Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ ), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ περιφρστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ. ΤΠΕΡΤΝΣΕΛ. ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Α. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Σ Ι Κ Η Υ Ω Ν Η Λ ύ - ω ) Αρκτικί χρόνι Πργόμενι χρόνι ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ. ΜΕΣΟΦΗ λύ-ω ἔ-λυ-ν λύ-ω λύ-ιμι λύ-εις ἔ-λυ-ες λύ-ῃς λύ-ις λῦ-ε λύ-ει ἔ-λυ-εν) λύ-ῃ λύ-ι λυ-έτω λύ-ων λύ-ντς) λύ-μεν ἐ-λύ-μεν λύ-ωμεν λύ-ιμεν λύ-ειν λύ-υσ λυ-ύσς) λύ-ετε ἐ-λύ-ετε λύ-τε λύ-ιτε λύ-ετε λῦ-ν λύ-ντς λύ-υσιν) ἔ-λυ-ν λύ-ωσιν) λύ-ιεν λυ-όντων/-έτωσν λύ-σω λύ-σεις λύ-σει λύ-σμεν λύ-σετε λύ-συσιν) λύ-σιμι λύ-σις λύ-σι λύ-σιμεν λύ-σιτε λύ-σιεν λύ-σειν λύ-σων λύσντς ) λύ-συσ λυσύσς ) λῦ-σν λύσντς ἔ-λυ-σ ἔ-λυ-σς ἔ-λυ-σεν) ἐ-λύ-σμεν ἐ-λύ-στε ἔ-λυ-σν λύ-σω λύ-σῃς λύ-σῃ λύ-σωμεν λύ-στε λύ-σωσιν) λύ-σιμι λύσις ή λύ-σεις λύ-σι ή λύσειεν) λύ-σιμε ν λύ-σιτε λύ-σιεν ή λύσειν λῦ-σν λυ-σάτω λύ-στε λυ-σάντων/-σάτωσν λῦ-σι λύ-σς λύσντς ) λύ-σσ λυσάσς ) λῦ-σν λύσντς ) λέ-λυ-κ λέ-λυ-κς λέ-λυ-κεν) λε-λύ-κμεν λε-λύ-κτε λε-λύ-κσι ν) ἐ-λε-λύ -κειν ν) ἐ-λε-λύ-κεις ἐ-λε-λύ-κει ἐ-λε-λύ-κεμεν ἐ-λε-λύ-κετε ἐ-λε-λύ-κεσν λε-λύ-κω λε-λύ-κῃς λε-λύ-κῃ λε-λύ-κωμεν λε-λύ-κτε λε-λύ-κωσιν)) λε-λύ-κιμι λε-λύ-κις λε-λύ-κι λε-λύ-κιμεν λε-λύ-κιτε λε-λύ-κιεν λε-λυ-κένι λε-λυ-κώς λελυ-κότς) λε-λυ-κυῖ λελυ-κυίς) λε-λυ-κός λελυ-κότς) ή λελυκώς ὦ ή λελυκώς ᾖς ή λελυκώς ᾖ ή λελυκότες ὦμεν ή λελυκότες ἦτε ή λελυκότες ὦσιν) ή λελυκώς εἴν ή λελυκώς εἴς ή λελυκώς εἴ ή λελυκότες εἴμεν/εἶμεν ή λελυκότες εἴτε /εἶτε ή λελυκότες εἴσν/εἶεν λελυκώς ἴσθι λελυκώς ἔστω λελυκότες ἔστε λελυκότες ἔστων Ε π ν ά λ ψ : Α Τ Ξ Η Η ΓΑΕ, σ ), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο ΓΑΕ, σ ) Α Τ Ξ Η Η : ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ, ΑΟΡΙΣΟ μόν στν ριστική-, ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ) ΑΝΑΔΙΠΛΑΙΑΜΟ: ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ-σε όλες τις εγκλίσεις, πρέμφτ, μετχή-,τπερτνσελικο ΣΑ ΤΝΘΕΣΑ ΡΗΜΑΣΑ!!! 1

2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΟ ΑΟΡΙΣΟ Α ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΜΕΛΛΩΝ Α ΜΕΟ ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) 2. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α Μ Ε Η Υ Ω Ν Η Λ ύ - μ ι ) Αρκτικί χρόνι- Πργ.Φρόνι ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ ΜΕΣΟΦΗ λύ-μι λύ-ῃ/ -ει λύ-ετι λυ-όμεθ λύ-εσθε λύ-ντι λύ-σμι λύ-ῃ/-σει λύ-σετι λυ-σόμεθ λύ-σεσθε λύ-σντι ἐ-λυ-όμν ἐ-λύ-υ ἐ-λύ-ετ ἐ-λυ-όμεθ ἐ-λύ-εσθε ἐ-λύ-ντ λύ-ωμι λύ-ῃ λύ-τι λυ-ώμεθ λύ-σθε λύ-ωντι λυ-ίμν λύ-ι λύ-ιτ λυ-ίμεθ λύ-ισθε λύ-ιντ λυ-σίμν λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθ λύ-σισθε λύ-σιντ λύ-υ λυ-έσθω λύ-εσθε λυ-έσθων/ -έσθωσν λύ-εσθι λύ-σεσθι λυ-όμενς ν λυ-σόμενς ν λυ-θήσμι λυ-θήσῃ/-θήσει λυ-θήσετι λυ-θσόμεθ λυ-θήσεσθε λυ-θήσντι ἐ-λυ-σάμν ἐ-λύ-σω ἐ-λύ-στ ἐ-λυ-σάμεθ ἐ-λύ-σσθε ἐ-λύ-σντ λύ-σωμι λύ-σῃ λύ-στι λυ-σώμεθ λύ-σσθε λύ-σωντι λυ-θσίμν λυ-θήσι λυ-θήσιτ λυ-θσίμεθ λυ-θήσισθε λυ-θήσιντ λυ-σίμν λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθ λύ-σισθε λύ-σιντ λῦ-σι λυ-σάσθω -- λύ-σσθε λυ-σάσθων/-σάσθωσν λυ-θήσεσθι λύ-σσθι λυ-θσόμενς ν λυ-σάμενς ν ἐ-λύ-θν ἐ-λύ-θς ἐ-λύ-θ ἐ-λύ-θμεν ἐ-λύ-θτε ἐ-λύ-θσν λυ-θῶ λυ-θῇς λυ-θῇ λυ-θῶμεν λυ-θῆτε λυ-θῶσιν) λυ-θείν λυ-θείς λυ-θεί λυ-θείμεν/-θεῖμεν λυ-θείτε/-θεῖτε λυ-θείσν/-θεῖεν λύ-θτι λυ-θήτω λύ-θτε λυ-θέντων/-θήτωσν λυ-θῆνι λυ-θείς, λυθέντς λυ-θεῖσ, λυθείσς λυ-θέν, λυθέντς λέ-λυ-μι λέ-λυ-σι λέ-λυ-τι λε-λύ-μεθ λέ-λυ-σθε λέ-λυ-ντι ἐ-λε-λύ-μν ἐ-λέ-λυ-σ ἐ-λέ-λυ-τ ἐ-λε-λύ-μεθ ἐ-λέ-λυ-σθε ἐ-λέ-λυ-ντ λελυμένς ν ὦ λελυμένς ν ᾖς λελυμένς ν ᾖ λελυμένι ι ὦμεν λελυμένι ι ἦτε λελυμένι ι ὦσιν) λελυμένς ν εἴν λελυμένς ν εἴς λελυμένς ν εἴ λελυμένι ι εἴμεν/ εἶμεν λελυμένι ι εἴτε/ εἶτε λελυμένι ι εἴσν/ εἶεν --- λέ-λυ-σ λε-λύ-σθω -- λέ-λυ-σθε λε-λύ-σθων/-σθωσν λε-λύ-σθι λε-λυ-μένς ν 2

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) ΔΕΤΣΕΡΟΙ ΦΡΟΝΟΙ : ΑΟΡΙΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΥΩΝΗ Ε. Υ. Μ.Υ. ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΣ. ἔ-βλ-ν βάλ-ω βάλ-ιμι -- ἔ-βλ-ες βάλ-ῃς βάλ-ις βάλ-ε βλ-εῖν ἔ-βλ-ε βάλ-ῃ βάλ-ι βλ-έτω ἐ-βάλ-μεν βάλ-ωμεν βάλ-ιμεν -- βλ--ών ἐ-βάλ-ετε βάλ-τε βάλ-ιτε βάλ-ετε βλ-ῦσ ἔ-βλ-ν βάλ-ωσιν) βάλ-ιεν βλ-όντων/-έτωσν βλ-όν ἐ-γεν-όμν ἐ-γέν-υ ἐ-γέν-ετ ἐ-γεν-όμεθ ἐ-γέν-εσθε ἐ-γέν-ντ γέν-ωμι γέν-ῃ γέν-τι γεν-ώμεθ γέν-σθε γέν-ωντι γεν-ίμν γέν-ι γέν-ιτ γεν-ίμεθ γέν-ισθε γέν-ιντ γεν-ῦ γεν-έσθω -- γέν-εσθε γεν-έσθων/-έσθωσν γεν-έσθι γεν-όμενς γεν-μέν γεν-όμενν Σ ρήμτ στν όριστ β έχυν διφρετικό θέμ πό υτό τυ Ενεστώτ, πυ μπρεί ν διφέρει λίγ, περισσότερ ή ν είνι εντελώς διφρετικό: βάλλ-ω, ἔ-βλ-ν, γίγν-μι, ἐ-γεν-όμν/ φέρ-ω, ἤνεγκν ενεγκ-). Πρόκειτι βέβι γι νώμλ ρήμτ κι γι υτό πάντ συμβυλευόμστε τ λεξικό μς. [Δεν έχυν όλ τ ρήμτ όριστ β.] Γι ν σχμτίσυμε τν όριστ β, χρσιμπιύμε τ θέμ τυ όριστυ β κι τις κτλήξεις ) τυ Πρττικύ τυ Λύω) γι τν Οριστική κι β)τυ Ενεστώτ γι τις υπόλιπες εγκλίσεις, πρέμφτ κι μετχή με κάπιες διφρές όσν φρά τν τνισμό. ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ: Α) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ: είτε πλό είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στ λήγυσ κι περισπάτι, π.χ. λβεῖν πρλβεῖν Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: είτε πλό είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στν πρλήγυσ: ἀγγέσθι, γενέσθι, έπιγενέσθι. ΜΕΣΟΦΗ: Α) ΕΝΕΡΓ. Υ: είτε πλή είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στ λήγυσ, π.χ. λβών, λβόν πρλβών πρλβόν.θλυκό λβῦσ), Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: κννικά, όπως τ δευτερόκλιτ επίθετ, π.χ. γενόμενς, -, -ν. ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 2 ενικό: Α) ΕΝΕΡΓ. Υ των ρμάτων λέγω, ἔρχμι, εὑρίσκω, ὁρῶ κι λμβάνω, μόνν ότν είνι πλό τνίζετι στ λήγυσ: εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λβέ. ύνθετ: πρόσειπε, ἄπελθε, ἔξευρε, ἔπιδε, πράλβε. Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: εάν είνι πλυσύλλβ, είτε πλό είτε σύνθετ, τνίζετι στ λήγυσ: ἐλβόμν λβῦ, ἀντιλβῦ, ἐγενόμν γενῦ, πργενῦ. Εάν όμως είνι μνσύλλβ κι σύνθετ με δισύλλβ πρόθεσ, ἀνβιβάζει τόν τόν: ἔχμι, ἐσχόμν σχῦ, πράσχυ, ἕπμι, ἑσπόμν σπῦ, ἐπίσπυ. 1 Λύκει Κισρινής ΤΝΗΘΕΙ ΑΟΡΙΣΟΙ Β ΡΗΜΑ Εν.) ΘΕΜ Α ΑΟΡ. Β Οριςτική Αρ. β Υπτκτική Αρ. β ἄγω ἱρῶ ἰσθάνμι ἁμρτάνω ἀπ)θνῄσκω ἀφικνῦμι βάλλω γίγνμι, εἰμί ἕπμι ἔρχμι εὑρίσκω ἔχω θιγγάνω λγχάνω λμβάνω λνθάνω λέγω λείπω μνθάνω ὁρῶ ὀφλισκάνω πάσχω πείθω πίνω πίπτω πυνθάνμι τίκτω τρέπω τρέχω τυγχάνω φέρω φεύγω ἀ γ γ - ἑλ ἰ σ θ - ἁ μ ρ τ - θ ν - ἀ φ ι κ - β λ - γ ε ν - σπ- ἐ λ θ - ε ὕρσχθ ι γ - λ χ - λ β - λ θ - ε ἴ π - λ ι π - μ θ - ἰδ- ὀ φ λ - π θ - π ι θ - πιπ ε σ - π υ θ - τ ε κ - τ ρ π - δ ρ μ - τ υ χ - ἐ ν ε γ κ - φ υ γ - ἤγγν εἷλν ἠσθόμν ἥμρτν ἀπέθνν ἀφικόμν ἔβλν ἐγενόμν ἑσπόμν ἦλθν εὖρν, ὖρν ἔσχν ἔθιγν ἔλχν ἔλβν ἔλθν εἶπν ἔλιπν ἔμθν εἶδν ὦφλν ἔπθν ἔπιθν ἔπιν ἔπεσν ἐπυθόμν ἔτεκν ἔτρπν ἔδρμν ἔτυχν ἤνεγκν ἔφυγν ἀγάγ -ω ἕλ -ω ἴσθ -ωμι ἁμάρτ -ω ἀπθάν -ω ἀφίκ -ωμι βάλ -ω γέν -ωμι σπ -ῶμι ἔλθ -ω εὕρ -ω σχ -ῶ θίγ -ω λάχ -ω λάβ -ω λάθ -ω εἴπ -ω λίπ -ω μάθ -ω ἴδ -ω ὄφλ -ω πάθ -ω πίθ -ω πί -ω πέσ -ω πύθ -ωμι τέκ -ω τράπ -ω δράμ -ω τύχ -ω ἐνέγκ -ω φύγ -ω ΓΑΕ, σ

4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: ΔΕΤΣΕΡΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΙ ΦΡΟΝΟΙ : ΓΑΕ, σ.196-7) 1. Μ Ε Λ Λ Ο Ν Σ Α ΤΠΟΣ. ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. ΑΠΑΡ. ΜΕΣΟΦΗ γρφ-ή-σμι γρφ-ή-σει ῃ) γρφ-ή-σετι γρφ--σόμεθ γρφ-ή-σεσθε γρφ-ή-σντι γρφ--σίμν γρφ-ή-σι γρφ-ή-σιτ γρφ--σίμεθ γρφ-ή-σισθε γρφ-ή-σιντ γρφ-ή-σεσθι γρφ--σόμενς γρφ--σμέν γρφ--σόμενν 2. Α Ο Ρ Ι Σ Ο ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΣ. ἐ-γράφ--ν ἐ-γράφ--ς ἐ-γράφ- ἐ-γράφ--μεν ἐ-γράφ--τε ἐ-γράφ--σν γρφ-ῶ γρφ-ῇς γρφ-ῇ γρφ-ῶμεν γρφ-ῆτε γρφ-ῶσι γρφ-είν γρφ-είς γρφ-εί γρφ-είμεν* γρφ-είτε γρφ-είσν γράφ--θι γρφ-ή-τω- γράφ-τε γρφ-έ-ντων/έτωσν γρφ-ῆνι γρφ-είς γρφ-εῖσ γρφ-έν * κι δεύτερι τύπι, ΓΑΕ, σ Τ Ν Η Θ Ε Ι Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Ο Ι Π Α Θ Η Σ Ι Κ Ο Ι Φ Ρ Ο Ν Ο Ι Ρ Η Μ Α Μ Ε Λ Λ Ο Ν Σ Α Α Ο Ρ Ι Σ Ο ἀλλάττσσ)ω κλέπτω κόπτω κρύπτω π λήττσσ)ω ἐκ) πλήττσσ )ω ράπτω ρήγνυμ ι σπείρω στέλλω σφάλλω τάττσσ )ω τρέπω τρέφω τρίβω φίνω φθείρω φράττσσ)ω ἀ λ λ γ ή - σ μ ι κ λ π ή - σ μ ι κ π ή - σ μ ι κ ρ υ β ή - σ μ ι π λ γ ή - σ μ ι ἐκ)π λ γ ή - σ μ ι ρ φ ή - σ μ ι ρ γ ή - σ μ ι σ π ρ ή - σ μ ι σ τ λ ή - σ μ ι σ φ λ ή - σ μ ι τ γ ή - σ μ ι τ ρ π ή - σ μ ι τ ρ φ ή - σ μ ι τ ρ ι β ή - σ μ ι φ ν ή - σ μ ι φ θ ρ ή - σ μ ι φ ρ γ ή - σ μ ι ἠ λ λ ά γ ν ἐ κ λ ά π ν ἐ κ ό π ν ἐ κ ρ ύ β ν ἐ π λ ή γ ν ἐ ξ ε π λ ά γ ν ἐ ρ ρ ά φ ν ἐ ρ ρ ά γ ν ἐ σ π ά ρ ν ἐ σ τ ά λ ν ἐ σ φ ά λ ν ἐ τ ά γ ν ἐ τ ρ ά π ν ἐ τ ρ ά φ ν ἐ τ ρ ί β ν ἐ φ ά ν ν ἐ φ θ ά ρ ν ἐ φ ρ ά γ ν Άλλ ρήμτ ἐχυν Πθτικύς πρώτυς, άλλ δεύτερυς, ἀλλ κι τυς δύ, άλλ δεν ἐχυν κθόλυ. Γι υτό συμβυλευόμστε πάνττε τ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ 1 Λύκει Κισρινής Π ρ κ ε ί μ ε ν ς κ ι Τ π ε ρ σ υ ν τ έ λ ι κ ς ΑΥΩΝΟΛΗΚΣΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ Μέσς Υωνής. Πρκείμενς Τπερσυντέλικς Πρστκτική Απρέμφτ Οριστική Οριστική Μετχή πέπργ -μι ἐπεπράγ-μν ---- πέπρξι ἐπέπρξ πέπρξ πεπρᾶχθι πέπρκ -τι ἐπέπρκ-τ πεπράχ-θω πεπράγ -μεθ ἐπεπράγ-μεθ ---- πεπργμένς//ν πέπρχ-θε ἐπέπρχ-θε πέπρχ-θε πεπργμένι εἰσίν) πεπργμένι ἦσν πεπράχ-θων γέγρμ-μι γέγρψι γέγρπ-τι γεγράμ-μεθ γέγρφ-θε γεγρμμένι εἰσίν) ἔψευσ-μι ἔψευ-σι ἔψευσ-τι ἐψεύσ-μεθ ἔψευ-σθε ἐψευσμένι εἰσίν) ἐγεγράμ-μν ἐγέγρψ ἐγέγρπ -τ ἐγεγράμ-μεθ ἐγέγρφ-θε γεγρμμένι ἦσν ἐψεύσ-μν ἔψευ-σ ἔψευσ-τ ἐψεύσ-μεθ ἔψευ-σθε ἐψευσμένι ἦσν γέγρψ γεγράφ-θω γέγρφ-θε γεγράφ-θων ἔψευσ ἐψεύσθω ἔψευσθε ἐψεύσθων γεγράφ-θι γεγρμ-μένς//ν ἐψεῦσθι ἐψευσμένς / /ν Υ Γ Ρ Ο Λ Η Κ Τ Α Κ Α Ι Ε Ν Ρ Ι Ν Ο Λ Η Κ Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α 1. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Μέλλντ χωρίς σ κι σύμφων με τ συνρμέν σε έω στν Ενεστ.). ἀγγέλλω: ἀγγελῶορ.), ἀγγελῖμι ή ἀγγελίνευκτ.), ἀγγελεῖν π), ἀγγελῶν νέμμι: νεμῦμιορ.), νεμίμνευκτ.), νεμεῖσθιπ), νεμύμενς/-/-ν Σ ίδι συμβίνει κι με τ υπερδισύλλβ σε ίζω, νμίζω νμιῶ. 2. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Αόριστ χωρίς σ, με τρππιμέν θέμ έκτσ τυ βρχύχρνυ σε μκρόχρν) κι με τις κτλήξεις τυ λύω στν ίδι χρόν. ἀγγέλλω : ἤγγειλ, ἀγγ είλω, ἀγγείλιμι κ.λπ. νέμμι: ἐνειμάμν, νε ίμωμι, νειμίμν κ.λπ. 3. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Πρκείμεν κννικά με τις κτλήξεις τυ λύω λλά με φθγγικά πάθ σε κάπιες περιπτώσεις: π.χ. φίνω φν -) πέφγκ, πέφσμι, ὀξύννω ὀξυν -) ὤξυμμι. Ν μελετιςεισ ΓΑΕ, ς κι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ς Γι τισ πρπάνω κτγρίεσ, όπωσ κι γι όλ τ ρήμτ, ςυμβυλευόμςτε πάνττε τ Λεξικό Ανωμάλων Ρμάτων κι μθίνυμε πλφ κλά τυσ ρχικφσ χρόνυ σ. 4

5 ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΕΣΩΣΑ ΕΝΕΣΩΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Β. Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α!!! ΓΑΕ, σ Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΑΩ 1 μάδ) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ ΜΕΗ ΥΩΝΗ τιμάω ) τιμῶ τιμάμι ) τιμῶμι τιμάεις ) τιμᾷς τιμάῃ, -ει ) τιμᾷ τιμάει ) τιμᾷ τιμάετι ) τιμᾶτι τιμάμεν ) τιμῶμεν τιμόμεθ ] τιμώμεθ τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμάυσι ) τιμῶσιν) τιμάντι ) τιμῶντι ἐτίμν ) ἐτίμων ἐτιμόμν ) ἐτιμώμν ἐτίμες ) ἐτίμς ἐτιμάυ ) ἐτιμῶ ἐτίμε ) ἐτίμ ἐτιμάετ ) ἐτιμᾶτ ἐτιμάμεν ἐτιμῶμεν ἐτιμόμεθ) ἐτιμώμεθ ἐτιμάετε ) ἐτιμᾶτε ἐτιμάεσθε ) ἐτιμᾶσθε ἐτίμν ) ἐτίμων ἐτιμάντ ) ἐτιμῶντ τιμάω ) τιμῶ τιμάωμι ) τιμῶμι τιμάῃς ) τιμᾷς τιμάῃ) τιμᾷ τιμάῃ ) τιμᾷ τιμάτι ) τιμᾶτι τιμάωμεν τιμῶμεν τιμώμεθ) τιμώμεθ τιμάτε ) τιμᾶτε τιμάσθε τιμᾶσθε τιμάωσι ) τιμῶσιν) τιμάωντι ) τιμῶντι τιμάιμι ) τιμῷμι ή τιμῴν τιμίμν ) τιμῴμν τιμάις ) τιμῷς ή τιμῴς τιμάι ) τιμ τιμάι ) τιμῷ ή τιμῴ τιμάιτ ) τιμτ τιμάιμεν) τιμμεν τιμίμεθ τιμῴμεθ τιμάιτε ) τιμτε τιμάισθε ) τιμσθε τιμάιεν ) τιμεν τιμάιντ ) τιμντ τίμε ) τίμ τιμάυ ) τιμῶ τιμέτω ) τιμάτω τιμέσθω ) τιμάσθω τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμόντων) τιμώντων/άτωσν τιμέσθων) τιμάσθων/άσθωσν ΑΠ.. τιμάειν ) τιμᾶν τιμάεσθι ) τιμᾶσθι ΜΕΣ. τιμάων ) τιμῶν τιμάυσ) τιμῶσ τιμάν ) τιμῶν τιμόμενς) τιμώμενς τιμμέν ] τιμωμέν τιμόμενν) τιμώμενν Σ συνρμέν ρήμτ σε ω σχμτίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κτά τ βρύτν φωνεντόλκτ, φύ πργυμένως τρέψυν τ χρκτήρ τυς -- σε - -, π.χ. τιμάω, τιμῶ τιμή-σω, ἐτίμ-σ, τετίμ-κ. Εξίρεσ πτελύν όσ πριν πό τ χρκτήρ -- έχυν ε, ρ, ι, τ πί διτρύν τ --, π. χ. ἐάω, έῶ: ἐάσω, πειράμι, -ῶμι, πειράσμι κ.λπ. ΓΑΕ, σ Λύκει Κισρινής Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΕΩ 2 μάδ) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ ΜΕΗ ΥΩΝΗ πιέω ) πιῶ πιέεις ) πιεῖς πιέει ) πιεῖ πιέμεν ) πιῦμεν πιέετε ) πιεῖτε πιέυσι ) πιῦσιν) ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπίεες ) ἐπίεις ἐπίεε ) ἐπίει ἐπιέμεν ) ἐπιῦμεν ἐπιέετε ) ἐπιεῖτε ἐπίεν ) ἐπίυν πιέω ) πιῶ πιέῃς ) πιῇς πιέῃ ) πιῇ πιέωμεν ) πιῶμεν πιέτε ) πιῆτε πιέωσι ) πιῶσιν) πιέιμι ), πιῖμι ή πιίν πιέις ), πιῖς ή πιίς πιέι ) πιῖ ή πιί πιέιμεν ) πιῖμεν πιέιτε ) πιῖτε πιέιεν ) πιῖεν πίεε ) πίει πιεέτω ) πιείτω πιέετε ) πιεῖτε πιέμι ) πιῦμι πιέ, -ει ) πιῇ, πιεῖ πιέετι ) πιεῖτι πιεόμεθ ) πιύμεθ πιέεσθε ) πιεῖσθε πιέντι ) πιῦντι ἐπιεόμν ) ἐπιύμν ἐπιέυ ) ἐπιῦ ἐπιέετ ) ἐπιεῖτ ἐπιεόμεθ ) ἐπιύμεθ ἐπιέεσθε ἐπιεῖσθε ἐπιέντ ) ἐπιῦντ πιέωμι ) πιῶμι πιέῃ ) πιῇ πιέτι ) πιῆτι πιεώμεθ ) πιώμεθ πιέσθε ) πιῆσθε πιέωντι ) πιῶντι πιείμν ) πιίμν πιέι ) πιῖ πιέιτ ) πιῖτ πιείμεθ ) πιίμεθ πιέισθε ) πιῖσθε πιέιντ ) πιῖντ πιέυ ) πιῦ πιεέσθω ) πιείσθω πιέεσθε πιεῖσθε πιεόντων) πιύντων/είτωσν πιεέσθων ) πιείσθων/σθωσν ΑΠ.. πιέειν ) πιεῖν πιέεσθι ) πιεῖσθι ΜΕΣ. πιέων ) πιῶν πιεόμενς ) πιύμενς πιέυσ ) πιῦσ πιεμέν ) πιυμέν πιέν ) πιῦν πιεόμενν ) πιύμενν Σ συνρμέν ρήμτ σε -εω σχμτί ζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κτά τ βρύτν φωνεντόλκτ, φύ πργυμένως τρέψυν τ χρκτήρ τυς -ε- σε --, π.χ. πιέω, πιῶ πιή-σω, ἐπί -σ, πεπίκ κ.λπ. Πράγωγ: πιτής, πίμ κ.λπ.

6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Κισρινής Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σ ε Ο Ω 3 μάδ ) δυλόω ) δυλόεις ) δυλόει ) δυλόμεν ) δυλόετε ) δυλόυσι ) ἐδύλν ) ἐδύλες ) ἐδύλε ) ἐδυλόμεν) ἐδυλόετε ) ἐδύλν ) δυλῶ δυλῖς δυλῖ δυλῦμεν δυλῦτε δυλῦσιν) ἐδύλυν ἐδύλυς ἐδύλυ ἐδυλῦμεν ἐδυλῦτε ἐδύλυν δυλόμι ) δυλόῃ, ει ) δυλόετι ) δυλόμεθ ) δυλόεσθε ) δυλόντι ) ἐδυλόμν ) ἐδυλόυ ) ἐδυλόετ ) ἐδυλόμεθ ἐδυλόεσθε ) ἐδυλόντ ) δυλῦμι δυλῖ δυλῦτι δυλύμεθ δυλῦσθε δυλῦντι ἐδυλύμν ἐδυλῦ ἐδυλῦτ ἐδυλύμεθ ἐδυλῦσθε ἐδυλῦντ δυλόω ) δυλῶ δυλόῃς ) δυλῖς δυλόῃ ) δυλῖ δυλόωμεν ) δυλῶμεν δυλότε ) δυλῶτε δυλόωσι ) δυλῶσι δυλόιμι ) δυλῖμι ή -ίν δυλόις ) δυλῖς ή -ίς δυλόι ) δυλῖ ή -ί δυλόιμεν ) δυλῖμεν δυλόιτε ) δυλῖτε δυλόειεν ) δυλῖεν ---δύλε ) δύλυ δυλέτω ) δυλύτω δυλόετε ) δυλῦτε δυλόντων) δυλύντων/ύτωσν δυλόωμι ) δυλόῃ ) δυλότι ) δυλώμεθ ) δυλόσθε ) δυλόωντι ) δυλίμν ) δυλόι ) δυλόιτ ) δυλίμεθ ) δυλόισθε ) δυλόιντ ) δυλόυ ) δυλέσθω ) δυλόεσθε ) δυλέσθων ) δυλῦσθε δυλύσθων ΑΠΑΡ. δυλόειν ) δυλῦν δυλόεσθι ) δυλῦσθι ΜΕΣ. δυλόων ) δυλόυσ ) δυλόν ) δυλῶν δυλῦσ δυλῦν δυλόμενς ) δυλμέν ) δυλόμενν ) δυλύμενς δυλυμέν δυλύμενν ΕΤΚΣΙΚΗ Μερικές επισμάνσεις Οι συνιρέσεις φρύν μόν τν ενεστώτ κι τν πρττικό. Γράφυμε κι τνίζυμε - σύμφων με όσ ισχύυν στ βρύτν ρήμτ - τν συνίρετ μρφή τυ ρήμτς. Κτόπιν συνιρύμε τ χρκτήρ με τ φωνήεν τ δίφθγγ τς κτάλξς πυ κλυθεί. ΜΕ Η ΥΩΝΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΟΡΙ ΣΙΚΗ ΕΝΕ ΣΩΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ δυλῶμι δυλῖ δυλῶτι δυλώμεθ δυλῶσθε δυλῶντι δυλίμν δυλῖ δυλῖτ δυλίμεθ δυλῖσθε δυλῖντ 1) ΡΗΜΑΣΑ Ε -ΑΩ. Επίσς τ ρήμτ ζήω, ζῶ, πεινήω, πεινῶ, διψήω, διψῶ, χρήμι, χρῶμι πυ έχυν χρνικό χρκτήρ -- κι όχι --. Κλίνντι κτά τ σε -άω, λλά έχυν -- κι -ῃ - όπυ τ ρήμτ σε -άω έχυν -- κι -ᾳ- ντίστιχ, π.χ. ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσι. ε, ε, ει*, ῃ ει*, ῃ ) ) ) ) ᾳ ῃ ι ι,, ω, υ ) ω ω, υ ) ω ῳ ῳ *εκτός πό πρέμφτ Ενεστώτ: ά ειν ᾶν, ήεινῆν 2) ΡΗΜΑΣΑ Ε -ΕΩ ε ε ε ι, ε υ εμκρό φωνήεν ή δίφθγγς. μκρό φωνήεν ή δίφθγγς Εξιρφντι τ ριμτ. με μνςφλλβ θέμ, πυ ςυνιρφν μόν εεει κι εειει. π.χ. πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέμεν κ.λπ. Εξιρ. δέω, δῶ δζνω), πυ ςυνιρείτι κννικά.γαε, σ. 210 ) 3) ΡΗΜΑΣΑ Ε - ΟΩ ε,, ω υ ) υ ω ει*, ῃ, ι ) ι * στ ενεργτικό πρέμφτ ει υ ρχ. εενυ) Η θέσ τυ τόνυ ) Αν στν συνίρετ τύπ τό νς δε βρίσκετι σε μι πό τις συνιρύμενες συλλβές, μένει στ θέσ πυ ήτν κι δεν λλάζει: π. χ. ἐ σκ ό π ε ν ἐ σκ ό π υ ν. β) Αν στν συνίρετ τύπ τόνς βρίσκετι σε μι πό τις συνιρύμενες συλλβές, τότε τνίζετι συλλβή πυ πρσήλθε πό τ σ υ ν ί ρ ε σ, π. χ. σκ π έ ω σκ π ῶ. Σ είδς τυ τόνυ Αν συλλβή πυ πρέρχετι πό τ συνίρεσ βρίσκετι: ) στν πρπρλήγυσ, ξύνετι, π.χ. ἐσκπεόμεθ ἐσκπύμεθ. β) στν πρλήγυσ, πίρνει περισπωμέν, εφόσν λήγυσ είνι β ρ χ ύ χ ρ ν, δ ι φ ρ ε τ ι κ ά ξ ύ ν ε τ ι, π. χ. σκ π έ ε τ ε σκ π ε ῖ τ ε, λ λ ά σκ π ε έ τ ω σκ π ε ί τ ω. γ) ς τ θ λ ι γ υ ς, π ε ρ ι ς πά τ ι, π. χ. σ κ π έ ω σ κ π ῶ. δυλῦ δυλύσθω Σ ςυνθρθμζν ριμτ ςε -ω ςχθμτίυν τυσ υπόλιπυσ χρόνυσ κτά τ βρφτν φωνθεντόλθκτ, φφ πρθγυμζνωσ τρζψυν τ χρκτιρ τυσ ςε ω, π.χ. δυλ- δυλῶ-, δυλώσω, ἐδύλωσ κ.λπ.,ἀξιῶ, ἠξίυν, ἀξιώσω, ἠξίωσ κ.λπ. Σ ίδι ςυμβίνει κι ςτ πράγωγά τυσ κι ςτ ν.ε. : υπδύλωσ,ξίωσ,δήλωσκ.λπ. Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ Η Ν Α ΤΞΗ Η Κ Α Ι ΑΝ ΑΔ ΙΠ ΛΑ ΙΑ Μ Ο. Ι Χ Τ Ο Τ Ν Σ Α Ι Δ Ι Α Γ Ι Α Ο Λ Α Σ Α Ρ Η Μ Α Σ Α!!!! ΓΑΕ, σ

7 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Κισρινής Μ Βρύτν ρήμτ: ΕΝΕΡΓ. φωνή Ε ΝΕ ΣΩ Δτ. Αιτ. λύων λύντς λύντι λύντ λύυσ λυύσς λυύσῃ λύυσν λύντες λυόντων λύυσιν) λύντς λύυσι λυυσῶν λυύσις λυύσς Δτ. Αιτ ΑΟΡΙ ΣΟ λελυκώς λελυκότς λελυκότι λελυκότ λελυκυῖ λελυκυίς λελυκυίᾳ λελυκυῖν λελυκότες λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότς Αιτ. λύσντι λύσντ λύσντι λῦσν λύσντες λυσάντων λυσσῶν λυσάντων λύσσιν) λυσάσις λύσσιν) λύσντς λυσάσς λύσντ τιμῶσ τιμώσς τιμώσῃ τιμῶσν Αιτ τιμῶντες τιμώντων τιμῶσιν) τιμῶντς τιμῶσι τιμῶντ τιμωσῶν τιμώντων τιμώσις τιμῶσιν) τιμώσς τιμῶντ Β βλών βλῦσ βλόν πιῶν βλόντς βλύσς βλόντς Δτ. βλόντι βλόντ βλύσῃ βλῦσν βλόντι βλόν πιῦντς πιύσς πιῦντι πιύσῃ πιῦντ πιῦσν Δτ. Αιτ βλόντες βλόντων βλῦσιν) βλόντς βλῦσι βλυσῶν βλύσις βλύσς βλόντ βλόντων βλῦσιν) βλόντ Η ΚΛΗΣΙΚΗ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΜΕΣΟΧΕ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΝΟΜΑ ΣΙΚΗ πιῦσ πιῦν ἱστάς ἱστᾶσ ἱστάν πιῦντς πιῦντι πιῦν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάντ ἱστάσς ἱστάσῃ ἱστᾶσν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάν πιῦντες πιῦσι πιῦντ πιύντων πιυσῶν πιύντων πιῦσιν) πιύσις πιῦσιν) πιῦντς πιύσς πιῦντ Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε -ΟΩ ΕΝΕ ΣΩ Όπωσ κι τ ςε ΕΩ: δυλῶν-ῦσ, -ῦν 7 ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντς ἱστᾶσι ἱστσῶν ἱστάσις ἱστάσς διδόντες διδῦσι διδόντ διδόντων διδυσῶν διδόντων διδῦσιν) διδύσις διδῦσιν) διδόντς διδύσς διδόντ Ομίωσ όριςτσ β δύς, δῦσ, δόν ε -ώς, -ῶσ, -ώς -ός) ἑστώς ἑστῶσ ἑστῶτς ἑστώσς ἑστῶτι ἑστώσῃ ἑστῶτ ἑστῶσν ἑστώς/ ἑστός ἑστῶτς ἑστῶτι ἑστώς/ ἑστός δεικνύντ δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντ Ι ΣΗΜΙ ΕΝΕ ΣΩ. δεικνῦσι δεικνυσῶν δεικνύσις δεικνύσς διδόν διδόντς διδόντι διδόν δεικνύν δεικνύντς δεικνύσῃ δεικνύντι δεικνῦσν δεικνύν δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντς Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε --ΕΩ ΕΝΕ ΣΩ Αιτ. δεικνύντι δεικνύντ λύσντ Α Ο Ρ Ι Σ Ο λυθέντες λυθεῖσι λυθέντ λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων λυθεῖσιν) λυθείσις λυθεῖσιν) λυθέντς λυθείσς λυθέντ ΟΙ ΜΕΣΟΧΕ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΗ ΜΕ Η ΦΩΝΗ ΚΛΙΝΟΝΣΑΙ ΟΠΩ Σ Α Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Ο Κ Λ Ι Σ Α Ε Π Ι ΘΕ Σ Α. Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ε Ι Κ Ν Τ Μ Ι δεικνύς δεικνῦσ δεικνύντς δεικνύσς διδύς διδῦσ διδόντς διδύσς διδόντι διδύσῃ διδόντ διδῦσν τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶν Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ι Δ Ω Μ Ι Ενεςτώσ κι Αὀρ. β δύς, δῦσ, δόν) λυθέν λυθέντς λυθέντι λυθέν λελυκότ λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότ τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶντ Δτ. λελυκυῖι λελυκυιῶν λελυκυίις λελυκυίς λυθεῖσ λυθείσς λυθείσῃ λυθεῖσν λῦσν λύσντς λύσσι λυθείς λυθέντς λυθέντι λυθέντ Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε - Α Ω ΕΝΕ ΣΩ λύσς λύσσ λύσντς λυσάσς λυσάσῃ λύσσν λελυκός λελυκότς λελυκότι λελυκός εἰδώς, -υῖ, -ός / εἰκώς, -υῖ, -ός κ.λπ. Δτ. Ε ΜΕ Η ΥΩΝΗ Π Α Θ ΗΣ Ι Κ Ο Α ΟΡ Ι Σ Ο Ομίωσ κλίνντι: γεγνώς, -υῖ, - ός, σ κτλήξεις Ενεστώτ. Φ λύντ λυόντων λύυσιν) λύντ ΜΕΛΛΩΝ Ο λῦν λύντς λύντι λῦν Σ Βρύτν ρήμτ: ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ φωνή ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ Ε ἱστάντ ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντ κι όρ. β : στάς, στᾶσ, στάν ἑστῶτες ἑστῶσι ἑστῶτ ἑστώτων ἑστωσῶν ἑστώτων ἑστῶσιν) ἑστώσις ἑστῶσιν) ἑστῶτς ἑστώσς ἑστῶτ Ομίωσ: τεθνεώς, τεθνεῶσ, τεθνεώς -ός) ΣΙΘΗΜΙ: τιθείς, τιθεῖσ, τιθέν ΙΗΜΙ: ἱείς, ἱεῖσ, ἱέν /όρ. β : θείς, εἵς ςφμφωνμετ ΛΥΘΕΙΣ, ΛΥΘΕΙΣΑ, ΛΥΘΕΝ

8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ Γράφω στν υπλγιστή μυ ρχί ελλνικά με τ πλυτνικό δσεί, περισπωμέν, πνεύμτ, υπγεγρμμέν) 1. Εγκθιστώ στν υπλγιστή μυ τν ελλνική πλυτνική : Πίνκς ελέγχυ Γλώσσ Πλκτρλόγι κι γλώσσες λλγή πλκτρλγίων επιλέγω ελλνική πλυτνική πρσθήκ ΟΚ. 2. Χρσιμπιώ τις γρμμτσειρές: palatino linotype, tahoma,κ.ά. 3. Ακλυθώ τυς εξής συνδυσμύς πλήκτρων: δσεί δσεί ξε ί δσεί ξε ί υπγεγρ μ μέν δσεί περισπωμέ ν δσεί περισπωμέ ν υπγεγρμμ έν δσεί υπγεγρ μμέ ν Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν ή ρ Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν Ε ξ σ κ ύ μ ι σ τ Γ ρ μ μ τ ι κ ή κ ι τ Σ υ ν τ κ τ ι κ ό ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μελέτες-Διδσκλί Ηλεκτρνικές Ασκήσεις Κτάλγς φινμένων Γρμμτική ή υντκτικό. Γράφω τν πάντσ κι πτάω γι έλεγχ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 1 Λύκει Κισρινής ΛΤΩ 1 ΛΤΟΜΑΙ 2 ΑΟΡΙΣΟ Β 3 Δεφτερι Πθτικί 4 Αφωνόλκτ 4 Τγρόλκτ - Ενρινόλκτ 4 υνρμζν 5 6 Κλίσ Μετχών 7 Διδίκτυ 8 Σελ. ξεί υπγ εγρμμ έν π ερισπωμέν π ερισπωμέν υπγε γρμμέν υπγεγρμμ έν ψ ιλή ψ ιλή ξεί ψ ιλή ξεί υπγε γρμμ έ ν ψ ιλή περισπωμέν AltGr δεξί Alt) νεκρό πλήκτρ Q ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν Shift νεκρό πλήκτρ { ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν ή ρ νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Σ πρπάνω υλικό βσίστκε σε: Αχ.Σζρτ ζάνυ, Γρμμτική Αρχίς Ελλνικής, Μ. Οικν όμυ, Γρμμτική τς Αρχίς Ελλνικής ΓΑΕ ) Κ. Γεωργπ πδάκυ, Λεξικ όν Ανωμάλων Ρμἀτων Lidde l Scott, Μέ γ Λε ξι κόν τς Ελλνική. Γλώσσς nguage.gr Η ΠΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ) Αγπάμε τ γλώσσ μς!!!! Κι τν ρχί κι τ νέ!!!! Γιτί γλώσσ μς είμστε ΕΜΕΙ!!!! ψ ιλή περισπωμέν υπγε γρμμέ ν Alt νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν ψ ιλή υπγεγρμμ έν άνω τελεί Alt νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν Alt Shift } ή Εισγωγή σύμβλ 8

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου

Φιλολογική Επιμέλεια Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλει Σεβσή Ε. Δριμροπούλου Ποι ρήμ λέγονι βρύον ; Λέγονι όσ ρήμ δεν ονίζονι σην λήγουσ. π.χ. λύ-ω, διώ-κω Θέμ κι χρκήρς 1. ρημικό θέμ 2. χρονικό θέμ ( φιρώ ην κάληξη -ω κι ο χρκηρίζω ως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα Ορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αόριστ & Ορισμέν Ολκλήρωμ Αρχική-Πράγυσ Πράγυσ ή Αρχική ή Αντιπράγωγ μι συνάρτηση f, σε έν διάστημ Δ νμάζετι η πργωγίσιμη συνάρτηση F γι την πί ισχύει F ( ) = f ( ) γι κάθε Ξ D π.χ. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Καραγιάννης. Γλώσσα. Εμπεδωτικές ασκήσεις. Α Δημοτικού. Εικονογράφηση Λίλα Καλογερή, Ζαχαρίας Παπαδόπουλος

Βασίλης Καραγιάννης. Γλώσσα. Εμπεδωτικές ασκήσεις. Α Δημοτικού. Εικονογράφηση Λίλα Καλογερή, Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Βσίλης Κργιάννης Γλώσσ Εμπεδωτικές σκήσεις Α Δημτικύ Εικνγράφηση Λίλ Κλγερή, Ζχρίς Ππδόπυλς ÂÚÈÂ fiìâó Εισγωγικό σημείωμ.................................................. 9 ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο 0 ΜΑΘΗΜΑ.4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.4.. Συνέχει συνάρτησης στ o Ορισμός: Μι συνάρτηση f/α νμάζετι συνεχής στ σημεί Α, ότν υπάρχει τ lim f () ι είνι: lim f() = f( ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ότν υπάρχει δ > 0 ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 5 : Δίνετι η πργωγίσιμη συνάρτηση, με πεδί ρισμύ κι σύνλ τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2009.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2009. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9. ΘΕΜΑ ο Α. Έστω, Δ. Δικρίνουμε τις περιπτώσεις: Αν =, τότε f( ) = f( ). Αν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto.

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto. 1 Τ πρκάτω είνι τ κυριότερ θεωρήμτ κι ορισμοί πό το σχολικό βιβλίο κολουθούμεν πό δικά μς σχόλι. 1 ο ΠΡΩΤΟ 2 Συνρτήσεις Γνησίως μονότονη συνάρτηση Μι γνησίως ύξουσ ή γνησίως φθίνουσ συνάρτηση λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx

f(x) dx ή f(x) dx f(x) dx ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Ορισμός. Αν η f είνι ολοκληρώσιμη στο διάστημ [ a, ) ή στο διάστημ (,], τότε ονομάζουμε γενικευμένο ολοκλήρωμ είδους το ολοκλήρωμ της μορφής f() d ή - f() d Ορισμός. Το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ενότητα 6 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ενότητα 6 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ Ενότητ 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Ορισµό ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ Έστω f µί συνάρτηση ορισµένη σε έν διάστηµ. Αρχιή συνάρτηση ή πράουσ f στο ονοµάζετι άθε συνάρτηση F που είνι πρωίσιµη στο ι ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ

Exουμε βρεί την εξίσωση κύματος: λν = υ, όπου υ = Τ /μ στη περίπτωση της χορδής. Οπότε. υ ν = = λ Kεφ. (part, pages - Σχέση διασπράς Exυμε βρεί την εξίσωση κύματς: λν = υ, όπυ υ = Τ /μ στη περίπτωση της χρδς. Οπότε υ ν = = λ ω = Τ /μ Τ /μ λ k H σχέση αυτ πυ συνδέει την γωνιακ συχνότητα ω με τν κυματαριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δισολή (θερμική δισολή σερεών-υγρών-ερίων) Ηλεκρική νίσση (εξάρησή ης πό θερμοκρσί) Θερμοηλεκρικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 2 ΥΝ ΤΗ Υ Τ ΤΗΝ ΥΗ 363 ΜΤΗΗ Μ ΛΥ ΤΩΝΥ ΥΝΤΗ ΤΩΝ ΛΛΩΝ ΛΥΩΝ ΤΥ ΤΩΝ ΛΩΝ ΤΗ ΥΤ Μστροιάννης Ν. νάρυρος Μθημτικός πιμορφωτής Ν.Τ. ΛΗΗ Το θέμ προς διπρμάτευση νφέρετι στη σχέση των εμδών που σχημτίζοντι σε τρίωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Ιβ Σελίδα 1 από 7 ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μαθηµατικά Ιβ Σελίδα 1 από 7 ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Μθηµτικά Ιβ Σελίδ πό 7 Μάθηµ 7 ο ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Θεωρί : Γρµµική Άλγεβρ : εδάφιο 6, σελ. (µέχρι Πρότση 4.6), εδάφιο 7, σελ. 5 (όχι την πόδειξη της Πρότσης 4.9). πρδείγµτ που ντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονομικής μεγέθυνσης θ ξεκινήσει νλύοντς το πιο πλό δυνμικό υπόδειγμ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων Κεφάλιο 11 Διγράμμτ Φάσεων Συχνά, σε πολλές διεργσίες, νμιγνύουμε δύο ή κι περισσότερ διφορετικά υλικά, κι πρέπει ν πντήσουμε στο ερώτημ: ποιά θ είνι η φύση του υλικού που θ προκύψει πό υτή την νάμιξη:

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Δύο μηχνικά κύμτ ίδις συχνότητς διδίδοντι σε ελστική χορδή. Αν λ 1 κι λ 2 τ μήκη κύμτος υτών των κυμάτων ισχύει: ) λ 1 λ 2 γ) λ 1 =λ 2 Δικιολογήστε την πάντησή

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ Το ορισμένο ολοκλήρωμ ή ολοκλήρωμ Riema μις πργμτικής συνάρτησης f με διάστημ ολοκλήρωσης το πεπερσμένο διάστημ [, ], υπάρχει ότν: η f είνι συνεχής στο διάστημ υτό, κθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση.

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση. . Εθύγρµµη κίνηση - - ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Χρονική στιγμή t κι χρονική διάρκει Δt Χρονική στιγμή t είνι η μέτρηση το χρόνο κι δείχνει πότε σμβίνει έν γεγονός. Χρονική διάρκει Δt είνι η διφορά δύο χρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΠΝΛΗΠΤΙΚ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ ΣΚΗΣΗ Ο πρκάτω πίνκς περιέχει τ πρόσηµ των λγεβρικών τιµών της τχύτητς κι της επιτάχνσης. Σµπληρώστε τον πρκάτω πίνκ. >, > >, <

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα. της. Μαρίας Κιουρί. Έκθεση-Εργαστήριο

Τα μαθήματα. της. Μαρίας Κιουρί. Έκθεση-Εργαστήριο Έκθεσ-Εγστήο Τ θήτ τς Μίς Κουί www.maison-des-sciences.ac-versailles.fr La Maison des Sciences 2011 Μ έκθεσ-εγστήο που ογνώθκε στο La Maison des Sciences et le CNRS (laboratoire MSC) σε συνεγσί ε το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού A ΤΕΥΧΟΣ 1 Νέα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστα Βακαλόπουλου, Βασίλη Καρκάνη, Άννας Βακαλοπούλου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστα Βακαλόπουλου, Βασίλη Καρκάνη, Άννας Βακαλοπούλου ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστ Βκλόπουλου, Βσίλη Κρκάνη, Άννς Βκλοπούλου Άσκηση η Δίνοντι τ δινύσμτ, β διάφορ του μηδνικού γι τ οποί ισχύι: β, β κι β i) Ν βρθούν τ μέτρ των δινυσμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο Κίνηση σε γνητικό πεδίο 4.1. Ακτίν κι Περίοδος στο ΟΠ. Από έν σημείο Α μέσ σε ομογενές μγνητικό πεδίο έντσης Β=2Τ, εκτοξεύοντι δύο σωμτίδι Σ 1 κι Σ 2 ίδις μάζς m=10-10 kg κι ντίθετων φορτίων, με τχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Q T Q T. pdv. παραγόµενο έργο κατά την εκτόνωση αερίου: Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας αέρα χωρίς µεταβολή όγκου και παραγωγή έργου.

Q T Q T. pdv. παραγόµενο έργο κατά την εκτόνωση αερίου: Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας αέρα χωρίς µεταβολή όγκου και παραγωγή έργου. Ο 1 ος ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ-1 σχετίζει τη µετβολή της θερµοκρσίς ενός ερίου µετηµετφορά ενέργεις µετξύ του ερίου κι του περιβάλλοντός του κι το πργόµενο/ποδιδόµενο έργο Q U W Q * *

Διαβάστε περισσότερα