Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ"

Transcript

1 Σν Κέξαο ηεο Ακάιζεηαο ζηελ Καζεκεξηλόηεηά καο Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ Q-Training 5o Παλειιήλην πλέδξην Βνεζώλ Γηνίθεζεο & Top Management Assistants

2 Κέξαο Ακάιζεηαο = Αθζνλία Ο ζηότος ηοσ ζεκερηλού κας εργαζηερίοσ είλαη λα έρζοσκε ζε επαθή κε ηελ Α Φ Θ Ο Ν Ι Α ώζηε λα ρέεη αβίαζηα ζηε δωή κας

3 ΑΦΘΟΝΙΑ - ΕΛΛΕΙΨΗ Πινύηνο Υγεία Εκπηζηνζύλε Γέιην Επγλωκνζύλε Γλώζε Επγέλεηα Αξκνλία Επθπία Ειεπζεξία Φαξά Υιηθά αγαζά Αθεξαηόηεηα Παξνπζία ζην ΤΩΡA Κεξδίδω-Κεξδίδεηο Φηώρεηα Αζζέλεηα Εθκεηάιιεπζε Θιίςε Μεκςηκνηξία Άγλνηα Bία Αληαγσληζκόο Ζήιεηα Υπνηέιεηα Φόβνο Σηέξεζε Ιαηαθεξκαηηζκόο Πξνζνρή ζην παξειζόλ & κέιινλ Ιεξδίδσ-Χάλεηο

4 Α Φ Θ Ο Ν Ι Α είλαη: λα δεκηνπξγνύκε θαη λα δνύκε ηε δσή καο κε όιν ην δπλακηθό καο λα ληώζνπκε αζθάιεηα λα δηαρεηξηδόκαζηε ηηο δπζθνιίεο δεκηνπξγηθά θαη κε εξεκία λα είκαζηε ραξνύκελνη

5 Η δύλακε ηνπ ΤΩΡΑ Ο θαζεκεξηλόο λνπο καο πξνζθέξεη κηα κίδεξε επηβίσζε αθνύ είλαη εζηηαζκέλνο ζην παξειζόλ & ζην κέιινλ θαη θάλεη κνλίκσο ζθέςεηο θόβνπ & αλαζθάιεηαο Έηζη καο μεθεύγεη ε ζηηγκή, καο δηαθεύγεη ε δσή πνπ δνύκε ΣΩΡΑ Ο εζηηαζκόο ζηε ζηηγκή είλαη αθζνλία, γηαηί ΣΩΡΑ δνύκε κε όιεο καο ηηο αηζζήζεηο, γηαηί ΣΩΡΑ δνύκε κέζα από ην ζώκα καο, γηαηί ΣΩΡΑ ην ζύζηεκά καο επηθεληξώλεηαη ζηελ πιεξόηεηα Μία ραξνύκελε ζηηγκή γελλάεη ηελ επόκελε

6 Αλζξώπηλν ζώκα ην ζώκα καο πεξηθιείεη ηνλ λνπ & ην πλεύκα καο ην ζώκα καο πεξηιακβάλεη νξαηέο πιεπξέο αιιά θαη αόξαηεο νη δσηηθέο ιεηηνπξγίεο βξίζθνληαη κέζα ζην ζώκα καο ην ζώκα καο απνηειείηαη από ελέξγεηα

7 Αλζξώπηλν ζώκα όηαλ ιείπεη ε ζσκαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, αθήλνπκε ηνλ εγθέθαιν ζηηο πξσηνγελείο ηνπ ιεηηνπξγίεο ελώ ν εγθέθαινο έρεη πνιύ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο όηαλ έρνπκε ζπλεηδεηά ζρέζε κε ην ζώκα καο ζρεκαηίδνληαη λέεο λεπξσληθέο ζπλάςεηο θαη ν εγθέθαινο ιεηηνπξγεί κε λέα πξνγξάκκαηα ππάξρεη κηα ζπληνληζηηθή αξρή ζην ζώκα καο, κηα ελππάξρνπζα επθπία από ηε ζηηγκή ηεο ζύιιεςήο καο

8 Τα πην γλωζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελέξγεηαο είλαη έρεη παικό, έρεη δόλεζε, έρεη δσή θηλείηαη κέζα θαη έμσ από ην ζώκα καο είλαη δεκηνπξγηθή ρξεηάδεηαη γείσζε αιιηώο πξνθαιείηαη βξαρπθύθισκα!

9 Δελ έρνπκε αθζνλία γηαηί Γελ είκαζηε ζε επαθή κε όιν ην δπλακηθό καο. Υξεζηκνπνηνύκε 6% - 10% ζπλεηδεηά Γελ δηαρεηξηδόκαζηε ζσζηά ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο Τπάξρνπλ πνιιέο πεπνηζήζεηο αλεπάξθεηαο εγθισβηζκέλεο κέζα καο Η πην βαζεηά ξηδσκέλε πεπνίζεζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη όηη ν εμσηεξηθόο θόζκνο είλαη ε αηηία γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ!

10 Η πην βαζεηά ξηδωκέλε πεπνίζεζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη όηη ν θόζκνο είλαη ε αηηία γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δωήο ηνπ Οηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην ζώκα καο, αληηθαηνπηξίδεηαη έμσ από απηό, ζηνλ θόζκν! Οη εζσηεξηθνί καο «ερζξνί» έιθνπλ ηνπο εμσηεξηθνύο Γελ είλαη νη δύζθνιεο εμσηεξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ κέζα καο θόβν, αλαζθάιεηα, ακθηβνιίεο θαη αλεζπρίεο, αιιά ν θόβνο καο, ε αλαζθάιεηά καο, νη ακθηβνιίεο θαη νη αλεζπρίεο καο πνπ δεκηνπξγνύλ απηέο ηηο δύζθνιεο εμσηεξηθέο θαηαζηάζεηο! Σίπνηα δελ είλαη εμσηεξηθό. Σν νξαηό δεκηνπξγείηαη από ην αόξαην

11 Τα εξγαιεία ηεο δεκηνπξγίαο Σθέςεηο - Οη ζθέςεηο είλαη ε δσή ηνπ λνπ Σπλαηζζήκαηα Τα ζπλαηζζήκαηα είλαη ε δσή ηνπ ζώκαηνο Τα ζσλαηζζήκαηά κας δεκηοσργούλ ηελ ποηόηεηα ηες δωής κας

12 Ο διάζημος Πορηογάλος νεσρολόγος Antonio Damasio λέει: «Τα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζην εζωηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζώκαηνο θαη ελεξγνύλ ζαλ δεδνκέλα (data) κέζα ζηνλ εγθέθαιν, αθξηβώο όπωο νη νπηηθέο ή αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζηνηρεία πξνεξρόκελα από ην εμωηεξηθό πεξηβάιινλ. Πξαγκαηηθά, κε εμειηθηηθνύο όξνπο, ν εγθέθαινο είλαη πξωηίζηωο έλα όξγαλν γηα νκνηόζηαζε θέληξν πνπ ζπιιέγεη θαη ηαθηνπνηεί πιεξνθνξίεο πάλω ζηηο ζωκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελεξγεί γηα λα δηαηεξήζεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ εζωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο. Απηή ε έλλνηα δηαζαθελίδεη ην ξόιν θαη ηε θύζε ηωλ ζπγθηλήζεωλ θαη καο επηηξέπεη λα ηηο κειεηήζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηε δύλακε ηεο ελνπνηεκέλεο ζύγρξνλεο λεπξνεπηζηήκεο».

13 ΤΝΑΘΘΗΜΑΣΑ Αλ βγάιεηο ζηελ επηθάλεηα απηό πνπ είλαη κέζα ζνπ, απηό πνπ είλαη κέζα ζνπ ζα γίλεη ε ζωηεξία ζνπ. Αλ δελ βγάιεηο ζηελ επηθάλεηα απηό πνπ είλαη κέζα ζνπ, απηό πνπ είλαη κέζα ζνπ ζα γίλεη ε θαηαζηξνθή ζνπ.

14 Τα απωζεκέλα ζσλαηζζήκαηα ποσ δελ έρνπλ εθθξαζηεί θαη είλαη εγθιωβηζκέλα ζηο ζώκα θξαηνύλ δεζκεπκέλν ηεξάζηην πνζνζηό ελέξγεηαο ελαπνηίζεληαη ζηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο θαη κεηαβάιινπλ ηε ρεκεία ηνπ πξνθαινύλ απόγλσζε θαη αζζέλεηεο δεκηνπξγνύλ ρξόληεο κπτθέο εληάζεηο (απρέλαο, κέζε θιπ) Η θαηαπίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηηπγράλεηαη κε ηελ απνλέθξσζε ηνπ ζώκαηνο

15 ΣΥΝΑΘΣΘΗΜΑ ΦΟΒΟΥ Έιθνπκε ό,ηη πξνθαιεί κέζα καο έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη εληππώζεηο O θόβνο είλαη έλα πνιύ νηθείν ζπλαίζζεκα Η άξλεζε ηνπ θόβνπ πξνθαιεί αθόκα κεγαιύηεξν θόβν Ο θόβνο καο αθαηξεί ελέξγεηα Οη άλζξωπνη (θαη ν δ/ληήο καο!) αληηδξνύλ αλάινγα κε ηηο δνλήζεηο πνπ ηνπο ζηέιλνπκε

16 Η νξκή ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ραξάο Η βάζε ηεο ραξάο είλαη ε ειεπζεξία Η ειεπζεξία από εζωηεξηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ πξνέξρνληαη από ην θόβν θαη αληηπξνζωπεύνληαη από ρξόληεο κπϊθέο εληάζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ απζνξκεηηζκό, κεηώλνπλ ηελ αλαπλνή θαη κπινθάξνπλ ηελ απηνέθθξαζε Κπξηνιεθηηθά, απηνί νη πεξηνξηζκνί καο νξίδνπλ!

17 Υπάξρεη κηα εζωηεξηθή απεξηόξηζηε επθπϊα ζην ζώκα καο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην αλζξώπηλν ζπλαίζζεκα Η δύλακε πνπ θηλεί ην άηνκν, ηε δσή, είλαη κεγαιύηεξε από ηνλ ζπλεηδεηό εαπηό. Τν ζεκαληηθόηεξν βήκα είλαη λα πεξηέρνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη λα ζπκπιένπκε ζπλεηδεηά κε απηά. Δελ σθειεί λα θνληξάξνπκε ην θύκα, νύηε λα ηνπ επηηξέςνπκε λα καο ζεθώζεη. Πεγαίλνπκε καδί κε ην θύκα. Να ληώζνπκε, λα ζπλδεζνύκε θαη λα δπλακώζνπκε ηε δσή κέζα καο. Καη ηόηε ε δσή εθεί έμσ ζα

18 Να ηνικήζνπκε ηελ είζνδν ζην άγλωζην Ο άλζξσπνο κπνξεί λα εμειηρζεί κόλν κέζα από κηα εξγαζία επζύλεο θαη ε εξγαζία απηή είλαη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα ελώζεη ηα θνκκάηηα ηνπ εκπεξηέρνληαο ηηο μέλεο παγηδεπκέλεο ζθέςεηο θαη πεπνηζήζεηο πνπ ηνλ έρνπλ εγθισβίζεη. Η εξγαζία απηή γίλεηαη από ην ζεκειηώδεο επίπεδν ηνπ ραξαθηήξα θαη όρη από ηελ πξνζσπηθόηεηα. Από κέζα πξνο ηα έμσ ην αληίζεην, πνπ είλαη γλώξηζκα ηεο επνρήο καο είλαη απιά ράζηκν ρξόλνπ & ελέξγεηαο. Μηα όκνξθε ςεπδαίζζεζε. Να γλσξίζνπκε ηνπο εζσηεξηθνύο καο «ερζξνύο», λα ηνπο θάλνπκε θίινπο θαη λα ηνπο ελζσκαηώζνπκε. Σόηε ζα δνπιεύνπλ πξνο όθειόο καο γηαηί ζα ειεπζεξσζεί ε κπινθαξηζκέλε ελέξγεηα

19 Φξεηαδόκαζηε Ιαηλνύξγηα γλώζε ΕΘΜΑΘ ΙΑΝΩ ΕΧΩ Νέεο εκπεηξίεο. Χξεηαδόκαζηε έλα εληαηηθό πξόγξακκα πξαθηηθήο εκπεηξίαο γηα λα εδξαηώζνπκε λέεο πεπνηζήζεηο ζην ζύζηεκά καο

20 Ο ήξωαο ηνικά, δελ αληηζηέθεηαη Απηνπξνζδηνξίδεηαη αλνηθνδνκώληαο ηνλ εαπηό ηνπ από ηα κέζα πξνο ηα έμσ αληί λα ληώζεη όηη ην έμσ δνκεί εθείλνλ Ζεη ζηελ παξνύζα ζηηγκή ρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ώζηε ε ελέξγεηά ηνπ λα ξέεη αλεκπόδηζηα Γλσξίδεη βησκαηηθά όηη ππάξρεη κηα εζσηεξηθή απεξηόξηζηε επθπΐα ζην ζώκα ηνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ Ζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ ελσκέλνο κε όιν ηνπ ην

21

22 Καιό Ταμίδη! Τν πλεύκα ηεο εζωηεξηθήο επθπϊαο είλαη έλα ηεξό δώξν θαη ην πλεύκα ηεο ινγηθήο έλαο πηζηόο ππεξέηεο Πιάζακε κηα θνηλωλία πνπ ηηκά ηνπο ππεξέηεο ελώ έρεη μεράζεη ην δώξν Αικπέξηνο Αϊλζηάηλ

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ

ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εμειίμεηο ηεο θιαζζηθήο Οατρηθήο Ψπρνζεξαπείαο παξνπζηάδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα από ηελ Ebba, θόξε ηεο ηδξύηξηαο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave.

Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave. ΔΠΑΤΞΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηα αλαθνύθηζε από ζπκπηώκαηα θνύξαζεο όπσο: Ύπλνπ, λεπξηθόηεηαο, εμάληιεζεο, κπτθή αδπλακία, ππλειία, δπζθνιία ύπλνπ. Υπνζηεξίδεη: Τελ παξαγσγή ελέξγεηαο, αλαπλνήο & αληνρήο. Mε διέγεπζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Επιμέλεια: Χρήζηος Κ. Σώκος (δημοζιεύηηκε αρτικά ζηην εηήζια έκδοζη Παν-Θήρας2007) Σστνά σπάρτει

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ

ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ CASE STUDY ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Α ΓΩΝΙΑ Διαχείριςη Κρίςησ Απολύςεισ Engagement ηνπ Γηάλλε Κνπηζνπκάξε - Managing Partner, inwards Εηζαγσγή: Κάζε ζύζηεκα (νξγαληζκόο, ρώξα, νηθνγέλεηα ή εηαηξεία) ραξαθηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα