Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ Λ ύ - ω) Παραγόμενι χρόνι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ. ΜΕΤΟΧΗ ἔ-λυ-ν λύ-ω λύ-ιμι ἔ-λυ-ες λύ-ῃς λύ-ις λῦ-ε ἔ-λυ-εν) λύ-ῃ λύ-ι λυ-έτω λύ-ων λύ-ντς) ἐ-λύ-μεν λύ-ωμεν λύ-ιμεν λύ-ειν λύ-υσα λυ-ύσης) ἐ-λύ-ετε λύ-ητε λύ-ιτε λύ-ετε λῦ-ν λύ-ντς ἔ-λυ-ν λύ-ωσιν) λύ-ιεν λυ-όντων/-έτωσαν λύ-σω λύ-σεις λύ-σει λύ-σμεν λύ-σετε λύ-συσιν) λύ-σιμι λύ-σις λύ-σι λύ-σιμεν λύ-σιτε λύ-σιεν λύ-σειν λύ-σων λύσντς ) λύ-συσα λυσύσης ) λῦ-σν λύσντς ἔ-λυ-σα ἔ-λυ-σας ἔ-λυ-σεν) ἐ-λύ-σαμεν ἐ-λύ-σατε ἔ-λυ-σαν λύ-σω λύ-σῃς λύ-σῃ λύ-σωμεν λύ-σητε λύ-σωσιν) λύ-σαιμι λύσαις ή λύ-σειας λύ-σαι ή λύσειεν) λύ-σαιμε ν λύ-σαιτε λύ-σαιεν ή λύσειαν λῦ-σν λυ-σάτω λύ-σατε λυ-σάντων/-σάτωσαν λῦ-σαι λύ-σας λύσαντς ) λύ-σασα λυσάσης ) λῦ-σαν λύσαντς ) λέ-λυ-κα λέ-λυ-κας λέ-λυ-κεν) λε-λύ-καμεν λε-λύ-κατε λε-λύ-κασι ν) ἐ-λε-λύ -κειν ην) ἐ-λε-λύ-κεις ἐ-λε-λύ-κει ἐ-λε-λύ-κεμεν ἐ-λε-λύ-κετε ἐ-λε-λύ-κεσαν λε-λύ-κω λε-λύ-κῃς λε-λύ-κῃ λε-λύ-κωμεν λε-λύ-κητε λε-λύ-κωσιν)) λε-λύ-κιμι λε-λύ-κις λε-λύ-κι λε-λύ-κιμεν λε-λύ-κιτε λε-λύ-κιεν λε-λυ-κέναι λε-λυ-κώς λελυ-κότς) λε-λυ-κυῖα λελυ-κυίας) λε-λυ-κός λελυ-κότς) ή λελυκώς ὦ ή λελυκώς ᾖς ή λελυκώς ᾖ ή λελυκότες ὦμεν ή λελυκότες ἦτε ή λελυκότες ὦσιν) ή λελυκώς εἴην ή λελυκώς εἴης ή λελυκώς εἴη ή λελυκότες εἴημεν/εἶμεν ή λελυκότες εἴητε /εἶτε ή λελυκότες εἴησαν/εἶεν λελυκώς ἴσθι λελυκώς ἔστω λελυκότες ἔστε λελυκότες ἔστων Α Υ Ξ Η Σ Η : ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ΑΟΡΙΣΤΟΣ μόν στην ριστική-, ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ) Α Υ Ξ Η Σ Η ΓΑΕ, σ ), ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ-σε όλες τις εγκλίσεις, απαρέμφατ, μετχή-,υπερσυντελικοσ Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΓΑΕ, σ ) ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ!!! 1

2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ Σ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΩΝ Α ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι- λύ-μαι λύ-ῃ/ -ει λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-νται λύ-σμαι λύ-ῃ/-σει λύ-σεται λυ-σόμεθα λύ-σεσθε λύ-σνται 2. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α Μ Ε Σ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ Λ ύ - μ α ι ) Παραγ.Χρόνι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ἐ-λυ-όμην ἐ-λύ-υ ἐ-λύ-ετ ἐ-λυ-όμεθα ἐ-λύ-εσθε ἐ-λύ-ντ λύ-ωμαι λύ-ῃ λύ-ηται λυ-ώμεθα λύ-ησθε λύ-ωνται λυ-ίμην λύ-ι λύ-ιτ λυ-ίμεθα λύ-ισθε λύ-ιντ λυ-σίμην λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθα λύ-σισθε λύ-σιντ λύ-υ λυ-έσθω λύ-εσθε λυ-έσθων/ -έσθωσαν λύ-εσθαι λύ-σεσθαι 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η λυ-όμενς η ν λυ-σόμενς η ν λυ-θήσμαι λυ-θήσῃ/-θήσει λυ-θήσεται λυ-θησόμεθα λυ-θήσεσθε λυ-θήσνται ἐ-λυ-σάμην ἐ-λύ-σω ἐ-λύ-σατ ἐ-λυ-σάμεθα ἐ-λύ-σασθε ἐ-λύ-σαντ λύ-σωμαι λύ-σῃ λύ-σηται λυ-σώμεθα λύ-σησθε λύ-σωνται λυ-θησίμην λυ-θήσι λυ-θήσιτ λυ-θησίμεθα λυ-θήσισθε λυ-θήσιντ λυ-σαίμην λύ-σαι λύ-σαιτ λυ-σαίμεθα λύ-σαισθε λύ-σαιντ λῦ-σαι λυ-σάσθω -- λύ-σασθε λυ-σάσθων/-σάσθωσαν λυ-θήσεσθαι λύ-σασθαι λυ-θησόμενς η ν λυ-σάμενς η ν ἐ-λύ-θην ἐ-λύ-θης ἐ-λύ-θη ἐ-λύ-θημεν ἐ-λύ-θητε ἐ-λύ-θησαν λυ-θῶ λυ-θῇς λυ-θῇ λυ-θῶμεν λυ-θῆτε λυ-θῶσιν) λυ-θείην λυ-θείης λυ-θείη λυ-θείημεν/-θεῖμεν λυ-θείητε/-θεῖτε λυ-θείησαν/-θεῖεν λύ-θητι λυ-θήτω λύ-θητε λυ-θέντων/-θήτωσαν λυ-θῆναι λυ-θείς, λυθέντς λυ-θεῖσα, λυθείσης λυ-θέν, λυθέντς λέ-λυ-μαι λέ-λυ-σαι λέ-λυ-ται λε-λύ-μεθα λέ-λυ-σθε λέ-λυ-νται ἐ-λε-λύ-μην ἐ-λέ-λυ-σ ἐ-λέ-λυ-τ ἐ-λε-λύ-μεθα ἐ-λέ-λυ-σθε ἐ-λέ-λυ-ντ λελυμένς η ν ὦ λελυμένς η ν ᾖς λελυμένς η ν ᾖ λελυμένι αι α ὦμεν λελυμένι αι α ἦτε λελυμένι αι α ὦσιν) λελυμένς η ν εἴην λελυμένς η ν εἴης λελυμένς η ν εἴη λελυμένι αι α εἴημεν/ εἶμεν λελυμένι αι α εἴητε/ εἶτε λελυμένι αι α εἴησαν/ εἶεν --- λέ-λυ-σ λε-λύ-σθω -- λέ-λυ-σθε λε-λύ-σθων/-σθωσαν λε-λύ-σθαι λε-λυ-μένς η ν 2

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ : ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ε. Φ. Μ.Φ. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΤ. ἔ-βαλ-ν βάλ-ω βάλ-ιμι -- ἔ-βαλ-ες βάλ-ῃς βάλ-ις βάλ-ε βαλ-εῖν ἔ-βαλ-ε βάλ-ῃ βάλ-ι βαλ-έτω ἐ-βάλ-μεν βάλ-ωμεν βάλ-ιμεν -- βαλ--ών ἐ-βάλ-ετε βάλ-ητε βάλ-ιτε βάλ-ετε βαλ-ῦσα ἔ-βαλ-ν βάλ-ωσιν) βάλ-ιεν βαλ-όντων/-έτωσαν βαλ-όν ἐ-γεν-όμην ἐ-γέν-υ ἐ-γέν-ετ ἐ-γεν-όμεθα ἐ-γέν-εσθε ἐ-γέν-ντ γέν-ωμαι γέν-ῃ γέν-ηται γεν-ώμεθα γέν-ησθε γέν-ωνται γεν-ίμην γέν-ι γέν-ιτ γεν-ίμεθα γέν-ισθε γέν-ιντ γεν-ῦ γεν-έσθω -- γέν-εσθε γεν-έσθων/-έσθωσαν γεν-έσθαι γεν-όμενς γεν-μένη γεν-όμενν Τα ρήματα στν αόριστ β έχυν διαφρετικό θέμα από αυτό τυ Ενεστώτα, πυ μπρεί να διαφέρει λίγ, περισσότερ ή να είναι εντελώς διαφρετικό: βάλλ-ω, ἔ-βαλ-ν, γίγν-μαι, ἐ-γεν-όμην/ φέρ-ω, ἤνεγκν ενεγκ-). Πρόκειται βέβαια για ανώμαλα ρήματα και γι αυτό πάντα συμβυλευόμαστε τ λεξικό μας. [Δεν έχυν όλα τα ρήματα αόριστ β.] Για να σχηματίσυμε τν αόριστ β, χρησιμπιύμε τ θέμα τυ αόριστυ β και τις καταλήξεις α) τυ Παρατατικύ τυ Λύω) για την Οριστική και β)τυ Ενεστώτα για τις υπόλιπες εγκλίσεις, απαρέμφατ και μετχή με κάπιες διαφρές όσν αφρά τν τνισμό. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ: Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: είτε απλό είτε σύνθετ τνίζεται πάνττε στη λήγυσα και περισπάται, π.χ. λαβεῖν παραλαβεῖν Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: είτε απλό είτε σύνθετ τνίζεται πάνττε στην παραλήγυσα: ἀγαγέσθαι, γενέσθαι, έπιγενέσθαι. ΜΕΤΟΧΗ: Α) ΕΝΕΡΓ. Φ: είτε απλή είτε σύνθετη τνίζεται πάνττε στη λήγυσα, π.χ. λαβών, λαβόν παραλαβών παραλαβόν.θηλυκό λαβῦσα), Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: καννικά, όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα, π.χ. γενόμενς, -η, -ν. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 2 ενικό: Α) ΕΝΕΡΓ. Φ των ρημάτων λέγω, ἔρχμαι, εὑρίσκω, ὁρῶ και λαμβάνω, μόνν όταν είναι απλό τνίζεται στη λήγυσα: εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λαβέ. Σύνθετ: πρόσειπε, ἄπελθε, ἔξευρε, ἔπιδε, παράλαβε. Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: εάν είναι πλυσύλλαβ, είτε απλό είτε σύνθετ, τνίζεται στη λήγυσα: ἐλαβόμην λαβῦ, ἀντιλαβῦ, ἐγενόμην γενῦ, παραγενῦ. Εάν όμως είναι μνσύλλαβ και σύνθετ με δισύλλαβη πρόθεση, ἀναβιβάζει τόν τόν: ἔχμαι, ἐσχόμην σχῦ, παράσχυ, ἕπμαι, ἑσπόμην σπῦ, ἐπίσπυ. 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΙ Β ΡΗΜΑ Εν.) ΘΕΜ Α ΑΟΡ. Β Οριστική Αρ. β Υπτακτική Αρ. β ἄγω αἱρῶ αἰσθάνμαι ἁμαρτάνω ἀπ)θνῄσκω ἀφικνῦμαι βάλλω γίγνμαι, εἰμί ἕπμαι ἔρχμαι εὑρίσκω ἔχω θιγγάνω λαγχάνω λαμβάνω λανθάνω λέγω λείπω μανθάνω ὁρῶ ὀφλισκάνω πάσχω πείθω πίνω πίπτω πυνθάνμαι τίκτω τρέπω τρέχω τυγχάνω φέρω φεύγω ἀ γ α γ - ἑλα ἰ σ θ - ἁ μ α ρ τ - θ α ν - ἀ φ ι κ - β α λ - γ ε ν - σπ- ἐ λ θ - ε ὕ ρ - σχθ ι γ - λ α χ - λ α β - λ α θ - ε ἴ π - λ ι π - μ α θ - ἰδ- ὀ φ λ - π α θ - π ι θ - πιπ ε σ - π υ θ - τ ε κ - τ ρ α π - δ ρ α μ - τ υ χ - ἐ ν ε γ κ - φ υ γ - ἤγαγν εἷλν ἠσθόμην ἥμαρτν ἀπέθανν ἀφικόμην ἔβαλν ἐγενόμην ἑσπόμην ἦλθν εὖρν, ηὖρν ἔσχν ἔθιγν ἔλαχν ἔλαβν ἔλαθν εἶπν ἔλιπν ἔμαθν εἶδν ὦφλν ἔπαθν ἔπιθν ἔπιν ἔπεσν ἐπυθόμην ἔτεκν ἔτραπν ἔδραμν ἔτυχν ἤνεγκν ἔφυγν ἀγάγ -ω ἕλ -ω αἴσθ -ωμαι ἁμάρτ -ω ἀπθάν -ω ἀφίκ -ωμαι βάλ -ω γέν -ωμαι σπ -ῶμαι ἔλθ -ω εὕρ -ω σχ -ῶ θίγ -ω λάχ -ω λάβ -ω λάθ -ω εἴπ -ω λίπ -ω μάθ -ω ἴδ -ω ὄφλ -ω πάθ -ω πίθ -ω πί -ω πέσ -ω πύθ -ωμαι τέκ -ω τράπ -ω δράμ -ω τύχ -ω ἐνέγκ -ω φύγ -ω ΓΑΕ, σ

4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ : ΓΑΕ, σ.196-7) 1. Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Α Σ ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤ. ΑΠΑΡ. ΜΕΤΟΧΗ γραφ-ή-σμαι γραφ-ή-σει ῃ) γραφ-ή-σεται γραφ-η-σόμεθα γραφ-ή-σεσθε γραφ-ή-σνται γραφ-η-σίμην γραφ-ή-σι γραφ-ή-σιτ γραφ-η-σίμεθα γραφ-ή-σισθε γραφ-ή-σιντ γραφ-ή-σεσθαι γραφ-η-σόμενς γραφ-η-σμένη γραφ-η-σόμενν 2. Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΤ. ἐ-γράφ-η-ν ἐ-γράφ-η-ς ἐ-γράφ-η ἐ-γράφ-η-μεν ἐ-γράφ-η-τε ἐ-γράφ-η-σαν γραφ-ῶ γραφ-ῇς γραφ-ῇ γραφ-ῶμεν γραφ-ῆτε γραφ-ῶσι γραφ-είην γραφ-είης γραφ-είη γραφ-είημεν* γραφ-είητε γραφ-είησαν γράφ-η-θι γραφ-ή-τω- γράφ-ητε γραφ-έ-ντων/έτωσαν γραφ-ῆναι γραφ-είς γραφ-εῖσα γραφ-έν * και δεύτερι τύπι, ΓΑΕ, σ Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ι Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ι Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Ρ Η Μ Α Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Α Σ Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ἀλλάττσσ)ω κλέπτω κόπτω κρύπτω π λήττσσ)ω ἐκ) πλήττσσ )ω ράπτω ρήγνυμ ι σπείρω στέλλω σφάλλω τάττσσ )ω τρέπω τρέφω τρίβω φαίνω φθείρω φράττσσ)ω ἀ λ λ α γ ή - σ μ α ι κ λ α π ή - σ μ α ι κ π ή - σ μ α ι κ ρ υ β ή - σ μ α ι π λ η γ ή - σ μ α ι ἐκ)π λ α γ ή - σ μ α ι ρ α φ ή - σ μ α ι ρ α γ ή - σ μ α ι σ π α ρ ή - σ μ α ι σ τ α λ ή - σ μ α ι σ φ α λ ή - σ μ α ι τ α γ ή - σ μ α ι τ ρ α π ή - σ μ α ι τ ρ α φ ή - σ μ α ι τ ρ ι β ή - σ μ α ι φ α ν ή - σ μ α ι φ θ α ρ ή - σ μ α ι φ ρ α γ ή - σ μ α ι ἠ λ λ ά γ η ν ἐ κ λ ά π η ν ἐ κ ό π η ν ἐ κ ρ ύ β η ν ἐ π λ ή γ η ν ἐ ξ ε π λ ά γ η ν ἐ ρ ρ ά φ η ν ἐ ρ ρ ά γ η ν ἐ σ π ά ρ η ν ἐ σ τ ά λ η ν ἐ σ φ ά λ η ν ἐ τ ά γ η ν ἐ τ ρ ά π η ν ἐ τ ρ ά φ η ν ἐ τ ρ ί β η ν ἐ φ ά ν η ν ἐ φ θ ά ρ η ν ἐ φ ρ ά γ η ν Άλλα ρήματα ἐχυν Παθητικύς πρώτυς, άλλα δεύτερυς, ἀλλα και τυς δύ, άλλα δεν ἐχυν καθόλυ. Γι αυτό συμβυλευόμαστε πάνττε τ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Π α ρ α κ ε ί μ ε ν ς κ α ι Υ π ε ρ σ υ ν τ έ λ ι κ ς ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Μέσης Φωνής. Παρακείμενς Οριστική Υπερσυντέλικς Οριστική Πρστακτική πέπραγ -μαι ἐπεπράγ-μην ---- πέπραξαι ἐπέπραξ πέπραξ πέπρακ -ται ἐπέπρακ-τ πεπράχ-θω πεπράγ -μεθα ἐπεπράγ-μεθα ---- πέπραχ-θε ἐπέπραχ-θε πέπραχ-θε πεπραγμένι εἰσίν) πεπραγμένι ἦσαν πεπράχ-θων γέγραμ-μαι γέγραψαι γέγραπ-ται γεγράμ-μεθα γέγραφ-θε γεγραμμένι εἰσίν) ἔψευσ-μαι ἔψευ-σαι ἔψευσ-ται ἐψεύσ-μεθα ἔψευ-σθε ἐψευσμένι εἰσίν) ἐγεγράμ-μην ἐγέγραψ ἐγέγραπ -τ ἐγεγράμ-μεθα ἐγέγραφ-θε γεγραμμένι ἦσαν ἐψεύσ-μην ἔψευ-σ ἔψευσ-τ ἐψεύσ-μεθα ἔψευ-σθε ἐψευσμένι ἦσαν γέγραψ γεγράφ-θω γέγραφ-θε γεγράφ-θων ἔψευσ ἐψεύσθω ἔψευσθε ἐψεύσθων 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Απαρέμφατ Μετχή πεπρᾶχθαι πεπραγμένς/η/ν γεγράφ-θαι γεγραμ-μένς/η/ν ἐψεῦσθαι ἐψευσμένς /η /ν Υ Γ Ρ Ο Λ Η Κ Τ Α Κ Α Ι Ε Ν Ρ Ι Ν Ο Λ Η Κ Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α 1. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Μέλλντα χωρίς σ και σύμφωνα με τα συνηρημένα σε έω στν Ενεστ.). ἀγγέλλω: ἀγγελῶορ.), ἀγγελῖμι ή ἀγγελίηνευκτ.), ἀγγελεῖν απ), ἀγγελῶν νέμμαι: νεμῦμαιορ.), νεμίμηνευκτ.), νεμεῖσθαιαπ), νεμύμενς/-η/-ν Τ ίδι συμβαίνει και με τα υπερδισύλλαβα σε ίζω, νμίζω νμιῶ. 2. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Αόριστ χωρίς σ, με τρππιημέν θέμα έκταση τυ βραχύχρνυ σε μακρόχρν) και με τις καταλήξεις τυ λύω στν ίδι χρόν. ἀγγέλλω : ἤγγειλα, ἀγγ είλω, ἀγγείλαιμι κ.λπ. νέμμαι: ἐνειμάμην, νείμωμαι, νειμαίμην κ.λπ. 3. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Παρακείμεν καννικά με τις καταλήξεις τυ λύω αλλά με φθγγικά πάθη σε κάπιες περιπτώσεις: π.χ. φαίνω φαν -) πέφαγκα, πέφασμαι, ὀξύννω ὀξυν -) ὤξυμμαι. ΓΑΕ, σ και ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, σ Για τις παραπάνω κατηγρίες, όπως και για όλα τα ρήματα, συμβυλευόμαστε πάνττε τ Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων και μαθαίνυμε πλύ καλά τυς αρχικύς χρόνυ ς. 4

5 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Β. Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α!!! ΓΑΕ, σ Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε Α Ω 1 η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ τιμάω ) τιμῶ τιμάμαι ) τιμῶμαι τιμάεις ) τιμᾷς τιμάῃ, -ει ) τιμᾷ τιμάει ) τιμᾷ τιμάεται ) τιμᾶται τιμάμεν ) τιμῶμεν τιμαόμεθα ] τιμώμεθα τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμάυσι ) τιμῶσιν) τιμάνται ) τιμῶνται ἐτίμαν ) ἐτίμων ἐτιμαόμην ) ἐτιμώμην ἐτίμαες ) ἐτίμας ἐτιμάυ ) ἐτιμῶ ἐτίμαε ) ἐτίμα ἐτιμάετ ) ἐτιμᾶτ ἐτιμάμεν ἐτιμῶμεν ἐτιμαόμεθα) ἐτιμώμεθα ἐτιμάετε ) ἐτιμᾶτε ἐτιμάεσθε ) ἐτιμᾶσθε ἐτίμαν ) ἐτίμων ἐτιμάντ ) ἐτιμῶντ τιμάω ) τιμῶ τιμάωμαι ) τιμῶμαι τιμάῃς ) τιμᾷς τιμάῃ) τιμᾷ τιμάῃ ) τιμᾷ τιμάηται ) τιμᾶται τιμάωμεν τιμῶμεν τιμαώμεθα) τιμώμεθα τιμάητε ) τιμᾶτε τιμάησθε τιμᾶσθε τιμάωσι ) τιμῶσιν) τιμάωνται ) τιμῶνται τιμάιμι ) τιμῷμι ή τιμῴην τιμαίμην ) τιμῴμην τιμάις ) τιμῷς ή τιμῴης τιμάι ) τιμῷ τιμάι ) τιμῷ ή τιμῴη τιμάιτ ) τιμῷτ τιμάιμεν) τιμῷμεν τιμαίμεθα τιμῴμεθα τιμάιτε ) τιμῷτε τιμάισθε ) τιμῷσθε τιμάιεν ) τιμῷεν τιμάιντ ) τιμῷντ τίμαε ) τίμα τιμάυ ) τιμῶ τιμαέτω ) τιμάτω τιμαέσθω ) τιμάσθω τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμαόντων) τιμώντων/άτωσαν τιμαέσθων) τιμάσθων/άσθωσαν ΑΠ.. τιμάειν ) τιμᾶν τιμάεσθαι ) τιμᾶσθαι ΜΕΤ. τιμάων ) τιμῶν τιμάυσα) τιμῶσα τιμάν ) τιμῶν τιμαόμενς) τιμώμενς τιμαμένη ] τιμωμένη τιμαόμενν) τιμώμενν Τα συνηρημένα ρήματα σε αω σχηματίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς -α- σε - η-, π.χ. τιμάω, τιμῶ τιμή-σω, ἐτίμη-σα, τετίμη-κα. Εξαίρεση απτελύν όσα πριν από τ χαρακτήρα -α- έχυν ε, ρ, ι, τα πία διατηρύν τ -α-, π. χ. ἐάω, έῶ: ἐάσω, πειράμαι, -ῶμαι, πειράσμαι κ.λπ. ΓΑΕ, σ Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΕΩ 2 η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ πιέμαι ) πιῦμαι πιέη, -ει ) πιῇ, πιεῖ πιέεται ) πιεῖται πιεόμεθα ) πιύμεθα πιέεσθε ) πιεῖσθε πιένται ) πιῦνται πιέω ) πιῶ πιέεις ) πιεῖς πιέει ) πιεῖ πιέμεν ) πιῦμεν πιέετε ) πιεῖτε πιέυσι ) πιῦσιν) ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπίεες ) ἐπίεις ἐπίεε ) ἐπίει ἐπιέμεν ) ἐπιῦμεν ἐπιέετε ) ἐπιεῖτε ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπιεόμην ) ἐπιύμην ἐπιέυ ) ἐπιῦ ἐπιέετ ) ἐπιεῖτ ἐπιεόμεθα ) ἐπιύμεθα ἐπιέεσθε ἐπιεῖσθε ἐπιέντ ) ἐπιῦντ πιέω ) πιῶ πιέωμαι ) πιῶμαι πιέῃς ) πιῇς πιέῃ ) πιῇ πιέῃ ) πιῇ πιέηται ) πιῆται πιέωμεν ) πιῶμεν πιεώμεθα ) πιώμεθα πιέητε ) πιῆτε πιέησθε ) πιῆσθε πιέωσι ) πιῶσιν) πιέωνται ) πιῶνται πιέιμι ), πιῖμι ή πιίην πιείμην ) πιίμην πιέις ), πιῖς ή πιίης πιέι ) πιῖ πιέι ) πιῖ ή πιίη πιέιτ ) πιῖτ πιέιμεν ) πιῖμεν πιείμεθα ) πιίμεθα πιέιτε ) πιῖτε πιέισθε ) πιῖσθε πιέιεν ) πιῖεν πιέιντ ) πιῖντ πίεε ) πίει πιέυ ) πιῦ πιεέτω ) πιείτω πιεέσθω ) πιείσθω πιέετε ) πιεῖτε πιέεσθε πιεῖσθε πιεόντων) πιύντων/είτωσαν πιεέσθων ) πιείσθων/σθωσαν ΑΠ.. πιέειν ) πιεῖν πιέεσθαι ) πιεῖσθαι ΜΕΤ. πιέων ) πιῶν πιεόμενς ) πιύμενς πιέυσα ) πιῦσα πιεμένη ) πιυμένη πιέν ) πιῦν πιεόμενν ) πιύμενν Τα συνηρημένα ρήματα σε -εω σχηματί ζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς -ε- σε -η-, π.χ. πιέω, πιῶ πιή-σω, ἐπίη -σα, πεπίηκα κ.λπ. Παράγωγα: πιητής, πίημα κ.λπ.

6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη δυλῦμαι δυλῖ δυλῦται δυλύμεθα δυλῦσθε δυλῦνται ἐδυλύμην ἐδυλῦ ἐδυλῦτ ἐδυλύμεθα ἐδυλῦσθε ἐδυλῦντ δυλόω ) δυλῶ δυλόῃς ) δυλῖς δυλόῃ ) δυλῖ δυλόωμεν ) δυλῶμεν δυλόητε ) δυλῶτε δυλόωσι ) δυλῶσι δυλόιμι ) δυλῖμι ή -ίην δυλόις ) δυλῖς ή -ίης δυλόι ) δυλῖ ή -ίη δυλόιμεν ) δυλῖμεν δυλόιτε ) δυλῖτε δυλόειεν ) δυλῖεν ---δύλε ) δύλυ δυλέτω ) δυλύτω δυλόετε ) δυλῦτε δυλόντων) δυλύντων/ύτωσαν δυλόωμαι ) δυλόῃ ) δυλόηται ) δυλώμεθα ) δυλόησθε ) δυλόωνται ) δυλίμην ) δυλόι ) δυλόιτ ) δυλίμεθα ) δυλόισθε ) δυλόιντ ) δυλόυ ) δυλέσθω ) δυλόεσθε ) δυλέσθων ) δυλῶμαι δυλῖ δυλῶται δυλώμεθα δυλῶσθε δυλῶνται δυλίμην δυλῖ δυλῖτ δυλίμεθα δυλῖσθε δυλῖντ δυλῦσθε δυλύσθων ΑΠΑΡ. δυλόειν ) δυλῦν δυλόεσθαι ) δυλῦσθαι ΜΕΤ. δυλόων ) δυλόυσα ) δυλόν ) δυλῶν δυλῦσα δυλῦν δυλόμενς ) δυλμένη ) δυλόμενν ) δυλύμενς δυλυμένη δυλύμενν ΕΥΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑ δυλόμαι ) δυλόῃ, ει ) δυλόεται ) δυλόμεθα ) δυλόεσθε ) δυλόνται ) ἐδυλόμην ) ἐδυλόυ ) ἐδυλόετ ) ἐδυλόμεθα ἐδυλόεσθε ) ἐδυλόντ ) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σ ε Ο Ω 3η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ δυλόω ) δυλόεις ) δυλόει ) δυλόμεν ) δυλόετε ) δυλόυσι ) ἐδύλν ) ἐδύλες ) ἐδύλε ) ἐδυλόμεν) ἐδυλόετε ) ἐδύλν ) δυλῶ δυλῖς δυλῖ δυλῦμεν δυλῦτε δυλῦσιν) ἐδύλυν ἐδύλυς ἐδύλυ ἐδυλῦμεν ἐδυλῦτε ἐδύλυν Μερικές επισημάνσεις Οι συναιρέσεις αφρύν μόν τν ενεστώτα και τν παρατατικό. Γράφυμε και τνίζυμε - σύμφωνα με όσα ισχύυν στα βαρύτνα ρήματα - την ασυναίρετη μρφή τυ ρήματς. Κατόπιν συναιρύμε τ χαρακτήρα με τ φωνήεν η τη δίφθγγ της κατάληξης πυ ακλυθεί. 1) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΑΩ. Επίσης τα ρήματα ζήω, ζῶ, πεινήω, πεινῶ, διψήω, διψῶ, χρήμαι, χρῶμαι πυ έχυν χρνικό χαρακτήρα -η- και όχι -α-. Κλίννται κατά τα σε -άω, αλλά έχυν -η- και -ῃ - όπυ τα ρήματα σε -άω έχυν -α- και -ᾳ- αντίστιχα, π.χ. ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσι. α η α η ε, η ε, η ει*, ῃ ει*, ῃ ) ) ) ) α η ᾳ ῃ α η α η ι ι,, ω, υ ) ω ω, υ ) ω ῳ ῳ *εκτός από απαρέμφατ Ενεστώτα: ά ειν ᾶν, ήεινῆν 2) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΕΩ ε ε ε ι, ε υ εμακρό φωνήεν ή δίφθγγς. μακρό φωνήεν ή δίφθγγς Εξαιρύνται τα ρήματα. με μνσύλλαβ θέμα, πυ συναιρύν μόν εεει και εειει. π.χ. πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέμεν κ.λπ. Εξαιρ. δέω, δῶ δένω), πυ συναιρείται καννικά.γαε, σ. 210 ) 3) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ - ΟΩ ε,, ω υ ) υ ω η η ει*, ῃ, ι ) ι * στ ενεργητικό απαρέμφατ ει υ αρχ. εενυ) Η θέση τυ τόνυ α) Αν στν ασυναίρετ τύπ τόνς δε βρίσκεται σε μια από τις συναιρύμενες συλλαβές, μένει στη θέση πυ ήταν και δεν αλλάζει: π. χ. ἐ σκ ό π ε ν ἐ σκ ό π υ ν. β) Αν στν ασυναίρετ τύπ τόνς βρίσκεται σε μια από τις συναιρύμενες συλλαβές, τότε τνίζεται η συλλαβή πυ πρσήλθε από τ η σ υ ν α ί ρ ε σ η, π. χ. σκ π έ ω σκ π ῶ. Τ είδς τυ τόνυ Αν η συλλαβή π υ πρέρχεται από τη συναίρεση βρίσκεται: α) στην πρπαραλήγυσα, ξύνεται, π.χ. ἐσκπεόμεθα ἐσκπύμεθα. β) στην παραλήγυσα, παίρνει περισπωμένη, εφόσν η λήγυσα είναι β ρ α χ ύ χ ρ ν η, δ ι α φ ρ ε τ ι κ ά ξ ύ ν ε τ α ι, π. χ. σκ π έ ε τ ε σκ π ε ῖ τ ε, α λ λ ά σκ π ε έ τ ω σκ π ε ί τ ω. γ) σ τ η λ ή γ υ σ α, π ε ρ ι σ πά τ α ι, π. χ. σ κ π έ ω σ κ π ῶ. δυλῦ δυλύσθω Τα συνηρημένα ρήματα σε -ω σχηματίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς σε ω, π.χ. δυλ- δυλῶ-, δυλώσω, ἐδύλωσα κ.λπ.,ἀξιῶ, ἠξίυν, ἀξιώσω, ἠξίωσα κ.λπ. Τ ίδι συμβαίνει και στα παράγωγά τυς και στ α ν.ε. : υπδύλωση,αξίωση,δήλωσηκ.λπ. ΑΥ ΞΗ ΣΗ Κ Α Ι Α Ν ΑΔ Ι Π ΛΑ Σ ΙΑ Σ Μ Ο Σ. Ι Σ Χ Υ Ο Υ Ν Τ Α Ι Δ Ι Α Γ Ι Α Ο Λ Α Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α!!!! ΓΑΕ, σ

7 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ Γ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΙ Β ΣΥΖΥΓΙΑ): α) συμφωνόληκτα: δείκ-νυ-μι, μείγ-νυ-μι, ὄμ-νυ-μι, ὄλλυμι, σκεδάννυμι κ.ά. Κλίννται διαφρετικά μόν σε Ενεστώτα και Παρατατικό. β) φωνηεντόληκτα: ἵστη-μι, τίθη-μι, ἵη-μι, δί-δω-μι. Κλίννται διαφρετικά μόν σε Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστ β. Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή φ ω ν ή 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη ΟΡΙΣΤ. ΟΡΙΣΤ. ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤ. ΠΡΟΣΤ. συμφωνόληκτ ἵστη-μι ἵστη-μι τίθη-μι τίθη-μι ἵη-μι ἵη-μι δί-δω-μι δί-δω-μι ΕΝΕΣΤΩΣ/ ΠΑΡΑΤ. ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β δείκ-νυ-μι δείκνυς δείκνυσιν) δείκνυμεν δείκνυτε δεικνύασιν) ἐδείκνυν ἐδείκνυς ἐδείκνυ ἐδείκνυμεν ἐδείκνυτε ἐδείκνυσαν δεικνύω δεικνύῃς δεικνύῃ δεικνύωμεν δεικνύητε δεικνύωσιν) δεικνύιμι δεικνύις δεικνύι δεικνύιμεν δεικνύιτε δεικνύιεν δείκνυ δεικνύτω ἵ-στη-μι ἵστης ἵστησιν) ἵσταμεν ἵστατε ἱστᾶσιν) ἵστην ἵστης ἵστη ἵσταμεν ἵστατε ἵστασαν ἱστῶ ἱστῇς ἱστῇ ἱστῶμεν ἱστῆτε ἱστῶσιν) ἱσταίην ἱσταίης ἱσταίη ἱσταίημεν/-αῖμεν ἱσταίητε/-αῖτε ἱσταίησαν/-αῖεν ἵστη ἱστάτω ἔστην* ἔστης ἔστη ἔστημεν ἔστητε ἔστησαν στῶ στῇς στῇ στῶμεν στῆτε στῶσιν) σταίην σταίης σταίη σταίημεν/-αῖμεν σταίητε/-αῖτε σταίησαν/ σταῖεν στῆθι στήτω τί-θη-μι τίθης/ τιθεῖς τίθησιν) τίθεμεν τίθετε τιθέασιν) ἐτίθην ἐτίθεις ἐτίθει ἐτίθεμεν ἐτίθετε ἐτίθεσαν τιθῶ τιθῇς τιθῇ τιθῶμεν τιθῆτε τιθῶσιν) τιθείην τιθείης τιθείη τιθείημεν/-εῖμεν τιθείητε/-εῖτε τιθείησαν/-εῖεν τίθει τιθέτω ἔθηκα ἔθηκας ἔθηκε ἔθεμεν ἔθετε ἔθεσαν θῶ θῇς θῇ θῶμεν θῆτε θῶσιν) θείην θείης θείη θείημεν /θεῖμεν θείητε /θεῖτε θείησαν /θεῖεν θές θέτω ἵ-η-μι ἵης/ ἱεῖς ἵησιν) ἵεμεν ἵετε ἱᾶσιν) ἵην ἵεις ἵει ἵεμεν ἵετε ἵεσαν ἱῶ ἱῇς ἱῇ ἱῶμεν ἱῆτε ἱῶσιν) ἱείην ἱείης ἱείη ἱείημεν/ ἱεῖτε ἱείητε /ἱεῖτε ἱείησαν/ ἱεῖεν ἵει ἱέτω ἧκα ἧκας ἧκε εἷμεν εἷτε εἷσαν ὧ ᾗς ᾗ ὧμεν ἧτε ὧσιν) εἵην εἵης εἵη εἵημεν/ εἷμεν εἵητε /εἷτε εἵησαν /εἷεν ἕς ἕτω δί-δω-μι δίδως δίδωσιν) δίδμεν δίδτε διδόασιν) ἐδίδυν ἐδίδυς ἐδίδυ ἐδίδμεν ἐδίδτε ἐδίδσαν διδῶ διδῷς διδῷ διδῶμεν διδῶτε διδῶσιν) διδίην διδίης διδίη διδίημεν/-ῖμεν διδίητε/-ῖτε διδίησαν /διδῖεν δίδυ διδότω ἔδωκα ἔδωκας ἔδωκε ἔδμεν ἔδτε ἔδσαν δῶ δῷς δῷ δῶμεν δῶτε δῶσιν) δίην δίης δίη δίημεν /δῖμεν δίητε /δῖτε δίησαν/ δῖεν δός δότω δείκνυτε ἵστατε στῆτε τίθετε θέτε ἵετε ἕτε δίδτε δότε δεικνύντων/τωσαν ἱστάντων στάντων/ στήτωσαν τιθέντων/ -έτωσαν θέντων/ θέτωσαν ἱέντων /ἱέτωσαν ἕντων/ ἕτωσαν διδόντων/-ότωσαν δόντων /δότωσαν ΑΠΑΡ. δεικνύναι ἱστάναι στῆναι τιθέναι θεῖναι ἱέναι εἷναι διδόναι δῦναι ΜΕΤ. δεικνύς -νύντς) δεικνῦσα-νύσης) δεικνὺν-νύντς) ἱστάς ἱστάντς) ἱστᾶσα ἱστάσης) ἱστάν ἱστάντς) στάς στάντς) στᾶσα στάσης) στάν στάντς) τιθείς τιθέντς) τιθεῖσα τιθείσης) τιθέν τιθέντς) θείς θέντς) θεῖσα θείσης) θέν θέντς) ἱείς ἱέντς) ἱεῖσα ἱείσης) ἱέν ἱέντς) εἵς ἕντς) εἷσα εἵσης) ἕν ἕντς) διδύς διδόντς) διδῦσα διδύσης) διδόν διδόντς) δύς δόντς) δῦσα δύσης) δόν δόντς) 7

8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΙ Β ΣΥΖΥΓΙΑ): Μ έ σ η φ ω ν ή 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη ΟΡΙΣΤ. ΟΡΙΣΤ. ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤ. ΠΡΟΣΤ. συμφωνόληκτ ἵστα-μαι ἵστα-μαι τίθε-μαι τίθε-μαι ἵε-μαι ἵε-μαι δί-δ-μαι δί-δ-μαι ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ δείκνυμαι δείκνυσαι δείκνυται δεικνύμεθα δείκνυσθε δείκνυνται ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἱστανται τίθεμαι τίθεσαι τίθεται τιθέμεθα τίθεσθε τίθενται ἵεμαι ἵεσαι ἵεται ἱέμεθα ἵεσθε ἵενται δίδμαι δίδσαι δίδται διδόμεθα δίδσθε δίδνται ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ἐδεικνύμην ἐδείκνυσ ἐδείκνυτ ἐδεικνύμεθα ἐδείκνυσθε ἐδείκνυντ δεικνύωμαι δεικνύῃ δεικνύηται δεικνυώμεθα δεικνύησθε δεικνύωνται δεικνυίμην δεικνύι δεικνύιτ δεικνυίμεθα δεικνύισθε δεικνύιντ δείκνυσ δεικνύσθω ἱστάμην ἵστασ ἵστατ ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντ ἱστῶμαι ἱστῇ ἱστῆται ἱστώμεθα ἱστῆσθε ἱστῶνται ἱσταίμην ἱσταῖ ἱσταῖτ ἱσταίμεθα ἱσταῖσθε ἱσταῖντ ἵστασ//ἵστω ἱστάσθω ἔστηνενεργ) ἐτιθέμην ἐτίθεσ ἐτίθετ ἐτιθέμεθα ἐτίθεσθε ἐτίθεντ τιθῶμαι τιθῇ τιθῆται τιθώμεθα τιθῆσθε τιθῶνται τιθείμην τιθεῖ τιθεῖτ τιθείμεθα τιθεῖσθε τιθεῖντ τίθεσ τιθέσθω ἐθέμην ἔθυ ἔθετ ἐθέμεθα ἔθεσθε ἔθεντ θῶμαι θῇ θῆται θώμεθα θῆσθε θῶνται θείμην θεῖ θεῖτ θείμεθα θεῖσθε θεῖντ θῦ θέσθω ἱέμην ἵεσ ἵετ ἱέμεθα ἵεσθε ἵεντ ἱῶμαι ἱῇ ἱῆται ἱώμεθα ἱῆσθε ἱῶνται ἱείμην ἱεῖ ἱεῖτ ἱείμεθα ἱεῖσθε ἱεῖντ ἵεσ ἱέσθω εἵμην εἷσ εἷτ εἵμεθα εἷσθε εἷντ ὧμαι ᾗ ἧται ὥμεθα ἧσθε ὧνται εἵμην εἷ εἷτ εἵμεθα εἷσθε εἷντ ὗ ἕσθω ἐδιδόμην ἐδίδσ ἐδίδτ ἐδιδόμεθα ἐδίδσθε ἐδίδντ διδῶμαι διδῷ διδῶται διδώμεθα διδῶσθε διδῶνται διδίμην διδῖ διδῖτ διδίμεθα διδῖσθε διδῖντ δίδσ διδόσθω ἐδόμην ἔδυ ἔδτ ἐδόμεθα ἔδσθε ἔδντ δῶμαι δῷ δῶται δώμεθα δῶσθε δῶνται δίμην δῖ δῖτ δίμεθα δῖσθε δῖντ δῦ δόσθω δείκνυσθε ἵστασθε τίθεσθε θέσθε ἵεσθε ἕσθε δίδσθε δόσθε δεικνύσθων ἤ ωσαν ἱστάσθων/-ωσαν τιθέσθων/- ωσαν θέσθων/θέσθωσαν ἱέσθων/-ωσαν ἕσθων ἕσθωσαν διδόσθων/- ωσαν δόσθων δόσθωσαν ΑΠΑΡ. δείκνυσθαι ἵστασθαι τίθεσθαι θέσθαι ἵεσθαι ἕσθαι δίδσθαι δόσθαι ΜΕΤ. δεικνύμενς δεικνυμένη δεικνύμενν ἱστάμενς ἱσταμένη ἱστάμενν τιθέμενς τιθεμένη τιθέμενν θέμενς θεμένη θέμενν ἱέμενς ἱεμένη ἱέμενν ἕμενς ἑμένη ἕμενν διδόμενς διδμένη διδόμενν δόμενς δμένη δόμενν 8

9 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη Μ Βαρύτνα ρήματα: ΕΝΕΡΓ. φωνή Ε ΝΕ Σ ΤΩΣ Δτ. Αιτ. λύων λύντς λύντι λύντα λύυσα λυύσης λυύσῃ λύυσαν λύντες λυόντων λύυσιν) λύντας λύυσαι λυυσῶν λυύσαις λυύσας Δτ. Αιτ ΑΟΡΙΣΤΟΣ λελυκώς λελυκότς λελυκότι λελυκότα λελυκυῖα λελυκυίας λελυκυίᾳ λελυκυῖαν λελυκότες λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότας Αιτ. λύσαντι λύσαντα λύσαντι λῦσαν λύσαντες λυσάντων λυσασῶν λυσάντων λύσασιν) λυσάσαις λύσασιν) λύσαντας λυσάσας λύσαντα τιμῶσα τιμώσης τιμώσῃ τιμῶσαν Αιτ τιμῶντες τιμώντων τιμῶσιν) τιμῶντας τιμῶσαι τιμῶντα τιμωσῶν τιμώντων τιμώσαις τιμῶσιν) τιμώσας τιμῶντα Β βαλών βαλῦσα βαλόν πιῶν βαλόντς βαλύσης βαλόντς Δτ. βαλόντι βαλόντα βαλύσῃ βαλῦσαν βαλόντι βαλόν πιῦντς πιύσης πιῦντι πιύσῃ πιῦντα πιῦσαν Δτ. Αιτ βαλόντες βαλόντων βαλῦσιν) βαλόντας βαλῦσαι βαλυσῶν βαλύσαις βαλύσας βαλόντα βαλόντων βαλῦσιν) βαλόντα Η ΚΛΗΤΙΚΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ πιῦσα πιῦν ἱστάς ἱστᾶσα ἱστάν πιῦντς πιῦντι πιῦν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάντα ἱστάσης ἱστάσῃ ἱστᾶσαν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάν πιῦντες πιῦσαι πιῦντα πιύντων πιυσῶν πιύντων πιῦσιν) πιύσαις πιῦσιν) πιῦντας πιύσας πιῦντα Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε -ΟΩ ΕΝΕΣΤΩΣ Όπως και τα σε ΕΩ: δυλῶν-ῦσα, -ῦν 9 ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντας ἱστᾶσαι ἱστασῶν ἱστάσαις ἱστάσας διδόντες διδῦσαι διδόντα διδόντων διδυσῶν διδόντων διδῦσιν) διδύσαις διδῦσιν) διδόντας διδύσας διδόντα Ομίως αόριστς β δύς, δῦσα, δόν Σε -ώς, -ῶσα, -ώς -ός) ἑστώς ἑστῶσα ἑστῶτς ἑστώσης ἑστῶτι ἑστώσῃ ἑστῶτα ἑστῶσαν ἑστώς/ ἑστός ἑστῶτς ἑστῶτι ἑστώς/ ἑστός δεικνύντα δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντα ΙΣΤΗΜΙ ΕΝΕΣΤΩΣ. δεικνῦσαι δεικνυσῶν δεικνύσαις δεικνύσας διδόν διδόντς διδόντι διδόν δεικνύν δεικνύντς δεικνύσῃ δεικνύντι δεικνῦσαν δεικνύν δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντας Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε --ΕΩ ΕΝΕΣΤΩΣ Αιτ. δεικνύντι δεικνύντα λύσαντα Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ λυθέντες λυθεῖσαι λυθέντα λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων λυθεῖσιν) λυθείσαις λυθεῖσιν) λυθέντας λυθείσας λυθέντα ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ Τ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Λ Ι Τ Α Ε Π Ι ΘΕ Τ Α. Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ε Ι Κ Ν Υ Μ Ι δεικνύς δεικνῦσα δεικνύντς δεικνύσης διδύς διδῦσα διδόντς διδύσης διδόντι διδύσῃ διδόντα διδῦσαν τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶν Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ι Δ Ω Μ Ι Ενεστώς και Αὀρ. β δύς, δῦσα, δόν) λυθέν λυθέντς λυθέντι λυθέν λελυκότα λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότα τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶντα Δτ. λελυκυῖαι λελυκυιῶν λελυκυίαις λελυκυίας λυθεῖσα λυθείσης λυθείσῃ λυθεῖσαν λῦσαν λύσαντς λύσασαι λυθείς λυθέντς λυθέντι λυθέντα Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε - Α Ω ΕΝΕΣΤΩΣ λύσας λύσασα λύσαντς λυσάσης λυσάσῃ λύσασαν Σ λελυκός λελυκότς λελυκότι λελυκός εἰδώς, -υῖα, -ός / εἰκώς, -υῖα, -ός κ.λπ. Δτ. Ε ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ Π Α Θ ΗΤ Ι Κ ΟΣ Α ΟΡ Ι Σ Τ Ο Σ Ομίως κλίννται: γεγνώς, -υῖα, - ός, σ καταλήξεις Ενεστώτα. Χ λύντα λυόντων λύυσιν) λύντα ΜΕΛΛΩΝ Ο λῦν λύντς λύντι λῦν Τ Βαρύτνα ρήματα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ φωνή ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Ε ἱστάντα ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντα και αόρ. β : στάς, στᾶσα, στάν ἑστῶτες ἑστῶσαι ἑστῶτα ἑστώτων ἑστωσῶν ἑστώτων ἑστῶσιν) ἑστώσαις ἑστῶσιν) ἑστῶτας ἑστώσας ἑστῶτα Ομίως: τεθνεώς, τεθνεῶσα, τεθνεώς -ός) ΤΙΘΗΜΙ: τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν ΙΗΜΙ: ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν /αόρ. β : θείς, εἵς σύμφωναμετ ΛΥΘΕΙΣ, ΛΥΘΕΙΣΑ, ΛΥΘΕΝ

10 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη Γράφω στν υπλγιστή μυ αρχαία ελληνικά με τ πλυτνικό δασεία, περισπωμένη, πνεύματα, υπγεγραμμένη) 1. Εγκαθιστώ στν υπλγιστή μυ την ελληνική πλυτνική : Πίνακας ελέγχυ Γλώσσα Πληκτρλόγια και γλώσσες αλλαγή πληκτρλγίων επιλέγω ελληνική πλυτνική πρσθήκη ΟΚ. 2. Χρησιμπιώ τις γραμματσειρές: palatino linotype, tahoma,κ.ά. 3. Ακλυθώ τυς εξής συνδυασμύς πλήκτρων: δασεία δασεία ξε ία Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν ή ρ Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Ε ξ α σ κ ύ μ α ι σ τ η Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή κ α ι τ Σ υ ν τ α κ τ ι κ ό ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μελέτες-Διδασκαλία Ηλεκτρνικές Ασκήσεις Κατάλγς φαινμένων Γραμματική ή Συντακτικό. Γράφω την απάντηση και πατάω για έλεγχ. δασεία ξε ία υπγεγρα μ μένη Alt Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν δασεία περισπωμέ νη δασεία περισπωμέ νη υπγεγραμμ ένη δασεία υπγεγρα μμέ νη ξεία υπγ εγραμμ ένη Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν AltGr δεξί Alt) νεκρό πλήκτρ Q ) φωνήεν Τ παραπάνω υλικό βασίστηκε σε: Αχ.Τζαρτ ζάνυ, Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Μ. Οικν όμυ, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής ΓΑΕ ) Κ. Γεωργπα παδάκυ, Λεξικ όν Ανωμάλων Ρημἀτων Lidde l Scott, Μέ γα Λε ξι κόν της Ελληνική. Γλώσσης www. greek-la nguage.gr Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) π ερισπωμένη νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν π ερισπωμένη υπγε γραμμένη Alt νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν υπγεγραμμ ένη ψ ιλή ψ ιλή ξεία ψ ιλή ξεία υπγε γραμμ έ νη ψ ιλή περισπωμένη Shift νεκρό πλήκτρ { ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν ή ρ νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Αγαπάμε τη γλώσσα μας!!!! Και την αρχαία και τη νέα!!!! Γιατί η γλώσσα μας είμαστε ΕΜΕΙΣ!!!! ψ ιλή περισπωμένη υπγε γραμμέ νη Alt νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν ψ ιλή υπγεγραμμ ένη άνω τελεία Alt νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν Alt Shift } ή Εισαγωγή σύμβλα 10

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161)

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ περιφρστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ. ΤΠΕΡΤΝΣΕΛ. ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Α. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α : 1. Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ Ρήματα σε μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε μι σχηματίζονται στον ενεστώτα και στον παρατατικό ως εξής:ενεστωτικός αναδιπλασιασμός ρηματικό θέμα κατάληξη μι / μαι: ρ. δίδωμι < δίδωμι (ε.φ.)

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλει Σεβσή Ε. Δριμροπούλου Ποι ρήμ λέγονι βρύον ; Λέγονι όσ ρήμ δεν ονίζονι σην λήγουσ. π.χ. λύ-ω, διώ-κω Θέμ κι χρκήρς 1. ρημικό θέμ 2. χρονικό θέμ ( φιρώ ην κάληξη -ω κι ο χρκηρίζω ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL Futuro Aoristo Perfecto Pluscamp. Fut. perf. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Subj. Subj. Subj. Opt. Opt. Opt. Opt. (Opt.) Imper. Imper. Imper. Infin. Infin.

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN

I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN GREEK 250 Exam Forms Review Key (Athenaze chapters 1-20) I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα κρήνης οἰκίας θαλάττης

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ οἱ ΑΡΣΕΝΙΚΟ τοῦ τῷ τὸν τῶν τοῖς τοὺς ἡ αἱ τῆς τῶν ΘΗΛΥΚΟ τῇ τὴν ταῖς τὰς τὸ τὰ ΟΥΔΕΤΕΡΟ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Για την κατανόηση του σχηματισμού των λέξεων του λακκασουλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος κατεβλήθη προσπάθεια παρουσίασης των φθογγικών παθών των λέξεων του ιδιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική εξημερώνει

Η μουσική εξημερώνει Η μουσική εξημερώνει Ο Ορφέας παίζει λύρα καθισμένος σ' έναν βράχο, ενώ τον παρακολουθούν πολεμιστές (αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας από τη Γέλα, 440 π.χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου). Ο Πολύβιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αόριστος β (Ενεργητική Φωνή) ἔβαλον βάλω βάλοιμι ------- ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε ἔβαλε βάλῃ βάλοι βαλέτω βαλών βαλεῖν βαλοῦσα ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν ------- βαλόν ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 Α. ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Δυνητική Δυνητική Ευκτική Α.1. ΕΙΔΙΚΗ 1. Εξάρτηση : κυρίως από ρήματα λεκτικά, αλλά και γνωστικά, αισθητικά, δεικτικά, δηλωτικά, μνήμης (σπάνια από δοξαστικά).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

4η Ενότητα, Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

4η Ενότητα, Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης 4η Ενότητα, Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης Ἆρ οὖν ἄν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, Άραγε, λοιπόν, θα ήταν αρκετό σ εμάς, εἰ τὴν πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν και να διοικούμε την πόλη με ασφάλεια καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφέρετε τα παραπάνω ρήματα στο α πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα. Μοιάζουν : Διαφέρουν:

Μεταφέρετε τα παραπάνω ρήματα στο α πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα. Μοιάζουν : Διαφέρουν: 11ο ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε 2 Σχολικό έτος 2004-2005 ασκάλα: Σύλα Τσέκου Α τάξη Β τάξη - Πρέπει να απαντάτε στις ερωτήσεις. - Μου εξηγείτε παρακαλώ τι εννοείτε; - Μας αρέσει να κεντάμε. - Ο Παύλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Από το κεφάλαιο της Εισαγωγής οι ενότητες: 1. Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 3. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Present Subjunctives: λύω

Present Subjunctives: λύω Morphs Column headings: Tense = "Tense and Voice" (just present and aorist); TF = "Tense Formative Morph" (such as the punctiliar or passive morph); NM = "Neutral Morph" (always a lengthened neutral morph

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1. Οι Φωνολογικές αλλαγές - Η απώλεια της διαφοροποίησης μακρών-βραχέων, ήδη εν εξελίξει από την αρχή της ελληνιστικής περιόδου (μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά Πηγές Πηγές περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ δένω δένεις δένει δένουµε,δένοµε δένετε δένουν έδενα έδενες έδενε δέναµε δένατε έδεναν έδεσα έδεσες έδεσε δέσαµε δέσατε έδεσαν θα δέσω θα δέσεις θα δέσει θα δέσουµε θα δέσετε θα δέσουν θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ὡς δέ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον, πόθος λαμβάνει αὐτόν ἰδεῖν τήν ἅμαξαν τήν Γορδίου καί τόν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης. Πρός δέ δή ἄλλοις καί τόδε ἐμυθεύετο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Διαφήμιση. Β Γυμνασίου

ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Διαφήμιση. Β Γυμνασίου ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαφήμιση Β Γυμνασίου 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 3 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 4 A. Τι είναι η διαφήμιση και πώς φτιάχνεται. 1ο μέρος Στις μέρες μας διαφημίσεις υπάρχουν παντού: στις εφημερίδες, στα περιοδικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Με ιπτάμενο δελφίνι A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Οι φίλοι μας πάνε διακοπές: Μπρίντεζι - Κέρκυρα με ιπτάμενο δελφίνι Αλέξανδρος: Λοιπόν, πώς θα ταξιδέψουμε; Βασιλική: Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ 1. Εισαγωγή - Όπως είδαμε, ο αρχαιοελληνικός κόσμος (όπως και κάθε γλωσσική κοινότητα) δεν ήταν ομοιογενής γλωσσικά: χωριζόταν σε μεγάλες διαλεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου. στοιχεία

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου. στοιχεία Μάθημα Περιεχόμενο. Επικοινωνιακός στόχος. Λεξιλόγιο. Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικά - Πηγές Πηγές περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα