Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας"

Transcript

1 Λνπθηαλόο Χαζηώηεο Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε αλάκεζα ζηνπο δύν κεγάινπο ληθεηέο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΓ, θαη ζηελ πόισζε ζηηο ζρέζεηο αλαηνιήο-δύζεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό αλαιπζεί εθηελώο από ηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξηνγξαθία. Όπσο είλαη γλσζηό νη ΖΠΑ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ απνηεινύζαλ ηε κνλαδηθή ρώξα πνπ κπνξνύζε λα αλαιάβεη ην ξόιν ηεο παγθόζκηαο δύλακεο. Σν 1945 αληηπξνζώπεπαλ ην κηζό ηεο παγθόζκηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιενλαζκάησλ ηξνθήο θαη ζρεδόλ όια ηα νηθνλνκηθά απνζέκαηα, ππεξείραλ θαηά πνιύ ζηελ ηερλνινγία, ήιεγραλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ παγθόζκησλ απνζεκάησλ ζε πεηξέιαην θαη δηαηεξνύζαλ ηελ ηζρπξόηεξε πνιεκηθή κεραλή: ην λαπηηθό ηνπο ήιεγρε ηηο ζάιαζζεο θαη ε αεξνπνξία ηνπο νπξαλνύο, ελώ θαηείρε ηα αηνκηθά όπια θαη ηα κέζα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα ακεξηθαληθά νηθνλνκηθά, ζηξαηεγηθά θαη πνιηηηθά θίλεηξά ήηαλ άιισζηε ηζρπξά: Ζ Ακεξηθή κπνξνύζε λα επεθηαζεί νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ζε ρώξνπο πνπ κέρξη πξόηηλνο θπξηαξρνύζαλ νη άιινηε θξαηαηέο επξσπατθέο απηνθξαηνξίεο. Αθόκα πεξηζζόηεξν ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία κπνξνύζε λα επεθηαζεί ζηελ ίδηα ηελ Δπξώπε, εμαζθαιίδνληαο έ- ηζη ηελ επεκεξία ηεο βηνκεραληθήο ηεο παξαγσγήο, γηα ηελ νπνία εθθξάδνληαλ θόβνη κίαο επαλάιεςεο ηεο ύθεζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, κεηά ηελ αικαηώδε αλάπηπμε πνπ γλώξηζε ζηα ρξόληα ηνπ πνιέκνπ. 1 Από ηελ άιιε πιεπξά, ε νβηεηηθή Έλσζε βγήθε από ηνλ πόιεκν κε ηεξάζηηεο αλζξώπηλεο θαη πιηθέο απώιεηεο, αιιά ηαπηόρξνλα κε αλαβαζκηζκέλν ην γεσπνιηηηθό ηεο ξόιν, εμαηηίαο ηεο ήηηαο θαη θαηνρήο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, ηεο παξνπζίαο ηνπ Κόθθηλνπ ηξαηνύ ζηελ αλαηνιηθή θαη θεληξηθή Δπξώπε θαη ηεο γεληθόηεξεο απνδπλάκσζεο ησλ επξσπατθώλ δπλάκεσλ. ήκεξα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο απνδεθηό όηη ην 1945 νη νβηεηηθνί ελδηαθέξνληαλ πεξηζζόηεξν λα εμαζθαιηζηνύλ απέλαληη ζε κία κειινληηθή γεξκαληθή επηζεηηθόηεηα θαη όηη έδηλαλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλόξσλ ηνπο, ζηελ α- 1 William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy, New York, Delta Books, 1962, 206-9, , θαη Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration and the Cold War, Stanford, Stanford University Press, 1992, Πξβι. Melvyn P. Leffler David S. Painter (επηκ.), Origins of the Cold War. An International History, London-New York: Routledge, 1994, 4-6.

2 λνηθνδόκεζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ελόπιεσλ δπλάκεώλ ηνπο. Μνινλόηη αξρηθά δελ επηδίσθαλ ηε δηαηάξαμε ησλ θαιώλ ζρέζεσλ κε ηελ Ακεξηθή, αλεζπρνύζαλ κε ηελ απμαλόκελε επηξξνή ηεο ζε παγθόζκηα θιίκαθα, κε ηελ απνθιεηζηηθή θαηνρή ηεο αηνκηθήο βόκβαο θαη κε ηε δπλαηόηεηά ηεο λα πεξηνξίζεη, αληίζηνηρα, ηε ζνβηεηηθή επηξξνή ζηελ αλαηνιηθή Δπξώπε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δηείζδπζεο. Σν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ απηαξρηθό θαη «θιεηζηό» ραξαθηήξα ηνπ ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο θαη κε ηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηεο θνηλσλίαο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ αλαηνιηθνεπξσπατθώλ ρσξώλ, νδήγεζε ζε πεξηζζόηεξν επηζεηηθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ηεο Μόζραο θαη ζηε ζηαιηλνπνίεζε ησλ λέσλ θαζεζηώησλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξώπεο. 2 Ο ηδενινγηθόο παξάγνληαο ζηε ζύγθξνπζε ΖΠΑ-ΔΓ έρεη επίζεο ζπδεηεζεί δηεμνδηθά. Ακθόηεξεο εθπξνζσπνύζαλ κηα ηδενινγία πνπ έβιεπαλ σο πξόηππν γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν: νη ΖΠΑ ηε θηιειεύζεξε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε ΔΓ ην δηεζληζηηθό καξμηζκό-ιεληληζκό. Ζ λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ λαδηζηηθνύ θαη θαζηζηηθνύ θηλδύλνπ αλαλέσζε ηνλ ηδενινγηθό-πνιηηηθό αληαγσληζκό πνπ ππήξρε από ηελ επνρή ηεο ζύγθξνπζεο ησλ παγθόζκησλ νξακάησλ ηνπ Οπίιζνλ θαη ηνπ Λέληλ. 3 Ο ακεξηθαληθόο αληηθνκκνπληζκόο πνπ είρε πεξηνξηζηεί ή απηνινγνθξηζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ επαλήιζε δξηκύηεξνο, εληζρπκέλνο θαη πάιη από ηελ θεληξηθή ακεξηθαληθή πνιηηηθή εμνπζία θαη ηελ επίζεκε δηπισκαηία. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην γεγνλόο, όηη ε πνιηηηθή «αλάζρεζεο» πνπ πηνζέηεζε ε δηνίθεζε Σξνύκαλ βαζίζηεθε θαηαξρήλ ζηηο εθηηκήζεηο ηεο ιεγόκελεο κεζνπνιεκηθήο «ζρνιήο ηεο Ρίγαο», κε ηνλ θαηεμνρήλ εθπξόζσπό ηεο θαη πξέζβε ζηε Μόζρα Σδνξηδ Κέλαλ. 4 ύκθσλα κε ηνλ ίδην, «ν παγθόζκηνο θνκκνπληζκόο είλαη ζαλ έλα θαθνήζεο παξάζηην πνπ ηξέθεηαη κνλάρα από εμαζζελεκέλνπο ηζηνύο. Πνιινί μέλνη ιανί, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξώπε, είλαη θνπξαζκέλνη θαη θνβηζκέλνη από ηηο ε- κπεηξίεο ηνπ παξειζόληνο θαη ελδηαθέξνληαη ιηγόηεξν γηα ην αθεξεκέλν απ ό,ηη γηα ηελ αζθάιεηα. Αλαδεηνύλ κάιινλ θαζνδήγεζε παξά επζύλεο. Θα έπξεπε λα είκαζηε 2 Martin McCauley, Origins of the cold war, , London-New York, Pearson, 2008, Μία ζύγρξνλε ξσζηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζηάζε ηεο ζνβηεηηθήο εγεζίαο ηελ επνρή εθείλε ζην Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity: the Stalin Years, New York, Oxford University Press, Eric Hobsbawm, Η εποτή ηφν άκρφν. Ο ζύνηομος εικοζηός αιώνας, (κηθξ. Β. Καπεηαλγηάλλεο), Αζήλα, Θεκέιην, 1997, 300, θαη Δπάλζεο Χαηδεβαζηιείνπ, Ειζαγφγή ζηην ιζηορία ηοσ μεηαπολεμικού κόζμοσ, Αζήλα, Παηάθεο, 2001, Melvyn P. Leffler, Was 1947 a Turning Point in American Foreign Policy?, ζην L. Carl Brown (επηκ.), Center Stage. American Diplomacy since World War II, New York-London, Holmes & Meier, 1990, 24-5.

3 ζε θαιύηεξε ζέζε από ηνπο Ρώζνπο γηα λα ηνπο πξνζθέξνπκε θάηη ηέηνην. Κη αλ δελ ην θάλνπκε εκείο, ζίγνπξα ζα ην θάλνπλ νη Ρώζνη». 5 ύκθσλα πάιη κε άιιεο εθηηκήζεηο, ν αληηθνκκνπληζκόο ηεο ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο είρε πεξηζζόηεξν πξνπαγαλδηζηηθό ξόιν θαη ζηξεθόηαλ πξσηίζησο πξνο ην εζσηεξηθό ησλ ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί ηόζν ην Κνγθξέζν όζν θαη ε ακεξηθαληθή θνηλή γλώκε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι πνπ ζα βνεζνύζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Δπξώπεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξόζθεξε αγνξέο γηα ηα ακεξηθαληθά πξντόληα. 6 Αληίζηνηρα, ε επηζηξνθή ζηνλ πνιηηηθό ιόγν πεξί ηαμηθήο θαη αληηηκπεξηαιηζηηθήο πάιεο θαη ε ελίζρπζε ηεο ιεληληζηηθήο ξεηνξηθήο θαηά ηνπ «θνζκνπνιηηηζκνύ» θαη ησλ «ηκπεξηαιηζηηθώλ δπλάκεσλ» από ηελ πιεπξά ηεο Μόζραο, πνπ αλεζύρεζε ζνβαξά ηνπο ακεξηθαλνύο θαη βξεηαλνύο αμησκαηνύρνπο, ζηξεθόηαλ πξσηίζησο πξνο ην εζσηεξηθό, αληαπνθξηλόηαλ δειαδή ζηελ αλάγθε ειέγρνπ ηνπ ΚΚΔ θαη ησλ άιισλ αδειθώλ θνκκάησλ, ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα είραλ γαινπρεζεί κε ηηο ηδέεο ηνπ αληηθαζηζηηθνύ κεηώπνπ. 7 Οη δύν κεγάιεο δπλάκεηο ινηπόλ είραλ ζεκαληηθνύο ιόγνπο γηα λα αθνινπζήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πόισζεο, αλεμάξηεηα από ην θαηά πόζν ηειηθά ε πνιηηηθή απηή ζπλέθεξε ακθόηεξεο. Ωζηόζν ζα ήηαλ ιάζνο λα αληηκεησπίζνπκε ηελ έλαξμε ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ σο απνηέιεζκα απνθιεηζηηθά ησλ απνθάζεσλ ηεο Οπάζηγθηνλ θαη ηεο Μόζραο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ηζηνξηνγξαθία έρεη δείμεη όηη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ όμπλζε ησλ ζρέζεσλ δύζεο-αλαηνιήο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξώπε, έπαημαλ εζσηεξηθνί παξάγνληεο, κε άιια ιόγηα νη πξνζέζεηο, νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη αλεζπρίεο ησλ επξσπατθώλ εγεζηώλ θαη ησλ παιηώλ θαη λέσλ ειίη ηεο επείξνπ. Απηό ηζρύεη θαηαξρήλ γηα ηηο δπηηθνεπξσπατθέο εγεζίεο θαη ειίη, αιιά σο έλα ζεκείν θαη γηα ηηο αλαηνιηθνεπξσπατθέο. Οη πξώηεο επηδίσθαλ λα απνζπάζνπλ ηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηνλ πνιηηηθό θαη θνηλσληθό ηνπο ξόιν θαη λα πξναζπηζηνύλ ην θνηλσληθό status quo. πγθεθξηκέλα πίζηεπαλ όηη κνλάρα κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηόζν κία ελδερόκελε επηζεηηθόηεηα από ηελ πιεπξά ηεο Μόζραο όζν θαη ηελ απεηιή ηεο αξηζηεξάο πνπ είρε εληζρπζεί ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ράξε ζηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν πνπ δηαδξακάηηζε ζηελ αληίζηαζε, αιιά θαη ιόγσ ηεο θαζνξηζηηθήο ζπκβνιήο ηεο ΔΓ ζηελ ήηηα ηνπ 5 Joseph M. Syracusa, Into the Dark House. American Diplomacy and the Ideological Origins of the Cold War, Claremont, California, Regina Books, 1998, Martin McCauley, Origins of the cold war, , London-New York, Pearson, 2008, David Reynolds, The European Dimension of the Cold War, ζην Leffler Painter (επηκ.), ό.π., , θαη Goeffrey Roberts, The Soviet Union in World Politics: Coexistence, Revolution and Cold War, , London, Routledge, 3-15.

4 λαδηζκνύ. Οη δεύηεξεο επηδίσθαλ αθξηβώο ην αληίζεην: λα πξνρσξήζνπλ δειαδή ηαρύηαηα ζηελ «θάζαξζε» ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δηνίθεζεο από ηηο παιηέο θαζηζηηθέο ή «αληηδξαζηηθέο» ειίη πνπ κέρξη πξόηηλνο θπβεξλνύζαλ ηηο αλαηνιηθνεπξσπατθέο ρώξεο, θαη λα αλαιάβνπλ νη ίδηεο ην ξόιν ηνπο ππό ηελ πξνζηαζία ηεο «παηξίδαο ηνπ ζνζηαιηζκνύ». 8 ε απηό ην πιαίζην, ησλ εζσηεξηθώλ δειαδή επξσπατθώλ παξαγόλησλ πνπ επλόεζαλ ηελ δηνιίζζεζε πξνο ηνλ Ψπρξό Πόιεκν, ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ε νπνία παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηόηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ζηε δπηηθή Δπξώπε, ζηελ νπνία ηειηθά εληάρζεθε πνιηηηθά. Ζ ειιεληθή εκπινθή ζηελ ςπρξνπνιεκηθή αλακέηξεζε παξνπζηάδεη πξνθαλείο ηδηαηηεξόηεηεο: Δδώ ζεκεηώζεθε ε πξώηε θαη ε ηειεπηαία έλνπιε αληηπαξάζεζε ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ ζηελ Δπξώπε. Δδώ ε αληηπαξάζεζε απηή απέθηεζε ραξαθηεξηζηηθά «εξγαζηεξίνπ», αθνύ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηα δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα λα πεηξακαηηζηνύλ ζε δηπισκαηηθό, πνιηηηθό, θνηλσληθό θαη ζηξαηησηηθό επίπεδν. Δηδηθά γηα ηηο ΖΠΑ, ησλ νπνίσλ ε παξέκβαζε ήηαλ ακεζόηεξε, ζαθώο ζεκαληηθόηεξε θαη είρε κόληκα ραξαθηεξηζηηθά, ν ειιεληθόο εκθύιηνο απνηέιεζε κίαο πξώηεο ηάμεσο επθαηξία γηα λα δνθηκαζηνύλ όπια, ηαθηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ αληαξηνπνιέκνπ, πξνπαγαλδηζηηθέο εθζηξαηείεο θαη πνιηηηθέο, λνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε απνηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θηλδύλνπ θαη γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ πνιηηηθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ status quo. Οη ΖΠΑ εμήγαγαλ ζηελ Διιάδα πνιεκηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, αληηθνκκνπληζηηθή λνκνζεζία θαη ηερληθέο πνιηηηθνύ ειέγρνπ, αιιά ηαπηόρξνλα απέθηεζαλ από ηελ αλάκημή ηνπο απηή εκπεηξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ αξγόηεξα αιινύ, ζηελ θαηαζηνιή ησλ αξηζηεξώλ θηλεκάησλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ν ειιεληθόο θαη ν ακεξηθαληθόο ςπρξνπνιεκηθόο αληηθνκκνπληζκόο παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο ιεηηνύξγεζαλ κεηαμύ ηνπο δηαδξαζηηθά θαη αιιεινζπκπιεξσλόκελα. 9 Βέβαηα ε πνιηηηθή ππνλόκεπζεο ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ κε ηελ αλάκημε ησλ ΖΠΑ θάζε άιιν παξά πεξηνξίζηεθε ζηελ Διιάδα. ε νιόθιεξε ηε δύζε ε επη- 8 Geir Lundestad, Empire by Invitation? The United States and Western Europe, , ζην Charles S. Maier (επηκ.), The Cold War in Europe, Era of a Divided Continent, Princeton, Markus Wiener, 1996, Reynolds, ό.π., , θαη Mark Mazower, Σκοηεινή ήπειρος: ο εσρφπαχκός εικοζηός αιώνας (κηθξ. Κ. Κνπξεκέλνο), Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 1998, Minas Samatas, Greek McCarthyism: A Comparative Assessment of Greek Post-Civil War Repressive Anticommunism and the U.S. Truman-McCarthy Era, Journal of the Hellenic Diaspora, 13, 3-4 (θζηλόπσξν-ρεηκώλαο 1986), 5-75, θαη Γέζπνηλα Η. Παπαδεκεηξίνπ, Από ηον λαό ηφν νομιμοθρόνφν ζηο έθνος ηφν εθνικοθρόνφν. Η ζσνηηρηηική ζκέυη ζηην Ελλάδα, , Αζήλα, αββάιαο, 2006,

5 θξάηεζε ηνπ ςπρξνπνιεκηθνύ αληηθνκκνπληζκνύ έδσζε ζηε κεηαπνιεκηθή δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνύ ζπληεξεηηθή ρξνηά. Σα επξσπατθά ΚΚ εθδηώρηεθαλ από ηηο δπηηθνεπξσπατθέο θπβεξλήζεηο κέζα ζην 1947, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ακεξηθαληθή βνήζεηα κέζα από ην ρέδην Μάξζαι ηελ ίδηα δειαδή πεξίνδν πνπ ζηελ αλαηνιηθή Δπξώπε νη θνκκνπληζηέο ζηαζεξνπνηνύζαλ ηελ εμνπζία ηνπο. Αθνινύζεζαλ εθηεηακέλεο δηώμεηο ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ θνκκνπληζηώλ, θπξίσο ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, όπνπ ηα ηνπηθά ΚΚ ήηαλ ηδηαίηεξα ηζρπξά, κέζα από ηε δξάζε παξαζηξαηησηηθώλ αθξνδεμηώλ νξγαλώζεσλ, ηε βίαηε θαηαζηνιή εξγαηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπλεξγαζία ηεο CIA κε ληόπηνπο α- ληηθνκκνπληζηέο, αθόκα θαη κε ηηο ηνπηθέο καθίεο. πλνιηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν αληηθνκκνπληζκόο ζηε δύζε εμειίρηεθε ζε κία ηεξάζηηα θαη αλαπηπζζόκελε βηνκεραλία πνπ πεξηιάκβαλε δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, εηδηθέο εθδόζεηο, εθζέζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, κε ηελ ακεξηθαληθή βέβαηα (ζπλ)ρξεκαηνδόηεζε. 10 Ωζηόζν νη αληηθνκκνπληζηηθέο εθζηξαηείεο ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρώξεο νπδέπνηε εμειίρηεθαλ ζε θαζεζηώηα «έθηαθηεο αλάγθεο», όπσο ζπλέβε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. Δθηόο ηεο Διιάδαο κνλάρα ζηε Γπηηθή Γεξκαλία απαγνξεύηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΚ, ελώ γεληθά νη ζεσξίεο πεξί παγθόζκηαο θνκκνπληζηηθήο ζπλνκσζίαο δελ γλώξηζαλ πνηέ κεγάιε απήρεζε, όπσο ζπλέβε ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηε θξαλθηθή Ηζπαλία. Αληίζεηα ζηελ Διιάδα ε επηξξνή ηνπ ακεξηθαληθνύ ςπρξνπνιεκηθνύ αληηθνκκνπληζκνύ ππήξμε εληνλόηεξε απ ό,ηη ζηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο. Πξώηα απ όια επεηδή ε νξηζηηθή λίθε ησλ ειιήλσλ εζληθνθξόλσλ βαζίζηεθε ζηε ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή ζπλδξνκή ησλ ΖΠΑ, πνπ αλέιαβαλ ηόζν ηελ επνπηεία ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ θξάηνπο όζν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ από μέλεο βιέςεηο. Δπηπιένλ όκσο, επεηδή ην κεηαπνιεκηθό θαζεζηώο ηεο ρώξαο επηθξάηεζε κεηά από κία καθξά πνιεκηθή ζύγθξνπζε, κε νινθιεξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλόο πνπ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηελ αληηθνκκνπληζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ έθαλε ζπγγελή ηνπ καθαξζηζκνύ. ε αληίζεζε κάιηζηα κε ην καθαξζηζκό πνπ απνδείρηεθε επηηπρήο γηα κηθξό δηάζηεκα, αιιά εμαζζέληζε κεηά ην 1955, ε αληίζηνηρε ειιεληθή αληηθνκκνπληζηηθή πνιηηηθή έπξεπε λα αληηκεησπίζεη έλαλ ππαξθηό θίλδπλν θαη, σο εθ ηνύηνπ, λα δηαηεξεζεί de jure ή de 10 Mario Zucconi, The United States and Western Europe, ζην L. Carl Brown (επηκ.), Center Stage. American Diplomacy since World War II, New York-London, Holmes & Meier, 1990, Mazower, ό.π., , θαη Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945, New York, Penguin, 2005,

6 facto κέρξη ην 1974, αθνύ δελ θαηάθεξε πνηέ λα εμαθαλίζεη πιήξσο ηελ απήρεζε ηεο αξηζηεξάο. 11 Ζ ηζηνξηνγξαθία παξακέλεη κέρξη ζήκεξα δηραζκέλε ηόζν σο πξνο ην αλαπόθεπθην ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ όζν θαη σο πξνο ηηο επζύλεο ησλ αληηκαρνκέλσλ πιεπξώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπή πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κία θνηλή ηάζε λα δνζεί έκθαζε ζηνπο εζσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε παξά ζηηο επεκβάζεηο ησλ μέλσλ δπλάκεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, κπνξνύκε ζρεηηθά εύθνια λα δηαπηζηώζνπκε όηη ηα δεδνκέλα ζηελ Διιάδα κεηά ην 1944 δηαθνξνπνηνύληαλ ζε κεγάιν βαζκό από ηα αληίζηνηρα ησλ δπηηθνεπξσπατθώλ ρσξώλ. Καηαξρήλ ζηελ Διιάδα ππήξρε έλα ηζρπξό αξηζηεξό αληάξηηθν κε επξεία θνηλσληθή απνδνρή, ην νπνίν κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1945 ήιεγρε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηθξάηεηαο. Αληίζεηα κέρξη ηελ έιεπζε ησλ βξεηαληθώλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζηα Γεθεκβξηαλά, ην θύξνο ησλ πξνπνιεκηθώλ αζηηθώλ δπλάκεσλ είρε πιεγεί ζεκαληηθά εμαηηίαο ηόζν ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληηπαξαηεζνύλ κε ηελ πξνπνιεκηθή δηθηαηνξία όζν θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο (ή ηνπιάρηζηνλ θαζπζηεξεκέλεο) ηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ αληίζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Δπηπιένλ, ε αληηπαξάζεζε ησλ αληηθνκκνπληζηηθώλ δπλάκεσλ κε ην ΔΑΜ βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό, ήδε από ηελ θαηνρηθή πεξίνδν, ζηε δξάζε δηαθόξσλ δσζηινγηθώλ νξγαλώζεσλ ή εζληθηζηηθώλ αληηζηαζηαθώλ δπλάκεσλ νη νπνίεο έδεηρλαλ ζπρλά πεξηζζόηεξν πξόζπκεο λα ζπγθξνύνληαη κε ηνλ ΔΛΑ, παξά κε ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο θαηλόκελν πνπ παξαηεξήζεθε επίζεο ζηελ Αιβαλία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία, νδεγώληαο ζηαδηαθά ζηελ απαμίσζε απηώλ ησλ δπλάκεσλ, αθόκα θαη από ηνπο δπηηθνύο πκκάρνπο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ππό ην θάζκα ηεο απεηιήο ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ΔΑΜ θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηάμεο πξαγκάησλ, ν αζηηθόο θόζκνο επέκεηλε, κε πεξηζζόηεξν ζαθή ηξόπν πιένλ, ζηε ζπκκαρία κε ηνπο πξώελ δσζίινγνπο πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηελ εμνπζία. Ζ επηινγή απηή νδήγεζε, όπσο είλαη γλσζηό, ζηε «Λεπθή Σξνκνθξαηία» θαη ζηελ έλαξμε ζθιεξώλ δηώμεσλ ελαληίνλ ησλ νπαδώλ ηνπ ΔΑΜ ηόζν από ηηο επίζεκεο αξρέο όζν θαη από ηηο αθξνδεμηέο ζπκκνξίεο. Σν γεγνλόο απηό ελζάξξπλε ηε δεκηνπξγία ελόο δεύηεξνπ αληάξηηθνπ, αξρηθά κε ηε ινγηθή ηεο απηνάκπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα σο επίζεκε απόθαζε ηνπ ΚΚΔ λα έξζεη ζε ξήμε κε ηε λνκηκόηεηα, ώζηε λα αλαβαζκίζεη κε ηα όπια ην δηαπξαγκαηεπηηθό ηνπ ξόιν ή αθόκα θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ ίδηα ηελ εμνπζία. Οη παξαπάλσ επη- 11 Samatas, ό.π. Γηα ηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα βι. Lawrence Witner, Η αμερικανική ε- πέμβαζη ζηην Ελλάδα, (κηθξ. Χ. Ναληξίο), Θεζζαινλίθε, Βάληαο, 1991.

7 ινγέο θιηκάθσζαλ αλαπόθεπθηα ηελ θξίζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηαηόπηζε ην θέληξν βάξνπο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο ζηελ Διιάδα πξνο ηα δεμηά. Έηζη ε ζπκκαρία παιηώλ θαη λέσλ θνηλσληθώλ ειίη ζηέθζεθε κε πιήξε επηηπρία, παξέρνληαο κάιηζηα ηδηαίηεξα πξνλνκηαθή ζέζε ζε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαδύζεθαλ κέζα από ηελ Καηνρή θαη ηαπηίζηεθαλ κε ηελ ππνηαγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ θνκκνπληζηώλ από ην «εζληθό ζώκα», σο επηινγή ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο επηβίσζεο. Άιισζηε ην γεγνλόο όηη δελ ππήξμε θακία ζνβαξή πξνζπάζεηα δίσμεο δσζηιόγσλ θαη όηη αληίζεηα νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ζηε ζπλέρεηα ηηκήζεθαλ σο εζληθνί ήξσεο, θαηαθέξλνληαο κάιηζηα λα αλαξξηρεζνύλ ηαρύηαηα ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηεξαξρία, απνηειεί από κόλν ηνπ επξσπατθή πξσηνηππία. 12 Από κόλε ηεο, σζηόζν, ε ζπκκαρία ησλ κεηξηνπαζώλ αζηηθώλ δπλάκεσλ κε ηελ αθξνδεμηά δελ απνηειεί ειιεληθή ηδηαηηεξόηεηα. ε γεληθέο γξακκέο νη κεηαπνιεκηθέο δπηηθνεπξσπατθέο θπβεξλήζεηο θάλεθαλ πεξηζζόηεξν κεηξηνπαζείο απέλαληη ζηνπο «εμηξεκηζηέο» ηεο δεμηάο παξά ηεο αξηζηεξάο: πξώελ θαζηζηηθά ή λαδηζηηθά ζηειέρε θαη ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηώλ εληάρζεθαλ αξκνληθά ζηνλ θξαηηθό κεραληζκό θαη ε παιηά εθινγηθή βάζε ηεο απηαξρηθήο, κε δεκνθξαηηθήο δεμηάο ελζσκαηώζεθε κε επηηπρία ζηα θεληξνδεμηά θόκκαηα. 13 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηε δπηηθή Δπξώπε έγθεηηαη ζηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνύξγεζε απηή ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ εληόο ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνύ ζηξαηνπέδνπ: Αληί δειαδή ε απηαξρηθή δεμηά λα απνξξνθεζεί από ην θνηλνβνπιεπηηθό δεκνθξαηηθό ζύζηεκα, όπσο ζπλέβε ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, ην ίδην ην ειιεληθό κεηαπνιεκηθό θαζεζηώο ελζσκάησζε ηηο αληηιήςεηο ηεο θαη θαζηέξσζε ηέηνηνπο ζπζρεηηζκνύο δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ πνπ ιεηηνύξγεζαλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκό αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Έηζη, ε Διιάδα δηαηήξεζε ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο έλα ζηξεβιό θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα, κε ζαθή παηεξλαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνίεζαλ από ην δπηηθνεπξσπατθό θξάηνο πξόλνηαο, κε πεξηνξηζκέλεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, θαη κε απνθιεηζκό ησλ κε δεισκέλσλ εζληθνθξόλσλ από ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλν- 12 Θαλάζεο θήθαο, Οι Άγγλοι Εργαηικοί και ο Εμθύλιος Πόλεμος ζηην Ελλάδα, Αζήλα, Φηιίζησξ, 1996, Ole L. Smith, «Σν ειιεληθό θνκκνπληζηηθό θόκκα, », ζην David Close, Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος, Μελέηες για ηην πόλφζη (κηθξ. Γ. παλδώλεο), Αζήλα, Φηιίζησξ, 2000, , θαη ζηνλ ίδην ηόκν Close, «Ζ αλνηθνδόκεζε ηνπ θξάηνπο ηεο Γεμηάο», Βι. Δπίζεο Γηώξγνο Μαξγαξίηεο, Ιζηορία ηοσ ελληνικού εμθσλίοσ πολέμοσ, , η. Α, Αζήλα, Βηβιηόξακα, 2005, , Mazower, ό.π.,

8 κηθή θαη πλεπκαηηθή δσή ηεο ρώξαο. ην ίδην ζύζηεκα ν εμσζεζκηθόο ξόινο ηνπ ζηξαηνύ, ηνπ παιαηηνύ θαη ηεο ακεξηθαληθήο πξεζβείαο παξέκεηλε θπξίαξρνο νδεγώληαο αξθεηέο θνξέο ζε πνιηηηθέο εθηξνπέο θαη, ηειηθά, ζηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρώλ. 14 Ο ραξαθηήξαο ηνπ κεηαπνιεκηθνύ πνιηηηθνύ θαζεζηώηνο θαζόξηζε αλαπόθεπθηα θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή: Ζ Διιάδα ζπληάρζεθε πιήξσο κε ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ησλ ΖΠΑ, ζπκκεηείρε κε εθζηξαηεπηηθό ζώκα ζηνλ πόιεκν ηεο Κνξέαο, εληάρζεθε επηζήκσο ζην ΝΑΣΟ ην 1952 θαη πηνζέηεζε ην δόγκα ηνπ «από βνξξά θηλδύλνπ». Οη επηινγέο απηέο ήηαλ ινγηθέο ζηε δεδνκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία: ήηαλ επόκελν όηη νη «Λατθέο Γεκνθξαηίεο» ζηα βόξεηα ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ ζα απνηεινύζαλ ην βαζηθό θόβεηξν γηα ηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, επεηδή εθπξνζσπνύζαλ αληαγσληζηηθά κε ην ειιεληθό θαζεζηώηα θαη, ηαπηόρξνλα, επεηδή ηαίξηαδαλ ζηελ παξαδνζηαθή αληηπαιόηεηα ειιεληζκνύ θαη ζιαβηζκνύ ζηε Βαιθαληθή (ηδηαίηεξα ην βνπιγαξηθό θξάηνο πνπ ζπλέρηδε ηελ παξάδνζε ηεο ζύλδεζήο ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Μόζραο). ύληνκα όκσο απνδείρηεθαλ αληηθαηηθέο, θαζώο ζπγθξνύζηεθαλ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ έζεηε ην Κππξηαθό Εήηεκα θαη ν ειιελνηνπξθηθόο αληαγσληζκόο, αιιά θαη κε ηε δεδνκέλε παγίσζε ησλ ζπλόξσλ αλαηνιηθνύ θαη δπηηθνύ κπινθ. 15 Ο Ψπρξόο Πόιεκνο ζηελ Δπξώπε ππήξμε απνηέιεζκα δηαδξαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηηο νπνίεο νη ηνπηθέο εγεζίεο θαη ειίη απαληνύζαλ ζε πνηθίιεο απεηιέο θαη επθαηξίεο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηελ εμνπζία ηνπο θαη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηνπο α- ζθάιεηα. Απηέο νη απεηιέο θαη επθαηξίεο πξνέξρνληαλ από εθηηκήζεηο ηόζν γηα ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε θάζε ρώξαο όζν θαη γηα ην δηεζλέο ζύζηεκα. Οη θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί ζπζρεηηζκνί ζε θάζε ρώξα, νη ηδενινγηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο, θαη ε ηζηνξηθή εκπεηξία δηακόξθσζαλ ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ κεηαπνιεκηθώλ θαζεζηώησλ. ηε δύζε, ε ξήμε πξνέθπςε από ηελ επηδίσμε αθελόο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηζρύνο ζην εμσηεξηθό θαη, αθεηέξνπ, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην εζσηεξηθό. Δηδηθά ζηελ Διιάδα, ην κεηα- 14 Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, «Ζ ηδενινγηθή επίδξαζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην John O. Iatrides (επηκ.), Η Ελλάδα ζηη δεκαεηία Ένα έθνος ζε κρίζη, Αζήλα: Θεκέιην, 1984, Νίθνο Αιηβηδάηνο, Οι πολιηικοί θεζμοί ζε κρίζη Όυεις ηης ελληνικής εμπειρίας, Αζήλα: Θεκέιην, 1986, 260-1, θαη Close, «Ζ αλνηθνδόκεζε», 231-7, θαη ζηνλ ίδην ηόκν, Close, «Ζ θιεξνλνκηά», Γηάλλεο ηεθαλίδεο, Από ηον Εμθύλιο ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η Ελλάδα και ο ζσμματικός παράγονηας ( ), Αζήλα, Πξνζθήλην, 1999, 53-89, , θαη Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War. Frontline state, , London-New York, Routledge, 2006, 1-53.

9 πνιεκηθό θαζεζηώο ππήξμε πξντόλ κίαο ζθιεξήο εκθύιηαο ζύγθξνπζεο πνπ είρε αξρίζεη πξηλ αθόκα εηηεζεί ν λαδηζκόο ζηελ Δπξώπε θαη ζπλερίζηεθε ζηα επόκελα ρξόληα ζπκβάιινληαο, από ηελ πιεπξά ηεο, ζηελ πνιηηηθή δηαίξεζε ηεο επείξνπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα