των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13"

Transcript

1 των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13

2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ Ι Α ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧO Ϋ ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ Συ µπλη ρω τι κή ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ Συ µπλη ρω τι κή ΣΣΕ Δ Α 28/ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ ΣΣΕ Πρα κτι κό συµ φω νί ας Πρα κτι κό συµ φω νί ας Δ Α 20/1997 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/ ) 24. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 13/ )(Ισχύει και για το 1999) 25. Δ Α 13/2000 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/ ) 26. Δ Α 10/2001 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 6/ ) 27. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 22/ ) (Iσχύει και για το 2003) 28. Δ Α 19/2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 9/ ) 29. Δ Α 41/2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 29/ ) 30. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 23/ ) 31. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 25/ ) (Iσχύει και για το 2007) 32. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/ ) (Iσχύει και για το 2009) 2

3 33. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 21/ ) (Iσχύει και για τα έτη 2011 & 2012) 34. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/ ) (Iσχύει και για το έτος 2013) 35. ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 14/ ) Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ξε νο δό χων Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ερ γα τών Ε πι σι τι σµού & Y παλ λή λων Του ρι στι κών Ε παγ γελ µά των. Γ. ΠΕ Δ ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ Με την παρούσα κα θο ρί ζο νται, οι ό ροι αµοιβής και ερ γα σί ας και οι εν γέ νει σχέ σεις των ερ γα ζο µέ νων σε ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις, που λει τουρ γούν σε α στι κά κέ ντρα, σε τό πους θε ρι νών δι α µο νών, σε λου τρο πό λεις και σε αρ χαι ο λο γι κούς τό πους ό λης της χώ ρας, µε τη µορ φή ξε νο δο χεί ου, ξε νώ να, οι κο τρο φεί ου, ε πι χεί - ρη σης ε πι πλω µέ νων δι α µε ρι σµά των, ε πι χεί ρη σης θε ρέ τρων α πό του ρι στι κούς οι κί - σκους (µπα γκα λό ους), Μο τέλ, του ρι στι κού πε ρι πτέ ρου και Κέ ντρου Πα ρα θε ρι σµού - δι α κο πών και κά µπιν γκ (ΣΣΕ ). Κα τη γο ρί ες µι σθω τών* Oι µι σθω τοί τους ο ποί ους α φο ρά η πα ρού σα σύµ βα ση α πο κα λού νται Ξε νο δο χο ϋ - πάλ λη λοι και κα τα τάσ σο νται σύµ φω να µε την ει δι κό τη τά τους και α νε ξαρ τή τως φύ λου, στις ε ξής τέσ σε ρις κα τη γο ρί ες: Α κα τη γο ρία Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς: Y πάλ λη λος υ πο δο χής (ρε σε ψι ο νίστ), µαιτρ, υ πο µαίτρ (ή κά πταιν), θυ ρω ρός Α, νυ κτο θυ ρω ρός Α, µπου φε τζής Α και προϊ στα µέ νος υ πνο δω µα τί ων και κοι νο χρή στων χώ ρων και µά γει ρας Α. Β κα τη γο ρία Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς: Προϊ στά µε νος πλυ ντη ρί ου και λι νο θή κης, βοη θός υ πο δο χής, θυ ρω ρός Β, σερ βι τό ρος τρα πε ζα ρί ας - σα λο νιού ή ο ρό φων (θα λα µη πό λος), µπάρ µαν ή µπάρ µειντ και µά γει ρας Β. Ε πί σης µε την προ ϋ πό θε ση ό τι θα προ τι µή σουν την πα ρού σα ρύθ µι ση οι τη λε φω νη - τές, οι ε λε γκτές ή τα µπλί στες και οι µαιν κου ρα ντιέ. * Στη ΣΣΕ δεν υπάρχουν οι εξής ειδικότητες που υπήρχαν στην από Στη Β κατηγορία οι ασηµοκέρηδες - Στη Γ κατηγορία οι βουτυριέρηδες και - Στη Δ κατηγορία οι µανταρίστρες 3

4 Γ κα τη γο ρία Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς: Βοη θός σερ βι τό ρου, ο ρο φο κό µος (βα λές), θυ ρω ρός υ πη ρε σί - ας, βοη θός θυ ρω ρεί ου ή µπου φέ ή ε στι α το ρί ου ή µπαρ ή λι νο θή κης, γκρούµ, ντόρ µαν, ή ε ξω τε ρι κός θυ ρω ρός και λι νο θη κά ρι ος, εφ ό σον δεν κα λύ πτο νται α πό άλ λη συλ λο γι κή σύµ βα ση ή Δ ι αι τη τι κή α πό φα ση, µά γει ρας Γ και καµαριέρης-α. Δ κα τη γο ρία Ει δι κό τη τες: Πλύ ντρια, σι δε ρώ τρια, κα θα ρί στρια κοι νο χρή στων χώ ρων, µο δί στρα, λα ντζέ ρης, λου τρο νό µος, προϊ στά µε νος και βοη θός ι α τρείου (ΣΣΕ ). Δ. ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Ή Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ 1. Oι βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί των ερ γα ζο µέ νων που υπάγονται στην πα ρού σα, ό πως έ χουν δι α µορ φω θεί µε την από ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. και Κοιν. Ασφάλισης 9/ ) παραµένουν σταθεροί για την περίοδο από έως Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί αυξάνονται από κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνονται ως εξής: ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Α ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Β ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Γ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Δ 830,18 ευρώ 812,67 ευρώ 796,58 ευρώ 761,23 ευρώ Οµοίως το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων όπως έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε την από ΣΣΕ παραµένει σταθερό για την περίοδο από έως Από την αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται ως εξής : για τους σερβιτόρους σε 63,13 ευρώ για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,05 ευρώ (ΣΣΕ ). 2. Ση µειώ νε ται ό τι το πα ρα πά νω η µε ρο µί σθιο κα τα βάλ λε ται στους δι και ού χους για α πα σχό λη σή τους µέ χρι ο κτώ (8) ω ρών και συ µπε ρι λαµ βά νο νται σ αυ τό οι προ - σαυ ξή σεις για τυ χόν ερ γα σία τις Κυ ρι α κές και ε ορ τές, κα θώς και για ερ γα σία κα - τά τις νυ χτε ρι νές ώ ρες (ΣΣΕ ). 3. Βασικός µισθός αρχιµαγείρου O βα σι κός µι σθός του αρ χι µα γεί ρου κα θο ρί ζε ται µε ε λεύ θε ρη συµ φω νία, το ύ ψος ό µως αυ τού δεν µπο ρεί να εί ναι κα τώ τε ρο του βα σι κού µι σθού της Α κα - τη γο ρί ας προ σαυ ξη µέ νος κα τά 20% (ΣΣΕ και επόµενες). 4. Βασικός µισθός ανηλίκων ΩΩς προς τις βα σι κές µη νιαί ες α πο δο χές των α νη λί κων, δη λα δή των µη συ µπλη - ρω σά ντων το 18ο έ τος της η λι κί ας τους, ι σχύ ουν τα προ βλε πό µε να α πό την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΣΣΕ και επόµενες) 4

5 5. Ρήτρα ελαχίστων αποδοχών Oι α πο δο χές που κα θο ρί ζο νται µε την πα ρού σα σύµ βα ση δεν µπο ρεί σε καµ µία πε ρί πτω ση να εί ναι χα µη λό τε ρες α πό το 26πλά σιο του ε κά στο τε ι σχύ ο ντος κα - τω τά του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου του ερ γα το τε χνί τη (ΣΣΕ και επόµενες). Ε. Ε ΠΙ Δ OΜΑ ΤΑ 1. Ε πί δο µα Προ ϋ πη ρε σί ας Χο ρη γεί ται α πό δραχ µι κό ε πί δο µα προ ϋ πη ρε σί ας δρχ. για κά θε 1 έ τος υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας σε άλ λη ξε νο δο χει α κή ε πι χεί ρη ση. (ΣΣΕ ) Το χο ρη γού µε νο δραχ µι κό ε πί δο µα προ ϋ πη ρε σί ας α να προ σαρ µό ζε ται κα τά τα α νω τέ ρω α να φε ρό µε να πο σο στά (3% + 1%) και κα τά τις α νω τέ ρω η µε ρο µη νί ες. (α ντι στοί χως και ) (Δ Α 13/2000) Το χορηγούµενο δραχµικό επίδοµα προϋπηρεσίας αναπροσαρµόζεται από στο ποσό των δραχµών ή 3,51 ευρώ για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της από ΣΣΕ του κλάδου (Δ Α 10/2001). Το χορηγούµενο δραχµικό επίδοµα προϋπηρεσίας αναπροσαρµόζεται από στο ποσό των 3,70 ευρώ και από στο ποσό των 3,86 ευρώ για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της από ΣΣΕ του κλάδου (ΣΣΕ ). Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται από κατά ποσοστό 2,2% και όπως θα έχει διαµορφωθεί στις , αυξάνεται περαιτέρω από , κατά ποσοστό 3,3% και διαµορφώνεται από έως σε 4,19 ευρώ και από σε 4,33 ευρώ (ΣΣΕ ). Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται κατά ποσοστό και κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται παραπάνω και διαµορφώνεται ως εξής : α. Από κατά ποσοστό 2,5% και διαµορφώνεται σε 4,44 ευρώ. β. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις , αυξάνεται περαιτέρω από κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνεται σε 4,60 ευρώ. γ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις , αυξάνεται περαιτέρω από κατά ποσοστό 2% και διαµορφώνεται σε 4,69 ευρώ. δ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις , αυξάνεται περαιτέρω από κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνεται σε 4,85 ευρώ (ΣΣΕ ). Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται : α. Από κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνεται σε 5,02 ευρώ. β. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις , αυξάνεται περαιτέρω από κατά ποσοστό 3,1% και διαµορφώνεται σε 5,18 ευρώ. γ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις , αυξάνεται περαιτέρω από 5

6 κατά ποσοστό 2% και διαµορφώνεται σε 5,28 ευρώ. δ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις , αυξάνεται περαιτέρω από κατά ποσοστό 3,9% και διαµορφώνεται σε 5,49 ευρώ (ΣΣΕ ). Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας : α. Από έως παραµένει σταθερό στο ποσό των 5,49 ευρώ. β. Από αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται σε 5,54 ευρώ. γ. Όπως θα έχει διαµορφωθεί στις αυξάνεται περαιτέρω από κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται σε 5,60 ευρώ. Ει δι κά για ε κεί νους που προ σλαµ βά νο νται ως σερ βι τό ροι, βοη θοί σερ βι τό ροι, µπάρ µαν και µπου φε τζή δες και των δύο φύ λων και µε την προ ϋ πό θε ση ό τι εί ναι πτυ χιού χοι Σχο λής Του ρι στι κών Ε παγ γελ µά των του λά χι στον µέ χρι Με τεκ παί δευ - σης, α να γνω ρί ζε ται και προ σµε τρεί ται νό µι µος προ ϋ πη ρε σία που πραγ µα το ποί - η σαν σε ο ποι α δή πο τε ε πι σι τι στι κή ε πι χεί ρη ση. Κατ ε ξαί ρε ση προ κει µέ νου πε ρί ξε νο δο χο ϋ παλ λή λων που ερ γά ζο νται σε ξε νο δο χεί α ε πο χι κά, ως χρό νος υ πη ρε - σί ας θε ω ρεί ται και ε κεί νος της νε κράς πε ριό δου και µέ χρι τέσ σε ρις (4) µή νες για κά θε χρό νο, υ πό την προ ϋ πό θε ση ό τι ο ξε νο δο χο ϋ πάλ λη λος µε τά την νε κρά πε ρί ο δο α να λαµ βά νει εκ νέ ου ερ γα σία στην ί δια ξε νο δο χει α κή ε πι χεί ρη ση. (ΣΣΕ ) 2. Ε πί δο µα οι κο γε νει α κών βα ρών Σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς της πα ρού σας α νε ξαρ τή τως φύ λου χο ρη - γεί ται ε πί δο µα οι κο γε νει α κών βα ρών σε πο σο στό 10% το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται στο ά θροι σµα των α πο δο χών της ε νό τη τας Δ και Ε.1 (βα σι κός + αυ ξή σεις + προ ϋ - πη ρε σία). Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του άρ θρου 20 του Ν.1849/89. (ΣΣΕ ) 3. Ε πί δο µα του ρι στι κής εκ παι δεύ σε ως Χο ρη γεί ται πο σο στιαί ο ε πί δο µα Του ρι στι κής Εκ παι δεύ σε ως, το ο ποί ο υ πο λο γί - ζε ται στο ά θροι σµα των α πο δο χών της ε νό τη τας Δ, και Ε.1 (βα σι κός + αυ ξή σεις + προ ϋ πη ρε σία) ως ε ξής: Για τους πτυ χιού χους Α νω τέ ρων Του ρι στι κών Σχο λών σε πο σο στό 15%. Για τους πτυ χιού χους Μέ σων Του ρι στι κών Σχο λών και τους Α πο φοί τους Σχο - λών Με τεκ παί δευ σης σε πο σο στό 10%. Για τους α πο φοί τους της Τα χύρ ρυθ µης εκ παί δευ σης σε πο σο στό 6%. (ΣΣΕ ) 4. Ε πί δο µα ε πο χι α κής α πα σχο λή σε ως Χο ρη γεί ται πο σο στό 10% το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται στο ά θροι σµα των α πο δο χών των ε νο τή των Δ και Ε.1 της πα ρού σης (βα σι κός + αυ ξή σεις + προ ϋ πη ρε σία) στους ερ γα ζό µε νους ε πο χι α κά και για κά θε µή να α πα σχό λη σής τους. Το πα ρα - πά νω ε πί δο µα που δεν συµ ψη φί ζε ται µε τυ χόν υ ψη λό τε ρες α πο δο χές αλ λά προ - στί θε ται σ`αυ τές, κα τα βάλ λε ται στους δι και ού χους στο τέ λος κά θε µή να. 5. Ε πί δο µα στο λής Χο ρη γεί ται πο σο στό 10% το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται στο ά θροι σµα των α πο δο χών των ε νο τή των Δ και Ε.1 της πα ρού σης (βα σι κός+ αυ ξή σεις + προ ϋ πη ρε σία) ή 6

7 πα ρο χή αυ τού σι ας στο λής, κα τά την κρί ση της ε πι χει ρή σε ως. Δ ι και ού χοι του εν λό γω ε πι δό µα τος εί ναι οι α πα σχο λού µε νοι µε ει δι κό τη τα που έ χει κα τα τα γεί στην Α και Β κα τη γο ρία της ε νό τη τας Γ της πα ρού σης και ερ γά ζο νται σε ξε νο δο χεί α πο λυ τε λεί ας και Α Τά ξε ως, υ πό την προ ϋ πό θε ση ό τι α παι τεί ται α πό την Ε πι χεί - ρη ση η εν στο λή υ πη ρε σία. (ΣΣΕ ) 6. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας Πο σο στό 5% το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται στον ε κά στο τε βα σι κό µη νιαί ο µι σθό χο ρη - γεί ται στους πα ρα κά τω α πα σχο λού µε νους α νε ξαρ τή τως φύ λου : Κα θα ρι στές των κοι νο χρή στων χώ ρων. Κα µα ριέ ρες ε φό σον ελ λεί ψει κα θα ρι στριών ε κτε λούν και τις ερ γα σί ες κα θα - ρι σµού των µη κοι νο χρή στων χώ ρων του ξε νο δο χεί ου. Ερ γα ζό µε νους στα πλυ ντή ρια και Στους λου τρο νό µους και στους προϊ στα µέ νους και βοη θούς ι α τρών. (ΣΣΕ ) Στους µα γεί ρους κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 10% ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών τους. Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται κατ ε ξαί ρε - ση, διό τι ή δη το λαµ βά νουν α πό τις ΣΣΕ που τους ε κά λυ πταν µέ χρι τις Oι εκ πρό σω ποι της ΠO ΕΕ-Y ΤΕ δη λώ νουν ό τι δεν θα θέ σουν θέ µα δι α φο ρο ποί η σης αν θυ γι ει νού ε πι δό µα τος σε πο σο στό 5% που ι σχύ ει για τους λοι πούς µι σθω τούς (ΣΣΕ ). Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέµα ως προς τη χορήγηση επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας στους λατζέρηδες-σες και συµφωνούν να το συζητήσουν στις επόµενες συλλογικές διαπραγµατεύσεις (ΣΣΕ ). Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 5% του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού, χορηγείται και στους λαντζέρηδες-σες (ΣΣΕ ). 7. Ε πί δο µα τρο φής Η χορηγούµενη τροφή και το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο, όπως καθορίσθηκαν µε την υπ αρίθµ. 28/1983 απόφαση του Δ Δ Δ Δ Αθηνών, τα οποία διαλαµβάνονται στο άρθρο 4.7 της υπ αρίθµ. 20/1997 Δ Α, τροποποιούνται και αντικαθίσταται το άρθρο 4.7 της υπ αρίθµ. 20/1997 Δ Α ως ακολούθως : Oι ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις ε κεί νες, µέ σα στις ο ποί ες λει τουρ γεί ε στι α τό ριο, υ πο χρε ού νται σε ό σους α πό το προ σω πι κό που α φο ρά η πα ρού σα σύµ βα ση ε πι θυ µούν να πα ρέ χουν τρο φή, εκ πι πτο µέ νου σ αυ τήν την πε ρί πτω ση πσο ο στού 2% ε πί των βα σι κών µηνιαίων µι σθών της παραπάνω ε νό τη τας Δ (εκάστοτε βα σι κός). Ε άν η ξε νο δο χει α κή ε πι χεί ρη ση µέ σα στην ο ποί α λει τουρ γεί ε στι α τό ριο δεν ε πι - θυ µεί να πα ρέ χει τρο φή σε ερ γα ζό µε νο που ε πι θυ µεί και το έ χει ζη τή σει εγ γρά - φως, τό τε υ πο χρε ού ται να κα τα βάλ λει σ αυ τόν πο σο στό 10% ε πί των ως ά νω βα σι κών µη νιαί ων µι σθών (ε νό τη τα Δ ), α πα λασ σο µέ νης έ τσι της ε πι χεί ρη σης α πό την υ πο χρέ ω ση πα ρο χής τρο φής. 7

8 Το ε βδο µα διαί ο δι α το λό γιο, έ χει ως ε ξής: Δ ευ τέ ρα : Κοτόπουλο ή ό σπρια, σαλάτα ή τυρί, φρού το Τρί τη : Κιµάς (µπιφτέκια) ή ψάρι (βα κα λά ος), σα λά τα ή τυρί, γλυκό Τε τάρ τη : Μουσακάς ή λα δε ρό (µελιτζάνες ιµάµ), τυρί, φρού το Πέ µπτη : Κοτόπουλο ή ζυµαρικό, σαλάτα ή τυρί, γλυκό Πα ρα σκευ ή : Κρέας ή λα δε ρό (γεµιστά), σαλάτα ή τυρί, φρούτο Σάβ βα το : Κοτόπουλο ή ψά ρι ή ριζότο σαλάτα ή τυρί, φρού το Κυ ρι α κή : Κρέ ας (µπριζόλα), σα λά τα ή τυρί, γλυκό ή παγωτό Βρα δι νά: 2 φορές την εβδοµάδα λαδερά, 1 φορά πίτσα, 1 φορά ζυ µα ρι κά ή οµελέτα, 3 φορές κρέας, συνοδευόµενα µε σαλάτα ή τυρί και φρούτο ή άλλο είδος µεγαλύτερης αξίας από αυτά (ΣΣΕ ). 8. Ε πί δο µα ύ πνου Για ό σους ερ γα ζο µέ νους που α φο ρά η πα ρού σα σύµ βα ση, α πα σχο λού νται σε ξε νο δο χεί α που βρί σκο νται ε κτός πό λε ων και κω µο πό λε ων και ε πι θυ µούν τη δι α - µο νή τους στο ξε νο δο χεί ο, δι και ού ται ο ερ γο δό της να εκ πί πτει πο σο στό 7% ε πί των βα σι κών µι σθών (ΣΣΕ ). 9. Επίδοµα Ολυµπιακών Αγώνων (Δ Α 19/2004) Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι θα εργασθούν κατά τη χρονική περίοδο από έως σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Αττικής, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Θεσσαλονίκης, καθώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων νοµών της χώρας, οι οποίες έχουν συµβληθεί µε τον Οργανισµό ΑΘΗΝΑ 2004 ή άλλον συναφή φορέα, για τη φιλοξενία των αποστολών και των µελών των Επιτροπών Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, θα καταβληθεί, πέραν του ωροµισθίου και των νοµίµων προσαυξήσεων, από οποιαδήποτε αιτία, επιπλέον 1,50 ευρώ για κάθε πραγµατοποιηθείσα ώρα απασχόλησης, κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα µε ανώτατο όριο τις 166 ώρες. Η παροχή αυτή δε συµψηφίζεται µε αποδοχές υπέρτερες των νοµίµων. Ειδικά όµως για τους εργαζόµενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Θεσσαλονίκης, η παροχή αυτή θα συµψηφιστεί κατά ένα µέρος µε το ποσό των 73 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται σ αυτούς ως επίδοµα Δ ΕΘ, σύµφωνα µε την από ΣΣΕ (Π.Κ. 4/ Επιθ. Εργασίας Θεσ/νίκης). 10.Ερµηνεία του άρθρου 5 της Δ ιαιτητικής Απόφασης 19/2004 Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 5 της υπ αρ. 19/2004 Δ ιαιτητικής Απόφασης, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Θεσσαλονίκης, στις οποίες η εν λόγω διάταξη αναφέρεται, περιλαµβάνονται οι µισθωτοί οι οποίοι εργάζονται σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού αυτού και όχι µόνον εκείνοι που εργάζονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συµβληθεί µε τον Οργανισµό ΑΘΗΝΑ 2004 ή µε 8

9 άλλο συναφή φορέα για τη φιλοξενία των αποστολών και των µελών των Επιτροπών Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων (Δ Α 41/2004). 11.Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η Δ εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ ). Σε ότι αφορά στην καταβολή επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα ισχύουν τα αναφερόµενα στο Προσαρτηµα της παρούσας ρύθµισης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της (ΣΣΕ ). 12.Επίδοµα αδείας Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές. Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµέρών γι αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ. Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε 9

10 περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφοµένων των λέξεων πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν, λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ ). ΣΤ. Δ Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ 1. Προ σαυ ξή σεις Πέ ραν των συ νο λι κών µη νιαί ων α πο δο χών ό πως αυ τές κα θο ρί ζο νται α πό τις πα - ρα πά νω πα ρα γρά φους Δ και Ε χο ρη γού νται στους µι σθω τούς που α φο ρά η πα - ρού σα σύµ βα ση οι πο σο στιαί ες προ σαυ ξή σεις που προ βλέ πο νται υ πό των κει µέ - νων δι α τά ξε ων για τυ χόν α πα σχό λη σή τους τις Κυ ρι α κές, τις ε ξαι ρε τέ ες ε ορ τές που προ βλέ πει ο Νό µος και τις νυ χτε ρι νές ώ ρες. Στις προ βλε πό µε νες α πό το νό - µο ε ξαι ρε τέ ες ε ορ τές προ στί θε ται σαν η µέ ρα αρ γί ας και η πρώ τη του έ τους. (Πρω το χρο νιά) Ό λες οι πα ρα πά νω προ σαυ ξή σεις υ πο λο γί ζο νται ε πί των νο µί µων α πο δο χών. (άρ θρο 7 της ΣΣΕ) Ε πί σης ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι που τυ χόν συ νο µο λο γή θη - καν µε α το µι κές ή ει δι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας. (άρ θρο 9 της ΣΣΕ) 2. Δ ι ευ κρι νί ζε ται ό τι οι υ πο κεί µε νοι εις την πα ρού σα ρύθ µι ση µι σθω τοί ( ε νό τη τα Γ) τους ο ποί ους α πο κλει στι κώς και µό νον α φο ρά αύ τη θα λαµ βά νουν κα τά µή να τους α να φε ρό µε νους µι σθούς µεθ` α πά ντων των υ πό της πα ρού σης προ βλε πο - µέ νων ε πι δο µά των και προ σαυ ξή σε ων. (πα ρά γρα φος 7 της ΣΣΕ) Στους µι σθω τούς της πα ρού σας χο ρη γεί ται α πό τον ερ γο δό τη εκ κα θα ρι στι κό ή α να λυ τι κό ση µεί ω µα µι σθο δο σί ας, για τις κα τά µή να α πο δο χές και για τις α ντί - στοι χες κρα τή σεις. (άρ θρο 10 της ΣΣΕ) 3. Α πό οι η µέ ρες της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των µι σθω τών της πα ρού - σης, κα θο ρί ζο νται σε πέ ντε µε 40 ώ ρες ερ γα σί ας. Τα α να φε ρό µε να στην πα ρα πά νω πα ρά γρα φο ι σχύ ουν µό νο: Για τα ξε νο δο χεί α πο λυ τε λεί ας. Για τα ξε νο δο χεί α Α` τά ξε ως. Για τις ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις Β` τά ξε ως α πό 50 κλί νες και ά νω. Για τις ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις Γ` τά ξε ως α πό 50 κλί νες και ά νω. Oι η µέ ρες ε βδο µα διαί ας α νά παυ σης των ερ γα ζο µέ νων ε πί πεν θή µε ρο πρέ πει να εί ναι συ νε χό µε νες (άρθρο 7 της Δ Α 28/83) 4. Oι ε πι χει ρή σεις που α να φέ ρο νται στην πα ρού σα, ε πι τρέ πε ται να α πα σχο λή σουν τους µι σθω τούς, πέ ραν του α νω τά του ο ρί ου της η µε ρη σί ας και ε βδο µα διαί ας ερ - γα σί ας και µέ χρι 1 ώ ρα η µε ρη σί ως, χω ρίς να υ πο χρε ού νται να κα τα βάλ λουν πρό - σθε τη α µοι βή εξ` αι τί ας αυ τής της υ πέρ βα σης, υ πό την προ ϋ πό θε ση ό τι ο µέ σος ό ρος των ω ρών ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας υ πο λο γι ζό µε νος ε πί πε ριό δου ο κτώ το πο λύ εδ βο µά δων, δεν υ περ βαί νει τον α ριθ µό των 40 ω ρών ερ γα σί ας. Τού το κρί - νε ται ε πι βε βλη µέ νο για να α ντι µε τω πι στούν οι δυ σκο λί ες που προ κύ πτουν α πό την ε φαρ µο γή της πεν θή µε ρης ερ γα σί ας στις πα ρα πά νω ε πι χει ρή σεις. 10

11 (άρ θρο 11 της ΣΣΕ, Δ Α 20/1997). Το άρθρο 5.4 της µε αριθµό 20/1997 Δ ιαιτητικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: 5.4 Καθορισµός ηµερών και ωρών εργασίας Α. Από οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) µε 40 ώρες δουλειάς. Τα αναφερόµνεα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν µόνο: 1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων. 2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων. 3. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωµάτια και πάνω. 4. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωµάτια και πάνω. Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων επί πενθήµερο πρέπει να είναι συνεχόµενες (παράγραφος 7 της Δ Α 28/1983). Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερησίας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι µία (1) ώρα ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αµοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα και στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα πενθήµερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διάστηµα διατηρείται το συγκεκριµένο ποσοστό, αποδεικνυόµενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρηµένο από την οικεία Δ ΟΥ ή άλλο πρόσφορο µέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι δύο (2) ώρες ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αµοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόµενο αντί µειωµένου ωραρίου ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός και των δύο (ΣΣΕ ). 5. Ε πα να πρό σλη ψη ε πο χι κώς α πα σχο λου µέ νων Oι µη συ νε χούς λει τουρ γί ας (εποχιακές) ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις (οι οποίες θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν µέχρι 9 µήνες το χρόνο), και αυ τές θε ω ρεί ται ό τι εί ναι ε κεί νες που λει τουρ γούν µέ χρι 9 µή νες τον χρό νο, υ πο χρε ού - νται να ε πα να προ σλαµ βά νουν το αυ τό προ σω πι κόν, που α πα σχό λη σαν κα τά την προη γού µε νην πε ρί ο δον. Προ ϋ πό θε ση γι αυ τό το κα θι ε ρω µέ νο δι καί ω µα του ερ γα ζο µέ νου, α πο τε λεί η έγ γρα φη ει δο ποί η ση προς τον ερ γο δό τη του ότι επιθυµεί να απασχοληθεί κατά 11

12 την προσεχή περίοδο. Η έγ γρα φη αυ τή ει δο ποί η ση πρέ πει να γί νει µέ σω της οι κεί ας ορ γα νώ σε ώς του και σε έ ντυ πο δή λω ση που έ χει ε κτυ πώ σει αυ τή και να αποσταλεί στον εργοδότη µέχρι 30 Ιανουαρίου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ ή µε κατάθεση συστηµένου στο ταχυδροµείο. Η ε πι χεί ρη ση υ πο χρε ού ται να τον α πα σχο λή ση σε κά θε πε ρί πτω ση α πό την 10η Ι ου νί ου, ε κτός αν βρί σκε ται στις πε ρι ο χές Κρή της, Ρό δου και Κέρ κυ ρας ο πό τε υ πο χρε ού ται α πό 25 Μαί ου, και α πό 15 Ι ου νί ου ε άν βρί σκε ται στις λου τρο πό λεις. Σε κά θε πε ρί πτω ση µι σθω τός που θα κλη θεί α πό την ε πι χεί ρη ση να α να λά βει υ πη ρε σία και δεν την α να λά βει α δι και ο λό γη τα, ε ντός πεν θη µέ ρου χά νει κά θε δι - καί ω µα ε πα να προ σλή ψε ως και α πο ζη µιώ σε ως. Η πρό σλη ψη και τα µε τά απ'αυ τήν δι και ώ µα τα και υ πο χρε ώ σεις αρ χί ζουν α πό την στιγ µή που ο ερ γα ζό µε νος α να λαµ βά νει ερ γα σία. Τα πα ρα πά νω ι σχύ ουν σε συν δυ α σµό µε τις δι α τά ξεις του άρ θρου 8 του Ν.1346/83. Δ ι ευ κρι νί ζε ται ό τι για την ε ξεύ ρε ση του πο σο στού πλη ρό τη τας των ξε νο δο χεί ων, δεν λαµ βά νε ται υ πό ψη τυ χόν έ κτα κτη αυ ξη µέ νη πλη ρό τη τα. (άρ θρο 12 της ΣΣΕ) 6. Προ ϋ πο θέ σεις α πο λύ σε ως επί ε πο χι α κής α πα σχό λη σης Τό σον κα τά την διάρ κει α λει τουρ γί ας της ε πο χι α κής ε πι χει ρή σε ως ό σον και κα - τά την νε κράν πε ρί ο δον ταύ της α πό λυ σις ερ γα σθέ ντος κα τά την προη γού µε νην πε ρί ο δον χω ρεί µό νον ε πί τη κα τα βο λή της νο µί µου α πο ζη µιώ σε ως. Δ εν ε πι τρέ - πε ται κα τά την νε κράν πε ρί ο δον κα ταγ γε λί αν δι προ ει δο ποιή σε ως, πλην διά δε δι και ο λο γη µέ νην αι τί αν. Η α πο ζη µί ω σις υ πο λο γί ζε ται βά σει των κα τά µέ σον ό ρον α πο δο χών της α µέ σως προη γου µέ νης πε ριό δου ερ γα σί ας. Εν τη κα ταγ γε λία θα υ πο λο γί ζε ται ως χρό νος υ πη ρε σί ας ο α πό της προ σλή ψε ως του ερ γα ζο µέ νου εν τω αυ τώ ξε νο δο χεί ω. Oι ερ γα ζό µε νοι εις τα ξε νο δο χεί α υ πο χρε ού νται, ό πως πα ρα µεί νουν εν τη ερ γα σία και µε τά την λή ξιν της ε πο χι α κής πε ριό δου, εφ'ό σον η ε πι χεί ρη σις έ χει α νά γκην των υ πη ρε σιών των, της σει ράς και του α ριθ µού κα θο ρι ζο µέ νων υ πό του ερ γο - δό του. (άρ θρο 13 της ΣΣΕ) 7. Παροχή έκπτωσης στις τιµές των ξενοδοχείων Το άρθρο 5.8 της υπ αρίθµ. 20/1997 Δ Α τροποποιείται ως εξής: Συµ φω νεί ται να πα ρέ χε ται α πό ό λες τις ξε νο δο χει α κές µο νά δες ό λων των κα - τη γο ριών σ' ο λό κλη ρη την ε πι κρά τει α στους ξε νο δο χο ϋ πάλ λη λους ό λης της Χώ ρας έκ πτω ση 30% στις κατ έ τος κα θο ρι ζο µέ νες τι µές των ξε νο δο χεί ων µε την ε πί δει ξη του Ε παγ γελ µα τι κού Βι βλι α ρί ου ή της Ε παγ γελ µα τι κής ταυ τό τη τας ή άλλως µε την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου συνοδευόµενου από σχετική βεβαίωση του εργοδότη-ξενοδόχου (ΣΣΕ ) 8. Εφαρµογή θεσµικών όρων ΕΓΣΣΕ Oι θε σµι κοί ό ροι της α πό 30 Μαί ου 2000 ΕΓ ΣΣΕ θε ω ρεί ται ό τι α πο τε λούν µέ ρος και της πα ρού σας ρύθ µι σης. (Δ Α 13/2000) Oι θεσµικοί όροι της από 15 Απριλίου 2002 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν µέρος και της παρούσας ρύθµισης. (ΣΣΕ ) 12

13 9. Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών Oι αποζηµιώσεις του β.σ. 16/ , όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του (άρθρο 4) και του (άρθρο 5), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας) : Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος : Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη : 5 η µε ρο µί σθια 7 η µε ρο µί σθια Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη : 15 η µε ρο µί σθια Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη : Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη : Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη : Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη : Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη : Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω: (ΣΣΕ µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 10.Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές 30 η µε ρο µί σθια 60 η µε ρο µί σθια 95 η µε ρο µί σθια 115 η µε ρο µί σθια 135 η µε ρο µί σθια 150 η µε ρο µί σθια Α πό ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή προ ϋ πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο - τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γα σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ - στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή 25 ερ γά σι µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε - ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας. (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει), µειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους. (ΣΣΕ µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 11.Αναλογία άδειας εποχιακώς απασχολουµένων (Δ Α 10/2001) Oι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθµιση, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συµπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε οποιοδήποτε εργοδότη, λαµβάνουν αναλογία αδείας 2,5 ηµερών για κάθε µήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδοµα αδείας 2,5 ηµερών οµοίως για κάθε µήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και µέχρι µισό µηνιαίο µισθό. 12.Ά δει α µη τρό τη τας Χορηγείται άδεια µητρότητας σύµφωνα µε ΣΣΕ) την ΕΓΣΣΕ (άρθρο 14 της Χο ρη γεί ται µία ε πί πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά τον το κε τό. (ά δει α λο χεί ας) Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται κατ αυ τόν τον 13

14 τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο - χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (9) µε - τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε - νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο - λι κής α δεί ας δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις.(δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 13.Ά δει α για συµ µε το χή στις ε ξε τά σεις Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να ζη τή σουν α πό κοι νού την αύ ξη ση των α πο δο χών που κα τα βάλ λο νται α πό τον O Α ΕΔ για τις η µέ ρες α δεί ας για συµ µε - το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την πα ραγρ. 1 του άρ θρου 2 του Ν. 1346/83, ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της και µε το άρ θρο 6 της ΕΓ ΣΣΕ της , στο ύ ψος των κα τα βα λό µε νων α πο δο χών του ερ γα ζό µε νου και σε κά θε πε ρί πτω ση ό χι κά τω των νο µί µων. (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 14. Ά δει α γά µου και γέν νη σης τέ κνου Στους µισθωτούς που αφορά η παρούσα χορηγείται άδεια γάµου πέντε ηµέρες µε αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δε συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη από τον ΑΝ 539/45. Η ά δει α γά µου του άρ θρου 6 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 προ σαυ ξά νε ται σε έ ξι (6) ερ - γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο κα πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5) ερ - γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο. (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε α πο δο χές. (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 15. Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι - διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ έ τος, εφ ό σον ο/η ερ γα ζό µε - νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω. (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 16. Άδεια φροντίδας παιδιού (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 1. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τιράντα µηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. 2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούνται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της 14

15 µητέρας του παιδιού. 3. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. Ερµηνευτική δήλωση για το άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ (προστεθείσα µε την υπ αριθµ. Πράξη Κατάθεσης 37/ ΕΓΣΣΕ) : Τα συµβαλλόµενα µέρη, που κατήρτισαν την ΕΓΣΣΕ , δηλώνουν ότι, σύµφωνα µε το πνεύµα των διαπραγµατεύσεων και των συµφωνιών των προηγούµενων ΕΓΣΣΕ στο συγκεκριµένο θέµα, το δικαίωµα του µειωµένου ωραρίου, που δικαιούται ο γονέας για τη φροντίδα του παιδιού, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ , έχει ως έναρξη τον τοκετό ή την επίσηµη υιοθεσία και όχι τη λήξη της περιόδου λοχείας. Πρόκειται δηλαδή για παράταση κατά έξι µήνες της άδειας θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αυτού ο γονέας παρέχει εργασίας µειωµένη κατά µία (1) ώρα ηµερησίως. 17.Μονογονεϊκές οικογένειες (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στοη άγαµο (η) γονέα, που έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 18.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές. 19.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) 15

16 Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 20.Προστασία της απασχόλησης των εξαρτηµένων ατόµων κατά την περίοδο της απεξάρτησης (Δ Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από ΕΓΣΣΕ) Δ εν επιτρέπεται η απόλυση εξαρτηµένου ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά. 21.Αργίες Στις προβλεπόµενες από το νόµο εξαιρετέες εορτές 25η Μαρτίου, η δεύτερη ηµέρα του Πάσχα, η 1η Μαίου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η Δ εκεµβρίου, προστίθεται σαν ηµέρα αργίας και η 1η Ιανουαρίου (Δ Α 20/1997, ΣΣΕ ). 22.Επιτροπή προσδιορισµού επιδόµατος εξυπηρέτησης Oλυµπιακών αγώνων (ΣΣΕ ) Ενόψει της θέσπισης της συλλογικής ρύθµισης για το έτος 2004, τα µέρη θα συστήσουν εγκαίρως ισοµερή επιτροπή προκειµένου να επεξεργαστεί πρόταση για την πρόβλεψη ειδικού επιδόµατος εξυπηρέτησης Oλυµπιακών Αγώνων. Η επιτροπή θα µελετήσει µεταξύ άλλων το τοπικό και προσωπικό πεδίο της χορήγησης του εν λόγω επιδόµατος. 23.Η πα ρού σα ε κτός α πό τις νέ ες ρυθ µί σεις που πε ρι λαµ βά νει κω δι κο ποι εί σε ε νιαί ο κεί µε νο τους ι σχύ ο ντες ό ρους της ΣΣΕ των ξε νο δο χου παλ λή λων της και των µε τέ πει τα συλ λο γι κών ρυθ µί σε ων του κλά δου. (πρα κτι κά συµ φω νί ας 1992,1993,1994, 1995 και 1996), (Δ Α 20/1997) 24. Σύσταση Επιτροπής ένταξης ειδικοτήτων Αποφασίζεται η σύσταση 6µελούς Επιτροπής, όπου θα εκπροσωπούνται ισοµερώς τα συµβαλλόµενα µέρη προκειµένου να µελετηθούν οι όροι αµοιβής και εργασίας των επαγγελµατικών ειδικοτήτων που µπορούν να ενταχθούν στην εθνική κλαδική ΣΣΕ των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και να διατυπωθεί πρόταση για την οµαλή ενσωµάτωσή τους. Εφόσον τα συµβαλλόµενα στην παρούσα µέρη, ύστερα από διαπραγµατεύσεις, συµφωνήσουν στους όρους αµοιβής και εργασίας των προς ένταξη επαγγελµατικών ειδικοτήτων µπορούν να υπογράψουν συµπληρωµατική ΣΣΕ εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας ρύθµισης. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν τη συνδροµή των υπηρεσιών του ΟΜΕΔ, προκειµένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της ως άνω Επιτροπής και οι µεταξύ τους συλλογικές διαπραγµατεύσεις (ΣΣΕ ). 25. Δ ιατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης α. Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ, Δ Α) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ. 16

17 β. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική σύµβαση, νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις, Κανονισµούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ ). ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΕΙΔ ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται: α. για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και β. για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγµαται καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα άδειας, η αµοιβή για τακτική νόµιµη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κ.λπ. Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ /538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών (ΣΣΕ ). 17

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Ot16R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOIΗ ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΤOY

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας O12R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας K01R11 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΑΓ ΓΕΙ O ΠΛΑ ΣΤΩΝ, ΦΑ ΓΕ ΝΤΙ Α ΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ Y ΓΙ ΕΙ ΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης Kt09R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤYΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας K26R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΩΛΗΣΕΩΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας K16R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ.Α.) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Ε ΠΙ ΣΙ ΤΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας O75R07 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ (ΠΛO ΩΩΝ Ε ΞΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης O16R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΤΡΙ ΩΩΝ-ΣΤΩΩΝ, ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10 του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων () όλης της χώρας K27R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY Α ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΕ ΡΑ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΓΕ ΝΙ ΚΗΣ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΗΣ ΣYΜ ΒΑ ΣΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. 26.2.1975 (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975)

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:15/ )

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:15/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λ.π., που απασχολούνται στις βιοµηχανίες όλης της χώρας». (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερµάτων όλης της χώρας».

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερµάτων όλης της χώρας». ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερµάτων όλης της χώρας». (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 59/5-7-2002) Σήµερα την 1/7/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ - ΝY ΚΤO ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ & ΘY ΡΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων K78R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΗΣ ΤYΠOΠOΙΗΜΕΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ-ΤΡΙΩΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤOΚΙΒΩΩΤΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων όλης της χώρας O76R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρµογής

ΆΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 84/23-7-2002) Στην Αθήνα, την 10 Ιουλίου 2002 οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιµατισµού, πιλοποιίας στρωµατοποιίας και εφαπλωµατοποιίας όλης της χώρας για το 2002» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού Γρα φεί ων (υ παλλ. γραµµ. α ποθηκ. ει σπρ.) στις βι ο µη χα νι κές - βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώρας K53R11

του Προ σω πι κού Γρα φεί ων (υ παλλ. γραµµ. α ποθηκ. ει σπρ.) στις βι ο µη χα νι κές - βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώρας K53R11 του Προ σω πι κού Γρα φεί ων (υ παλλ. γραµµ. α ποθηκ. ει σπρ.) στις βι ο µη χα νι κές - βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώρας K53R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11

των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11 των ερ γα ζο µέ νων στα Βι βλι ο δε τεί α ό λης της Χώ ρας K07R11 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΒΙ ΒΛΙO Δ Ε ΤΕΙΑ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά 10 χρόνια από την πρόσληψη: 27,66

Μετά 10 χρόνια από την πρόσληψη: 27,66 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΒΑΦΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» Σήμερα την 22 Ιουλίου 2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.: Ω /ΣΟΥ ΠΚ 5/30-9-10) Στη Ρόδο σήµερα στις 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ. ΟΞΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα