Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε"

Transcript

1 Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012

2 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή ηνπ ζηεθαληαίνπ αξηεξηαθνύ δηθηύνπ Τν ζηεθαληαίν αξηεξηαθό δίθηπν απαξηίδεηαη από ηξία ηκήκαηα (κεγάιεο επηθαξδηαθέο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο,ηα πξναξηεξηόιηα, θαη ηα αξηεξηόιηα) κε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σηόρνο ηνπ δηθηύνπ απηνύ είλαη λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ πίεζε θαη ηε ξνή ζην επίπεδν ησλ ηξηρνεηδώλ, ώζηε λα πιεξνύληαη νη κπνθαξδηαθέο απαηηήζεηο ζε νμπγόλν

3 Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Αηκνδπλακηθά ζεκαληηθέο ζηελώζεηο ησλ επηθαξδηαθώλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ ζπλνδεύνληαη από κπνθαξδηαθή ηζραηκία ζε θαηαζηάζεηο απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ζε νμπγόλν Υπάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε ηεο βαξύηεηαο θαη έθηαζεο ηεο επηθαξδηαθήο ζηεθαληαίαο λόζνπ κε ηελ επηβίσζε Τα ηειεπηαία 40 ρξόληα κεγάινο αξηζκόο κειεηώλ αλέδεημε όηη νη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηεο ζηεθαληαίαο κηθξν θπθινθνξίαο ζπλαληώληαη ζε πνιιέο θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαη εκπιέθνληαη ζηελ πξόθιεζε ηεο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο επί απνπζίαο αηκνδπλακηθά ζεκαληηθήο επηθαξδηαθήο ζηεθαληαίαο λόζνπ

4 Μέζνδνη εθηίκεζεο ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο Πξνο ην παξόλ δελ ππάξρεη ηερληθή πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε απεηθόληζε in vivo ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο ζε αλζξώπνπο. Φξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο δηα κέζνπ ηεο ζηεθαληαίαο θπθινθνξίαο κε ζθνπό λα πεξηγξάςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο Η απινύζηεξε είλαη ε θιίκαθα κπνθαξδηαθήο αηκάησζεο θαηά TIMI, ε νπνία πεξηγξάθεη ηε ζρεηηθή ρξώζε ε έληαζε ηεο αθηηλνζθηεξόηεηαο ηνπ κπνθαξδηαθνύ ηζηνύ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθνύ ζηελ επηθαξδηαθή αξηεξία θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία εμαθαλίδεηαη απηή ε ελίζρπζε. Όζν πην έληνλε ε ρξώζε ηνπ κπνθαξδίνπ κε ην ζθηαγξαθηθό θαη όζν πην γξήγνξε ε θάζαξζή ηνπ, ηόζν θαιύηεξε ζεσξείηαη ε κηθξναγγεηαθή θπθινθνξία. Η θιίκαθα κπνθαξδηαθήο αηκάησζεο θαηά TIMI βαζκνινγείηαη από 0 κέρξη 3, κε ηα πςειόηεξα ζθνξ λα δείρλνπλ θαιύηεξε αηκάησζε

5 Σηεθαληαία κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα κπνθαξδηαθήο λόζνπ Πξσηνπαζείο κπνθαξδηνπάζεηεο Υπεξηξνθηθή Τα ζπκπηώκαηα θαη ηα ζεκεία ηεο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο είλαη ζπρλά ζηνπο αζζελείο κε ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα, παξά ηελ παξνπζία θπζηνινγηθώλ επηθαξδηαθώλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ. Πηζαλόλ ζπκκεηέρεη ζε κεξηθέο από ηηο ζνβαξέο επηπινθέο (θνηιηαθή αξξπζκία, αηθλίδηνο θαξδηαθόο ζάλαηνο, ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία) Γηαηαηηθή κπνθαξδηνπάζεηα έρεη βξεζεί ζνβαξά κεησκέλε ε ζηεθαληαία εθεδξεία ξνήο

6 Σηεθαληαία κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα κπνθαξδηαθήο λόζνπ Γεπηεξνπαζείο κπνθαξδηνπάζεηεο (αξηεξηαθή ππέξηαζε, ζηέλσζε ανξηήο, δηεζεηηθέο κπνθαξδηνπάζεηεο Μηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία επί απνπζίαο κπνθαξδηαθήο θαη ζηεθαληαίαο λόζνπ (θάπληζκα,δπζιηπηδαηκία, ζαθραξώδεο δηαβήηεο Μηθξναγγεηαθή ζηεζάγρε (10-30% ησλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζηεθαληνγξαθηθό έιεγρν ιόγσ ζηεζάγρεο αξθεηά ηππηθήο γηα λα ηεζεί ε ππόλνηα ζηεθαληαίαο λόζνπ, έρνπλ ηειηθά «θπζηνινγηθά» ε «ζρεδόλ θπζηνινγηθά» επηθαξδηαθά ζηεθαληαία αγγεία

7 Σηεθαληαία κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα κπνθαξδηαθήο λόζνπ Γεπηεξνπαζείο κπνθαξδηνπάζεηεο αξηεξηαθή ππέξηαζε (ζηνπο αζζελείο κε Α.Υ. έρεη βξεζεί παζνινγηθή ζηεθαληαία εθεδξεία παξά ηελ παξνπζία θπζηνινγηθώλ επηθαξδηαθώλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ ζηε ζηεθαληνγξαθία θαη ηελ απνπζία ππεξηξνθίαο ηεο Α.Κ.) ζηέλσζε ανξηήο (εκθαλίδνπλ κεησκέλε ζηεθαληαία εθεδξεία) δηεζεηηθέο κπνθαξδηνπάζεηεο

8 Γηαθνξέο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο από ζεκαληηθή επηθαξδηαθή ζηέλσζε θαη από κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία 1 Σηελ επηθαξδηαθή ζηέλσζε ε κπνθαξδηαθή ηζραηκία εκπιέθεη δηάρπηα νιόθιεξν ην κπνθαξδηαθό ηνίρσκα (ζπλήζσο ππελδνθάξδην) πνπ ηξνθνδνηείηαη από ην αγγείν απηό, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηκεκαηηθήο δηαηαξαρήο ηεο θηλεηηθόηεηνο Σηε κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία ε κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία εληνπίδεηαη ζε κηθξέο πεξηνρέο ηνπ κπνθαξδίνπ, είλαη αλνκνηνκεξώο θαηαλεκεκέλε θαη δελ νδεγεί ζε αληρλεύζηκεο δηαηαξαρέο ηεο θηλεηηθόηεηαο, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη νη ηζραηκηθέο δηάζπαξηεο πεξηνρέο πεξηβάιινληαη από πεξηνρέο κε θπζηνινγηθή ζπζπαζηηθόηεηα. Παξνκνίσο, ε απειεπζέξσζε ζην ζηεθαληαίν θόιπν ηζραηκηθώλ κεηαβνιηηώλ από ηηο δηάζπαξηεο κηθξνηζραηκηθέο πεξηνρέο δελ αληρλεύεηαη επεηδή νη κεηαβνιίηεο δηαιύνληαη ζηε κεγαιύηεξε ξνή από ηηο θπζηνινγηθέο γεηηνληθέο πεξηνρέο

9

10 Γηαθνξέο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο από ζεκαληηθή επηθαξδηαθή ζηέλσζε θαη από κηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία 2 Η πξσηνπαζήο κηθξναγγεηαθή ζηεζάγρε πεξηιακβάλεη εηεξνγελείο νκάδεο αζζελώλ, κε δηαθνξεηηθνύο παζνγελεηηθνύο θαη παζνθπζηνινγηθνύο κεραληζκνύο κηθξναγγεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, γεγνλόο πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη δηαθνξεηηθέο θιηληθέο, πξνγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνεθηάζεηο

11 Σηαζεξή πξσηνπαζήο κηθξναγγεηαθή ζηεζάγρε (θαξδηαθό ζύλδξνκν Φ) Η ζηαζεξή πξσηνπαζήο κηθξναγγεηαθή ζηεζάγρε αλαθέξεηαη θαη σο θαξδηαθό ζύλδξνκν Φ. Σηελ θιηληθή πξαθηηθή είλαη ζπλήζσο κηα δηάγλσζε εμ απνθιεηζκνύ Αζζελείο κε ηππηθή ζηεζάγρε πξνζπάζεηαο Με ΗΚΓξαθηθή δνθηκαζίαο θνπώζεσο ζεηηθή γηα ηζραηκία Με θπζηνινγηθά ζηεθαληαία αγγεία ζηε ζηεθαληνγξαθία Φσξίο άιιε θαξδηαθή ε ζπζηεκαηηθή λόζν (π.ρ. κπνθαξδηνπάζεηα, αξηεξηαθή ππέξηαζε, ζαθραξώδε δηαβήηε)

12 Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά Πεξηγξάθεθε από ην Likoff ην έηνο 1966ζε κηα νκάδα 15 γπλαηθώλ Οη επόκελεο κειέηεο έδεημαλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ κε απηό ην ζύλδξνκν >70% είλαη γπλαίθεο πεξί ηελ εκκελόπαπζε Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άιγνπο πνηθίινπλ θαη ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ, κηα παξαηεηακέλε δπζθνξία γηα ιεπηά κεηά ηελ ππνρώξεζε ηνπ άιγνπο, επίζεο θαηά ηε ρνξήγεζε ληηξσδώλ ππνγισζζίσο παξνπζηάδνπλ βξαδεία ε αλεπαξθή αληαπόθξηζε Παξ όια απηά ν θιηληθόο θαξδηνιόγνο ζηελ θαζ εκέξα πξάμε δύζθνια ζα ζηεξηρζεί ζαπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα παξαπέκςεη ηνλ αζζελή γηα ζηεθαληνγξαθηθό έιεγρν

13 Αίηηα ηνπ θαξδηαθνύ ζπλδξόκνπ Φ Τα επξήκαηα ηεο κηθξναγγεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο είλαη εκθαλή ην αίηην ηεο ηνπ ζπλδξόκνπ άγλσζην Φιεγκνλή (ινίκσμε κε ην ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνύ) Έιιεηςε νηζηξνγόλσλ

14 Γηαγλσζηηθόο αιγόξηζκνο Η δηεξεύλεζε ζα εζηηαζζεί 1. Σηηο θιηληθέο εθδειώζεηο 2. Σηνλ απνθιεηζκό ηνπ πξνθάξδηνπ άιγνπο κε θαξδηαθήο αηηηνινγίαο 3. Σηελ εθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα ζηεθαληαία λόζν 4. Σηελ απνθάιπςε ηεο ελδνζειηαθήο δπζιεηηνπξγίαο

15 Με επεκβαηηθέο δηαγλσζηηθέο 1. Γνθηκαζία θνπώζεσο 2. Φαξκαθεπηηθή δνθηκαζία δνβνπηακίλεο 3. Γηαζσξαθηθή ππεξερσθαξδηνγξαθηθή θαηαγξαθή Doppler 4. Υπεξερσθαξδηνγξαθία θόξηηζεο κε ρνξήγεζε αληηζεηηθνύ παξάγνληα 5. Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία κε θαξκαθεπηηθή θόξηηζε θαη κε ρνξήγεζε γαδνιηλίνπ σο δείθηε ξνήο 6. Τνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (PET)

16 ΗΚΓξαθηθή δνθηκαζία θνπώζεσο Σηελ επαλαιεπηηθή ΗΚΓξαθηθή δνθηκαζία θνπώζεσο κεηά από πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ληηξσδώλ βξαρείαο δξάζεσο, ζηελ κελ επηθαξδηαθή ζηέλσζε ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ηα ζπκπηώκαηα θαη ε θαηάζπαζε ηνπ ST βειηηώλνληαη ζηνπο αζζελείο κε ζύλδξνκν X, παξαδόμσο επηδεηλώλνληαη θαη ηα δύν

17 Φαξκαθεπηηθή δνθηκαζία δνβνπηακίλεο Πξόθιεζε ηππηθήο ζπρλά ζνβαξήο ζηεζάγρεο επί παξνπζίαο θαηαζπάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ST, ρσξίο δηαηαξαρέο ζηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ηνηρώκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, ππνλνεί ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα δεηθλύεη ηελ παξνπζία θαξδηαθνύ ζπλδξόκνπ Φ

18 Γηαζσξαθηθή ππεξερσθαξδηνγξαθηθή θαηαγξαθή Doppler Δθηηκάηαη ε ζηεθαληαία κηθξναγγεηαθή αγγεηνδηαζηαιηηθή ιεηηνπξγία σο ν ιόγνο κεηαμύ δηαζηνιηθήο ηαρύηεηαο ηεο ζηεθαληαίαο αηκαηηθήο ξνήο ζην κέγηζην ηεο αγγεηνδηαζηνιήο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζηεθαληαίαο αηκαηηθήο ξνήο ζε βαζηθέο ζπλζήθεο Έλαο ιόγνο <2 ζαλ απάληεζε ζηελ αδελνζίλε απνηειεί ηζρπξό δείθηε δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο Η κέζνδνο εθαξκόδεηαη κόλνλ ζηνλ LAD

19 Υπεξερσθαξδηνγξαθία θόξηηζεο κε ρνξήγεζε αληηζεηηθνύ παξάγνληα Η κέζνδνο ππόζρεηαη πνιιά όηαλ ε δηαζσξαθηθή θαηαγξαθή Doppler είλαη αξλεηηθή ε κε δηαγλσζηηθή

20 Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία κε θαξκαθεπηηθή θόξηηζε θαη κε ρνξήγεζε γαδνιηλίνπ σο δείθηε ξνήο Υπόζρεηαη πνιιά γηα ηε κειέηε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο αιιά ην θόζηνο, ε πνιππινθόηεηα θαη ν ρξόλνο απνηεινύλ εκπόδηα γηα ηελ επξεία θιηληθή εθαξκνγή

21 Τνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (PET) Δπηηξέπεη ηε κέηξεζε ηεο κέζεο ζηεθαληαίαο ξνήο αλά γξακκάξην κπνθαξδηαθνύ ηζηνύ θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηελ απνθάιπςε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο Η ρξήζε ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο

22 πξόγλσζε Παιαηόηεξα εζεσξείην όηη ε καθξνρξόληα πξόγλσζε είλαη θαιή, ίζσο επεηδή νη νκάδεο ησλ αζζελώλ ήηαλ εηεξνγελείο (παξνπζίαδαλ πξνθάξδην άιγνο δηαθνξεηηθήο αηηηνινγίαο) Οη πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε πξόγλσζε ησλ αζζελώλ κε θαξδηαθό ζύλδξνκν Φ λα κε είλαη ηόζν θαινήζεο, ηδηαηηέξσο ζηνπο αζζελείο κε ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία, όπσο απηή δηαπηζηώλεηαη από ηελ απνπζία αγγεηνδηαζηνιήο ζηελ ελδνζηεθαληαία ρνξήγεζε αθεηπινρνιίλεο

23 Θεξαπεία Λόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ γλώζεσλ πνπ έρνπκε όζνλ αθνξά ηα γελεζηνπξγά αίηηα ε ζεξαπεία ηεο κηθξναγγεηαθήο ζηεζάγρεο είλαη εκπεηξηθή Οη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθά θαη κε θαξκαθεπηηθά κέηξα, ηα νπνία ζπρλά ζπλππάξρνπλ

24 Υγηεηλνδηαηηηηηθή ζπκκόξθσζε 1. Φπζηθή άζθεζε 2. Γηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 3. Η επίηεπμε ηδαληθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο 4. Η κεζνγεηαθή δηαηξνθή Όια ηα παξαπάλσ κεηώλνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, ε νπνία έρεη βξεζεί όηη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λόζνπ θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη σο ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηελ ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία θαη ην θαξδηαθό ζύλδξνκν Φ

25 Αληί ηζραηκηθή ζεξαπεία Οη ζπκβαηηθνί αληη ηζραηκηθνί παξάγνληεο (ληηξώδε,αλαζηνιείο δηαύισλ αζβεζηίνπ,β αλαζηνιείο) είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηνπο αζζελείο κε πξνθάξδην άιγνο, ΗΚΓξαθηθή θαηάζπαζε ηνπ ST θαη κε αληηθεηκεληθά επξήκαηα ηζραηκίαο. Οη β αλαζηνιείο θαίλεηαη λα είλαη νη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί

26 Βειηίσζε ηεο ελδνζειηαθήο δπζιεηηνπξγίαο Α ΜΔΑ Σηαηίλεο Γηγνπαλίδηα θαη αλαζηνιείο νμείδσζεο ησλ μαλζηλώλ

27 Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο Με βάζε ηνλ πςειό επηπνιαζκό ηνπ θαξδηαθνύ ζπλδξόκνπ Φ ζηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πζηεξεθηνκή θαη ζηηο γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελόπαπζε, έρεη πξνηαζεί κηα πηζαλή αηηηνινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θαξδηαθό ζύλδξνκν Φ θαη ζηελ έιιεηςε νηζηξνγόλσλ Όκσο ρνξήγεζε νηζηξνγόλσλ έδεημε όηη ζρεηίδνληαη κε αλεπηζύκεηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάληα θαη απμεκέλν ζρεηηθό θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ, δελ πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο κε νηζηξνγόλα

28 Tako Tsubo κπνθαξδηνπάζεηα ε κπνθαξδηνπάζεηα από stress To Tako Tsubo είλαη έλα δνρείν ςαξέκαηνο,ρξεζηκνπνηνύκελν από ηνπο Ιάπσλεο ςαξάδεο λα παγηδεύζνπλ ηα ρηαπόδηα θαη ην ζρήκα ηνπ νκνηάδεη κε ηελ εηθόλα ηεο Αξηζηεξήο θνηιίαο ζηελ νμεία θάζε ηεο λόζνπ Σπλήζσο ππξνδνηείηαη από αηθλίδηα έληνλε ζσκαηηθή ε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. Υπνινγίδεηαη γύξσ ζην 1,5-2% ησλ αζζελώλ πνπ πξνζέξρνληαη κε ACS Οη αζζελείο είλαη απνθιεηζηηθά κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο (80-90%), νη νπνίεο πξνζέξρνληαη κε ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία ζπκβαηά κε STEMI. Παξόιε ηε ζνβαξή θιηληθή εθδήισζε, αληρλεύεηαη κόλν ήπηα αύμεζε ηεο ηξνπνλίλεο θαη ηεο CK MB ε θιηληθή πνξεία είλαη επλνηθή, κε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε ιίγεο εκέξεο θαη αηκνδπλακηθή θαη ΗΚΓ ξαθηθή απνθαηάζηαζε ζε 1 κε 3 κήλεο.

29 Τako Tsubo (2) Η ζηεθαληνγξαθία αλαδεηθλύεη θπζηνινγηθά ζηεθαληαία αγγεία, ελώ ε αξηζηεξή θνηιηνγξαθία δείρλεη κεησκέλε ζπζηνιηθή απόδνζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, ζπλήζσο κε δηαηεξεκέλε ζπζπαζηηθόηεηα ησλ βαζηθώλ ηκεκάησλ θαη ππνθηλεζία αθηλεζία ησλ θνξπθαίσλ ηκεκάησλ, ε νπνία ζπλήζσο επεθηείλεηαη πέξαλ ηεο κηαο αγγεηαθήο θαηαλνκήο Απηή ε κπνθαξδηνπάζεηα είλαη έλα κνλαδηθό κνληέιν παξνδηθήο θαη πιήξσο αλαζηξέςηκεο κπνθαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, επί απνπζίαο ζεκαληηθήο επηθαξδηαθήο ζηεθαληαίαο λόζνπ

30 Παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί Οη παζνγελεηηθνί κεραληζκνί ηεο λόζνπ είλαη άγλσζηνη. Έρνπλ πξνηαζεί ε ζηεθαληαία ζξόκβσζε, ν πνιπαγγεηαθόο επηθαξδηαθόο ζπαζκόο, ε κπνθαξδίηηδα Η αδξελεξγηθά πξνθαινύκελε κπνθαξδηνπάζεηα, ιόγσ ηεο ζηελήο ζπζρέηηζεο ηεο λόζνπ κε ην ζηξεο

31 ΣΥΝΟΧΙΣ Έγηλε αλαθνξά Γηα ηε ζεκαζία ησλ ζηελώζεσλ ησλ κεγάισλ επηθαξδηαθώλ αγγείσλ Γηα ηηο ελδείμεηο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο ζε δηάθνξεο θαξδηαθέο παζήζεηο (κπνθαξδηνπάζεηεο, ππέξηαζε, βαιβηδνπάζεηεο) Γηα ην θαξδηαθό ζύλδξνκν Φ Τνλίζηεθε ν κεγάινο επηπνιαζκόο απηήο ηεο πάζεζεο ζηηο γπλαίθεο πεξί ηελ εκελόπαπζε Γηα ηηο δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο Γηα ηε ζεξαπεία θαη πξόγλσζε ηεο κηθξναγγεαθήο δπζιεηηνπξγίαο Γηα ηε κπνθαξδηνπάζεηα Tako Tsubo Καη ηέινο γηα ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ δηόηη νη γλώζεηο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο

32 Σπκπεξάζκαηα Με ηε βνήζεηα ηεο ζηεθαληνγξαθίαο έρνπκε θαηαλνήζεη θαιά ηε δνκή ησλ κεγάισλ επηθαξδηαθώλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Δλώ ε ζηεθαληαία κηθξνθπθινθνξία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηε θπζηνινγηθή ξύζκηζε ηεο κπνθαξδηαθήο αηκάησζεο νη γλώζεηο καο παξακέλνπλ ζηνηρεηώδεηο. Απαηηείηαη ζπλερόκελε έξεπλα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ ππνθείκελσλ κεραληζκώλ πνπ εμεγνύλ ηηο δηαηαξαρέο ηεο ζηεθαληαίαο κηθξνθπθινθνξίαο, γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ζηα δηάθνξα ηζραηκηθά ζύλδξνκα, γηα ηελ επίηεπμε νκόθσλσλ ζπζηάζεσλ όζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνύο θαη ηέινο γηα ηελ αλαθάιπςε ζεξαπεηώλ πνπ ζα ηξνπνπνηνύλ ηελ πξόνδν ηεο κηθξναγγεηαθήο λόζνπ.

33

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ.

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. 14-09-2010 Πεξηζηαηηθό ηνπ κήλα - Σεπηέκβξηνο Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. J JACOB, MRCS, MRCP, DTMH; C. J. WILKINS,

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα