Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή"

Transcript

1 Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά στο τε α τό μου με α να πη ρί α με την κοι νω νί α μέ σα στην ο ποί α ζει. Ι στο ρικά, η προ σπάθεια προσ διο ρι σμού της α να πη ρί ας έ χει ε πη ρε α στεί α πό την κουλ τού ρα της ε κά στο τε κοι νω νί ας με α ντί στοι χη α πο τύ πω ση στη νο μο θεσί α της και ο δή γη σε στην α νά πτυ ξη διά φο ρων θε ω ρη τι κών μο ντέ λων που ο ρί ζουν την α να πη ρί α με βά ση δια φο ρε τι κά (ια τρι κά, κοι νω νι κά, η θι κά, οι κο νο μι κά) κάθε φο ρά κρι τή ρια. Με την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου: Θα γί νουν γνω στές οι κυ ριό τερες έν νοιες και ο ρι σμοί, όπως η α να πη ρί α, η τα ξι νό μη ση των α να πη ριών, η ει δι κή φυσι κή α γω γή και οι στόχοι της, η έ ντα ξη, η ψυ χο κι νη τι κή α νάπτυ ξη και το ε ξα το μι κευ μέ νο εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα. Θα α να λυ θούν οι βα σι κές προϋ ποθέ σεις (γνώ ση ψυ χο κι νη τικής α νά πτυ ξης και δια μόρ φωσης ε ξα το μι κευ μέ νου εκ παιδευ τι κού προ γράμ μα τος) που ο κα θη γη τής ει δι κής φυ σι κής α γω γής πρέπει να πλη ροί, για να α ντα πο κρι θεί με ε πι τυ χί α στο ρό λο του. Σύμ φω να με τον Πα γκό σμιο Ορ γα νι σμό Υ γεί ας, η ανα πη ρί α αντι προ σω πεύ ει πε ρισ σό τε ρο έ ναν περιο ρι σμό της αν θρώ πι νης α πό δο σης και ό χι έ ναν ια τρι κό ό ρο ή μί α δια φο ρε τι κή εμ φά νι ση ή μί α «μειο νε ξί α» ο ποιου δή πο τε εί δους. Για τους ει δι κούς, η α να πη ρί α α πο τε λεί ε πι πλέ ον και μί α νο μι κή έν νοια που δί νει το δι καί ω μα σε κά θε άτο μο με πε ριο ρι σμέ νο ε πί πε δο δρα στη ριό τη τας να δε χθεί υ πο στή ρι ξη. Γε νι κά, κά θε πα ρέκ κλι ση α πό την υ γεί α, ό πως αυ τή ο ρί ζε ται α πό την άρ τια σω μα τι κή, πνευ μα τι κή και ψυ χι κή κα τά στα ση του α τό μου, α πο τε λεί την α ναπη ρί α που δυ σκο λεύ ει το ά το μο να προ σαρ μο στεί και να λει τουρ γή σει α πρόσκο πτα στην κοι νω νί α, λό γω γε νετι κών και πε ρι βαλ λο ντι κών πα ρα γό ντων. 13

2 Kεφάλαιο 1 Τα ά το μα με α να πηρί α, α νά λο γα με τις δυ σκο λί ες που α ντι με τω πίζουν, τα ξι νο μού νται σε διά φορες κατη γο ρί ες. Στο ση μεί ο αυ τό, θα πρέπει να α να φερ θεί ό τι ό ρος «α να πηρί α» και η τα ξι νό μη ση των ατόμων σε κατηγορίες, ανάλογα με την αναπηρία τους, χρη σι μο ποιού νται κα θα ρά ως δια γνω στι κοί ό ροι, για να υ πο δη λώσουν τα ά το μα που χρειά ζο νται ει δι κή αγω γή. Ο κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής πρέ πει να γνω ρί ζει ό τι τα προ βλή μα τα που μπο ρεί να α ντι με τω πί ζει έ να ά τομο με α να πη ρί α α πο τε λούν έ να μόνο μέ ρος των πλε ο νε κτη μά των ή των μειο νε κτη μά των του και ότι σε κα μιά πε ρί πτω ση δε χαρα κτη ρί ζουν το ά τομο αυ τό συ νο λι κά. Γε νι κά, οι αναπηρίες μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: Μαθησιακές δυσκολίες. Δια τα ρα χές Ο μι λί ας. Νο η τι κή υ στέ ρη ση. Αυ τι σμός. Συ ναι σθη μα τι κές δια τα ρα χές. Ορ γα νι κό νό ση μα/χρό νια πάθηση. Βα ρη κοΐα. Κώ φω ση. Ελ λι πής ό ρα ση. Τύ φλω ση. Τύ φλω ση-κώ φω ση. Ορ θο πε δι κή, νευ ρο λο γι κή, μυ ϊ κή βλά βη. Τραυ μα τι σμός ε γκε φά λου. Πολ λα πλή μειο νε ξί α. Οι κα τα στά σεις αυ τές θα α να λυθούν λε πτο με ρώς στα επό με να κε φάλαια του βι βλί ου. Προς ευ κο λό τε ρη α πο μνη μό νευ ση, αυ τό που χρειά ζε ται να γνω ρί ζει πρώ τα ο γυ μνα στής εί ναι ό τι οι πα ρα πά νω α να πη ρί ες μπο ρούν να τα ξι νο μη θούν ως προς τη φυ σι κή α γω γή, ως ε ξής: Ά το μα με κι νη τι κές δια τα ρα χές (ορ θο πε δι κές, νευ ρο λο γικές, μυ ϊ- κές βλά βες). Ά το μα με γνω στικές δια τα ρα χές (ό πως νο η τι κή υ στέ ρη ση, μα θησια κές δυ σκο λί ες). Ά το μα με αι σθητη ρια κές δια τα ραχές (κυ ρί ως τύ φλω ση, κώ φω ση). Ά το μα με ορ γα νικά νο σή μα τα και άλ λες χρό νιες κα τα στά σεις υ γείας που πε ριο ρί ζουν την από δο ση του α τό μου (π.χ. δια βή της, ε πι ληψί α). Η τα ξι νό μη ση αυ τή σχε τί ζε ται ά μεσα με τις προ σαρ μο γές που κα λού νται να γί νουν κά θε φο ρά στο μά θη μα της φυ σι κής α γω γής. Α πό τα πα ρα πάνω, εί ναι φα νε ρό ό τι οι α παι τού με νες προ σαρ μο γές εί ναι δια φο ρε τι κές α νά περί πτω ση. Εί ναι συ νάρ τη ση τό σο της τα ξι νό μη σης των α να γκών του α τό μου, ό σο και των ι διαί τε ρων χαρα κτη ρι στι κών του κα θε νός. Η ει δι κό τη τα που α να φέ ρε ται σε αυ τές τις προ σαρ μο γές και προ ε τοιμά ζει τον κα θη γη τή φυ σι κής α γω γής να δι δά ξει με ε πι τυ χί α α σκου μένους με α να πη ρί ες εί ναι η ει δι κή (ή προσαρ μο σμέ νη) φυ σι κή α γω γή που α πο τε λεί κλά δο τό σο της ε πι στή μης της φυσι κής α γω γής, ό σο και της ειδι κής α γω γής. Η ει δι κή α γω γή εί ναι έ νας ευ ρύ τε ρος ό ρος που α να φέ ρε- 14

3 ται στην ει δικά σχε δια σμέ νη δι δα σκαλί α α πό ε παγ γελ μα τί ες δια φο ρε τι κών ει δι κοτή των (π.χ. παι δα γω γούς ει δικής α γω γής-λο γο θε ρα πευ τές, ψυ χολόγους, φυσικοθεραπευτές, κοι νω νικούς λει τουρ γούς, νο ση λευ τές, καθη γη τές ει δι κής φυ σι κής α γω γής), με σκο πό να συ να ντή σουν τις μο να δι κές α νά γκες κά θε α τό μου με α να πη ρί α. Γε νι κά, η ει δι κή (ή προ σαρμο σμέ νη) φυ σι κή α γω γή: Εί ναι έ νας σύν θετος ό ρος που α να φέ ρε ται στην εν σω μά τω ση γνώ σης α πό πολ λούς το μείς (φυσι κή α γω γή, ει δι κή α γω γή, ια τρι κή, ψυ χο λο γί α κ.ά.) για τη δημιουρ γί α ε νός ξε χω ρι στού και μο να δι κού το μέ α γνώ σης. Εί ναι η ε πι στή μη της α νά πτυ ξης, ε φαρ μο γής και πα ρα κο λού θη σης ε νός προ σε κτι κά σχε δια σμέ νου ε ξα το μι κευμέ νου προ γράμ μα τος Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις για κά θε ά το μο με α να πη ρί α. Ανα φέ ρε ται στην προ σαρ μο γή της δι δα σκα λί ας, των α σκή σε ων και του πε ρι βάλ λο ντος, προ κει μένου να ι κα νο ποιη θούν οι μο να δικές α νά γκες κά θε ασκουμένου με α να πη ρί α. Η ει δι κή φυ σι κή α γω γή δε δια φέρει ως προς το σκο πό και τους ε πιμέ ρους στό χους της α πό τη φυ σική α γω γή. Στοχεύει να διε γεί ρει, δη λαδή, την ψυ χο κι νη τι κή α νά πτυ ξη του μα θη τή μέ σα από κι νη τι κές ε μπει ρίες, και τη συμ με το χή στην ά σκη ση, οδηγώντας τον προς την αυ το πραγμά τω ση. Σκο πός εί ναι η δη μιουρ γί α ε νός α τό μου που υ ιο θε τεί έ ναν υ γι ή και ε νερ γό τρό πο ζω ής και έ χει α ναπτύ ξει στο έ πα κρο τις δυ να τό τη τές του, προ σφέ ρο ντας στον ε αυ τό του και την κοι νω νί α, ό πως δεί χνει το παρα κά τω σχή μα 1 : Στόχοι Ειδικής Φυσικής Αγωγής Πλήρης Ανάπτυξη (Αυτοπραγμάτωση) Φυσικά Εκπαιδευμένο Άτομο Συναισθηματική Ανάπτυξη Ψυχοκινητική Ανάπτυξη Νοητική Ανάπτυξη Φυσική κατάσταση Κινητική Ανάπτυξη Ρυθμός και χορός Δραστηριότητες νερού Αθλήματα, αγώνες, παιχνίδια 1 Winnick, JW. (2005). Adapted physical education and sport (4th ed.). Champaign, IL: Human kinetics. 15

4 Kεφάλαιο 1 Οι στό χοι της ει δι κής φυσι κής α γωγής και της φυ σι κής α γω γής, ε πο μένως, δε δια φέ ρουν. Αυ τό στο ο ποί ο, Στη φυσική αγωγή μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες υποθέσεις: Οι μα θη τές χω ρίς α να πη ρί α έ χουν ε παρ κή ψυ χι κή και σω μα τι κή υ γεί α και κοι νω νι κή ε πάρ κεια, για να ω φελη θούν ά με σα α πό την παρα δοσια κή με θο δο λο γί α της φυ σι κής α γω γής. Οι μα θη τές έ χουν τη συ μπε ρι φο ρά που α παι τεί ται, για να α κο λου θήσουν βασι κούς κα νό νες δρα στηριο τή των. Οι αι σθή σεις και οι δια δι κα σί ες α ντίλη ψης εί ναι ά θι κτες και οι μα θη τές εί ναι σε θέ ση να δε χτούν μί α υ ψηλή πο σό τη τα ε ρε θι σμά των, κα τά τη διάρ κεια της ά σκη σης. Οι μα θη τές χω ρίς α να πη ρί α μπορούν να γε νι κεύ σουν τις ι κα νό τητες που α πέκτη σαν σε εφ ό ρου ζω ής συ μπε ρι φο ρά που υ πο στηρί ζει τον υ γι ή τρό πο ζω ής. Το πλαί σιο υ πευ θυ νό τη τας μεταξύ φυ σι κής α γω γής και ει δι κής φυ σι κής α γω γής δια φέ ρει. Η φυ σι κή α γω γή εν δια φέ ρε ται, κυ ρίως, για τη δι δα σκα λί α δρα στηριοτή των, στα πλαί σια του ε τή σ ιου προ γραμ μα τι σμού ε νός σχο λεί ου, ε νώ η ειδι κή φυ σι κή α γω γή εν διαφέ ρε ται για μί α ευ ρύ τε ρη, ο λι κή πα ρο χή υ πη ρε σιών, στα πλαί σια οι κο γέ νειας-σχο λεί ου-κοι νό τη τας. Οι κα θη γητές ει δι κής φυ σι κής ω στό σο, δια φέ ρουν εί ναι οι τρό ποι που χρη σι μο ποιούν, για να φθά σουν στο ί διο α πο τέ λε σμα. Και τού το, για τί: Α ντί θε τα, στην ει δι κή φυ σι κή α γω γή δεν μπο ρούν να γί νουν υ πο θέ σεις: Οι στό χοι ε ξα το μι κεύ ο νται και βασί ζο νται στη διαρκή α ξιο λό γη ση. Οι μα θη τές με α να πη ρί ες έ χουν πε ρισ σό τε ρες α νά γκες α πό τους συ νο μη λί κους τους χω ρίς α ναπη ρί ες. Η α να πη ρί α προ κα λεί δυσμε νή ε πί δρα ση στη σω μα τική και ψυ χι κή υ γεί α και, σε συν δυασμό με τις λι γό τε ρες ευ και ρί ες για ά σκηση, ο δη γεί σε πε ριο ρι σμέ νη κι νη τι κή δρα στη ριό τη τα. Η πι θα νή α πο τυ χί α σε δρα στηριό τη τες που φαί νο νται εύ κο λες σε άλ λους ο δηγεί σε ψυ χο λο γι κά προ βλή μα τα, ό πως χα μη λή αυ τοεκτί μη ση και αί σθη μα α νικα νό τητας, τα ο ποί α πρέ πει να λη φθούν υπ όψιν, πριν ο πα ρα δο σια κός τρό πος διδα σκα λί ας της φυ σι κής α γω γής γί νει α πο τε λε σμα τι κός. α γω γής έ χουν «ευ ρύ τε ρες» βάσεις γνώ σης. Οι κα θη γη τές φυσι κής α γω γής εκ παι δεύ ο νται, κυ ρίως, στις επι στή μες κί νη σης και καθο δη γού νται α πό τον πα ρα δο σιακό (κα θη γη τής-προπό νη ση) τρό πο δι δα σκα λί ας, ε νώ οι κα θη γη τές ει δι κής φυ σι κής α γω γής εκ παιδεύ ο νται, ε πι πρό σθε τα σε ό λες τις πτυ χές της θε ω ρί ας της προ σαρμο γής σε έναν και νού ργιο κλά δο που μό λις άρ χι σε να πα ρά γει και 16

5 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις να δο κι μά ζει τη θε ωρί α του. Οι στό χοι της ει δι κής φυ σι κής α γω γής μπαί νουν σε δια φο ρετι κή προ τε ραιό τη τα, λό γω του δια φο ρε τι κού ε πι πέ δου ι κα νο τή των των μα θη τών με α να πη ρί α. Στις δυ σκο λό τε ρες των πε ρι πτώ σε ων, στις οποίες το ε πί πε δο α πό δο σης εί ναι χα μη λό, κύ ριο μέ λη μα α ποτε λεί η ψυ χα γω γί α του παι διού με α να πη ρί α και η α πό κτη ση θε τι κών ε μπει ριών α πό τη συμ με το χή του στην ά σκη ση. Στις κα λύ τε ρες περι πτώ σεις, στις οποίες η α πό δο ση του μα θη τή με ανα πη ρί α πλη σιάζει κα τά πο λύ ή εί ναι ό μοια με την α πό δο ση των συ νο μη λί κων του, οι στό χοι της φυ σι κής α γω γής δε διαφέ ρουν α πό αυ τούς που τίθενται για τους συμ μα θη τές του χω ρίς α να πη ρί α. Α νε ξάρ τη τα α πό το ε πίπε δο α πό δο σης, πρω ταρ χι κό μέ λημα και διαρ κής επι δί ω ξη του κα θηγη τή φυ σι κής α γω γής πρέ πει είναι να είναι η έ ντα ξη των μα θη τών με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νά γκες. Η έ ντα ξη μπο ρεί να ο ρι στεί ως η πα ρο χή εκ παί δευ σης στους μα θη τές με α να πη ρί α στο πλαί σιο της τυπι κής τά ξης και μπο ρεί να πά ρει τις ε ξής έννοιες: Φυ σι κή έ ντα ξη. Η το πο θέ τη ση του ε κά στο τε μα θη τή με ει δι κές εκ παι δευ τι κές ανά γκες στις τυ πι κές τά ξεις φυ σι κής α γω γής. Κοι νω νι κή έ ντα ξη. Οι προ σω πικές σχέ σεις και αλ λη λε πι δρά σεις του μα θη τή με α να πη ρί α με τους συμ μα θη τές του. Εκ παι δευτι κή έ ντα ξη. Ο βαθ μός συμ με το χής του μα θη τή με α ναπηρί α στην εκ μά θη ση των δραστη ριο τή των με τους υ πό λοι πους συ νο μη λί κους. Το κί νη μα της έ ντα ξης παγκο σμί ως εκ φρά ζε ται μέ σα α πό δύ ο τά σεις. Α πό αυ τούς που υ πο στη ρί ζουν πάντο τε την πλή ρη έ ντα ξη (full inclusion) του μα θη τή με ει δι κές εκ παι δευ τι κές α νάγκες στην τυ πι κή τά ξη, α νε ξάρ τη τα α πό τη σο βα ρό τη τα της α να πη ρί ας, και α πό ό σους υ πο στη ρί ζουν την τοπο θέ τη ση του μα θη τή με α να πη ρί α στο κα ταλ λη λό τερο κά θε φο ρά για τις ι κα νό τη τές του εκ παι δευ τι κό πε ρι βάλλον, σύμ φω να με τη δια βάθ μι ση των «λι γό τε ρο πε ριο ρι στι κών πε ρι βαλ λόντων» (least restrictive environments), όπως δεί χνει το πα ρα κά τω σχή μα: Τυπική τάξη φυσικής αγωγής Τυπική τάξη φυσικής αγωγής και συμπληρωματική καθοδήγηση Ειδική Φυσική Αγωγή σε τυπική τάξη Ειδική Φυσική Αγωγή σε ειδικό σχολείο Ειδική Φυσική Αγωγή σε ιδρυματικό περιβάλλον ή το σπίτι 17

6 Kεφάλαιο 1 Α νε ξάρ τη τα α πό το μο ντέ λο έ νταξης που κά ποιος μπορεί να υ πο στηρί ζει, δε δο μέ νο εί ναι ό τι ο κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής ο φεί λει να γνω ρί ζει τις προ σαρ μο γές που πρέ πει να γίνουν ως προς τις α σκή σεις, το περι βάλ λον και τη δι δα σκα λί α του μαθή μα τος, με στό χο την ι κα νο ποί η ση των α να γκών του μα θη τή με α να πηρί α και την πλή ρη έ ντα ξή του στο πλαί σιο της τυ πι κής τά ξης. Εί ναι φανε ρό ό τι οι απαι τού με νες προ σαρμο γές εί ναι δια φο ρε τι κές α νά πε ρίπτω ση. Εί ναι συ νάρτη ση τό σο των α να γκών που δημιουργεί η ε κά στο τε α να πη ρί α, ό σο και των ι διαί τε ρων χαρα κτη ρι στι κών του κά θε ασκουμένου ξε χω ρι στά, κά τι που προ ϋ ποθέ τει την ύ παρ ξη ε ξα το μι κευ μέ νου εκ παι δευ τικού προ γράμ μα τος. Γε νι κά, τρεις είναι οι βα σι κές προ ϋ πο θέ σεις, προ κει μένου ο γυ μνα στής να ε πι τύ χει στην ειδι κή φυ σι κή α γω γή: Να έ χει γνώ σεις ψυ χο κι νη τι κής α νά πτυ ξης. Να γνω ρί ζει πώς να συ ντάσ σει και να υ λο ποιεί ε ξα το μι κευ μέ νο εκ παιδευ τι κό πρό γραμμα που α πο τε λεί το «θε μέ λιο λί θο» ό χι μό νο της ειδι κής φυ σι κής α γω γής, αλλά της ει δι κής α γω γής γε νι κό τε ρα. Να εί ναι γνώ στης των προ σαρμογών του μα θή μα τος που πρέ πει να γί νουν, α νά λο γα με την α να πηρί α και τα χαρα κτη ρι στι κά του α τόμου. Σε πε ρί πτω ση που έ στω μία α πό τις πα ρα πά νω προ ϋ πο θέ σεις δεν τηρεί ται, ο κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής θα α ντι με τω πί ζει πά ντο τε δυ σκο λίες στην προ σπά θειά του να δι δά ξει μα θητές με α να πη ρί ες. Η α νά λυ ση, ε πο μέ νως, των πα ρα πά νω προ ϋ ποθέσε ων στις ε πό με νες σε λί δες και κε φάλαια του βι βλί ου εί ναι βα σι κή για την κα τα νό η ση του α ντι κει μέ νου της ει δικής φυ σι κής α γω γής. Ψυ χο κι νη τι κή α νά πτυ ξη Ψυ χο κι νη τι κή α νά πτυ ξη εί ναι η ε ξε λι κτι κή ιε ραρ χί α εμ φά νι σης δε ξιοτή των, το τε λι κό α πο τέ λε σμα αλληλε ξάρ τη σης και αλ λη λε πί δρα σης ε πιμέ ρους το μέ ων (κι νη τι κού, νο η τι κού, συ ναι σθη μα τι κού και κοι νω νι κού), για να φθά σει ο ορ γα νι σμός στην πληρότη τα. Η ψυ χο κι νη τι κή α νά πτυ ξη α πο τε λεί μια δυ να μι κή λει τουρ γί α, χα ρα κτηρί ζε ται α πό την εμ φά νι ση συ γκε κρι μέ νων δε ξιο τή των στις διάφο ρες η λι κίες και δεν εί ναι ί δια σε κά θε παι δί, λό γω της ε πί δρα σης α τομι κών, αλ λά και πε ρι βαλ λο ντι κών παρα γό ντων. Το φυ σιο λο γι κό νευ ρι κό σύ στη μα, η φυ σιο λο γι κή νο η μο σύ νη, η έλ λει ψη α ισθητη ρια κών δια τα ρα χών (κώ φωση, τύ φλω ση) και άλ λων προ βλη μάτων υ γεί ας εί ναι α πα ραί τη τες προ ϋ- πο θέ σεις για την ο μα λή ψυ χο κι νη τι κή α νά πτυ ξη του παιδιού, αλλά ση μαντι κό ρό λο παί ζει και το κοι νω νι κο οικο νο μι κό ε πί πε δο της οι κο γέ νειας, ο βαθ μός υ πο στή ρι ξης του παι διού α πό το οι κο γε νεια κό και ευρύ τε ρο κοι νω- 18

7 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις νι κό του πε ρι βάλ λον και η ποιό τη τα εκ παί δευ σης που το παι δί λαμ βά νει. Εύ λο γο εί ναι ό τι η ύ παρ ξη α να πη ρί ας ή δυ σμε νών οι κο γε νεια κών, εκπαι δευτι κών και κοι νω νι κών συν θη κών διατα ράσ σει την ο μα λή πο ρεί α ε ξέλι ξης του παι διού, κα θώς και τη δυ να μι κή του να έρ θει σε ε πα φή με τον κό σμο και να ρυθ μί σει τον ε αυ τό του, για να α ντα πο κρι θεί στα ε ρε θί σμα τα που δέ χε ται. Βα σι κή αρ χή της α νά πτυ ξης α ποτε λεί η α κε ραιό τη τα και η φυ σιο λο γική ω ρί μαν ση του κε ντρι κού νευ ρι κού συ στή μα τος το ο ποί ο κατά τη διάρκεια της βρε φι κής και νη πια κής η λι κί ας ε ξε λίσ σε ται και ω ρι μάζει με τα χύ τα το ρυθ μό. Κα θώς ο ε γκέ φα λος αυ ξά νε ται και ωρι μά ζει, ε πι τυγ χά νε ται, στα δια κά, ο βου λη τι κός έ λεγχος των κι νή σε ων, ε ξα φα νί ζο νται τα αρ χέ γο να νε ο γνι κά α ντα να κλα στι κά και α κο λου θεί η κεφα λο ου ραί α (α πό το κε φά λι προς τα κά τω ά κρα και α πό το κέ ντρο του σώμα τος προς την πε ρι φέ ρεια) κι νη τι κή ε ξέλι ξη. Η κι νη τι κή ε ξέ λι ξη α φο ρά τη δια δικα σί α α πό κτη σης βα σι κών κι νη τι κών προ τύ πων (βά δι σμα, τρέ ξι μο, άλ μα, ρί ψη, σύλ λη ψη, λά κτι σμα) που αρχίζει α πό τη στιγ μή της γέν νη σης με τις α ντα να κλα στι κές κι νή σεις και συνε χίζε ται με την α πό κτη ση πολ λα πλών και σύν θε των κι νη τι κών δε ξιο τή των, καθώς το παι δί προ χω ρά στα δια κά α πό τον έ λεγ χο με γά λων μυ ϊ κών ο μάδων (α δρή κι νη τι κό τη τα) στον έ λεγ χο εξειδι κευ μέ νων μυ ϊ κών ο μά δων (λε πτή κινη τι κό τη τα). Οι πρώ τες κι νή σεις που ε κτε λεί το παι δί εί ναι α ντα να κλα στι κές και α ποτελούν τη βά ση της κι νη τι κής ε ξέ λι ξης. Οι α κού σιες αυ τές κι νή σεις α πο τε λούν τον τρό πο του βρέ φους να α πο κτή σει πλη ρο φο ρί ες για το πε ρι βάλ λον του, να α να ζη τή σει τρο φή και να προ στατευ θεί. Τα κυ ριό τε ρα α ντα να κλα στι κά είναι αυ τά της σύλ λη ψης ή αρ πα γής, του θη λα σμού, της α να ζή τη σης, του α λε ξι πτω τι στού, το α ντα να κλα στι κό Moro ή ε να γκα λι σμού, το πελ μα τιαί ο α ντα να κλα στι κό και το ασύμ με τρο α ντα να κλα στι κό του αυ χέ να 2. Η α ξιο λό γη ση αυ τών των αρ χέ γονων α ντα να κλα στι κών στα νε ο γέν νητα κα θορί ζει την ύ παρ ξη ή ό χι ε νός υ γιούς νευ ρι κού συ στή μα τος, α πό τη στιγ μή που η υ περ το νι κή, υ πο το νι κή ή ασ σύ με τρη έ κλυ σή τους α πο τε λεί ένδει ξη πα θο λογι κής κα τά στα σης. Δεύτε ρο κρι τή ριο ύ παρ ξης ε νός υ γιούς ή ό χι νευ ρι κού συ στή μα τος α πο τε λεί ο χρό νος έ κλυ σής τους, δε δο μέ νου ό τι τα α ντα να κλα στικά αυ τά εμ φα νί ζο νται σε ο ρι σμέ νη σει ρά και πα ρέρ χο νται σε κα θο ρι σμέ νες πε ριό δους α νά πτυξης. Έ τσι, η α που σί α τους κα τά το χρο νι κό διά στη μα στο οποίο αυτά έπρε πε να πα ρά γο νται ή η πα ρα μο νή τους πέ ρα α πό κά ποιο κα θο ρι σμέ νο 2 Πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες για τα αρ χέ γο να α ντα να κλα στι κά μπορεί τε να δια βά σε τε με λε πτομέ ρεια στο βι βλί ο Ει δική Α γω γή: Α να πτυ ξια κές δια τα ρα χές και χρό νιες μειονε ξί ες, 2004 (Αγ γελο πού λου-σα κα ντά μη, Ν., Εκ δόσεις Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας). 19

8 Kεφάλαιο 1 χρό νο απο τε λεί, ε πί σης, έν δει ξη παθο λο γι κής κα τά στα σης που πρέ πει να διε ρευ νηθεί. Ό σον α φο ρά αυ τές τις α κού σιες κινή σεις, και μέ χρι τον 4 ο μή να ζω ής το βρέ φος τις χρη σι μο ποιεί, για να συλλέ ξει πλη ρο φο ρί ες και να προ στατευ θεί α πό ε ρε θί σμα τα που το ε νοχλούν. Α πό τον 4 ο μή να και μέ χρι τον 1 ο χρό νο, τα α κού σια α ντα να κλα στικά, στα δια κά α να στέλ λο νται και α ντι καθί στανται, κα τά το στά διο προε λέγχου της κί νη σης α πό από τον πρώτο ως το δεύτερο χρόνο, α πό ε κού σιες στοι χειώ δεις κι νή σεις οι ο ποί ες α κολου θούν μεν μί α κα θο ρι σμέ νη σει ρά, αλ λά η χρο νι κή τους εμ φά νι ση α πό παι δί σε παι δί ποι κίλ λει. Αυ τή η ποικι λί α ως προς το χρό νο εμ φά νι σης των δε ξιο τή των μπο ρεί να ε ξη γη θεί αν ληφθεί υπ όψιν η ετυμολογία της λέξης «ψυ χο κι νη τι κή». Α πό τη στιγ μή που ο ό ρος «ψυ χο κι νη τι κή» εκ φρά ζει τη στε νή σχέ ση με τα ξύ των γνω στικών δια δι κα σιών, των κι νη τι κών λειτουργιών και της ε μπει ρί ας που το παι δί α πο κτά α πό την αλ λη λε πί δρασή του με το πε ρι βάλ λον, η κι νη τική ε ξέ λι ξη δεν μπο ρεί να θε ω ρεί ται α πο τέ λε σμα μό νο της α πό δο σης του σώ μα τος, αλ λά προ κύ πτει α πό τη συνο λι κή δυ να μι κή αλλη λε πί δρα ση των νο η τι κών, συ ναι σθη μα τι κών και κοινω νι κών πα ρα μέ τρων του α τό μου. Για πα ρά δειγ μα, το βά δι σμα ως δε ξιό τη τα δε βα σί ζε ται μό νο στον κι νη τι κό προγραμ μα τι σμό του ε γκε φά λου, αλ λά και στην ι σορ ρο πί α, που προϋ πο θέτει φυ σιο λο γι κή α κο ή και ό ρα ση, καθώς και στην ύ παρ ξη φυ σιο λο γι κού μυ ϊ κού τό νου. Ε πι πλέ ον, ση μα ντι κό ρό λο παί ζει και η ε ξά σκη ση, που συνδέ ε ται στε νά με το πε ρι βάλ λον μέ σα στο ο ποί ο ζει και μεγα λώ νει έ να παι δί. Έ τσι, ό ταν μί α δε ξιό τη τα δεν ε ξα σκείται, μπο ρεί να κα θυ στε ρή σει η εμ φάνι σή της, ε νώ, ό ταν δοθεί η κα τάλ ληλη ευ και ρί α, η ί δια δεξιό τη τα μπο ρεί να εμ φα νι στεί γρη γορό τε ρα. Α πο τέλε σμα εί ναι οι κι νη τι κές δε ξιό τη τες να α κολου θούν μεν μί α συ γκε κρι μέ νη σει ρά εμ φά νι σης, αλ λά ο χρό νος εμφά νι σής τους να δια φέ ρει α πό παι δί σε παι δί. Για πα ρά δειγ μα, τα παι διά πρώτα κάθο νται και με τά περ πα τούν, αλ λά η η λι κί α στην ο ποί α κά θο νται ή περ πα τούν ποι κίλ λει. 20

9 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Κα τά κα νό να, οι δε ξιό τη τες πραγ μα το ποιού νται ε ντός κά ποιων «φυσιο λο γι κών» χρο νικών ο ρί ων. Ο κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής ο φεί λει να γνω ρί ζει ό τι κά θε δε ξιότη τα έ χει μί α αρ χι κή, μέ ση και ο ρια κή η λι κί α εμ φά νι σης. Για πα ρά δειγ μα, κάποια παι διά αποκτούν νω ρίς την ι κανό τη τα να βα δί ζουν α πό μό να τους α πό την η λι κί α των 8-9 μη νών (αρ χι κή τι μή εμ φά νι σης της δε ξιό τη τας). Η με γά λη πλειο ψη φί α των παι διών κα τορ θώ νει και περ πα τά α νε ξάρ τη τα κα τά τη διάρ κεια του 13 ου με 14 ου μή να (μέ ση τι μή). Τέ λος, υ πάρ χουν πε ρι πτώσεις στις οποίες αν πε ρα στεί έ να κρί σι μο ση μεί ο (ο ρια κή η λι κί α) και η δε ξιό τη τα δεν αποκτηθεί, αυ τό υ πο δη λώ νει κα θυ στέ ρη ση στην α νά πτυ ξη. Έ τσι, ε άν έ να παι δί ξε πε ρά σει το 18 ο μή να ζω ής του και δεν έ χει περ πα τή σει, τό τε ο κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής πρέ πει να ε ξε τάσει σο βα ρά το ενδε χό με νο το παι δί αυ τό να πα ρου σιά ζει κά ποια μορ φή α να πηρί ας. Οι βα σι κές κι νη τι κές δε ξιό τη τες τους πρώ τους κρί σι μους μή νες της ζω ής του παι διού και μέ χρι λί γο πριν από το δεύ τε ρο έ τος μπο ρούν να παρου σια στούν ως προς την αρ χι κή και ο ρια κή η λικί α εμ φά νι σής τους στο πα ρα κά τω σχή μα 3 : Περπατά μόνο του. Στέκεται μόνο του. Κινητικές Δεξιότητες Περπατά με βοήθεια. Περπατά στα τέσσερα. Στέκεται όταν υποστηρίζεται. Κάθεται χωρίς υποστήριξη Ηλικία σε μήνες 3 Η ει κό να πάρ θη κε α πό την ι στο σε λί δα images/whoneuraldev.jpg. 21

10 Kεφάλαιο 1 Στην η λι κί α των 2 ε τών, πα ρα τηρεί ται α νά πτυ ξη των ι κα νο τή των που ε πι τρέ πουν στο παι δί την έκ φρα ση και την ε πι κοι νω νί α με το πε ρι βάλ λον. Ως προς την κι νη τι κή ε ξέ λι ξη, η φά ση της βα σι κής κί νη σης α πό τα 2 έ ως τα 7 χρόνια, α πο τε λεί την πε ρί ο δο κατά την οποία το παι δί α πο κτά, στα διακά, τον έ λεγ χο των βα σι κών δε ξιο τήτων στα θε ρο ποί η σης, με τα κί νη σης και χει ρι σμού. Στο αρ χι κό στά διο (2-3 χρο νών), το παι δί κά νει την πρώ τη του σκό πι μη προ σπά θεια ε κτέ λε σης των δε ξιο τή των αλ λά η προ σπά θεια αυ τή χα ρα κτη ρί ζε ται α πό γε νι κές, α δέ ξιες και χω ρίς συ ναρ μο γή κι νή σεις. Στο στοι χειώ δες στά διο (4-5 χρο νών), η συ ναρ μο γή και η ρυθ μι κή ε κτέ λε ση βελ τιώ νο νται, αλ λά οι μυ ϊ κές ο μά δες που συμ με τέ χουν δεν έ χουν ε ξει δικευ τεί πλή ρως, ε νώ στο ώ ρι μο στάδιο (6-7 χρο νών) που α κο λου θεί οι κι νήσεις χα ρα κτη ρί ζο νται, πλέ ον α πό κα λή συ ναρ μο γή, έ λεγ χο, α κρί βεια και στα θε ρό τη τα 4.Σε αυ τήν την η λι κί α, το δυ να μι κό του παι διού, ό πως αυ τό εκφρά ζε ται α πό ό λους τους ε πι μέ ρους τομείς που συν θέ τουν την ψυ χο κι νητι κή α νά πτυ ξη, βρί σκε ται σε πλή ρη ε ξέ λι ξη και το παι δί εί ναι σε θέ ση να δε χθεί συ στη μα τι κή εκ παί δευ ση, με την ει σαγω γή του στην Α τά ξη του Δη μο τι κού σχο λεί ου. Α πό την η λι κί α των 7 ε τών και πάνω, το παι δί ει σέρ χε ται στη φά ση της ει δι κευ μέ νης κί νη σης. Στο πρώ το μετα βα τι κό στά διο και μέ χρι την η λι κί α των 10 ε τών, το παι δί εκ δη λώ νει μεγά λο εν δια φέ ρον και δεί χνει πρόθυ μο για συμ με το χή σε διά φο ρα α θλή μα τα. Το παι δί εί ναι σε θέ ση να ε κτε λέσει τα θε με λιώ δη κι νη τι κά πρό τυ πα που α πέκτη σε α πό το προ η γού με νο ώ ρι μο στά διο με α κρί βεια και έ λεγ χο, χω ρίς ω στό σο, να τα κα τα φέρ νει α πα ραί τητα κα λά στην ε κτέ λε ση των σύν θε των α σκήσε ων που α παι τούν τα διά φο ρα σπορ. Α νά λο γα με τις προ η γού με νες θε τι κές ή αρ νη τι κές ε μπει ρί ες που το παι δί α πο κο μί ζει α πό τη συμ με το χή του στα διά φο ρα α θλή μα τα, ε πι λέ γει, στο στά διο ε φαρ μο γής (11-13 ε τών), το σπορ που του ται ριά ζει πε ρισ σό τερο, με βά ση την προ σω πι κή του ε πιθυ μί α, τον προ η γού με νο βαθ μό ε πιτυ χί ας του στο ά θλη μα αυ τό, το σωμα τό τυ πό του και τα σχό λια του κοινω νι κού πε ρί γυ ρου. Σε αυ τό α κρι βώς το στά διο γί νε ται και η ε πι λο γή ταλέντων στον α θλη τι σμό. Τέ λος, α πό την η λι κί α των 14 ε τών και ά νω, το παι δί μπαί νει πλέ ον στο στά διο της διά βίου ά σκη σης, εκ δη λώ νο ντας υψη λό εν δια φέ ρον για συ γκε κρι μέ νες α θλητι κές δρα στη ριό τη τες σε ψυ χα γω γι κό και α ντα γω νι στι κό επί πε δο. 22

11 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Συ νοπτι κά, οι φά σεις κι νη τι κής α νά πτυξης, τα ε πι μέ ρους στά διά τους και η χρο νι κή πε ρί ο δος α νά πτυ ξής τους, κα τά προ σέγ γι ση, λό γω α το μι κών δια φο ρών, εί ναι 4 : Χρο νι κή Πε ρί ο δος Φά ση Κι νη τι κής Α νά πτυ ξης Στά δια Κι νη τι κής Α νά πτυ ξης 14 ε τών και πά νω ε τών 7-10 ε τών 6-7 ε τών 4-5 ε τών 2-3 ε τών Ει δι κευ μέ νη Κί νη ση Βα σι κή Κί νη ση Διά βί ου ά σκη ση Ε φαρ μο γής Με τα βα τι κό Ώ ρι μο Στοι χειώ δες Αρ χι κό Προέ λεγ χος της κί νη σης 1-2 ε τών Στοι χειώ δης Κί νη ση 0-1 έ τος Α ντα να κλα στι κή Κί νηση Α να στο λή α κού σιων α ντα να κλα στι κών Α πο κω δι κο ποί η ση πλη ρο φο ριών-ε ρε θι σμά των Εγ γρα φή πλη ρο φο ριών Γε νι κά, η κι νη τι κή ε ξέ λι ξη α πο καλύ πτε ται, μέ σα α πό τις αλ λα γές που πα ρα τη ρού νται στην κι νη τι κή συ μπερι φο ρά του παι διού. Έ τσι, η πα ρα τήρη ση ε κτέ λε σης των κι νη τι κών δε ξιοτή των α πο τε λεί το «πα ρά θυ ρο» μέ σα α πό το ο ποί ο ο κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής μπο ρεί να δια πι στώ σει τη φάση στην ο ποί α βρί σκε ται η κι νη τι κή ε ξέλι ξη του παι διού και να δια πι στώσει τυ χόν κα θυ στε ρή σεις στην ψυ χοκι νητι κή α νά πτυ ξη. Αυ τό προ ϋ πο θέ τει ό τι το πα ραδοσια κό πε ριε χό με νο του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής, ό πως το γνω ρίζουν οι περισ σό τε ροι γυ μνα στές, θα πρέ πει να α να θε ω ρη θεί, μέ σα α πό το πρί σμα της ψυχο κι νη τι κής. Με πο λύ πρα κτι κό τρό πο, α νε ξάρ τη τα α πό το ε άν ο κα θη γη τής φυσι κής α γω γής διδά σκει παι διά με ή χω ρίς ει δι κές εκπαι δευ τι κές α νά γκες, θα πρέ πει πάντο τε μέ σα α πό την πα ρατή ρη ση του κά θε παι διού να δια πι στώ νει το βαθ μό στον ο ποί ο το παι δί: 4 Gallahue, L.D. (2002). Α να πτυξια κή Φυ σι κή Α γω γή για τα Ση με ρι νά Παι διά. Μετ. Ευαγ γε λι νού Χρ. & Παπ πά Α. University Studio Press. Θεσ σα λο νί κη. 23

12 Kεφάλαιο 1 Εκδη λώ νει α τε λή κι νη τι κά πρό τυ πα - χαρακτηριστικά α νώρι μης κίνησης, ό πως: Α κα τάλ λη λο κι νη τι κό σχε δια σμό ως προς: α) τον έ λεγ χο δύ να μης, β) το χρό νο α ντί δρα σης, γ) την α ντα πόκρι ση σε πιο σύν θε τα ε ρε θί σμα τα. Α νι κα νό τη τα δια τή ρη σης ρυθ μού, κα τά τη διάρ κεια της ά σκη σης. Α πώ λεια δυ να μι κής ι σορ ρο πί ας (πέσι μο) κα τά την ε κτέ λε ση της άσκησης. Α στά θεια, δια φο ρά α πό προ σπά θεια σε προ σπά θεια ως προς: α) την ι σορ ρο πί α, β) τη δύ να μη, γ) το ρυθ μό. Πα ρά τα ση-συ νέ χιση της κί νη σης με τά το τέ λος της ά σκη σης, ε νώ θα έ πρε πε να έ χει στα μα τή σει. Πα ρου σιά ζει κα θυ στέ ρη ση σε έ να ή πε ρισ σό τε ρα α πό τα 6 στά δια ψυ χοκι νη τι κής α γω γής: Αυ το γνω σί α: Γνώ ση των διά φο ρων με ρών του σώ μα τός του, του ε αυτού του και των άλ λων. Γνωριμία του σώματος με το χώρο: Γνώ ση της θέ σης (κα θι στή, όρ θια, πρη νής, ύ πτια, στα τέσ σε ρα) και της κί νη σης του σώ μα τός του στο χώρο. Ι σορ ρο πί α: Ι κα νό τη τα ισορ ρο πί ας: α) Στα τι κή: - με α νοι χτά μά τια - με κλει στά μά τια β) Δυ να μι κή Πλευ ρι κό τη τα: Γνώ ση πλευ ρι κό τητας (δια χω ρι σμός δε ξιού-α ριστε ρού) των ά νω και κά τω ά κρων του σώ ματός του. Γνώ ση προ σα να το λι σμού του σώμα τός του στο χώ ρο Γνω ρι μί α και έ λεγ χος της α να πνοής (ει σπνο ή-εκ πνο ή, δια φραγ μα τι κή α να πνο ή). Μέ σα α πό αυ τήν την πα ρα τή ρηση και την ο λι στι κή α ξιο λό γη ση των ι κανο τή των του μα θη τή, θα μπο ρέ σει ο γυ μναστής να δια μορ φώ σει το πρόγραμ μα της φυ σι κής α γω γής, με ο δηγό την ε ξα το μίκευ ση, την προ σαρμο γή και τη συμ με το χή στις κι νη τι κές ε μπει ρί ες και το παι χνί δι, προ κει μέ νου να διε γερ θεί, κα τά το δυ να τό τε ρο, η ψυ χο κι νη τι κή α νάπτυ ξη του κά θε παιδιού. 24

13 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Ε ξα το μι κευ μέ νο Εκ παι δευ τικό Πρό γραμ μα (Ε.Ε.Π.) Το Ε.Ε.Π. εί ναι μί α γρα πτή έκ θεση-α ξιο λό γη ση που ο καθη γη τής Φ.Α. συ ντάσ σει και υ λο ποιεί για κά θε α σκού με νο, προ κει μέ νου: Να συ να ντή σει τις μονα δι κές α νάγκες του ε κά στο τε α τό μου με α ναπη ρί α. Να βελ τιώ σει τις κι νη τι κές και άλλες ι κα νό τη τές του. Να με γι στο ποι ή σει την α πό δο σή του στα πλαί σια των α θλη τι κών δρα στη ριο τή των. Το ε ξα το μι κευ μέ νο εκ παι δευ τικό πρό γραμ μα (Ε.Ε.Π.) χρησιμοποιείται στην ει δική φυ σι κή α γω γή ως ε πί σημο έ ντυ πο κυ ρί ως σε χώ ρες ό πως οι Η ΠΑ, με τρό πο που εί ναι ορ γα νωμέ νος τό σο στη δια δι κα σί α, ό σο και στην τή ρη ση αρ χεί ου και ε πι τρέ πει την ε νερ γή συμ με το χή των γο νέ ων, του σχο λεί ου, του ί διου του παι διού με α να πη ρί α, ε παγ γελ μα τιών ει δι κής α γω γής πολ λών δια φο ρε τι κών ει δικοτή των, το πι κών ε πι τρο πών εκ παίδευ σης, κα θώς και άλ λων φο ρέ ων. Για τη δια μόρ φω ση του Ε.Ε.Π ο κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής πρέ πει: Να έ χει γνώ σεις ψυ χο κι νη τι κής α νά πτυ ξης, να εί ναι ε νήμε ρος των δε ξιο τή των που ε κτε λού νται στις διά φο ρες «η λι κί ες-κλει διά» και ι διαίτε ρα των κι νη τι κών δε ξιο τή των. Να μπο ρεί να ε κτι μά το α να πτυξιακό ε πί πε δο του παι διού, να γνωρί ζει, δη λα δή, σε ποιο ε πί πε δο βρί σκε ται η α δρή και λε πτή κι νη τικό τη τα, το νο η τι κό ε πί πε δο και η προ σω πι κό τη τα του παι διού. Να γνω ρί ζει τις προ σαρ μο γές που πρέ πει να γί νουν ως προς τη διδα σκα λί α, τις α σκή σεις και το περι βάλ λον του μα θή μα τος της φυσι κής α γω γής ανά πε ρί πτω ση. Να ε πι δει κνύ ει διά θε ση για συνεργα σί α με τους κα θη γη τές των άλλων ει δι κο τή των του σχο λεί ου για το κα λό του παι διού. Να μπο ρεί να το πο θε τεί τη σκέ ψη, τη γνώ ση και τις ε νέρ γειές του σε μί α λο γι κή σει ρά. Έ τσι, οι ε νέρ γειες που πρέ πει να γί νουν α πό την έ ναρ ξη του Ε.Ε.Π. μέχρι το τέ λος του μπο ρούν να τα ξινο μη θούν, ως προς τη χρο νι κή τους αλ λη λου χί α, στις ε ξής φά σεις: Προπα ρεμ βα τι κή φά ση Ε.Ε.Π. Η προπα ρεμ βα τι κή φά ση διαρ κεί α πό την αρ χι κή γνω ρι μί α του κα θηγη τή φυ σι κής α γω γής με το παι δί με α να πη ρί α έ ως την έ ναρ ξη του πρώτου μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής και πε ρι λαμβά νει την α κο λου θί α μί ας σει ράς «βη μά των» που πρέ πει να γίνουν σε κα θο ρι σμέ νη σει ρά, έ ως τη στιγ μή που ο μα θη τής μπει στο χώρο ά σκη σης, για να αρ χί σει το πρώ το του μά θη μα. Ως πρώ το βή μα, η γνω ρι μί α του κα θη γη τή φυ σι κής α γω γής με τους γο νείς και το ί διο το παι δί με α να πηρί α σε κοι νή συ νά ντη ση εί ναι πο λύ 25

14 Kεφάλαιο 1 ση μα ντι κή, για να μπο ρέ σει ο γυ μναστής να δια πι στώ σει το βαθ μό στον ο ποί ο η σχέ ση και η αλλη λε πί δρα ση με τα ξύ γο νέ ων-παι διού εί ναι αρ μονι κή. Η στά ση των γο νέ ων α πέ να ντι στην α να πη ρί α του παι διού τους διαφέ ρει α νά πε ρί πτω ση και ε πηρε ά ζεται α πό πολ λούς πα ρά γο ντες, ό πως η σο βα ρό τη τα της α να πη ρί ας και η κοινω νι κο οι κο νο μι κή κα τά στα ση της οι κο γέ νειας. Πα ρό λη την α ναμ φί βολη α γάπη των γο νέ ων προς το παι δί, η ύ παρ ξη α να πη ρί ας στην οι κο γέ νεια αλ λά ζει ρι ζι κά τη ζω ή του ζευ γα ριού, που μπο ρεί να νιώ θει κου ρα σμέ νο, α πο γο η τευμέ νο και να βρίσκεται σε συ νε χή α γω νί α για το μέλ λον του παιδιού του. Αι σθή μα τα ε νο χής και α πογο ή τευ σης μπο ρεί να ε ναλ λά σσο νται με αι σθή μα τα αι σιο δο ξί ας και ελπίδας, σε μί α προ σπά θεια του πα τέ ρα και της μη τέ ρας να α ντι με τω πί σουν την ψυ χο λο γι κή πί ε ση της κα τά στασης που βιώ νουν. Ακόμη, ποι κίλ λει και ο βαθ μός υ πο στή ρι ξης των γονέ ων προς το παι δί, α νά λο γα με τις δυ σκο λί ες που προ κύ πτουν. Α ναμ φίβο λα, η ύ παρ ξη ε νός υ πο στη ρι κτι κού οι κο γε νεια κού πε ρι βάλ λο ντος παί ζει κα θο ρι στι κό ρό λο στην πο ρεί α του παι διού στη ζω ή και τις προ ο πτι κές του για ε ξέ λι ξη, ε πο μέ νως, πρέ πει ως πα ρά γο ντας ε πί δρασης να συ νε κτι μάται πά ντο τε α πό τον κά θε εκ παι δευ τικό. Η α πό κτη ση βε βαί ω σης α πό τον ια τρό του παι διού με την κοι νή α ποδο χή των γο νέ ων ό τι το παι δί με α ναπη ρί α μπο ρεί να α σκη θεί εί ναι εξίσου ση μα ντι κή. Ο κα θη γη τής φυ σικής α γω γής πρέ πει, πά ντο τε, να έ χει τις απα ραί τη τες δια βε βαιώ σεις ό τι ο μα θη τής με α να πη ρί α εί ναι σε θέ ση να δε χθεί την ε πι βά ρυν ση που προκα λεί η σω μα τι κή ά σκη ση, χω ρίς να κιν δυ νεύ σει η υ γεί α ή η ζω ή του. Ο ια τρός εί ναι αυ τός που θα δώ σει την τε λι κή έ γκρι ση για συμ με το χή του μαθη τή με α να πη ρί α και/ή θα ε πι στή σει την προ σο χή για τυ χόν πε ριο ρι σμούς ά σκη σης λό γω πα ρα γό ντων υ γεί ας. Η έ γκρι ση μό νο των γο νέ ων δεν είναι αρ κε τή, δε δο μέ νου ό τι υ πάρ χουν γο νείς που εί τε δεν έ χουν τις απα ραίτη τες γνώ σεις για την α να πη ρί α του παι διού τους ή στην α γω νί α τους να α θλη θεί το παι δί τους υ πο βαθ μί ζουν ά θε λά τους τη σο βα ρό τη τα της κατάστα σης. Η α κό λου θη ε κτί μη ση του α ναπτυ ξια κού ε πι πέ δου του παι διού με α να πη ρί α στα πλαί σια μί ας ο λι στι κής προ σέγ γι σης βο η θά τον κα θη γη τή φυ σι κής α γω γής να α ξιο λο γή σει, με τη με γα λύ τε ρη δυ να τή λε πτο μέ ρεια, το ε πί πε δο ι κα νοτή των του μα θη τή και να θέ σει τους στό χους του μα θήμα τος. Σε ό λη τη διάρ κεια της α ξιο λόγη σης, αλ λά και του Ε.Ε.Π., η συ νεργα σί α του γυ μνα στή με τους άλλους εκ παι δευ τι κούς εί ναι α πα ραί τη τη για την κα τα γρα φή πρό σθε των πληροφο ριών που μπο ρεί να δια φεύ γουν την προ σο χή του γυ μνα στή, αλ λά μπο ρούν να ε ντο πι στούν α πό ε παγγελ μα τί ες δια φο ρε τι κών ει δι κο τή των 26

15 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις της ει δικής α γω γής (λο γο θε ρα πευ τές, φυ σι κο θε ρα πευ τές, ψυ χο λό γους, κοινω νι κούς λει τουρ γούς, ερ γο θε ραπευ τές κ.ά.). Η προ πα ρεμ βα τι κή φά ση ο λο κλη ρώ νε ται με τον κα θο ρι σμό της η με ρο μη νί ας έ ναρ ξης του πρώ του μα θή μα τος της φυ σι κής α γωγής. Σχημα τι κά, η προ πα ρεμ βα τι κή φά ση, ως προς την α κο λου θί α των ε νερ γειών που γί νο νται, μπο ρεί να α πει κο νι στεί ως ε ξής: Γνω ρι μί α του κα θη γη τή φυ σι κής α γω γής με το παι δί και τους γονείς του και καταγρα φή πλη ρο φο ριών που α φο ρούν το μα θητή. Από κτη ση γρα πτής α πο δο χής συμ με το χής στο μά θη μα της φυ σι κής α γω γής α πό τους γο νείς και τον ια τρό του παι διού. Εκτί μη ση α να πτυ ξια κού ε πι πέ δου του παι διού (κι νη τι κές δε ξιό τη τες, νο η τι κό ε πίπε δο, προ σω πι κό τη τα) στα πλαί σια μί ας ο λι στι κής προ σέγ γι σης α ξιο λό γη σης. Συ νεργα σί α του κα θη γη τή φυ σι κής α γω γής με τους άλ λους εκπαι δευ τι κούς του σχο λεί ου και/ή ε παγ γελ μα τί ες ει δι κής α γω γής δια φο ρε τι κών ει δι κο τή των για την τε λι κή δια μόρ φω ση του Ε.Ε.Π. Κα θο ρι σμός η μερο μη νί ας έ ναρ ξης του 1 ου μα θή μα τος και διάρ κειας του Ε.Ε.Π. 27

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα