιέχει. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης παραπάνω του ενός σχημάτων μοναδικών αναγνωριστικών. Σελίδα 28 από 71

29 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C3.4.6 Αναζήτηση / Πλοήγηση Περιεχομένου C Το κάθε σύστημα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης στα μεταδεδομένα και στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων του. C Το κάθε σύστημα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης σε συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων. C Το κάθε σύστημα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε συγκεκριμένες υποενότητες (συλλογές, τεύχη, κλπ). C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης στα τεκμήρια που συνοδεύονται από πλήρες κείμενο. C Τα πεδία μεταδεδομένων το περιεχόμενο των οποίων θα είναι αναζητήσιμο θα πρέπει να μπορούν να καθοριστούν κατά την αρχική παραμετροποίηση του συστήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την πλοήγηση στα περιεχόμενά του, επιτρέποντας στο χρήστη να ακολουθεί τη δενδρική δομή ομαδοποίησης του συστήματος. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την πλοήγηση στα περιεχόμενά του, επιτρέποντας στο χρήστη να τα ταξινομήσει ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. C Το κάθε σύστημα πρέπει να διαθέτει μια περιγραφική σελίδα για κάθε τεκμήριο, όπου θα εμφανίζονται τα μεταδεδομένα που το περιγράφουν, η συμμετοχή του σε συλλογές, υποενότητες, κλπ και τα αρχεία που το αποτελούν. C Το κάθε σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκρύπτει συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων από την περιγραφική σελίδα των τεκμηρίων. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με wild card χαρακτήρες και με τους λογικούς τελεστές AND, OR, NOT C Το κάθε σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την αναζήτηση με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. C Το κάθε σύστημα πρέπει να εμφανίζει μετά από κάθε αναζήτηση μια λίστα αποτελεσμάτων με δυνατότητα πλοήγησης από την πλευρά του χρήστη. C Το κάθε σύστημα είναι Π Σελίδα 29 από 71

30 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης επιθυμητό να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ταξινόμησης της λίστας των αποτελεσμάτων αναζήτησης σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. συνάφεια, τίτλος, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης κλπ). C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα προσαρμογής του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης ανά σελίδα από το χρήστη. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή τη δυνατότητα καθορισμού των πεδίων μεταδεδομένων που εμφανίζονται για κάθε τεκμήριο στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης του ιστορικού των αναζητήσεων ενός χρήστη. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει δυνατότητα αναζήτησης σε πεδία μεταδεδομένων, εμφανίζοντας, ως βοήθεια στο χρήστη, λίστα με όρους από τα αντίστοιχα ελεγχόμενα λεξιλόγια και θησαυρούς που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων αυτών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης την πρόσβαση και ευρετηρίαση (indexing) των περιεχομένων του. C3.4.7 Διαχείριση Συστημάτων C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, διαγραφή και επεξεργασία στοιχείων ενός χρήστη. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, διαγραφή και επεξεργασία στοιχείων μιας ομάδας χρηστών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει την υπαγωγή ενός χρήστη σε ομάδα χρηστών, καθώς και τη διαγραφή του από αυτή. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μετακίνησης αντικειμένων από μία υπο ενότητα σε μία άλλη. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μεταβολής των προκαθορισμένων τιμών μεταδεδομένων και των λειτουργικών επιλογών μιας υποενότητας (π.χ. ομάδες χρηστών με δικαίωμα κατάθεσης / Σελίδα 30 από 71

31 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης επεξεργασίας / επιμέλειας κειμένου / ανάγνωσης, ορισμός προεπιλεγμένης άδειας χρήσης κτλ). C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον ορισμό και την επεξεργασία δικαιωμάτων πρόσβασης για ομάδες χρηστών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο τεκμηρίου και υπο ενότητας. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του την επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης. C Το κάθε σύστημα είναι επιθυμητό να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον ορισμό ξεχωριστών διαδικασιών κατάθεσης για κάθε υπο ενότητα τεκμηρίων. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του να καθορίζει αν ένα πεδίο μεταδεδομένων συμπληρώνεται από τον καταθέτη σε μορφή ελεύθερου κειμένου ή κατόπιν επιλογής από μια λίστα προκαθορισμένων τιμών. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του, τον καθορισμό των πεδίων μεταδεδομένων το περιεχόμενο των οποίων θα είναι αναζητήσιμο. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα επιλογής και διαχείρισης (π.χ. καθορισμός υποχρεωτικών και προαιρετικών, ορατών και μη πεδίων) του σχήματος μεταδεδομένων που συνοδεύει ένα τεκμήριο συγκεκριμένου είδους. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μεταβολής οποιουδήποτε από τα πεδία μεταδεδομένων που εισάγει ο καταθέτης. C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας των μεταδεδομένων σε επίπεδο συλλογής (π.χ. προσθήκη ή αλλαγή της τιμής ενός πεδίου μεταδεδομένων για κάθε άρθρο ενός τεύχους περιοδικού). C Το κάθε σύστημα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα διαγραφής αρχείου ή ολόκληρου τεκμηρίου (π.χ. σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). C Το κάθε σύστημα πρέπει να Σελίδα 31 από 71

32 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης επιτρέπει στο διαχειριστή του να διαχειρίζεται τις βασικές παραμέτρους και επιλογές του συστήματος, μεταξύ των οποίων και το περιβάλλον του τελικού χρήστη. C Το κάθε σύστημα πρέπει να διατηρεί αρχεία καταγραφής (log files), που θα αναφέρουν ενέργειες μεταβολής τεκμηρίων και πρόσβασης σε αυτά, τη χρονική στιγμή που αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τον χρήστη που τις εκτέλεσε. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις αναζητήσεις που εκτελούνται (π.χ. δημοφιλέστεροι όροι αναζήτησης, μέσος αριθμός αποτελεσμάτων κλπ). C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων πρόσβασης και χρήσης (μεταφόρτωσης) των τεκμηρίων του αποθετηρίου, διατηρώντας την ανωνυμία των χρηστών του. C Το κάθε σύστημα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που διαχειρίζεται (βάση δεδομένων) με αυτόματο τρόπο ή με τη χρήση scripts από τη γραμμή εντολών C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει καλά διαχειριζόμενες μεθόδους επαναφοράς του συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας αντίγραφα ασφαλείας. Η ακεραιότητα του συστήματος θα πρέπει να διατηρείται μετά την αποκατάσταση του συστήματος. C Το σύστημα θα πρέπει να δίνει Π τη δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας για τεκμήρια, μεταδεδομένα και μεμονωμένα αρχεία στον διαχειριστή. C Το κάθε σύστημα πρέπει να επιτρέπει στο διαχειριστή του τον καθορισμό της συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να επιτρέπει στο διαχειριστή του την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας μέρους του συνολικού περιεχομένου του συστήματος (συγκεκριμένα τεκμήρια / συλλογές και συνοδευτικά μεταδεδομένα). Σελίδα 32 από 71

33 ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C3.4.8 πηρεσίες Εξατομίκευσης C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει προσωπική σελίδα για κάθε πιστοποιημένο χρήστη. C Κάθε προσωπική σελίδα θα Π είναι ενσωματωμένη στο γραφικό περιβάλλον του C Κάθε προσωπική σελίδα θα Π πρέπει να ακολουθεί την σχεδιαστική φιλοσοφία του κάθε συστήματος. C Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα Π διατηρούνται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων ώστε να μην δυσχεραίνεται η συντήρηση και αναβάθμιση του κάθε συστήματος.. C Κάθε προσωπική σελίδα θα Π είναι άμεσα προσβάσιμη από κάθε άλλη σελίδα του κάθε συστήματος.. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει ιστορικό ενεργειών (καθώς και την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα) στην προσωπική ιστοσελίδα του πιστοποιημένου χρήστη. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει εμφάνιση στην προσωπική ιστοσελίδα του πιστοποιημένου χρήστη ενεργειών που αυτός καλείται να εκτελέσει. C Το κάθε σύστημα είναι Π επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων σε περίπτωση εισαγωγής νέου τεκμηρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (περιορισμοί σε πεδία μεταδεδομένων, συλλογές). C Ο χρήστης θα μπορεί να Π καταχωρεί στην λίστα "Αγαπημένα" συγκεκριμένα τεκμήρια και στην συνέχεια με ένα κλικ να τα επαναπροσπελαύνει. Σελίδα 33 από 71

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΡ469Β7Ι-ΛΟΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ράξη: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Διαγωνισμός σε τρία τμήματα: Α. πηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.. Νο 13/2012 Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΟΛΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου» ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 23376/16-12-2013) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της ράξης με τίτλο «πηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το ποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές πηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το ποέργο 1 «πηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Προγράμματος Ελλάδαπρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά Ιούνιος 2016 Καλώς ήλθατε στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του ΙΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης: Για να ξεκινήσετε την κατάθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 4 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 2016 Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Σελίδα...

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» Έργο: «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 304216). 1 η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενωση εταιρειών COSMOS - ELiDOC Page 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο { Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά } Αναθέτουσα Αρχή:{ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ } Προϋπολογισμός: 267.098,58

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 1 από 47 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...3 Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...3 Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...3 Γ1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: Εκατόν Εβδομήντα Χιλιάδες Επτακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστείτε τις καταθέσεις (Manage deposits)

Διαχειριστείτε τις καταθέσεις (Manage deposits) ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (EPrints) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαχειριστείτε τις καταθέσεις (Manage deposits) Σύνδεση στο EPrints Πηγαίνετε στη διεύθυνση http://eprints.lib.uom.gr και επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος

Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΜΟΥΝΤΟΥΣ. ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Αντικείμενο Διαγωνισμού (Έργο) Εισιτήρια (αεροπορικά) μετ επιστροφής των Ινδών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επέκταση και Αναβάθμιση Λειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα