Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ Λ ύ - ω) Παραγόμενι χρόνι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ. ΜΕΤΟΧΗ ἔ-λυ-ν λύ-ω λύ-ιμι ἔ-λυ-ες λύ-ῃς λύ-ις λῦ-ε ἔ-λυ-εν) λύ-ῃ λύ-ι λυ-έτω λύ-ων λύ-ντς) ἐ-λύ-μεν λύ-ωμεν λύ-ιμεν λύ-ειν λύ-υσα λυ-ύσης) ἐ-λύ-ετε λύ-ητε λύ-ιτε λύ-ετε λῦ-ν λύ-ντς ἔ-λυ-ν λύ-ωσιν) λύ-ιεν λυ-όντων/-έτωσαν λύ-σω λύ-σεις λύ-σει λύ-σμεν λύ-σετε λύ-συσιν) λύ-σιμι λύ-σις λύ-σι λύ-σιμεν λύ-σιτε λύ-σιεν λύ-σειν λύ-σων λύσντς ) λύ-συσα λυσύσης ) λῦ-σν λύσντς ἔ-λυ-σα ἔ-λυ-σας ἔ-λυ-σεν) ἐ-λύ-σαμεν ἐ-λύ-σατε ἔ-λυ-σαν λύ-σω λύ-σῃς λύ-σῃ λύ-σωμεν λύ-σητε λύ-σωσιν) λύ-σαιμι λύσαις ή λύ-σειας λύ-σαι ή λύσειεν) λύ-σαιμε ν λύ-σαιτε λύ-σαιεν ή λύσειαν λῦ-σν λυ-σάτω λύ-σατε λυ-σάντων/-σάτωσαν λῦ-σαι λύ-σας λύσαντς ) λύ-σασα λυσάσης ) λῦ-σαν λύσαντς ) λέ-λυ-κα λέ-λυ-κας λέ-λυ-κεν) λε-λύ-καμεν λε-λύ-κατε λε-λύ-κασι ν) ἐ-λε-λύ -κειν ην) ἐ-λε-λύ-κεις ἐ-λε-λύ-κει ἐ-λε-λύ-κεμεν ἐ-λε-λύ-κετε ἐ-λε-λύ-κεσαν λε-λύ-κω λε-λύ-κῃς λε-λύ-κῃ λε-λύ-κωμεν λε-λύ-κητε λε-λύ-κωσιν)) λε-λύ-κιμι λε-λύ-κις λε-λύ-κι λε-λύ-κιμεν λε-λύ-κιτε λε-λύ-κιεν λε-λυ-κέναι λε-λυ-κώς λελυ-κότς) λε-λυ-κυῖα λελυ-κυίας) λε-λυ-κός λελυ-κότς) ή λελυκώς ὦ ή λελυκώς ᾖς ή λελυκώς ᾖ ή λελυκότες ὦμεν ή λελυκότες ἦτε ή λελυκότες ὦσιν) ή λελυκώς εἴην ή λελυκώς εἴης ή λελυκώς εἴη ή λελυκότες εἴημεν/εἶμεν ή λελυκότες εἴητε /εἶτε ή λελυκότες εἴησαν/εἶεν λελυκώς ἴσθι λελυκώς ἔστω λελυκότες ἔστε λελυκότες ἔστων Α Υ Ξ Η Σ Η : ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ΑΟΡΙΣΤΟΣ μόν στην ριστική-, ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ) Α Υ Ξ Η Σ Η ΓΑΕ, σ ), ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ-σε όλες τις εγκλίσεις, απαρέμφατ, μετχή-,υπερσυντελικοσ Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΓΑΕ, σ ) ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ!!! 1

2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ Σ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΩΝ Α ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι- λύ-μαι λύ-ῃ/ -ει λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-νται λύ-σμαι λύ-ῃ/-σει λύ-σεται λυ-σόμεθα λύ-σεσθε λύ-σνται 2. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α Μ Ε Σ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ Λ ύ - μ α ι ) Παραγ.Χρόνι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ἐ-λυ-όμην ἐ-λύ-υ ἐ-λύ-ετ ἐ-λυ-όμεθα ἐ-λύ-εσθε ἐ-λύ-ντ λύ-ωμαι λύ-ῃ λύ-ηται λυ-ώμεθα λύ-ησθε λύ-ωνται λυ-ίμην λύ-ι λύ-ιτ λυ-ίμεθα λύ-ισθε λύ-ιντ λυ-σίμην λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθα λύ-σισθε λύ-σιντ λύ-υ λυ-έσθω λύ-εσθε λυ-έσθων/ -έσθωσαν λύ-εσθαι λύ-σεσθαι 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η λυ-όμενς η ν λυ-σόμενς η ν λυ-θήσμαι λυ-θήσῃ/-θήσει λυ-θήσεται λυ-θησόμεθα λυ-θήσεσθε λυ-θήσνται ἐ-λυ-σάμην ἐ-λύ-σω ἐ-λύ-σατ ἐ-λυ-σάμεθα ἐ-λύ-σασθε ἐ-λύ-σαντ λύ-σωμαι λύ-σῃ λύ-σηται λυ-σώμεθα λύ-σησθε λύ-σωνται λυ-θησίμην λυ-θήσι λυ-θήσιτ λυ-θησίμεθα λυ-θήσισθε λυ-θήσιντ λυ-σαίμην λύ-σαι λύ-σαιτ λυ-σαίμεθα λύ-σαισθε λύ-σαιντ λῦ-σαι λυ-σάσθω -- λύ-σασθε λυ-σάσθων/-σάσθωσαν λυ-θήσεσθαι λύ-σασθαι λυ-θησόμενς η ν λυ-σάμενς η ν ἐ-λύ-θην ἐ-λύ-θης ἐ-λύ-θη ἐ-λύ-θημεν ἐ-λύ-θητε ἐ-λύ-θησαν λυ-θῶ λυ-θῇς λυ-θῇ λυ-θῶμεν λυ-θῆτε λυ-θῶσιν) λυ-θείην λυ-θείης λυ-θείη λυ-θείημεν/-θεῖμεν λυ-θείητε/-θεῖτε λυ-θείησαν/-θεῖεν λύ-θητι λυ-θήτω λύ-θητε λυ-θέντων/-θήτωσαν λυ-θῆναι λυ-θείς, λυθέντς λυ-θεῖσα, λυθείσης λυ-θέν, λυθέντς λέ-λυ-μαι λέ-λυ-σαι λέ-λυ-ται λε-λύ-μεθα λέ-λυ-σθε λέ-λυ-νται ἐ-λε-λύ-μην ἐ-λέ-λυ-σ ἐ-λέ-λυ-τ ἐ-λε-λύ-μεθα ἐ-λέ-λυ-σθε ἐ-λέ-λυ-ντ λελυμένς η ν ὦ λελυμένς η ν ᾖς λελυμένς η ν ᾖ λελυμένι αι α ὦμεν λελυμένι αι α ἦτε λελυμένι αι α ὦσιν) λελυμένς η ν εἴην λελυμένς η ν εἴης λελυμένς η ν εἴη λελυμένι αι α εἴημεν/ εἶμεν λελυμένι αι α εἴητε/ εἶτε λελυμένι αι α εἴησαν/ εἶεν --- λέ-λυ-σ λε-λύ-σθω -- λέ-λυ-σθε λε-λύ-σθων/-σθωσαν λε-λύ-σθαι λε-λυ-μένς η ν 2

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ : ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ε. Φ. Μ.Φ. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΤ. ἔ-βαλ-ν βάλ-ω βάλ-ιμι -- ἔ-βαλ-ες βάλ-ῃς βάλ-ις βάλ-ε βαλ-εῖν ἔ-βαλ-ε βάλ-ῃ βάλ-ι βαλ-έτω ἐ-βάλ-μεν βάλ-ωμεν βάλ-ιμεν -- βαλ--ών ἐ-βάλ-ετε βάλ-ητε βάλ-ιτε βάλ-ετε βαλ-ῦσα ἔ-βαλ-ν βάλ-ωσιν) βάλ-ιεν βαλ-όντων/-έτωσαν βαλ-όν ἐ-γεν-όμην ἐ-γέν-υ ἐ-γέν-ετ ἐ-γεν-όμεθα ἐ-γέν-εσθε ἐ-γέν-ντ γέν-ωμαι γέν-ῃ γέν-ηται γεν-ώμεθα γέν-ησθε γέν-ωνται γεν-ίμην γέν-ι γέν-ιτ γεν-ίμεθα γέν-ισθε γέν-ιντ γεν-ῦ γεν-έσθω -- γέν-εσθε γεν-έσθων/-έσθωσαν γεν-έσθαι γεν-όμενς γεν-μένη γεν-όμενν Τα ρήματα στν αόριστ β έχυν διαφρετικό θέμα από αυτό τυ Ενεστώτα, πυ μπρεί να διαφέρει λίγ, περισσότερ ή να είναι εντελώς διαφρετικό: βάλλ-ω, ἔ-βαλ-ν, γίγν-μαι, ἐ-γεν-όμην/ φέρ-ω, ἤνεγκν ενεγκ-). Πρόκειται βέβαια για ανώμαλα ρήματα και γι αυτό πάντα συμβυλευόμαστε τ λεξικό μας. [Δεν έχυν όλα τα ρήματα αόριστ β.] Για να σχηματίσυμε τν αόριστ β, χρησιμπιύμε τ θέμα τυ αόριστυ β και τις καταλήξεις α) τυ Παρατατικύ τυ Λύω) για την Οριστική και β)τυ Ενεστώτα για τις υπόλιπες εγκλίσεις, απαρέμφατ και μετχή με κάπιες διαφρές όσν αφρά τν τνισμό. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ: Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: είτε απλό είτε σύνθετ τνίζεται πάνττε στη λήγυσα και περισπάται, π.χ. λαβεῖν παραλαβεῖν Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: είτε απλό είτε σύνθετ τνίζεται πάνττε στην παραλήγυσα: ἀγαγέσθαι, γενέσθαι, έπιγενέσθαι. ΜΕΤΟΧΗ: Α) ΕΝΕΡΓ. Φ: είτε απλή είτε σύνθετη τνίζεται πάνττε στη λήγυσα, π.χ. λαβών, λαβόν παραλαβών παραλαβόν.θηλυκό λαβῦσα), Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: καννικά, όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα, π.χ. γενόμενς, -η, -ν. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 2 ενικό: Α) ΕΝΕΡΓ. Φ των ρημάτων λέγω, ἔρχμαι, εὑρίσκω, ὁρῶ και λαμβάνω, μόνν όταν είναι απλό τνίζεται στη λήγυσα: εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λαβέ. Σύνθετ: πρόσειπε, ἄπελθε, ἔξευρε, ἔπιδε, παράλαβε. Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: εάν είναι πλυσύλλαβ, είτε απλό είτε σύνθετ, τνίζεται στη λήγυσα: ἐλαβόμην λαβῦ, ἀντιλαβῦ, ἐγενόμην γενῦ, παραγενῦ. Εάν όμως είναι μνσύλλαβ και σύνθετ με δισύλλαβη πρόθεση, ἀναβιβάζει τόν τόν: ἔχμαι, ἐσχόμην σχῦ, παράσχυ, ἕπμαι, ἑσπόμην σπῦ, ἐπίσπυ. 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΙ Β ΡΗΜΑ Εν.) ΘΕΜ Α ΑΟΡ. Β Οριστική Αρ. β Υπτακτική Αρ. β ἄγω αἱρῶ αἰσθάνμαι ἁμαρτάνω ἀπ)θνῄσκω ἀφικνῦμαι βάλλω γίγνμαι, εἰμί ἕπμαι ἔρχμαι εὑρίσκω ἔχω θιγγάνω λαγχάνω λαμβάνω λανθάνω λέγω λείπω μανθάνω ὁρῶ ὀφλισκάνω πάσχω πείθω πίνω πίπτω πυνθάνμαι τίκτω τρέπω τρέχω τυγχάνω φέρω φεύγω ἀ γ α γ - ἑλα ἰ σ θ - ἁ μ α ρ τ - θ α ν - ἀ φ ι κ - β α λ - γ ε ν - σπ- ἐ λ θ - ε ὕ ρ - σχθ ι γ - λ α χ - λ α β - λ α θ - ε ἴ π - λ ι π - μ α θ - ἰδ- ὀ φ λ - π α θ - π ι θ - πιπ ε σ - π υ θ - τ ε κ - τ ρ α π - δ ρ α μ - τ υ χ - ἐ ν ε γ κ - φ υ γ - ἤγαγν εἷλν ἠσθόμην ἥμαρτν ἀπέθανν ἀφικόμην ἔβαλν ἐγενόμην ἑσπόμην ἦλθν εὖρν, ηὖρν ἔσχν ἔθιγν ἔλαχν ἔλαβν ἔλαθν εἶπν ἔλιπν ἔμαθν εἶδν ὦφλν ἔπαθν ἔπιθν ἔπιν ἔπεσν ἐπυθόμην ἔτεκν ἔτραπν ἔδραμν ἔτυχν ἤνεγκν ἔφυγν ἀγάγ -ω ἕλ -ω αἴσθ -ωμαι ἁμάρτ -ω ἀπθάν -ω ἀφίκ -ωμαι βάλ -ω γέν -ωμαι σπ -ῶμαι ἔλθ -ω εὕρ -ω σχ -ῶ θίγ -ω λάχ -ω λάβ -ω λάθ -ω εἴπ -ω λίπ -ω μάθ -ω ἴδ -ω ὄφλ -ω πάθ -ω πίθ -ω πί -ω πέσ -ω πύθ -ωμαι τέκ -ω τράπ -ω δράμ -ω τύχ -ω ἐνέγκ -ω φύγ -ω ΓΑΕ, σ

4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ : ΓΑΕ, σ.196-7) 1. Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Α Σ ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤ. ΑΠΑΡ. ΜΕΤΟΧΗ γραφ-ή-σμαι γραφ-ή-σει ῃ) γραφ-ή-σεται γραφ-η-σόμεθα γραφ-ή-σεσθε γραφ-ή-σνται γραφ-η-σίμην γραφ-ή-σι γραφ-ή-σιτ γραφ-η-σίμεθα γραφ-ή-σισθε γραφ-ή-σιντ γραφ-ή-σεσθαι γραφ-η-σόμενς γραφ-η-σμένη γραφ-η-σόμενν 2. Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΤ. ἐ-γράφ-η-ν ἐ-γράφ-η-ς ἐ-γράφ-η ἐ-γράφ-η-μεν ἐ-γράφ-η-τε ἐ-γράφ-η-σαν γραφ-ῶ γραφ-ῇς γραφ-ῇ γραφ-ῶμεν γραφ-ῆτε γραφ-ῶσι γραφ-είην γραφ-είης γραφ-είη γραφ-είημεν* γραφ-είητε γραφ-είησαν γράφ-η-θι γραφ-ή-τω- γράφ-ητε γραφ-έ-ντων/έτωσαν γραφ-ῆναι γραφ-είς γραφ-εῖσα γραφ-έν * και δεύτερι τύπι, ΓΑΕ, σ Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ι Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ι Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Ρ Η Μ Α Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Α Σ Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ἀλλάττσσ)ω κλέπτω κόπτω κρύπτω π λήττσσ)ω ἐκ) πλήττσσ )ω ράπτω ρήγνυμ ι σπείρω στέλλω σφάλλω τάττσσ )ω τρέπω τρέφω τρίβω φαίνω φθείρω φράττσσ)ω ἀ λ λ α γ ή - σ μ α ι κ λ α π ή - σ μ α ι κ π ή - σ μ α ι κ ρ υ β ή - σ μ α ι π λ η γ ή - σ μ α ι ἐκ)π λ α γ ή - σ μ α ι ρ α φ ή - σ μ α ι ρ α γ ή - σ μ α ι σ π α ρ ή - σ μ α ι σ τ α λ ή - σ μ α ι σ φ α λ ή - σ μ α ι τ α γ ή - σ μ α ι τ ρ α π ή - σ μ α ι τ ρ α φ ή - σ μ α ι τ ρ ι β ή - σ μ α ι φ α ν ή - σ μ α ι φ θ α ρ ή - σ μ α ι φ ρ α γ ή - σ μ α ι ἠ λ λ ά γ η ν ἐ κ λ ά π η ν ἐ κ ό π η ν ἐ κ ρ ύ β η ν ἐ π λ ή γ η ν ἐ ξ ε π λ ά γ η ν ἐ ρ ρ ά φ η ν ἐ ρ ρ ά γ η ν ἐ σ π ά ρ η ν ἐ σ τ ά λ η ν ἐ σ φ ά λ η ν ἐ τ ά γ η ν ἐ τ ρ ά π η ν ἐ τ ρ ά φ η ν ἐ τ ρ ί β η ν ἐ φ ά ν η ν ἐ φ θ ά ρ η ν ἐ φ ρ ά γ η ν Άλλα ρήματα ἐχυν Παθητικύς πρώτυς, άλλα δεύτερυς, ἀλλα και τυς δύ, άλλα δεν ἐχυν καθόλυ. Γι αυτό συμβυλευόμαστε πάνττε τ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Π α ρ α κ ε ί μ ε ν ς κ α ι Υ π ε ρ σ υ ν τ έ λ ι κ ς ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Μέσης Φωνής. Παρακείμενς Οριστική Υπερσυντέλικς Οριστική Πρστακτική πέπραγ -μαι ἐπεπράγ-μην ---- πέπραξαι ἐπέπραξ πέπραξ πέπρακ -ται ἐπέπρακ-τ πεπράχ-θω πεπράγ -μεθα ἐπεπράγ-μεθα ---- πέπραχ-θε ἐπέπραχ-θε πέπραχ-θε πεπραγμένι εἰσίν) πεπραγμένι ἦσαν πεπράχ-θων γέγραμ-μαι γέγραψαι γέγραπ-ται γεγράμ-μεθα γέγραφ-θε γεγραμμένι εἰσίν) ἔψευσ-μαι ἔψευ-σαι ἔψευσ-ται ἐψεύσ-μεθα ἔψευ-σθε ἐψευσμένι εἰσίν) ἐγεγράμ-μην ἐγέγραψ ἐγέγραπ -τ ἐγεγράμ-μεθα ἐγέγραφ-θε γεγραμμένι ἦσαν ἐψεύσ-μην ἔψευ-σ ἔψευσ-τ ἐψεύσ-μεθα ἔψευ-σθε ἐψευσμένι ἦσαν γέγραψ γεγράφ-θω γέγραφ-θε γεγράφ-θων ἔψευσ ἐψεύσθω ἔψευσθε ἐψεύσθων 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Απαρέμφατ Μετχή πεπρᾶχθαι πεπραγμένς/η/ν γεγράφ-θαι γεγραμ-μένς/η/ν ἐψεῦσθαι ἐψευσμένς /η /ν Υ Γ Ρ Ο Λ Η Κ Τ Α Κ Α Ι Ε Ν Ρ Ι Ν Ο Λ Η Κ Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α 1. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Μέλλντα χωρίς σ και σύμφωνα με τα συνηρημένα σε έω στν Ενεστ.). ἀγγέλλω: ἀγγελῶορ.), ἀγγελῖμι ή ἀγγελίηνευκτ.), ἀγγελεῖν απ), ἀγγελῶν νέμμαι: νεμῦμαιορ.), νεμίμηνευκτ.), νεμεῖσθαιαπ), νεμύμενς/-η/-ν Τ ίδι συμβαίνει και με τα υπερδισύλλαβα σε ίζω, νμίζω νμιῶ. 2. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Αόριστ χωρίς σ, με τρππιημέν θέμα έκταση τυ βραχύχρνυ σε μακρόχρν) και με τις καταλήξεις τυ λύω στν ίδι χρόν. ἀγγέλλω : ἤγγειλα, ἀγγ είλω, ἀγγείλαιμι κ.λπ. νέμμαι: ἐνειμάμην, νείμωμαι, νειμαίμην κ.λπ. 3. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Παρακείμεν καννικά με τις καταλήξεις τυ λύω αλλά με φθγγικά πάθη σε κάπιες περιπτώσεις: π.χ. φαίνω φαν -) πέφαγκα, πέφασμαι, ὀξύννω ὀξυν -) ὤξυμμαι. ΓΑΕ, σ και ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, σ Για τις παραπάνω κατηγρίες, όπως και για όλα τα ρήματα, συμβυλευόμαστε πάνττε τ Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων και μαθαίνυμε πλύ καλά τυς αρχικύς χρόνυ ς. 4

5 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Β. Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α!!! ΓΑΕ, σ Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε Α Ω 1 η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ τιμάω ) τιμῶ τιμάμαι ) τιμῶμαι τιμάεις ) τιμᾷς τιμάῃ, -ει ) τιμᾷ τιμάει ) τιμᾷ τιμάεται ) τιμᾶται τιμάμεν ) τιμῶμεν τιμαόμεθα ] τιμώμεθα τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμάυσι ) τιμῶσιν) τιμάνται ) τιμῶνται ἐτίμαν ) ἐτίμων ἐτιμαόμην ) ἐτιμώμην ἐτίμαες ) ἐτίμας ἐτιμάυ ) ἐτιμῶ ἐτίμαε ) ἐτίμα ἐτιμάετ ) ἐτιμᾶτ ἐτιμάμεν ἐτιμῶμεν ἐτιμαόμεθα) ἐτιμώμεθα ἐτιμάετε ) ἐτιμᾶτε ἐτιμάεσθε ) ἐτιμᾶσθε ἐτίμαν ) ἐτίμων ἐτιμάντ ) ἐτιμῶντ τιμάω ) τιμῶ τιμάωμαι ) τιμῶμαι τιμάῃς ) τιμᾷς τιμάῃ) τιμᾷ τιμάῃ ) τιμᾷ τιμάηται ) τιμᾶται τιμάωμεν τιμῶμεν τιμαώμεθα) τιμώμεθα τιμάητε ) τιμᾶτε τιμάησθε τιμᾶσθε τιμάωσι ) τιμῶσιν) τιμάωνται ) τιμῶνται τιμάιμι ) τιμῷμι ή τιμῴην τιμαίμην ) τιμῴμην τιμάις ) τιμῷς ή τιμῴης τιμάι ) τιμῷ τιμάι ) τιμῷ ή τιμῴη τιμάιτ ) τιμῷτ τιμάιμεν) τιμῷμεν τιμαίμεθα τιμῴμεθα τιμάιτε ) τιμῷτε τιμάισθε ) τιμῷσθε τιμάιεν ) τιμῷεν τιμάιντ ) τιμῷντ τίμαε ) τίμα τιμάυ ) τιμῶ τιμαέτω ) τιμάτω τιμαέσθω ) τιμάσθω τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμαόντων) τιμώντων/άτωσαν τιμαέσθων) τιμάσθων/άσθωσαν ΑΠ.. τιμάειν ) τιμᾶν τιμάεσθαι ) τιμᾶσθαι ΜΕΤ. τιμάων ) τιμῶν τιμάυσα) τιμῶσα τιμάν ) τιμῶν τιμαόμενς) τιμώμενς τιμαμένη ] τιμωμένη τιμαόμενν) τιμώμενν Τα συνηρημένα ρήματα σε αω σχηματίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς -α- σε - η-, π.χ. τιμάω, τιμῶ τιμή-σω, ἐτίμη-σα, τετίμη-κα. Εξαίρεση απτελύν όσα πριν από τ χαρακτήρα -α- έχυν ε, ρ, ι, τα πία διατηρύν τ -α-, π. χ. ἐάω, έῶ: ἐάσω, πειράμαι, -ῶμαι, πειράσμαι κ.λπ. ΓΑΕ, σ Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΕΩ 2 η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ πιέμαι ) πιῦμαι πιέη, -ει ) πιῇ, πιεῖ πιέεται ) πιεῖται πιεόμεθα ) πιύμεθα πιέεσθε ) πιεῖσθε πιένται ) πιῦνται πιέω ) πιῶ πιέεις ) πιεῖς πιέει ) πιεῖ πιέμεν ) πιῦμεν πιέετε ) πιεῖτε πιέυσι ) πιῦσιν) ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπίεες ) ἐπίεις ἐπίεε ) ἐπίει ἐπιέμεν ) ἐπιῦμεν ἐπιέετε ) ἐπιεῖτε ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπιεόμην ) ἐπιύμην ἐπιέυ ) ἐπιῦ ἐπιέετ ) ἐπιεῖτ ἐπιεόμεθα ) ἐπιύμεθα ἐπιέεσθε ἐπιεῖσθε ἐπιέντ ) ἐπιῦντ πιέω ) πιῶ πιέωμαι ) πιῶμαι πιέῃς ) πιῇς πιέῃ ) πιῇ πιέῃ ) πιῇ πιέηται ) πιῆται πιέωμεν ) πιῶμεν πιεώμεθα ) πιώμεθα πιέητε ) πιῆτε πιέησθε ) πιῆσθε πιέωσι ) πιῶσιν) πιέωνται ) πιῶνται πιέιμι ), πιῖμι ή πιίην πιείμην ) πιίμην πιέις ), πιῖς ή πιίης πιέι ) πιῖ πιέι ) πιῖ ή πιίη πιέιτ ) πιῖτ πιέιμεν ) πιῖμεν πιείμεθα ) πιίμεθα πιέιτε ) πιῖτε πιέισθε ) πιῖσθε πιέιεν ) πιῖεν πιέιντ ) πιῖντ πίεε ) πίει πιέυ ) πιῦ πιεέτω ) πιείτω πιεέσθω ) πιείσθω πιέετε ) πιεῖτε πιέεσθε πιεῖσθε πιεόντων) πιύντων/είτωσαν πιεέσθων ) πιείσθων/σθωσαν ΑΠ.. πιέειν ) πιεῖν πιέεσθαι ) πιεῖσθαι ΜΕΤ. πιέων ) πιῶν πιεόμενς ) πιύμενς πιέυσα ) πιῦσα πιεμένη ) πιυμένη πιέν ) πιῦν πιεόμενν ) πιύμενν Τα συνηρημένα ρήματα σε -εω σχηματί ζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς -ε- σε -η-, π.χ. πιέω, πιῶ πιή-σω, ἐπίη -σα, πεπίηκα κ.λπ. Παράγωγα: πιητής, πίημα κ.λπ.

6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη δυλῦμαι δυλῖ δυλῦται δυλύμεθα δυλῦσθε δυλῦνται ἐδυλύμην ἐδυλῦ ἐδυλῦτ ἐδυλύμεθα ἐδυλῦσθε ἐδυλῦντ δυλόω ) δυλῶ δυλόῃς ) δυλῖς δυλόῃ ) δυλῖ δυλόωμεν ) δυλῶμεν δυλόητε ) δυλῶτε δυλόωσι ) δυλῶσι δυλόιμι ) δυλῖμι ή -ίην δυλόις ) δυλῖς ή -ίης δυλόι ) δυλῖ ή -ίη δυλόιμεν ) δυλῖμεν δυλόιτε ) δυλῖτε δυλόειεν ) δυλῖεν ---δύλε ) δύλυ δυλέτω ) δυλύτω δυλόετε ) δυλῦτε δυλόντων) δυλύντων/ύτωσαν δυλόωμαι ) δυλόῃ ) δυλόηται ) δυλώμεθα ) δυλόησθε ) δυλόωνται ) δυλίμην ) δυλόι ) δυλόιτ ) δυλίμεθα ) δυλόισθε ) δυλόιντ ) δυλόυ ) δυλέσθω ) δυλόεσθε ) δυλέσθων ) δυλῶμαι δυλῖ δυλῶται δυλώμεθα δυλῶσθε δυλῶνται δυλίμην δυλῖ δυλῖτ δυλίμεθα δυλῖσθε δυλῖντ δυλῦσθε δυλύσθων ΑΠΑΡ. δυλόειν ) δυλῦν δυλόεσθαι ) δυλῦσθαι ΜΕΤ. δυλόων ) δυλόυσα ) δυλόν ) δυλῶν δυλῦσα δυλῦν δυλόμενς ) δυλμένη ) δυλόμενν ) δυλύμενς δυλυμένη δυλύμενν ΕΥΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑ δυλόμαι ) δυλόῃ, ει ) δυλόεται ) δυλόμεθα ) δυλόεσθε ) δυλόνται ) ἐδυλόμην ) ἐδυλόυ ) ἐδυλόετ ) ἐδυλόμεθα ἐδυλόεσθε ) ἐδυλόντ ) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σ ε Ο Ω 3η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ δυλόω ) δυλόεις ) δυλόει ) δυλόμεν ) δυλόετε ) δυλόυσι ) ἐδύλν ) ἐδύλες ) ἐδύλε ) ἐδυλόμεν) ἐδυλόετε ) ἐδύλν ) δυλῶ δυλῖς δυλῖ δυλῦμεν δυλῦτε δυλῦσιν) ἐδύλυν ἐδύλυς ἐδύλυ ἐδυλῦμεν ἐδυλῦτε ἐδύλυν Μερικές επισημάνσεις Οι συναιρέσεις αφρύν μόν τν ενεστώτα και τν παρατατικό. Γράφυμε και τνίζυμε - σύμφωνα με όσα ισχύυν στα βαρύτνα ρήματα - την ασυναίρετη μρφή τυ ρήματς. Κατόπιν συναιρύμε τ χαρακτήρα με τ φωνήεν η τη δίφθγγ της κατάληξης πυ ακλυθεί. 1) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΑΩ. Επίσης τα ρήματα ζήω, ζῶ, πεινήω, πεινῶ, διψήω, διψῶ, χρήμαι, χρῶμαι πυ έχυν χρνικό χαρακτήρα -η- και όχι -α-. Κλίννται κατά τα σε -άω, αλλά έχυν -η- και -ῃ - όπυ τα ρήματα σε -άω έχυν -α- και -ᾳ- αντίστιχα, π.χ. ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσι. α η α η ε, η ε, η ει*, ῃ ει*, ῃ ) ) ) ) α η ᾳ ῃ α η α η ι ι,, ω, υ ) ω ω, υ ) ω ῳ ῳ *εκτός από απαρέμφατ Ενεστώτα: ά ειν ᾶν, ήεινῆν 2) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΕΩ ε ε ε ι, ε υ εμακρό φωνήεν ή δίφθγγς. μακρό φωνήεν ή δίφθγγς Εξαιρύνται τα ρήματα. με μνσύλλαβ θέμα, πυ συναιρύν μόν εεει και εειει. π.χ. πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέμεν κ.λπ. Εξαιρ. δέω, δῶ δένω), πυ συναιρείται καννικά.γαε, σ. 210 ) 3) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ - ΟΩ ε,, ω υ ) υ ω η η ει*, ῃ, ι ) ι * στ ενεργητικό απαρέμφατ ει υ αρχ. εενυ) Η θέση τυ τόνυ α) Αν στν ασυναίρετ τύπ τόνς δε βρίσκεται σε μια από τις συναιρύμενες συλλαβές, μένει στη θέση πυ ήταν και δεν αλλάζει: π. χ. ἐ σκ ό π ε ν ἐ σκ ό π υ ν. β) Αν στν ασυναίρετ τύπ τόνς βρίσκεται σε μια από τις συναιρύμενες συλλαβές, τότε τνίζεται η συλλαβή πυ πρσήλθε από τ η σ υ ν α ί ρ ε σ η, π. χ. σκ π έ ω σκ π ῶ. Τ είδς τυ τόνυ Αν η συλλαβή π υ πρέρχεται από τη συναίρεση βρίσκεται: α) στην πρπαραλήγυσα, ξύνεται, π.χ. ἐσκπεόμεθα ἐσκπύμεθα. β) στην παραλήγυσα, παίρνει περισπωμένη, εφόσν η λήγυσα είναι β ρ α χ ύ χ ρ ν η, δ ι α φ ρ ε τ ι κ ά ξ ύ ν ε τ α ι, π. χ. σκ π έ ε τ ε σκ π ε ῖ τ ε, α λ λ ά σκ π ε έ τ ω σκ π ε ί τ ω. γ) σ τ η λ ή γ υ σ α, π ε ρ ι σ πά τ α ι, π. χ. σ κ π έ ω σ κ π ῶ. δυλῦ δυλύσθω Τα συνηρημένα ρήματα σε -ω σχηματίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς σε ω, π.χ. δυλ- δυλῶ-, δυλώσω, ἐδύλωσα κ.λπ.,ἀξιῶ, ἠξίυν, ἀξιώσω, ἠξίωσα κ.λπ. Τ ίδι συμβαίνει και στα παράγωγά τυς και στ α ν.ε. : υπδύλωση,αξίωση,δήλωσηκ.λπ. ΑΥ ΞΗ ΣΗ Κ Α Ι Α Ν ΑΔ Ι Π ΛΑ Σ ΙΑ Σ Μ Ο Σ. Ι Σ Χ Υ Ο Υ Ν Τ Α Ι Δ Ι Α Γ Ι Α Ο Λ Α Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α!!!! ΓΑΕ, σ

7 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ Γ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΙ Β ΣΥΖΥΓΙΑ): α) συμφωνόληκτα: δείκ-νυ-μι, μείγ-νυ-μι, ὄμ-νυ-μι, ὄλλυμι, σκεδάννυμι κ.ά. Κλίννται διαφρετικά μόν σε Ενεστώτα και Παρατατικό. β) φωνηεντόληκτα: ἵστη-μι, τίθη-μι, ἵη-μι, δί-δω-μι. Κλίννται διαφρετικά μόν σε Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστ β. Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή φ ω ν ή 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη ΟΡΙΣΤ. ΟΡΙΣΤ. ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤ. ΠΡΟΣΤ. συμφωνόληκτ ἵστη-μι ἵστη-μι τίθη-μι τίθη-μι ἵη-μι ἵη-μι δί-δω-μι δί-δω-μι ΕΝΕΣΤΩΣ/ ΠΑΡΑΤ. ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β δείκ-νυ-μι δείκνυς δείκνυσιν) δείκνυμεν δείκνυτε δεικνύασιν) ἐδείκνυν ἐδείκνυς ἐδείκνυ ἐδείκνυμεν ἐδείκνυτε ἐδείκνυσαν δεικνύω δεικνύῃς δεικνύῃ δεικνύωμεν δεικνύητε δεικνύωσιν) δεικνύιμι δεικνύις δεικνύι δεικνύιμεν δεικνύιτε δεικνύιεν δείκνυ δεικνύτω ἵ-στη-μι ἵστης ἵστησιν) ἵσταμεν ἵστατε ἱστᾶσιν) ἵστην ἵστης ἵστη ἵσταμεν ἵστατε ἵστασαν ἱστῶ ἱστῇς ἱστῇ ἱστῶμεν ἱστῆτε ἱστῶσιν) ἱσταίην ἱσταίης ἱσταίη ἱσταίημεν/-αῖμεν ἱσταίητε/-αῖτε ἱσταίησαν/-αῖεν ἵστη ἱστάτω ἔστην* ἔστης ἔστη ἔστημεν ἔστητε ἔστησαν στῶ στῇς στῇ στῶμεν στῆτε στῶσιν) σταίην σταίης σταίη σταίημεν/-αῖμεν σταίητε/-αῖτε σταίησαν/ σταῖεν στῆθι στήτω τί-θη-μι τίθης/ τιθεῖς τίθησιν) τίθεμεν τίθετε τιθέασιν) ἐτίθην ἐτίθεις ἐτίθει ἐτίθεμεν ἐτίθετε ἐτίθεσαν τιθῶ τιθῇς τιθῇ τιθῶμεν τιθῆτε τιθῶσιν) τιθείην τιθείης τιθείη τιθείημεν/-εῖμεν τιθείητε/-εῖτε τιθείησαν/-εῖεν τίθει τιθέτω ἔθηκα ἔθηκας ἔθηκε ἔθεμεν ἔθετε ἔθεσαν θῶ θῇς θῇ θῶμεν θῆτε θῶσιν) θείην θείης θείη θείημεν /θεῖμεν θείητε /θεῖτε θείησαν /θεῖεν θές θέτω ἵ-η-μι ἵης/ ἱεῖς ἵησιν) ἵεμεν ἵετε ἱᾶσιν) ἵην ἵεις ἵει ἵεμεν ἵετε ἵεσαν ἱῶ ἱῇς ἱῇ ἱῶμεν ἱῆτε ἱῶσιν) ἱείην ἱείης ἱείη ἱείημεν/ ἱεῖτε ἱείητε /ἱεῖτε ἱείησαν/ ἱεῖεν ἵει ἱέτω ἧκα ἧκας ἧκε εἷμεν εἷτε εἷσαν ὧ ᾗς ᾗ ὧμεν ἧτε ὧσιν) εἵην εἵης εἵη εἵημεν/ εἷμεν εἵητε /εἷτε εἵησαν /εἷεν ἕς ἕτω δί-δω-μι δίδως δίδωσιν) δίδμεν δίδτε διδόασιν) ἐδίδυν ἐδίδυς ἐδίδυ ἐδίδμεν ἐδίδτε ἐδίδσαν διδῶ διδῷς διδῷ διδῶμεν διδῶτε διδῶσιν) διδίην διδίης διδίη διδίημεν/-ῖμεν διδίητε/-ῖτε διδίησαν /διδῖεν δίδυ διδότω ἔδωκα ἔδωκας ἔδωκε ἔδμεν ἔδτε ἔδσαν δῶ δῷς δῷ δῶμεν δῶτε δῶσιν) δίην δίης δίη δίημεν /δῖμεν δίητε /δῖτε δίησαν/ δῖεν δός δότω δείκνυτε ἵστατε στῆτε τίθετε θέτε ἵετε ἕτε δίδτε δότε δεικνύντων/τωσαν ἱστάντων στάντων/ στήτωσαν τιθέντων/ -έτωσαν θέντων/ θέτωσαν ἱέντων /ἱέτωσαν ἕντων/ ἕτωσαν διδόντων/-ότωσαν δόντων /δότωσαν ΑΠΑΡ. δεικνύναι ἱστάναι στῆναι τιθέναι θεῖναι ἱέναι εἷναι διδόναι δῦναι ΜΕΤ. δεικνύς -νύντς) δεικνῦσα-νύσης) δεικνὺν-νύντς) ἱστάς ἱστάντς) ἱστᾶσα ἱστάσης) ἱστάν ἱστάντς) στάς στάντς) στᾶσα στάσης) στάν στάντς) τιθείς τιθέντς) τιθεῖσα τιθείσης) τιθέν τιθέντς) θείς θέντς) θεῖσα θείσης) θέν θέντς) ἱείς ἱέντς) ἱεῖσα ἱείσης) ἱέν ἱέντς) εἵς ἕντς) εἷσα εἵσης) ἕν ἕντς) διδύς διδόντς) διδῦσα διδύσης) διδόν διδόντς) δύς δόντς) δῦσα δύσης) δόν δόντς) 7

8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΙ Β ΣΥΖΥΓΙΑ): Μ έ σ η φ ω ν ή 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη ΟΡΙΣΤ. ΟΡΙΣΤ. ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤ. ΠΡΟΣΤ. συμφωνόληκτ ἵστα-μαι ἵστα-μαι τίθε-μαι τίθε-μαι ἵε-μαι ἵε-μαι δί-δ-μαι δί-δ-μαι ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ δείκνυμαι δείκνυσαι δείκνυται δεικνύμεθα δείκνυσθε δείκνυνται ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἱστανται τίθεμαι τίθεσαι τίθεται τιθέμεθα τίθεσθε τίθενται ἵεμαι ἵεσαι ἵεται ἱέμεθα ἵεσθε ἵενται δίδμαι δίδσαι δίδται διδόμεθα δίδσθε δίδνται ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ἐδεικνύμην ἐδείκνυσ ἐδείκνυτ ἐδεικνύμεθα ἐδείκνυσθε ἐδείκνυντ δεικνύωμαι δεικνύῃ δεικνύηται δεικνυώμεθα δεικνύησθε δεικνύωνται δεικνυίμην δεικνύι δεικνύιτ δεικνυίμεθα δεικνύισθε δεικνύιντ δείκνυσ δεικνύσθω ἱστάμην ἵστασ ἵστατ ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντ ἱστῶμαι ἱστῇ ἱστῆται ἱστώμεθα ἱστῆσθε ἱστῶνται ἱσταίμην ἱσταῖ ἱσταῖτ ἱσταίμεθα ἱσταῖσθε ἱσταῖντ ἵστασ//ἵστω ἱστάσθω ἔστηνενεργ) ἐτιθέμην ἐτίθεσ ἐτίθετ ἐτιθέμεθα ἐτίθεσθε ἐτίθεντ τιθῶμαι τιθῇ τιθῆται τιθώμεθα τιθῆσθε τιθῶνται τιθείμην τιθεῖ τιθεῖτ τιθείμεθα τιθεῖσθε τιθεῖντ τίθεσ τιθέσθω ἐθέμην ἔθυ ἔθετ ἐθέμεθα ἔθεσθε ἔθεντ θῶμαι θῇ θῆται θώμεθα θῆσθε θῶνται θείμην θεῖ θεῖτ θείμεθα θεῖσθε θεῖντ θῦ θέσθω ἱέμην ἵεσ ἵετ ἱέμεθα ἵεσθε ἵεντ ἱῶμαι ἱῇ ἱῆται ἱώμεθα ἱῆσθε ἱῶνται ἱείμην ἱεῖ ἱεῖτ ἱείμεθα ἱεῖσθε ἱεῖντ ἵεσ ἱέσθω εἵμην εἷσ εἷτ εἵμεθα εἷσθε εἷντ ὧμαι ᾗ ἧται ὥμεθα ἧσθε ὧνται εἵμην εἷ εἷτ εἵμεθα εἷσθε εἷντ ὗ ἕσθω ἐδιδόμην ἐδίδσ ἐδίδτ ἐδιδόμεθα ἐδίδσθε ἐδίδντ διδῶμαι διδῷ διδῶται διδώμεθα διδῶσθε διδῶνται διδίμην διδῖ διδῖτ διδίμεθα διδῖσθε διδῖντ δίδσ διδόσθω ἐδόμην ἔδυ ἔδτ ἐδόμεθα ἔδσθε ἔδντ δῶμαι δῷ δῶται δώμεθα δῶσθε δῶνται δίμην δῖ δῖτ δίμεθα δῖσθε δῖντ δῦ δόσθω δείκνυσθε ἵστασθε τίθεσθε θέσθε ἵεσθε ἕσθε δίδσθε δόσθε δεικνύσθων ἤ ωσαν ἱστάσθων/-ωσαν τιθέσθων/- ωσαν θέσθων/θέσθωσαν ἱέσθων/-ωσαν ἕσθων ἕσθωσαν διδόσθων/- ωσαν δόσθων δόσθωσαν ΑΠΑΡ. δείκνυσθαι ἵστασθαι τίθεσθαι θέσθαι ἵεσθαι ἕσθαι δίδσθαι δόσθαι ΜΕΤ. δεικνύμενς δεικνυμένη δεικνύμενν ἱστάμενς ἱσταμένη ἱστάμενν τιθέμενς τιθεμένη τιθέμενν θέμενς θεμένη θέμενν ἱέμενς ἱεμένη ἱέμενν ἕμενς ἑμένη ἕμενν διδόμενς διδμένη διδόμενν δόμενς δμένη δόμενν 8

9 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη Μ Βαρύτνα ρήματα: ΕΝΕΡΓ. φωνή Ε ΝΕ Σ ΤΩΣ Δτ. Αιτ. λύων λύντς λύντι λύντα λύυσα λυύσης λυύσῃ λύυσαν λύντες λυόντων λύυσιν) λύντας λύυσαι λυυσῶν λυύσαις λυύσας Δτ. Αιτ ΑΟΡΙΣΤΟΣ λελυκώς λελυκότς λελυκότι λελυκότα λελυκυῖα λελυκυίας λελυκυίᾳ λελυκυῖαν λελυκότες λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότας Αιτ. λύσαντι λύσαντα λύσαντι λῦσαν λύσαντες λυσάντων λυσασῶν λυσάντων λύσασιν) λυσάσαις λύσασιν) λύσαντας λυσάσας λύσαντα τιμῶσα τιμώσης τιμώσῃ τιμῶσαν Αιτ τιμῶντες τιμώντων τιμῶσιν) τιμῶντας τιμῶσαι τιμῶντα τιμωσῶν τιμώντων τιμώσαις τιμῶσιν) τιμώσας τιμῶντα Β βαλών βαλῦσα βαλόν πιῶν βαλόντς βαλύσης βαλόντς Δτ. βαλόντι βαλόντα βαλύσῃ βαλῦσαν βαλόντι βαλόν πιῦντς πιύσης πιῦντι πιύσῃ πιῦντα πιῦσαν Δτ. Αιτ βαλόντες βαλόντων βαλῦσιν) βαλόντας βαλῦσαι βαλυσῶν βαλύσαις βαλύσας βαλόντα βαλόντων βαλῦσιν) βαλόντα Η ΚΛΗΤΙΚΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ πιῦσα πιῦν ἱστάς ἱστᾶσα ἱστάν πιῦντς πιῦντι πιῦν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάντα ἱστάσης ἱστάσῃ ἱστᾶσαν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάν πιῦντες πιῦσαι πιῦντα πιύντων πιυσῶν πιύντων πιῦσιν) πιύσαις πιῦσιν) πιῦντας πιύσας πιῦντα Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε -ΟΩ ΕΝΕΣΤΩΣ Όπως και τα σε ΕΩ: δυλῶν-ῦσα, -ῦν 9 ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντας ἱστᾶσαι ἱστασῶν ἱστάσαις ἱστάσας διδόντες διδῦσαι διδόντα διδόντων διδυσῶν διδόντων διδῦσιν) διδύσαις διδῦσιν) διδόντας διδύσας διδόντα Ομίως αόριστς β δύς, δῦσα, δόν Σε -ώς, -ῶσα, -ώς -ός) ἑστώς ἑστῶσα ἑστῶτς ἑστώσης ἑστῶτι ἑστώσῃ ἑστῶτα ἑστῶσαν ἑστώς/ ἑστός ἑστῶτς ἑστῶτι ἑστώς/ ἑστός δεικνύντα δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντα ΙΣΤΗΜΙ ΕΝΕΣΤΩΣ. δεικνῦσαι δεικνυσῶν δεικνύσαις δεικνύσας διδόν διδόντς διδόντι διδόν δεικνύν δεικνύντς δεικνύσῃ δεικνύντι δεικνῦσαν δεικνύν δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντας Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε --ΕΩ ΕΝΕΣΤΩΣ Αιτ. δεικνύντι δεικνύντα λύσαντα Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ λυθέντες λυθεῖσαι λυθέντα λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων λυθεῖσιν) λυθείσαις λυθεῖσιν) λυθέντας λυθείσας λυθέντα ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ Τ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Λ Ι Τ Α Ε Π Ι ΘΕ Τ Α. Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ε Ι Κ Ν Υ Μ Ι δεικνύς δεικνῦσα δεικνύντς δεικνύσης διδύς διδῦσα διδόντς διδύσης διδόντι διδύσῃ διδόντα διδῦσαν τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶν Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ι Δ Ω Μ Ι Ενεστώς και Αὀρ. β δύς, δῦσα, δόν) λυθέν λυθέντς λυθέντι λυθέν λελυκότα λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότα τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶντα Δτ. λελυκυῖαι λελυκυιῶν λελυκυίαις λελυκυίας λυθεῖσα λυθείσης λυθείσῃ λυθεῖσαν λῦσαν λύσαντς λύσασαι λυθείς λυθέντς λυθέντι λυθέντα Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε - Α Ω ΕΝΕΣΤΩΣ λύσας λύσασα λύσαντς λυσάσης λυσάσῃ λύσασαν Σ λελυκός λελυκότς λελυκότι λελυκός εἰδώς, -υῖα, -ός / εἰκώς, -υῖα, -ός κ.λπ. Δτ. Ε ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ Π Α Θ ΗΤ Ι Κ ΟΣ Α ΟΡ Ι Σ Τ Ο Σ Ομίως κλίννται: γεγνώς, -υῖα, - ός, σ καταλήξεις Ενεστώτα. Χ λύντα λυόντων λύυσιν) λύντα ΜΕΛΛΩΝ Ο λῦν λύντς λύντι λῦν Τ Βαρύτνα ρήματα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ φωνή ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Ε ἱστάντα ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντα και αόρ. β : στάς, στᾶσα, στάν ἑστῶτες ἑστῶσαι ἑστῶτα ἑστώτων ἑστωσῶν ἑστώτων ἑστῶσιν) ἑστώσαις ἑστῶσιν) ἑστῶτας ἑστώσας ἑστῶτα Ομίως: τεθνεώς, τεθνεῶσα, τεθνεώς -ός) ΤΙΘΗΜΙ: τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν ΙΗΜΙ: ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν /αόρ. β : θείς, εἵς σύμφωναμετ ΛΥΘΕΙΣ, ΛΥΘΕΙΣΑ, ΛΥΘΕΝ

10 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη Γράφω στν υπλγιστή μυ αρχαία ελληνικά με τ πλυτνικό δασεία, περισπωμένη, πνεύματα, υπγεγραμμένη) 1. Εγκαθιστώ στν υπλγιστή μυ την ελληνική πλυτνική : Πίνακας ελέγχυ Γλώσσα Πληκτρλόγια και γλώσσες αλλαγή πληκτρλγίων επιλέγω ελληνική πλυτνική πρσθήκη ΟΚ. 2. Χρησιμπιώ τις γραμματσειρές: palatino linotype, tahoma,κ.ά. 3. Ακλυθώ τυς εξής συνδυασμύς πλήκτρων: δασεία δασεία ξε ία Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν ή ρ Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Ε ξ α σ κ ύ μ α ι σ τ η Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή κ α ι τ Σ υ ν τ α κ τ ι κ ό ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μελέτες-Διδασκαλία Ηλεκτρνικές Ασκήσεις Κατάλγς φαινμένων Γραμματική ή Συντακτικό. Γράφω την απάντηση και πατάω για έλεγχ. δασεία ξε ία υπγεγρα μ μένη Alt Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν δασεία περισπωμέ νη δασεία περισπωμέ νη υπγεγραμμ ένη δασεία υπγεγρα μμέ νη ξεία υπγ εγραμμ ένη Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν AltGr δεξί Alt) νεκρό πλήκτρ Q ) φωνήεν Τ παραπάνω υλικό βασίστηκε σε: Αχ.Τζαρτ ζάνυ, Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Μ. Οικν όμυ, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής ΓΑΕ ) Κ. Γεωργπα παδάκυ, Λεξικ όν Ανωμάλων Ρημἀτων Lidde l Scott, Μέ γα Λε ξι κόν της Ελληνική. Γλώσσης www. greek-la nguage.gr Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) π ερισπωμένη νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν π ερισπωμένη υπγε γραμμένη Alt νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν υπγεγραμμ ένη ψ ιλή ψ ιλή ξεία ψ ιλή ξεία υπγε γραμμ έ νη ψ ιλή περισπωμένη Shift νεκρό πλήκτρ { ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν ή ρ νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Αγαπάμε τη γλώσσα μας!!!! Και την αρχαία και τη νέα!!!! Γιατί η γλώσσα μας είμαστε ΕΜΕΙΣ!!!! ψ ιλή περισπωμένη υπγε γραμμέ νη Alt νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν ψ ιλή υπγεγραμμ ένη άνω τελεία Alt νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν Alt Shift } ή Εισαγωγή σύμβλα 10

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161)

Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ περιφρστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ. ΤΠΕΡΤΝΣΕΛ. ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Α. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α : 1. Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ Ρήματα σε μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε μι σχηματίζονται στον ενεστώτα και στον παρατατικό ως εξής:ενεστωτικός αναδιπλασιασμός ρηματικό θέμα κατάληξη μι / μαι: ρ. δίδωμι < δίδωμι (ε.φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ λύοµαι ἐλυόµην λύσοµαι ἐλυσάµην λέλυµαι ἐλελύµην λύει (ῃ) έλύου λύσει (ῃ) ἐλύσω λέλυσαι ἐλέλυσο λύεται ἐλύετο λύσεται ἐλύσατο λέλυται ἐλέλυτο λυόµεθα ἐλυόµεθα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητική Φωνή. Ενικός Αριθμός. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος. ἡ λύσασα. ὁ λύσας. τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος.

Ενεργητική Φωνή. Ενικός Αριθμός. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος. ἡ λύσασα. ὁ λύσας. τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος. 1 Ενεργητική Φωνή ὁ λύων ἡ λύουσα τὸ λῦον ὁ λύσων ἡ λύσουσα τὸ λῦσον ὁ λύσας ἡ λύσασα τὸ λῦσαν ὁ λελυκὼς ἡ λελυκυῖα τὸ λελυκὸς τοῦ λύοντος τῆς λυούσης τοῦ λύοντος τοῦ λύσοντος τῆς λυσούσης τοῦ λύσοντος

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλει Σεβσή Ε. Δριμροπούλου Ποι ρήμ λέγονι βρύον ; Λέγονι όσ ρήμ δεν ονίζονι σην λήγουσ. π.χ. λύ-ω, διώ-κω Θέμ κι χρκήρς 1. ρημικό θέμ 2. χρονικό θέμ ( φιρώ ην κάληξη -ω κι ο χρκηρίζω ως

Διαβάστε περισσότερα

δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek

δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek δίδωμι, ἵστημι, τίθημι, ἵημι Prof. Kristina Chew July 7, 2016 Intensive Online Classical Greek μι-verbs δίδωμι, τίθημι, ἵστημι, ἵησι, δείκνυμι The conjugation of μι-verbs differs from that of ω-verbs in

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT TEMA DE / MODE INDICATIU / TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) Verbs no contractes Verbs contractes (tema en vocal ι,υ) (tema en vocal α, ε, ο) (tema en consonant) -ω -ῶ -ῶ -ῶ -εις -ᾷς

Διαβάστε περισσότερα

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL Futuro Aoristo Perfecto Pluscamp. Fut. perf. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Subj. Subj. Subj. Opt. Opt. Opt. Opt. (Opt.) Imper. Imper. Imper. Infin. Infin.

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN

I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN GREEK 250 Exam Forms Review Key (Athenaze chapters 1-20) I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα κρήνης οἰκίας θαλάττης

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι,

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, ρέομεν - ἀπορρέομεν. Τάση αναβιβασμού του τόνου στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Impf ἔλυες ἐλύου. Plup ἐλελύκης ἐλέλυσο. ἐλελύκεμεν ἐλελύμεθα. ἐλελύκεσαν ἐλέλυντο

Impf ἔλυες ἐλύου. Plup ἐλελύκης ἐλέλυσο. ἐλελύκεμεν ἐλελύμεθα. ἐλελύκεσαν ἐλέλυντο elelýkete elelýkete Indicative Subjunctive Optative Active Middle Passive Active Middle Passive Active Middle Passive λύω λύομαι λύω λύωμαι λύοιμι λυοίμην Pres λύεις λύῃ/ει λύῃς λύῃ λύοις λύοιο λύει λύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ οἱ ΑΡΣΕΝΙΚΟ τοῦ τῷ τὸν τῶν τοῖς τοὺς ἡ αἱ τῆς τῶν ΘΗΛΥΚΟ τῇ τὴν ταῖς τὰς τὸ τὰ ΟΥΔΕΤΕΡΟ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

rus u: : = : essem : = : monitūrus m a : b = c : X a b c X a b c X c ϕ ϕ ψ ψ a : b = c : X, ϕ :, ϕ =, ψ :, ψ sobaka Männer i lukud luku lukusse lukus lukust lukule lukul lukult lukuks lukuni lukuna lukuta

Διαβάστε περισσότερα

The Subjunctive Mood. Hypothetically Speaking. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Subjunctive Mood. Hypothetically Speaking. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Subjunctive Mood Hypothetically Speaking A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Mood Issues The category of mood in Greek grammar confuses two different issues What kind of syntactical

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action A Fall Greek 2003 Croy Lesson 23 Ω TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) and

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle PERSON Ω 1 st, 2 nd, 3 rd NUMBER, TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Για την κατανόηση του σχηματισμού των λέξεων του λακκασουλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος κατεβλήθη προσπάθεια παρουσίασης των φθογγικών παθών των λέξεων του ιδιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική εξημερώνει

Η μουσική εξημερώνει Η μουσική εξημερώνει Ο Ορφέας παίζει λύρα καθισμένος σ' έναν βράχο, ενώ τον παρακολουθούν πολεμιστές (αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας από τη Γέλα, 440 π.χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου). Ο Πολύβιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle Ω PERSON,, NUMBER, TENSE => KIND of action CONTINUING

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives

1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives 1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives May 24-26, 2016 Online Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 1st Declension nouns (fem.) singular plural α η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ σύγε, ἔφη, οἶσθα ὅτι ἀληθῆ λέγω ἐπίστασαι γὰρ ὅτι οἱ μὲν φοβούμενοι μὴ φύγωσι πατρίδα καὶ οἱ μέλλοντες μάχεσθαι δεδιότες μὴ ἡττηθῶσιν [ἀθύμως διάγουσι, καὶ οἱ πλέοντες μὴ ναυαγήσωσι], καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αόριστος β (Ενεργητική Φωνή) ἔβαλον βάλω βάλοιμι ------- ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε ἔβαλε βάλῃ βάλοι βαλέτω βαλών βαλεῖν βαλοῦσα ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν ------- βαλόν ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

INDICATIVE MOOD. using the verb λύω. KIND of action: Continuing, Completed, Simple TIME of action: Past, Concurrent, Future

INDICATIVE MOOD. using the verb λύω. KIND of action: Continuing, Completed, Simple TIME of action: Past, Concurrent, Future A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle Ω PERSON,, NUMBER, TENSE=> KIND of action CONTINUING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Perfect Participles A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Remember the Components of a Participle Stem Tense marker Connecting vowel Voice indicator Case ending Resulting form λυ σ α ντ ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 9η Άνθρωποι και μηχανές Βασικό λεξιλόγιο σιδηρουργός,

Διαβάστε περισσότερα

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί Γράμματα Η γλώσσα μας έχει 24 γράμματα και τα ονομάζουμε ελληνικό αλφάβητο : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. Φθόγγος είναι οι απλές φωνές με τις οποίες σχηματίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης Ρωμαϊκό αντίγραφο του χαμένου αγάλματος της θεάς Ειρήνης που κατασκεύασε ο Κηφισόδοτος μετά τη βραχύβια ειρήνη του 375/4π.Χ. Η θεά κρατά στο χέρι της τον μικρό Πλούτο (Γλυπτοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita GREEK BEATS lyrics Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez Greek Beats Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita 2015 Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: A. Γιαγκοπούλου, Ν. Γιαγκόπουλος, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2013

Copyright: A. Γιαγκοπούλου, Ν. Γιαγκόπουλος, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2013 ISBN 978-960-456-391-3 Copyright: A. Γιαγκοπούλου, Ν. Γιαγκόπουλος, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2013 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι Ονοματεπώνυμο: 11ο ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε 2 ασκάλα: Σύλα Τσέκου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ πλένω εγώ πλέν ω εσύ πλέν εις αυτός πλέν ει εμείς πλέν ουμε εσείς πλέν ετε αυτοί πλέν ουν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle PERSON Ω,,, TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ A. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔτι τοίνυν ὑμῶν αὐτῶν οὐδεὶς ἔστιν, ὅστις οὐκ ἂν εἰπεῖν ἔχοι πολλοὺς τῶν συμπαιδευθέντων, οἳ παῖδες μὲν ὄντες ἀμαθέστατοι τῶν ἡλικιωτῶν ἔδοξαν εἶναι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι πλέον διήνεγκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ISBN

ISBN ISBN 978-960-456-266-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Μ. Γιώτα, Π. Λάδη, Θεσσαλονίκη 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην present indicative active passive 1s I -ω πείθω -ο-μαι πείθομαι 2s you -ει-ς πείθεις -ε-σαι πείθῃ/πείθει 3s (s)he -ει πείθει -ε-ται πείθεται 1p we -ο-μεν πείθομεν -ο-μεθα πειθόμεθα 2p you -ε-τε πείθετε

Διαβάστε περισσότερα

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI Ενότητα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 11 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Χουλιαρά - Ράϊου Τμήμα: Φιλολογίας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 Α. ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Δυνητική Δυνητική Ευκτική Α.1. ΕΙΔΙΚΗ 1. Εξάρτηση : κυρίως από ρήματα λεκτικά, αλλά και γνωστικά, αισθητικά, δεικτικά, δηλωτικά, μνήμης (σπάνια από δοξαστικά).

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 18-20 Participles Aorist (Act/Mid/Dep) Participles Aorist Passive Participles Perfect Participles Ω Translating Participles A Rough Translation Analyze (TVM-GNC) and translate Active/Dep

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν Participle Morphs Column Headings: TF = Tense Formative Morph (aspect or passive morph); N = Neutral Morph (always omicron before nasal ν or μ); PSFF = Participle Specifier Final Form (as it will look

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο της μέσης φωνής όπως τα φωνηεντόληκτα με τις καταλήξεις μαι, σαι, ται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011 2012 Επώνυµο :... Όνοµα :... Α. Λεξιλογικά 1. Να σχηµατίσεις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τα λόγια αχώριστα µόρια της Α στήλης και µε δεύτερο συνθετικό τις λέξεις της Β στήλης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα