Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας"

Transcript

1 Λνπθηαλόο Χαζηώηεο Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε αλάκεζα ζηνπο δύν κεγάινπο ληθεηέο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΓ, θαη ζηελ πόισζε ζηηο ζρέζεηο αλαηνιήο-δύζεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό αλαιπζεί εθηελώο από ηε κεηαπνιεκηθή ηζηνξηνγξαθία. Όπσο είλαη γλσζηό νη ΖΠΑ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ απνηεινύζαλ ηε κνλαδηθή ρώξα πνπ κπνξνύζε λα αλαιάβεη ην ξόιν ηεο παγθόζκηαο δύλακεο. Σν 1945 αληηπξνζώπεπαλ ην κηζό ηεο παγθόζκηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιενλαζκάησλ ηξνθήο θαη ζρεδόλ όια ηα νηθνλνκηθά απνζέκαηα, ππεξείραλ θαηά πνιύ ζηελ ηερλνινγία, ήιεγραλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ παγθόζκησλ απνζεκάησλ ζε πεηξέιαην θαη δηαηεξνύζαλ ηελ ηζρπξόηεξε πνιεκηθή κεραλή: ην λαπηηθό ηνπο ήιεγρε ηηο ζάιαζζεο θαη ε αεξνπνξία ηνπο νπξαλνύο, ελώ θαηείρε ηα αηνκηθά όπια θαη ηα κέζα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα ακεξηθαληθά νηθνλνκηθά, ζηξαηεγηθά θαη πνιηηηθά θίλεηξά ήηαλ άιισζηε ηζρπξά: Ζ Ακεξηθή κπνξνύζε λα επεθηαζεί νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ζε ρώξνπο πνπ κέρξη πξόηηλνο θπξηαξρνύζαλ νη άιινηε θξαηαηέο επξσπατθέο απηνθξαηνξίεο. Αθόκα πεξηζζόηεξν ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία κπνξνύζε λα επεθηαζεί ζηελ ίδηα ηελ Δπξώπε, εμαζθαιίδνληαο έ- ηζη ηελ επεκεξία ηεο βηνκεραληθήο ηεο παξαγσγήο, γηα ηελ νπνία εθθξάδνληαλ θόβνη κίαο επαλάιεςεο ηεο ύθεζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, κεηά ηελ αικαηώδε αλάπηπμε πνπ γλώξηζε ζηα ρξόληα ηνπ πνιέκνπ. 1 Από ηελ άιιε πιεπξά, ε νβηεηηθή Έλσζε βγήθε από ηνλ πόιεκν κε ηεξάζηηεο αλζξώπηλεο θαη πιηθέο απώιεηεο, αιιά ηαπηόρξνλα κε αλαβαζκηζκέλν ην γεσπνιηηηθό ηεο ξόιν, εμαηηίαο ηεο ήηηαο θαη θαηνρήο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, ηεο παξνπζίαο ηνπ Κόθθηλνπ ηξαηνύ ζηελ αλαηνιηθή θαη θεληξηθή Δπξώπε θαη ηεο γεληθόηεξεο απνδπλάκσζεο ησλ επξσπατθώλ δπλάκεσλ. ήκεξα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο απνδεθηό όηη ην 1945 νη νβηεηηθνί ελδηαθέξνληαλ πεξηζζόηεξν λα εμαζθαιηζηνύλ απέλαληη ζε κία κειινληηθή γεξκαληθή επηζεηηθόηεηα θαη όηη έδηλαλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλόξσλ ηνπο, ζηελ α- 1 William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy, New York, Delta Books, 1962, 206-9, , θαη Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration and the Cold War, Stanford, Stanford University Press, 1992, Πξβι. Melvyn P. Leffler David S. Painter (επηκ.), Origins of the Cold War. An International History, London-New York: Routledge, 1994, 4-6.

2 λνηθνδόκεζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ελόπιεσλ δπλάκεώλ ηνπο. Μνινλόηη αξρηθά δελ επηδίσθαλ ηε δηαηάξαμε ησλ θαιώλ ζρέζεσλ κε ηελ Ακεξηθή, αλεζπρνύζαλ κε ηελ απμαλόκελε επηξξνή ηεο ζε παγθόζκηα θιίκαθα, κε ηελ απνθιεηζηηθή θαηνρή ηεο αηνκηθήο βόκβαο θαη κε ηε δπλαηόηεηά ηεο λα πεξηνξίζεη, αληίζηνηρα, ηε ζνβηεηηθή επηξξνή ζηελ αλαηνιηθή Δπξώπε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δηείζδπζεο. Σν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ απηαξρηθό θαη «θιεηζηό» ραξαθηήξα ηνπ ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο θαη κε ηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηεο θνηλσλίαο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ αλαηνιηθνεπξσπατθώλ ρσξώλ, νδήγεζε ζε πεξηζζόηεξν επηζεηηθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ηεο Μόζραο θαη ζηε ζηαιηλνπνίεζε ησλ λέσλ θαζεζηώησλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξώπεο. 2 Ο ηδενινγηθόο παξάγνληαο ζηε ζύγθξνπζε ΖΠΑ-ΔΓ έρεη επίζεο ζπδεηεζεί δηεμνδηθά. Ακθόηεξεο εθπξνζσπνύζαλ κηα ηδενινγία πνπ έβιεπαλ σο πξόηππν γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν: νη ΖΠΑ ηε θηιειεύζεξε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε ΔΓ ην δηεζληζηηθό καξμηζκό-ιεληληζκό. Ζ λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ λαδηζηηθνύ θαη θαζηζηηθνύ θηλδύλνπ αλαλέσζε ηνλ ηδενινγηθό-πνιηηηθό αληαγσληζκό πνπ ππήξρε από ηελ επνρή ηεο ζύγθξνπζεο ησλ παγθόζκησλ νξακάησλ ηνπ Οπίιζνλ θαη ηνπ Λέληλ. 3 Ο ακεξηθαληθόο αληηθνκκνπληζκόο πνπ είρε πεξηνξηζηεί ή απηνινγνθξηζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ επαλήιζε δξηκύηεξνο, εληζρπκέλνο θαη πάιη από ηελ θεληξηθή ακεξηθαληθή πνιηηηθή εμνπζία θαη ηελ επίζεκε δηπισκαηία. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην γεγνλόο, όηη ε πνιηηηθή «αλάζρεζεο» πνπ πηνζέηεζε ε δηνίθεζε Σξνύκαλ βαζίζηεθε θαηαξρήλ ζηηο εθηηκήζεηο ηεο ιεγόκελεο κεζνπνιεκηθήο «ζρνιήο ηεο Ρίγαο», κε ηνλ θαηεμνρήλ εθπξόζσπό ηεο θαη πξέζβε ζηε Μόζρα Σδνξηδ Κέλαλ. 4 ύκθσλα κε ηνλ ίδην, «ν παγθόζκηνο θνκκνπληζκόο είλαη ζαλ έλα θαθνήζεο παξάζηην πνπ ηξέθεηαη κνλάρα από εμαζζελεκέλνπο ηζηνύο. Πνιινί μέλνη ιανί, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξώπε, είλαη θνπξαζκέλνη θαη θνβηζκέλνη από ηηο ε- κπεηξίεο ηνπ παξειζόληνο θαη ελδηαθέξνληαη ιηγόηεξν γηα ην αθεξεκέλν απ ό,ηη γηα ηελ αζθάιεηα. Αλαδεηνύλ κάιινλ θαζνδήγεζε παξά επζύλεο. Θα έπξεπε λα είκαζηε 2 Martin McCauley, Origins of the cold war, , London-New York, Pearson, 2008, Μία ζύγρξνλε ξσζηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζηάζε ηεο ζνβηεηηθήο εγεζίαο ηελ επνρή εθείλε ζην Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity: the Stalin Years, New York, Oxford University Press, Eric Hobsbawm, Η εποτή ηφν άκρφν. Ο ζύνηομος εικοζηός αιώνας, (κηθξ. Β. Καπεηαλγηάλλεο), Αζήλα, Θεκέιην, 1997, 300, θαη Δπάλζεο Χαηδεβαζηιείνπ, Ειζαγφγή ζηην ιζηορία ηοσ μεηαπολεμικού κόζμοσ, Αζήλα, Παηάθεο, 2001, Melvyn P. Leffler, Was 1947 a Turning Point in American Foreign Policy?, ζην L. Carl Brown (επηκ.), Center Stage. American Diplomacy since World War II, New York-London, Holmes & Meier, 1990, 24-5.

3 ζε θαιύηεξε ζέζε από ηνπο Ρώζνπο γηα λα ηνπο πξνζθέξνπκε θάηη ηέηνην. Κη αλ δελ ην θάλνπκε εκείο, ζίγνπξα ζα ην θάλνπλ νη Ρώζνη». 5 ύκθσλα πάιη κε άιιεο εθηηκήζεηο, ν αληηθνκκνπληζκόο ηεο ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο είρε πεξηζζόηεξν πξνπαγαλδηζηηθό ξόιν θαη ζηξεθόηαλ πξσηίζησο πξνο ην εζσηεξηθό ησλ ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί ηόζν ην Κνγθξέζν όζν θαη ε ακεξηθαληθή θνηλή γλώκε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι πνπ ζα βνεζνύζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Δπξώπεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξόζθεξε αγνξέο γηα ηα ακεξηθαληθά πξντόληα. 6 Αληίζηνηρα, ε επηζηξνθή ζηνλ πνιηηηθό ιόγν πεξί ηαμηθήο θαη αληηηκπεξηαιηζηηθήο πάιεο θαη ε ελίζρπζε ηεο ιεληληζηηθήο ξεηνξηθήο θαηά ηνπ «θνζκνπνιηηηζκνύ» θαη ησλ «ηκπεξηαιηζηηθώλ δπλάκεσλ» από ηελ πιεπξά ηεο Μόζραο, πνπ αλεζύρεζε ζνβαξά ηνπο ακεξηθαλνύο θαη βξεηαλνύο αμησκαηνύρνπο, ζηξεθόηαλ πξσηίζησο πξνο ην εζσηεξηθό, αληαπνθξηλόηαλ δειαδή ζηελ αλάγθε ειέγρνπ ηνπ ΚΚΔ θαη ησλ άιισλ αδειθώλ θνκκάησλ, ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα είραλ γαινπρεζεί κε ηηο ηδέεο ηνπ αληηθαζηζηηθνύ κεηώπνπ. 7 Οη δύν κεγάιεο δπλάκεηο ινηπόλ είραλ ζεκαληηθνύο ιόγνπο γηα λα αθνινπζήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πόισζεο, αλεμάξηεηα από ην θαηά πόζν ηειηθά ε πνιηηηθή απηή ζπλέθεξε ακθόηεξεο. Ωζηόζν ζα ήηαλ ιάζνο λα αληηκεησπίζνπκε ηελ έλαξμε ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ σο απνηέιεζκα απνθιεηζηηθά ησλ απνθάζεσλ ηεο Οπάζηγθηνλ θαη ηεο Μόζραο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ηζηνξηνγξαθία έρεη δείμεη όηη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ όμπλζε ησλ ζρέζεσλ δύζεο-αλαηνιήο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξώπε, έπαημαλ εζσηεξηθνί παξάγνληεο, κε άιια ιόγηα νη πξνζέζεηο, νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη αλεζπρίεο ησλ επξσπατθώλ εγεζηώλ θαη ησλ παιηώλ θαη λέσλ ειίη ηεο επείξνπ. Απηό ηζρύεη θαηαξρήλ γηα ηηο δπηηθνεπξσπατθέο εγεζίεο θαη ειίη, αιιά σο έλα ζεκείν θαη γηα ηηο αλαηνιηθνεπξσπατθέο. Οη πξώηεο επηδίσθαλ λα απνζπάζνπλ ηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηνλ πνιηηηθό θαη θνηλσληθό ηνπο ξόιν θαη λα πξναζπηζηνύλ ην θνηλσληθό status quo. πγθεθξηκέλα πίζηεπαλ όηη κνλάρα κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηόζν κία ελδερόκελε επηζεηηθόηεηα από ηελ πιεπξά ηεο Μόζραο όζν θαη ηελ απεηιή ηεο αξηζηεξάο πνπ είρε εληζρπζεί ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ράξε ζηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν πνπ δηαδξακάηηζε ζηελ αληίζηαζε, αιιά θαη ιόγσ ηεο θαζνξηζηηθήο ζπκβνιήο ηεο ΔΓ ζηελ ήηηα ηνπ 5 Joseph M. Syracusa, Into the Dark House. American Diplomacy and the Ideological Origins of the Cold War, Claremont, California, Regina Books, 1998, Martin McCauley, Origins of the cold war, , London-New York, Pearson, 2008, David Reynolds, The European Dimension of the Cold War, ζην Leffler Painter (επηκ.), ό.π., , θαη Goeffrey Roberts, The Soviet Union in World Politics: Coexistence, Revolution and Cold War, , London, Routledge, 3-15.

4 λαδηζκνύ. Οη δεύηεξεο επηδίσθαλ αθξηβώο ην αληίζεην: λα πξνρσξήζνπλ δειαδή ηαρύηαηα ζηελ «θάζαξζε» ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δηνίθεζεο από ηηο παιηέο θαζηζηηθέο ή «αληηδξαζηηθέο» ειίη πνπ κέρξη πξόηηλνο θπβεξλνύζαλ ηηο αλαηνιηθνεπξσπατθέο ρώξεο, θαη λα αλαιάβνπλ νη ίδηεο ην ξόιν ηνπο ππό ηελ πξνζηαζία ηεο «παηξίδαο ηνπ ζνζηαιηζκνύ». 8 ε απηό ην πιαίζην, ησλ εζσηεξηθώλ δειαδή επξσπατθώλ παξαγόλησλ πνπ επλόεζαλ ηελ δηνιίζζεζε πξνο ηνλ Ψπρξό Πόιεκν, ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ε νπνία παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηόηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ζηε δπηηθή Δπξώπε, ζηελ νπνία ηειηθά εληάρζεθε πνιηηηθά. Ζ ειιεληθή εκπινθή ζηελ ςπρξνπνιεκηθή αλακέηξεζε παξνπζηάδεη πξνθαλείο ηδηαηηεξόηεηεο: Δδώ ζεκεηώζεθε ε πξώηε θαη ε ηειεπηαία έλνπιε αληηπαξάζεζε ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ ζηελ Δπξώπε. Δδώ ε αληηπαξάζεζε απηή απέθηεζε ραξαθηεξηζηηθά «εξγαζηεξίνπ», αθνύ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηα δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα λα πεηξακαηηζηνύλ ζε δηπισκαηηθό, πνιηηηθό, θνηλσληθό θαη ζηξαηησηηθό επίπεδν. Δηδηθά γηα ηηο ΖΠΑ, ησλ νπνίσλ ε παξέκβαζε ήηαλ ακεζόηεξε, ζαθώο ζεκαληηθόηεξε θαη είρε κόληκα ραξαθηεξηζηηθά, ν ειιεληθόο εκθύιηνο απνηέιεζε κίαο πξώηεο ηάμεσο επθαηξία γηα λα δνθηκαζηνύλ όπια, ηαθηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ αληαξηνπνιέκνπ, πξνπαγαλδηζηηθέο εθζηξαηείεο θαη πνιηηηθέο, λνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε απνηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θηλδύλνπ θαη γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ πνιηηηθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ status quo. Οη ΖΠΑ εμήγαγαλ ζηελ Διιάδα πνιεκηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, αληηθνκκνπληζηηθή λνκνζεζία θαη ηερληθέο πνιηηηθνύ ειέγρνπ, αιιά ηαπηόρξνλα απέθηεζαλ από ηελ αλάκημή ηνπο απηή εκπεηξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ αξγόηεξα αιινύ, ζηελ θαηαζηνιή ησλ αξηζηεξώλ θηλεκάησλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ν ειιεληθόο θαη ν ακεξηθαληθόο ςπρξνπνιεκηθόο αληηθνκκνπληζκόο παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο ιεηηνύξγεζαλ κεηαμύ ηνπο δηαδξαζηηθά θαη αιιεινζπκπιεξσλόκελα. 9 Βέβαηα ε πνιηηηθή ππνλόκεπζεο ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ κε ηελ αλάκημε ησλ ΖΠΑ θάζε άιιν παξά πεξηνξίζηεθε ζηελ Διιάδα. ε νιόθιεξε ηε δύζε ε επη- 8 Geir Lundestad, Empire by Invitation? The United States and Western Europe, , ζην Charles S. Maier (επηκ.), The Cold War in Europe, Era of a Divided Continent, Princeton, Markus Wiener, 1996, Reynolds, ό.π., , θαη Mark Mazower, Σκοηεινή ήπειρος: ο εσρφπαχκός εικοζηός αιώνας (κηθξ. Κ. Κνπξεκέλνο), Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 1998, Minas Samatas, Greek McCarthyism: A Comparative Assessment of Greek Post-Civil War Repressive Anticommunism and the U.S. Truman-McCarthy Era, Journal of the Hellenic Diaspora, 13, 3-4 (θζηλόπσξν-ρεηκώλαο 1986), 5-75, θαη Γέζπνηλα Η. Παπαδεκεηξίνπ, Από ηον λαό ηφν νομιμοθρόνφν ζηο έθνος ηφν εθνικοθρόνφν. Η ζσνηηρηηική ζκέυη ζηην Ελλάδα, , Αζήλα, αββάιαο, 2006,

5 θξάηεζε ηνπ ςπρξνπνιεκηθνύ αληηθνκκνπληζκνύ έδσζε ζηε κεηαπνιεκηθή δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνύ ζπληεξεηηθή ρξνηά. Σα επξσπατθά ΚΚ εθδηώρηεθαλ από ηηο δπηηθνεπξσπατθέο θπβεξλήζεηο κέζα ζην 1947, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ακεξηθαληθή βνήζεηα κέζα από ην ρέδην Μάξζαι ηελ ίδηα δειαδή πεξίνδν πνπ ζηελ αλαηνιηθή Δπξώπε νη θνκκνπληζηέο ζηαζεξνπνηνύζαλ ηελ εμνπζία ηνπο. Αθνινύζεζαλ εθηεηακέλεο δηώμεηο ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ θνκκνπληζηώλ, θπξίσο ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, όπνπ ηα ηνπηθά ΚΚ ήηαλ ηδηαίηεξα ηζρπξά, κέζα από ηε δξάζε παξαζηξαηησηηθώλ αθξνδεμηώλ νξγαλώζεσλ, ηε βίαηε θαηαζηνιή εξγαηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπλεξγαζία ηεο CIA κε ληόπηνπο α- ληηθνκκνπληζηέο, αθόκα θαη κε ηηο ηνπηθέο καθίεο. πλνιηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν αληηθνκκνπληζκόο ζηε δύζε εμειίρηεθε ζε κία ηεξάζηηα θαη αλαπηπζζόκελε βηνκεραλία πνπ πεξηιάκβαλε δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, εηδηθέο εθδόζεηο, εθζέζεηο, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, κε ηελ ακεξηθαληθή βέβαηα (ζπλ)ρξεκαηνδόηεζε. 10 Ωζηόζν νη αληηθνκκνπληζηηθέο εθζηξαηείεο ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρώξεο νπδέπνηε εμειίρηεθαλ ζε θαζεζηώηα «έθηαθηεο αλάγθεο», όπσο ζπλέβε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. Δθηόο ηεο Διιάδαο κνλάρα ζηε Γπηηθή Γεξκαλία απαγνξεύηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΚ, ελώ γεληθά νη ζεσξίεο πεξί παγθόζκηαο θνκκνπληζηηθήο ζπλνκσζίαο δελ γλώξηζαλ πνηέ κεγάιε απήρεζε, όπσο ζπλέβε ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηε θξαλθηθή Ηζπαλία. Αληίζεηα ζηελ Διιάδα ε επηξξνή ηνπ ακεξηθαληθνύ ςπρξνπνιεκηθνύ αληηθνκκνπληζκνύ ππήξμε εληνλόηεξε απ ό,ηη ζηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο. Πξώηα απ όια επεηδή ε νξηζηηθή λίθε ησλ ειιήλσλ εζληθνθξόλσλ βαζίζηεθε ζηε ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή ζπλδξνκή ησλ ΖΠΑ, πνπ αλέιαβαλ ηόζν ηελ επνπηεία ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ θξάηνπο όζν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ από μέλεο βιέςεηο. Δπηπιένλ όκσο, επεηδή ην κεηαπνιεκηθό θαζεζηώο ηεο ρώξαο επηθξάηεζε κεηά από κία καθξά πνιεκηθή ζύγθξνπζε, κε νινθιεξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλόο πνπ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηελ αληηθνκκνπληζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ έθαλε ζπγγελή ηνπ καθαξζηζκνύ. ε αληίζεζε κάιηζηα κε ην καθαξζηζκό πνπ απνδείρηεθε επηηπρήο γηα κηθξό δηάζηεκα, αιιά εμαζζέληζε κεηά ην 1955, ε αληίζηνηρε ειιεληθή αληηθνκκνπληζηηθή πνιηηηθή έπξεπε λα αληηκεησπίζεη έλαλ ππαξθηό θίλδπλν θαη, σο εθ ηνύηνπ, λα δηαηεξεζεί de jure ή de 10 Mario Zucconi, The United States and Western Europe, ζην L. Carl Brown (επηκ.), Center Stage. American Diplomacy since World War II, New York-London, Holmes & Meier, 1990, Mazower, ό.π., , θαη Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945, New York, Penguin, 2005,

6 facto κέρξη ην 1974, αθνύ δελ θαηάθεξε πνηέ λα εμαθαλίζεη πιήξσο ηελ απήρεζε ηεο αξηζηεξάο. 11 Ζ ηζηνξηνγξαθία παξακέλεη κέρξη ζήκεξα δηραζκέλε ηόζν σο πξνο ην αλαπόθεπθην ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ όζν θαη σο πξνο ηηο επζύλεο ησλ αληηκαρνκέλσλ πιεπξώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπή πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κία θνηλή ηάζε λα δνζεί έκθαζε ζηνπο εζσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε παξά ζηηο επεκβάζεηο ησλ μέλσλ δπλάκεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, κπνξνύκε ζρεηηθά εύθνια λα δηαπηζηώζνπκε όηη ηα δεδνκέλα ζηελ Διιάδα κεηά ην 1944 δηαθνξνπνηνύληαλ ζε κεγάιν βαζκό από ηα αληίζηνηρα ησλ δπηηθνεπξσπατθώλ ρσξώλ. Καηαξρήλ ζηελ Διιάδα ππήξρε έλα ηζρπξό αξηζηεξό αληάξηηθν κε επξεία θνηλσληθή απνδνρή, ην νπνίν κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1945 ήιεγρε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηθξάηεηαο. Αληίζεηα κέρξη ηελ έιεπζε ησλ βξεηαληθώλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζηα Γεθεκβξηαλά, ην θύξνο ησλ πξνπνιεκηθώλ αζηηθώλ δπλάκεσλ είρε πιεγεί ζεκαληηθά εμαηηίαο ηόζν ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληηπαξαηεζνύλ κε ηελ πξνπνιεκηθή δηθηαηνξία όζν θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο (ή ηνπιάρηζηνλ θαζπζηεξεκέλεο) ηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ αληίζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Δπηπιένλ, ε αληηπαξάζεζε ησλ αληηθνκκνπληζηηθώλ δπλάκεσλ κε ην ΔΑΜ βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό, ήδε από ηελ θαηνρηθή πεξίνδν, ζηε δξάζε δηαθόξσλ δσζηινγηθώλ νξγαλώζεσλ ή εζληθηζηηθώλ αληηζηαζηαθώλ δπλάκεσλ νη νπνίεο έδεηρλαλ ζπρλά πεξηζζόηεξν πξόζπκεο λα ζπγθξνύνληαη κε ηνλ ΔΛΑ, παξά κε ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο θαηλόκελν πνπ παξαηεξήζεθε επίζεο ζηελ Αιβαλία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία, νδεγώληαο ζηαδηαθά ζηελ απαμίσζε απηώλ ησλ δπλάκεσλ, αθόκα θαη από ηνπο δπηηθνύο πκκάρνπο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ππό ην θάζκα ηεο απεηιήο ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ΔΑΜ θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηάμεο πξαγκάησλ, ν αζηηθόο θόζκνο επέκεηλε, κε πεξηζζόηεξν ζαθή ηξόπν πιένλ, ζηε ζπκκαρία κε ηνπο πξώελ δσζίινγνπο πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηελ εμνπζία. Ζ επηινγή απηή νδήγεζε, όπσο είλαη γλσζηό, ζηε «Λεπθή Σξνκνθξαηία» θαη ζηελ έλαξμε ζθιεξώλ δηώμεσλ ελαληίνλ ησλ νπαδώλ ηνπ ΔΑΜ ηόζν από ηηο επίζεκεο αξρέο όζν θαη από ηηο αθξνδεμηέο ζπκκνξίεο. Σν γεγνλόο απηό ελζάξξπλε ηε δεκηνπξγία ελόο δεύηεξνπ αληάξηηθνπ, αξρηθά κε ηε ινγηθή ηεο απηνάκπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα σο επίζεκε απόθαζε ηνπ ΚΚΔ λα έξζεη ζε ξήμε κε ηε λνκηκόηεηα, ώζηε λα αλαβαζκίζεη κε ηα όπια ην δηαπξαγκαηεπηηθό ηνπ ξόιν ή αθόκα θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ ίδηα ηελ εμνπζία. Οη παξαπάλσ επη- 11 Samatas, ό.π. Γηα ηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα βι. Lawrence Witner, Η αμερικανική ε- πέμβαζη ζηην Ελλάδα, (κηθξ. Χ. Ναληξίο), Θεζζαινλίθε, Βάληαο, 1991.

7 ινγέο θιηκάθσζαλ αλαπόθεπθηα ηελ θξίζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηαηόπηζε ην θέληξν βάξνπο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο ζηελ Διιάδα πξνο ηα δεμηά. Έηζη ε ζπκκαρία παιηώλ θαη λέσλ θνηλσληθώλ ειίη ζηέθζεθε κε πιήξε επηηπρία, παξέρνληαο κάιηζηα ηδηαίηεξα πξνλνκηαθή ζέζε ζε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαδύζεθαλ κέζα από ηελ Καηνρή θαη ηαπηίζηεθαλ κε ηελ ππνηαγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ θνκκνπληζηώλ από ην «εζληθό ζώκα», σο επηινγή ηεο δηθήο ηνπο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο επηβίσζεο. Άιισζηε ην γεγνλόο όηη δελ ππήξμε θακία ζνβαξή πξνζπάζεηα δίσμεο δσζηιόγσλ θαη όηη αληίζεηα νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ζηε ζπλέρεηα ηηκήζεθαλ σο εζληθνί ήξσεο, θαηαθέξλνληαο κάιηζηα λα αλαξξηρεζνύλ ηαρύηαηα ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηεξαξρία, απνηειεί από κόλν ηνπ επξσπατθή πξσηνηππία. 12 Από κόλε ηεο, σζηόζν, ε ζπκκαρία ησλ κεηξηνπαζώλ αζηηθώλ δπλάκεσλ κε ηελ αθξνδεμηά δελ απνηειεί ειιεληθή ηδηαηηεξόηεηα. ε γεληθέο γξακκέο νη κεηαπνιεκηθέο δπηηθνεπξσπατθέο θπβεξλήζεηο θάλεθαλ πεξηζζόηεξν κεηξηνπαζείο απέλαληη ζηνπο «εμηξεκηζηέο» ηεο δεμηάο παξά ηεο αξηζηεξάο: πξώελ θαζηζηηθά ή λαδηζηηθά ζηειέρε θαη ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηώλ εληάρζεθαλ αξκνληθά ζηνλ θξαηηθό κεραληζκό θαη ε παιηά εθινγηθή βάζε ηεο απηαξρηθήο, κε δεκνθξαηηθήο δεμηάο ελζσκαηώζεθε κε επηηπρία ζηα θεληξνδεμηά θόκκαηα. 13 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηε δπηηθή Δπξώπε έγθεηηαη ζηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνύξγεζε απηή ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ εληόο ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνύ ζηξαηνπέδνπ: Αληί δειαδή ε απηαξρηθή δεμηά λα απνξξνθεζεί από ην θνηλνβνπιεπηηθό δεκνθξαηηθό ζύζηεκα, όπσο ζπλέβε ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, ην ίδην ην ειιεληθό κεηαπνιεκηθό θαζεζηώο ελζσκάησζε ηηο αληηιήςεηο ηεο θαη θαζηέξσζε ηέηνηνπο ζπζρεηηζκνύο δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ πνπ ιεηηνύξγεζαλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκό αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Έηζη, ε Διιάδα δηαηήξεζε ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο έλα ζηξεβιό θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα, κε ζαθή παηεξλαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνίεζαλ από ην δπηηθνεπξσπατθό θξάηνο πξόλνηαο, κε πεξηνξηζκέλεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, θαη κε απνθιεηζκό ησλ κε δεισκέλσλ εζληθνθξόλσλ από ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλν- 12 Θαλάζεο θήθαο, Οι Άγγλοι Εργαηικοί και ο Εμθύλιος Πόλεμος ζηην Ελλάδα, Αζήλα, Φηιίζησξ, 1996, Ole L. Smith, «Σν ειιεληθό θνκκνπληζηηθό θόκκα, », ζην David Close, Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος, Μελέηες για ηην πόλφζη (κηθξ. Γ. παλδώλεο), Αζήλα, Φηιίζησξ, 2000, , θαη ζηνλ ίδην ηόκν Close, «Ζ αλνηθνδόκεζε ηνπ θξάηνπο ηεο Γεμηάο», Βι. Δπίζεο Γηώξγνο Μαξγαξίηεο, Ιζηορία ηοσ ελληνικού εμθσλίοσ πολέμοσ, , η. Α, Αζήλα, Βηβιηόξακα, 2005, , Mazower, ό.π.,

8 κηθή θαη πλεπκαηηθή δσή ηεο ρώξαο. ην ίδην ζύζηεκα ν εμσζεζκηθόο ξόινο ηνπ ζηξαηνύ, ηνπ παιαηηνύ θαη ηεο ακεξηθαληθήο πξεζβείαο παξέκεηλε θπξίαξρνο νδεγώληαο αξθεηέο θνξέο ζε πνιηηηθέο εθηξνπέο θαη, ηειηθά, ζηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρώλ. 14 Ο ραξαθηήξαο ηνπ κεηαπνιεκηθνύ πνιηηηθνύ θαζεζηώηνο θαζόξηζε αλαπόθεπθηα θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή: Ζ Διιάδα ζπληάρζεθε πιήξσο κε ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ησλ ΖΠΑ, ζπκκεηείρε κε εθζηξαηεπηηθό ζώκα ζηνλ πόιεκν ηεο Κνξέαο, εληάρζεθε επηζήκσο ζην ΝΑΣΟ ην 1952 θαη πηνζέηεζε ην δόγκα ηνπ «από βνξξά θηλδύλνπ». Οη επηινγέο απηέο ήηαλ ινγηθέο ζηε δεδνκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία: ήηαλ επόκελν όηη νη «Λατθέο Γεκνθξαηίεο» ζηα βόξεηα ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ ζα απνηεινύζαλ ην βαζηθό θόβεηξν γηα ηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, επεηδή εθπξνζσπνύζαλ αληαγσληζηηθά κε ην ειιεληθό θαζεζηώηα θαη, ηαπηόρξνλα, επεηδή ηαίξηαδαλ ζηελ παξαδνζηαθή αληηπαιόηεηα ειιεληζκνύ θαη ζιαβηζκνύ ζηε Βαιθαληθή (ηδηαίηεξα ην βνπιγαξηθό θξάηνο πνπ ζπλέρηδε ηελ παξάδνζε ηεο ζύλδεζήο ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Μόζραο). ύληνκα όκσο απνδείρηεθαλ αληηθαηηθέο, θαζώο ζπγθξνύζηεθαλ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ έζεηε ην Κππξηαθό Εήηεκα θαη ν ειιελνηνπξθηθόο αληαγσληζκόο, αιιά θαη κε ηε δεδνκέλε παγίσζε ησλ ζπλόξσλ αλαηνιηθνύ θαη δπηηθνύ κπινθ. 15 Ο Ψπρξόο Πόιεκνο ζηελ Δπξώπε ππήξμε απνηέιεζκα δηαδξαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηηο νπνίεο νη ηνπηθέο εγεζίεο θαη ειίη απαληνύζαλ ζε πνηθίιεο απεηιέο θαη επθαηξίεο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηελ εμνπζία ηνπο θαη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηνπο α- ζθάιεηα. Απηέο νη απεηιέο θαη επθαηξίεο πξνέξρνληαλ από εθηηκήζεηο ηόζν γηα ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε θάζε ρώξαο όζν θαη γηα ην δηεζλέο ζύζηεκα. Οη θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί ζπζρεηηζκνί ζε θάζε ρώξα, νη ηδενινγηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο, θαη ε ηζηνξηθή εκπεηξία δηακόξθσζαλ ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ κεηαπνιεκηθώλ θαζεζηώησλ. ηε δύζε, ε ξήμε πξνέθπςε από ηελ επηδίσμε αθελόο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηζρύνο ζην εμσηεξηθό θαη, αθεηέξνπ, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην εζσηεξηθό. Δηδηθά ζηελ Διιάδα, ην κεηα- 14 Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, «Ζ ηδενινγηθή επίδξαζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην John O. Iatrides (επηκ.), Η Ελλάδα ζηη δεκαεηία Ένα έθνος ζε κρίζη, Αζήλα: Θεκέιην, 1984, Νίθνο Αιηβηδάηνο, Οι πολιηικοί θεζμοί ζε κρίζη Όυεις ηης ελληνικής εμπειρίας, Αζήλα: Θεκέιην, 1986, 260-1, θαη Close, «Ζ αλνηθνδόκεζε», 231-7, θαη ζηνλ ίδην ηόκν, Close, «Ζ θιεξνλνκηά», Γηάλλεο ηεθαλίδεο, Από ηον Εμθύλιο ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η Ελλάδα και ο ζσμματικός παράγονηας ( ), Αζήλα, Πξνζθήλην, 1999, 53-89, , θαη Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War. Frontline state, , London-New York, Routledge, 2006, 1-53.

9 πνιεκηθό θαζεζηώο ππήξμε πξντόλ κίαο ζθιεξήο εκθύιηαο ζύγθξνπζεο πνπ είρε αξρίζεη πξηλ αθόκα εηηεζεί ν λαδηζκόο ζηελ Δπξώπε θαη ζπλερίζηεθε ζηα επόκελα ρξόληα ζπκβάιινληαο, από ηελ πιεπξά ηεο, ζηελ πνιηηηθή δηαίξεζε ηεο επείξνπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα