Την ε ται ρεί α BodyTalk

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την ε ται ρεί α BodyTalk"

Transcript

1 Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και α να πτυσ σό με νη βιο μη χα νί α με με γά λη οι κο νο μι κή δρα στη ριότη τα. Οι ορ γα νι σμοί α θλη τι σμού και α να ψυ χής ποικί λλουν ως προς το μέ γε θός τους α πό τις τε ρά στιες πο λυε θνι κές ε ταιρεί ες (π.χ., ε ται ρεί ες α θλη τι κής έν δυ σης και υ πό δη σης / ε ξο πλι σμού) και τις α θλη τι κές α νώ νυ μες ε ται ρεί ες (π.χ., πο δο σφαι ρι κά σω μα τεί α), ως τους μι κρούς το πι κούς συλ λό γους / σω μα τεί α (μη κερ δο σκο πι κούς οργα νι σμούς) και τις μι κρές οι κο γε νεια κές ε πι χει ρή σεις το πι κού χα ρα κτή ρα (π.χ., γυ μνα στή ρια κι ε ται ρεί ες α θλη τι κής α να ψυ χής). Σε κά θε πε ρί πτω ση, εί ναι σή με ρα α πα ραί τη το τα στε λέ χη των α θλη τικών ορ γανι σμών κι ε πι χει ρή σε ων α να ψυ χής, α νε ξάρ τη τα α πό το μέ γε θος και τους στόχους τους (π.χ., ι διω τι κοί, κρα τι κοί, δη μο τι κοί, μη κερ δο σκοπι κοί) να έ χουν βασι κές γνώ σεις μά να τζμε ντ και μάρ κε τιν γκ, προ κει μένου να κα τα νο ούν το αντα γω νι στι κό πε ρι βάλ λον στο ο ποί ο δρα στη ριοποιεί ται ο ορ γα νι σμός τους και τις στρα τη γι κές α πο φά σεις που πρέ πει να λαμ βά νο νται, προ κει μέ νου να ε πι βιώ σει στην α γο ρά και να πε τύ χει τους στό χους του. Πα ρό λο που οι ό ροι «μά να τζμε ντ» και «μάρ κε τιν γκ» εί ναι αγ γλι κοί, στο πα ρόν βι βλί ο θα χρη σι μο ποι η θούν, ό πως εί ναι, και ό χι με τα φρα σμέ νοι, κα θώς χρη σι μο ποιού νται ευ ρέ ως σή με ρα στην ελ λη νι κή βι βλιο γραφί α. Στό χος αυ τού του συγ γράμ μα τος εί ναι να α να λυ θούν οι βα σι κές και εισαγω γι κές αρ χές μά να τζμε ντ και μάρ κε τιν γκ και μέ σω πα ρα δειγ μά των να ε φαρμο στούν στις α θλη τι κές υ πη ρε σί ες και υ πη ρε σί ες α να ψυ χής και του ρι σμού. Α πευ θύ νε ται στους προ πτυ χια κούς φοι τη τές των πα νε πι στημια κών τμη μάτων που πα ρα κο λου θούν τα μα θή μα τα της ορ γά νω σης και διοί κη σης α θλη τι σμού, α να ψυ χής, του ρι σμού και α θλη τι κού μάρ κε τιν γκ, τα στε λέ χη των α θλη τι κών ορ γα νι σμών, α θλη τικών ε ται ριών κι ε ται ριών α να ψυ χής, τους προ πο νη τές, κα θη γη τές φυ σι κής αγω γής, α θλη τές και σε ό λους ε κεί νους που εν δια φέ ρο νται να κα τα νο ή σουν τον τρό πο με τον οποίο λει τουρ γεί (ή θα έ πρε πε να λει τουρ γεί) η α θλη τι κή α γο ρά και η αγο ρά της α να ψυ χής. 11

2 Το σύγ γραμ μα δεν έ χει ως στό χο να κα λύ ψει ε κτε τα μέ να ό λα τα θέμα τα μά νατζμε ντ και μάρ κε τιν γκ που έ χουν α να πτυ χθεί στη διε θνή βιβλιο γρα φί α. Έ χει γί νει μια ε πι λο γή θε μά των τα ο ποί α, βά σει της δι δα κτικής κι ε παγ γελ μα τικής ε μπει ρί ας του συγ γρα φέ α, θε ω ρού νται ση μα ντι κά και πιο ε φαρ μο σμέ να στους ορ γα νι σμούς α θλη τι σμού και α να ψυ χής. Ε πίσης, το σύγ γραμ μα δεν έ χει ως στό χο να κά νει μια ε κτε τα μέ νη α να σκόπη ση και πα ρου σί α ση των ε ρευ νη τικών δε δο μέ νων που δη μο σιεύ ο νται στα διε θνή ε πι στη μο νι κά πε ριο δι κά του χώ ρου. Τα κε φά λαια ει σά γουν βα σι κές έν νοιες με στό χο να κα τα νο η θεί η ε φαρμο γή τους στην α θλητι κή α γο ρά μέ σα α πό πα ρα δείγ μα τα. Στο τέ λος ό μως κάθε κε φα λαί ου υ πάρ χει μια λί στα α πό διεθνείς βι βλιο γρα φι κές α να φο ρές στις ο ποί ες ο α να γνώ στης που εν δια φέ ρε ται πε ραι τέ ρω μπο ρεί να α να τρέ ξει. Στη δεύ τε ρη έκ δο ση του βι βλί ου έ γι ναν οι α κόλου θες αλ λα γές / προσθή κες: Ε πι και ρο ποί η ση της βι βλιο γρα φί ας και των πα ρα δειγ μά των α πό την α θλη τι κή α γο ρά. Προ σθήκη των κε φα λαί ων: Ε πι κοι νω νί α, Δη μό σιες Σχέ σεις και Ε ται ρι κή Κοι νω νι κή Ευ θύ νη Α να σταλ τι κοί Πα ρά γο ντες Συμ με το χής σε Δρα στη ριό τη τες Α θλη τι σμού και Α να ψυ χής Α θλη τι κός Του ρι σμός Προ σθή κη Ε μπειρι κών Με λε τών με ε ρευ νη τι κά δε δο μέ να α πό την Ελ λά δα. Προ σθή κη νέ ων case studies (πε ρι πτω σια κές με λέ τες) α πό α θλητι κές ε ται ρεί ες και οργα νι σμούς α να ψυ χής που δρα στη ριο ποιούνται στην Ελ λά δα. Οι πλη ρο φο ρί ες αυ τές συ νο δεύ ο νται α πό μια σει ρά ε ρω τή σεις, με στό χο να ε φαρ μο στεί η θε ω ρί α που πα ρου σιά στη κε στα προ ηγού με να κε φά λαια. Οι πε ρι πτω σια κές αυ τές με λέ τες ε πι λέ χθη καν, με στό χο να κα λύ ψουν διά φο ρες πτυ χές της α θλη τι κής α γο ράς, και πε ρι λαμ βάνουν: 1. Την ε ται ρεί α BodyTalk 12

3 Την Έ νω ση Κα λα θο σφαί ρισης Κα βά λας Το Fitness Lifestyle Club Tην ΠΑ Ε ΠΑ ΟΚ Το Πα νε πι στη μια κό Γυ μναστή ριο του ΑΠ Θ Την Κα τα σκή νω ση Yuppi Camp Την Experience Corporate Events & Outdoor Activities Την Ελ λη νι κή Ο μο σπον δί α Φι λά θλων Σω μα τεί ων Α ντι σφαίρι σης Την Α στι κή, μη κερ δο σκο πι κή εταιρεία, «Μα ρα θώ νιος Ο λύ μπου» 10. Τα Πο λι τι στι κά EVENTS: Το πα ρά δειγ μα του CIOFF 11. Τη Real Sport Media 12. Το Δη μο τι κό Α θλη τι κό Κέντρο Εύ ο σμου 13. Τhe European Health & Fitness Association Το βι βλί ο α πο τε λεί ται α πό έ ξι ε νό τη τες: Στην πρώ τη ε νό τη τα πε ριλαμ βά νο νται κε φά λαια που κα λύ πτουν βασι κά αρ χές μά να τζμε ντ. Έ τσι, στο πρώ το κε φά λαιο γί νε ται ο ο ρι σμός της α θλη τι κής α γο ράς και η πε ρι γρα φή της δο μής του ελ λη νι κού α θλη τι σμού και α κο λου θούν τα κε φά λαια των ει σα γω γικών εν νοιών του μά να τζμε ντ, της α νά λυ σης του πε ρι βάλ λο ντος του ορ γα νι σμού και της διοί κη σης του αν θρώ πι νου δυ να μι κού. Στη δεύ τε ρη ε νό τη τα καλύ πτο νται ει σα γω γι κά κι ε ξει δι κευ μέ να θέμα τα μάρ κε τιν γκ. Έ τσι πε ρι λαμβά νο νται τα κε φά λαια του ο ρι σμού του α θλη τι κού προ ϊ ό ντος και των ι διαίτε ρων χα ρα κτη ρι στι κών του, των ε φαρμο γών των βα σι κών αρ χών μάρ κε τιν γκ στους α θλη τι κούς ορ γα νι σμούς και ε πι χει ρή σεις α να ψυ χής, της τμη μα το ποί ησης της α γο ράς, της κα τανα λω τι κής συ μπε ρι φο ράς, της α νά πτυ ξης νέ ων προ ϊ όντων, της έ ρευ νας α γο ράς και των αρ χών για το σχε δια σμό ε νός πλά νου μάρ κε τιν γκ. Η ε νότη τα κλεί νει με την ε νό τη τα της ε πι κοι νω νί ας, των δη μο σί ων σχέ σεων, και εται ρι κής κοι νω νι κής ευ θύ νης. Στην τρί τη ε νό τη τα κα λύ πτο νται ει δι κά θέ μα τα που σχε τί ζο νται με τους α να σταλ τι κούς πα ράγο ντες συμ με το χής σε δρα στη ριό τη τες α θλητι κής α να ψυ χής, τον α θλη τι κό του ρι σμό και την ε κτί μη ση της ποιό τη τας των υ πη ρε σιών α να ψυ χής και α θλη τισμού. 13

4 Στην τέ ταρ τη ε νό τη τα κα λύ πτο νται τρί α θέ μα τα α πό το χώ ρο της οργα νω σια κής συ μπε ρι φο ράς. Έτσι στο πρώ το κε φά λαιο α να λύ ε ται η πα ρακί νη ση στον ερ γα σια κό χώ ρο, στο δεύ τε ρο κε φά λαιο α να λύ ο νται θέ μα τα η γε σί ας και στο τρί το κε φά λαιο οι βα σικές αρ χές της ο μα δι κής ερ γα σί ας (δυ να μι κής της ο μά δας). Τα τρί α αυ τά θέ ματα ε πι λέ χτη καν συ γκε κρι μένα α πό την ε κτε τα μέ νη θε μα το λο γί α της ορ γα νωσια κής συ μπε ρι φο ράς, για τί έ χουν πολ λές ε φαρ μο γές στο χώ ρο του α θλη τι σμού. Στην πέ μπτη ε νό τη τα, που εί ναι αρ κε τά συ νο πτι κή, γί νε ται μια πα ρουσί α ση των διε θνών ορ γα νι σμών που δρα στη ριο ποιού νται στο χώ ρο του α θλη τι κού μά να τζμεντ και της α να ψυ χής και των διε θνών ε πι στη μο νι κών πε ριο δι κών που προ ω θούν την έ ρευ να στο χώ ρο. Τέ λος, πα ρου σιά ζο νται συ νο πτι κές πλη ρο φο ρί ες για τις σπου δές και το πε ριε χό με νο του προγραμ μά των α θλη τι κού μά να τζμε ντ, βα σι σμέ νες στη διε θνή ε μπει ρί α του συγ γρα φέ α. Τέ λος, στην έ κτη ε νό τη τα, ό πως ή δη α να φέρ θη κε, πα ρου σιά ζο νται cases α πό α θλη τι κούς ορ γα νι σμούς κι εται ρί ες που δρα στη ριο ποιού νται στην α γο ρά του α θλη τι σμού και της α ναψυ χής στην Ελ λά δα. Σε ό λες τις πε ρι πτώ σεις τα στοι χεί α και οι πλη ρο φο ρί ες που πα ρου σιά ζο νται δό θηκαν α πό τους υ πευθύ νους / διοι κή σεις των α ντί στοι χων ορ γα νι σμών / ε ται ριών. Η κά θε πα ρου σί α ση συ νο δεύ ε ται α πό ε ρω τή σεις / α σκή σεις με στό χο την ε φαρ μο γή της θε ω ρί ας στην πρά ξη. Ευ χα ρι στί ες Κλεί νο ντας θα ή θε λα να ευ χα ρι στή σω τις Υ πο ψή φιες Δι δά κτο ρες του ΤΕ ΦΑ Α του ΑΠ Θ, Μπα λά σκα Πα να γιώ τα και Πο λα τί δου Πα ναγιώ τα, που βο ή θη σαν στη συγ γρα φή και ε πι μέ λεια της 2 ης έκ δο σης του βι βλί ου. 14

5 1.0 ΠΡΩ ΤΗ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ H Α θλη τι κή Βιο μη χα νία Στόχοι του Κεφαλαίου Ο ο ρι σμός των ό ρων «βιο μη χανί α» και «α θλη τι κή βιο μη χα νί α» Η πε ρι γρα φή ε νός μο ντέ λου της α θλη τι κής βιο μη χα νί ας και το τι πε ρι λαμ βά νει Η κα τα νό η ση της δο μής του ελλη νι κού α θλη τι σμού Η α νά λυ ση των δει κτών ε κτίμη σης της α νά πτυ ξης της α θλη τι κής βιο μη χα νί ας 1.1 Ει σα γω γή Η α θλη τι κή βιο μη χα νί α έ χει α να πτυ χθεί ρα γδαί α τα τε λευ ταία χρό νια σε ό λο τον κό σμο. Στις Η.Π.Α., που εί ναι και η χώ ρα με τη με γα λύ τε ρη α θλη τι κή βιο μη χα νί α, α πο τε λεί σή με ρα μί α α πό τις 10 με γα λύ τε ρες βιομη χα νί ες. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι το μέ γε θός της στις Η.Π.Α. αυ ξή θη κε α πό πε νή ντα ο κτώ δισε κα τομ μύ ρια δο λά ρια το 1988, στα 152 δι σε κα τομμύ ρια δο λά ρια το 1995 (Mullin, Hardy, & Sutton, 2003). Τα νού με ρα αυ τά φυ σι κά δεν μπο ρούν να συ γκρι θούν με τα ελ λη νι κά δε δο μέ να. Σύμ φω να με έ ρευ να του Ιν στι τού του Οι κο νο μι κών και Βιο μη χα νι κών Ε ρευ νών (ΙΟ ΒΕ), η συμ με το χή του α θλη τι σμού στο Α ΕΠ α νήλ θε στο 1,7%, συμ βάλλο ντας πα ράλ λη λα στη δη μιουρ γί α ι κα νο ποι η τι κού α ριθ μού θέ σε ων εργα σί ας (1,1% του συ νό λου των α πα σχο λού με νων). Η συ νο λι κή α ξί α των α θλη τικών προ ϊ ό ντων που κα τα σκευά στη καν το 2000 α πό 75 ε ται ρεί ες 15

6 Κεφάλαιο 1 α νήλ θε σε 34,5 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ. Οι ε ξα γω γές α θλη τι κών ει δών α νήλθαν σε 13,8 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ, ε νώ η συ νο λι κή α ξί α των α θλη τι κών προ ϊ ό ντων που πα ρή χθη σαν ή ει σή χθη σαν στην εγ χώ ρια α γο ρά ή ταν 131 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ. Το 2000 λει τουρ γού σαν στην Ελ λά δα ι διω τι κά γυ μνα στήρια στα ο ποί α α θλού νταν ά το μα, ερ γά στη καν σε αυ τά ά το μα, ε νώ ο τζί ρος τους α νήλ θε σε 164,5 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ. Την ί δια χρο νιά τα «κα θα ρά» έ σο δα των ΜΜΕ α πό τις δρα στη ριό τη τές τους στον α θλη τισμό (δια φη μί σεις, α πό α ντα πο δο τι κά τέ λη α πό την κρα τι κή τηλε ό ρα ση, α πό πω λή σεις α θλη τι κών πε ριο δι κών, ε φη με ρί δων κτλ.) α νέρ χο νται σε 96 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ, ε νώ τα έ σο δα των δια φη μι στι κών ε ται ριών α νέρχο νται σε 4 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ (ΙΟ ΒΕ, 2002). 1.2 Ο ρι σμός του Ό ρου «Βιο μη χα νί α» Σύμ φω να με τους Li, Hofacre, Mahony (2001), για τον ο ρι σμό του ό ρου «βιο μη χα νί α» έ χουν χρη σι μο ποι ηθεί τρεις δια στά σεις: Ο μοιό τη τα προ ϊ ό ντων. Ε ται ρίες που πα ρά γουν πα ρό μοια προ ϊ ό ντα α νή κουν σε ε νιαί ες βιο μη χα νί ες (π.χ., αυτο κι νη το βιο μη χα νί α). Ο μοιό τη τα στον τρό πο πα ρα γωγής των προ ϊ ό ντων (π.χ. του ρι στι κή βιο μη χα νί α). Πα ρό μοια οι κο νο μι κή δρα στηριό τη τα, το ο ποί ο ση μαί νει ε ται ρεί ες με πα ρό μοια οι κο νο μι κά με γέ θη. Οι ο ρι σμοί αυ τοί δεν εί ναι α πό λυ τα ε φαρ μό σι μοι για την κα τα νό η ση του ό ρου Α θλη τι κή Βιο μη χα νί α, κα θώς υ πάρ χει μεγά λη α νο μοιο γέ νεια προ ϊ ό ντων και υ πη ρε σιών, ως προς την πα ρα γω γή, τη διανο μή, και το μέ γε θος της οι κο νο μι κής δρα στη ριό τη τας. Εί ναι δύ σκο λο, για παρά δειγμα, να βρε θεί κά ποια σχέ ση α νά με σα σε μια ε παγ γελ μα τι κή πο δο σφαιρική ο μά δα, σε έ ναν α θλη τι κό ορ γα νι σμό ε νός δή μου και σε μί α εταιρεία πα ραγω γής α θλη τι κών προ ϊ ό ντων. Πα ρά γουν δια φο ρε τι κά προ ϊ ό ντα (ποδό σφαι ρο, μαζι κός α θλη τι σμός, α θλη τι κή έν δυ ση), έ χουν τε ρά στιες διαφο ρές στα οι κο νομι κά με γέ θη, αλ λά και στη δια δι κα σί α πα ρα γω γής των προ ϊ ό ντων. Τα α θλη τικά εί δη πα ρα σκευά ζο νται στο ερ γο στά σιο, το πο 16

7 δό σφαι ρο παί ζε ται στο γή πεδο και ο α θλη τι κός ορ γα νι σμός του δή μου υ λο ποιεί τα προ γράμ μα τά του στα δη μο τι κά γυ μνα στή ρια. Στη διε θνή βι βλιο γρα φί α η Α θλη τι κή Βιο μη χα νί α έ χει ο ρι στεί ως η α γορά στην ο ποί α τα προ ϊ ό ντα που προ σφέ ρονται εί ναι οι α θλη τι κές δραστη ριό τη τες και τα θε ά μα τα, τα προ γράμ μα τα φυσι κής δρα στη ριό τη τας και ά σκη σης και οι δρα στη ριό τη τες α να ψυ χής (Pitts & Stotlar, 1996). Ο ο ρι σμός αυ τός πε ρι λαμ βά νει 3 βα σι κές έν νοιες: Η Αθλητική Βιομηχανία Το θέ α μα, το ο ποί ο πε ρι λαμ βάνει την ψυ χα γω γί α των α τό μων ως θε α τών. Στην πε ρί πτω ση αυ τή η ψυ χα γω γί α εί ναι πα θη τι κή. Τα προ γράμ μα τα που έ χουν ως στό χο την ευε ξί α και τη βελ τίω ση της φυ σι κής κα τά στα σης των συμ με τε χόντων (fitness). Τα προγράμ μα τα αυ τά προ ϋ πο θέ τουν την ε νερ γη τι κή συμ με το χή του α σκού με νου. Τον α θλη τι σμό α να ψυ χής, ο οποί ος πε ρι λαμ βά νει τη συμ με το χή σε δρα στη ριό τη τες με στό χο την α να ψυ χή των συμ με τε χό ντων. Οι δρα στη ριό τη τες αυ τές μπο ρεί να εί ναι υ παί θριες (βου νό και θάλασ σα) και μπο ρεί να συ νει σφέ ρουν στην προ σέλ κυ ση εγ χώ ριου ή ει σα γό με νου του ρι σμού (ε νερ γη τι κός α θλη τι κός του ρι σμός). Για να ο ρι στεί κα λύ τε ρα η α θλη τι κή βιο μη χα νί α, έ χουν πα ρου σια στεί διά φορα μο ντέ λα στη διε θνή βι βλιο γρα φί α. Στη συ νέ χεια θα α να λυ θεί το μο ντέ λο που προ τά θη κε α πό τους Li, Hofacre, & Mahony (2001), προσαρ μο σμέ νο στην ελ λη νική πραγ μα τι κό τη τα, και θα πα ρου σια στούν παρα δείγ μα τα α πό τον ελ λη νι κό αθλη τι σμό. 1.3 Έ να Μο ντέ λο Πε ρι γρα φής της Α θλη τι κής Βιο μη χα νί ας Οι Li, Hofacre, & Mahony (2001) πρό τει ναν έ να μο ντέ λο που κα τανέμει τους α θλη τι κούς ορ γα νι σμούς σε δύ ο με γά λες κα τη γο ρί ες: Στους ορ γα νι σμούς οι ο ποί οι πα ρά γουν το α θλη τι κό προ ϊ όν (τμήμα πα ρα γωγής του α θλη τι κού προ ϊ ό ντος) Στους ορ γα νι σμούς οι ο ποί οι υ πο στη ρί ζουν το α θλη τι κό προ ϊ όν (τμή μα υ πο στή ρι ξης του α θλη τι κού προ ϊ ό ντος) 17

8 Κεφάλαιο Τμή μα Πα ρα γω γής του Α θλη τι κού Προ ϊ ό ντος Πε ρι λαμ βά νει α θλη τι κούς ορ γα νι σμούς (ο μά δες, σω μα τεί α, συλ λόγους) οι ο ποί οι «πα ρά γουν» το α θλη τι κό προ ϊ όν ή το α θλη τι κό θέ α μα. Μπο ρούν να τα ξι νομη θούν σε 9 κα τη γο ρί ες (Πί να κας 1): Ε παγ γελ μα τι κά σω μα τεί α: Ε δώ α νή κουν ό λες οι α θλη τι κές ο μάδες (π.χ., πο δο σφαί ρου ή κα λα θο σφαί ρι σης), οι ο ποί ες στην Ελ λάδα α πο τε λούν α νώ νυ μες α θλη τι κές ε ται ρεί ες (π.χ., ΠΑ Ε ΠΑ ΟΚ, ΚΑ Ε Α ΕΚ κτλ). Οι πη γές ε σό δων των ο μά δων είναι πολ λα πλές. Μπορούν να συ νο ψι σθούν στις α κό λου θες: Τη λε ο πτι κά δι καιώ μα τα Χο ρη γοί Χρη μα το δό τη ση α πό τον Ο ΠΑΠ Πωλή σεις ει σι τη ρί ων Μπου τίκ/πω λή σεις α να μνη στι κών/γραμ μι κή ανά πτυ ξη προ ϊ ό ντων (product line extension) Ε νοι κιά σεις χώ ρων (ε μπο ρι κή εκ μετάλ λευ ση συ νο δευ τι κών ε γκα τα στά σε ων) Εκ με τάλ λευ ση του ονό μα τος Συν δρο μές φι λά θλων Συμ με το χή σε λί γκες (Champions League) Συμ με το χή σε τουρ νουά «Πω λή σεις» παι κτών Δυ στυ χώς η οι κο νο μι κή κα τά στα ση πολ λών α πό τις Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. στην Ελ λά δα δεν εί ναι κα λή. Αυ τό ο φεί λε ται στην κα κή διοί κη ση, την έλ λει ψη στρα τη γι κού σχε δια σμού, την α δυ να μί α προ σέλ κυ σης ε σό δων και την πε ριο ρι σμέ νη α γο ρά (ο μάδες με μι κρό α ριθ μό φι λά θλων). Φαι νόμε να, ό πως η βί α στα γή πε δα, έ χουν συ ντελέ σει σε με γά λο βαθ μό στην αύ ξη ση των οι κο νο μι κών προ βλη μά των των ο μά δων. Το πα ρά δειγ μα της συνέ νω σης των ο μά δων του Α τρό μη του και της Χαλ κη δό νας εί ναι χα ρακτη ρι στικό για την α να γκαιό τη τα ύ παρ ξης ο μά δων βιώ σι μων με ε παρ κή 18

9 έ σο δα. Στην περί πτω ση αυ τή η Χαλ κη δό να συ νει σέ φε ρε με τους πο δοσφαι ρι στές, τον προ πονη τή και το κε φά λαιο, ε νώ ο Α τρό μη τος με το ό νο μα, το έμ βλη μα και τους φι λά θλους (Γε ωρ γά κης, 2005). Στον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο οι πο δο σφαι ρι κές ο μά δες είναι ε ται ρεί ες με τερά στια ε μπο ρι κή α ξί α. Στη σχε τι κή λί στα που δη μο σιεύ ε ται κά θε χρό νο ( 2010) με τις πιο ε μπο ρι κές ο μά δες, η σει ρά κα τά ταξης των ο μά δων ως προς την α ξί α τους εί ναι η α κό λου θη: Η Αθλητική Βιομηχανία Η αγ γλι κή Μάντσε στερ (Manchester United) εί ναι η πρώ τη στη λί στα. Η α ξί α της υ πο λο γί ζε ται σε 1.84 δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια. Η Ρε άλ Μα δρί της (Real Madrid) εί ναι η δεύ τε ρη, με 1.32 δι σε κατομ μύ ρια δο λά ρια. Η Άρ σε ναλ (Arsenal) εί ναι η τρί τη, με 1.18 δι σε κα τομ μύρια δο λάρια. Η Μπαρ τσε λό να (Barcelona) εί ναι η τέ ταρ τη, με 1 δι σε κατομ μύ ριο δο λά ρια. Η Γιου βέ ντους (Juventus) εί ναι η πέ μπτη, με 656 ε κα τομ μύρια δολά ρια. Κά ποια στοι χεί α για τη Μά ντσε στερ εί ναι ε ντυ πω σια κά: Α πό τις τη λεο πτι κές με τα δό σεις, τους α γώ νες της Μά ντσε στερ πα ρα κο λου θούν 192 ε κα τομ μύ ρια «νοι κο κυ ριά» σε ό λο τον κόσμο. Η ο μά δα υ πο λο γί ζε ται ότι έ χει 333 ε κα τομ μύ ρια φι λά θλους σε ό λο τον κό σμο. Η χο ρη γί α με την AON φέρ νει στο σύλ λο γο 34 ε κα τομ μύ ρια δο λάρια το χρό νο, με την AIG 17 ε κα τομ μύ ρια δο λά ρια. Τα έ σο δα α πό τα τη λε ο πτικά δι καιώ μα τα α νέρ χο νται σε 164 ε κατομ μύ ρια δο λά ρια το χρό νο. Ε ρα σι τε χνικά α θλη τι κά σω μα τεί α: Απο τε λούν τη βά ση της α νά πτυξης του α θλη τι σμού σε ό λα τα α θλή μα τα. Εί ναι μη κερ δο σκο πι κοί ορ γα νι σμοί που διοι κού νται κα τά βά ση α πό ε θε λο ντές. Χρημα τοδο τού νται κα τά κύ ριο λό γο α πό τη Γε νι κή Γραμ μα τεί α Α θλη τι σμού 19

10 Κεφάλαιο 1 και τους Δή μους και κα τά δεύ τε ρο λό γο α πό δω ρε ές και συν δρομές των με λών τους. Η χρη μα το δό τη ση γί νε ται κα τά κύ ριο λό γο βά σει των ε πι τυ χιών των α θλη τών ή των ο μά δων στα πα νελ λή νια πρω τα θλή μα τα. Αυ τό δυ στυ χώς συ ντε λεί στο να δί νε ται έμ φα ση στην α νά πτυ ξη του πρω τα θλη τι σμό έ να ντι της προ ώ θη σης του α θλη τι σμού α να ψυ χής. Πα νε πι στημια κός α θλη τι σμός. Α πο τε λεί ται α πό: Τα ε σω τε ρι κά πρωτα θλή μα τα κά θε πα νε πι στη μί ου, στα ο ποί α συμ με τέ χουν ο μά δες των Πα νε πιστη μια κών Τμη μά των (intramural games). Το πα νελ λή νιο πανε πι στη μια κό πρω τά θλη μα, στο ο ποί ο συμ με τέχουν οι ο μά δες των πα νε πι στημί ων. Τα προ γράμ μα τα ομα δι κής ή α το μι κής ά σκη σης, τα ο ποί α ορ γα νώνο νται α πό τα Γρα φεί α Φυ σι κής Α γω γής των Πα νε πι στη μί ων και τα Πα νε πι στη μια κά Γυ μνα στή ρια. Δυ στυ χώς ο Πα νε πι στη μια κός α θλη τι σμός στην Ελ λά δα εί ναι υ πο βαθμι σμέ νος. Οι α θλη τι κές ε γκα τα στά σεις εί ναι στα πε ρισ σό τε ρα πα νε πι στήμια πε ριο ρι σμέ νες και δεν μπο ρούν να α ντα πο κρι θούν στις α νά γκες των χι λιά δων φοι τη τών του κά θε πα νε πι στη μί ου. Αυ τός εί ναι κι έ να α πό τους βα σι κούς λό γους για τους οποίους η συμμε το χή των φοι τη τών σε προγράμ μα τα ά σκη σης εί ναι χα μη λή σε σύ γκρι ση με χώ ρες, ό πως η Αγ γλί α, η Γερ μα νί α και οι Η.Π.Α. (Alexandris et al., 2001). Τα πα νε πι στή μια θα έ πρε πε να εί ναι βα σι κοί φο ρείς προ ώθη σης του α θλη τι κού τρό που ζω ής και της α θλη τι κής παι δεί ας. Έ να ση μα ντικό ζή τη μα εί ναι η στε λέ χω ση των Πα νε πι στη μια κών Γυ μνα στη ρί ων και των Γραφεί ων Φυ σι κής Α γω γής με ά το μα τα ο ποί α έ χουν γνώ σεις α θλη τι κού μά να τζμεντ και μάρ κε τιν γκ, προ κεί με νου να δου λέ ψουν ό χι μό νο στην ε φαρ μο γή, αλ λά και στο σχεδια σμό και ορ γά νω ση των προ γραμ μά των. Οι Η.Π.Α. α πο τε λούν το πρό τυ πο α νά πτυ ξης του πα νε πι στη μια κού α θλη τι σμού. Οι α θλη τι κοί ορ γα νι σμοί των πα νε πι στη μί ων στις Η.Π.Α είναι αυ τό νο μα τμήμα τα με διοι κη τι κή διάρ θρω ση, στε λέ χη μάρ κε τιν γκ και δι κό τους προ ϋ πο λογι σμό. Δια χει ρί ζο νται τις α θλη τι κές ε γκα τα στά σεις 20

11 των πα νε πι στημίων και τα δι καιώ μα τα των ο μά δων, οι ο ποί ες συμ με τέχουν στο κο λε για κό πρω τά θλη μα (N.C.A.A., O κο λε για κός α θλη τι σμός α πο τε λεί μια τε ρά στια βιο μη χα νί α θε ά μα τος, με νού με ρα θε α τών και τη λε θε α τών τα ο ποί α πολ λές φο ρές ξε περνούν και τα ε παγ γελ μα τι κά πρω τα θλή μα τα. Ως συ νέ πεια α πο τε λεί μια πο λύ καλή ε παγ γελ μα τι κή διέ ξο δο για τους α πο φοί τους των τμη μά των φυ σι κής α γωγής και του α θλη τι κού μά να τζμε ντ. Η Αθλητική Βιομηχανία Σχο λι κός αθλη τι σμός: Εκ φρά ζε ται μέσα α πό τη σχο λι κή φυ σι κή α γω γή και τα σχο λι κά πρω τα θλή μα τα που διορ γα νώνο νται σε το πικό και πα νελ λα δι κό ε πί πε δο με τη συ νερ γα σί α και των δή μων. Δη μο τι κά αθλη τι κά προ γράμ μα τα και γυ μνα στή ρια. Τα προ γράμμα τα αυ τά εί ναι γνω στά ε δώ και αρ κε τά χρό νια ως προ γράμ μα τα «μα ζι κού α θλητι σμού». Υ λο ποιού νται α πό τους α θλη τι κούς ορ γα νισμούς των δή μων και κοινο τή των και χρη μα το δο τού νται α πό τους δή μους / τις κοι νό τη τες, τις συν δρο μές των συμ με τε χό ντων και τη Γε νι κή Γραμ μα τεί α Α θλη τι σμού. Έ χουν ως στό χο τη βελ τί ω ση της ποιό τη τας ζω ής των δη μο τών της κά θε πε ριο χής. Χα ρα κτη ρίζο νται α πό χα μη λές συν δρο μές σε σύ γκρι ση με τα ι διω τι κά προ γράμ μα τα. Στην πλειο ψη φί α των δή μων τα προ γράμ μα τα χρειά ζο νται εκ συγχρο νι σμό και ανα βάθ μι ση των προ σφε ρό με νων υ πη ρε σιών (Nassis, 1996). Για μια α κό μη φο ρά εί ναι ε πι τα κτι κή η α νά γκη στελέ χω σης των α θλη τι κών ορ γα νι σμών με α πο φοίτους φυ σι κής α γω γής με γνώ σεις μάρ κε τιν γκ και μά να τζμε ντ. Ιδιω τι κά γυ μνα στή ρια / Κέ ντρα άσκη σης: Εί ναι ι διω τι κές ε ταιρί ες αυ τό νο μες ή ορ γα νω μέ νες σε α λυ σί δες με το σύ στη μα της δι καιοδο σί ας (franchise). Η διε θνής α γο ρά του «fitness» εί ναι πο λύ με γά λη και α να πτυσ σό με νη τα τε λευ ταί α χρό νια. Υ πάρ χουν διε θνείς ε παγγελ μα τι κοί φο ρείς και ορ γα νισμοί, ό πως οι ε νώ σεις International Health, Racquet and Sport Club (IHRSA (cms.ihrsa.org) και Fitness Industry (FIA, οι οποί ες με λε τούν και κα τα γράφουν τις τά σεις και πα ρέ χουν συμ βου λευ τι κές υ πη ρε σί ες στο χώρο. Στην Ελ λά δα τα τε λευ ταί α χρό νια έ χουν συ ντε λε στεί με γά λες αλ λα γές στο χώ ρο των γυ μνα στη ρί ων. Τα συ νοι κια κά γυ μνα στή ρια της δε κα ε τί ας του 1980 με τις πε ριο ρι σμέ νες πα ρο χές και τις πε 21

12 Κεφάλαιο 1 ριο ρι σμέ νες πε λα τεια κές ο μά δες πα ρήκ μασαν και ε ξε λί χθη καν σε πο λυ δύ να μα κέ ντρα ά σκη σης. Έ τσι πε ρά σα με α πό το προ ϊ όν της «γυ μνα στι κής» στα προ ϊ ό ντα της «α να ψυ χής», της «ο μορ φιάς», της «ευε ξί ας». Τα γυ μνα στή ρια υ πο στη ρί χθη καν α πό μια σει ρά πα ροχών, ό πως η σάου να, το μα σάζ, τα κομ μω τή ρια, η δια τρο φή κτλ., ε νώ πα ράλ λη λα βελ τιώ θη κε ση μα ντι κά η ποιό τη τα των ε γκα τα στάσε ων και του ε ξο πλι σμού. Ση μα ντι κό ρόλο έ παι ξαν οι α λυ σί δες οι ο ποί ες ορ γα νώ θη καν με το σύ στη μα της δι καιο δο σίας (franchise). Δυ στυ χώς, και παρό λες τις πα ρα πά νω αλ λα γές, δεν υ πάρ χουν σήμε ρα ε πί ση μες κλα δι κές έ ρευ νες οι ο ποί ες να α πει κο νί ζουν την κα τά στα ση στην α γο ρά των γυ μνα στη ρί ων ως προς τον α ριθ μό των με λών και τα οι κο νο μι κά στοι χεί α του κλά δου. Ε ται ρεί ες αθλη τι κής α να ψυ χής: Ε δώ περι λαμ βά νο νται ό λοι οι οργα νι σμοί (κα τά βά ση ι διω τι κοί) οι ο ποί οι δρα στηριο ποιού νται στο χώ ρο της ορ γά νω σης δρα στη ριο τή των που α πο σκο πούν στην α ναψυ χή των συμ με τε χό ντων. Με ρι κά πα ρα δείγ μα τα α πο τε λούν: Τα γή πε δα πο δο σφαί ρου 5Χ5 Οι παι δι κές κα τα σκη νώ σεις Οι ε ται ρεί ες ορ γά νω σης υ παί θριων δρα στη ριο τή των βου νού Τα χιο νο δρο μι κά κέ ντρα Οι ξε νώ νες / κα τα λύ μα τα Οι ε ναλ λα κτι κές μορ φές του ρισμού Οι πι σί νες Οι ε ται ρεί ες ορ γά νω σης θα λάσ σιων δρα στη ριο τή των Η ά σκη ση μέ σα σε ξε νο δο χεί α Τα SPA και κέ ντρα θα λασ σο θε ρα πεί ας Τα θε μα τι κά πάρ κα Πολ λά α πό τα πα ρα πά νω πα ρα δείγ μα τα μπο ρούν να ε ντα χθούν στην έν νοια του α θλη τι κού του ρι σμού, ο ο ποί ος στην Ευ ρώ πη και την Α με ρι κή α πο τε λεί μια τε ρά στια βιο μη χα νί α, η ο ποί α δυ στυ χώς δεν έ χει α να πτυχθεί α κό μη στην Ελ λά δα. Το μέ γε θος της διε θνούς α γο ράς του του ριστι κού α θλη τι σμού ε κτι μά ται στα 45 δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια (Gibson, 22

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ FYROM ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Α θα νά σιος Ε. Δρούγος, Διε θνο λό γος-στρα τιω τι κός Α να λυ τής, Ειδικός σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα