του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10"

Transcript

1 του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων () όλης της χώρας K27R10

2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY Α ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΕ ΡΑ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. H υπ' α ριθ. 5/1948 α πό φα ση Δ ι αι τη σί ας 2. Η υπ' α ριθ. 23/1957 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 3. Η υπ' α ριθ. 83/1981 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 4. Η υπ' α ριθ. 112/1982 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 5. Η υπ' α ριθ. 14/1984 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 6. Η υπ' α ριθ. 98/1984 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 7. Η υπ' α ριθ. 138/1984 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 8. Η υπ' α ριθ. 37/1985 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 9. Η υπ' α ριθ. 38/1986 α πό φα ση του ΠΔ Δ Δ Α θη νών 10. Η υπ' α ριθ. 44/1986 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 11. H υπ' α ριθ. 26/1987 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 12. Η υπ' α ριθ. 47/1987α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 13. Η υπ' α ριθ. 37/1988 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 14. Η υπ' α ριθ. 20/1989 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 15. Η υπ' α ριθ. 22/1990 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών 16. Η υπ' α ριθ. 24/1991 α πό φα ση του ΠΔ Δ Δ Α θη νών 17. Η υπ' α ριθ. 1/1992 Δ Α 18. Η α πό 29/3/1993 ΣΣΕ 19. Η α πό 17/3/1994 ΣΣΕ 20. Η α πό 10/3/1995 ΣΣΕ 21. H υπ α ριθ. 4/1996 Δ Α 22. Η υπ α ριθµ. 9/1997 Δ Α 23. Η υπ α ριθµ. 28/1998 Δ Α 24. Η υπ α ριθµ. 3/1999 Δ Α 25. Η υπ α ριθ µόν 10/2000 Δ Α (Π.Κ. 5/ ) 26. Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 18/ ) 27. Η από Συµπληρωµατική ΣΣΕ (Π.Κ. 36/ ) 28. Η υπ αριθµ. 29/2002 Δ Α (Π.Κ. 11/ ) 29. Οι υπ αριθµ. 22 και 35/2003 Δ Α (Π.Κ. 39/ ) 30. Η υπ α ριθµ. 15/2004 Δ Α (Π.Κ. 8/ ) 2

3 31. Η υπ α ριθµ. 10/2005 Δ Α (Π.Κ. 7/ ) 32. Η υπ α ριθµ. 7/2006 Δ Α (Π.Κ. 3/ ) 33. Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 11/ ) 34. Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 21/ ) 35. Η από Συµπληρωµατική ΣΣΕ (Π.Κ. 24/ ) 36. Η από ΣΣΕ (Ορθή επανάληψη) (Π.Κ. 31/ ) 37. Η από ΣΣΕ (Ορθή επανάληψη) (Π.Κ. 50/ ) 38. Η Δ Α 8/2009 (Π.Κ. 4/ ) 39. Η Δ Α 50/2010 (Π.Κ. 26/ ) Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: 1. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών Αυ το κι νη τι στών Ελ λά δος (ΓΣΕ ΑΕ) 2. Πα νελ λα δι κή O µο σπον δία Αυ το κι νη τι στών Y πε ρα στι κών Συ γκοι νω νιών (ΠOY ΑΣ) 3. Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών Ι δι ο κτη τών Α στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΠO ΕΙ ΑΛ) 4. Ρο δι α κός Oρ γα νι σµός Δ η µο τι κών Αυ το κι νή των (ΡO Δ Α) Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: 1. O µο σπον δία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (OΣΜΕ) 2. Πα νελ λή νια O µο σπον δία Y παλ λη λι κού Προ σω πι κού Αυ το κι νή των (ΠOY ΠΑ) Γ. ΠΕ Δ ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ Στους ό ρους της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γε ται το προ σω πι κό που α πα σχο λεί ται στις υ πη ρε σί ες κί νη σης, διοί κη σης-δι α χεί ρι σης κα θώς και το βοη θη τι κό προ σω πι κό ό λων των ει δι κο τή των, ό πως οι ει δι κό τη τες αυ τές πε ρι γρά φο νται στο ΠΔ 224/94, άρ θρο 2 και 3, πε ρι λαµ βα νο µέ νων και των φορτοεκφορτωτών και των καθαριστριών, που απασχολούνται στα Αστικά και τα Υπεραστικά όλης της χώρας, περιλαµβανοµένου και όλου του προσωπικού του Ρο δι α κού Oρ γα νι σµού Δ η µο τι κών Αυ το κι νή των (ΡΟΔ Α) (Δ Α 50/2010). Επιπροσθέτως συµφωνείται ότι οι δαπάνες και οι αµοιβές των οδηγών που χρησιµοποιούν στα λεωφορεία ιδιοκτησία τους ο Πρόεδρος της ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ βαρύνουν το οικείο στο οποίο έχουν µισθωµένα τα λεωφορεία τους (ΣΣΕ ). Δ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων στα αστικά και υπεραστικά όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζοµένων στο Ροδιακό 3

4 Οργανισµό Δ ηµοτικών Αυτοκινήτων, όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση τη Δ Α 8/2009 (Π.Κ. 4/ ) στις , διατηρούνται αµετάβλητες. 2. Κατόπιν αυτών οι νόµιµες τακτικές αποδοχές των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα αποτυπώνονται στο Παράρτηµα Πίνακες Αποδοχών εργαζοµένων στα Αστικά και Υπεραστικά όλης της χώρας και στο Ροδιακό Οργανισµό έτους 2010, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της (Δ Α 50/2010). Σταθµάρχες Οδηγοί Ελεγκτές Κε φά λαι ο Δ 1. Προ σω πι κό Κίνησης Εισπράκτορες (57/1981 Δ Δ Δ Δ Αθηνών, 83/1981 Δ Δ Δ Δ Αθηνών) Κε φά λαι ο Δ 2. Προ σω πι κό Δ ιοί κη σης-δ ι α χεί ρι σης και Y πη ρε τι κό 2.1. α) Το προ σω πι κό Δ ιοί κη σης-δ ι α χεί ρι σης χω ρί ζε ται σε: Βοη θούς γραµ µα τέα, λο γι στή, τα µία, Γρα φείς, δα κτυ λο γρά φους, γραµ µα τείς, λο γι στές, τα µί ες, προϊ στα µέ νους κί νη σης Aπο θη κά ρι ους, εκ δό τες ει σι τη ρί ων β) ΩΩς λο γι στές, τα µί ες και γραµ µα τείς θε ω ρού νται και οι βοη θοί αυ τών, που εί ναι πτυ χιού χοι Α νώ τα της Σχο λής και υ πη ρε τούν ε πι ε πτα ε τία στα ως βοη θοί λο γι στές, βοη θοί τα µί ες ή βοη θοί γραµ µα τείς προ ή µε τα τη λή ψη του πτυ χί ου. Βοη θοί προϊ στα µέ νου κί νη σης, µε τα α πο 10ε τή υ πη ρε σία σ' αυ - τή τη θέ ση, ε ξο µοι ού νται µι σθο λο γι κά µε τους προϊ στά µε νους κί νη σης. γ) Το υ πη ρε τι κό προ σω πι κό πε ρι λαµ βά νει κλη τή ρες, φύ λα κες και προ σω πι κό κα θα ριό τη τας (57/1981 Δ Δ Δ Δ Αθηνών, 83/1981 Δ Δ Δ Δ Αθηνών) Ε ΠΙ Δ OΜΑ ΤΑ (Προ σω πι κού Kί νη σης και Δ ιοί κη σης) 1. Επίδοµα εξοµάλυνσης Το επίδοµα εξοµάλυνσης που χορηγείται στο προσωπικό κίνησης και στο προσωπικό διοίκησης-διαχείρισης, όπως είχε διαµορφωθεί µε βάση τη ΣΣΕ της (Π.Κ Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 50/ ) την διατηρείται ως είχε και όπως αυτό ισχύει την αναπροσαρµόζεται από σε ποσοστό 6% (Δ Α 8/2009). 2. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας Προ σω πι κού Kί νη σης 1. Οι βασικοί µισθοί του προσωπικού κίνησης προσαυξάνονται µε επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: α) 2% για τη συ µπλή ρω ση δύο (2) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας 4

5 β) 9% για τη συ µπλή ρω ση πέ ντε (5) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας γ) 15% για τη συ µπλή ρω ση δέ κα (10) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας για το προ σω πι - κό κί νη σης πλην ει σπρα κτό ρων και 17% για τη συ µπλή ρω ση δέ κα (10) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας προ κει µέ νου για τους ει σπρά κτο ρες. δ) 22% για τη συ µπλή ρω ση δε κα πέ ντε (15) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας για το προ - σω πι κό κί νη σης πλην ει σπρα κτό ρων και 24% για τη συ µπλή ρω ση δε κα πέ ντε (15) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας προ κει µέ νου για τους ει σπρά κτο ρες. ε) 27% για τη συ µπλή ρω ση εί κο σι (20) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας για το προ σω πι - κό κί νη σης πλην ει σπρα κτό ρων και 29% για τη συ µπλή ρω ση εί κο σι (20) πλή - ρων ε τών υ πη ρε σί ας προ κει µέ νου για τους ει σπρά κτο ρες. στ) 32% για τη συ µπλή ρω ση εί κο σι πέ ντε (25) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας για το προ σω πι κό κί νη σης πλην ει σπρα κτό ρων και 34% για τη συ µπλή ρω ση εί κο σι πέ ντε (25) πλή ρων ε τών υ πη ρε σί ας προ κει µέ νου για τους ει σπρά κτο ρες (Δ Α 35/2003). 3. Ε πί δο µα τρι ε τιών Προ σω πι κού Κί νη σης Οι βασικοί µισθοί του προσωπικού κινήσεως προσαυξάνονται µε ενιαίο επίδοµα χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε αντίστοιχη ειδικότητα συγκοινωνιακού φορέα και προκειµένου για τους οδηγούς ανεξαρτήτως φορέα, σε ποσοστό 6% για όσους έχουν συµπληρώσει ένα (1) έτος εργασίας, 8,12% για όσους έχουν συµπληρώσει δύο (2) χρόνια εργασίας, 13,22% για όσους έχουν συµπληρώσει τρία (3) χρόνια εργασίας, 20,99%, για όσους έχουν συµπληρώσει πέντε (5) χρόνια εργασίας, 26,44% για όσους έχουν συµπληρώσει έξι (6) χρόνια εργασίας, 31,89% για όσους έχουν συµπληρώσει εννέα (9) χρόνια εργασίας, 39,15% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα (10) χρόνια εργασίας ή 41,57% προκειµένου για τους εισπράκτορες, 44,90% για όσους έχουν συµπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια εργασίας ή 47,42% για τους εισπράκτορες, 59,82% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια εργασίας ή 62,44% για τους εισπράκτορες, 65,92% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα οκτώ (18) χρόνια εργασίας ή 68,64% προκειµένου για τους εισπράκτορες, 72,72% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι (20) χρόνια εργασίας ή 75,44% προκειµένου για τους εισπράκτορες, 79,07% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι ένα (21) χρόνια εργασίας ή 81,89% προκειµένου για τους εισπράκτορες, 85,42% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια εργασίας ή 88,34% προκειµένου για τους εισπράκτορες, 92,72% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια εργασίας ή 95,64% προκειµένου για τους εισπράκτορες, 99,32% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι επτά (27) χρόνια εργασίας ή 102,34% προκειµένου για τους εισπράκτορες, 105,92% για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα (30) χρόνια εργασίας ή 109,04% προκειµένου για τους εισπράκτορες, και 112,52% για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια εργασίας ή 115,74% προκειµένου για τους εισπράκτορες. Στο παραπάνω συνολικό επίδοµα χρόνου υπηρεσίας έχουν ενσωµατωθεί: 5

6 α) το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, β) το επίδοµα τριετιών και γ) το επίδοµα 6% του πρώτου χρόνου εργασίας των µισθωτών αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγρ. 2 Α2 της Δ Α 22/2003 όπως τροποποιήθηκε µε τη Δ Α 35/2003 (Δ Α 15/2004). ΩΩς υ πη ρε σία ή προ ϋ πη ρε σία για τον υ πο λο γι σµό των πα ρα πά νω ε πι δο µά των πο - λυ ε τούς υ πη ρε σί ας και τρι ε τιών θε ω ρεί ται αυ τή που δι α νύ θη κε συ νο λι κά, α νε - ξάρ τη τα α πο ερ γο δό τη, σε ο ποι α δή πο τε ει δι κό τη τα του προ σω πι κού κί νη σης δηλ. Σταθ µάρ χη, Ε λε γκτή, Ει σπρά κτο ρα και O δη γού, ό πως και τυ χόν υ πάρ χου - σα προ ϋ πη ρε σία ώς υ παλ λή λου στα γρα φεί α των, Κοι νών Δ ι ευ θύν σε ων και Κοι νών Τα µεί ων, Ε, Α ΣΠΑ κ.λπ. Ει δι κά για τους ο δη γούς ώς προ σµε τρού µε νη προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται και η πραγ µα τι κή προ ϋ πη ρε σία ώς ο δη γού αυ το κι νή του ο ποι ασ δή πο τε κα τη γο ρί ας σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (Δ Α 15/2004). 4. Ε πί δο µα Γά µου Προ σω πι κού Κί νη σης Το ε πί δο µα γά µου υ πο λο γί ζε ται ώς πο σο στό δέ κα (10 %) τοις ε κα τό ε πι του α θροί - σµα τος του βα σι κού µισθού και του ε πι δό µα τος χρόνου υπηρεσίας. Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξάρ τη τα α πό φύλ λο ή αν ο έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, και στους λοιπούς σύµ - φω να µε τις δι α τά ξεις του άρ θρου 20 του ν. 1849/89 (Δ Α 15/2004). 5. Ε πί δο µα Τέ κνων Προ σω πι κού Κί νη σης Το ε πί δο µα τέ κνων υ πο λο γί ζε ται σε πο σο στό πέ ντε (5%) τοις ε κα τό για το πρώτο και δεύτερο τέκνο και 6% για το τρίτο και πάνω τέκνο επί του αθροίσµατος του βασικού µισθού, του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας για κάθε τέκνο, εφ όσον τα άρρενα είναι ηλικίας µέχρι 18 ετών συµπληρωµένων τα δε θήλεα είναι άγαµα. Εάν τα τέκνα σπουδάζουν σε οποιαδήποτε µεταλυκειακή σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ.), η χορήγηση του επιδόµατος παρατείνεται µέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι µετά τη συµπλήρωση του 25ου έ τους της η λι κί ας τους. Εάν τα τέκνα είναι ανάπηρα για εργασία που διαπιστώνεται µε βεβαίωση της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ, το επίδοµα αυτό καταβάλλεται εφ όρου ζωής του τέκνου (Δ Α 15/2004). Το ε πί δο µα τέ κνων δεν µπο ρεί να εί ναι κα τώ τε ρο του ε κά στο τε ε πι δό µα τος που χο ρη γεί ο Δ ΛO ΕΜ για την ί δια αι τία και τον ί διο α ριθ µό τέ κνων, α νε ξάρ τη τα αν α πό άλ λη αι τία ο µι σθω τός δι και ού ται ή ό χι τέ τοι ο ε πί δο µα α πο τον O Α ΕΔ (Δ Α 22/2003). Από τα κατωτέρω επιδόµατα όπως αυτά είχαν ορισθεί µε τη Δ Α 8/2009 διατηρούνται και έχουν ως εξής: 1. Ε πί δο µα ο δη γών λε ω φο ρεί ων χω ρίς ει σπρά κτο ρα Α πό την το ε πί δο µα των ο δη γών λε ω φο ρεί ου που οδηγείται σε κάθε περίπτωση χω ρίς ει σπρά κτο ρα α να προ σαρ µό ζε ται και ο ρί ζε ται σε 5,57 ευρώ και από σε 5,90 ευρώ ανά ηµέρα οδηγήσεως λεωφορείου χωρίς 6

7 εισπράκτορα (Δ Α 8/2009, Δ Α 50/2010). 2. Ε πί δο µα ο δη γών αρ θρω τών & διώ ρο φων αυ το κι νή των. α) Στους ο δη γούς των αρθρωτών και διώ ρο φων αυ το κι νή των κα τα βάλ λε ται α πό ε πί δο µα ο δη γού διώ ρο φου αυ το κι νή του πο σού 8,91 ευρώ το µήνα και από ,5 ευρώ κατά µήνα. β) Στους α µι γώς α πα σχο λου µέ νους ως ο δη γούς αρ θρω τών λε ω φο ρεί ων χο ρη - γεί τα ε πί δο µα από ,00 ευρώ το µήνα και από ,20 ευρώ (Δ Α 8/2009, Δ Α 50/2010). 3. Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Στους εισπράκτορες χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών 27,78 ευρώ κατά µήνα από και από ,50 ευρώ (Δ Α 8/2009, Δ Α 50/2010). 4. Επίδοµα θέσης προϊσταµένου κίνησης Από την στους προϊσταµένους κίνησης χορηγείται επίδοµα θέσης, σε ποσοστό 8% επί του βασικού τους µισθού (ΣΣΕ ). 5. Α µοι βές ο δη γών Α στι κών για έκ δο ση ει σι τη ρί ων - υποχρεώσεις ελεγκτών. 1.α. Oι οδηγοί των αστικών λεωφορείων έχουν καθήκον να χορηγούν εισιτήρια αυξηµένης τιµής (προστίµου) για τους επιβάτες που δεν έχουν εισιτήριο κανονικής τιµής. Στους παραπάνω οδηγούς καταβάλλεται ως προσωπική κυµαινόµενη έκτακτη αµοιβή το 50% της προσαυξήσεως της αξίας του εισιτηρίου προστίµου. β. Απαγορεύεται να χορηγούνται από τη διοίκηση του στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων για διάθεση στο επιβατικό κοινό εισιτήρια κανονικής τιµής, και στους οδηγούς να προµηθεύονται και να διαθέτουν τέτοια εισιτήρια στο επιβατικό κοινό. 2. Oι ελεγκτές των αστικών, σύµφωνα µε το ΠΔ 229/94, ελέγχουν εάν οι επιβάτες των λεωφορείων είναι εφοδιασµένοι µε το κανονικό εισιτήριο και σε καµµία περίπτωση δεν εκδίδουν εισιτήρια. Σε περίπτωση διαπιστώσεως επιβάτη χωρίς εισιτήριο ή µε εισιτήριο µειωµένης τιµής, εκδίδει απόδειξη εισπράξεως από το ΜΠΛOΚ αποδείξεως αυξηµένης τιµής που του έχει χορηγήσει η διοίκηση του. 3. Η δι α δι κα σία χο ρή γη σης των ει σι τη ρί ων αυ ξη µέ νης τι µής (προ στί µου) και η α πό δο ση του τι µή µα τος στο, κα θώς και η εί σπρα ξη της α µοι βής των ο δη γών που τους αναλογεί κατά τα ανωτέρω, ρυθ µί ζε ται µε το πι κή δι µε ρή συµ φω νία που κα ταρ τί ζε ται σε κά θε µε τα ξύ της διοικήσεως και της α ντι προ σω πευ τι κής συν δι κα λι στι κής ορ γανώσεως των εργαζοµένων στο. O έλεγχος των εισιτηρίων των επιβατών των υπεραστικών λεωφορείων γίνεται από τον ελεγκτή, ο οποίος σε περίπτωση διαπιστώσεως επιβάτη χωρίς 7

8 εισιτήριο ή που έχει εκδώσει παράνοµα εισιτήριο µειωµένης τιµής, εκδίδει απόδειξη διαφοράς από το ΜΠΛOΚ αποδείξεων που έχει χορηγηθεί στον οδηγό του λεωφορείου από τη διοίκηση του οικείου. (Δ Α 29/2002) 6. Προσωπικό Δ ιοικήσεως - Δ ιαχειρίσεως 1. Γάµου. Υπολογίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του βασικού µισθού του κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο καθέ εργαζόµενος. Το επίδοµα αυτό χορηγείται για τους εγγάµους ανεξάρτητα του αν η/ο σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται και για τους λοιπούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89 (Δ Α 15/2004). 2. Τέκνων. Υπολογίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) για το πρώτο και δεύτερο τέκνο και σε 6% για το τρίτο και πάνω τέκνο, επί του βασικού µισθού του κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόµενος. Για το επίδοµα αυτό ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεώς του, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω για το προσωπικό Κινήσεως (Δ Α 15/2004). 3. Δ ιαχειριστικών λαθών. Το µηνιαίαο επίδοµα διαχειριστικών λαθών του άρθρου 3 της 10/2005 Δ Α, το οποίο χορηγείται στους Ταµίες, τους βοηθούς τους και στους υπαλλήλους που απασχολούνται µε τη διαχείριση χρηµάτων, διατηρείται από σε σταθερά ποσά σε ευρώ, όπως αυτά αναγράφονται στους συνηµµένους πίνακες στην παρούσα ανά ειδικότητα πίνακες αποδοχών, προσαυξηµένα από κατά σταθερό ποσό 3,00 ευρώ (Δ Α 8/2009, Δ Α 50/2010). 4. Πτυχίου. Το επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστά 15% για τους αποφοίτους ΑΕΙ και 13% για τους αποφοίτους ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, που προβλέπεται από τις προηγούµενες ΣΣΕ και Δ Α του προσωπικού της ρύθµισης αυτής, απεικονίζεται στο σύνολο των αποδοχών του αντίστοιχου πίνακα αποδοχών που είναι συνηµµένος στη Δ Α αυτή (Δ Α 15/2004). 5. Χειρισµού Η/Υ. Το µηνιαίο επίδοµα Χειρισµού Η/Υ του άρθρου 3 της 10/2005 Δ Α, το οποίο χορηγείται στους µισθωτούς της κατηγορίας Δ ιοίκησης- Δ ιαχείρισης που απασχολούνται αποκλειστικά µε το χειρισµό κ.λπ. ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατηρείται για το έτος 2009 στο ποσό που ίσχυε µέχρι και από προσαυξάνεται κατά σταθερό ποσό των 3,50 ευρώ, όπως αυτά αναγράφονται στους συνηµµένους στην παρούσα πίνακες αποδοχών (Δ Α 8/2009). 6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας διοικητικού προσωπικού. Για την ένταξη σε µισθολογικό κλιµάκιο των εργαζοµένων του Προσωπικού Δ ιοίκησης - Δ ιαχείρισης, ως προϋπηρεσία λογίζεται η απασχόληση σε οποιοδήποτε εργοδότη µε οποιαδήποτε ειδικότητα διοικητικού προσωπικού (ΣΣΕ ). 7. Y πο λο γι σµός ε πι δο µά των-προ σαυ ξή σε ων λό γω Κυ ρι α κής, ε ξαι ρέ σι µων ε ορ τών, νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας, υ πε ρω ριών κ.λπ. (Δ Α 83/1981, Δ Α 112/1982, Δ Α 14/1984) 8

9 Oι νό µι µες α πο δο χές (βα σι κός, Α ΤΑ, δι ορ θω τι κά και ε πι δό µα τα) κα τα βάλ λο νται για ε βδο µα διαί α α πα σχό λη ση σα ρά ντα (40) ω ρών. Τα θε σπι σµέ να ε πι δό µα τα ή προ σαυ ξή σεις λό γω Κυ ρι α κής, ε ξαι ρέ σι µων ε ορ τών, ε κτός έ δρας και νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας, κα θώς και οι α πο ζη µιώ σεις λό γω υ πε ρω ρι α κής α πα σχό λη σης υ πο λο - γί ζο νται στο σύ νο λο των νό µι µων α πο δο χών (βα σι κός, δι ορ θω τι κά, Α ΤΑ και ε πι - δό µα τα). Για τον υ πο λο γι σµό των πα ρα πά νω ε πι δο µά των ή προ σαυ ξή σε ων, προ κει µέ νου πε ρί µι σθω τών που παίρ νουν ε πί δο µα τέ κνων α πο τον ΛΔ O ΕΜ, θα προ στί θε ται στο σύ νο λο των α πο δο χών το πο σό που θα κα τέ βα λε ο ερ γο δό της ως ε πί δο µα τέ κνων για µι σθω τό α πό τον Δ ΛO ΕΜ. 8. Y πο λο γι σµός δώ ρων ε ορ τών κ.λπ. (Δ Α 83/1981 και Δ Α 14/1984). α) Ει δι κά κα τά την κα τα βο λή των δώ ρων ε ορ τών στο προ σω πι κό κί νη σης και διοί κη σης των ο ρί ζε ται ό τι οι κα τά τα πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί µε τις προ σαυ ξή σεις και τα ε πι δό µα τα λό γω πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας και οι κο γε νει α - κών βα ρών, προ σαυ ξά νο νται κα τά πο σο στό 15.33% για το προ σω πι κό κί νη - σης των α στι κών λε ω φο ρεί ων και κα τα πο σο στό 12% για τις λοι πές πε ρι πτώ - σεις. Με τα πο σο στά αυ τά ε ξα ντλεί ται πλή ρως κά θε α παί τη ση των µι σθω τών, ώς προς τον προσ δι ο ρι σµό του ο φει λό µε νου λό γω δώ ρου πο σού, που α πορ - ρέ ει α πο προ σαυ ξή σεις 25% λό γω νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας και 75% λό γω ερ γα - σί ας τις Κυ ρι α κές και τις ε ξαι ρέ σι µες ε ορ τές. β) Στους α πα σχο λού µε νους κα τα τις η µέ ρες της 1ης του έ τους, των Θε ο φα νεί - ων, της Κα θα ράς Δ ευ τέ ρας, της Με γά λης Πα ρα σκευ ής και της δεύ τε ρης η µέ - ρας των Χρι στου γέν νων, χο ρη γεί ται προ σαύ ξη ση 75%, υ πο λο γι ζό µε νη µε τους ό ρους και τις προ ϋ πο θέ σεις της υπ'α ριθ. 8900/1946 Yπουρ γι κής Α πό φα - σης, ό πως αυ τή συ µπλη ρώ θη κε και ερ µη νεύ θη κε α πο την υπ' α ριθ /1951 Y πουρ γι κή Α πό φα ση. 9. Y πο λο γι σµός α πο ζη µί ω σης για υ πε ρω ρι α κή α πα σχό λη ση (Δ Α 83/1981). 1 Με την ε πι φύ λα ξη της ι σχύ ος των δι α τά ξε ων της παρ. 2 του άρ θρου 8 του Ν.Δ. 4020/1955, η α µοι βή κά θε ώ ρας υ πε ρω ρι α κής α πα σχό λη σης του υ πα γό µε - νου στις πα ρού σες ρυθ µί σεις προ σω πι κού, ι σού ται µε το ω ρο µί σθιο προ σαυ ξη - µέ νο κα τα πο σο στό: α) 30% για υ πε ρω ρι α κή α πα σχό λη ση µέ χρι 60 ώ ρες ε τή σια. β) 50% για τις ε πι πλέ ον των 60 και µέ χρι των 120 ω ρών ε τή σια γ) 75% για τις ε πι πλέ ον των 120 ω ρών ε τή σια. 10.Στους λο γι στές και βοη θούς λο γι στές που α πα σχο λού νται ά µε σα ή έµ µε σα µε τη σύ ντα ξη ι σο λο γι σµού της ε πι χεί ρη σης χο ρη γεί ται µία φο ρά το έ τος ε πί δο µα ι σο λο γι σµού ί σο µε το 1/2 των µη νιαί ων τα κτι κών α πο δο χών, χο ρη γού µε νο µέ σα σε έ να µή να α πό την ο λο κλή ρω ση του ι σο λο γι σµού. 1. Βλ. όµως και άρθρο 1 Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 119Α 2005) 9

10 Κε φά λαι ο Δ 3 Ε ΠΙ Δ OΜΑ ΤΑ (Φο ρτο εκ φορ τω τών) Το βασικό ηµεροµίσθιο των φορτ/τών προσαυξάνεται µε τα παρακάτω επιδόµατα : α. Πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και 5% για τις επόµενες και µέχρι έντεκα τριετίες (Δ Α 15/2004). β. Γάµου σε ποσοστό 10% χορηγούµενο µε τις προϋποθέσεις που τίθενται παραπάνω για το προσωπικό κινήσεως κ.λπ. (Δ Α 15/2004). γ. Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% επί του βασικού ηµεροµισθίου (Δ Α 15/2004). Στους φορτοεκφορτωτές που έχουν τέκνα χορηγείται το επίδοµα τέκνων στο ίδιο ποσοστό και µε τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται αυτό στο προσωπικό κίνησης και διοίκησης, το οποίο όµως υπολογίζεται στο βασικό τους ηµεροµίσθιο µόνο (Δ Α 35/2003, Δ Α 15/2004). Κε φά λαι ο Δ 4 Ε ΠΙ Δ OΜΑ ΤΑ (Καθαριστριών) 1. Τριετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στο επάγγελµα της καθαρίστριας µέχρι πέντε (5) τριετίες (Δ Α 15/2004). 2. Γάµου σε ποσοστό 10% χορηγούµενο µε τις προϋποθέσεις που τίθενται παραπάνω για το προσωπικό κινήσεως και διοικήσεως-διαχειρίσεως (Δ Α 15/2004). 3. Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% (Δ Α 15/2004). 4. Τέκνων. Στις καθαρίστριες που έχουν τέκνα χορηγείται το επίδοµα τέκνων στο ίδιο ύψος και µε τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται αυτό στο προσωπικό κινήσεως και διοικήσεως-διαχειρίσεως (Δ Α 15/2004). 5. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η Δ εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων είναι αναφερόµενοι 10

11 στο προσάρτηµα της από ΕΓΣΣΕ των ετών 2010,2011 και 2012 (Π.Κ. 14/ ). Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (Δ Α 50/2010). 6. Επίδοµα αδείας Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές. Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµέρών γι αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλετια κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τµήµατος αυτής µε τις αποδοχές αδείας. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ. Το άρθρο 6 της από ΕΓΣΣΕ για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφοµένων των λέξεων πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν, λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (Δ Α 50/2010). ΣΤ. Δ Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ (ΓΙΑ OΛOΥΣ ΤOΥΣ ΕΡ ΓΑ ΖOΜΕ ΝOΥΣ) 1. Α πο ζη µιώ σεις ε κτός έ δρας α) Στους ο δη γούς και ει σπρά κτο ρες που υ πη ρε τούν στις υ πε ρα στι κές λε ω φο ρει α κές γραµ µές χο ρη γεί ται α πο ζη µί ω ση ί ση µε το 1/25 των µη νιαί ων α πο δο χών τους για κά θε δι α νυ κτέ ρευ ση ε κτός της έ δρας της ε παγ γελ µα τι κής τους κα τοι κί ας (5/1948 Δ Α της Πρω το βάθ µι ας Ε πι τρο πής Δ ι αι τη σί ας Συλ λο γι - κών Δ ι α φο ρών Α θη νών). β) ΩΩς έ δρα της ε παγ γελ µα τι κής κα τοι κί ας των ο δη γών και ει σπρα κτό ρων που υ πη ρε τούν στις Yπε ρα στι κές Λε ω φο ρει α κές γραµ µές, νο εί ται ο τό πος στον ο ποί ο κα τα τρό πο µό νι µο ή συ νή θη πα ρέ χει τις υ πη ρε σί ες του ο µι σθω τός, ά σχε τα µε το αν αυ τός συ µπί πτει ή ό χι µε την έ δρα του ό που εί ναι ε νταγ µέ νο το αυ το κί νη το ή µε τον τό πο της α στι κής κα τοι κί ας των µι σθω τών 11

12 (23/1957 α πό φα ση του Δ Δ Δ Δ Α θη νών). 2. Πεν θή µε ρη ε βδο µά δα ερ γα σί ας. Για τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στις πα ρού σες ρυθ µί σεις κα θι ε ρώ νε ται πεν θή µε ρη ε βδο µά δα ερ γα σί ας. Κα τα την ε φαρ µο γή της πρέ πει να υ πάρ χει ί ση µε τα χεί ρι ση µε τα ξύ των ερ γα ζο µέ νων α νε ξάρ τη τα αν πρό κει ται για ι δι ο κτή τες λε ω φο ρεί ων ή ό χι. (98/1984 Δ Α του Δ Δ Δ Δ Α θη νών) 3. ΩΩράριο εργασίας µητέρας ανηλίκου τέκνου Δ εν επιτρέπεται η µεταβολή του πρωϊνού ωραρίου εργασίας εργαζόµενης µητέρας ανηλίκου τέκνου έως 12 ετών σε περίπτωση µεταβολής των εργασιακών καθηκόντων της. Το ίδιο ισχύει και για τον πατέρα γονέα ανηλίκου τέκνου, εφόσον είναι χήρος ή διαζευγµένος που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου τέκνου µε τον οποίο συγκατοικεί σταθερά (ΣΣΕ ). 4. Πε ρί ο δος ερ γα σί ας - Δ ι ευ θέ τη ση της πεν θή µε ρης ε βδο µά δας ερ γα σί ας για το προ σω πι κό κί νη σης των υ πε ρα στι κών και α στι κών λε ω φο ρεί ων. Α πό το άρ θρο 4 της Δ Α 3/99 α ντι κα θί στα ται ως ε ξής: (Δ Α 10/2000) Ι. Η διάρ κει α της πε ριό δου ερ γα σί ας για τα Yπε ρα στι κά Λε ω φο ρεί α και τα Α στι - κά Λε ω φο ρεί α µο νής φυ λα κής του άρ θρου 3 παρ. 1 του ΠΔ 54/98 ε πα να προσ - δι ο ρί ζε ται και δεν µπο ρεί να υ περ βαί νει τις ο κτώ (8) ώ ρες η µε ρη σί ως, και τις σα ρά ντα (40) ώ ρες ε βδο µα διαί ως, µε το σύ στη µα της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας πέ ντε (5) ερ γα σί µων η µε ρών. ΙΙ. Για την ε φαρ µο γή του πεν θή µε ρου και την χο ρή γη ση των αρ γιών της παρ. 1 αυ τού του άρ θρου σχη µα τί ζο νται ε τη σί ως 114 η µέ ρες α νά παυ σης ή τοι : α) 104 η µέ ρες που α ντι στοι χούν στο Σάβ βα το και την Κυ ρι α κή και β) 10 η µέ ρες αρ γιών ή τοι : 1ον : Η 1η Ι α νου α ρί ου, Πρω το χρο νιά 2ον : Η 6η Ι α νου α ρί ου, Ε ορ τή Θε ο φα νεί ων 3ον : Η Κα θα ρά Δ ευ τέ ρα 4ον : Η 25η Μαρ τί ου 5ον : Η Με γά λη Πα ρα σκευ ή 6ον : Η Δ ευ τέ ρα η µέ ρα του Πά σχα 7ον : Η1η Μαί ου 8ον : Η 15η Αυ γού στου 9ον : Η 28η O κτω βρί ου και 10ον : Η 25η Δ ε κεµ βρί ου, Χρι στού γεν να Oι δέ κα 10 η µέ ρες αρ γί ας ι σχύ ουν α νε ξάρ τη τα να συ µπί πτουν µε Σάβ βα το ή Κυ ρι α κή. Ι ΙΙ. Η χο ρή γη ση των α νω τέ ρω η µε ρών α νά παυ σης και αρ γιών προ γραµ µα τί ζε ται σε κά θε µε δυ να τό τη τα κα θο ρι σµού ε ξαή µε ρης α πα σχό λη σης έ ως 12 φο ρές ε τη σί ως και για έ να ε ξαή µε ρο α νά µή να, µε α ντιί τοι χη χο ρή γη ση τριή µε ρων α να παύ σε ων 12 φο ρές ε τη σί ως. Κα τά τον προ γραµ µα τι σµό των α να παύ σε ων του Σαβ βά του και της Κυ ρι α κής θα χο ρη γεί ται ε ξί σου σε ό λους 12

13 τους ερ γα ζό µε νους διή µε ρη α νά παυ ση µε η µέ ρα Κυ ρι α κή, δη λα δή ί δι ος α ριθ - µός κατ έ τος α να παύ σε ως της Κυ ρι α κής µε συ νε χό µε νη α νά παυ ση το Σάβ βα - το ή τη Δ ευ τέ ρα. IV. Η α πα σχό λη ση των ερ γα ζο µέ νων µε το πρό γραµ µα ε τή σι ας κα τα νο µής των α να παύ σε ων της παρ. 3 αυ τού του άρ θρου δεν συ νι στά υ πε ρω ρι α κή ερ γα σία ή ερ γα σία Κυ ρι α κής ή αρ γί ας, ε φό σον ο ε τή σι ος προ γραµ µα τι σµός τη ρεί τις 114 η µέ ρες αρ γιών και α να παύ σε ων. Η υ πέρ βα ση της νό µι µης η µε ρή σι ας α πα σχό λη σης των 8 ω ρών α µεί βε ται ως υ πε ρω ρία σύµ φω να µε την ι σχύ ου σα νο µο θε σια και η α πα σχό λη ση σε η µέ ρα αρ γί ας ή Κυ ρι α κής α µεί βε ται µε τη νό - µι µη προ σαύ ξη ση σύµ φω να µε την ι σχύ ου σα νο µο θε σία, ε φό σον δεν χο ρη γη - θεί άλ λη η µέ ρα α νά παυ σης ε ντός του έ τους σύµ φω να µε τον ε τή σιο προ - γραµ µα τι σµό για χο ρή γη ση 114 α να παύ σε ων. V. O προ γραµ µα τι σµός των αρ γιών και α να παύ σε ων της παρ. 3 αυ τού του άρ θρου µπο ρεί να ρυθ µι στεί µε το πι κή δι µε ρή ε πι χει ρη σι α κή συµ φω νία που κα ταρ τί ζε ται σε κά θε µε τα ξύ της διοί κη σής του και της α ντι προ σω πευ - τι κής συν δι κα λι στι κής ορ γά νω σης. VI. Ε άν δεν υ πάρ χει το πι κή δι µε ρής ε πι χει ρη σι α κή συµ φω νία, οι η µέ ρες αρ γιών µπο ρεί να χο ρη γού νται διά σπαρ τα σε ό λη τη διάρ κει α του έ τους και οι α να - παύ σεις του Σαβ βά του και της Κυ ρι α κής θα χο ρη γού νται ε ξί σου σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους µε διή µε ρη α νά παυ ση η µέ ρας Κυ ρι α κής, δη λα δή ί δι ος α ριθ µός κατ έ τος α να παύ σε ων Κυ ρι α κής µε συ νε χό µε νη α νά παυ ση το Σάβ - βα το ή τη Δ ευ τέ ρα. VII. Ευ νοϊ κό τε ρες ρυθ µί σεις για τον προ γραµ µα τι σµό των α να παύ σε ων και αρ γιών και τον τρό πο α µοι βής τους που ι σχύ ουν µέ χρι σή µε ρα, µε το πι κή δι µε ρή ε πι χει ρη σι α κή συµ φω νία δεν θί γο νται. VIIΙ. Το άρθρο 4 της Δ.Α. 22/2003 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:... Οι πρόσθετες ηµέρες ανάπαυσης των φορτοεκφορτωτών, κλητήρων, φυλάκων, καθαριστών-τριών, τηλεφωνητώ-τριών ορίζονται στον ίδιο αριθµό και αµείβονται µε τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για το προσωπικό κίνησης, όπως ρυθµίστηκε µε το άρθρο 4 της Δ Α 10/2000 (ΣΣΕ ) Ε τή σια Άδει α µε α πο δο χές Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 15 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία 17 ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 5 ε βδο µά δων, δη λα δή τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή 25 ερ γα σί µων η µε - ρών αν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο. Α πό , ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 12 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία 14 ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι ο α δή πο - τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή 25 ερ γα σί µων η µε ρών αν ερ γά ζε ται πεν θή - 13

14 µε ρο. (Δ Α 28/1998) 6. Πρό σθε τες α να παύ σεις προ σω πι κού κί νη σης α) Το προ σω πι κό κί νη σης δι και ού ται κα τά έ τος τις πα ρα κά τω πρό σθε τες α να - παύ σεις, πέ ραν α πό αυ τές που ο ρί ζο νται στην παρ. 5 του άρ θρου 8 του ΠΔ 119/73 που προ στέ θη κε µε το άρ θρο 1 του ΠΔ 611/1976, δη λα δή τις η µέ - ρες 1η του έ τους, των Θε ο φα νεί ων, της Κα θα ράς Δ ευ τέ ρας και της Με γά λης Πα ρα σκευ ής. (20/1989 Δ Α του Δ Δ Δ Δ Α θη νών) β) Για τους εκ δό τες ει σι τη ρί ων έ χουν ε φαρ µο γή οι αρ γί ες και οι η µέ ρες α νά παυ - σης του προ σω πι κού κί νη σης. (Δ Α 22/1990 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών) 7. Ά δει α γά µου Σε πε ρί πτω ση γά µου του µι σθω τού πα ρέ χε ται ά δει α έ ξη (6) ερ γά σι µων η µε ρών µε πλή ρεις α πο δο χές. Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται µε την κα νο νι κή του ά δει α. (Δ Α 1/1992) 8. Ά δει α σε πε ρί πτω ση το κε τού της συ ζύ γου Σε πε ρί πτω ση το κε τού της συ ζύ γου του µι σθω τού πα ρέ χε ται στο σύ ζυ γο ά δει α δύο (2) ερ γά σι µων η µε ρών µε πλή ρεις α πο δο χές. Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε - ται µε την κα νο νι κή του ά δει α. (Δ Α 1/1992) 9. Ά δει α σε πε ρί πτω ση θα νά του συγ γε νι κού προ σώ που Σε πε ρί πτω ση θα νά του συγ γε νούς προ σώ που πρώ του και δευ τέ ρου βαθ µού, εξ αί µα τος ή εξ αγ χι στεί ας, χο ρη γεί ται ά δει α µε πλή ρεις α πο δο χές και χω ρίς να συµ ψη φί ζε ται µε την κα νο νι κή, µι ας (1) ερ γά σι µης η µέ ρας για τους δι α µέ νο ντες σε α πό στα ση µέ χρι 200 χλµ. α πο τον τό πο του θα νά του και δύο (2) ερ γά σι µων η µε ρών για τος δι α µέ νο ντες σε α πό στα ση πέ ραν των 200 χλµ. α πο τον τό πο του θα νά του.(δ Α 47/1987 του Δ Δ Δ Δ Α θη νών) Σε πε ρί πτω ση θα νά του συγ γε νι κού προ σώ που πρώ του βαθ µού, εξ αί µα τος ή εξ αγ χι στεί ας, η προ βλε πό µε νη α πό την 47/87 Δ Α του Δ Δ Δ Δ Α θη νών ά δει α µε πλή ρεις α πο δο χές αυ ξά νε ται σε 2 ερ γά σι µες η µέ ρες για τους δι α µέ νο ντες σε α πό στα ση µέ χρι 200 χλµ α πό τον τό πο του θα νά του και σε τέσ σε ρις (4) ερ γά σι - µες η µέ ρες για τους δι α µέ νο ντες σε α πό στα ση πέ ραν των 200 χλµ α πό τον τό πο του θα νά του. Για τις πε ρι πτώ σεις θα νά του συγ γε νών δευ τέ ρου βαθ µού εξ αί µα τος ή εξ αγ χι στεί ας ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις την 47/87 Δ Α του Δ Δ Δ Δ Α θη νών. (ΣΣΕ ) 10.Δ ελ τία Ε λευ θέ ρας Το άρθρο 6 της 3/1999 Δ Α O.ΜΕ.Δ., τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: α. Στο προ σω πι κό και στους ιδιοκτήτες των αστικών και υπεραστικών, καθώς και στο προσωπικό του Κεντρικού Σταθµού Αυτοκινήτων Yπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος (Κ.Σ.Α.Y.Λ.Ε.), χορηγείται Δ ελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας για όλες τις συγκοινωνιακές γραµµές εντός νοµού, καθώς και 5 εισιτήρια δροµολογίων ετησίως µε επιστροφή, εκτός των ορίων του νοµού µε τα υπεραστικά σε όλη τη χώρα. Το δελτίο για το προσωπικό του Κ.Σ.Α.Y.Λ.Ε., χορηγείται από τον Πρόεδρο αυτού. β. Στα µέλη των Δ ιοικητικών Συµβουλίων της ΠOΑYΣ, της ΠOΕΙΑΛ, της OYΠAE 14

15 και της ΠOYΠΑ, θα χορηγείται δελτίο ελευθέρας κυκλοφορίας για όλη τη χώρα και για όλο το έτος στη διάρκεια της θητείας τους. (ΣΣΕ ) γ. Σε δύο γραµµατείς υπαλλήλους της ΟΥΠΑΕ και σε µία γραµµατέα υπάλληλο της ΠΟΥΠΑ χορηγούνται από τους προέδρους ΠΟΑΥΣ και ΠΟΕΙΑΛ, δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας σε όλες τις αστικές συγκοινωνιακές γραµµές και µέχρι πέντε δροµολόγια ετησίως µε επιστροφή σε όλες τις υπεραστικές γραµµές της χώρας (Δ Α 15/2004). 11. Α πο ζη µί ω ση ν.2112/20 α) Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα κα τα βάλ λε ται η α πο ζη µί - ω ση α πό λυ σης του Ν.2112/20 και του ΒΔ της 18/7/20, ό πως ε ξει δι κεύ τη κε για τους ερ γα ζό µε νους στα Α στι κά και Yπεραστι κά µε το άρ θρο 30 του Ν. 2556/97 και µε τους ό ρους και τις πρου πο θέ σεις που τί θε νται σε αυ τόν, ε φό σον η σύµ βα ση ερ γα σί ας λύ ε ται λό γω θα νά του ή λό γω δι αρ κούς ο λι κής ή µε ρι κής α νι κα νό τη τας προς ερ γα σία, που βε βαι ώ νε ται µε α πό φα ση της Δ ευ - τε ρο βάθ µι ας Yγει ο νο µι κής Ε πι τρο πής του Ι ΚΑ και συ νε πά γε ται συ ντα ξι ο δό τη - ση. Η α πο ζη µί ω ση αυ τή κα τα βάλ λε ται α νε ξάρ τη τα α πό ο ποι εσ δή πο τε άλ λες α ξιώ σεις α πο ζη µί ω σης των ερ γα ζο µέ νων α πό άλ λες δι α τά ξεις λό γω της αι τί - ας που προ κά λε σε τη λύ ση της ερ γα σι α κής σχέ σης. β) Σε πε ρί πτω ση θα νά του, δι και ού χοι της α νω τέ ρω α πο ζη µί ω σης εί ναι οι νό µι µοι κλη ρο νό µοι κα τά το πο σο στό των κλη ρο νο µι κών τους δι και ω µά των, ό πως αυ - τά α πο δει κνύ ο νται α πό σχε τι κό Κλη ρο νο µη τή ριο. γ) Σε πε ρί πτω ση δι αρ κούς ο λι κής α νι κα νό τη τας προς ερ γα σία, ε φό σον ο δι και - ού χος εί ναι και α νί κα νος προς δι και ο πρα ξία, η α πο ζη µί ω ση κα τα βάλ λε ται στο πρό σω πο που α σκεί σύµ φω να µε το νό µο την ε πι τρο πεί α. Σε κά θε άλ λη πε ρί - πτω ση δι αρ κούς ο λι κής ή µε ρι κής α νι κα νό τη τας προς ερ γα σία, η α πο ζη µί ω ση κα τα βάλ λε ται στον εκ πρό σω πο του δι και ού χου που ο ρί ζει αυ τός σύµ φω να µε το νό µο. (Δ Α 3/1999) Δ ι ευ κρί νι ση της α πο ζη µί ω σης α πό λυ σης του άρ θρου 3 της Δ Α 3/99 Δ ι ευ κρι νί ζε ται ό τι η α πο ζη µί ω ση α πό λυ σης του άρ θρου 3 της Δ Α 3/99, α φό του ί σχυ σε, κα τα βάλ λε ται στους δι και ού χους που προ βλέ πο νται στο άρ θρο αυ τό στο νό µι µο πο σό και πο σο στό σύµ φω να µε την ι σχύ ου σα ερ γα τι κή νο µο θε σία (Ν. 2112/20 και ΒΔ 18/17/1920 σε συν δυ α σµό µε το άρ θρο 30 του Ν. 2556/97). Συ γκε κρι µέ να η α πο ζη µί ω ση λύ σης της σύµ βα σης ερ γα σί ας λό γω θα νά του ή συ ντα ξι ο δό τη σης προσ δι ο ρί ζε ται σύµ φω να µε το άρ θρο 8 ε δά φιο δεύ τε ρο, ό - πως αυ τό α ντι κα τα στά θη κε µε το άρ θρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/76 και α νέρ χε ται σε πο σο στό 40% της α πο ζη µί ω σης α πό λυ σης. (Δ Α 10/2000) 12. Δ ι µε ρής κλα δι κή Ε πι τρο πή Δ ι α λό γου α) Συ νί στα ται δι µε ρής και ι σο µε ρής κλα δι κή ε πι τρο πή, η ο ποί α συ γκρο τεί ται µέ σα σε 15 η µέ ρες α πο την υ πο γρα φή της ΣΣΕ 1993 και α πο τε λεί ται α πο τρι - µε λείς α ντι προ σω πεί ες της ερ γα τι κής και της ερ γο δο τι κής πλευ ράς. Κά θε πλευ ρά έ χει δι καί ω µα να ο ρί σει ι σά ριθ µα α να πλη ρω µα τι κά µέ λη και να κα λεί στις συ νε δριά σεις της Ε πι τρο πής αρ µο δί ους πα ρά γο ντες και ε µπει ρο γνώ µο - νες της ε πι λο γής της, οι ο ποί οι θα πα ρί στα νται χω ρίς δι καί ω µα ψή φου. β) Κύ ρι ες αρ µο διό τη τες της Ε πι τρο πής εί ναι: 15

16 H συ στη µα τι κή ε πι κοι νω νία και α νταλ λα γή πλη ρο φο ριών µε τα ξύ των µε ρών για τα προ βλή µα τα και τα αι τή µα τα των ε πι χει ρή σε ων του κλά δου, για ζη τή µα τα και ρυθ µί σεις α σφά λει ας των µε τα φο ρών, για τις προ τε ραι ό - τη τες βελ τί ω σης των ερ γα σι α κών σχέ σε ων, της ποιό τη τας των υ πη ρε σιών και για θέ µα τα εκ συγ χρο νι σµού-α νά πτυ ξης των συ γκοι νω νιών. Η α πό κοι νού α ντι µε τώ πι ση προ βλη µά των υ γι ει νής και α σφά λει ας στην ερ γα σία και ει δι κό τε ρα η µε θό δευ ση και η πα ρα κο λού θη ση της ε φαρ µο - γής των Κοι νο τι κών O δη γιών 87/391 και 90/270 στο χώ ρο των. Η έ γκαι ρη πρό βλε ψη και α ντι µε τώ πι ση των ε ξε λί ξε ων στην α πα σχό λη ση και στα ε παγ γέλ µα τα του κλά δου. Η α να ζή τη ση κοι νά α πο δε κτών λύ σε ων για την ε ναλ λα κτι κή α ξι ο ποί η ση και ό που χρειά ζε ται την ε πα νεκ παί δευ ση των ερ γα ζο µέ νων σε θέ σεις που προ βλέ πε ται να κα ταρ γη θούν. Ει δι κή µέ ρι µνα για την α να ζή τη ση και λή ψη µέ τρων ε λα χι στο ποί η σης των αρ νη τι κών κοι νω νι κών και ερ γα σι α κών ε πι πτώ σε ων σε πε ρί πτω ση α πο λύ - σε ων. Η α πό κοι νού πα ρα κο λού θη ση της ε φαρ µο γής και ερ µη νεί ας των πά σης φύ σε ως συλ λο γι κών ρυθ µί σε ων και συµ φω νιών α πο τις ε πι χει ρή σεις του κλά δου. Η προ ε τοι µα σία και δι ε ξα γω γή των κλα δι κών συλ λο γι κών δι α πραγ µα τεύ - σε ων, στα πλαί σια και στο πνεύ µα του Ν.1876/90. Η α πό κοι νού ε ξέ τα ση των θε σµι κών εκ κρε µο τή των και ει δι κό τε ρα των προ βλη µά των και δι α φω νιών των µε ρών που σχε τί ζο νται µε τον Κα νο νι - σµό Ερ γα σί ας των, σε µια προ σπά θει α α να ζή τη σης κοι νά α πο δε - κτών λύ σε ων και πι θα νών βελ τιώ σε ων ή συ µπλη ρώ σε ων του Κα νο νι σµού Ερ γα σί ας. γ) Η Ε πι τρο πή συ νε δριά ζει τα κτι κά α νά δί µη νο και έ κτα κτα ό πο τε το ζη τή σει το έ να α πό τα δύο µέ ρη, ε νη µε ρώ νο ντας την άλ λη πλευ ρά του λά χι στον 15 η µε - ρο λο γι α κές η µέ ρες πριν (προ κει µέ νου για τα κτι κή συ νε δρί α ση) και του λά χι - στον 7 η µε ρο λο γι α κές η µέ ρες πριν (προ κει µέ νου για έ κτα κτη συ νε δρί α ση) για τα προς συ ζή τη ση θέ µα τα. (ΣΣΕ ) δ) Η δι µε ρής κλα δι κή Ε πι τρο πή που συ στά θη κε βά σει της ΣΣΕ 1993 α να λαµ βά - νει να ε ξε τά σει, µε τά α πό αί τη ση του λά χι στον ε νός των δύο µε ρών και να υ πο βάλ λει στα µέ ρη, το αρ γό τε ρο µέ χρι τα τέ λη Νο εµ βρί ου 1994, κα τάλ λη λα ε πε ξερ γα σµέ νες και τεκ µη ρι ω µέ νες προ τά σεις για τα α κό λου θα ζη τή µα τα : Τη σκο πι µό τη τα και τους τρό πους εκ συγ χρο νι σµού και βελ τί ω σης ο ρι σµέ - νων ση µεί ων των κα νο νι σµών ω ρα ρί ων των και ει δι κό τε ρα για τις δυ - να τό τη τες στα δι α κού πε ρι ο ρι σµού των δι α λειµ µά των ερ γα σί ας του άρ θρου 6 ΠΔ 119/73 στα υ πε ρα στι κά µο νής φυ λα κής. Τη σκο πι µό τη τα και τους τρό πους σύ στα σης και α πό κοι νού δι α χεί ρη σης ει δι κού Τα µεί ου ή λο γα ρι α σµού Αλ λη λο βοή θει ας για τη χο ρή γη ση ε φά παξ βοη θη µά των στις οι κο γέ νει ες του προ σω πι κού και ερ γα ζο µέ νων µε το χών 16

17 των σε πε ρί πτω ση θα νά του ή άλ λης έ κτα κτης α νά γκης του ερ γα ζό - µε νου. Στα πλαί σια της ε πι δί ω ξης ο ρι στι κών και κοι νά α πο δε κτών ρυθ µί σε - ων των α νω τέ ρω θε µά των, τα µέ ρη θα ε ξε τά σουν και θα α ξι ο λο γή σουν τις προ τα σεις της Ε πι τρο πής κα τά τις δι α πραγ µα τεύ σεις για τη σύ να ψη της ΣΣΕ έ τους ε) Συ νί στα ται, το αρ γό τε ρο ε ντός µη νός α πό την υ πο γρα φή της πα ρού σας, τρι - µε λής Ε πι τρο πή τε χνι κού και γνω µο δο τι κού χα ρα κτή ρα, µε α ντι κεί µε νο την α να µόρ φω ση και την α πλο ποί η ση του υ φι στα µέ νου κλα δι κού µι σθο λο γί ου. Η ε πι τρο πή α πο τε λεί ται α πό ε µπει ρο γνώ µο νες των µε ρών (OYΠAE, ΠO ΑYΣ, ΠO ΕΙ ΑΛ). Σε αυ τή µπο ρούν κα τά πε ρι πτω ση να συµ µε τέ χουν συµ βου λευ τι κά (εφ ό σον αυ τό κρι θεί σκό πι µο α πό τα µέ ρη) και ε ξει δι κευ µέ να στε λέ χη της αρ µό δι ας Δ ι εύ θυν σης του Yπουρ γεί ου Ερ γα σί ας. Η Ε πι τρο πή θα πρέ πει να κα τα λή ξει σε συ γκε κρι µέ νες και ε φι κτές προ τά σεις για την α πλο ποί η ση του Μι σθο λο γί ου ( εν σω µά τω ση Α ΤΑ κλπ) µέ χρι τα τέ λη O κτω βρί ου του 1994, ώ στε τα µέ ρη να λά βουν υπ ό ψιν τις ε πε ξερ γα σί ες της κα τά τις δι α πραγ µα - τεύ σεις για τη σύ να ψη της κλα δι κής ΣΣΕ έ τους (ΣΣΕ ) 13.Συν δι κα λι στι κές ά δει ες Η διάταξη του άρθρου 4 της Δ Α 9/1997, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 7 της Δ Α 7/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 της από ΣΣΕ (Π.Κ. 50/ ) αντικαθίσταται και συµπληρώνεται µε την παρούσα έχει δε κωδικοποιηµένη ως ε ξής: Οι συνδικαλιστικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα του στο οποίο απασχολείται ο δικαιούχος εργαζόµενος ως εξής: 1. Στα µέλη της διοίκησης της ΟΣΜΕ χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές ως εξής: α) Στον πρόεδρο και το γενικό γραµµατέα της ΟΣΜΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παραγρ. 3 του Ν. 2224/94. β) Στον Α και Β αντιπρόεδρο, Γραµµατέα Οργανωτικού, Γραµµατέα Οικονοµικού και Γραµµατέα Τύπου, εννέα (9) ηµέρες µηνιαίως και στο Γραµµατέα Οργανωτικού δώδεκα (12) ηµέρες µηνιαίως. Στα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης της, πέντε (5) ηµέρες µηνιαίως. 2. Οι συν δι κα λι στι κές ά δει ες των µε λών των διοικήσεων των πρωτοβάθιων σωµατείων που ανήκουν στη δύναµη της ΟΣΜΕ διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1264/ Oι ρυθ µί σεις των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1, του παρόντος ε φαρ µό ζο νται και για τα µέ λη της Δ ιοί κη σης της ΠOYΠΑ, µε την α να λο γία (1/3) που προ βλέ πε ται α πο το άρ θρο 17 παρ. 3 του Ν.1264/ Ευ νοϊ κό τε ρες ρυθ µί σεις για το ί διο θέ µα που ι σχύ ουν δεν θί γο νται ού τε µετα βάλ λο νται (Δ Α 50/2010). 14. Πα ρα κρά τη ση και α πό δο ση συν δι κα λι στι κής συν δρο µής (ΣΣΕ 1993) α) Oι ερ γο δό τες που υ πά γο νται στις πα ρού σες ρυθ µί σεις υ πο χρε ού νται κα τά την πλη ρω µή της µη νιαί ας µι σθο δο σί ας να πα ρα κρα τούν τη συν δρο µή των 17

18 µε λών των πρω το βάθ µι ων συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων-µε λών της O.Y.Π.A.E. ή της Π.O.Y.Π.Α. και να την α πο δί δουν σε αυ τές κά θε η µε ρο λο γι - α κό τρί µη νο και µέ χρι την 15η η µέ ρα του ε πό µε νου µή να µε τα το τρί µη νο. β) Για να πα ρα κρα τη θεί η συν δι κα λι στι κή συν δρο µή α παι τεί ται έγ γρα φη δή λω ση του σω µα τεί ου προς τον αρ µό διο ερ γο δό τη. Με τη δή λω ση αυ τή πρέ πει να γνω στο ποι εί ται το πο σό της συν δρο µής και ο τρα πε ζι κός λο γα ρι α σµός στον ο ποί ο θα κα τα τί θε νται τα πα ρα κρα τού µε να υ περ του πρω το βάθ µι ου σω µα τεί - ου πο σά. Η δή λω ση ε πα να λαµ βά νε ται µό νο σε πε ρί πτω ση που µε τα βάλ λε ται κά ποι ο α πο τα α νω τέ ρω στοι χεί α. γ) Oι ερ γα ζό µε νοι µπο ρούν να αρ νη θούν την πα ρα πά νω πα ρα κρά τη ση της συν - δι κα λι στι κής συν δρο µής µε γρα πτή δή λω σή τους προς το α ντί στοι χο σω µα - τεί ο, η ο ποί α κοι νο ποι εί ται υ πο χρε ω τι κά α πο το σω µα τεί ο στον ερ γο δό τη. Ση µειώ νε ται ό τι η πιο πά νω διά τα ξη για τη συν δι κα λι στι κή συν δρο µή κα ταρ γή θη κε µε την Δ Α 28/98 15.Για κά θε αι µο δο σία σε α σθε νή ή τρά πε ζα αί µα τος, οι ερ γα ζό µε νοι που υ πά γο νται στην πα ρού σα δι και ού νται ά δει α µιάς (1) η µέ ρας µε πλή ρης α πο δο χές, εφ ό σον προ σκο µί σουν σχε τι κή βε βαί ω ση αι µο δο σί ας. Η α δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται µε την ε τή σια κα νο νι κή ά δει α των ερ γα ζο µέ νων. (ΣΣΕ ) 16. Λει τουρ γι κό Δ ιά λειµ µα Ερ γα ζο µέ νων µε χρή ση Η/Y Η χο ρή γη ση και ε φαρ µο γή του λει τουρ γι κού δι α λείµ µα τος για τους ερ γα ζό µε - νους που χρη σι µο ποι ούν Η/Y στα κα θο ρί ζε ται µε ει δι κή συµ φω νία µε τα ξύ της διοί κη σης του συ γκε κρι µέ νου και του α ντι προ σω πευ τι κό τε ρου ε πι χει - ρη σι α κού σω µα τεί ου στο αυ τό µε βά ση τις ει δι κές συν θή κες ερ γα σί ας και τους ό ρους που κα θο ρί ζο νται µε το ΠΔ 398/94 στα πλαί σια της ο δη γί ας 90/270 της Ε OΚ. (Δ Α 9/1997) 17. Στο λές Ερ γα σί ας Oι εκ δό τες ει σι τη ρί ων και οι φορ το εκ φορ τω τές έ χουν υ πο χρέ ω ση να φέ ρουν στο λή ερ γα σί ας κα τά τη διάρ κει α του χρό νου ερ γα σί ας τους. Η στο λή ερ γα σί ας χο ρη γεί ται µε δα πά νη του ε τη σί ως ε ξής : α) Μία θε ρι νή στο λή ερ γα σί ας (έ να πα ντε λό νι και δύο υ πο κά µι σα) β) Μία χει µε ρι νή στο λή ερ γα σί ας (έ να πα ντε λό νι, έ να σακ κά κι, µία γρα βά τα και δύο υ πο κά µι σα. (Δ Α 10/2000) γ) Στους κα θα ρι στές-στρι ες των σταθ µών υ πε ρα στι κών και α στι κών λε ω φο ρεί ων χο ρη γού νται κά θε έ τος δύο φόρ µες-πο διές ερ γα σί ας, µία χει µε ρι νή και µία θε ρι νή. (Δ Α 28/1998) δ) Oι στο λές ερ γα σί ας που προ βλέ πο νται α πό την ι σχύ ου σα νο µο θε σία για το προ σω πι κό των Yπεραστι κών Αυ το κι νή των χο ρη γού νται σύµ φω να µε το νό µο α πό τους ερ γο δό τες και τα µέ ρη κα τα βάλ λουν κά θε προ σπά θει α για τη χρή - ση τους, ώ στε να δι α σφα λί ζε ται η ευ πρε πής πα ρου σία του προ σω πι κού. (Δ Α 28/1998) ε) Από την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας στο Yπουργείο Εργασίας καταργείται η διάταξη του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 10/2000 Δ ιαιτητικής Απόφασης (ΣΣΕ ). 18

19 Τροποποιείται η παράγρ. 2 άρθρο 9 του ΠΔ 229/94, σχετικά µε τον τύπο, την ποιότητα και το χρωµατισµό των στολών του προσωπικού των Αστικών και Yπεραστικών Λεωφορείων (), ως εξής: 1. Θερινή στολή: α) Yποκάµισα: Χρώµα: Σιέλ. Ποιότητα υφάσµατος: Βαµβακερό 60% και πολυέστερ 40%. β) Παντελόνια: Χρώµα: Μπλε σκούρο. Ποιότητα υφάσµατος: 55/45 τεριλέν 2. Χειµερινή στολή: α) Σακκάκια - παντελόνια (κοστούµια): Χρώµα: Μπλε σκούρο. Ποιότητα υφάσµατος: 55/45 κασµιροφανέλα, β) Yποκάµισα: Χρώµα: Σιέλ. Ποιότητα υφάσµατος: Βαµβακερό 60% και 40% πολυέστερ. γ) Χλαίνη: Χρώµα: Μαύρο. Ποιότητα υφάσµατος: µαλλί 80% και ακριλικές ίνες 20%. (ΣΣΕ ) Για τις στολές εργασίας που αναφέρονται στο δεύτερο άρθρο της από συµπληρωµατικής ΣΣΕ ορίζονται ως εξής: Α. Η θερινή στολή περιλαµβάνει: α) Yποκάµισα χρώµατος ΣΙΕΛ ποιότητος 60% βαµβακερό και 40% πολυέστερ (ΦΡΕΣΚO), β) Παντελόνια χρώµατος ΜΠΛΕ - σκούρο ποιότητος 55% πολυέστερ και 45% έριον (ΦΡΕΣΚO). Β. Η χειµερινή στολή περιλαµβάνει: α) Σακκάκια - πανταλόνια (κουστούµια) χρώµατος ΜΠΛΕ - σκούρο, ποιότητος 55% πολυέστερ και 45% έριον (Κασµιροφανέλλα), β) Yποκάµισα Χρώµατος ΣΙΕΛ ποιότητος 60% βαµβακερό και 40% πολυέστερ, γ) Χλαίνη, χρώµατος µαύρο ποιότητος έριον 80% και ακρυλικές ίνες 20%. 3. Χορήγηση χειµερινής στολής ετησίως Στο προσωπικό κίνησης συµπεριλαµβανοµένων και των εκδοτών εισιτηρίων καθώς και των οδηγών λεωφορείων χορηγείται η χειµερινή στολή του άρθρου 12 του ΠΔ 246/2006 ανά έτος (Δ Α 50/2010). 18.Κατάργηση διατάξεων ΑΤΑ κ.λπ. Από την έναρξη της ισχύος της Δ Α 22/2003, καταργούνται όλες οι διατάξεις των προηγούµενων ΣΣΕ και Δ Α που αφορούν στην τιµαριθµική αναπροσαρµογή (ΑΤΑ) των αποδοχών των εργαζοµένων και τη χορήγηση των διορθωτικών ποσών ή ποσοστών ΑΤΑ (Δ Α 22/2003). 19.Προσωπικές διαφορές Εξακολουθούν να καταβάλλονται µε τη µορφή προσωπικής διαφοράς, ποσά που τυχόν καταβάλλονταν στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς µέχρι την Τα ποσά αυτά, όπως είχαν διαµορφωθεί στις , αναπροσαρµόζονται περαιτέρω, από την , κατά 5,3% (ΣΣΕ ). 20.Εφαρµογή διατάξεων εργατικής νοµοθεσίας Για τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω όπως και η διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3198/55 για την αποχώρηση των µισθωτών από την εργασία τους µετά τη συµπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας µε τη συγκατάθεση του εργοδότη, µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη αυτή για την καταβολή της αντίστοιχης αποζηµίωσης του Ν. 2112/20 (Δ Α 22/2003 & Δ Α 35/2003). 21.Ισχύς θεσµικών όρων των ΕΓΣΣΕ 19

20 Όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως συµπληρώθηκαν µε τη νέα ΕΓΣΣΕ , ισχύουν και εφαρµόζονται στους µισθωτούς της ρύθµισης αυτής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε ήδη αντίστοιχους ευνοϊκότερους όρους προηγουµένων ΣΣΕ και Δ Α του προσωπικού των (ΣΣΕ ). 22.Τροποποιήσεις Γενικού Κανονισµού Προσωπικού Συµφωνείται από κοινού η ακόλουθη τροποποίηση άρθρων του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού (Π.Δ. 246/2006) : α. Η µετάθεση του προσωπικού που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άθρρου 8 του Π.Δ. 246/2006 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του το επιβάλλουν, γίνεται µόνο εντός των ορίων του Νοµού που υπηρετεί ο εργαζόµενος. Μετάθεση εκτός των ορίων του Νοµού επιτρέπεται µόνο κατόπιν αιτήσεως του εργαζόµενου. β. Η θερινή στολή θα χορηγείται στο προσωπικό κινήσεως και στους εκδότες εισιτηρίων κάθε χρόνο αντί των δύο (2) που ορίζει η παράγραφος 2α του άρθρου 12 Π.Δ. 246/2006. γ. Ο αριθµός εκπροσώπων των εργαζοµένων µε δικαίωµα ψήφου στο Δ.Σ. του οικείου, όταν αυτό λειτουργεί ως πειθαρχικό Συµβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 22 Π.Δ. 246/2006, ορίζεται σε δύο (2), οι οποίοι ορίζονται µε τις διαδικασίες του άρθρου 25 ΠΔ 246/2006. δ. Το άρθρο 10 κεφ. Β προσωπικό κίνησης παρ. 2 εδ. στ του ΠΔ 246/2006 διαµορφώνεται ως εξής: στ.συµπληρώνει και ελέγχει τα ηµερήσια δελτία εργασίας των οδηγών και εισπρακτόρων, µε τα οποία το είναι υποχρεωµένο να τους εφοδιάζει. Στα ατοµικά βιβλιάρια εργασίας ή στα µηχανογραφηµένα ηµερήσια δελτία εργασίας αναγράφεται ο αριθµός της άδειας οδήγησης, ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, οι ώρες εργασίας τους, οι τυχόν διακοπές και η εβδοµαδιαία ανάπαυση. Τα ατοµικά βιβλιάρια εργασίας ή τα µηχανογραφηµένα ηµερήσια δελτία εργασίας θεωρούνται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν χρησιµοποιηθούν (ΣΣΕ ). 23.Όροι συλλογικών συµβάσεων κα διαιτητικών αποφάσεων για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα αστικά και υπεραστικά όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζοµένων στο Ροδιακό Οργανισµό Δ ηµοτικών Αυτοκινήτων, που δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα διατηρούνται σε ισχύ (Δ Α 50/2010). 24.Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές, που προκύπτουν σε εφαρµοφή της απόφασης αυτής, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που ρυθµίζονται µε ατοµική σύµβαση εργασίας, νόµους, Προεδρικά Δ ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (Δ Α 50/2010). 25.Ισχύς θεσµικών όρων των ΕΓΣΣΕ Όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως συµπληρώθηκαν µε την νέα ΕΓΣΣΕ της (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 13/ ), ισχύουν και εφαρµόζονται στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, εφόσον 20

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 10 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας O12R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης Kt09R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤYΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ (ΠΛO ΩΩΝ Ε ΞΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Ot16R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας K01R11 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΑΓ ΓΕΙ O ΠΛΑ ΣΤΩΝ, ΦΑ ΓΕ ΝΤΙ Α ΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ Y ΓΙ ΕΙ ΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOIΗ ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΤOY

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΓΕ ΝΙ ΚΗΣ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΗΣ ΣYΜ ΒΑ ΣΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. 26.2.1975 (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας K16R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ.Α.) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Ε ΠΙ ΣΙ ΤΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας K26R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΩΛΗΣΕΩΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης O16R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΤΡΙ ΩΩΝ-ΣΤΩΩΝ, ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ Ι Α ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧO Ϋ ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. ΣΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11

Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων & Θυ ρω ρών βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώρας O47R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ - ΝY ΚΤO ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ & ΘY ΡΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας O75R07 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ-ΤΡΙΩΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤOΚΙΒΩΩΤΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOY ΤΩΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOYΡ ΓΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΚΑΙ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOY ΤΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOYΡ ΓΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

των Χει ρι στών Δ η µο σί ου, Ν.Π.Δ.Δ. & O.Τ.Α. O49R10

των Χει ρι στών Δ η µο σί ου, Ν.Π.Δ.Δ. & O.Τ.Α. O49R10 των Χει ρι στών Δ η µο σί ου, Ν.Π.Δ.Δ. & O.Τ.Α. O49R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ Α ΝY ΨΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ ΚΛΠ ΜΗ ΧΑ ΝΗ ΜΑ ΤΩΩΝ ΤOY Δ Η ΜO ΣΙ OY - Ν.Π.Δ.Δ. &

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα