Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ ), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ περιφρστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ. ΤΠΕΡΤΝΣΕΛ. ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Α. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Σ Ι Κ Η Υ Ω Ν Η Λ ύ - ω ) Αρκτικί χρόνι Πργόμενι χρόνι ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ. ΜΕΣΟΦΗ λύ-ω ἔ-λυ-ν λύ-ω λύ-ιμι λύ-εις ἔ-λυ-ες λύ-ῃς λύ-ις λῦ-ε λύ-ει ἔ-λυ-εν) λύ-ῃ λύ-ι λυ-έτω λύ-ων λύ-ντς) λύ-μεν ἐ-λύ-μεν λύ-ωμεν λύ-ιμεν λύ-ειν λύ-υσ λυ-ύσς) λύ-ετε ἐ-λύ-ετε λύ-τε λύ-ιτε λύ-ετε λῦ-ν λύ-ντς λύ-υσιν) ἔ-λυ-ν λύ-ωσιν) λύ-ιεν λυ-όντων/-έτωσν λύ-σω λύ-σεις λύ-σει λύ-σμεν λύ-σετε λύ-συσιν) λύ-σιμι λύ-σις λύ-σι λύ-σιμεν λύ-σιτε λύ-σιεν λύ-σειν λύ-σων λύσντς ) λύ-συσ λυσύσς ) λῦ-σν λύσντς ἔ-λυ-σ ἔ-λυ-σς ἔ-λυ-σεν) ἐ-λύ-σμεν ἐ-λύ-στε ἔ-λυ-σν λύ-σω λύ-σῃς λύ-σῃ λύ-σωμεν λύ-στε λύ-σωσιν) λύ-σιμι λύσις ή λύ-σεις λύ-σι ή λύσειεν) λύ-σιμε ν λύ-σιτε λύ-σιεν ή λύσειν λῦ-σν λυ-σάτω λύ-στε λυ-σάντων/-σάτωσν λῦ-σι λύ-σς λύσντς ) λύ-σσ λυσάσς ) λῦ-σν λύσντς ) λέ-λυ-κ λέ-λυ-κς λέ-λυ-κεν) λε-λύ-κμεν λε-λύ-κτε λε-λύ-κσι ν) ἐ-λε-λύ -κειν ν) ἐ-λε-λύ-κεις ἐ-λε-λύ-κει ἐ-λε-λύ-κεμεν ἐ-λε-λύ-κετε ἐ-λε-λύ-κεσν λε-λύ-κω λε-λύ-κῃς λε-λύ-κῃ λε-λύ-κωμεν λε-λύ-κτε λε-λύ-κωσιν)) λε-λύ-κιμι λε-λύ-κις λε-λύ-κι λε-λύ-κιμεν λε-λύ-κιτε λε-λύ-κιεν λε-λυ-κένι λε-λυ-κώς λελυ-κότς) λε-λυ-κυῖ λελυ-κυίς) λε-λυ-κός λελυ-κότς) ή λελυκώς ὦ ή λελυκώς ᾖς ή λελυκώς ᾖ ή λελυκότες ὦμεν ή λελυκότες ἦτε ή λελυκότες ὦσιν) ή λελυκώς εἴν ή λελυκώς εἴς ή λελυκώς εἴ ή λελυκότες εἴμεν/εἶμεν ή λελυκότες εἴτε /εἶτε ή λελυκότες εἴσν/εἶεν λελυκώς ἴσθι λελυκώς ἔστω λελυκότες ἔστε λελυκότες ἔστων Ε π ν ά λ ψ : Α Τ Ξ Η Η ΓΑΕ, σ ), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο ΓΑΕ, σ ) Α Τ Ξ Η Η : ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ, ΑΟΡΙΣΟ μόν στν ριστική-, ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ) ΑΝΑΔΙΠΛΑΙΑΜΟ: ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ-σε όλες τις εγκλίσεις, πρέμφτ, μετχή-,τπερτνσελικο ΣΑ ΤΝΘΕΣΑ ΡΗΜΑΣΑ!!! 1

2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΟ ΑΟΡΙΣΟ Α ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΜΕΛΛΩΝ Α ΜΕΟ ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) 2. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α Μ Ε Η Υ Ω Ν Η Λ ύ - μ ι ) Αρκτικί χρόνι- Πργ.Φρόνι ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ ΜΕΣΟΦΗ λύ-μι λύ-ῃ/ -ει λύ-ετι λυ-όμεθ λύ-εσθε λύ-ντι λύ-σμι λύ-ῃ/-σει λύ-σετι λυ-σόμεθ λύ-σεσθε λύ-σντι ἐ-λυ-όμν ἐ-λύ-υ ἐ-λύ-ετ ἐ-λυ-όμεθ ἐ-λύ-εσθε ἐ-λύ-ντ λύ-ωμι λύ-ῃ λύ-τι λυ-ώμεθ λύ-σθε λύ-ωντι λυ-ίμν λύ-ι λύ-ιτ λυ-ίμεθ λύ-ισθε λύ-ιντ λυ-σίμν λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθ λύ-σισθε λύ-σιντ λύ-υ λυ-έσθω λύ-εσθε λυ-έσθων/ -έσθωσν λύ-εσθι λύ-σεσθι λυ-όμενς ν λυ-σόμενς ν λυ-θήσμι λυ-θήσῃ/-θήσει λυ-θήσετι λυ-θσόμεθ λυ-θήσεσθε λυ-θήσντι ἐ-λυ-σάμν ἐ-λύ-σω ἐ-λύ-στ ἐ-λυ-σάμεθ ἐ-λύ-σσθε ἐ-λύ-σντ λύ-σωμι λύ-σῃ λύ-στι λυ-σώμεθ λύ-σσθε λύ-σωντι λυ-θσίμν λυ-θήσι λυ-θήσιτ λυ-θσίμεθ λυ-θήσισθε λυ-θήσιντ λυ-σίμν λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθ λύ-σισθε λύ-σιντ λῦ-σι λυ-σάσθω -- λύ-σσθε λυ-σάσθων/-σάσθωσν λυ-θήσεσθι λύ-σσθι λυ-θσόμενς ν λυ-σάμενς ν ἐ-λύ-θν ἐ-λύ-θς ἐ-λύ-θ ἐ-λύ-θμεν ἐ-λύ-θτε ἐ-λύ-θσν λυ-θῶ λυ-θῇς λυ-θῇ λυ-θῶμεν λυ-θῆτε λυ-θῶσιν) λυ-θείν λυ-θείς λυ-θεί λυ-θείμεν/-θεῖμεν λυ-θείτε/-θεῖτε λυ-θείσν/-θεῖεν λύ-θτι λυ-θήτω λύ-θτε λυ-θέντων/-θήτωσν λυ-θῆνι λυ-θείς, λυθέντς λυ-θεῖσ, λυθείσς λυ-θέν, λυθέντς λέ-λυ-μι λέ-λυ-σι λέ-λυ-τι λε-λύ-μεθ λέ-λυ-σθε λέ-λυ-ντι ἐ-λε-λύ-μν ἐ-λέ-λυ-σ ἐ-λέ-λυ-τ ἐ-λε-λύ-μεθ ἐ-λέ-λυ-σθε ἐ-λέ-λυ-ντ λελυμένς ν ὦ λελυμένς ν ᾖς λελυμένς ν ᾖ λελυμένι ι ὦμεν λελυμένι ι ἦτε λελυμένι ι ὦσιν) λελυμένς ν εἴν λελυμένς ν εἴς λελυμένς ν εἴ λελυμένι ι εἴμεν/ εἶμεν λελυμένι ι εἴτε/ εἶτε λελυμένι ι εἴσν/ εἶεν --- λέ-λυ-σ λε-λύ-σθω -- λέ-λυ-σθε λε-λύ-σθων/-σθωσν λε-λύ-σθι λε-λυ-μένς ν 2

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) ΔΕΤΣΕΡΟΙ ΦΡΟΝΟΙ : ΑΟΡΙΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΥΩΝΗ Ε. Υ. Μ.Υ. ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΣ. ἔ-βλ-ν βάλ-ω βάλ-ιμι -- ἔ-βλ-ες βάλ-ῃς βάλ-ις βάλ-ε βλ-εῖν ἔ-βλ-ε βάλ-ῃ βάλ-ι βλ-έτω ἐ-βάλ-μεν βάλ-ωμεν βάλ-ιμεν -- βλ--ών ἐ-βάλ-ετε βάλ-τε βάλ-ιτε βάλ-ετε βλ-ῦσ ἔ-βλ-ν βάλ-ωσιν) βάλ-ιεν βλ-όντων/-έτωσν βλ-όν ἐ-γεν-όμν ἐ-γέν-υ ἐ-γέν-ετ ἐ-γεν-όμεθ ἐ-γέν-εσθε ἐ-γέν-ντ γέν-ωμι γέν-ῃ γέν-τι γεν-ώμεθ γέν-σθε γέν-ωντι γεν-ίμν γέν-ι γέν-ιτ γεν-ίμεθ γέν-ισθε γέν-ιντ γεν-ῦ γεν-έσθω -- γέν-εσθε γεν-έσθων/-έσθωσν γεν-έσθι γεν-όμενς γεν-μέν γεν-όμενν Σ ρήμτ στν όριστ β έχυν διφρετικό θέμ πό υτό τυ Ενεστώτ, πυ μπρεί ν διφέρει λίγ, περισσότερ ή ν είνι εντελώς διφρετικό: βάλλ-ω, ἔ-βλ-ν, γίγν-μι, ἐ-γεν-όμν/ φέρ-ω, ἤνεγκν ενεγκ-). Πρόκειτι βέβι γι νώμλ ρήμτ κι γι υτό πάντ συμβυλευόμστε τ λεξικό μς. [Δεν έχυν όλ τ ρήμτ όριστ β.] Γι ν σχμτίσυμε τν όριστ β, χρσιμπιύμε τ θέμ τυ όριστυ β κι τις κτλήξεις ) τυ Πρττικύ τυ Λύω) γι τν Οριστική κι β)τυ Ενεστώτ γι τις υπόλιπες εγκλίσεις, πρέμφτ κι μετχή με κάπιες διφρές όσν φρά τν τνισμό. ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ: Α) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ: είτε πλό είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στ λήγυσ κι περισπάτι, π.χ. λβεῖν πρλβεῖν Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: είτε πλό είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στν πρλήγυσ: ἀγγέσθι, γενέσθι, έπιγενέσθι. ΜΕΣΟΦΗ: Α) ΕΝΕΡΓ. Υ: είτε πλή είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στ λήγυσ, π.χ. λβών, λβόν πρλβών πρλβόν.θλυκό λβῦσ), Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: κννικά, όπως τ δευτερόκλιτ επίθετ, π.χ. γενόμενς, -, -ν. ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 2 ενικό: Α) ΕΝΕΡΓ. Υ των ρμάτων λέγω, ἔρχμι, εὑρίσκω, ὁρῶ κι λμβάνω, μόνν ότν είνι πλό τνίζετι στ λήγυσ: εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λβέ. ύνθετ: πρόσειπε, ἄπελθε, ἔξευρε, ἔπιδε, πράλβε. Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: εάν είνι πλυσύλλβ, είτε πλό είτε σύνθετ, τνίζετι στ λήγυσ: ἐλβόμν λβῦ, ἀντιλβῦ, ἐγενόμν γενῦ, πργενῦ. Εάν όμως είνι μνσύλλβ κι σύνθετ με δισύλλβ πρόθεσ, ἀνβιβάζει τόν τόν: ἔχμι, ἐσχόμν σχῦ, πράσχυ, ἕπμι, ἑσπόμν σπῦ, ἐπίσπυ. 1 Λύκει Κισρινής ΤΝΗΘΕΙ ΑΟΡΙΣΟΙ Β ΡΗΜΑ Εν.) ΘΕΜ Α ΑΟΡ. Β Οριςτική Αρ. β Υπτκτική Αρ. β ἄγω ἱρῶ ἰσθάνμι ἁμρτάνω ἀπ)θνῄσκω ἀφικνῦμι βάλλω γίγνμι, εἰμί ἕπμι ἔρχμι εὑρίσκω ἔχω θιγγάνω λγχάνω λμβάνω λνθάνω λέγω λείπω μνθάνω ὁρῶ ὀφλισκάνω πάσχω πείθω πίνω πίπτω πυνθάνμι τίκτω τρέπω τρέχω τυγχάνω φέρω φεύγω ἀ γ γ - ἑλ ἰ σ θ - ἁ μ ρ τ - θ ν - ἀ φ ι κ - β λ - γ ε ν - σπ- ἐ λ θ - ε ὕρσχθ ι γ - λ χ - λ β - λ θ - ε ἴ π - λ ι π - μ θ - ἰδ- ὀ φ λ - π θ - π ι θ - πιπ ε σ - π υ θ - τ ε κ - τ ρ π - δ ρ μ - τ υ χ - ἐ ν ε γ κ - φ υ γ - ἤγγν εἷλν ἠσθόμν ἥμρτν ἀπέθνν ἀφικόμν ἔβλν ἐγενόμν ἑσπόμν ἦλθν εὖρν, ὖρν ἔσχν ἔθιγν ἔλχν ἔλβν ἔλθν εἶπν ἔλιπν ἔμθν εἶδν ὦφλν ἔπθν ἔπιθν ἔπιν ἔπεσν ἐπυθόμν ἔτεκν ἔτρπν ἔδρμν ἔτυχν ἤνεγκν ἔφυγν ἀγάγ -ω ἕλ -ω ἴσθ -ωμι ἁμάρτ -ω ἀπθάν -ω ἀφίκ -ωμι βάλ -ω γέν -ωμι σπ -ῶμι ἔλθ -ω εὕρ -ω σχ -ῶ θίγ -ω λάχ -ω λάβ -ω λάθ -ω εἴπ -ω λίπ -ω μάθ -ω ἴδ -ω ὄφλ -ω πάθ -ω πίθ -ω πί -ω πέσ -ω πύθ -ωμι τέκ -ω τράπ -ω δράμ -ω τύχ -ω ἐνέγκ -ω φύγ -ω ΓΑΕ, σ

4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: ΔΕΤΣΕΡΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΙ ΦΡΟΝΟΙ : ΓΑΕ, σ.196-7) 1. Μ Ε Λ Λ Ο Ν Σ Α ΤΠΟΣ. ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. ΑΠΑΡ. ΜΕΣΟΦΗ γρφ-ή-σμι γρφ-ή-σει ῃ) γρφ-ή-σετι γρφ--σόμεθ γρφ-ή-σεσθε γρφ-ή-σντι γρφ--σίμν γρφ-ή-σι γρφ-ή-σιτ γρφ--σίμεθ γρφ-ή-σισθε γρφ-ή-σιντ γρφ-ή-σεσθι γρφ--σόμενς γρφ--σμέν γρφ--σόμενν 2. Α Ο Ρ Ι Σ Ο ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΣ. ἐ-γράφ--ν ἐ-γράφ--ς ἐ-γράφ- ἐ-γράφ--μεν ἐ-γράφ--τε ἐ-γράφ--σν γρφ-ῶ γρφ-ῇς γρφ-ῇ γρφ-ῶμεν γρφ-ῆτε γρφ-ῶσι γρφ-είν γρφ-είς γρφ-εί γρφ-είμεν* γρφ-είτε γρφ-είσν γράφ--θι γρφ-ή-τω- γράφ-τε γρφ-έ-ντων/έτωσν γρφ-ῆνι γρφ-είς γρφ-εῖσ γρφ-έν * κι δεύτερι τύπι, ΓΑΕ, σ Τ Ν Η Θ Ε Ι Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Ο Ι Π Α Θ Η Σ Ι Κ Ο Ι Φ Ρ Ο Ν Ο Ι Ρ Η Μ Α Μ Ε Λ Λ Ο Ν Σ Α Α Ο Ρ Ι Σ Ο ἀλλάττσσ)ω κλέπτω κόπτω κρύπτω π λήττσσ)ω ἐκ) πλήττσσ )ω ράπτω ρήγνυμ ι σπείρω στέλλω σφάλλω τάττσσ )ω τρέπω τρέφω τρίβω φίνω φθείρω φράττσσ)ω ἀ λ λ γ ή - σ μ ι κ λ π ή - σ μ ι κ π ή - σ μ ι κ ρ υ β ή - σ μ ι π λ γ ή - σ μ ι ἐκ)π λ γ ή - σ μ ι ρ φ ή - σ μ ι ρ γ ή - σ μ ι σ π ρ ή - σ μ ι σ τ λ ή - σ μ ι σ φ λ ή - σ μ ι τ γ ή - σ μ ι τ ρ π ή - σ μ ι τ ρ φ ή - σ μ ι τ ρ ι β ή - σ μ ι φ ν ή - σ μ ι φ θ ρ ή - σ μ ι φ ρ γ ή - σ μ ι ἠ λ λ ά γ ν ἐ κ λ ά π ν ἐ κ ό π ν ἐ κ ρ ύ β ν ἐ π λ ή γ ν ἐ ξ ε π λ ά γ ν ἐ ρ ρ ά φ ν ἐ ρ ρ ά γ ν ἐ σ π ά ρ ν ἐ σ τ ά λ ν ἐ σ φ ά λ ν ἐ τ ά γ ν ἐ τ ρ ά π ν ἐ τ ρ ά φ ν ἐ τ ρ ί β ν ἐ φ ά ν ν ἐ φ θ ά ρ ν ἐ φ ρ ά γ ν Άλλ ρήμτ ἐχυν Πθτικύς πρώτυς, άλλ δεύτερυς, ἀλλ κι τυς δύ, άλλ δεν ἐχυν κθόλυ. Γι υτό συμβυλευόμστε πάνττε τ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ 1 Λύκει Κισρινής Π ρ κ ε ί μ ε ν ς κ ι Τ π ε ρ σ υ ν τ έ λ ι κ ς ΑΥΩΝΟΛΗΚΣΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ Μέσς Υωνής. Πρκείμενς Τπερσυντέλικς Πρστκτική Απρέμφτ Οριστική Οριστική Μετχή πέπργ -μι ἐπεπράγ-μν ---- πέπρξι ἐπέπρξ πέπρξ πεπρᾶχθι πέπρκ -τι ἐπέπρκ-τ πεπράχ-θω πεπράγ -μεθ ἐπεπράγ-μεθ ---- πεπργμένς//ν πέπρχ-θε ἐπέπρχ-θε πέπρχ-θε πεπργμένι εἰσίν) πεπργμένι ἦσν πεπράχ-θων γέγρμ-μι γέγρψι γέγρπ-τι γεγράμ-μεθ γέγρφ-θε γεγρμμένι εἰσίν) ἔψευσ-μι ἔψευ-σι ἔψευσ-τι ἐψεύσ-μεθ ἔψευ-σθε ἐψευσμένι εἰσίν) ἐγεγράμ-μν ἐγέγρψ ἐγέγρπ -τ ἐγεγράμ-μεθ ἐγέγρφ-θε γεγρμμένι ἦσν ἐψεύσ-μν ἔψευ-σ ἔψευσ-τ ἐψεύσ-μεθ ἔψευ-σθε ἐψευσμένι ἦσν γέγρψ γεγράφ-θω γέγρφ-θε γεγράφ-θων ἔψευσ ἐψεύσθω ἔψευσθε ἐψεύσθων γεγράφ-θι γεγρμ-μένς//ν ἐψεῦσθι ἐψευσμένς / /ν Υ Γ Ρ Ο Λ Η Κ Τ Α Κ Α Ι Ε Ν Ρ Ι Ν Ο Λ Η Κ Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α 1. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Μέλλντ χωρίς σ κι σύμφων με τ συνρμέν σε έω στν Ενεστ.). ἀγγέλλω: ἀγγελῶορ.), ἀγγελῖμι ή ἀγγελίνευκτ.), ἀγγελεῖν π), ἀγγελῶν νέμμι: νεμῦμιορ.), νεμίμνευκτ.), νεμεῖσθιπ), νεμύμενς/-/-ν Σ ίδι συμβίνει κι με τ υπερδισύλλβ σε ίζω, νμίζω νμιῶ. 2. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Αόριστ χωρίς σ, με τρππιμέν θέμ έκτσ τυ βρχύχρνυ σε μκρόχρν) κι με τις κτλήξεις τυ λύω στν ίδι χρόν. ἀγγέλλω : ἤγγειλ, ἀγγ είλω, ἀγγείλιμι κ.λπ. νέμμι: ἐνειμάμν, νε ίμωμι, νειμίμν κ.λπ. 3. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Πρκείμεν κννικά με τις κτλήξεις τυ λύω λλά με φθγγικά πάθ σε κάπιες περιπτώσεις: π.χ. φίνω φν -) πέφγκ, πέφσμι, ὀξύννω ὀξυν -) ὤξυμμι. Ν μελετιςεισ ΓΑΕ, ς κι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ς Γι τισ πρπάνω κτγρίεσ, όπωσ κι γι όλ τ ρήμτ, ςυμβυλευόμςτε πάνττε τ Λεξικό Ανωμάλων Ρμάτων κι μθίνυμε πλφ κλά τυσ ρχικφσ χρόνυ σ. 4

5 ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΕΣΩΣΑ ΕΝΕΣΩΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Β. Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α!!! ΓΑΕ, σ Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΑΩ 1 μάδ) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ ΜΕΗ ΥΩΝΗ τιμάω ) τιμῶ τιμάμι ) τιμῶμι τιμάεις ) τιμᾷς τιμάῃ, -ει ) τιμᾷ τιμάει ) τιμᾷ τιμάετι ) τιμᾶτι τιμάμεν ) τιμῶμεν τιμόμεθ ] τιμώμεθ τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμάυσι ) τιμῶσιν) τιμάντι ) τιμῶντι ἐτίμν ) ἐτίμων ἐτιμόμν ) ἐτιμώμν ἐτίμες ) ἐτίμς ἐτιμάυ ) ἐτιμῶ ἐτίμε ) ἐτίμ ἐτιμάετ ) ἐτιμᾶτ ἐτιμάμεν ἐτιμῶμεν ἐτιμόμεθ) ἐτιμώμεθ ἐτιμάετε ) ἐτιμᾶτε ἐτιμάεσθε ) ἐτιμᾶσθε ἐτίμν ) ἐτίμων ἐτιμάντ ) ἐτιμῶντ τιμάω ) τιμῶ τιμάωμι ) τιμῶμι τιμάῃς ) τιμᾷς τιμάῃ) τιμᾷ τιμάῃ ) τιμᾷ τιμάτι ) τιμᾶτι τιμάωμεν τιμῶμεν τιμώμεθ) τιμώμεθ τιμάτε ) τιμᾶτε τιμάσθε τιμᾶσθε τιμάωσι ) τιμῶσιν) τιμάωντι ) τιμῶντι τιμάιμι ) τιμῷμι ή τιμῴν τιμίμν ) τιμῴμν τιμάις ) τιμῷς ή τιμῴς τιμάι ) τιμ τιμάι ) τιμῷ ή τιμῴ τιμάιτ ) τιμτ τιμάιμεν) τιμμεν τιμίμεθ τιμῴμεθ τιμάιτε ) τιμτε τιμάισθε ) τιμσθε τιμάιεν ) τιμεν τιμάιντ ) τιμντ τίμε ) τίμ τιμάυ ) τιμῶ τιμέτω ) τιμάτω τιμέσθω ) τιμάσθω τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμόντων) τιμώντων/άτωσν τιμέσθων) τιμάσθων/άσθωσν ΑΠ.. τιμάειν ) τιμᾶν τιμάεσθι ) τιμᾶσθι ΜΕΣ. τιμάων ) τιμῶν τιμάυσ) τιμῶσ τιμάν ) τιμῶν τιμόμενς) τιμώμενς τιμμέν ] τιμωμέν τιμόμενν) τιμώμενν Σ συνρμέν ρήμτ σε ω σχμτίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κτά τ βρύτν φωνεντόλκτ, φύ πργυμένως τρέψυν τ χρκτήρ τυς -- σε - -, π.χ. τιμάω, τιμῶ τιμή-σω, ἐτίμ-σ, τετίμ-κ. Εξίρεσ πτελύν όσ πριν πό τ χρκτήρ -- έχυν ε, ρ, ι, τ πί διτρύν τ --, π. χ. ἐάω, έῶ: ἐάσω, πειράμι, -ῶμι, πειράσμι κ.λπ. ΓΑΕ, σ Λύκει Κισρινής Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΕΩ 2 μάδ) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ ΜΕΗ ΥΩΝΗ πιέω ) πιῶ πιέεις ) πιεῖς πιέει ) πιεῖ πιέμεν ) πιῦμεν πιέετε ) πιεῖτε πιέυσι ) πιῦσιν) ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπίεες ) ἐπίεις ἐπίεε ) ἐπίει ἐπιέμεν ) ἐπιῦμεν ἐπιέετε ) ἐπιεῖτε ἐπίεν ) ἐπίυν πιέω ) πιῶ πιέῃς ) πιῇς πιέῃ ) πιῇ πιέωμεν ) πιῶμεν πιέτε ) πιῆτε πιέωσι ) πιῶσιν) πιέιμι ), πιῖμι ή πιίν πιέις ), πιῖς ή πιίς πιέι ) πιῖ ή πιί πιέιμεν ) πιῖμεν πιέιτε ) πιῖτε πιέιεν ) πιῖεν πίεε ) πίει πιεέτω ) πιείτω πιέετε ) πιεῖτε πιέμι ) πιῦμι πιέ, -ει ) πιῇ, πιεῖ πιέετι ) πιεῖτι πιεόμεθ ) πιύμεθ πιέεσθε ) πιεῖσθε πιέντι ) πιῦντι ἐπιεόμν ) ἐπιύμν ἐπιέυ ) ἐπιῦ ἐπιέετ ) ἐπιεῖτ ἐπιεόμεθ ) ἐπιύμεθ ἐπιέεσθε ἐπιεῖσθε ἐπιέντ ) ἐπιῦντ πιέωμι ) πιῶμι πιέῃ ) πιῇ πιέτι ) πιῆτι πιεώμεθ ) πιώμεθ πιέσθε ) πιῆσθε πιέωντι ) πιῶντι πιείμν ) πιίμν πιέι ) πιῖ πιέιτ ) πιῖτ πιείμεθ ) πιίμεθ πιέισθε ) πιῖσθε πιέιντ ) πιῖντ πιέυ ) πιῦ πιεέσθω ) πιείσθω πιέεσθε πιεῖσθε πιεόντων) πιύντων/είτωσν πιεέσθων ) πιείσθων/σθωσν ΑΠ.. πιέειν ) πιεῖν πιέεσθι ) πιεῖσθι ΜΕΣ. πιέων ) πιῶν πιεόμενς ) πιύμενς πιέυσ ) πιῦσ πιεμέν ) πιυμέν πιέν ) πιῦν πιεόμενν ) πιύμενν Σ συνρμέν ρήμτ σε -εω σχμτί ζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κτά τ βρύτν φωνεντόλκτ, φύ πργυμένως τρέψυν τ χρκτήρ τυς -ε- σε --, π.χ. πιέω, πιῶ πιή-σω, ἐπί -σ, πεπίκ κ.λπ. Πράγωγ: πιτής, πίμ κ.λπ.

6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Κισρινής Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σ ε Ο Ω 3 μάδ ) δυλόω ) δυλόεις ) δυλόει ) δυλόμεν ) δυλόετε ) δυλόυσι ) ἐδύλν ) ἐδύλες ) ἐδύλε ) ἐδυλόμεν) ἐδυλόετε ) ἐδύλν ) δυλῶ δυλῖς δυλῖ δυλῦμεν δυλῦτε δυλῦσιν) ἐδύλυν ἐδύλυς ἐδύλυ ἐδυλῦμεν ἐδυλῦτε ἐδύλυν δυλόμι ) δυλόῃ, ει ) δυλόετι ) δυλόμεθ ) δυλόεσθε ) δυλόντι ) ἐδυλόμν ) ἐδυλόυ ) ἐδυλόετ ) ἐδυλόμεθ ἐδυλόεσθε ) ἐδυλόντ ) δυλῦμι δυλῖ δυλῦτι δυλύμεθ δυλῦσθε δυλῦντι ἐδυλύμν ἐδυλῦ ἐδυλῦτ ἐδυλύμεθ ἐδυλῦσθε ἐδυλῦντ δυλόω ) δυλῶ δυλόῃς ) δυλῖς δυλόῃ ) δυλῖ δυλόωμεν ) δυλῶμεν δυλότε ) δυλῶτε δυλόωσι ) δυλῶσι δυλόιμι ) δυλῖμι ή -ίν δυλόις ) δυλῖς ή -ίς δυλόι ) δυλῖ ή -ί δυλόιμεν ) δυλῖμεν δυλόιτε ) δυλῖτε δυλόειεν ) δυλῖεν ---δύλε ) δύλυ δυλέτω ) δυλύτω δυλόετε ) δυλῦτε δυλόντων) δυλύντων/ύτωσν δυλόωμι ) δυλόῃ ) δυλότι ) δυλώμεθ ) δυλόσθε ) δυλόωντι ) δυλίμν ) δυλόι ) δυλόιτ ) δυλίμεθ ) δυλόισθε ) δυλόιντ ) δυλόυ ) δυλέσθω ) δυλόεσθε ) δυλέσθων ) δυλῦσθε δυλύσθων ΑΠΑΡ. δυλόειν ) δυλῦν δυλόεσθι ) δυλῦσθι ΜΕΣ. δυλόων ) δυλόυσ ) δυλόν ) δυλῶν δυλῦσ δυλῦν δυλόμενς ) δυλμέν ) δυλόμενν ) δυλύμενς δυλυμέν δυλύμενν ΕΤΚΣΙΚΗ Μερικές επισμάνσεις Οι συνιρέσεις φρύν μόν τν ενεστώτ κι τν πρττικό. Γράφυμε κι τνίζυμε - σύμφων με όσ ισχύυν στ βρύτν ρήμτ - τν συνίρετ μρφή τυ ρήμτς. Κτόπιν συνιρύμε τ χρκτήρ με τ φωνήεν τ δίφθγγ τς κτάλξς πυ κλυθεί. ΜΕ Η ΥΩΝΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΟΡΙ ΣΙΚΗ ΕΝΕ ΣΩΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ δυλῶμι δυλῖ δυλῶτι δυλώμεθ δυλῶσθε δυλῶντι δυλίμν δυλῖ δυλῖτ δυλίμεθ δυλῖσθε δυλῖντ 1) ΡΗΜΑΣΑ Ε -ΑΩ. Επίσς τ ρήμτ ζήω, ζῶ, πεινήω, πεινῶ, διψήω, διψῶ, χρήμι, χρῶμι πυ έχυν χρνικό χρκτήρ -- κι όχι --. Κλίνντι κτά τ σε -άω, λλά έχυν -- κι -ῃ - όπυ τ ρήμτ σε -άω έχυν -- κι -ᾳ- ντίστιχ, π.χ. ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσι. ε, ε, ει*, ῃ ει*, ῃ ) ) ) ) ᾳ ῃ ι ι,, ω, υ ) ω ω, υ ) ω ῳ ῳ *εκτός πό πρέμφτ Ενεστώτ: ά ειν ᾶν, ήεινῆν 2) ΡΗΜΑΣΑ Ε -ΕΩ ε ε ε ι, ε υ εμκρό φωνήεν ή δίφθγγς. μκρό φωνήεν ή δίφθγγς Εξιρφντι τ ριμτ. με μνςφλλβ θέμ, πυ ςυνιρφν μόν εεει κι εειει. π.χ. πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέμεν κ.λπ. Εξιρ. δέω, δῶ δζνω), πυ ςυνιρείτι κννικά.γαε, σ. 210 ) 3) ΡΗΜΑΣΑ Ε - ΟΩ ε,, ω υ ) υ ω ει*, ῃ, ι ) ι * στ ενεργτικό πρέμφτ ει υ ρχ. εενυ) Η θέσ τυ τόνυ ) Αν στν συνίρετ τύπ τό νς δε βρίσκετι σε μι πό τις συνιρύμενες συλλβές, μένει στ θέσ πυ ήτν κι δεν λλάζει: π. χ. ἐ σκ ό π ε ν ἐ σκ ό π υ ν. β) Αν στν συνίρετ τύπ τόνς βρίσκετι σε μι πό τις συνιρύμενες συλλβές, τότε τνίζετι συλλβή πυ πρσήλθε πό τ σ υ ν ί ρ ε σ, π. χ. σκ π έ ω σκ π ῶ. Σ είδς τυ τόνυ Αν συλλβή πυ πρέρχετι πό τ συνίρεσ βρίσκετι: ) στν πρπρλήγυσ, ξύνετι, π.χ. ἐσκπεόμεθ ἐσκπύμεθ. β) στν πρλήγυσ, πίρνει περισπωμέν, εφόσν λήγυσ είνι β ρ χ ύ χ ρ ν, δ ι φ ρ ε τ ι κ ά ξ ύ ν ε τ ι, π. χ. σκ π έ ε τ ε σκ π ε ῖ τ ε, λ λ ά σκ π ε έ τ ω σκ π ε ί τ ω. γ) ς τ θ λ ι γ υ ς, π ε ρ ι ς πά τ ι, π. χ. σ κ π έ ω σ κ π ῶ. δυλῦ δυλύσθω Σ ςυνθρθμζν ριμτ ςε -ω ςχθμτίυν τυσ υπόλιπυσ χρόνυσ κτά τ βρφτν φωνθεντόλθκτ, φφ πρθγυμζνωσ τρζψυν τ χρκτιρ τυσ ςε ω, π.χ. δυλ- δυλῶ-, δυλώσω, ἐδύλωσ κ.λπ.,ἀξιῶ, ἠξίυν, ἀξιώσω, ἠξίωσ κ.λπ. Σ ίδι ςυμβίνει κι ςτ πράγωγά τυσ κι ςτ ν.ε. : υπδύλωσ,ξίωσ,δήλωσκ.λπ. Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ Η Ν Α ΤΞΗ Η Κ Α Ι ΑΝ ΑΔ ΙΠ ΛΑ ΙΑ Μ Ο. Ι Χ Τ Ο Τ Ν Σ Α Ι Δ Ι Α Γ Ι Α Ο Λ Α Σ Α Ρ Η Μ Α Σ Α!!!! ΓΑΕ, σ

7 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Κισρινής Μ Βρύτν ρήμτ: ΕΝΕΡΓ. φωνή Ε ΝΕ ΣΩ Δτ. Αιτ. λύων λύντς λύντι λύντ λύυσ λυύσς λυύσῃ λύυσν λύντες λυόντων λύυσιν) λύντς λύυσι λυυσῶν λυύσις λυύσς Δτ. Αιτ ΑΟΡΙ ΣΟ λελυκώς λελυκότς λελυκότι λελυκότ λελυκυῖ λελυκυίς λελυκυίᾳ λελυκυῖν λελυκότες λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότς Αιτ. λύσντι λύσντ λύσντι λῦσν λύσντες λυσάντων λυσσῶν λυσάντων λύσσιν) λυσάσις λύσσιν) λύσντς λυσάσς λύσντ τιμῶσ τιμώσς τιμώσῃ τιμῶσν Αιτ τιμῶντες τιμώντων τιμῶσιν) τιμῶντς τιμῶσι τιμῶντ τιμωσῶν τιμώντων τιμώσις τιμῶσιν) τιμώσς τιμῶντ Β βλών βλῦσ βλόν πιῶν βλόντς βλύσς βλόντς Δτ. βλόντι βλόντ βλύσῃ βλῦσν βλόντι βλόν πιῦντς πιύσς πιῦντι πιύσῃ πιῦντ πιῦσν Δτ. Αιτ βλόντες βλόντων βλῦσιν) βλόντς βλῦσι βλυσῶν βλύσις βλύσς βλόντ βλόντων βλῦσιν) βλόντ Η ΚΛΗΣΙΚΗ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΜΕΣΟΧΕ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΝΟΜΑ ΣΙΚΗ πιῦσ πιῦν ἱστάς ἱστᾶσ ἱστάν πιῦντς πιῦντι πιῦν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάντ ἱστάσς ἱστάσῃ ἱστᾶσν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάν πιῦντες πιῦσι πιῦντ πιύντων πιυσῶν πιύντων πιῦσιν) πιύσις πιῦσιν) πιῦντς πιύσς πιῦντ Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε -ΟΩ ΕΝΕ ΣΩ Όπωσ κι τ ςε ΕΩ: δυλῶν-ῦσ, -ῦν 7 ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντς ἱστᾶσι ἱστσῶν ἱστάσις ἱστάσς διδόντες διδῦσι διδόντ διδόντων διδυσῶν διδόντων διδῦσιν) διδύσις διδῦσιν) διδόντς διδύσς διδόντ Ομίωσ όριςτσ β δύς, δῦσ, δόν ε -ώς, -ῶσ, -ώς -ός) ἑστώς ἑστῶσ ἑστῶτς ἑστώσς ἑστῶτι ἑστώσῃ ἑστῶτ ἑστῶσν ἑστώς/ ἑστός ἑστῶτς ἑστῶτι ἑστώς/ ἑστός δεικνύντ δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντ Ι ΣΗΜΙ ΕΝΕ ΣΩ. δεικνῦσι δεικνυσῶν δεικνύσις δεικνύσς διδόν διδόντς διδόντι διδόν δεικνύν δεικνύντς δεικνύσῃ δεικνύντι δεικνῦσν δεικνύν δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντς Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε --ΕΩ ΕΝΕ ΣΩ Αιτ. δεικνύντι δεικνύντ λύσντ Α Ο Ρ Ι Σ Ο λυθέντες λυθεῖσι λυθέντ λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων λυθεῖσιν) λυθείσις λυθεῖσιν) λυθέντς λυθείσς λυθέντ ΟΙ ΜΕΣΟΧΕ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΗ ΜΕ Η ΦΩΝΗ ΚΛΙΝΟΝΣΑΙ ΟΠΩ Σ Α Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Ο Κ Λ Ι Σ Α Ε Π Ι ΘΕ Σ Α. Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ε Ι Κ Ν Τ Μ Ι δεικνύς δεικνῦσ δεικνύντς δεικνύσς διδύς διδῦσ διδόντς διδύσς διδόντι διδύσῃ διδόντ διδῦσν τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶν Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ι Δ Ω Μ Ι Ενεςτώσ κι Αὀρ. β δύς, δῦσ, δόν) λυθέν λυθέντς λυθέντι λυθέν λελυκότ λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότ τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶντ Δτ. λελυκυῖι λελυκυιῶν λελυκυίις λελυκυίς λυθεῖσ λυθείσς λυθείσῃ λυθεῖσν λῦσν λύσντς λύσσι λυθείς λυθέντς λυθέντι λυθέντ Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε - Α Ω ΕΝΕ ΣΩ λύσς λύσσ λύσντς λυσάσς λυσάσῃ λύσσν λελυκός λελυκότς λελυκότι λελυκός εἰδώς, -υῖ, -ός / εἰκώς, -υῖ, -ός κ.λπ. Δτ. Ε ΜΕ Η ΥΩΝΗ Π Α Θ ΗΣ Ι Κ Ο Α ΟΡ Ι Σ Ο Ομίωσ κλίνντι: γεγνώς, -υῖ, - ός, σ κτλήξεις Ενεστώτ. Φ λύντ λυόντων λύυσιν) λύντ ΜΕΛΛΩΝ Ο λῦν λύντς λύντι λῦν Σ Βρύτν ρήμτ: ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ φωνή ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ Ε ἱστάντ ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντ κι όρ. β : στάς, στᾶσ, στάν ἑστῶτες ἑστῶσι ἑστῶτ ἑστώτων ἑστωσῶν ἑστώτων ἑστῶσιν) ἑστώσις ἑστῶσιν) ἑστῶτς ἑστώσς ἑστῶτ Ομίωσ: τεθνεώς, τεθνεῶσ, τεθνεώς -ός) ΣΙΘΗΜΙ: τιθείς, τιθεῖσ, τιθέν ΙΗΜΙ: ἱείς, ἱεῖσ, ἱέν /όρ. β : θείς, εἵς ςφμφωνμετ ΛΥΘΕΙΣ, ΛΥΘΕΙΣΑ, ΛΥΘΕΝ

8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ Γράφω στν υπλγιστή μυ ρχί ελλνικά με τ πλυτνικό δσεί, περισπωμέν, πνεύμτ, υπγεγρμμέν) 1. Εγκθιστώ στν υπλγιστή μυ τν ελλνική πλυτνική : Πίνκς ελέγχυ Γλώσσ Πλκτρλόγι κι γλώσσες λλγή πλκτρλγίων επιλέγω ελλνική πλυτνική πρσθήκ ΟΚ. 2. Χρσιμπιώ τις γρμμτσειρές: palatino linotype, tahoma,κ.ά. 3. Ακλυθώ τυς εξής συνδυσμύς πλήκτρων: δσεί δσεί ξε ί δσεί ξε ί υπγεγρ μ μέν δσεί περισπωμέ ν δσεί περισπωμέ ν υπγεγρμμ έν δσεί υπγεγρ μμέ ν Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν ή ρ Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν Ε ξ σ κ ύ μ ι σ τ Γ ρ μ μ τ ι κ ή κ ι τ Σ υ ν τ κ τ ι κ ό ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μελέτες-Διδσκλί Ηλεκτρνικές Ασκήσεις Κτάλγς φινμένων Γρμμτική ή υντκτικό. Γράφω τν πάντσ κι πτάω γι έλεγχ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 1 Λύκει Κισρινής ΛΤΩ 1 ΛΤΟΜΑΙ 2 ΑΟΡΙΣΟ Β 3 Δεφτερι Πθτικί 4 Αφωνόλκτ 4 Τγρόλκτ - Ενρινόλκτ 4 υνρμζν 5 6 Κλίσ Μετχών 7 Διδίκτυ 8 Σελ. ξεί υπγ εγρμμ έν π ερισπωμέν π ερισπωμέν υπγε γρμμέν υπγεγρμμ έν ψ ιλή ψ ιλή ξεί ψ ιλή ξεί υπγε γρμμ έ ν ψ ιλή περισπωμέν AltGr δεξί Alt) νεκρό πλήκτρ Q ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν Shift νεκρό πλήκτρ { ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν ή ρ νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Σ πρπάνω υλικό βσίστκε σε: Αχ.Σζρτ ζάνυ, Γρμμτική Αρχίς Ελλνικής, Μ. Οικν όμυ, Γρμμτική τς Αρχίς Ελλνικής ΓΑΕ ) Κ. Γεωργπ πδάκυ, Λεξικ όν Ανωμάλων Ρμἀτων Lidde l Scott, Μέ γ Λε ξι κόν τς Ελλνική. Γλώσσς nguage.gr Η ΠΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ) Αγπάμε τ γλώσσ μς!!!! Κι τν ρχί κι τ νέ!!!! Γιτί γλώσσ μς είμστε ΕΜΕΙ!!!! ψ ιλή περισπωμέν υπγε γρμμέ ν Alt νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν ψ ιλή υπγεγρμμ έν άνω τελεί Alt νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν Alt Shift } ή Εισγωγή σύμβλ 8

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Α. Β Α Ρ Υ Τ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Τ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Φ Ω Ν Η Σ ( Λ ύ - ω) Παραγόμενοι χρόνοι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ περιφραστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Τ Α Αρκτικί χρόνι λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-μεν λύ-ετε λύ-υσιν) 1 Λ ύ κ

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez

The Greek Participle. Lesson 7 Felix H. Cortez The Greek Participle Lesson 7 Felix H. Cortez Table of Contents What is the Greek Participle? How do I recognize it? How should I translate it? What do I need to memorize? What Is a Participle? What Is

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δισολή (θερμική δισολή σερεών-υγρών-ερίων) Ηλεκρική νίσση (εξάρησή ης πό θερμοκρσί) Θερμοηλεκρικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

03 an introduction to ancient greek language:

03 an introduction to ancient greek language: 01 an introduction to ancient greek language: we shall attempt to introduce this language in an oversimplified manner. in this introductory coverage, we shall attempt to make a comparison with modern greek

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (27 /5/ 2004)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (27 /5/ 2004) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7 /5/ 4) ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μι συνάρτηση f ορισμένη σ' έν διάστημ Δ κι έν εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7)

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Απαραίτητες ενέργειες: 1. Ενεργοποιούµε την Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: δεξί κλικ στο εικονίδιο της Γλώσσας (κάτω-δεξιά, εκεί που γράφει ΕL ή ΕΝ) -> Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αόριστος β (Ενεργητική Φωνή) ἔβαλον βάλω βάλοιμι ------- ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε ἔβαλε βάλῃ βάλοι βαλέτω βαλών βαλεῖν βαλοῦσα ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν ------- βαλόν ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Felix H. Cortez, PhD

Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD ! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD

10/1/13. Felix H. Cortez, PhD Felix H. Cortez, PhD! Session 1! Why is the verb important?! Tense and the Greek verb! Session 2! Mood, voice, person, and number of the Greek Verb! Session 3! The present and the imperfect Greek Verb!

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο υτό περιλμβάνει την ύλη των Μθημτικών, που προβλέπετι πό το πρόγρμμ σπουδών της Θετικής Κτεύθυνσης της Β τάξης του Ενιίου Λυκείου, του οποίου η εφρμογή ρχίζει πό το σχολικό έτος 998-999

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Από το κεφάλαιο της Εισαγωγής οι ενότητες: 1. Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 3. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

20% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΚΑI KEΡΔIΣTE ΕΩΣ 260.000 7 ΚΙΛΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΕΔΩ. Η No.1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών Eιδών στην Ελλάδα! ΠΡΩΤΟΙ ANAKYKΛΩΣΑΜΕ ΜΑΖΙ

20% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΚΑI KEΡΔIΣTE ΕΩΣ 260.000 7 ΚΙΛΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΕΔΩ. Η No.1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών Eιδών στην Ελλάδα! ΠΡΩΤΟΙ ANAKYKΛΩΣΑΜΕ ΜΑΖΙ IXYEI Π 14/2/2011 Ω 19/2/2011 Η No.1 λυία Ηλεκτρκώ Eώ τ λα ΝΥΛΩΤ I KEΡΔIE Ω Ι 600 Ν ΜΝΤΛ ΠΛΙΤΙA ΔΩ 94752 ΓΡΗΓΡ ΠΡΓΡΜΜ ΠΛΥΗ 15' 7 ΙΛ ΠΡΩΤΙ ANAKYKΛΩΜ ΜΖΙ 260.000 ΥΥ ΛΗ ΤΗΝ ΛΛΔ 499 399 κ ακύ ΠΛΥΝΤΗΡΙ 60CM

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα