Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ ), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε π α ν ά λ η ψ η : Α Τ Ξ Η Η (ΓΑΕ, σ.155-158), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο (ΓΑΕ, σ.158-161)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ περιφρστικά ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ. ΤΠΕΡΤΝΣΕΛ. ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Α. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α : 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Σ Ι Κ Η Υ Ω Ν Η Λ ύ - ω ) Αρκτικί χρόνι Πργόμενι χρόνι ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ. ΜΕΣΟΦΗ λύ-ω ἔ-λυ-ν λύ-ω λύ-ιμι λύ-εις ἔ-λυ-ες λύ-ῃς λύ-ις λῦ-ε λύ-ει ἔ-λυ-εν) λύ-ῃ λύ-ι λυ-έτω λύ-ων λύ-ντς) λύ-μεν ἐ-λύ-μεν λύ-ωμεν λύ-ιμεν λύ-ειν λύ-υσ λυ-ύσς) λύ-ετε ἐ-λύ-ετε λύ-τε λύ-ιτε λύ-ετε λῦ-ν λύ-ντς λύ-υσιν) ἔ-λυ-ν λύ-ωσιν) λύ-ιεν λυ-όντων/-έτωσν λύ-σω λύ-σεις λύ-σει λύ-σμεν λύ-σετε λύ-συσιν) λύ-σιμι λύ-σις λύ-σι λύ-σιμεν λύ-σιτε λύ-σιεν λύ-σειν λύ-σων λύσντς ) λύ-συσ λυσύσς ) λῦ-σν λύσντς ἔ-λυ-σ ἔ-λυ-σς ἔ-λυ-σεν) ἐ-λύ-σμεν ἐ-λύ-στε ἔ-λυ-σν λύ-σω λύ-σῃς λύ-σῃ λύ-σωμεν λύ-στε λύ-σωσιν) λύ-σιμι λύσις ή λύ-σεις λύ-σι ή λύσειεν) λύ-σιμε ν λύ-σιτε λύ-σιεν ή λύσειν λῦ-σν λυ-σάτω λύ-στε λυ-σάντων/-σάτωσν λῦ-σι λύ-σς λύσντς ) λύ-σσ λυσάσς ) λῦ-σν λύσντς ) λέ-λυ-κ λέ-λυ-κς λέ-λυ-κεν) λε-λύ-κμεν λε-λύ-κτε λε-λύ-κσι ν) ἐ-λε-λύ -κειν ν) ἐ-λε-λύ-κεις ἐ-λε-λύ-κει ἐ-λε-λύ-κεμεν ἐ-λε-λύ-κετε ἐ-λε-λύ-κεσν λε-λύ-κω λε-λύ-κῃς λε-λύ-κῃ λε-λύ-κωμεν λε-λύ-κτε λε-λύ-κωσιν)) λε-λύ-κιμι λε-λύ-κις λε-λύ-κι λε-λύ-κιμεν λε-λύ-κιτε λε-λύ-κιεν λε-λυ-κένι λε-λυ-κώς λελυ-κότς) λε-λυ-κυῖ λελυ-κυίς) λε-λυ-κός λελυ-κότς) ή λελυκώς ὦ ή λελυκώς ᾖς ή λελυκώς ᾖ ή λελυκότες ὦμεν ή λελυκότες ἦτε ή λελυκότες ὦσιν) ή λελυκώς εἴν ή λελυκώς εἴς ή λελυκώς εἴ ή λελυκότες εἴμεν/εἶμεν ή λελυκότες εἴτε /εἶτε ή λελυκότες εἴσν/εἶεν λελυκώς ἴσθι λελυκώς ἔστω λελυκότες ἔστε λελυκότες ἔστων Ε π ν ά λ ψ : Α Τ Ξ Η Η ΓΑΕ, σ ), Α Ν Α Δ Ι Π Λ Α Ι Α Μ Ο ΓΑΕ, σ ) Α Τ Ξ Η Η : ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ, ΑΟΡΙΣΟ μόν στν ριστική-, ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ) ΑΝΑΔΙΠΛΑΙΑΜΟ: ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ-σε όλες τις εγκλίσεις, πρέμφτ, μετχή-,τπερτνσελικο ΣΑ ΤΝΘΕΣΑ ΡΗΜΑΣΑ!!! 1

2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΑΟΡΙΣΟ Α ΜΕΟ ΑΟΡΙΣΟ Α ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΜΕΛΛΩΝ Α ΜΕΟ ΜΕΛΛΩΝ ΕΝΕΣΩ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 Λύκει Κισρινής ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) 2. Β Α Ρ Τ Σ Ο Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α Μ Ε Η Υ Ω Ν Η Λ ύ - μ ι ) Αρκτικί χρόνι- Πργ.Φρόνι ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ ΜΕΣΟΦΗ λύ-μι λύ-ῃ/ -ει λύ-ετι λυ-όμεθ λύ-εσθε λύ-ντι λύ-σμι λύ-ῃ/-σει λύ-σετι λυ-σόμεθ λύ-σεσθε λύ-σντι ἐ-λυ-όμν ἐ-λύ-υ ἐ-λύ-ετ ἐ-λυ-όμεθ ἐ-λύ-εσθε ἐ-λύ-ντ λύ-ωμι λύ-ῃ λύ-τι λυ-ώμεθ λύ-σθε λύ-ωντι λυ-ίμν λύ-ι λύ-ιτ λυ-ίμεθ λύ-ισθε λύ-ιντ λυ-σίμν λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθ λύ-σισθε λύ-σιντ λύ-υ λυ-έσθω λύ-εσθε λυ-έσθων/ -έσθωσν λύ-εσθι λύ-σεσθι λυ-όμενς ν λυ-σόμενς ν λυ-θήσμι λυ-θήσῃ/-θήσει λυ-θήσετι λυ-θσόμεθ λυ-θήσεσθε λυ-θήσντι ἐ-λυ-σάμν ἐ-λύ-σω ἐ-λύ-στ ἐ-λυ-σάμεθ ἐ-λύ-σσθε ἐ-λύ-σντ λύ-σωμι λύ-σῃ λύ-στι λυ-σώμεθ λύ-σσθε λύ-σωντι λυ-θσίμν λυ-θήσι λυ-θήσιτ λυ-θσίμεθ λυ-θήσισθε λυ-θήσιντ λυ-σίμν λύ-σι λύ-σιτ λυ-σίμεθ λύ-σισθε λύ-σιντ λῦ-σι λυ-σάσθω -- λύ-σσθε λυ-σάσθων/-σάσθωσν λυ-θήσεσθι λύ-σσθι λυ-θσόμενς ν λυ-σάμενς ν ἐ-λύ-θν ἐ-λύ-θς ἐ-λύ-θ ἐ-λύ-θμεν ἐ-λύ-θτε ἐ-λύ-θσν λυ-θῶ λυ-θῇς λυ-θῇ λυ-θῶμεν λυ-θῆτε λυ-θῶσιν) λυ-θείν λυ-θείς λυ-θεί λυ-θείμεν/-θεῖμεν λυ-θείτε/-θεῖτε λυ-θείσν/-θεῖεν λύ-θτι λυ-θήτω λύ-θτε λυ-θέντων/-θήτωσν λυ-θῆνι λυ-θείς, λυθέντς λυ-θεῖσ, λυθείσς λυ-θέν, λυθέντς λέ-λυ-μι λέ-λυ-σι λέ-λυ-τι λε-λύ-μεθ λέ-λυ-σθε λέ-λυ-ντι ἐ-λε-λύ-μν ἐ-λέ-λυ-σ ἐ-λέ-λυ-τ ἐ-λε-λύ-μεθ ἐ-λέ-λυ-σθε ἐ-λέ-λυ-ντ λελυμένς ν ὦ λελυμένς ν ᾖς λελυμένς ν ᾖ λελυμένι ι ὦμεν λελυμένι ι ἦτε λελυμένι ι ὦσιν) λελυμένς ν εἴν λελυμένς ν εἴς λελυμένς ν εἴ λελυμένι ι εἴμεν/ εἶμεν λελυμένι ι εἴτε/ εἶτε λελυμένι ι εἴσν/ εἶεν --- λέ-λυ-σ λε-λύ-σθω -- λέ-λυ-σθε λε-λύ-σθων/-σθωσν λε-λύ-σθι λε-λυ-μένς ν 2

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) ΔΕΤΣΕΡΟΙ ΦΡΟΝΟΙ : ΑΟΡΙΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΥΩΝΗ Ε. Υ. Μ.Υ. ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΣ. ἔ-βλ-ν βάλ-ω βάλ-ιμι -- ἔ-βλ-ες βάλ-ῃς βάλ-ις βάλ-ε βλ-εῖν ἔ-βλ-ε βάλ-ῃ βάλ-ι βλ-έτω ἐ-βάλ-μεν βάλ-ωμεν βάλ-ιμεν -- βλ--ών ἐ-βάλ-ετε βάλ-τε βάλ-ιτε βάλ-ετε βλ-ῦσ ἔ-βλ-ν βάλ-ωσιν) βάλ-ιεν βλ-όντων/-έτωσν βλ-όν ἐ-γεν-όμν ἐ-γέν-υ ἐ-γέν-ετ ἐ-γεν-όμεθ ἐ-γέν-εσθε ἐ-γέν-ντ γέν-ωμι γέν-ῃ γέν-τι γεν-ώμεθ γέν-σθε γέν-ωντι γεν-ίμν γέν-ι γέν-ιτ γεν-ίμεθ γέν-ισθε γέν-ιντ γεν-ῦ γεν-έσθω -- γέν-εσθε γεν-έσθων/-έσθωσν γεν-έσθι γεν-όμενς γεν-μέν γεν-όμενν Σ ρήμτ στν όριστ β έχυν διφρετικό θέμ πό υτό τυ Ενεστώτ, πυ μπρεί ν διφέρει λίγ, περισσότερ ή ν είνι εντελώς διφρετικό: βάλλ-ω, ἔ-βλ-ν, γίγν-μι, ἐ-γεν-όμν/ φέρ-ω, ἤνεγκν ενεγκ-). Πρόκειτι βέβι γι νώμλ ρήμτ κι γι υτό πάντ συμβυλευόμστε τ λεξικό μς. [Δεν έχυν όλ τ ρήμτ όριστ β.] Γι ν σχμτίσυμε τν όριστ β, χρσιμπιύμε τ θέμ τυ όριστυ β κι τις κτλήξεις ) τυ Πρττικύ τυ Λύω) γι τν Οριστική κι β)τυ Ενεστώτ γι τις υπόλιπες εγκλίσεις, πρέμφτ κι μετχή με κάπιες διφρές όσν φρά τν τνισμό. ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟ: Α) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ: είτε πλό είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στ λήγυσ κι περισπάτι, π.χ. λβεῖν πρλβεῖν Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: είτε πλό είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στν πρλήγυσ: ἀγγέσθι, γενέσθι, έπιγενέσθι. ΜΕΣΟΦΗ: Α) ΕΝΕΡΓ. Υ: είτε πλή είτε σύνθετ τνίζετι πάνττε στ λήγυσ, π.χ. λβών, λβόν πρλβών πρλβόν.θλυκό λβῦσ), Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: κννικά, όπως τ δευτερόκλιτ επίθετ, π.χ. γενόμενς, -, -ν. ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 2 ενικό: Α) ΕΝΕΡΓ. Υ των ρμάτων λέγω, ἔρχμι, εὑρίσκω, ὁρῶ κι λμβάνω, μόνν ότν είνι πλό τνίζετι στ λήγυσ: εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λβέ. ύνθετ: πρόσειπε, ἄπελθε, ἔξευρε, ἔπιδε, πράλβε. Β) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: εάν είνι πλυσύλλβ, είτε πλό είτε σύνθετ, τνίζετι στ λήγυσ: ἐλβόμν λβῦ, ἀντιλβῦ, ἐγενόμν γενῦ, πργενῦ. Εάν όμως είνι μνσύλλβ κι σύνθετ με δισύλλβ πρόθεσ, ἀνβιβάζει τόν τόν: ἔχμι, ἐσχόμν σχῦ, πράσχυ, ἕπμι, ἑσπόμν σπῦ, ἐπίσπυ. 1 Λύκει Κισρινής ΤΝΗΘΕΙ ΑΟΡΙΣΟΙ Β ΡΗΜΑ Εν.) ΘΕΜ Α ΑΟΡ. Β Οριςτική Αρ. β Υπτκτική Αρ. β ἄγω ἱρῶ ἰσθάνμι ἁμρτάνω ἀπ)θνῄσκω ἀφικνῦμι βάλλω γίγνμι, εἰμί ἕπμι ἔρχμι εὑρίσκω ἔχω θιγγάνω λγχάνω λμβάνω λνθάνω λέγω λείπω μνθάνω ὁρῶ ὀφλισκάνω πάσχω πείθω πίνω πίπτω πυνθάνμι τίκτω τρέπω τρέχω τυγχάνω φέρω φεύγω ἀ γ γ - ἑλ ἰ σ θ - ἁ μ ρ τ - θ ν - ἀ φ ι κ - β λ - γ ε ν - σπ- ἐ λ θ - ε ὕρσχθ ι γ - λ χ - λ β - λ θ - ε ἴ π - λ ι π - μ θ - ἰδ- ὀ φ λ - π θ - π ι θ - πιπ ε σ - π υ θ - τ ε κ - τ ρ π - δ ρ μ - τ υ χ - ἐ ν ε γ κ - φ υ γ - ἤγγν εἷλν ἠσθόμν ἥμρτν ἀπέθνν ἀφικόμν ἔβλν ἐγενόμν ἑσπόμν ἦλθν εὖρν, ὖρν ἔσχν ἔθιγν ἔλχν ἔλβν ἔλθν εἶπν ἔλιπν ἔμθν εἶδν ὦφλν ἔπθν ἔπιθν ἔπιν ἔπεσν ἐπυθόμν ἔτεκν ἔτρπν ἔδρμν ἔτυχν ἤνεγκν ἔφυγν ἀγάγ -ω ἕλ -ω ἴσθ -ωμι ἁμάρτ -ω ἀπθάν -ω ἀφίκ -ωμι βάλ -ω γέν -ωμι σπ -ῶμι ἔλθ -ω εὕρ -ω σχ -ῶ θίγ -ω λάχ -ω λάβ -ω λάθ -ω εἴπ -ω λίπ -ω μάθ -ω ἴδ -ω ὄφλ -ω πάθ -ω πίθ -ω πί -ω πέσ -ω πύθ -ωμι τέκ -ω τράπ -ω δράμ -ω τύχ -ω ἐνέγκ -ω φύγ -ω ΓΑΕ, σ

4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) ΜΕΗ ΥΩΝΗ: ΔΕΤΣΕΡΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΙ ΦΡΟΝΟΙ : ΓΑΕ, σ.196-7) 1. Μ Ε Λ Λ Ο Ν Σ Α ΤΠΟΣ. ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. ΑΠΑΡ. ΜΕΣΟΦΗ γρφ-ή-σμι γρφ-ή-σει ῃ) γρφ-ή-σετι γρφ--σόμεθ γρφ-ή-σεσθε γρφ-ή-σντι γρφ--σίμν γρφ-ή-σι γρφ-ή-σιτ γρφ--σίμεθ γρφ-ή-σισθε γρφ-ή-σιντ γρφ-ή-σεσθι γρφ--σόμενς γρφ--σμέν γρφ--σόμενν 2. Α Ο Ρ Ι Σ Ο ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΑΡ. ΜΕΣ. ἐ-γράφ--ν ἐ-γράφ--ς ἐ-γράφ- ἐ-γράφ--μεν ἐ-γράφ--τε ἐ-γράφ--σν γρφ-ῶ γρφ-ῇς γρφ-ῇ γρφ-ῶμεν γρφ-ῆτε γρφ-ῶσι γρφ-είν γρφ-είς γρφ-εί γρφ-είμεν* γρφ-είτε γρφ-είσν γράφ--θι γρφ-ή-τω- γράφ-τε γρφ-έ-ντων/έτωσν γρφ-ῆνι γρφ-είς γρφ-εῖσ γρφ-έν * κι δεύτερι τύπι, ΓΑΕ, σ Τ Ν Η Θ Ε Ι Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Ο Ι Π Α Θ Η Σ Ι Κ Ο Ι Φ Ρ Ο Ν Ο Ι Ρ Η Μ Α Μ Ε Λ Λ Ο Ν Σ Α Α Ο Ρ Ι Σ Ο ἀλλάττσσ)ω κλέπτω κόπτω κρύπτω π λήττσσ)ω ἐκ) πλήττσσ )ω ράπτω ρήγνυμ ι σπείρω στέλλω σφάλλω τάττσσ )ω τρέπω τρέφω τρίβω φίνω φθείρω φράττσσ)ω ἀ λ λ γ ή - σ μ ι κ λ π ή - σ μ ι κ π ή - σ μ ι κ ρ υ β ή - σ μ ι π λ γ ή - σ μ ι ἐκ)π λ γ ή - σ μ ι ρ φ ή - σ μ ι ρ γ ή - σ μ ι σ π ρ ή - σ μ ι σ τ λ ή - σ μ ι σ φ λ ή - σ μ ι τ γ ή - σ μ ι τ ρ π ή - σ μ ι τ ρ φ ή - σ μ ι τ ρ ι β ή - σ μ ι φ ν ή - σ μ ι φ θ ρ ή - σ μ ι φ ρ γ ή - σ μ ι ἠ λ λ ά γ ν ἐ κ λ ά π ν ἐ κ ό π ν ἐ κ ρ ύ β ν ἐ π λ ή γ ν ἐ ξ ε π λ ά γ ν ἐ ρ ρ ά φ ν ἐ ρ ρ ά γ ν ἐ σ π ά ρ ν ἐ σ τ ά λ ν ἐ σ φ ά λ ν ἐ τ ά γ ν ἐ τ ρ ά π ν ἐ τ ρ ά φ ν ἐ τ ρ ί β ν ἐ φ ά ν ν ἐ φ θ ά ρ ν ἐ φ ρ ά γ ν Άλλ ρήμτ ἐχυν Πθτικύς πρώτυς, άλλ δεύτερυς, ἀλλ κι τυς δύ, άλλ δεν ἐχυν κθόλυ. Γι υτό συμβυλευόμστε πάνττε τ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ 1 Λύκει Κισρινής Π ρ κ ε ί μ ε ν ς κ ι Τ π ε ρ σ υ ν τ έ λ ι κ ς ΑΥΩΝΟΛΗΚΣΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ Μέσς Υωνής. Πρκείμενς Τπερσυντέλικς Πρστκτική Απρέμφτ Οριστική Οριστική Μετχή πέπργ -μι ἐπεπράγ-μν ---- πέπρξι ἐπέπρξ πέπρξ πεπρᾶχθι πέπρκ -τι ἐπέπρκ-τ πεπράχ-θω πεπράγ -μεθ ἐπεπράγ-μεθ ---- πεπργμένς//ν πέπρχ-θε ἐπέπρχ-θε πέπρχ-θε πεπργμένι εἰσίν) πεπργμένι ἦσν πεπράχ-θων γέγρμ-μι γέγρψι γέγρπ-τι γεγράμ-μεθ γέγρφ-θε γεγρμμένι εἰσίν) ἔψευσ-μι ἔψευ-σι ἔψευσ-τι ἐψεύσ-μεθ ἔψευ-σθε ἐψευσμένι εἰσίν) ἐγεγράμ-μν ἐγέγρψ ἐγέγρπ -τ ἐγεγράμ-μεθ ἐγέγρφ-θε γεγρμμένι ἦσν ἐψεύσ-μν ἔψευ-σ ἔψευσ-τ ἐψεύσ-μεθ ἔψευ-σθε ἐψευσμένι ἦσν γέγρψ γεγράφ-θω γέγρφ-θε γεγράφ-θων ἔψευσ ἐψεύσθω ἔψευσθε ἐψεύσθων γεγράφ-θι γεγρμ-μένς//ν ἐψεῦσθι ἐψευσμένς / /ν Υ Γ Ρ Ο Λ Η Κ Τ Α Κ Α Ι Ε Ν Ρ Ι Ν Ο Λ Η Κ Τ Α Ρ Η Μ Α Τ Α 1. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Μέλλντ χωρίς σ κι σύμφων με τ συνρμέν σε έω στν Ενεστ.). ἀγγέλλω: ἀγγελῶορ.), ἀγγελῖμι ή ἀγγελίνευκτ.), ἀγγελεῖν π), ἀγγελῶν νέμμι: νεμῦμιορ.), νεμίμνευκτ.), νεμεῖσθιπ), νεμύμενς/-/-ν Σ ίδι συμβίνει κι με τ υπερδισύλλβ σε ίζω, νμίζω νμιῶ. 2. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Αόριστ χωρίς σ, με τρππιμέν θέμ έκτσ τυ βρχύχρνυ σε μκρόχρν) κι με τις κτλήξεις τυ λύω στν ίδι χρόν. ἀγγέλλω : ἤγγειλ, ἀγγ είλω, ἀγγείλιμι κ.λπ. νέμμι: ἐνειμάμν, νε ίμωμι, νειμίμν κ.λπ. 3. χμτίζυν τν Ενεργτικό κι Μέσ Πρκείμεν κννικά με τις κτλήξεις τυ λύω λλά με φθγγικά πάθ σε κάπιες περιπτώσεις: π.χ. φίνω φν -) πέφγκ, πέφσμι, ὀξύννω ὀξυν -) ὤξυμμι. Ν μελετιςεισ ΓΑΕ, ς κι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ς Γι τισ πρπάνω κτγρίεσ, όπωσ κι γι όλ τ ρήμτ, ςυμβυλευόμςτε πάνττε τ Λεξικό Ανωμάλων Ρμάτων κι μθίνυμε πλφ κλά τυσ ρχικφσ χρόνυ σ. 4

5 ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΕΤΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΕΣΩΣΑ ΕΝΕΣΩΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - Ρ Η Μ Α Σ Α Α Τ Ζ Τ Γ Ι Α - Ω ) Β. Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α Ρ Η Μ Α Σ Α!!! ΓΑΕ, σ Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΑΩ 1 μάδ) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ ΜΕΗ ΥΩΝΗ τιμάω ) τιμῶ τιμάμι ) τιμῶμι τιμάεις ) τιμᾷς τιμάῃ, -ει ) τιμᾷ τιμάει ) τιμᾷ τιμάετι ) τιμᾶτι τιμάμεν ) τιμῶμεν τιμόμεθ ] τιμώμεθ τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμάυσι ) τιμῶσιν) τιμάντι ) τιμῶντι ἐτίμν ) ἐτίμων ἐτιμόμν ) ἐτιμώμν ἐτίμες ) ἐτίμς ἐτιμάυ ) ἐτιμῶ ἐτίμε ) ἐτίμ ἐτιμάετ ) ἐτιμᾶτ ἐτιμάμεν ἐτιμῶμεν ἐτιμόμεθ) ἐτιμώμεθ ἐτιμάετε ) ἐτιμᾶτε ἐτιμάεσθε ) ἐτιμᾶσθε ἐτίμν ) ἐτίμων ἐτιμάντ ) ἐτιμῶντ τιμάω ) τιμῶ τιμάωμι ) τιμῶμι τιμάῃς ) τιμᾷς τιμάῃ) τιμᾷ τιμάῃ ) τιμᾷ τιμάτι ) τιμᾶτι τιμάωμεν τιμῶμεν τιμώμεθ) τιμώμεθ τιμάτε ) τιμᾶτε τιμάσθε τιμᾶσθε τιμάωσι ) τιμῶσιν) τιμάωντι ) τιμῶντι τιμάιμι ) τιμῷμι ή τιμῴν τιμίμν ) τιμῴμν τιμάις ) τιμῷς ή τιμῴς τιμάι ) τιμ τιμάι ) τιμῷ ή τιμῴ τιμάιτ ) τιμτ τιμάιμεν) τιμμεν τιμίμεθ τιμῴμεθ τιμάιτε ) τιμτε τιμάισθε ) τιμσθε τιμάιεν ) τιμεν τιμάιντ ) τιμντ τίμε ) τίμ τιμάυ ) τιμῶ τιμέτω ) τιμάτω τιμέσθω ) τιμάσθω τιμάετε ) τιμᾶτε τιμάεσθε ) τιμᾶσθε τιμόντων) τιμώντων/άτωσν τιμέσθων) τιμάσθων/άσθωσν ΑΠ.. τιμάειν ) τιμᾶν τιμάεσθι ) τιμᾶσθι ΜΕΣ. τιμάων ) τιμῶν τιμάυσ) τιμῶσ τιμάν ) τιμῶν τιμόμενς) τιμώμενς τιμμέν ] τιμωμέν τιμόμενν) τιμώμενν Σ συνρμέν ρήμτ σε ω σχμτίζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κτά τ βρύτν φωνεντόλκτ, φύ πργυμένως τρέψυν τ χρκτήρ τυς -- σε - -, π.χ. τιμάω, τιμῶ τιμή-σω, ἐτίμ-σ, τετίμ-κ. Εξίρεσ πτελύν όσ πριν πό τ χρκτήρ -- έχυν ε, ρ, ι, τ πί διτρύν τ --, π. χ. ἐάω, έῶ: ἐάσω, πειράμι, -ῶμι, πειράσμι κ.λπ. ΓΑΕ, σ Λύκει Κισρινής Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σε ΕΩ 2 μάδ) ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ ΜΕΗ ΥΩΝΗ πιέω ) πιῶ πιέεις ) πιεῖς πιέει ) πιεῖ πιέμεν ) πιῦμεν πιέετε ) πιεῖτε πιέυσι ) πιῦσιν) ἐπίεν ) ἐπίυν ἐπίεες ) ἐπίεις ἐπίεε ) ἐπίει ἐπιέμεν ) ἐπιῦμεν ἐπιέετε ) ἐπιεῖτε ἐπίεν ) ἐπίυν πιέω ) πιῶ πιέῃς ) πιῇς πιέῃ ) πιῇ πιέωμεν ) πιῶμεν πιέτε ) πιῆτε πιέωσι ) πιῶσιν) πιέιμι ), πιῖμι ή πιίν πιέις ), πιῖς ή πιίς πιέι ) πιῖ ή πιί πιέιμεν ) πιῖμεν πιέιτε ) πιῖτε πιέιεν ) πιῖεν πίεε ) πίει πιεέτω ) πιείτω πιέετε ) πιεῖτε πιέμι ) πιῦμι πιέ, -ει ) πιῇ, πιεῖ πιέετι ) πιεῖτι πιεόμεθ ) πιύμεθ πιέεσθε ) πιεῖσθε πιέντι ) πιῦντι ἐπιεόμν ) ἐπιύμν ἐπιέυ ) ἐπιῦ ἐπιέετ ) ἐπιεῖτ ἐπιεόμεθ ) ἐπιύμεθ ἐπιέεσθε ἐπιεῖσθε ἐπιέντ ) ἐπιῦντ πιέωμι ) πιῶμι πιέῃ ) πιῇ πιέτι ) πιῆτι πιεώμεθ ) πιώμεθ πιέσθε ) πιῆσθε πιέωντι ) πιῶντι πιείμν ) πιίμν πιέι ) πιῖ πιέιτ ) πιῖτ πιείμεθ ) πιίμεθ πιέισθε ) πιῖσθε πιέιντ ) πιῖντ πιέυ ) πιῦ πιεέσθω ) πιείσθω πιέεσθε πιεῖσθε πιεόντων) πιύντων/είτωσν πιεέσθων ) πιείσθων/σθωσν ΑΠ.. πιέειν ) πιεῖν πιέεσθι ) πιεῖσθι ΜΕΣ. πιέων ) πιῶν πιεόμενς ) πιύμενς πιέυσ ) πιῦσ πιεμέν ) πιυμέν πιέν ) πιῦν πιεόμενν ) πιύμενν Σ συνρμέν ρήμτ σε -εω σχμτί ζυν τυς υπόλιπυς χρόνυς κτά τ βρύτν φωνεντόλκτ, φύ πργυμένως τρέψυν τ χρκτήρ τυς -ε- σε --, π.χ. πιέω, πιῶ πιή-σω, ἐπί -σ, πεπίκ κ.λπ. Πράγωγ: πιτής, πίμ κ.λπ.

6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Κισρινής Τ Ν Η Ρ Η Μ Ε Ν Α σ ε Ο Ω 3 μάδ ) δυλόω ) δυλόεις ) δυλόει ) δυλόμεν ) δυλόετε ) δυλόυσι ) ἐδύλν ) ἐδύλες ) ἐδύλε ) ἐδυλόμεν) ἐδυλόετε ) ἐδύλν ) δυλῶ δυλῖς δυλῖ δυλῦμεν δυλῦτε δυλῦσιν) ἐδύλυν ἐδύλυς ἐδύλυ ἐδυλῦμεν ἐδυλῦτε ἐδύλυν δυλόμι ) δυλόῃ, ει ) δυλόετι ) δυλόμεθ ) δυλόεσθε ) δυλόντι ) ἐδυλόμν ) ἐδυλόυ ) ἐδυλόετ ) ἐδυλόμεθ ἐδυλόεσθε ) ἐδυλόντ ) δυλῦμι δυλῖ δυλῦτι δυλύμεθ δυλῦσθε δυλῦντι ἐδυλύμν ἐδυλῦ ἐδυλῦτ ἐδυλύμεθ ἐδυλῦσθε ἐδυλῦντ δυλόω ) δυλῶ δυλόῃς ) δυλῖς δυλόῃ ) δυλῖ δυλόωμεν ) δυλῶμεν δυλότε ) δυλῶτε δυλόωσι ) δυλῶσι δυλόιμι ) δυλῖμι ή -ίν δυλόις ) δυλῖς ή -ίς δυλόι ) δυλῖ ή -ί δυλόιμεν ) δυλῖμεν δυλόιτε ) δυλῖτε δυλόειεν ) δυλῖεν ---δύλε ) δύλυ δυλέτω ) δυλύτω δυλόετε ) δυλῦτε δυλόντων) δυλύντων/ύτωσν δυλόωμι ) δυλόῃ ) δυλότι ) δυλώμεθ ) δυλόσθε ) δυλόωντι ) δυλίμν ) δυλόι ) δυλόιτ ) δυλίμεθ ) δυλόισθε ) δυλόιντ ) δυλόυ ) δυλέσθω ) δυλόεσθε ) δυλέσθων ) δυλῦσθε δυλύσθων ΑΠΑΡ. δυλόειν ) δυλῦν δυλόεσθι ) δυλῦσθι ΜΕΣ. δυλόων ) δυλόυσ ) δυλόν ) δυλῶν δυλῦσ δυλῦν δυλόμενς ) δυλμέν ) δυλόμενν ) δυλύμενς δυλυμέν δυλύμενν ΕΤΚΣΙΚΗ Μερικές επισμάνσεις Οι συνιρέσεις φρύν μόν τν ενεστώτ κι τν πρττικό. Γράφυμε κι τνίζυμε - σύμφων με όσ ισχύυν στ βρύτν ρήμτ - τν συνίρετ μρφή τυ ρήμτς. Κτόπιν συνιρύμε τ χρκτήρ με τ φωνήεν τ δίφθγγ τς κτάλξς πυ κλυθεί. ΜΕ Η ΥΩΝΗ ΠΡΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΟΡΙ ΣΙΚΗ ΕΝΕ ΣΩΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ δυλῶμι δυλῖ δυλῶτι δυλώμεθ δυλῶσθε δυλῶντι δυλίμν δυλῖ δυλῖτ δυλίμεθ δυλῖσθε δυλῖντ 1) ΡΗΜΑΣΑ Ε -ΑΩ. Επίσς τ ρήμτ ζήω, ζῶ, πεινήω, πεινῶ, διψήω, διψῶ, χρήμι, χρῶμι πυ έχυν χρνικό χρκτήρ -- κι όχι --. Κλίνντι κτά τ σε -άω, λλά έχυν -- κι -ῃ - όπυ τ ρήμτ σε -άω έχυν -- κι -ᾳ- ντίστιχ, π.χ. ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσι. ε, ε, ει*, ῃ ει*, ῃ ) ) ) ) ᾳ ῃ ι ι,, ω, υ ) ω ω, υ ) ω ῳ ῳ *εκτός πό πρέμφτ Ενεστώτ: ά ειν ᾶν, ήεινῆν 2) ΡΗΜΑΣΑ Ε -ΕΩ ε ε ε ι, ε υ εμκρό φωνήεν ή δίφθγγς. μκρό φωνήεν ή δίφθγγς Εξιρφντι τ ριμτ. με μνςφλλβ θέμ, πυ ςυνιρφν μόν εεει κι εειει. π.χ. πλέω, πλεῖς, πλεῖ, πλέμεν κ.λπ. Εξιρ. δέω, δῶ δζνω), πυ ςυνιρείτι κννικά.γαε, σ. 210 ) 3) ΡΗΜΑΣΑ Ε - ΟΩ ε,, ω υ ) υ ω ει*, ῃ, ι ) ι * στ ενεργτικό πρέμφτ ει υ ρχ. εενυ) Η θέσ τυ τόνυ ) Αν στν συνίρετ τύπ τό νς δε βρίσκετι σε μι πό τις συνιρύμενες συλλβές, μένει στ θέσ πυ ήτν κι δεν λλάζει: π. χ. ἐ σκ ό π ε ν ἐ σκ ό π υ ν. β) Αν στν συνίρετ τύπ τόνς βρίσκετι σε μι πό τις συνιρύμενες συλλβές, τότε τνίζετι συλλβή πυ πρσήλθε πό τ σ υ ν ί ρ ε σ, π. χ. σκ π έ ω σκ π ῶ. Σ είδς τυ τόνυ Αν συλλβή πυ πρέρχετι πό τ συνίρεσ βρίσκετι: ) στν πρπρλήγυσ, ξύνετι, π.χ. ἐσκπεόμεθ ἐσκπύμεθ. β) στν πρλήγυσ, πίρνει περισπωμέν, εφόσν λήγυσ είνι β ρ χ ύ χ ρ ν, δ ι φ ρ ε τ ι κ ά ξ ύ ν ε τ ι, π. χ. σκ π έ ε τ ε σκ π ε ῖ τ ε, λ λ ά σκ π ε έ τ ω σκ π ε ί τ ω. γ) ς τ θ λ ι γ υ ς, π ε ρ ι ς πά τ ι, π. χ. σ κ π έ ω σ κ π ῶ. δυλῦ δυλύσθω Σ ςυνθρθμζν ριμτ ςε -ω ςχθμτίυν τυσ υπόλιπυσ χρόνυσ κτά τ βρφτν φωνθεντόλθκτ, φφ πρθγυμζνωσ τρζψυν τ χρκτιρ τυσ ςε ω, π.χ. δυλ- δυλῶ-, δυλώσω, ἐδύλωσ κ.λπ.,ἀξιῶ, ἠξίυν, ἀξιώσω, ἠξίωσ κ.λπ. Σ ίδι ςυμβίνει κι ςτ πράγωγά τυσ κι ςτ ν.ε. : υπδύλωσ,ξίωσ,δήλωσκ.λπ. Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ Η Ν Α ΤΞΗ Η Κ Α Ι ΑΝ ΑΔ ΙΠ ΛΑ ΙΑ Μ Ο. Ι Χ Τ Ο Τ Ν Σ Α Ι Δ Ι Α Γ Ι Α Ο Λ Α Σ Α Ρ Η Μ Α Σ Α!!!! ΓΑΕ, σ

7 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ 1 Λύκει Κισρινής Μ Βρύτν ρήμτ: ΕΝΕΡΓ. φωνή Ε ΝΕ ΣΩ Δτ. Αιτ. λύων λύντς λύντι λύντ λύυσ λυύσς λυύσῃ λύυσν λύντες λυόντων λύυσιν) λύντς λύυσι λυυσῶν λυύσις λυύσς Δτ. Αιτ ΑΟΡΙ ΣΟ λελυκώς λελυκότς λελυκότι λελυκότ λελυκυῖ λελυκυίς λελυκυίᾳ λελυκυῖν λελυκότες λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότς Αιτ. λύσντι λύσντ λύσντι λῦσν λύσντες λυσάντων λυσσῶν λυσάντων λύσσιν) λυσάσις λύσσιν) λύσντς λυσάσς λύσντ τιμῶσ τιμώσς τιμώσῃ τιμῶσν Αιτ τιμῶντες τιμώντων τιμῶσιν) τιμῶντς τιμῶσι τιμῶντ τιμωσῶν τιμώντων τιμώσις τιμῶσιν) τιμώσς τιμῶντ Β βλών βλῦσ βλόν πιῶν βλόντς βλύσς βλόντς Δτ. βλόντι βλόντ βλύσῃ βλῦσν βλόντι βλόν πιῦντς πιύσς πιῦντι πιύσῃ πιῦντ πιῦσν Δτ. Αιτ βλόντες βλόντων βλῦσιν) βλόντς βλῦσι βλυσῶν βλύσις βλύσς βλόντ βλόντων βλῦσιν) βλόντ Η ΚΛΗΣΙΚΗ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΜΕΣΟΧΕ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΝΟΜΑ ΣΙΚΗ πιῦσ πιῦν ἱστάς ἱστᾶσ ἱστάν πιῦντς πιῦντι πιῦν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάντ ἱστάσς ἱστάσῃ ἱστᾶσν ἱστάντς ἱστάντι ἱστάν πιῦντες πιῦσι πιῦντ πιύντων πιυσῶν πιύντων πιῦσιν) πιύσις πιῦσιν) πιῦντς πιύσς πιῦντ Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε -ΟΩ ΕΝΕ ΣΩ Όπωσ κι τ ςε ΕΩ: δυλῶν-ῦσ, -ῦν 7 ἱστάντες ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντς ἱστᾶσι ἱστσῶν ἱστάσις ἱστάσς διδόντες διδῦσι διδόντ διδόντων διδυσῶν διδόντων διδῦσιν) διδύσις διδῦσιν) διδόντς διδύσς διδόντ Ομίωσ όριςτσ β δύς, δῦσ, δόν ε -ώς, -ῶσ, -ώς -ός) ἑστώς ἑστῶσ ἑστῶτς ἑστώσς ἑστῶτι ἑστώσῃ ἑστῶτ ἑστῶσν ἑστώς/ ἑστός ἑστῶτς ἑστῶτι ἑστώς/ ἑστός δεικνύντ δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντ Ι ΣΗΜΙ ΕΝΕ ΣΩ. δεικνῦσι δεικνυσῶν δεικνύσις δεικνύσς διδόν διδόντς διδόντι διδόν δεικνύν δεικνύντς δεικνύσῃ δεικνύντι δεικνῦσν δεικνύν δεικνύντες δεικνύντων δεικνῦσιν) δεικνύντς Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε --ΕΩ ΕΝΕ ΣΩ Αιτ. δεικνύντι δεικνύντ λύσντ Α Ο Ρ Ι Σ Ο λυθέντες λυθεῖσι λυθέντ λυθέντων λυθεισῶν λυθέντων λυθεῖσιν) λυθείσις λυθεῖσιν) λυθέντς λυθείσς λυθέντ ΟΙ ΜΕΣΟΧΕ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΗ ΜΕ Η ΦΩΝΗ ΚΛΙΝΟΝΣΑΙ ΟΠΩ Σ Α Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Ο Κ Λ Ι Σ Α Ε Π Ι ΘΕ Σ Α. Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ε Ι Κ Ν Τ Μ Ι δεικνύς δεικνῦσ δεικνύντς δεικνύσς διδύς διδῦσ διδόντς διδύσς διδόντι διδύσῃ διδόντ διδῦσν τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶν Β ΣΥΖΥΓΙΑ-ΜΙ) Δ Ι Δ Ω Μ Ι Ενεςτώσ κι Αὀρ. β δύς, δῦσ, δόν) λυθέν λυθέντς λυθέντι λυθέν λελυκότ λελυκότων λελυκόσιν) λελυκότ τιμῶν τιμῶντς τιμῶντι τιμῶντ Δτ. λελυκυῖι λελυκυιῶν λελυκυίις λελυκυίς λυθεῖσ λυθείσς λυθείσῃ λυθεῖσν λῦσν λύσντς λύσσι λυθείς λυθέντς λυθέντι λυθέντ Τ Ν ΗΡ Η Μ Ε Ν Α ΡΗΜ. σε - Α Ω ΕΝΕ ΣΩ λύσς λύσσ λύσντς λυσάσς λυσάσῃ λύσσν λελυκός λελυκότς λελυκότι λελυκός εἰδώς, -υῖ, -ός / εἰκώς, -υῖ, -ός κ.λπ. Δτ. Ε ΜΕ Η ΥΩΝΗ Π Α Θ ΗΣ Ι Κ Ο Α ΟΡ Ι Σ Ο Ομίωσ κλίνντι: γεγνώς, -υῖ, - ός, σ κτλήξεις Ενεστώτ. Φ λύντ λυόντων λύυσιν) λύντ ΜΕΛΛΩΝ Ο λῦν λύντς λύντι λῦν Σ Βρύτν ρήμτ: ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ φωνή ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ Ε ἱστάντ ἱστάντων ἱστᾶσιν) ἱστάντ κι όρ. β : στάς, στᾶσ, στάν ἑστῶτες ἑστῶσι ἑστῶτ ἑστώτων ἑστωσῶν ἑστώτων ἑστῶσιν) ἑστώσις ἑστῶσιν) ἑστῶτς ἑστώσς ἑστῶτ Ομίωσ: τεθνεώς, τεθνεῶσ, τεθνεώς -ός) ΣΙΘΗΜΙ: τιθείς, τιθεῖσ, τιθέν ΙΗΜΙ: ἱείς, ἱεῖσ, ἱέν /όρ. β : θείς, εἵς ςφμφωνμετ ΛΥΘΕΙΣ, ΛΥΘΕΙΣΑ, ΛΥΘΕΝ

8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ - ΡΗΜΑΤΑ Γράφω στν υπλγιστή μυ ρχί ελλνικά με τ πλυτνικό δσεί, περισπωμέν, πνεύμτ, υπγεγρμμέν) 1. Εγκθιστώ στν υπλγιστή μυ τν ελλνική πλυτνική : Πίνκς ελέγχυ Γλώσσ Πλκτρλόγι κι γλώσσες λλγή πλκτρλγίων επιλέγω ελλνική πλυτνική πρσθήκ ΟΚ. 2. Χρσιμπιώ τις γρμμτσειρές: palatino linotype, tahoma,κ.ά. 3. Ακλυθώ τυς εξής συνδυσμύς πλήκτρων: δσεί δσεί ξε ί δσεί ξε ί υπγεγρ μ μέν δσεί περισπωμέ ν δσεί περισπωμέ ν υπγεγρμμ έν δσεί υπγεγρ μμέ ν Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν ή ρ Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ? ) φωνήεν Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Alt Shift νεκρό πλήκτρ " ) φωνήεν Ε ξ σ κ ύ μ ι σ τ Γ ρ μ μ τ ι κ ή κ ι τ Σ υ ν τ κ τ ι κ ό ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μελέτες-Διδσκλί Ηλεκτρνικές Ασκήσεις Κτάλγς φινμένων Γρμμτική ή υντκτικό. Γράφω τν πάντσ κι πτάω γι έλεγχ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 1 Λύκει Κισρινής ΛΤΩ 1 ΛΤΟΜΑΙ 2 ΑΟΡΙΣΟ Β 3 Δεφτερι Πθτικί 4 Αφωνόλκτ 4 Τγρόλκτ - Ενρινόλκτ 4 υνρμζν 5 6 Κλίσ Μετχών 7 Διδίκτυ 8 Σελ. ξεί υπγ εγρμμ έν π ερισπωμέν π ερισπωμέν υπγε γρμμέν υπγεγρμμ έν ψ ιλή ψ ιλή ξεί ψ ιλή ξεί υπγε γρμμ έ ν ψ ιλή περισπωμέν AltGr δεξί Alt) νεκρό πλήκτρ Q ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ [ ) φωνήεν Shift νεκρό πλήκτρ { ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν ή ρ νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν Alt νεκρό πλήκτρ / ) φωνήεν νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν Σ πρπάνω υλικό βσίστκε σε: Αχ.Σζρτ ζάνυ, Γρμμτική Αρχίς Ελλνικής, Μ. Οικν όμυ, Γρμμτική τς Αρχίς Ελλνικής ΓΑΕ ) Κ. Γεωργπ πδάκυ, Λεξικ όν Ανωμάλων Ρμἀτων Lidde l Scott, Μέ γ Λε ξι κόν τς Ελλνική. Γλώσσς nguage.gr Η ΠΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ) Αγπάμε τ γλώσσ μς!!!! Κι τν ρχί κι τ νέ!!!! Γιτί γλώσσ μς είμστε ΕΜΕΙ!!!! ψ ιλή περισπωμέν υπγε γρμμέ ν Alt νεκρό πλήκτρ ) φωνήεν ψ ιλή υπγεγρμμ έν άνω τελεί Alt νεκρό πλήκτρ ' ) φωνήεν Alt Shift } ή Εισγωγή σύμβλ 8

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-445-9 Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

03 an introduction to ancient greek language:

03 an introduction to ancient greek language: 01 an introduction to ancient greek language: we shall attempt to introduce this language in an oversimplified manner. in this introductory coverage, we shall attempt to make a comparison with modern greek

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν ΡΗΜΑΤΑ α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν 169. Ρήματα λέγονται αἱ λέξεις, αἱ ὁποῖαι σημαίνουν ὅτι τὸ ὑποκείμενον ἐνεργεῖ ἢ πάσχει κατά τι ἢ εὑρίσκεται εἰς μίαν

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Νέ Ελληνική Λογοτεχνί B Γενικού Λυκείου Απντήσεις στ θέμτ της Τράπεζς Θεμάτων Συγγρφές: Κτερίν Νικολκοπούλου ΘΕΜΑΤΑ [1-220] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο ριστερό μέρος της οθόνης γι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ψ& ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 31 - ΜΑΡΤΙΟΙ - ΑΠΡΙΛΙΟΙ 2000 - ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Χριστός Αέστη! Χ ρ μόσυες θ χτυπήσυ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα