ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ νδφ Λ. Κεθηζίαο 44, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «OGILVY ONE WORLDWIDE - ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΤ ΟΤΑΝ ΓΟΤΟΡΛΝΣΓΟΤΑΪΝΣ ΑΘΗΝΑ- ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ, ΓΙΑΦΗΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΔΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ)» πνπ εδξεχεη ζην Γέξαθα, Ηκαζίαο 10, (εθεμήο «Γηαθεκηζηηθή»), επηζπκψληαο λα πξνβεί ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, δηνξγαλψλεη, ειεθηξνληθά κέζσ Γηαδηθηχνπ (Internet) ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν «COSMOTE Πξφηεηλε 3 θίινπο ζνπ θαη θέξδηζε!» (εθεμήο ην «Πξφγξακκα») κε δψξν 5 Samsung Galaxy Y! θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, ηεο θιήξσζεο θαη αλάδεημεο ληθεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 2] Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρεη θάζε ζπλδξνκεηήο ηεο COSMOTE, είηε ζπκβνιαίνπ είηε θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο («COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT S UP?», «FROG» ), ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Νηθεηήο κπνξεί λα αλαδεηρζεί κφλν ν πλδξνκεηήο ή ν Υξήζηεο ηεο ζχλδεζεο, εθφζνλ ζπλαηλέζεη πξνο ηνχην γξαπηψο ν πλδξνκεηήο θαη ν ρξήζηεο δελ είλαη αλήιηθνο. 3] Δμαηξνχληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα νη εξγαδφκελνη ηεο COSMOTE θαη ηεο εηαηξείαο OGILVY ONE, θαζψο θαη νη ζπγγελείο ηνπο α θαη β βαζκνχ, νη ζχδπγνη θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο. 4] Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηεο Σξίηεο 22 Ννεκβξίνπ 2011 έσο θαη ηελ 18:00:00 ηεο Γεπηέξαο 28 Ννεκβξίνπ 2011 (εθεμήο «Γηάξθεηα»). 5] ηε ζειίδα ηεο COSMOTE ζην facebook (http://www.facebook.com/cosmote) ηηο εκέξεο Σξίηε , Σεηάξηε , Πέκπηε , Παξαζθεπή θαη Γεπηέξα ,ηπραία ψξα απφ ηηο 14:00 κέρξη θαη ηηο 15:00, ζα αλαξηήζεηαη κία θσηνγξαθία ηνπ θηλεηνχ SAMSUNG GALAXY Y θαη ε εξψηεζε: Πνηνη ζα ήηαλ νη 3 πξψηνη θίινη πνπ ζα θαινχζεο αλ θέξδηδεο ην κνλαδηθφ Samsung Galaxy Y; Αλάθεξέ ηνπο εδψ κε έλα comment! θαη ην facebook name θάζε θίινπ ζνπ θαη πάξε κέξνο ζηελ θιήξσζε γηα 5 Samsung Galaxy Y! Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο σο ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα (εθεμήο «πκκεηέρσλ) ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη πξψηα ηνπο παξφληεο φξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληά θαη ην φλνκα ηξηψλ θίισλ ηνπ. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηηο 17:59:59. ηηο 18:00:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ αλέβεη κέρξη θαη ηηο 17:59:59 θαη απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θιήξσζε ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηθλχεηαη έλαο ληθεηήο.

2 Κάζε πκκεηέρσλ ζα έρεη δηθαίσκα πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηνρψλ, θάζε κέξα, (ήηνη ζα κπνξεί λα απαληήζεη παξαπάλσ απφ (1) κία θνξά ζηελ εξψηεζε πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη), αιιά δελ ζα κπνξεί λα θεξδίζεη πάλσ απφ κηα θνξά. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα, δελ απαηηείηαη ε αγνξά πξντφληνο. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Facebook θαη λα έρεη δειψζεη fan ηεο ζειίδαο COSMOTE (θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απνδνρήο απφ απηφλ ηφζν ησλ φξσλ εγγξαθήο ηνπ Facebook φζν θαη ηεο ζειίδαο COSMOTE ). 6] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη, αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ρσξίο πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαζψο θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο ή /θαη λα καηαηψζεη ην Πξφγξακκα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε ζειίδα ηεο «COSMOTE» ζην Facebook. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ελεξγνχλ λφκηκα θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θάζε ππνρξέσζε ησλ COSMOTE θαη OGILVY ONE παχεη λα πθίζηαηαη, κε ππερνπζψλ νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ή επζχλεο έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ληθεηψλ. Σα Γψξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη νχηε δχλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγχξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γψξα θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ. 7] Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα δηεμάγεηαη 1 ειεθηξνληθή θιήξσζε ηελ εκέξα. πγθεθξηκέλα νη θιεξψζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Αζήλα, ζηα γξαθεία ηεο δηαθεκηζηηθή εηαηξείαο παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ ε/θαη ζπκβνιαηνγξάθνπ ηηο αθφινπζεο εκέξεο θαη ψξεο: Σξίηε ε θιήξσζε ψξα 18:05 Σεηάξηε ε θιήξσζε ψξα 18:05 Πέκπηε ε θιήξσζε ψξα 18:05 Παξαζθεπή ε θιήξσζε ψξα 18:05 Γεπηέξα ε θιήξσζε ψξα 18:05 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή θάπνηαο εθ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο

3 Φχιιν 2 εκέξεο θαη ψξεο ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα απηψλ κε πξνεγνχκελε πξν είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ αλαθνίλσζή ηεο ζην Site ηεο. Κάζε θιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην ηπραίν ηεο επηινγήο θαη ηελ αδπλακία παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ. 8]. ε θάζε θιήξσζε ζα αλαδεηθλχεηαη έλαο (1) ληθεηήο θαη 2 επηιαρφληεο. 9]. Η COSMOTE, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζηνπο ληθεηέο ηεο Κιήξσζεο ηα αθφινπζα δψξα (εθεμήο ηα «Γψξα»): Πέληε ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο κάξθαο SAΜSUNG GALAXY Y. Σα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ζειίδα ηεο COSMOTE κε comment ζην ίδην post. 10] Η επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο, ζα γίλεη κέζσ Facebook. Η Γηαθεκηζηηθή εληφο 24 σξψλ απφ ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηεο θιήξσζεο ζα ζηείιεη ελεκεξσηηθφ ζε θάζε ληθεηή. Αλ θάπνηνο ληθεηήο δελ αληαπνθξηζεί ζε δηάζηεκα 24 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ ,ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 1 ν επηιαρφληα. Αλ θαη ν 1 νο επηιαρφληαο δελ επηθνηλσλήζεη κε ηελ Γηαθεκηζηηθή ζε δηάζηεκα 24 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ , ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλήζεη θαη κε ηνλ 2 ν επηιαρφληα. Αλ θαη ν 2 νο επηιαρφληαο δελ επηθνηλσλήζεη κε ηελ Γηαθεκηζηηθή ζε δηάζηεκα 24 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ ηφηε ην Γψξν ζα ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ. Καηά ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, πιήξε δηεχζπλζε, αξηζκφο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εκεξνκελία γελλήζεσο θ.ιπ.) γηα ηε δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο δειψζεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, απφ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αξρεία ηεο COSMOTE (είηε ζπλδξνκεηή είηε ρξήζηε), ζα αλαθεξχζζεηαη ληθεηήο ν πξψηνο επηιαρφληαο. Νηθεηήο κπνξεί λα αλαδεηρζεί κφλν ν ζπλδξνκεηήο ηεο ζχλδεζεο ελψ γηα λα ιάβεη ην Γψξν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπλαηλέζεη πξνο ηνχην γξαπηψο ν ζπλδξνκεηήο θαη ν ρξήζηεο λα κελ είλαη αλήιηθνο. Δάλ ν ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο είλαη αλήιηθνο, ην Γψξν δηθαηνχηαη κφλν ν ζπλδξνκεηήο ηεο ζχλδεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Η Γηαθεκηζηηθή θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο κπνξεί λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ληθεηή ηειηθνχ απνδέθηε Γψξνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαθεκηζηηθή δελ θαηαθέξεη λα εληνπίζεη θάπνηνλ ληθεηή ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ζην Πξφγξακκα εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ Κιήξσζε, ή ν ληθεηήο δειψζεη φηη δελ επηζπκεί λα παξαιάβεη ην Γψξν ηνπ, ε

4 Γηαθεκηζηηθή ζα πξνρσξάεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα ληθεηή. Η παξαιαβή ησλ Γψξσλ ζα γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: α) Όζνλ αθνξά ζηνπο ληθεηέο πνπ δηακέλνπλ εληφο Αηηηθήο ε παξαιαβή ησλ δψξσλ ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηα γξαθέηα ηεο Γηαθεκηζηηθήο, Ηκαζίαο 10 Α, Γέξαθαο, β) Όζνλ αθνξά ζηνπο ληθεηέο πνπ δηακέλνπλ εθηφο Αηηηθήο ε παξάδνζε ηνπ Γψξνπ ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ courier ζε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηελ επηθνηλσλία ηεο Γηαθεκηζηηθήο καδί ηνπο. Σα έμνδα απνζηνιήο επηβαξχλνπλ ηελ COSMOTE. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ή δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θάπνηνπ απφ ηνπο φξνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. (β) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηνλ ληθεηή εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ πνπ ηάζζνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο ληθεηέο, ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο απφδνζεο ησλ δψξσλ. 11] Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο αλαδεηρζεί θπζηθφ πξφζσπν πνπ γηα ηνλ αξηζκφ θιήζεο (MSISDN) COSMOTE πνπ δειψζεη είλαη ζπλδξνκεηήο λνκηθφ πξφζσπν, ην Γψξν ζα απνδίδεηαη ζην ρξήζηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη δεισκέλνο σο ρξήζηεο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν- ζπλδξνκεηή ηεο ζχλδεζεο θαη ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη είλαη ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θιήζεο (MSISDN), άιισο ζα αθπξψλεηαη θαη δελ ζα δηθαηνχηαη ην Γψξν, πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. 12] Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ COSMOTE θαη OGILVY ONE. 13] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Οη εηαηξείεο COSMOTE θαη OGILVY ONE δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο δηαδηθηχνπ ή ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Η πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πεξαηηέξσ, νη COSMOTE θαη ε

5 Φχιιν 3 Γηαθεκηζηηθή δελ επζχλνληαη γηα νηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ-ρξεζηψλ εθ ησλ άλσ αηηηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ξεηά απνδέρνληαη φηη έρνπλ απνδερζεί ηνπο φξνπο εγγξαθήο ηνπ Facebook θαη ηεο ζειίδαο COSMOTE θαη ζπλαθφινπζα παξαηηνχληαη απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε ηνπο έλαληη ησλ εηαηξεηψλ. Πεξαηηέξσ, νη εηαηξείεο δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη ζην Facebook θαη ηελ ζειίδα COSMOTE κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε δηαθνπή ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. 14] Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη εμνπζηνδφηεζε ζηε COSMOTE γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή/θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο, θηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή θαη ηνπ INTERNET (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ social media). Έηζη, ε COSMOTE επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζνπλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ηνλ θαηάινγν ησλ ληθεηψλ, θσηνγξαθίεο, θηικ θαη βίληεν θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην παξφλ Πξφγξακκα γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ε δε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα παξέρεη απηνκάησο θαη ηελ πξνο ηνχην ζπλαίλεζε θαη εθρψξεζε ησλ αλαγθαίσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ αηειψο. 15] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ησλ εηαηξεηψλ. Η επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. 16) Η COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε πνηληθή ή αζηηθή γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί ζηνπο ληθεηέο ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα Γψξα, ή ηελ ρξήζε ησλ Γψξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηα Γψξα. Γηα νπνηνδήπνηε ειάηησκα ησλ Γψξσλ νη ληθεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη κφλν ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηεο ζηελ Διιάδα. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMΟΣΔ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. Η COSMΟΣΔ θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ.(ημ: ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί εγγχεζε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηα δψξα θαη λα πξνθχπηεη πνηα είλαη απηή, πφζε είλαη ε δηάξθεηά ηεο θαη απφ πφηε αξρίδεη απηή.) 17] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα δήισζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα. Καηά ηελ επηθνηλσλία κέζσ FACEBOOK ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (Αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ MSISDN θαη νλνκαηεπψλπκν) κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ληθεηψλ δελ ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπο. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ληθεηψλ ζα ηεξνχληαη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ θαηά ηα αλσηέξσ. Μεηά

6 δε ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. 18] Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο, ζπκκεηνρέο κε πεξηερφκελν πνπ πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα αηδψ θαη ηα ρξεζηά ήζε ή παξνπζηάδνπλ αζάθεηεο ή άιια ηερληθά ειαηηψκαηα. Δπίζεο, ζα αθπξψλνληαη ζπκκεηνρέο πνπ πεξηέρνπλ πξνζβιεηηθφ ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο πεξηερφκελν έλαληη Γεκφζηαο ή Γηνηθεηηθήο ή Δθθιεζηαζηηθήο Αξρήο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ,), πεξηερφκελν πβξηζηηθφ, εκπξεζηηθφ, ξαηζηζηηθφ, ή αληηθείκελν ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απξεπέο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο δηνξγαλψηξηαο θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο. 19] Οη παξφληεο αλαιπηηθνί φξνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη ζηε ζειίδα ηεο COSMOTE ζην Facebook ( ) θαη ζην 20 ] Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Δθπξφζσπν ηεο Γ/ληεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ, εθπξφζσπν ησλ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο Marketing. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο. 21] Η παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα δελ δηελεξγείηαη απφ ην Facebook, νχηε ρνξεγείηαη ή κε άιινλ ηξφπν θπξψλεηαη ή ζρεηίδεηαη κε ην Facebook. Οη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο εηαηξίεο θαη φρη ζην Facebook. Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηξέρνληνο Πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ ηνλ δηέπνπλ. 22] Οη φξνη ζπκκεηνρήο έρνπλ θαηαηεζεί ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ, Υαξά ππξηδνπνχινπ (Αζθιεπηνχ 26-28). Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο. 23] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ησλ εηαηξεηψλ.

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΣΕΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ γ φάση) ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΣΕΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ γ φάση) ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ Αξιότιμοι Συνάδελφοι, Δίλαη δηαπηζησκέλε αλάγθε γηα ηηο θξνληηζηεξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ε χπαξμε ελφο εξγαιείνπ αξρηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα