Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ Λ ύ - ω) Παραγόμενι χρόνι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ. ΜΕΤΟΧΗ ἔ-λυ-ν λύ-ω λύ-ιμι ἔ-λυ-ες λύ-ῃς λύ-ις λῦ-ε ἔ-λυ-εν) λύ-ῃ λύ-ι λυ-έτω λύ-ων λύ-ντς) ἐ-λύ-μεν λύ-ωμεν λύ-ιμεν λύ-ειν λύ-υσα λυ-ύσης) ἐ-λύ-ετε λύ-ητε λύ-ιτε λύ-ετε λῦ-ν λύ-ντς ἔ-λυ-ν λύ-ωσιν) λύ-ιεν λυ-όντων/-έτωσαν λύ-σω λύ-σεις λύ-σει λύ-σμεν λύ-σετε λύ-συσιν) λύ-σιμι λύ-σις λύ-σι λύ-σιμεν λύ-σιτε λύ-σιεν λύ-σειν λύ-σων λύσντς ) λύ-συσα λυσύσης ) λῦ-σν λύσντς ἔ-λυ-σα ἔ-λυ-σας ἔ-λυ-σεν) ἐ-λύ-σαμεν ἐ-λύ-σατε ἔ-λυ-σαν λύ-σω λύ-σῃς λύ-σῃ λύ-σωμεν λύ-σητε λύ-σωσιν) λύ-σαιμι λύσαις ή λύ-σειας λύ-σαι ή λύσειεν) λύ-σαιμε ν λύ-σαιτε λύ-σαιεν ή λύσειαν λῦ-σν λυ-σάτω λύ-σατε λυ-σάντων/-σάτωσαν λῦ-σαι λύ-σας λύσαντς ) λύ-σασα λυσάσης ) λῦ-σαν λύσαντς ) λέ-λυ-κα λέ-λυ-κας λέ-λυ-κεν) λε-λύ-καμεν λε-λύ-κατε λε-λύ-κασι ν) ἐ-λε-λύ -κειν ην) ἐ-λε-λύ-κεις ἐ-λε-λύ-κει ἐ-λε-λύ-κεμεν ἐ-λε-λύ-κετε ἐ-λε-λύ-κεσαν λε-λύ-κω λε-λύ-κῃς λε-λύ-κῃ λε-λύ-κωμεν λε-λύ-κητε λε-λύ-κωσιν)) λε-λύ-κιμι λε-λύ-κις λε-λύ-κι λε-λύ-κιμεν λε-λύ-κιτε λε-λύ-κιεν λε-λυ-κέναι λε-λυ-κώς λελυ-κότς) λε-λυ-κυῖα λελυ-κυίας) λε-λυ-κός λελυ-κότς) ή λελυκώς ὦ ή λελυκώς ᾖς ή λελυκώς ᾖ ή λελυκότες ὦμεν ή λελυκότες ἦτε ή λελυκότες ὦσιν) ή λελυκώς εἴην ή λελυκώς εἴης ή λελυκώς εἴη ή λελυκότες εἴημεν/εἶμεν ή λελυκότες εἴητε /εἶτε ή λελυκότες εἴησαν/εἶεν λελυκώς ἴσθι λελυκώς ἔστω λελυκότες ἔστε λελυκότες ἔστων Α Υ Ξ Η Σ Η : ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, ΑΟΡΙΣΤΟΣ μόν στην ριστική-, ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ) Α Υ Ξ Η Σ Η ΓΑΕ, σ ), ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ-σε όλες τις εγκλίσεις, απαρέμφατ, μετχή-,υπερσυντελικοσ Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΓΑΕ, σ ) ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ!!! 1

2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ Σ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΩΝ Α ΜΕΣΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι- λύ-μαι λύ-ῃ/ -ει λύ-εται λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-νται λύ-σμαι λύ-ῃ/-σει λύ-σεται λυ-σόμεθα λύ-σεσθε λύ-σνται 2. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α Μ Ε Σ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ Λ ύ - μ α ι ) Παραγ.Χρόνι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ἐ-λυ-όμην ἐ-λύ-υ ἐ-λύ-ετ ἐ-λυ-όμεθα ἐ-λύ-εσθε ἐ-λύ-ντ λύ-ωμαι λύ-ῃ λύ-ηται λυ-ώμεθα λύ-ησθε λύ-ωνται λυ-ίμην λύ-ι λύ-ιτ λυ-ίμεθα λύ-ισθε λύ-ιντ λυ-σίμην λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθα λύ-σισθε λύ-σιντ λύ-υ λυ-έσθω λύ-εσθε λυ-έσθων/ -έσθωσαν λύ-εσθαι λύ-σεσθαι 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η λυ-όμενς η ν λυ-σόμενς η ν λυ-θήσμαι λυ-θήσῃ/-θήσει λυ-θήσεται λυ-θησόμεθα λυ-θήσεσθε λυ-θήσνται ἐ-λυ-σάμην ἐ-λύ-σω ἐ-λύ-σατ ἐ-λυ-σάμεθα ἐ-λύ-σασθε ἐ-λύ-σαντ λύ-σωμαι λύ-σῃ λύ-σηται λυ-σώμεθα λύ-σησθε λύ-σωνται λυ-θησίμην λυ-θήσι λυ-θήσιτ λυ-θησίμεθα λυ-θήσισθε λυ-θήσιντ λυ-σαίμην λύ-σαι λύ-σαιτ λυ-σαίμεθα λύ-σαισθε λύ-σαιντ λῦ-σαι λυ-σάσθω -- λύ-σασθε λυ-σάσθων/-σάσθωσαν λυ-θήσεσθαι λύ-σασθαι λυ-θησόμενς η ν λυ-σάμενς η ν ἐ-λύ-θην ἐ-λύ-θης ἐ-λύ-θη ἐ-λύ-θημεν ἐ-λύ-θητε ἐ-λύ-θησαν λυ-θῶ λυ-θῇς λυ-θῇ λυ-θῶμεν λυ-θῆτε λυ-θῶσιν) λυ-θείην λυ-θείης λυ-θείη λυ-θείημεν/-θεῖμεν λυ-θείητε/-θεῖτε λυ-θείησαν/-θεῖεν λύ-θητι λυ-θήτω λύ-θητε λυ-θέντων/-θήτωσαν λυ-θῆναι λυ-θείς, λυθέντς λυ-θεῖσα, λυθείσης λυ-θέν, λυθέντς λέ-λυ-μαι λέ-λυ-σαι λέ-λυ-ται λε-λύ-μεθα λέ-λυ-σθε λέ-λυ-νται ἐ-λε-λύ-μην ἐ-λέ-λυ-σ ἐ-λέ-λυ-τ ἐ-λε-λύ-μεθα ἐ-λέ-λυ-σθε ἐ-λέ-λυ-ντ λελυμένς η ν ὦ λελυμένς η ν ᾖς λελυμένς η ν ᾖ λελυμένι αι α ὦμεν λελυμένι αι α ἦτε λελυμένι αι α ὦσιν) λελυμένς η ν εἴην λελυμένς η ν εἴης λελυμένς η ν εἴη λελυμένι αι α εἴημεν/ εἶμεν λελυμένι αι α εἴητε/ εἶτε λελυμένι αι α εἴησαν/ εἶεν --- λέ-λυ-σ λε-λύ-σθω -- λέ-λυ-σθε λε-λύ-σθων/-σθωσαν λε-λύ-σθαι λε-λυ-μένς η ν 2

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ : ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ Ε. Φ. Μ.Φ. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΤ. ἔ-βαλ-ν βάλ-ω βάλ-ιμι -- ἔ-βαλ-ες βάλ-ῃς βάλ-ις βάλ-ε βαλ-εῖν ἔ-βαλ-ε βάλ-ῃ βάλ-ι βαλ-έτω ἐ-βάλ-μεν βάλ-ωμεν βάλ-ιμεν -- βαλ--ών ἐ-βάλ-ετε βάλ-ητε βάλ-ιτε βάλ-ετε βαλ-ῦσα ἔ-βαλ-ν βάλ-ωσιν) βάλ-ιεν βαλ-όντων/-έτωσαν βαλ-όν ἐ-γεν-όμην ἐ-γέν-υ ἐ-γέν-ετ ἐ-γεν-όμεθα ἐ-γέν-εσθε ἐ-γέν-ντ γέν-ωμαι γέν-ῃ γέν-ηται γεν-ώμεθα γέν-ησθε γέν-ωνται γεν-ίμην γέν-ι γέν-ιτ γεν-ίμεθα γέν-ισθε γέν-ιντ γεν-ῦ γεν-έσθω -- γέν-εσθε γεν-έσθων/-έσθωσαν γεν-έσθαι γεν-όμενς γεν-μένη γεν-όμενν Τα ρήματα στν αόριστ β έχυν διαφρετικό θέμα από αυτό τυ Ενεστώτα, πυ μπρεί να διαφέρει λίγ, περισσότερ ή να είναι εντελώς διαφρετικό: βάλλ-ω, ἔ-βαλ-ν, γίγν-μαι, ἐ-γεν-όμην/ φέρ-ω, ἤνεγκν ενεγκ-). Πρόκειται βέβαια για ανώμαλα ρήματα και γι αυτό πάντα συμβυλευόμαστε τ λεξικό μας. [Δεν έχυν όλα τα ρήματα αόριστ β.] Για να σχηματίσυμε τν αόριστ β, χρησιμπιύμε τ θέμα τυ αόριστυ β και τις καταλήξεις α) τυ Παρατατικύ τυ Λύω) για την Οριστική και β)τυ Ενεστώτα για τις υπόλιπες εγκλίσεις, απαρέμφατ και μετχή με κάπιες διαφρές όσν αφρά τν τνισμό. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ: Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: είτε απλό είτε σύνθετ τνίζεται πάνττε στη λήγυσα και περισπάται, π.χ. λαβεῖν παραλαβεῖν Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: είτε απλό είτε σύνθετ τνίζεται πάνττε στην παραλήγυσα: ἀγαγέσθαι, γενέσθαι, έπιγενέσθαι. ΜΕΤΟΧΗ: Α) ΕΝΕΡΓ. Φ: είτε απλή είτε σύνθετη τνίζεται πάνττε στη λήγυσα, π.χ. λαβών, λαβόν παραλαβών παραλαβόν.θηλυκό λαβῦσα), Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: καννικά, όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα, π.χ. γενόμενς, -η, -ν. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 2 ενικό: Α) ΕΝΕΡΓ. Φ των ρημάτων λέγω, ἔρχμαι, εὑρίσκω, ὁρῶ και λαμβάνω, μόνν όταν είναι απλό τνίζεται στη λήγυσα: εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λαβέ. Σύνθετ: πρόσειπε, ἄπελθε, ἔξευρε, ἔπιδε, παράλαβε. Β) ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: εάν είναι πλυσύλλαβ, είτε απλό είτε σύνθετ, τνίζεται στη λήγυσα: ἐλαβόμην λαβῦ, ἀντιλαβῦ, ἐγενόμην γενῦ, παραγενῦ. Εάν όμως είναι μνσύλλαβ και σύνθετ με δισύλλαβη πρόθεση, ἀναβιβάζει τόν τόν: ἔχμαι, ἐσχόμην σχῦ, παράσχυ, ἕπμαι, ἑσπόμην σπῦ, ἐπίσπυ. 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΙ Β ΡΗΜΑ Εν.) ΘΕΜ Α ΑΟΡ. Β Οριστική Αρ. β Υπτακτική Αρ. β ἄγω αἱρῶ αἰσθάνμαι ἁμαρτάνω ἀπ)θνῄσκω ἀφικνῦμαι βάλλω γίγνμαι, εἰμί ἕπμαι ἔρχμαι εὑρίσκω ἔχω θιγγάνω λαγχάνω λαμβάνω λανθάνω λέγω λείπω μανθάνω ὁρῶ ὀφλισκάνω πάσχω πείθω πίνω πίπτω πυνθάνμαι τίκτω τρέπω τρέχω τυγχάνω φέρω φεύγω ἀ γ α γ - ἑλα ἰ σ θ - ἁ μ α ρ τ - θ α ν - ἀ φ ι κ - β α λ - γ ε ν - σπ- ἐ λ θ - ε ὕ ρ - σχθ ι γ - λ α χ - λ α β - λ α θ - ε ἴ π - λ ι π - μ α θ - ἰδ- ὀ φ λ - π α θ - π ι θ - πιπ ε σ - π υ θ - τ ε κ - τ ρ α π - δ ρ α μ - τ υ χ - ἐ ν ε γ κ - φ υ γ - ἤγαγν εἷλν ἠσθόμην ἥμαρτν ἀπέθανν ἀφικόμην ἔβαλν ἐγενόμην ἑσπόμην ἦλθν εὖρν, ηὖρν ἔσχν ἔθιγν ἔλαχν ἔλαβν ἔλαθν εἶπν ἔλιπν ἔμαθν εἶδν ὦφλν ἔπαθν ἔπιθν ἔπιν ἔπεσν ἐπυθόμην ἔτεκν ἔτραπν ἔδραμν ἔτυχν ἤνεγκν ἔφυγν ἀγάγ -ω ἕλ -ω αἴσθ -ωμαι ἁμάρτ -ω ἀπθάν -ω ἀφίκ -ωμαι βάλ -ω γέν -ωμαι σπ -ῶμαι ἔλθ -ω εὕρ -ω σχ -ῶ θίγ -ω λάχ -ω λάβ -ω λάθ -ω εἴπ -ω λίπ -ω μάθ -ω ἴδ -ω ὄφλ -ω πάθ -ω πίθ -ω πί -ω πέσ -ω πύθ -ωμαι τέκ -ω τράπ -ω δράμ -ω τύχ -ω ἐνέγκ -ω φύγ -ω ΓΑΕ, σ

4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ: ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ : ΓΑΕ, σ.196-7) 1. Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Α Σ ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤ. ΑΠΑΡ. ΜΕΤΟΧΗ γραφ-ή-σμαι γραφ-ή-σει ῃ) γραφ-ή-σεται γραφ-η-σόμεθα γραφ-ή-σεσθε γραφ-ή-σνται γραφ-η-σίμην γραφ-ή-σι γραφ-ή-σιτ γραφ-η-σίμεθα γραφ-ή-σισθε γραφ-ή-σιντ γραφ-ή-σεσθαι γραφ-η-σόμενς γραφ-η-σμένη γραφ-η-σόμενν 2. Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΤ. ἐ-γράφ-η-ν ἐ-γράφ-η-ς ἐ-γράφ-η ἐ-γράφ-η-μεν ἐ-γράφ-η-τε ἐ-γράφ-η-σαν γραφ-ῶ γραφ-ῇς γραφ-ῇ γραφ-ῶμεν γραφ-ῆτε γραφ-ῶσι γραφ-είην γραφ-είης γραφ-είη γραφ-είημεν* γραφ-είητε γραφ-είησαν γράφ-η-θι γραφ-ή-τω- γράφ-ητε γραφ-έ-ντων/έτωσαν γραφ-ῆναι γραφ-είς γραφ-εῖσα γραφ-έν * και δεύτερι τύπι, ΓΑΕ, σ Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ι Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ι Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Ρ Η Μ Α Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Α Σ Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ἀλλάττσσ)ω κλέπτω κόπτω κρύπτω π λήττσσ)ω ἐκ) πλήττσσ )ω ράπτω ρήγνυμ ι σπείρω στέλλω σφάλλω τάττσσ )ω τρέπω τρέφω τρίβω φαίνω φθείρω φράττσσ)ω ἀ λ λ α γ ή - σ μ α ι κ λ α π ή - σ μ α ι κ π ή - σ μ α ι κ ρ υ β ή - σ μ α ι π λ η γ ή - σ μ α ι ἐκ)π λ α γ ή - σ μ α ι ρ α φ ή - σ μ α ι ρ α γ ή - σ μ α ι σ π α ρ ή - σ μ α ι σ τ α λ ή - σ μ α ι σ φ α λ ή - σ μ α ι τ α γ ή - σ μ α ι τ ρ α π ή - σ μ α ι τ ρ α φ ή - σ μ α ι τ ρ ι β ή - σ μ α ι φ α ν ή - σ μ α ι φ θ α ρ ή - σ μ α ι φ ρ α γ ή - σ μ α ι ἠ λ λ ά γ η ν ἐ κ λ ά π η ν ἐ κ ό π η ν ἐ κ ρ ύ β η ν ἐ π λ ή γ η ν ἐ ξ ε π λ ά γ η ν ἐ ρ ρ ά φ η ν ἐ ρ ρ ά γ η ν ἐ σ π ά ρ η ν ἐ σ τ ά λ η ν ἐ σ φ ά λ η ν ἐ τ ά γ η ν ἐ τ ρ ά π η ν ἐ τ ρ ά φ η ν ἐ τ ρ ί β η ν ἐ φ ά ν η ν ἐ φ θ ά ρ η ν ἐ φ ρ ά γ η ν Άλλα ρήματα ἐχυν Παθητικύς πρώτυς, άλλα δεύτερυς, ἀλλα και τυς δύ, άλλα δεν ἐχυν καθόλυ. Γι αυτό συμβυλευόμαστε πάνττε τ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Π α ρ α κ ε ί μ ε ν ς κ α ι Υ π ε ρ σ υ ν τ έ λ ι κ ς ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Μέσης Φωνής. Παρακείμενς Οριστική Υπερσυντέλικς Οριστική Πρστακτική πέπραγ -μαι ἐπεπράγ-μην ---- πέπραξαι ἐπέπραξ πέπραξ πέπρακ -ται ἐπέπρακ-τ πεπράχ-θω πεπράγ -μεθα ἐπεπράγ-μεθα ---- πέπραχ-θε ἐπέπραχ-θε πέπραχ-θε πεπραγμένι εἰσίν) πεπραγμένι ἦσαν πεπράχ-θων γέγραμ-μαι γέγραψαι γέγραπ-ται γεγράμ-μεθα γέγραφ-θε γεγραμμένι εἰσίν) ἔψευσ-μαι ἔψευ-σαι ἔψευσ-ται ἐψεύσ-μεθα ἔψευ-σθε ἐψευσμένι εἰσίν) ἐγεγράμ-μην ἐγέγραψ ἐγέγραπ -τ ἐγεγράμ-μεθα ἐγέγραφ-θε γεγραμμένι ἦσαν ἐψεύσ-μην ἔψευ-σ ἔψευσ-τ ἐψεύσ-μεθα ἔψευ-σθε ἐψευσμένι ἦσαν γέγραψ γεγράφ-θω γέγραφ-θε γεγράφ-θων ἔψευσ ἐψεύσθω ἔψευσθε ἐψεύσθων 1 Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Απαρέμφατ Μετχή πεπρᾶχθαι πεπραγμένς/η/ν γεγράφ-θαι γεγραμ-μένς/η/ν ἐψεῦσθαι ἐψευσμένς /η /ν Υ Γ Ρ Ο Λ Η Κ Τ Α Κ Α Ι Ε Ν Ρ Ι Ν Ο Λ Η Κ Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α 1. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Μέλλντα χωρίς σ και σύμφωνα με τα συνηρημένα σε έω στν Ενεστ.). ἀγγέλλω: ἀγγελῶορ.), ἀγγελῖμι ή ἀγγελίηνευκτ.), ἀγγελεῖν απ), ἀγγελῶν νέμμαι: νεμῦμαιορ.), νεμίμηνευκτ.), νεμεῖσθαιαπ), νεμύμενς/-η/-ν Τ ίδι συμβαίνει και με τα υπερδισύλλαβα σε ίζω, νμίζω νμιῶ. 2. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Αόριστ χωρίς σ, με τρππιημέν θέμα έκταση τυ βραχύχρνυ σε μακρόχρν) και με τις καταλήξεις τυ λύω στν ίδι χρόν. ἀγγέλλω : ἤγγειλα, ἀγγ είλω, ἀγγείλαιμι κ.λπ. νέμμαι: ἐνειμάμην, νείμωμαι, νειμαίμην κ.λπ. 3. Σχηματίζυν τν Ενεργητικό και Μέσ Παρακείμεν καννικά με τις καταλήξεις τυ λύω αλλά με φθγγικά πάθη σε κάπιες περιπτώσεις: π.χ. φαίνω φαν -) πέφαγκα, πέφασμαι, ὀξύννω ὀξυν -) ὤξυμμαι. ΓΑΕ, σ και ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, σ Για τις παραπάνω κατηγρίες, όπως και για όλα τα ρήματα, συμβυλευόμαστε πάνττε τ Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων και μαθαίνυμε πλύ καλά τυς αρχικύς χρόνυ ς. 4

5 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Β. Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α!!! ΓΑΕ, σ Λ ύ κ ε ι Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Β ά λ ι α Μ π υ γ ά δ η Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε Α Ω 1 η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ τιμάω ) τιμῶ τιμάμαι ) τιμῶμαι τιμάεις ) τιμᾷς τιμάῃ, -ει ) τιμᾷ τιμάει ) τιμᾷ τιμάεται ) τιμᾶται τιμάμεν ) τιμῶμεν τιμαόμεθα ] τιμώμεθα τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμάυσι ) τιμῶσιν) τιμάνται ) τιμῶνται ἐτίμαν ) ἐτίμων ἐτιμαόμην ) ἐτιμώμην ἐτίμαες ) ἐτίμας ἐτιμάυ ) ἐτιμῶ ἐτίμαε ) ἐτίμα ἐτιμάετ ) ἐτιμᾶτ ἐτιμάμεν ἐτιμῶμεν ἐτιμαόμεθα) ἐτιμώμεθα ἐτιμάετε ) ἐτιμᾶτε ἐτιμάεσθε ) ἐτιμᾶσθε ἐτίμαν ) ἐτίμων ἐτιμάντ ) ἐτιμῶντ τιμάω ) τιμῶ τιμάωμαι ) τιμῶμαι τιμάῃς ) τιμᾷς τιμάῃ) τιμᾷ τιμάῃ ) τιμᾷ τιμάηται ) τιμᾶται τιμάωμεν τιμῶμεν τιμαώμεθα) τιμώμεθα τιμάητε ) τιμᾶτε τιμάησθε τιμᾶσθε τιμάωσι ) τιμῶσιν) τιμάωνται ) τιμῶνται τιμάιμι ) τιμῷμι ή τιμῴην τιμαίμην ) τιμῴμην τιμάις ) τιμῷς ή τιμῴης τιμάι ) τιμῷ τιμάι ) τιμῷ ή τιμῴη τιμάιτ ) τιμῷτ τιμάιμεν) τιμῷμεν τιμαίμεθα τιμῴμεθα τιμάιτε ) τιμῷτε τιμάισθε ) τιμῷσθε τιμάιεν ) τιμῷεν τιμάιντ ) τιμῷντ τίμαε ) τίμα τιμάυ ) τιμῶ τιμαέτω ) τιμάτω τιμαέσθω ) τιμάσθω τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμαόντων) τιμώντων/άτωσαν τιμαέσθων) τιμάσθων/άσθωσαν ΑΠ.. τιμάειν ) τιμᾶν τιμάεσθαι ) τιμᾶσθαι ΜΕΤ. τιμάων ) τιμῶν τιμάυσα) τιμῶσα τιμάν ) τιμῶν τιμαόμενς) τιμώμενς τιμαμένη ] τιμωμένη τιμαόμενν) τιμώμενν Τα συνηρημένα ρήματα σε αω σχηματίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς -α- σε - η-, π.χ. τιμάω, τιμῶ τιμή-σω, ἐτίμη-σα, τετίμη-κα. Εξαίρεση απτελύν όσα πριν από τ χαρακτήρα -α- έχυν ε, ρ, ι, τα πία διατηρύν τ -α-, π. χ. ἐάω, έῶ: ἐάσω, πειράμαι, -ῶμαι, πειράσμαι κ.λπ. ΓΑΕ, σ Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΕΩ 2 η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ πιέμαι ) πιῦμαι πιέη, -ει ) πιῇ, πιεῖ πιέεται ) πιεῖται πιεόμεθα ) πιύμεθα πιέεσθε ) πιεῖσθε πιένται ) πιῦνται πιέω ) πιῶ πιέεις ) πιεῖς πιέει ) πιεῖ πιέμεν ) πιῦμεν πιέετε ) πιεῖτε πιέυσι ) πιῦσιν) ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπίεες ) ἐπίεις ἐπίεε ) ἐπίει ἐπιέμεν ) ἐπιῦμεν ἐπιέετε ) ἐπιεῖτε ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπιεόμην ) ἐπιύμην ἐπιέυ ) ἐπιῦ ἐπιέετ ) ἐπιεῖτ ἐπιεόμεθα ) ἐπιύμεθα ἐπιέεσθε ἐπιεῖσθε ἐπιέντ ) ἐπιῦντ πιέω ) πιῶ πιέωμαι ) πιῶμαι πιέῃς ) πιῇς πιέῃ ) πιῇ πιέῃ ) πιῇ πιέηται ) πιῆται πιέωμεν ) πιῶμεν πιεώμεθα ) πιώμεθα πιέητε ) πιῆτε πιέησθε ) πιῆσθε πιέωσι ) πιῶσιν) πιέωνται ) πιῶνται πιέιμι ), πιῖμι ή πιίην πιείμην ) πιίμην πιέις ), πιῖς ή πιίης πιέι ) πιῖ πιέι ) πιῖ ή πιίη πιέιτ ) πιῖτ πιέιμεν ) πιῖμεν πιείμεθα ) πιίμεθα πιέιτε ) πιῖτε πιέισθε ) πιῖσθε πιέιεν ) πιῖεν πιέιντ ) πιῖντ πίεε ) πίει πιέυ ) πιῦ πιεέτω ) πιείτω πιεέσθω ) πιείσθω πιέετε ) πιεῖτε πιέεσθε πιεῖσθε πιεόντων) πιύντων/είτωσαν πιεέσθων ) πιείσθων/σθωσαν ΑΠ.. πιέειν ) πιεῖν πιέεσθαι ) πιεῖσθαι ΜΕΤ. πιέων ) πιῶν πιεόμενς ) πιύμενς πιέυσα ) πιῦσα πιεμένη ) πιυμένη πιέν ) πιῦν πιεόμενν ) πιύμενν Τα συνηρημένα ρήματα σε -εω σχηματί ζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς -ε- σε -η-, π.χ. πιέω, πιῶ πιή-σω, ἐπίη -σα, πεπίηκα κ.λπ. Παράγωγα: πιητής, πίημα κ.λπ.

6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη δυλῦμαι δυλῖ δυλῦται δυλύμεθα δυλῦσθε δυλῦνται ἐδυλύμην ἐδυλῦ ἐδυλῦτ ἐδυλύμεθα ἐδυλῦσθε ἐδυλῦντ δυλόω ) δυλῶ δυλόῃς ) δυλῖς δυλόῃ ) δυλῖ δυλόωμεν ) δυλῶμεν δυλόητε ) δυλῶτε δυλόωσι ) δυλῶσι δυλόιμι ) δυλῖμι ή -ίην δυλόις ) δυλῖς ή -ίης δυλόι ) δυλῖ ή -ίη δυλόιμεν ) δυλῖμεν δυλόιτε ) δυλῖτε δυλόειεν ) δυλῖεν ---δύλε ) δύλυ δυλέτω ) δυλύτω δυλόετε ) δυλῦτε δυλόντων) δυλύντων/ύτωσαν δυλόωμαι ) δυλόῃ ) δυλόηται ) δυλώμεθα ) δυλόησθε ) δυλόωνται ) δυλίμην ) δυλόι ) δυλόιτ ) δυλίμεθα ) δυλόισθε ) δυλόιντ ) δυλόυ ) δυλέσθω ) δυλόεσθε ) δυλέσθων ) δυλῶμαι δυλῖ δυλῶται δυλώμεθα δυλῶσθε δυλῶνται δυλίμην δυλῖ δυλῖτ δυλίμεθα δυλῖσθε δυλῖντ δυλῦσθε δυλύσθων ΑΠΑΡ. δυλόειν ) δυλῦν δυλόεσθαι ) δυλῦσθαι ΜΕΤ. δυλόων ) δυλόυσα ) δυλόν ) δυλῶν δυλῦσα δυλῦν δυλόμενς ) δυλμένη ) δυλόμενν ) δυλύμενς δυλυμένη δυλύμενν ΕΥΚΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑ δυλόμαι ) δυλόῃ, ει ) δυλόεται ) δυλόμεθα ) δυλόεσθε ) δυλόνται ) ἐδυλόμην ) ἐδυλόυ ) ἐδυλόετ ) ἐδυλόμεθα ἐδυλόεσθε ) ἐδυλόντ ) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Σ Υ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σ ε Ο Ω 3η μάδα) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ δυλόω ) δυλόεις ) δυλόει ) δυλόμεν ) δυλόετε ) δυλόυσι ) ἐδύλν ) ἐδύλες ) ἐδύλε ) ἐδυλόμεν) ἐδυλόετε ) ἐδύλν ) δυλῶ δυλῖς δυλῖ δυλῦμεν δυλῦτε δυλῦσιν) ἐδύλυν ἐδύλυς ἐδύλυ ἐδυλῦμεν ἐδυλῦτε ἐδύλυν Μερικές επισημάνσεις Οι συναιρέσεις αφρύν μόν τν ενεστώτα και τν παρατατικό. Γράφυμε και τνίζυμε - σύμφωνα με όσα ισχύυν στα βαρύτνα ρήματα - την ασυναίρετη μρφή τυ ρήματς. Κατόπιν συναιρύμε τ χαρακτήρα με τ φωνήεν η τη δίφθγγ της κατάληξης πυ ακλυθεί. 1) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΑΩ. Επίσης τα ρήματα ζήω, ζῶ, πεινήω, πεινῶ, διψήω, διψῶ, χρήμαι, χρῶμαι πυ έχυν χρνικό χαρακτήρα -η- και όχι -α-. Κλίννται κατά τα σε -άω, αλλά έχυν -η- και -ῃ - όπυ τα ρήματα σε -άω έχυν -α- και -ᾳ- αντίστιχα, π.χ. ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσι. α η α η ε, η ε, η ει*, ῃ ει*, ῃ ) ) ) ) α η ᾳ ῃ α η α η ι ι,, ω, υ ) ω ω, υ ) ω ῳ ῳ *εκτός από απαρέμφατ Ενεστώτα: ά ειν ᾶν, ήεινῆν 2) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΕΩ ε ε ε ι, ε υ εμακρό φωνήεν ή δίφθγγς. μακρό φωνήεν ή δίφθγγς Εξαιρύνται τα ρήματα. με μνσύλλαβ θέμα, πυ συναιρύν μόν εεει και εειει. π.χ. πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέμεν κ.λπ. Εξαιρ. δέω, δῶ δένω), πυ συναιρείται καννικά.γαε, σ. 210 ) 3) ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ - ΟΩ ε,, ω υ ) υ ω η η ει*, ῃ, ι ) ι * στ ενεργητικό απαρέμφατ ει υ αρχ. εενυ) Η θέση τυ τόνυ α) Αν στν ασυναίρετ τύπ τόνς δε βρίσκεται σε μια από τις συναιρύμενες συλλαβές, μένει στη θέση πυ ήταν και δεν αλλάζει: π. χ. ἐ σκ ό π ε ν ἐ σκ ό π υ ν. β) Αν στν ασυναίρετ τύπ τόνς βρίσκεται σε μια από τις συναιρύμενες συλλαβές, τότε τνίζεται η συλλαβή πυ πρσήλθε από τ η σ υ ν α ί ρ ε σ η, π. χ. σκ π έ ω σκ π ῶ. Τ είδς τυ τόνυ Αν η συλλαβή π υ πρέρχεται από τη συναίρεση βρίσκεται: α) στην πρπαραλήγυσα, ξύνεται, π.χ. ἐσκπεόμεθα ἐσκπύμεθα. β) στην παραλήγυσα, παίρνει περισπωμένη, εφόσν η λήγυσα είναι β ρ α χ ύ χ ρ ν η, δ ι α φ ρ ε τ ι κ ά ξ ύ ν ε τ α ι, π. χ. σκ π έ ε τ ε σκ π ε ῖ τ ε, α λ λ ά σκ π ε έ τ ω σκ π ε ί τ ω. γ) σ τ η λ ή γ υ σ α, π ε ρ ι σ πά τ α ι, π. χ. σ κ π έ ω σ κ π ῶ. δυλῦ δυλύσθω Τα συνηρημένα ρήματα σε -ω σχηματίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κατά τα βαρύτνα φωνηεντόληκτα, αφύ πρηγυμένως τρέψυν τ χαρακτήρα τυς σε ω, π.χ. δυλ- δυλῶ-, δυλώσω, ἐδύλωσα κ.λπ.,ἀξιῶ, ἠξίυν, ἀξιώσω, ἠξίωσα κ.λπ. Τ ίδι συμβαίνει και στα παράγωγά τυς και στ α ν.ε. : υπδύλωση,αξίωση,δήλωσηκ.λπ. ΑΥ ΞΗ ΣΗ Κ Α Ι Α Ν ΑΔ Ι Π ΛΑ Σ ΙΑ Σ Μ Ο Σ. Ι Σ Χ Υ Ο Υ Ν Τ Α Ι Δ Ι Α Γ Ι Α Ο Λ Α Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α!!!! ΓΑΕ, σ

7 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ Γ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΙ Β ΣΥΖΥΓΙΑ): α) συμφωνόληκτα: δείκ-νυ-μι, μείγ-νυ-μι, ὄμ-νυ-μι, ὄλλυμι, σκεδάννυμι κ.ά. Κλίννται διαφρετικά μόν σε Ενεστώτα και Παρατατικό. β) φωνηεντόληκτα: ἵστη-μι, τίθη-μι, ἵη-μι, δί-δω-μι. Κλίννται διαφρετικά μόν σε Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστ β. Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή φ ω ν ή 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη ΟΡΙΣΤ. ΟΡΙΣΤ. ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤ. ΠΡΟΣΤ. συμφωνόληκτ ἵστη-μι ἵστη-μι τίθη-μι τίθη-μι ἵη-μι ἵη-μι δί-δω-μι δί-δω-μι ΕΝΕΣΤΩΣ/ ΠΑΡΑΤ. ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΕΝΕΣΤΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β δείκ-νυ-μι δείκνυς δείκνυσιν) δείκνυμεν δείκνυτε δεικνύασιν) ἐδείκνυν ἐδείκνυς ἐδείκνυ ἐδείκνυμεν ἐδείκνυτε ἐδείκνυσαν δεικνύω δεικνύῃς δεικνύῃ δεικνύωμεν δεικνύητε δεικνύωσιν) δεικνύιμι δεικνύις δεικνύι δεικνύιμεν δεικνύιτε δεικνύιεν δείκνυ δεικνύτω ἵ-στη-μι ἵστης ἵστησιν) ἵσταμεν ἵστατε ἱστᾶσιν) ἵστην ἵστης ἵστη ἵσταμεν ἵστατε ἵστασαν ἱστῶ ἱστῇς ἱστῇ ἱστῶμεν ἱστῆτε ἱστῶσιν) ἱσταίην ἱσταίης ἱσταίη ἱσταίημεν/-αῖμεν ἱσταίητε/-αῖτε ἱσταίησαν/-αῖεν ἵστη ἱστάτω ἔστην* ἔστης ἔστη ἔστημεν ἔστητε ἔστησαν στῶ στῇς στῇ στῶμεν στῆτε στῶσιν) σταίην σταίης σταίη σταίημεν/-αῖμεν σταίητε/-αῖτε σταίησαν/ σταῖεν στῆθι στήτω τί-θη-μι τίθης/ τιθεῖς τίθησιν) τίθεμεν τίθετε τιθέασιν) ἐτίθην ἐτίθεις ἐτίθει ἐτίθεμεν ἐτίθετε ἐτίθεσαν τιθῶ τιθῇς τιθῇ τιθῶμεν τιθῆτε τιθῶσιν) τιθείην τιθείης τιθείη τιθείημεν/-εῖμεν τιθείητε/-εῖτε τιθείησαν/-εῖεν τίθει τιθέτω ἔθηκα ἔθηκας ἔθηκε ἔθεμεν ἔθετε ἔθεσαν θῶ θῇς θῇ θῶμεν θῆτε θῶσιν) θείην θείης θείη θείημεν /θεῖμεν θείητε /θεῖτε θείησαν /θεῖεν θές θέτω ἵ-η-μι ἵης/ ἱεῖς ἵησιν) ἵεμεν ἵετε ἱᾶσιν) ἵην ἵεις ἵει ἵεμεν ἵετε ἵεσαν ἱῶ ἱῇς ἱῇ ἱῶμεν ἱῆτε ἱῶσιν) ἱείην ἱείης ἱείη ἱείημεν/ ἱεῖτε ἱείητε /ἱεῖτε ἱείησαν/ ἱεῖεν ἵει ἱέτω ἧκα ἧκας ἧκε εἷμεν εἷτε εἷσαν ὧ ᾗς ᾗ ὧμεν ἧτε ὧσιν) εἵην εἵης εἵη εἵημεν/ εἷμεν εἵητε /εἷτε εἵησαν /εἷεν ἕς ἕτω δί-δω-μι δίδως δίδωσιν) δίδμεν δίδτε διδόασιν) ἐδίδυν ἐδίδυς ἐδίδυ ἐδίδμεν ἐδίδτε ἐδίδσαν διδῶ διδῷς διδῷ διδῶμεν διδῶτε διδῶσιν) διδίην διδίης διδίη διδίημεν/-ῖμεν διδίητε/-ῖτε διδίησαν /διδῖεν δίδυ διδότω ἔδωκα ἔδωκας ἔδωκε ἔδμεν ἔδτε ἔδσαν δῶ δῷς δῷ δῶμεν δῶτε δῶσιν) δίην δίης δίη δίημεν /δῖμεν δίητε /δῖτε δίησαν/ δῖεν δός δότω δείκνυτε ἵστατε στῆτε τίθετε θέτε ἵετε ἕτε δίδτε δότε δεικνύντων/τωσαν ἱστάντων στάντων/ στήτωσαν τιθέντων/ -έτωσαν θέντων/ θέτωσαν ἱέντων /ἱέτωσαν ἕντων/ ἕτωσαν διδόντων/-ότωσαν δόντων /δότωσαν ΑΠΑΡ. δεικνύναι ἱστάναι στῆναι τιθέναι θεῖναι ἱέναι εἷναι διδόναι δῦναι ΜΕΤ. δεικνύς -νύντς) δεικνῦσα-νύσης) δεικνὺν-νύντς) ἱστάς ἱστάντς) ἱστᾶσα ἱστάσης) ἱστάν ἱστάντς) στάς στάντς) στᾶσα στάσης) στάν στάντς) τιθείς τιθέντς) τιθεῖσα τιθείσης) τιθέν τιθέντς) θείς θέντς) θεῖσα θείσης) θέν θέντς) ἱείς ἱέντς) ἱεῖσα ἱείσης) ἱέν ἱέντς) εἵς ἕντς) εἷσα εἵσης) ἕν ἕντς) διδύς διδόντς) διδῦσα διδύσης) διδόν διδόντς) δύς δόντς) δῦσα δύσης) δόν δόντς) 7

8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΙ Β ΣΥΖΥΓΙΑ): Μ έ σ η φ ω ν ή 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη ΟΡΙΣΤ. ΟΡΙΣΤ. ΥΠΟΤ. ΕΥΚΤ. ΠΡΟΣΤ. συμφωνόληκτ ἵστα-μαι ἵστα-μαι τίθε-μαι τίθε-μαι ἵε-μαι ἵε-μαι δί-δ-μαι δί-δ-μαι ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ ΕΝΕΣΤΩΣ δείκνυμαι δείκνυσαι δείκνυται δεικνύμεθα δείκνυσθε δείκνυνται ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἱστανται τίθεμαι τίθεσαι τίθεται τιθέμεθα τίθεσθε τίθενται ἵεμαι ἵεσαι ἵεται ἱέμεθα ἵεσθε ἵενται δίδμαι δίδσαι δίδται διδόμεθα δίδσθε δίδνται ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ἐδεικνύμην ἐδείκνυσ ἐδείκνυτ ἐδεικνύμεθα ἐδείκνυσθε ἐδείκνυντ δεικνύωμαι δεικνύῃ δεικνύηται δεικνυώμεθα δεικνύησθε δεικνύωνται δεικνυίμην δεικνύι δεικνύιτ δεικνυίμεθα δεικνύισθε δεικνύιντ δείκνυσ δεικνύσθω ἱστάμην ἵστασ ἵστατ ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντ ἱστῶμαι ἱστῇ ἱστῆται ἱστώμεθα ἱστῆσθε ἱστῶνται ἱσταίμην ἱσταῖ ἱσταῖτ ἱσταίμεθα ἱσταῖσθε ἱσταῖντ ἵστασ//ἵστω ἱστάσθω ἔστηνενεργ) ἐτιθέμην ἐτίθεσ ἐτίθετ ἐτιθέμεθα ἐτίθεσθε ἐτίθεντ τιθῶμαι τιθῇ τιθῆται τιθώμεθα τιθῆσθε τιθῶνται τιθείμην τιθεῖ τιθεῖτ τιθείμεθα τιθεῖσθε τιθεῖντ τίθεσ τιθέσθω ἐθέμην ἔθυ ἔθετ ἐθέμεθα ἔθεσθε ἔθεντ θῶμαι θῇ θῆται θώμεθα θῆσθε θῶνται θείμην θεῖ θεῖτ θείμεθα θεῖσθε θεῖντ θῦ θέσθω ἱέμην ἵεσ ἵετ ἱέμεθα ἵεσθε ἵεντ ἱῶμαι ἱῇ ἱῆται ἱώμεθα ἱῆσθε ἱῶνται ἱείμην ἱεῖ ἱεῖτ ἱείμεθα ἱεῖσθε ἱεῖντ ἵεσ ἱέσθω εἵμην εἷσ εἷτ εἵμεθα εἷσθε εἷντ ὧμαι ᾗ ἧται ὥμεθα ἧσθε ὧνται εἵμην εἷ εἷτ εἵμεθα εἷσθε εἷντ ὗ ἕσθω ἐδιδόμην ἐδίδσ ἐδίδτ ἐδιδόμεθα ἐδίδσθε ἐδίδντ διδῶμαι διδῷ διδῶται διδώμεθα διδῶσθε διδῶνται διδίμην διδῖ διδῖτ διδίμεθα διδῖσθε διδῖντ δίδσ διδόσθω ἐδόμην ἔδυ ἔδτ ἐδόμεθα ἔδσθε ἔδντ δῶμαι δῷ δῶται δώμεθα δῶσθε δῶνται δίμην δῖ δῖτ δίμεθα δῖσθε δῖντ δῦ δόσθω δείκνυσθε ἵστασθε τίθεσθε θέσθε ἵεσθε ἕσθε δίδσθε δόσθε δεικνύσθων ἤ ωσαν ἱστάσθων/-ωσαν τιθέσθων/- ωσαν θέσθων/θέσθωσαν ἱέσθων/-ωσαν ἕσθων ἕσθωσαν διδόσθων/- ωσαν δόσθων δόσθωσαν ΑΠΑΡ. δείκνυσθαι ἵστασθαι τίθεσθαι θέσθαι ἵεσθαι ἕσθαι δίδσθαι δόσθαι ΜΕΤ. δεικνύμενς δεικνυμένη δεικνύμενν ἱστάμενς ἱσταμένη ἱστάμενν τιθέμενς τιθεμένη τιθέμενν θέμενς θεμένη θέμενν ἱέμενς ἱεμένη ἱέμενν ἕμενς ἑμένη ἕμενν διδόμενς διδμένη διδόμενν δόμενς δμένη δόμενν 8

9 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη Μ Βαρύτνα ρήματα: ΕΝΕΡΓ. φωνή Ε ΝΕ Σ ΤΩΣ Δτ. Αιτ. λύων λύντς λύντι λύντα λύυσα λυύσης λυύσῃ λύυσαν λύντες λυόντων λύυσιν) λύντας λύυσαι λυυσῶν λυύσαις λυύσας Δτ. Αιτ ΑΟΡΙΣΤΟΣ λελυκώς λελυκότς λελυκότι λελυκότα λελυκυῖα λελυκυίας λελυκυίᾳ λελυκυῖαν λελυκότες λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότας Αιτ. λύσαντι λύσαντα λύσαντι λῦσαν λύσαντες λυσάντων λυσασῶν λυσάντων λύσασιν) λυσάσαις λύσασιν) λύσαντας λυσάσας λύσαντα τιμῶσα τιμώσης τιμώσῃ τιμῶσαν Αιτ τιμῶντες τιμώντων τιμῶσιν) τιμῶντας τιμῶσαι τιμῶντα τιμωσῶν τιμώντων τιμώσαις τιμῶσιν) τιμώσας τιμῶντα Β βαλών βαλῦσα βαλόν πιῶν βαλόντς βαλύσης βαλόντς Δτ. βαλόντι βαλόντα βαλύσῃ βαλῦσαν βαλόντι βαλόν πιῦντς πιύσης πιῦντι πιύσῃ πιῦντα πιῦσαν Δτ. Αιτ βαλόντες βαλόντων βαλῦσιν) βαλόντας βαλῦσαι βαλυσῶν βαλύσαις βαλύσας βαλόντα βαλόντων βαλῦσιν) βαλόντα Η ΚΛΗΤΙΚΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ πιῦσα πιῦν ἱστάς ἱστᾶσα ἱστάν πιῦντς πιῦντι πιῦν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάντα ἱστάσης ἱστάσῃ ἱστᾶσαν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάν πιῦντες πιῦσαι πιῦντα πιύντων πιυσῶν πιύντων πιῦσιν) πιύσαις πιῦσιν) πιῦντας πιύσας πιῦντα Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε -ΟΩ ΕΝΕΣΤΩΣ Όπως και τα σε ΕΩ: δυλῶν-ῦσα, -ῦν 9 ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντας ἱστᾶσαι ἱστασῶν ἱστάσαις ἱστάσας διδόντες διδῦσαι διδόντα διδόντων διδυσῶν διδόντων διδῦσιν) διδύσαις διδῦσιν) διδόντας διδύσας διδόντα Ομίως αόριστς β δύς, δῦσα, δόν Σε -ώς, -ῶσα, -ώς -ός) ἑστώς ἑστῶσα ἑστῶτς ἑστώσης ἑστῶτι ἑστώσῃ ἑστῶτα ἑστῶσαν ἑστώς/ ἑστός ἑστῶτς ἑστῶτι ἑστώς/ ἑστός δεικνύντα δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντα ΙΣΤΗΜΙ ΕΝΕΣΤΩΣ. δεικνῦσαι δεικνυσῶν δεικνύσαις δεικνύσας διδόν διδόντς διδόντι διδόν δεικνύν δεικνύντς δεικνύσῃ δεικνύντι δεικνῦσαν δεικνύν δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντας Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε --ΕΩ ΕΝΕΣΤΩΣ Αιτ. δεικνύντι δεικνύντα λύσαντα Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ λυθέντες λυθεῖσαι λυθέντα λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων λυθεῖσιν) λυθείσαις λυθεῖσιν) λυθέντας λυθείσας λυθέντα ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ Τ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Λ Ι Τ Α Ε Π Ι ΘΕ Τ Α. Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ε Ι Κ Ν Υ Μ Ι δεικνύς δεικνῦσα δεικνύντς δεικνύσης διδύς διδῦσα διδόντς διδύσης διδόντι διδύσῃ διδόντα διδῦσαν τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶν Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ι Δ Ω Μ Ι Ενεστώς και Αὀρ. β δύς, δῦσα, δόν) λυθέν λυθέντς λυθέντι λυθέν λελυκότα λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότα τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶντα Δτ. λελυκυῖαι λελυκυιῶν λελυκυίαις λελυκυίας λυθεῖσα λυθείσης λυθείσῃ λυθεῖσαν λῦσαν λύσαντς λύσασαι λυθείς λυθέντς λυθέντι λυθέντα Σ Υ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε - Α Ω ΕΝΕΣΤΩΣ λύσας λύσασα λύσαντς λυσάσης λυσάσῃ λύσασαν Σ λελυκός λελυκότς λελυκότι λελυκός εἰδώς, -υῖα, -ός / εἰκώς, -υῖα, -ός κ.λπ. Δτ. Ε ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ Π Α Θ ΗΤ Ι Κ ΟΣ Α ΟΡ Ι Σ Τ Ο Σ Ομίως κλίννται: γεγνώς, -υῖα, - ός, σ καταλήξεις Ενεστώτα. Χ λύντα λυόντων λύυσιν) λύντα ΜΕΛΛΩΝ Ο λῦν λύντς λύντι λῦν Τ Βαρύτνα ρήματα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ φωνή ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Ε ἱστάντα ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντα και αόρ. β : στάς, στᾶσα, στάν ἑστῶτες ἑστῶσαι ἑστῶτα ἑστώτων ἑστωσῶν ἑστώτων ἑστῶσιν) ἑστώσαις ἑστῶσιν) ἑστῶτας ἑστώσας ἑστῶτα Ομίως: τεθνεώς, τεθνεῶσα, τεθνεώς -ός) ΤΙΘΗΜΙ: τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν ΙΗΜΙ: ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν /αόρ. β : θείς, εἵς σύμφωναμετ ΛΥΘΕΙΣ, ΛΥΘΕΙΣΑ, ΛΥΘΕΝ

10 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Καισαριανής Βάλια Μπυγάδη Γράφω στν υπλγιστή μυ αρχαία ελληνικά με τ πλυτνικό δασεία, περισπωμένη, πνεύματα, υπγεγραμμένη) 1. Εγκαθιστώ στν υπλγιστή μυ την ελληνική πλυτνική : Πίνακας ελέγχυ Γλώσσα Πληκτρλόγια και γλώσσες αλλαγή πληκτρλγίων επιλέγω ελληνική πλυτνική πρσθήκη ΟΚ. 2. Χρησιμπιώ τις γραμματσειρές: palatino linotype, tahoma,κ.ά. 3. Ακλυθώ τυς εξής συνδυασμύς πλήκτρων: δασεία δασεία ξε ία Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν ή ρ Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Ε ξ α σ κ ύ μ α ι σ τ η Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή κ α ι τ Σ υ ν τ α κ τ ι κ ό ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μελέτες-Διδασκαλία Ηλεκτρνικές Ασκήσεις Κατάλγς φαινμένων Γραμματική ή Συντακτικό. Γράφω την απάντηση και πατάω για έλεγχ. δασεία ξε ία υπγεγρα μ μένη Alt Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν δασεία περισπωμέ νη δασεία περισπωμέ νη υπγεγραμμ ένη δασεία υπγεγρα μμέ νη ξεία υπγ εγραμμ ένη Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν AltGr δεξί Alt) νεκρό πλήκτρ Q ) φωνήεν Τ παραπάνω υλικό βασίστηκε σε: Αχ.Τζαρτ ζάνυ, Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Μ. Οικν όμυ, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής ΓΑΕ ) Κ. Γεωργπα παδάκυ, Λεξικ όν Ανωμάλων Ρημἀτων Lidde l Scott, Μέ γα Λε ξι κόν της Ελληνική. Γλώσσης www. greek-la nguage.gr Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) π ερισπωμένη νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν π ερισπωμένη υπγε γραμμένη Alt νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν υπγεγραμμ ένη ψ ιλή ψ ιλή ξεία ψ ιλή ξεία υπγε γραμμ έ νη ψ ιλή περισπωμένη Shift νεκρό πλήκτρ { ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν ή ρ νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Αγαπάμε τη γλώσσα μας!!!! Και την αρχαία και τη νέα!!!! Γιατί η γλώσσα μας είμαστε ΕΜΕΙΣ!!!! ψ ιλή περισπωμένη υπγε γραμμέ νη Alt νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν ψ ιλή υπγεγραμμ ένη άνω τελεία Alt νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν Alt Shift } ή Εισαγωγή σύμβλα 10

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-445-9 Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

03 an introduction to ancient greek language:

03 an introduction to ancient greek language: 01 an introduction to ancient greek language: we shall attempt to introduce this language in an oversimplified manner. in this introductory coverage, we shall attempt to make a comparison with modern greek

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

* Σημείωση. 1 Έκθλιψη

* Σημείωση. 1 Έκθλιψη ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πάθη φωνηέντων 1 Έκθλιψη Έκθλιψη λέγεται η αποβολή του τελικού βραχύχρονου φωνήεντος α, ε, ι, ο, της προηγούμενης λέξης μπροστά από το αρχικό φωνήεν ή δίφθογγο της επόμενης λέξης. Στη

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν ΡΗΜΑΤΑ α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν 169. Ρήματα λέγονται αἱ λέξεις, αἱ ὁποῖαι σημαίνουν ὅτι τὸ ὑποκείμενον ἐνεργεῖ ἢ πάσχει κατά τι ἢ εὑρίσκεται εἰς μίαν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι Chapter 47 The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι 47.1 The -µι verbs are related to εἰµι and are very old verb forms in Greek. They were in use

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου απαντησεις στα κριτηρια αξιολογησησ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Θυσία για την πατρίδα 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Η κατοχή της εξουσίας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Άρθρο «Το ρηματικό σύστημα της νέας ελληνικής: ζητήματα ορολογίας και περιγραφής» Αναστάσιος Τσαγγαλίδης (συγγραφέας) Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.χ. στην Αλικαρνασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα